KIO 3334/20 POSTANOWIENIE dnia 07 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3334/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 07 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Beata Konik 

       Irmina Pawlik 

Protokolant: Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  07  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  14  grudnia  2020  roku  przez  Wykonawcę  NTT 

Technology  sp.  z  o.o.  (Zakręt,  ul.  Trakt  Brzeski  89,  05-077  Warszawa  –  Wesoła)  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Poczta  Polska  Spółka  Akcyjna  (ul. 

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) 

przy  udziale Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie 

Odwołującego: 

Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz), 

- Intaris sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa) 

przy  udziale Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego: 

Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock), 

-  Maxto  Its 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  (ul.  Willowa  87,  32-085 

Modlniczka) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

NTT  Technology  sp.  z  o.o.  (Zakręt,  ul.  Trakt  Brzeski  89,  05-077 

Warszawa 

–  Wesoła)  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 3334/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Poczta  Polska  S.A.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, kt

órego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.  

Odwołujący NTT Technology sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie:  

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 

zamówień  publicznych  poprzez:  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  części  I 

zamówienia (komputer stacjonarny PC1) i części II zamówienia (komputer stacjonarny PC3) 

poprzez  wprowadzenie  wymogu, 

zgodnie  z  którym  oferowany  przez  wykonawcę  model 

komputera musi zostać opublikowany na stronie internetowej 

https://tcocertified.com/product-

finder/

  prowadzonej  przez  TCO  Development,  w  sytuacji,  gdy  prowadzi  to  do 

uprzywilejowania  i  wyeliminowania  niektórych  wykonawców  i  produktów,  nie  jest  to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz istnieje możliwość opisania przedmiotu 

zamówienia  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń  bez  powoływania  się  na  nazwy 

własne,  a  co  za  tym  idzie  powołany  wymóg  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  jest 

niezgodny z ustawą PZP, 

2.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ust.  2  i  ust.  3  pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  części  I  zamówienia  (komputer  stacjonarny  PC1)  i  części  II 

zamówienia (komputer stacjonarny PC3) poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 

oferowany  p

rzez  wykonawcę  model  komputera  musi  zostać  opublikowany  na  stronie 

internetowej 

https://tcocertified.com/product-finder/

 prowadzonej przez TCO Development, tj. 

poprzez wskazanie nazwy własnej certyfikatu, który musi posiadać sprzęt komputerowy oraz 

w

skazanie  nazwy  własnej  organizacji,  która  wydaje  ten  certyfikat  bez  jednoczesnego 

wskazania  „lub  równoważny",  tj.  bez  umożliwienia  oferowania  komputerów  równoważnych, 

które  nie  mają  certyfikatu  TCO,  ale  posiadają  te  same  funkcjonalności,  co  komputery 

certyfikowane w zakresie TCO, 

3.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ust.  2  i  ust.  3  pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  części  I  zamówienia  (komputer  stacjonarny  PC1)  i  części  II 

zamówienia (komputer stacjonarny PC3) poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 

oferowany  przez  wykonawcę  model  komputera  musi  zostać  opublikowany  na  stronie 

internetowej 

https://tcocertified.com/product-finder/

  prowadzonej  przez  TCO  Development, 

co  narusza  uczciwą  konkurencję  i  prowadzi  do  nieuzasadnionego  uprzywilejowania 


niektórych producentów sprzętu komputerowego eliminując jednocześnie innych. 

4.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ust.  2  i  ust.  3  w  zw.  z  art.  30b  ust.  1,  ust.  2  poprzez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  części  I  zamówienia  (komputer  stacjonarny 

PC1

)  i  części  II  zamówienia  (komputer  stacjonarny  PC3)  poprzez  wprowadzenie  wymogu, 

zgodnie z którym oferowany przez wykonawcę model komputera musi zostać opublikowany 

na  stronie  internetowej 

https://tcocertified.com/product-finder/

  prowadzonej  przez  TCO 

Development  tj.  musi  posiadać  certyfikat  TCO,  który  to  certyfikat  nie  jest  wydawany  przez 

jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ust. 1 i 2 pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1.  usunięcia  z  rozdziału  VI  siwz  punktu  4.2.1  ppkt  1.b  siwz  oraz  usunięcie  z  rozdział  VI 

punktu 4.2.2 ppkt 1.b siwz, 

usunięcia z załącznika nr 1a do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno - 

użytkowe  dla  komputera  stacjonarnego  podstawowego  (komputer  stacjonarny  PC1),  z 

wiersza  „wymagania  dodatkowe"  fragmentu:  „potwierdzeniem  jest  publikacja  na  stronie: 

https://tcocertified.com/product-finder/

" 

usunięcie z załącznika nr 1c do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno - 

użytkowe  dla  komputera  stacjonarnego  o  podwyższonych  wymaganiach  (komputer 

stacjonarny  PC3), 

z  wiersza  „wymaganie  dodatkowe"  fragmentu:  „potwierdzeniem  jest 

publikacja na stronie: 

https://tcocertified.com/product-finder/

". 

Ewentualnie wniósł o: 

zmianę  treści  rozdziału  VI  siwz  pkt  4.2.1  ppkt  1.b  poprzez  dodanie  do  obecnej  treści 

sformułowania:  lub  oświadczenie  producenta  sprzętu  potwierdzającego,  że  cykl  życia 

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 20 14/24/UE (art. 2 pkt 20)" 

zmianę  treści  rozdziału  VI  siwz  pkt  4.2.2  ppkt  1.b  poprzez  dodanie  do  obecnej  treści 

sformułowania:  „lub  oświadczenie  producenta  sprzętu  potwierdzającego,  że  cykl  życia 

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)". 

z

mianę treści załącznika nr 1a do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno - 

użytkowe dla komputera stacjonarnego podstawowego (komputer stacjonarny PC1), poprzez 

dodanie  w  wierszu  „wymagania  dodatkowe"  po  fragmencie „potwierdzeniem  jest  publikacja 

na  stronie: 

https://tcocertified.com/product-finder/

sformułowania:  „lub  oświadczenie 

producenta  sprzętu  potwierdzającego,  że  cykl  życia  oferowanego  produktu  jest  zgodny  z 

Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)". 

- z

mianę treści załącznika nr 1c do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno - 

użytkowe  dla  komputera  stacjonarnego  o  podwyższonych  wymaganiach  (komputer 

stacjonarn

y  PC3),  poprzez  dodanie  w  wierszu  „wymagania  dodatkowe"  po  fragmencie: 

„potwierdzeniem  jest  publikacja  na  stronie: 

https://tcocertified.com/product-finder/


sformułowania:  „lub  oświadczenie  producenta  sprzętu  potwierdzającego,  że  cykl  życia 

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)". 

Odwołujący wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów 

postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

05 stycznia 2021 

roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel