KIO 3337/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2021 roku

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3337/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewo

dniczący:     Beata Pakulska-Banach 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu 15 stycznia 2021  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 roku 

przez 

wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  „Drobud”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Wąbrzeźnie w postępowaniu prowadzonym przez  Województwo Kujawsko–Pomorskie 

w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

postanawia:  

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze.  

Znosi  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Robót 

Drogowych  „Drobud”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Wąbrzeźnie  kwoty 15  000,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1 

usta

wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020)  na niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga 

za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przew

odniczący:      ………....................................….. 


Sygn. akt: KIO 3337/20 

U z a s a d n i e n i e 

Województwo  Kujawsko–Pomorskie  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  (zwane  dalej:  „zamawiającym”)  prowadzi  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Usługi  zimowego  utrzymania  dróg 

administrowanych  przez 

jednostki  należące  do  struktury  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich 

w Bydgoszczy  w 

sezonach  zimowych  2020/2021,  2021/2022,  2022/2023  roku”,  numer 

referencyjny:  O3.N4.361.02.2020  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

roku  Prawo 

zamówień  publicznych  (tj. Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  –  zwanej  dalej: 

„ustawą Pzp”. Zamówienie zostało podzielone na 16 części.  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wykonawczych 

wydanych  na podstawie  art. 11 ust.  8  ustawy  Pzp

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii Europejskiej  z dnia  31  sierpnia  2020  roku 

pod numerem  2020/S  168-407452.  W  dniu  3 

grudnia  2020  roku  zamawiający  przekazał 

wykonawcom informacj

ę o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 9. 

Wykonawca  - 

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  „Drobud”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Wąbrzeźnie (zwany dalej: „odwołującym”) w dniu 14 grudnia 2020 roku wniósł do Prezesa 

Krajowej  I

zby  Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnej  z  prawem  czynności  zamawiającego 

polegającej na zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę P. W. WEGTRANS 

P. W. (

dalej: „P. W.”) w ramach zadania nr 9.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  w 

związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp 

w zw. z art. 22  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp,  w  zw.  z  art.  26  ustawy  Pzp, 

w tym w 

szczególności w ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji 

art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp

,  polegające  na  zaniechaniu  wykluczenia 

z p

ostępowania P. W. mimo, iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd co 

do 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  poprzez podanie  informacji 

mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zatajenie tych informacji lub brak możliwości 

przedstawienia wymaganych dokumentów  i zaniechaniu odrzucenia jego  oferty,  a w 

konsekwencji naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru i 

zawiadomienie  w  dniu  3.12.2020  r.  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  P. W. 

– 

w zakresie zadania nr 9; 

2)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

polegające na niezgodnym z przepisami ustawy Pzp wyborze 

oferty  P.  W.  -  w  zakresie  zadania  nr  9  - 

w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej 


konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W oparciu o powyższe odwołujący wnosił o:  

nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na badaniu i ocenie 

ofert, w tym w szczególności na wyborze jako najkorzystniejszej w zakresie zadania 

nr  9  oferty  P.  W. 

oraz  zaniechaniu  jej  odrzucenia,  jako  złożonej  przez wykonawcę 

podlegającego wykluczeniu; 

2)  nakazania  z

amawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny 

ofert  z  pominięciem  oferty  P.  W.,  jako  oferty  podlegającej  odrzuceniu,  w  tym  jako 

złożonej  przez  wykonawcę  podlegającego  wykluczeniu,  bądź  ewentualnie  z 

wezwaniem  P.  W. 

do  złożenia  wyjaśnień  mających  na  celu  ustalenia  zakresu 

doświadczenia, którym wykazuje się ww. wykonawca, a także dokładnego przedmiotu 

i wartości faktycznie wykonanych usług w ramach zdobytego doświadczenia, a to na 

podstawie  art.  26  ustawy  Pzp  (we  w

łaściwych  ustępach  -  jeżeli  znajdowałyby 

zastosowanie)  lub  art.  87,  a  po  udzieleniu  wyjaśnień  wykluczenie  z  postępowania 

wykonawcy,  który  złożył  ww.  ofertę,  a  następnie  ogłoszenie  o wyborze  w 

p

ostępowaniu najkorzystniejszej oferty, 

3)  wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego. 

Zama

wiający  w dniu 15 grudnia 2020 roku przekazał  wykonawcom kopię odwołania 

poprzez platformę zakupową.  

Żaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W dniu 8 stycznia 2021 roku 

zamawiający – za pośrednictwem poczty elektronicznej - 

złożył  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania 

części  i  zobowiązał  się  m.in.  do  uchylenia  czynności  wyboru  wykonawcy  w  zakresie 

zadania  nr  9  i  do  dokonania  ponownego  przeprowadzenia  c

zynności  badania  i  oceny  ofert 

z wezwaniem  P.  W. 

do  złożenia  wyjaśnień  mających  na  celu  ustalenie  zakresu 

doświadczenia,  którym  wykazuje  się  ww.  wykonawca,  a  także  dokładnego  przedmiotu  i 

wartości faktycznie wykonanych usług w ramach zdobytego doświadczenia. Oświadczenie o 

tożsamej  treści  –  w formie  pisemnej  –  zamawiający  przekazał  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2021 roku.  

W dniu 14 stycznia 2021 roku odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania 

w  pozostałym,  nieuwzględnionym  przez  zamawiającego  zakresie.  Oświadczenie  zostało 

podpisane przez 

osobę umocowaną do reprezentowania odwołującego.  

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r.  poz.  2020) 

do 

postępowań  odwoławczych  i  postępowań  toczących  się  wskutek  wniesienia  skargi 


do 

sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89,  wszczętych  i  niezakończonych 

przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych 

przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  w 

przypadku  uwzględnienia 

przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 

pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć  postępowanie 

na posiedzen

iu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem 

że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 

wykonawca  albo  wykona

wca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający 

wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ww.  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Minis

trów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów   w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu 

ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972, ze zm.). 

Uwzględniając  powyższe,  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

w niniejszej sprawie i or

zekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego 

oraz o dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego  kwoty  15  000  zł  00  gr  uiszczonej  tytułem 

wpisu 

od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………....................................….. 


wiper-pixel