KIO 3344/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3344/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:      

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  12  stycznia  2021  r.  w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  grudnia  2020  r. 

przez  wykonawc

ę  ASTA  BUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pile  przy  ul.  Podgórnej  12  (64-920 

Piła)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwową  Uczelnię 

Stanis

ława Staszica w Pile z siedzibą przy ul. Podchorążych 10 (64-920 Piła)  

postanawia 

Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy ASTA BUD Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pile kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………….. 


Sygn. akt: KIO 3344/20 

U z a s a d n i e n i e 

Państwowa  Uczelnia  Stanisława  Staszica  w  Pile  zwana  dalej:  „zamawiającym”, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843  ze  zm.),  zwanej  dalej: 

„Pzp”,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

Zagospodarowanie  przestrzeni  kampusu  Państwowej  Uczelni  Stanisława  Staszica  w  Pile  – 

znak sprawy: AG-2240-26-

20, zwane dalej postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 30 października 2020 r., pod numerem 604687-N-2020.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp. 

Wykonawca  ASTA  BUD  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Pile,  zwany  dalej: „odwołującym”  w 

dniu 15 grudnia 2020 r. wniósł odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

dokonanej  niezgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  zapisami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) w szczególności w zakresie interpretacji oraz przyjętych 

kryteriów  oceny  ofert  w  dokonanych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  a  także 

zaniechania  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień,  uzupełnienia  dokumentów  lub  złożenia 

oświadczeń o których mowa art. 26 ust. 3 Pzp, a w konsekwencji niedokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1) art. 2 pkt 5 Pzp w zw. art. 91 ust 2d Pzp 

oraz zapisami Rozdziału XIII pkt 1 ppkt 2) oraz 

pkt  2  SIWZ  przez  określenie  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  niejednoznaczny  i 

niezrozumiały,  uniemożliwiający  wykonawcy  potwierdzenie  informacji  przedstawianych  w 

ofercie zgodnie z referencjami wystawionymi pr

zez podmioty trzecie w zakresie dotyczącym 

oceny  kryterium  „Doświadczenia  osoby,  uczestniczącej  w  realizacji  zamówienia,  z 

uprawnieniami  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej  na  stanowisku  kierownika  budowy”,  gdzie  zamawiający  wskazuje,  iż  punkty 

zostaną przyznane na podstawie: oświadczenia złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty (załącznik 

nr  3  do  SIWZ)  i  załączonych  do  oferty  dowodów  na  potwierdzenie  wymaganego 

doświadczenia  wskazanej  osoby,  natomiast  w  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  z  dnia  10 

grudnia  2020  r.  całkowicie  pominięto  oświadczenie  złożone  w  pkt  3 Wzoru  oferty  i  nadano 

walor  wyłącznie  dowodom  zdefiniowanym  w  SIWZ  w  sposób  niejednoznaczny,  bowiem 

odwołujący  się  do  dowodów  w  postaci  referencji  bądź  innych  dokumentów  wystawionych 

przez podmiot, na rzecz, którego osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności 


konstrukcyjno-

budowlanej,  bagatelizując  przy  tym  fakt,  iż  wykonawca  oświadcza  w  pkt.  3 

Wzoru  oferty,  iż  wskazany  przez  niego  zatrudniony  w  spółce  kierownik  budowy  w  osobie 

pana  J.L.,  wykonywał  na  rzecz  Spółki  przy  wskazanych  budowach  funkcję  kierownika 

budowy  oraz  załącza  referencje  dot.  wykonywania  tychże  zadań  inwestycyjnych  przez 

wykonawcę,  gdyż  dokładnie  takimi  referencjami  dysponuje  każdy  wykonawca  robót 

budowlanych i nie ma możliwości uzyskania referencji oddzielnie dla kierownika budowy, co 

jednak  nie  znajduje  swojego  odzwierciedlenia  w  punktach  przyznanych  wykonawcy  z  tego 

tytułu i na tej podstawie dokonanie wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejsza, gdyż nie 

przedstawia najkorzystniejszego bilansu ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia publicznego, czyli nie jest najkorzystniejsza w rozumieniu definicji 

z  Pzp,  bowiem  w  przypadku  zastosowania  obu  kryteriów  przewidzianych  w  SIWZ  to  ofertę 

wykonawcy należałoby ocenić jako najkorzystniejszą; 

2)  art.  91  ust.  1  i  2  pkt.  5  Pzp  w  zw.  z  art.  7  oraz  z  art.  23  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  zapisami 

