KIO 3341/20 POSTANOWIENIE dnia 07 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3341/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 07 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Beata Konik 

       Irmina Pawlik 

Protokolant: Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  07  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę Immitis 

sp.  z  o.o.  (ul.  Dworcowa  83,  85-009  Bydgoszcz) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Poczta  Polska  Spółka  Akcyjna  (ul.  Rodziny  Hiszpańskich  8,  00-940 

Warszawa) 

przy  udziale Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie 

Odwołującego: 

Intaris sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa) 

przy  udziale Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego: 

Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock)

Maxto  Its  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  (ul.  Willowa  87,  32-085 

Modlniczka) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz) 

kwoty 13500 

zł 

00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 3341/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Poczta  Polska  S.A.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, kt

órego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.  

Odwołujący  Immitis  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie:  

art.  29  ust.  1-3  PZP  w  zw.  z  art

.  7  ust.  1  PZP  polegające  na  dokonaniu  opisu 

przedmiotu  zamówienia  z  naruszeniem  zasady  proporcjonalności  i  w  sposób  mogący 

utrudniać  uczciwą  konkurencję,  postawienie  w  odniesieniu  do  zamawianych  urządzeń 

wymogów  co  do  ich  parametrów  minimalnych  nieznajdujących  uzasadnienia  w  realnych 

potrzebach  Zamawiającego,  zwłaszcza  w  świetle  innych  wymagań  SIWZ,  określenie 

wymogów co do parametrów zamawianych urządzeń rozpatrywanych jako całość w sposób 

dyskryminujący,  sztucznie  zawężający  konkurencję  i  faworyzujący  (na  skutek  łącznego 

postawienia  wielu  ograniczających  konkurencję  wymogów)  konkretnych  producentów;  a  w 

efekcie  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  którego  całokształt  powoduje 

ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu Wykonawcom zainteresowanym udziałem 

w  postępowaniu  zdolnym  do  zaoferowania  sprzętu  odpowiadającego  uzasadnionym 

potrzebom  Zamawiającego;  a  nadto  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny, budzący wątpliwości i wewnętrznie sprzeczny, 

art.  30  b  ust.  1  PZP 

poprzez  żądanie  od  Wykonawców  przedstawienia  certyfikatów 

publikacji  na  stronie  jednostki  certyfikującej  TCO),  które  nie  pozostają  w  związku  z 

wymogiem,  na  potwierdzenie  którego  ma  być  przedstawiony  (zgodność  z  art.  2  pkt  20 

dyrektywy 2014/24/UE) 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  kwestionowanych  postanowień 

załącznika nr 1a do SIWZ- Parametry Techniczno - Użytkowe dla komputera stacjonarnego 

PC1. 

05 stycznia 2021 

roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 


Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel