KIO 3346/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3346/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez odwołującego Strabag Sp. z o.o. 

w  Pruszkowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Miasto 

Świnoujście przy udziale wykonawcy „AARSLEFF” Sp. z o.o. w Warszawie przystępującego 

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  odwołującego  Strabag 

Sp. z o.o.  w  Pruszkowie  kwoty  9 0

00,00  zł  (dziewięć  tysięcy  złotych)  stanowiącej 

uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z 

art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. akt: 3346/20 

Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Świnoujście,  ul.  Wojska  Polskiego  1/5,  72-600 

Świnoujście,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”, o 

ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2020 r. pod 

numerem  570431-N-2020

, zwane dalej jako „postępowanie”. Izba ustaliła, że postępowanie 

na  roboty  budowlane

,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  zwanej  dalej  jako  „p.z.p.”,  jest  prowadzone  przez 

zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  15  grudnia  2020  r. 

odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

w postepowaniu 

wniósł wykonawca Strabag Sp. z o.o., 

ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków

(dalej zwany jako „odwołujący”). 

Skład orzekający stwierdził spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuścił 

do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  „AARSLEFF”  Sp.  z  o.o.,  Aleja 

Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. 

W  dniu  14  stycznia  2021 

r.  odwołujący  przekazał  Izbie  stanowisko  procesowe, 

którym  oświadczył,  że  wycofuje  wniesione  odwołanie.  Oświadczenie  zostało  podpisane 

przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  strony,  zgodnie  z  dokumentami  znajdującymi 

się w aktach postępowania odwoławczego. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Izba  stwierdziła,  że  w  ustalonym  stanie rzeczy  zostały  spełnione przesłanki  art.  187 

ust.  8  p.z.p.,  obligujące  skład  orzekający  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  i 

zwrotu  odwołującemu  90%  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  ze  skutecznym  oświadczeniem 

wykonawcy o wycofaniu odwołania w całości, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  od

wołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972) 

Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 

90% kwoty uiszczonej z 

tytułu wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 


………………………… 


wiper-pixel