Rozdziału  XIII  pkt  1  ppkt  2)  oraz  pkt  2  SIWZ  przez  dokonanie  oceny  oferty  w  sposób 

sprzeczny  z  kryteriami  oceny  ofert  określonymi w  SIWZ  w  zakresie „Doświadczenia osoby, 

uczestniczącej  w  realizacji  zamówienia,  z  uprawnieniami  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  na  stanowisku  kierownika  budowy”, 

gdzi

e  zamawiający  wskazuje,  iż  punkty  zostaną  przyznane  na  podstawie:  oświadczenia 

złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) i załączonych do oferty dowodów 

na  potwierdzenie  wymaganego  doświadczenia  wskazanej  osoby,  natomiast  w 

zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  z  dnia  10  grudnia  2020  r.  całkowicie  pominięto 

oświadczenie złożone w pkt 3 Wzoru oferty oraz dodatkowo uznano, iż same referencje dot. 

zadań  inwestycyjnych  wykonywane  przez  Spółkę  przy  udziale  zatrudnionego  w  Spółce 

kierownika budowy, nie dają podstawy do przyznania punktów w procedurze oceny kryterium 

ofert pod wskazanym kątem, a przez to dokonanie jako najkorzystniejszej oferty po pierwsze 

znacznie  droższej  a  po  drugie  nie  zapewniającej  doświadczenia  osoby  uczestniczącej  w 

realizacji zamówienia w sposób odmienny niż ten zaproponowany przez wykonawcę; 

3) art. 25 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów  jakich  może  żądać  zamawiający  oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane, przez żądanie przedłożenia wraz z ofertą 

dokumentów,  które  nie  są  niezbędne  do  prowadzenia  postępowania,  tj.  referencji 

wystawionych przez podmiot, na rzecz, którego osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy, 

podczas gdy referencję z założenia otrzymuje podmiot wykonujący roboty a nie poszczególni 

pracownicy  wykonujący  w/w  roboty,  a  w  rzeczywistości  kierownik  budowy  wykonuje  swoją 

funkcję  na  rzecz  Spółki  realizującej  roboty  a  nie  na  rzecz  zamawiającego,  a  przy 

jednoczesnym  pominięciu  pomimo  zapisów  SIWZ  oświadczeń  złożonych  w  pkt  3  Wzoru 

oferty  przez  wykonawcę  dokonanie  wyboru  oferty  z  pominięciem  przyjętych  przez 


zamawiającego w SIWZ kryteriów wyboru ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  oceny  złożonych  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

dokonanej  w  zawiadomieniu  o  wyborze 

oferty  z  dnia  10  grudnia  2020  r.,  powtórzenia 

czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej 

zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozdziale XIII pkt. 1 i 2 SIWZ; 

zasądzenia  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  według  norm 

przepisanych. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca  M.  R. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  Komunalno-

Transportowe  „Amar”  M.  R.  z  siedzibą  w  Lichnowach.  Izba  nie  dopuściła  do  udziału  w 

postępowaniu odwoławczym, jako uczestnika ww. wykonawcy. 

Tytułem  wyjaśnienia  należy  wskazać,  że  ww.  wykonawca  informację  o  zgłoszonym 

przystąpieniu po  stronie zamawiającego  przesłał  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

dniu 18 grudnia 

2020 r. za pomocą wiadomości z poczty elektronicznej skierowanej na adres 

[email protected]

(wiadomość e-mail z godz. 15:06). Do wiadomości zostało załączone 

m. in. pismo 

o przystąpieniu.  

Zgo

dnie z art. 185 ust. 2 zd. 2 Pzp zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w 

postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, 

a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie, 

nat

omiast na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, zgłoszenie przystąpienia 

do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w formie pisemnej w postaci 

elektronicznej  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  oraz  dalsze  pisma  w 

sprawie  wnoszone  w  tej  postaci  przekazuje  się  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki 

podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu.  

Jak  wskazano  powyżej  wybrany  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  za  pośrednictwem 

elektronicznej  skrzynki  podawczej  Izby,  udostępnionej  na  stronie  internetowej  Urzędu,  stąd 

zgłoszone  przystąpienie  nie  spełniało  wymogów  formalnych  zawartych  w  cytowanych 

powyżej przepisach, zatem Izba uznała je za nieskuteczne 

Odwołujący  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  złożył  oświadczenie  o 

wycofaniu odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp.  

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  


Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

z

atem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego powyżej art. 187 

ust.  8  Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  9  000  zł  00  gr,  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ust

awy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wpr

owadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

st

ycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 

niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie miały zatem przepisy ustawy z dnia 

29  stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843  ze  zm.). 

Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte przez wniesienie odwołania w dniu 15 

grudnia 2020 r., a więc przed 1 stycznia 2021 r 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel