KIO 3339/20 POSTANOWIENIE dnia 07 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3339/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 07 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Beata Konik 

       Irmina Pawlik 

Protokolant: Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  07  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  14  grudnia  2020  roku  przez  Wykonawcę  MBA 

System  sp.  z  o.o.  (ul.  Odlewnicza  7,  03-231  Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Zamawiającego  Poczta  Polska  Spółka  Akcyjna  (ul.  Rodziny  Hiszpańskich  8,  00-

940 Warszawa) 

przy  udziale Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego: 

Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock), 

-  M

axto  Its  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  (ul.  Willowa  87,  32-085 

Modlniczka) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

MBA  System  sp.  z  o.o.  (ul.  Odlewnicza  7,  03-231  Warszawa) 

kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 3339/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Poczta  Polska  S.A.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, kt

órego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.  

Odwołujący  MBA  System  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  Ustawy  -  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  utrudniający  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

Odwo

łujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości;  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania modyfikacji SIWZ poprzez nadanie następującej treści:  

1)  w  Załączniku  1a  w  pozycji  Ergonomia,  wymagania  minimalne:  „Maksymalne  długości 

wymiarów obudowy (wysokość x szerokość x głębokość) nie przekraczają wartości 345 mm 

x  100  mm  x  300  mm,  lub  300  mm  x  100  mm  x  345  mm  o  łącznej  sumie  wymiarów  nie 

większej niż 745 mm”; 

2) w Za

łączniku 1a w pozycji Zasilacz, wymagania minimalne: „Moc ciągła zasilacza min. 180 

W i max. 310 W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego efektywność nie mniej 

niż  90%  przy  obciążeniu  50%.  Zasilacz  musi  zapewnić  wydajną  pracę  wszystkich 

zainstalow

anych  komponentów  oraz  zabezpieczyć  zasilanie  dla  wszystkich  komponentów, 

przewidzianych dodatkowo do instalacji w komputerze, zgodnie ze specyfikacją producenta.” 

3)  w  Załączniku  1a  w  pozycji  Wymagania  dodatkowe,  wymagania  minimalne  -  poprzez 

usunięcie wymagania „Filtr powietrze zamontowany na przednim panelu komputera”; 

4) w Załączniku 1e oraz f w pozycji Funkcje bezpieczeństwa poprzez wymagania minimalne 

poprzez  usunięcie  wymagania „Możliwość aktualizacji  oprogramowania  BIOS  bezpośrednio 

z  jego  poziomu (z  menu  BIOS),  bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego. Wymagane,  aby 

aktualizacja z  poziomu  menu BIOS  umożliwiała  wykonanie aktualizacji  z  sieci  Internet  przy 

wykorzystaniu serwera producenta komputera bez uruchamiania systemu operacyjnego oraz 

bez wykorzyst

ywania podłączonych na zewnątrz lub wewnątrz dodatkowych urządzeń.”  

Odwołujący wniósł także o zasądzenie kosztów postępowania. 

05 stycznia 2021 

roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 


Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

ko

sztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel