KIO 3340/20 WYROK dnia 26 stycznia 2021 roku

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3340/20 

WYROK 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  PrintNonStop  Fleet  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Lublinie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Kasę  Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Lublinie 

przy  udziale  wykonawcy  Bluebrain  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Krakowie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża odwołującego  PrintNonStop Fleet Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  PrintNonStop  Fleet  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lublinie  na  rzecz  zamawiającego  Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  –  Oddział  Regionalny  w Lublinie  kwotę 

600  zł  00  gr  (słowne:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty  postępowania  poniesione  przez  zamawiającego  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  


Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w 

zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w 

terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 3340/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  –  Oddział  Regionalny 

w Lublinie 

(dalej  jako  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

„Zakup  kompleksowej  usługi  obsługi  urządzeń  drukujących  i  kopiujących 

polegającej  na  zapewnieniu  prawidłowej  pracy  urządzeń  wraz  z  dostawą  materiałów 

eksploatacyjnych,  serwisem,  wdrożeniem  wydruku  podążającego  i  dzierżawą  urządzeń  do 

18.01.2024  r.”  (nr  ref.  0800-OP.261.112020).  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 12 października 2020 r. pod 

numerem  2020/S  198-480312. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

W  dniu 

14  grudnia  2020  r.  wykonawca  PrintNonStop  Fleet  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lublinie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  czynności  unieważnienia  czynności 

unieważnienia postępowania podjętej w dniu 2 grudnia 2020 r. oraz czynności otwarcia ofert 

z dnia 10 grudnia 2020 r.   

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 

7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp 

poprzez niezasadne unieważnienie podjętej uprzednio 

zasadnie  czynności  unieważnienia  postępowania  pomimo  zaistnienia  w  postępowaniu 

udzielenie zamówienia publicznego przesłanki jego unieważnienia, wobec niezapewnienia 

przez  Zamawiającego  należytego  sposobu  funkcjonowania  narzędzia  informatycznego,  za 

pomocą  którego  prowadzone  jest  postępowanie,  jak  też  nie  zignorowanie  skutków  tego 

działania  i  ich  wpływu  na  przygotowanie  i  prowadzenie  postępowania  zwłaszcza,  że 

obowiązkiem  Odwołującego  nie  jest  dowiedzenie  okoliczności  wpływu  tego  działania  na 

wynik  postępowania,  a  wystarczy  jego  uprawdopodobnienie  zwłaszcza,  że  uprzednio 

złożone  odwołanie  dotyczące  czynności  unieważnienia  postępowania  zostało  skutecznie 

cofnięte. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

unieważnienia postępowania (przy czym wniosek zawierał błąd, jako że Odwołujący zmierzał 

do utrzymania w mocy czynności unieważnienia postepowania z dnia 13 listopada 2020 r.) 

oraz unieważnienia czynności otwarcia ofert. Wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego 


na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Odwołujący  wskazał,  iż  w  razie  uwzględnienia  odwołania  czynność  Zamawiającego 

polegająca  na  uprzednim  unieważnieniu  postępowania  pozostanie  w  mocy.  Wyjaśnił,  iż 

podjął próbę  złożenia w terminie oferty, wpłacił wadium, podpisał podpisem kwalifikowanym 

ofertę.  Z  przyczyn  leżących  po  stronie  systemów  informatycznych  Zamawiającego  nie  było 

możliwym  jej  złożenie.  Błąd  systemów  informatycznych  legł  u  podstaw  unieważnienia 

postępowania. Wskazał, iż nie był jedynym podmiotem, któremu z przyczyn technicznych nie 

udało  się  skutecznie  złożyć  oferty  w  postępowaniu.  Odwołujący  podniósł,  iż  utrzymanie 

czynności unieważnienia postępowania otwiera mu drogę do uzyskania zamówienia, powołał 

się na wyrok TSUE w sprawie C-689/13 oraz w sprawie C-100/12, a także wyrok KIO z dnia 

22 listopada 2016 r., KIO 2099/16. 

Uzasadniając  postawione  zarzuty  Odwołujący  podniósł,  iż  unieważniając  podjętą 

uprzednio czynność unieważnienia postępowania uwzględniając zarzuty odwołującego się w 

sprawie  o 

sygn. akt KIO 3080/20, naruszył przepisy art. 7 ust 1 w zw. z art. 93 ust 1 pkt 7 

ustawy  PZP  wobec  zaistnienia  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przesłanki  jego  unieważnienia,  wobec  niezapewnienia  przez  Zamawiającego  należytego 

sposobu  funkcjonowania  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzone  jest 

postępowanie,  jak  też  nie  zignorowanie  skutków  tego  działania  i  ich  wpływu  na 

przygotowanie  i  prowadzenie  postępowania.  Zdaniem  Odwołującego  brak  możliwości 

złożenia oferty  z przyczyn wynikających z  działania narzędzia informatycznego,  za pomocą 

którego  prowadzone  jest  postępowanie,  może  mieć  wpływ  na  wynik  tego  postępowania, 

ponieważ  zostaje  ograniczona  uczciwa  konkurencja,  a  ponadto  istnieje  możliwość,  że 

wykonawca,  któremu  system  uniemożliwił  złożenie  oferty,  mógłby  złożyć  ofertę,  która 

mogłaby się okazać najkorzystniejsza. Tym samym w takiej sytuacji co do zasady zachodzi 

konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 

ust.  6  ustawy 

Pzp. W tym zakresie Odwołujący  powołał się na orzecznictwo Izby   (wyrok z 

dnia 2 stycznia 2020 r., KIO 15/20, z dnia 14 stycznia 2020 r., KIO 2603/19, z dnia 7 marca 

2019 r., KIO 217/19). 

Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  wyznaczył  termin  składania  ofert  na  dzień  13 

listopada  2020  roku  godz.  10.00

,  jak  również,  że  wykonawca  Bluebrain  złożył  w 

postępowaniu ofertę w dniu 12 listopada 2020 roku o godzinie 15.34. Podniósł, iż z dowodów 

załączonych do odwołania, wynika, że po tej dacie nie było możliwe - z uwagi na przyczyny 

nie  leżące  po  stronie  wykonawców  -  złożenie  skuteczne  oferty  w  postępowaniu. 

szczególności  z wydruków  print  screen  oraz  korespondencji  e-mail  pochodzącej  od 

biorącego  udział  w postępowaniu  wykonawcy  a4  Copy  s.c.  wynika,  iż  en  wykonawca 


podejmował  nieskuteczne  próby  złożenia  swojej  oferty  w  postępowaniu  także  12  listopada 

2020  r,  co  najmniej  dwukro

tnie tj.  o  godz.  21:47  oraz  22:21  podjął  próby  logowania  się  do 

platformy  zakupowej.  Fakt  ten  ww.  wykonawca 

zgłosił  Zamawiającemu  drogą  e-mail, 

wskazując,  że  nie  miał  wcześniej  problemów  technicznych  dotyczących  platformy 

informatycznej,  za  pośrednictwem  której  Zamawiający  nakazał  składanie  oferty,  tj. 

problemów  związanych  z  zalogowaniem  się  jako  użytkownik  zewnętrzny.  Również  celem 

wykazania  faktu  podjęcia  próby  przesłania  oferty  na  platformę  zakupową  Odwołujący 

przedstawił  informację  o  złożonym  podpisie  na  ofercie  (wskazującym  czas jego  złożenia  tj. 

13 listopada 2020 r. godz. 9.59) oraz dowód wpłaty wadium. Wolą Odwołującego było w tym 

wypadku złożenie oferty i poddanie jej badaniu przez Zamawiającego. Odwołujący podniósł, 

iż skoro to Zamawiający wybrał platformę elektroniczną jako narzędzie do przeprowadzenia 

postępowania,  wskazując  ją  wszystkim  wykonawcom  jako  instrument  wykorzystywany  do 

komunikacji  z  wykonawcami przy  użyciu środków  komunikacji  elektronicznej,  to  przyjął  tym 

samym na siebie także ryzyko za wady i błędy tego systemu. Skoro system wskazany przez 

Z

amawiającego  nie  uniemożliwiał  od  momentu  opublikowania  postępowania  do  momentu 

upływu  terminu  składania  ofert  wszystkim  wykonawcom  złożenia  oferty,  to  oznacza  to,  że 

naruszono  zasadę  wyrażoną  w  art.  7  ustawy  Pzp  narzucającą  by  wszystkie  wymagania, 

które Zamawiający bierze pod uwagę przy rozstrzyganiu przetargu były znane wykonawcom 

oraz  by  zapewniono  im  równe  warunki  uczestnictwa  w  przetargu.  Obowiązkiem  każdego 

zamawiającego jest bowiem zapewnienie możliwości udziału w postępowaniu przetargowym 

tylu wykonawcom, ilu chce złożyć oferty i problem choćby jednego z nich, który nie leży po 

stronie  tegoż  wykonawcy  skutkuje  nieuzasadnionym  ograniczeniem  konkurencji  w 

postępowaniu.  Zdaniem  Odwołującego  jedynym  możliwym  rozwiązaniem  w  takiej  sytuacji 

było  unieważnienie  postępowania  oraz  jego  powtórzenie.  Odwołujący  powołał  się  w  tym 

kontekście na wyrok KIO o sygn. akt KIO 15/20 oraz KIO 2603/19. 

Odwołujący  zwrócił  także  uwagę  na  związek  czasowy  pomiędzy  korespondencją 

informacjami  przekazywanymi  Zamawiającemu  odnośnie  wadliwości  działania  platformy 

zakupowej i podejmowanymi przez niego czynnościami. O problemach z zalogowaniem się 

na  platformie  zakupowej  w

ykonawca  A4  copy  s.c.  zawiadamiał  Zamawiającego  w  dniu  13 

listopada  2020  r.  przesyłając  mu  print  screen  potwierdzający  niemożność  zalogowania  się 

jako  użytkownik  zewnętrzny  celem  złożenia  oferty.  Również  z  czasu  podejmowania  prób 

przez  Odwołującego  się  złożenia  oferty  w  postępowaniu  wynika,  iż  był  to  czas  zbieżny  z 

upływem  terminu  do  składania  ofert  w  postępowaniu,  stąd  w  czasie  niezbędnym  dla 

należytego  wyjaśnienia  przyczyn  niemożności  złożenia  ofert  mogło  dla  Zamawiającego  nie 

być  możliwym  podjęcie  kroków  zmierzających  do  uzyskania  pełnej  wiedzy  o  przyczynach 

zaistniałego  niewątpliwe  problemu  i  podjęcia  kroków  dla  utrzymania  trwającego 


postępowania.  Odwołujący  wskazał  także,  iż  ocenie przez  Izbę  podlega stan faktyczny  jaki 

legł  u  podstaw  podjętej  przez  Zamawiającego  czynności  istniejący  w  momencie  jej 

pode

jmowania,  tj.  w  niniejszej  sprawie  13  listopada  2020  r.  o  godz.  najpóźniej  12:51  (czas 

opublikowania czynności unieważnienia postępowania), a nie stan faktyczny, jaki zarysować 

się  może  później,  tj.  po  dokonaniu  dalszych  czynności.  Zdaniem  Odwołującego  skoro 

Zamawiający w momencie podejmowania decyzji o unieważnieniu postępowania pozostawał 

w przekonaniu, iż trudności związane z zalogowaniem się do systemu zakupowego leżały po 

jego stronie, zasadną była jego decyzja o unieważnieniu postępowania. Odwołujący powołał 

się  na  wyrok  KIO  z  dnia  7  marca  2019  r.,  KIO  217/19  oraz  z  dnia  4  marca  2019  r.,  KIO 

W dniu 18 

grudnia 2020 r. wpłynęło do akt sprawy pismo wykonawcy Bluebrain Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie zawierające 

zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego. 

piśmie  tym  zawarto  wniosek  o  odrzucenie  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  5 

ustawy  Pzp  z  uwagi  na  fakt,  iż  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  odwołanie  w  sprawie  o 

sygn.  akt  KIO  3080/20  i  unieważnił  czynność  unieważnienia  postępowania  zgodnie  z 

żądaniem  odwołania,  które  to  odwołanie  zostało  następnie  wycofane.  Z  ostrożności 

wyk

onawca  Bluebrain  wniósł  także  o  oddalenie  odwołania  wskazując  na  bezzasadność 

zarzutów. W piśmie wskazano m.in.,  iż  z  dowodów  załączonych do  odwołania nie wynikają 

okoliczności  lub  wynikają  inne  okoliczności  niż  te,  które  Odwołujący  wskazał  w  odwołaniu. 

Po

dniesiono  także,  że  Odwołujący  powinien  wykazać,  że  brak  możliwości  złożenia  oferty 

wynikał  z wadliwości  działania  systemu  informatycznego,  czyli  z  przyczyn  od  wykonawcy 

niezależnych. Zwrócono uwagę, że Odwołujący ani w treści odwołania, ani w dowodach nie 

wskazał  w  żaden  sposób,  że  rzekome  niezłożenie  przez  niego  i  innego  potencjalnego 

wykonawcę  oferty  wynikało  właśnie  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Platformy  zakupowej 

Zamawiającego. Wskazano, że termin składania ofert upływał w dniu 13.11.2020 r. o godz. 

10:00  i  z  tego  dnia  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  informacji  o  braku  możliwości 

logowania,  czy  nawet  pr

óby  jego  podjęcia.  Zwrócono  przy  tym  uwagę,  że z  przedłożonego 

printscreen  z  godziny  21.47  wynik

a,  że  wykonawca  a4  copy  s.c.  korzystał  przy  logowaniu 

przeglądarki  internetowej  Safari,  która  nie  była  przez  Zamawiającego  dopuszczona  jako 

zgodna  z  minimalnymi  wymaganiami  technicznymi  okr

eślonymi  przez  dostawcę  Platformy. 

Na  podstawie  informacji  przedstawionych  przez 

Odwołującego  zdaniem  wykonawcy 

Blu

ebrain  można  wywieść,  że  Odwołujący  rozpoczął  proces  składania  oferty  w  terminie, 

kt

óry  uniemożliwił  mu  złożenie  oferty  w  terminie.  Odwołujący  przy  tym  nie  wykazał  żadnej 

ok

oliczności, która uniemożliwiła mu podjęcie tych czynności i chociażby zalogowanie się do 

Portalu  wcześniej,  a  nawet  jeżeli  czynności  takie  podejmował  z  negatywnym  skutkiem,  to 


aby 

odpowiedzialnym  za  to  był  Zamawiający.  Wszelka  argumentacja  Odwołującego 

dotycząca  nieprawidłowości  działania  Platformy  Zamawiającego  jest  gołosłowna  i 

podnoszona jest w celu odwr

ócenia uwagi od faktu, że Odwołujący najprawdopodobniej nie 

dochował  należytej  staranności  w  działaniu. Wykonawca Bleubrain podkreślił  także fakt,  że 

żaden  z wykonawców  ani  Zamawiający  nie  zgłosił  do  dostawcy  Platformy  informacji  o  jej 

nieprawidłowym działaniu. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania,  na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron  i  Uczestnika 

postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Mając  na  uwadze  treść  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020),  zgodnie                   

z  którym  do  postępowań  odwoławczych,  o  których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych                 

i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,                   

Izba  w  przedmiotowej  sprawie  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo za

mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę 

Bluebrain  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą 

w Krakowie 

(dalej  jako  „Przystępujący”)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Izba 

oddaliła  wniosek  Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania  w  oparciu  o  art.  189 

ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp,  zgodnie 

z  którym  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że 

odw

ołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub 

sądu  lub,  w przypadku  uwzględnienia  zarzutów  w  odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie 

żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Przepis  ten  należy  odczytywać  w  powiązaniu  

dyspozycją  art.  186  ust.  2-4  ustawy  Pzp,  które  odnosząc  się  do  sytuacji  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  z  uwagi  na  uwzględnienie  zarzutów  odwołania  w  całości  lub 

części,  nakładają  jednocześnie  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w 

odwołaniu.  Tylko  w  takim  przypadku  ustawa  nakłada  na  Zamawiającego 

obowiązek  wykonania  określonych  czynności  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu, 

obowiązek  ten  jest  pochodną  umorzenia  postępowania  odwoławczego  z  uwagi  na 

uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego (w całości lub części). W sytuacji, 

gdy  wykonawca  - 

w  przedmiotowej  sprawie  Przystępujący  -  zdecydował  się  wycofać 

odwołanie  w  sprawie  o sygn.  akt  KIO  3080/20,  doprowadzając  tym  samym  do  umorzenia 

postepowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  to  po  stronie 


Z

amawiającego nie  zaktualizował  się obowiązek  wykonania czynności  zgodnie z  żądaniem 

zawartym w 

odwołaniu. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania niesie za sobą skutek 

analogiczny jak w przypadku, gdyby odwołanie nie zostało w ogóle wniesione czy tez gdyby 

zostało  ono  zwrócone  (z  wyłączeniem  kwestii  dotyczącej  kosztów  postępowania 

odwoławczego).  Tym  samym  w  omawianym  przypadku,  z  uwagi  na  wycofanie  przez 

Przystępującego  odwołania  w sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3080/20,  nie  zachodzi  podstawa 

odrzucenia, o której mowa w art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna 

przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, 

wobec czego odwołanie zostało skierowane do rozpoznania na rozprawie.  

Izba  uznała,  iż  Odwołujący,  wskazując na  brak możliwości  złożenia oferty  z  przyczyn 

nie leżących po jego stronie, lecz z uwagi na wadliwe działanie narzędzia informatycznego, 

za  pomocą  którego  następowała  komunikacja  w  postępowaniu  i  domagając  się 

unieważnienia  postępowania  jako  obarczonego  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego, 

wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o których 

mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dokona

ła  ustaleń  faktycznych  w  oparciu  o  dokumentację  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  przekazaną  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  SIWZ, 

informację  o unieważnieniu  postępowania  oraz  informację  o  unieważnieniu  czynności 

unieważnienia  postępowania.  Ponadto  Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z 

dokumentów  złożonych  przez  Odwołującego,  tj.  wydruku  wygenerowanego  w  ramach 

platformy  zakupowej  dokumentu  „Oferta  podstawowa”  Odwołującego,  wydruku 

potwierdzającego  wpłatę  wadium  przez  Odwołującego,  wydruku  korespondencji  e-mail 

prowadzonej  przez  Odwołującego z firmą A4  Copy  s.c.  i  załączonej  do  niej korespondencji 

ww. firmy 

z Zamawiającym. Izba dopuściła i przeprowadziła ponadto dowody z dokumentów 

przedstawionych  przez  Zamawiającego  w postaci  wydruku  z  rejestru  logowań  do  platformy 

zakupowej  (z  e-mailem  przewodnim)  oraz  pisma  operatora  Platformy  SmartPZP  z  dnia  17 

grudnia  2020  r. 

Skład  orzekający Izby  wziął  pod uwagę również  stanowiska  i oświadczenia 

Stron 

i Uczestnika postępowania złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 

25 stycznia 2021 r.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  prowadził  postępowanie  za  pośrednictwem  platformy 

zakupowej 

dostępnej pod adresem https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_lublin. Szczegółowe 

informacje o sposobie komunikacji, w tym wymagania techniczne, jakie musi spełnić system 


teleinformatyczny,  z  którego  korzystają  wykonawcy,  zostały  określone  w  punkcie  8  SIWZ. 

Zamawiający  m.in.  wymagał  zastosowania  przeglądarki  internetowej  Internet  Explorer  11, 

Chrome ver. 45 i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze oraz 

systemu operacyjnego Windows 7 i późniejsze.  

Termin  składania  ofert  upływał  w  dniu  13  listopada  2020  r.  o  godz.  10.00.  Na 

podstawie  informacji  o  otwarciu  ofert  Izba  ustaliła,  iż  w  postępowaniu  w  terminie  składania 

ofert wpłynęła jedna oferta - oferta Przystępującego.  

Ponadto  Izba  ustaliła,  iż  w  przypadku  wykonawcy  A4  Copy  s.c.  wystąpił  problem 

zalogowaniem się do platformy zakupowej – print screen z dnia 12.11.2020 r. godz. 21:47 

godz.  22:21  z  komunikatami  „unexpected  error”.    Nieudane  próby  logowania  użytkownika 

(…)@a4polska.pl  w  dniu  12.11.2020  r.  w  godzinach  wieczornych  wynikają  także  ze 

złożonych  przez  Zamawiającego  wydruków  logów  (od  godz.  21:39:04  do  godz.  22:14:01). 

wydruku logów wynika ponadto, iż ofertę w postepowaniu zamierzał złożyć Odwołujący. Na 

ich podstawie Izba ustaliła, iż: 

  Odwołujący przeszedł do formularza składania oferty w dniu 13.11.2020 r. godz. 9:33:45; 
  o  godz.  9:54:15  Odwołujący  dodał  nowe  załączniki  [Do_wyslania_KRUS_13-11-

2020_9.54.15] do oferty; 

  o godz. 9:54:45 Odwołujący przeszedł do formularza wysyłania oferty; 
  o godz. 9:54:48 Odwołujący przeszedł do wyboru podpisu oferty; 
  o godz. 9:54:57 Odwołujący pobrał plik oferty do podpisu; 
  o godz. 10.00.51 Odwołujący dodał plik oferty do weryfikacji poprawności podpisu; 
  o godz. 10:00:52 wygenerowano komunikat, iż Odwołującemu nie udało się prawidłowo 

podpisać i wysłać oferty; 

  o godz. 10:00:58 Odwołujący przeszedł do wyboru podpisu oferty; 
  o godz. 10:01:21 Odwołujący anulował wysłanie oferty. 

Ponadto  Izba  ustaliła,  iż  brak  było  wcześniejszych  prób  złożenia  oferty  przez 

Odwołującego. Brak było również prób logowania na platformę zakupową przez  wykonawcę 

A4 Copy s.c. w dniu 13.11.2020 r. Na podstawie pisma operatora platformy zakupowej z dnia 

17.12.2020  r.  Izba  ustaliła,  iż  ani  ze  strony  wykonawcy  A4  Copy  s.c.,  ani  ze  strony 

Od

wołującego nie doszło do prób kontaktu z pomocą techniczną operatora platformy. Żaden 

inny  podmiot  również  nie  zgłaszał  problemów  z  działaniem  platformy,  a  operator  platformy 

nie zarejestrował awarii ani braków dostępności.  

Zamawiający  w  dniu  13  listopada  2020  r.  zawiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wskazując, iż postępowanie jest 

obarc

zone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 


unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  wskazał,  iż 

platforma  zakupowa  o  różnych  godzinach  i  w  różnych  odstępach  czasu  uniemożliwiała 

zalogowanie, a 

tym samym złożenie oferty potencjalnym wykonawcom.  

Następnie,  po  wniesieniu  przez  Przystępującego  odwołania  wobec  ww.  czynności 

unieważnienia postępowania (sygn. akt KIO 3080/20), Zamawiający w dniu 2 grudnia 2020 r. 

unieważnił  czynność  unieważnienia  postępowania  podjętą  13  listopada  2020  r. 

W uzasadnieniu  wskazano

,  iż  po  analizie  zarzutów  odwołania  w  ww.  sprawie  Zamawiający 

uznał, że naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp unieważniając postepowanie.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w  odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy 

Pzp 

poprzez  niezasadne  unieważnienie  czynności  unieważnienia  postępowania  pomimo 

zaistnienia  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  przesłanki  jego 

unieważnienia  wobec  niezapewnienia  przez  Zamawiającego  należytego  sposobu 

funkcjonowania  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzone  jest 

postępowanie,  w  ocenie  Izby  nie  znalazł  potwierdzenia  w  zgromadzonym  w  sprawie 

materiale dowodowym.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności 

przejrzystości.  Zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  zamawiający  unieważnia 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego.  Z  kolei  w  myśl  art.  146  ust.  6  ustawy  Pzp  Prezes  Urzędu  może 

wystąpić  do  sądu  o  unieważnienie  umowy  w  przypadku  dokonania  przez  zamawiającego 

czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało 

lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.  

Istotą  sporu  w  przedmiotowej  sprawie  była  okoliczność  czy  Zamawiający  zapewnił 

należyte  działanie  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzi  postępowanie, 

zapewniając  tym  sam  wykonawcom  możliwość  złożenia  oferty  w ustalonym  terminie 

składania  ofert  z  zachowaniem  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawc

ów.  


Nie  można  odmówić  racji  Odwołującemu,  że  to  obowiązkiem  Zamawiającego  jest 

zapewnienie  prawidłowo  funkcjonującego  narzędzia,  za  pomocą  którego  następuje 

komunikacja  z 

wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  to  Zamawiający 

jako  gospodarz  p

ostępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  odpowiada  za 

prawidłowy przebieg tego postępowania. Obowiązek ten znajduje potwierdzenie m.in. w art. 

10b  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamawiający  zapewnia,  aby  narzędzia  i  urządzenia 

wykorzystywane  do  komuni

kacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej,  oraz  ich  właściwości  techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne 

oraz 

interoperacyjne 

produktami 

służącymi 

elektronicznemu 

przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły 

ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. Jak wskazała 

Izba  w  wyroku  z  dnia  22  stycznia  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  15/20,  to  zamawiający  dokonuje 

wyboru platformy zakupowej, jako narzędzia do przeprowadzenia postępowania i wskazując 

ją wszystkim wykonawcom jako instrument wykorzystywany do komunikacji z wykonawcami 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przyjmuje tym samym na siebie także ryzyko 

za  wady  i  błędy  tego  systemu.  System  wskazany  przez  zamawiającego  ma  umożliwiać 

wszystkim wykonawcom złożenie oferty w okresie od momentu opublikowania postępowania 

do  momentu  upływu  terminu  składania  ofert.  Podobnie  wypowiedziała  się  Izba  m.in.  w 

wyroku z dnia 14 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2671/18.  

Zgodzić  się  także  należy  z  Odwołującym,  że  wadliwe  działanie  narzędzia 

informatycznego i wiążący się z tym brak możliwości złożenia oferty z przyczyn nieleżących 

po  stronie  wykonawcy,  lecz 

wynikających  z  nieprawidłowego  działania  narzędzia 

inf

ormatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzone  jest  postępowanie,  może  powodować 

konieczność  unieważnienia  postępowania  w  oparciu  o  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp. 

Sytuacja  taka 

niewątpliwie może mieć  wpływ  na ograniczenie  konkurencji  w  postepowaniu, 

jak  i  na 

wynik  postępowania,  w szczególności  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  wadliwego 

działania  platformy  zakupowej  nie  mogła  zostać  złożona  oferta,  która  –  gdyby  została 

złożona – mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza (podobnie Izba w wyrokach z dnia 

7 marca 2019 r., sygn. akt KIO 217/19, z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 15/20.).  

Natomiast - 

co ma znaczenie kluczowe z perspektywy rozstrzygnięcia - aby stwierdzić, 

że zaszły podstawy do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp, 

Odwołujący  zobowiązany  był  wykazać,  że  brak  możliwości  złożenia  oferty  wynikał 

wadliwości  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzono  postępowanie,  a 

nie z przyczyn zależnych od niego czy wykonawcy A4 Copy s.c. Zgodnie bowiem z art. 190 

ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  strony  i  uczestnic

y  postępowania  odwoławczego  są 

obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. 


Na  kwestię  rozkładu  ciężaru  dowodu,  w  podobnej  jak  obecnie  rozpoznawana  przez  Izbę 

sytuacji, 

zwrócono uwagę w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2019 

r., sygn. akt XXIII Ga 573/19

. Sąd wskazał wówczas, iż „stanowisko Odwołującego opierało 

się  na  twierdzeniu,  iż  to  wadliwe  działanie  Platformy  Informatycznej  udostępnionej  przez 

Zamawiającego  uniemożliwiło  mu  skuteczne  złożenie  oferty.  Powyższe  twierdzenie 

stanowiło  więc  oś  całego  postępowania  Odwoławczego  i  miało  kluczowe  znaczenie  dla 

uwzględnienia  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów.  Odwołujący  powinien  więc,  w  świetle 

art.  190  ust.  1  Pzp,  wykazać  inicjatywę  dowodową  celem  wykazania  prawdziwości  swoich 

twierdzeń co do powyższej okoliczności.”  

W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił tezy o niezapewnieniu przez Zamawiającego 

należytego  sposobu  funkcjonowania  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego 

prowadzone było postępowanie, tj. Platformy SmartPZP. Wbrew twierdzeniom Odwołującego 

załączone do odwołania dowody nie potwierdzają, że w okresie od dnia 12.11.2020 r. godz. 

15:35,  kiedy  to  ofertę  w  sposób  prawidłowy  złożył  Przystępujący,  do  momentu  upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 13.11.2020 r. godz. 10.00, skuteczne złożenie oferty miało 

nie być możliwe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawców. 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii braku możliwości złożenia oferty przez 

Odwołującego,  Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  nie  pokusił  się  nawet  o  wyjaśnienie  jakie  to 

rzekome  trudności  napotkał  w  procesie  składania  oferty  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie 

opisał jak wyglądał proces składania przez niego oferty, w czym przejawiać się miały błędy 

działaniu  platformy  zakupowej  i  na  jakim  etapie  nastąpiły.

Cała  argumentacja 

przedstawiona  w  odwołaniu  sprowadza  się  do  lakonicznego  stwierdzenia,  że  Odwołujący 

podejmował próby złożenia oferty, przy czym nie wyjaśniono nawet dlaczego próby te się nie 

powiodły,  w  którym  momencie pojawiły  się problemy  techniczne,  jakie komunikaty  systemu 

wyświetliły się wtedy na ekranie. Na ww. okoliczności nie przedstawiono żadnych dowodów. 

Ponadto 

Odwołujący  nie  przedstawił  też  twierdzeń  ani  dowodów,  które  wskazywałyby,  że 

dochował należytej staranności podczas składania oferty, tj. w szczególności, że użył w tym 

celu  sprzętu  informatycznego  i  oprogramowania  spełniającego  wymagania  wskazane  w 

SIWZ, 

że  przystąpił  do  czynności  złożenia  oferty  w  odpowiednim  czasie,  gwarantującym 

możliwość wykonania wszystkich wymaganych do złożenia oferty czynności przed upływem 

terminu  składania  ofert,  że  w  przypadku  pojawienia  się  problemów  technicznych  podjął 

działania w celu skontaktowania się z Zamawiającym lub wsparciem technicznym operatora 

platformy za

kupowej. Załączony do odwołania dowód wpłaty wadium potwierdza jedynie fakt, 

że  Odwołujący  zamierzał  złożyć  ofertę  w  postępowaniu,  nie  stanowi  jednak  dowodu  na 

okoliczność,  że  brak  złożenia  oferty  nie  nastąpił  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Odwołującego,  a  z  wadliwego  działania  platformy  zakupowej.  Drugi  z  dowodów 


przedstawionych  przez  Odwołującego  w  odniesieniu  do  jego  własnej  oferty,  tj.  wydruk 

wygenerowanego w  ramach  platformy  zakupowej  dokumentu  „Oferta podstawowa”  również 

powyższych  okoliczności  nie  potwierdza.  Co  więcej,  nie  potwierdza  on  także  stanowiska 

Odwołującego jakoby  opatrzył  ofertę podpisem  –  z  jego treści  wynika wyłącznie,  że doszło 

do  załączenia  do  oferty  (czyli  do  wgrania  na  platformę)  pliku  o  nazwie 

„Do_wyslania_KRUS_13-11-2020_09.54.15.zip”,  dowód  ten  nie  potwierdza  podjęcia  próby 

podpisania oferty czy jej złożenia.  

W sposób analogiczny odnieść się należy do kwestii braku możliwości złożenia oferty 

przez  innego wykonawcę  –  A4 Copy  s.c.  Również  w  tym  zakresie Odwołujący  nie  wyjaśnił 

jakie konkretnie czynności zmierzające do złożenia oferty ww. wykonawca podjął, nie opisał 

problemów technicznych, jakie miały zaistnieć podczas logowania się przez ww. wykonawcę 

do  platformy  zakupowej. 

Złożone  przez  Odwołującego  dowody  w  postaci  korespondencji 

przedstawicielem  ww.  wykonawcy,  w  tym  dwa  zrzuty  ekranu  wskazujące  na  wystąpienie 

komunikatu  „unexpected  error”  wskazują  jedynie  na  okoliczność,  że  wykonawca  A4  Copy 

s.c. w dniu 12 listopada 2020 r. w godzinach wieczornych podejmował próby zalogowania się 

na  platformę  zakupową,  nie  wskazują  jednak  w  żaden  sposób  na  przyczynę  problemów 

w zalogowaniem,  a  tym  samym  nie 

wykazują,  że  to  po  stronie  narzędzia  informatycznego 

wystąpiły nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Odwołujący  nie podjął próby wyjaśnienia, jak 

należy  odczytywać  komunikat  o  błędzie  wyświetlony  na  ekranie  komputera,  w jakich 

przypadkach  tego  rodzaju  komunikat  się  pojawia,  a  jednocześnie  nie  przedstawił  żadnych 

twierdzeń  ani  dowodów,  które  wskazywałyby,  że  ww.  wykonawca  dochował  należytej 

staranności  podczas  logowania  się  do  platformy  zakupowej,  tj.  w  szczególności,  że  użył  w 

tym celu sprzętu informatycznego i oprogramowania spełniającego wymagania wskazane w 

SIWZ 

(tym  bardziej,  że  powyższe  kwestionowali  przeciwnicy  procesowi  Odwołującego 

wskazując na fakt logowania z niewłaściwej przeglądarki internetowej).  

W  ocenie  Izby  j

uż  sama  analiza  powyższych  twierdzeń  i  dowodów  nie  pozwala  na 

uznanie,  że  Odwołujący  sprostał  ciężarowi  dowodu,  jaki  na  nim  spoczywał.  Niezależnie  od 

tego, 

stanowisko  Odwołującego  nie  broni  się  w  konfrontacji  z  twierdzeniami  i  dowodami 

przedstawionymi przez Zamawiającego.  

Po  pierwsze  Zamawiający  przedstawił  dowód  w  postaci  wygenerowanych  logów  do 

platformy  zakupowej  w  spornym  okresie.  Tego  rodzaju  dowód  ma  istotne  znaczenie 

przypadku kwestionowania prawidłowości działania narzędzi informatycznych, za pomocą 

których  prowadzi  się  postepowanie.  Przy  czym  podkreślić  należy,  że  co  do  zasady  to 

Odwołujący,  na  którym  spoczywał  obowiązek  wykazania  wadliwości  działania  platformy 

zakupowej, powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie tego rodzaju dowodu. Jak wskazał 

Sąd Okręgowy w Warszawie w przywołanym już wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. akt 


XXIII  Ga  573/19  „O  ile  bowiem  oczywistym  jest,  że  [Odwołujący]  jako  podmiot  zewnętrzny 

nie ma bezpośredniego dostępu do danych Platformy Informatycznej, to jednak okoliczność 

ta  nie  stanowi  żadnej  przeszkody  dla  zgłoszenia  odpowiednich  wniosków  dowodowych  w 

tym  zakresie,  celem  zobowiązania  Zamawiającego,  czy  też  podmiot  trzeci  obsługujący  tę 

platformę do przedłożenia danych systemowych.”  

Z  przedstawionego  przez  Zamawiającego  zestawienia  logów  wynika,  że  Odwołujący 

dodał  do  oferty  nowe  załączniki  [Do_wyslania_KRUS_13-11-2020_9.54.15]  w  dniu  13 

listopada 2020 r. o godz. 9:5

4:15. Powyższe przeczy stanowisku Odwołującego, jakoby data 

wskazana  w nazwie  ww. pliku (13-11-

2020_9.54.15) miała być datą podpisania oferty – jak 

wskazano  już  powyżej,  oznaczenie  to  określa  czas  wgrania  pliku  na  platformę  (jego 

załączenie do  oferty).  Ponadto z  wygenerowanych logów  wynika,  iż  Odwołujący    przeszedł 

do 

formularza  wysyłania  oferty  w  dniu  13  listopada  2020  r.  o  godz.  9:54:45,  a  następnie 

wyboru  podpisu  oferty  o  godz.  9:54

:48. Odwołujący pobrał plik oferty do podpisu dopiero o 

godz. 9:54:57, czyli na 5 

minut przed upływem terminu składania ofert. Zestawienie złożone 

przez Zamawiającego wskazuje także wprost, że Odwołujący dodał plik oferty do weryfikacji 

poprawności podpisu dopiero o godz. 10:00:51, czyli już po upływie terminu składania ofert, 

czego konsekwencją było wygenerowanie przez platformę o godz. 10:00:52 komunikatu, że 

nie  udało  się  prawidłowo  podpisać  i  wysłać  oferty.  Ponadto  Izba  stwierdziła  w  oparciu  o 

przedstawione  zestawienie  wygenerowanych  logów,  że  Odwołujący  nie  podejmował 

wcześniejszych  prób  złożenia  oferty.  Wszystkie  powyższe  okoliczności  w  ocenie  Izby 

wskazują,  że  przyczyną  braku  możliwości  złożenia  oferty  przez  Odwołującego  nie  była 

wadliwość działania platformy zakupowej, lecz brak dochowania należytej staranności przez 

Odwołującego, który zbyt późno przystąpił do składania oferty, co z kolei spowodowało, że 

nie  zdążył  jej  opatrzeć  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przed  godziną  10:00,  tj. 

przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Odwołujący  jako  podmiot  profesjonalny  powinien 

przewidzieć ryzyka, jakie wiążą się z przesyłaniem i podpisywaniem dokumentów na ostatnią 

chwilę i tylko jego obciążają powstałe z tego tytułu negatywne konsekwencje.  

Ponadto  wydruk  logów  wskazuje,  iż  wykonawca  A4  Copy  s.c.,  poza  próbami 

zalogowan

ia  się  w  dniu  12  listopada  2020  r.  w  godzinach  wieczornych  do  systemu,  nie 

podejmował  w  tym  zakresie  żadnych  dalszych  prób.  Jak  wynika  z  drugiego  z 

przedstawionych  przez  Zamawiającego  dowodów  –  oświadczenia  operatora  platformy 

zakupowej z dnia 17 grudnia 2020 r., 

wykonawca A4 Copy s.c. nie kontaktował się także ze 

wsparciem technicznym operatora platformy

. W oświadczeniu tym zwrócono również uwagę, 

że  z  przedstawionych  zrzutów  ekranów  nie  wynika,  jaka  była  przyczyna  problemów  z 

zalogowaniem.  Ponadto  operato

r  platformy  zakupowej  wyjaśnił,  że  zazwyczaj  taka 

przyczyna  leży  po  stronie  ustawień  komputera  bądź  sieci  po  stronie  wykonawcy,  które 


blokują  funkcje  w  systemie,  a  kontakt  ze  wsparciem  technicznym  pozwala  powstałe 

problemy  szybko  rozwiązać.  Na  okoliczność,  że  problem  leżał  po  stronie  wykonawcy  A4 

Copy  s.c.  zwrócił  uwagę  Przystępujący  wskazując,  że  ww.  wykonawca  podejmował  próby 

logowania z przeglądarki internetowej, która nie została wskazana w SIWZ jako spełniająca 

wymagania. Odwołujący, na którym spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie nie przedstawił 

żadnych  twierdzeń  ani  dowodów,  które  potwierdzałyby,  że  wykonawca  A4Copy  s.c. 

dochował należytej staranności w procesie logowania się do platformy zakupowej.   

W  ocenie  Izby  a

naliza  materiału  dowodowego  złożonego  w  sprawie  nie  wskazuje 

również,  aby  miały  mieć  miejsce  jakiekolwiek  przerwy  w  dostępności  platformy  zakupowej 

czy  błędy  w  jej  działaniu.  Odwołujący  nie  przedstawił  dowodów  na  powyższe,  z  kolej 

okoliczność przeciwna wynika z dowodów złożonych przez Zamawiającego. Z oświadczenia 

operatora  platformy  zakupowej  wynika,  że  system  działał,  był  dostępny,  nie  było  żadnych 

zarejestrowanych  awarii  czy  braków  dostępności,  jak  również,  że  żaden  wykonawca  nie 

zgłaszał  problemów  z  zarejestrowaniem  bądź  ze  złożeniem  oferty.  Również  wydruk  logów 

nie wskazuje, aby zaistniały nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy zakupowej, w tym 

w zakresie  jej 

dostępności.  Tym  samym  nie  potwierdziła  się  teza  odwołania  o  wadliwości 

działania  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  następowała  komunikacja 

przedmiotowym  postępowaniu.  Argumentacja  Odwołującego  stanowiła  zdaniem  składu 

orzekającego jedynie wyraz  taktyki  procesowej,  jaką  przyjął  on  w obliczu faktu,  że sam  nie 

dochował należytej staranności podczas składania oferty.  

Mając  na  uwadze  wszystko  powyższe  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega  oddaleniu 

całości i na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust. 9  i  10  ustawy  Pzp  oraz 

§  3 pkt 1 i 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel