KIO 3333/20 WYROK dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

sygn. akt: KIO 3333/20 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  7  stycznia  2021  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  B.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Instalatorstwo 

Elektryczne  B.  K.,  ul.  Ks.  B.  Markiewicza  46;  37-560  Pruchnik, 

w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1; 37-560 Pruchnik, 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  B.  K.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Elektryczne B. K., ul. Ks. B. Markiewicza 46; 

37-560 Pruchnik i: 

2.1.  zalic

za  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

B.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Instalatorstwo 

Elektryczne B. K., ul. Ks. B. Markiewicza 46; 37-560 Pruchnik, 

tytułem wpisu od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 3333/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Pruchnik,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem jest  „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego  na  terenie Gminy  Pruchnik wraz  ze świadczeniem  usługi  konserwacji  

i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  BZP  z  dnia  18  października  2020  r., 

pod nr 603349-N-2020. 

Dnia  7  grudnia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  14  grudnia  2020  roku  wykonawca  B.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Instalatorstwo  Elektryczne  B.  K.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 93 ust. 1 

pkt  1  ustawy  Pzp  -  przez  odrzucenie  oferty  o

dwołującego  i  w  konsekwencji  unieważnienie 

postępowania. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o:  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie 

z

amawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego i w konsekwencji 

unieważnienie  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

nakazanie  z

amawiającemu  powtórzenia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego,  przeprowadzenie  przez  Izbę  dowodów 

zawnioskowanyc

h w odwołaniu oraz na rozprawie, zasądzenie od zamawiającego na rzecz 

o

dwołującego  kosztów  zastępstwa  i  reprezentacji  przed  Izbą  oraz  kosztów  dojazdu  na 

posiedzenie i rozprawę (zgodnie z treścią rozliczenia kosztów złożonego na rozprawie). 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  gdyż  jego  oferta  jest 

ważna  i  skuteczna,  odwołujący  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  a  jego  oferta  nie 

podlega  odrzuceniu.  Po  dokonaniu  wykluczenia  wykonawcy  Linter  Energia  sp.  z  o.o.  jest 

jedyną  ważną  ofertą.  Na  skutek  niezgodnych  z  prawem  czynności  zamawiającego, 

o

dwołujący,  który  złożył  prawidłową  i  rzetelnie  wycenioną  ofertę,  został  tym  samym 

pozbawiony  możliwości  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia  oraz  zawarcia  umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą 

(dalej  jako  „KIO")  zasadności  odwołania,  a  następnie  po  dokonaniu  przez  zamawiającego 

żądanych czynności, odwołujący uzyska przedmiotowe zamówienie.  

Odwołujący  wskazał,  iż  zamawiający  w  piśmie  z  dnia  7  grudnia  2020  roku  uznał,  

że w toku postępowania brak jest ofert niepodlegających odrzuceniu i jednocześnie dokonał 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z uzasadnienia 


powyższej  czynności  wynika,  że  podstawą  do  takiego  założenia,  w  stosunku  do 

o

dwołującego,  było  zaniechanie  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  oraz  brak 

zabezpieczenia  oferty  wadium. 

Zamawiający  powyższą  okoliczność  ujął  w  uzasadnieniu 

faktycznym czynności wskazując, że: „Na podstawie art. 24 ust. 12 w związku z art. 24 ust 1 

pkt  17  ust

awy  PZP  Zamawiający  wykluczył  Wykonawcę  firmę  Linter  Energia  Sp.  z  o.o.  

ul. Tadeusza Boya - 

Żeleńskiego 23 35-105 Rzeszów a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

Wykonawcy  INSTALATORSTWO  ELEKTRYCZNE  B.  K.  ul.  Ks.  B.  Markiewicza  46,  37-560 

Pruchnik,  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  w  dniu  01-  12-

2020  r.  zwrócono  wadium, 

ponadto  termin  związania  ofertą  minął  dnia  04-12-  2020  r.  W  związku  

z powyższym w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 

wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”. 

Odnosząc  się  do  powyższych  okoliczności  faktycznych  odwołujący  wskazał,  że  nie  był 

wzywany  przez  z

amawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą, zatem czynności 

przedłużenia  tego  terminu  dokonał  samodzielnie  w  dniu  07.12.2020  r.  składając  stosowne 

oświadczenie  w  kancelarii  zamawiającego  w  okolicach  godziny  14.00  i  składając 

jednocześnie dowód wniesienia nowego wadium (dokument przelewu z godz. 13.58). Oferta 

o

dwołującego nie była ofertą najkorzystniejszą - a zatem wadium wpłacone w formie gotówki 

zostało przez zamawiającego zwrócone. Mimo to zamawiający na swojej stronie internetowej 

informację  o  unieważnieniu  zamieścił  w  tym  samym  dniu,  w  którym  odwołujący  złożył 

oświadczenie woli o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz wniósł nowe wadium (godz. 

17.04  -  stan  wg  aktualizacji  strony  internetowej).  W  ocenie  o

dwołującego,  wobec  faktu,  

iż  złożył  on  oświadczenie woli  wskazujące,  że czuje się związany  złożoną  w  postępowaniu 

ofertą  oraz,  że  przedłuża  termin  jej  związania  o  kolejne  30  dni  brak  było  podstaw  do 

odrzucenia  oferty  o

dwołującego  i  w  konsekwencji  unieważnienia  całego  postępowania.  Jak 

wynika  bowiem  z  jedynej  przesłanki  odrzucenia  oferty,  jaka  mogłaby  mieć  zastosowanie  

w  istniejącym  stanie  faktyczny,  podstawą  odrzucenia  oferty  wykonawcy  może  być  jedynie 

brak zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 89 

ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp). W ocenie o

dwołującego brak zgody na przedłużenie tego terminu 

może  mieć  miejsce  jedynie  w  przypadku  wystąpienia  zamawiającego  o  jego  przedłużenie. 

Taka okoliczność nie miała zaś miejsca w niniejszym postępowaniu. W ocenie odwołującego 

z

amawiający  nie  miał  żadnych  podstaw  faktycznych  i  prawnych  do  odrzucenia  oferty 

o

dwołującego i w konsekwencji nie miał żadnych podstaw do unieważnienia postępowania. 

Czynność  unieważnienia  postępowania,  mając  na  uwadze  sekwencję  zdarzeń  

i  uzasadnienie  faktyczne  czynności  z  dnia  07.12.2020  r.,  była  czynnością  wynikową  i  jej 

prawna  skuteczność  jest  uzależniona  od  skuteczności  czynności  ją  poprzedzających.  Stąd 

też  w  niniejszym  wypadku  może  zostać  objęta  zaskarżeniem,  gdyż  w  przypadku 


uwzględnienia  zarzutu  z  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp,  podzieli  ona  los  tego  właśnie 

zarzutu. Zgodnie z orzecznictwem, 

hipotezą normy prawnej ujętej w treści art. 89 ust. 1 pkt 

7a ustawy Pzp, 

nie jest objęta okoliczność braku związania ofertą (która w niniejszym stanie 

faktycznym  nie  miała  miejsca,  gdyż  odwołujący  stosowne  oświadczenie  złożył  przed 

czynnością  odrzucenia  oferty  i  unieważnienia  postępowania),  lecz  jedynie  brak  zgody  na 

przedłużenie  tego  terminu  w  odpowiedzi  na  wezwanie  podmiotu  zamawiającego.  Takie 

stanowisko zostało wyrażone m.in. w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 sierpnia 

2019 r, sygn. akt: KIO/KU 56/19.  

Następnie odwołujący powołał się na inne orzeczenie Izby, które w ocenie odwołującego 

popiera  jego  stanowisko  w  sprawie  zasadności  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  

tj.  wyrok  Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  z  dnia  24  lipca  2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  1371/18,  oraz 

orzeczenie  unijnego 

Trybunału  Sprawiedliwości  z  dnia  13  lipca  2017  r.  w  sprawie  C-35/17 

Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajow

ych i Autostrad Oddział w Poznaniu. 

O

dwołujący stoi na stanowisku, że zamawiający w sposób niezasadny odrzucił jego ofertę 

i tym samym, w konsekwencji, unieważnił postępowanie. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania.  Zamawiający  wskazał,  iż  zarzut  z  art.  89  ust.  1  pkt  7a  w  zw.  z  art.  93  ust.  1 

ustawy  PZP,  poprzez  odrzucenie  oferty  o

dwołującego  i  w  konsekwencji  unieważnienie 

postępowania  jest  bezprzedmiotowy.  Wskazana  przez  odwołującego  czynność 

z

amawiającego,  tj.  odrzucenia  oferty  odwołującego  nie  została  podjęta  w  przedmiotowym 

postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

W dniu 30.11.2020 r., z

amawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

Linter  Energia  s

p.  z  o.o.  Drugą  ofertą  była  oferta  odwołującego.  Natomiast  01.12.2020  r., 

z

amawiający  zwrócił  wadium  odwołującemu.  W  dniu  01.12.2020  r.,  do  zamawiającego 

wpłynęła  prośba  od  odwołującego  o  udostępnienie  dokumentacji  przetargowej  w  zakresie 

załącznika nr 4 do s.i.w.z. - „wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”. W związku 

z  potwierdzeniem  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez  Linter 

Energia  sp.  z  o.o.,  z

amawiający w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 14.22 przesłał w/w spółce  

e-

mailowo  umowę  z  prośbą  o  uzupełnienie  w  zakresie  osoby  do  kontaktu  ze  strony 

wykonawcy,  podpisanie  w  dniu  07.12.2020  r. 

i  odesłanie na  adres  zamawiającego. W dniu 

04.12.2020  r.  między  godziną  14.27  a  godziną  14.54  do  zamawiającego  wpływają  dwa 

pisma.  W  dniu  07.12.2020  r.  celem  zapewnienia  odpowiedniego 

przebiegu  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  wskutek  powzięcia  wiadomości,  że  zachodzą 

uzasadnione  podstawy  do  uznania, 

że  złożony  na  wezwanie  zamawiającego  przez  firmę 

LINTER  Energia  s

p.  z  o.o.  dnia  20.11.2020  r.,  uzupełniony  dnia  30.11.2020  r.  wykaz  osób 


(załącznik  nr  4  do  s.i.w.z.)  wraz  z  załącznikami  nie  potwierdza  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu, zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy PZP, wykonawcę 

Linter  Energia  s

p.  z  o.o.  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez 

w

ykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  przedłożonego  wykazu  osób 

załącznika nr 4 do s.i.w.z. z terminem ich złożenia dnia 07.12.2020 r. do godziny 13. 

W dniu 07.12.2020 r. do z

amawiającego wpływa: 

1. pismo Wykonawcy Linter Energia sp. z o.o. w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2f 

ustawy PZP. Wyjaśnienia nie potwierdzają, że  wykonawca Linter Energia sp. z o.o. spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, 

2.  oświadczenie  odwołującego  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  wraz  

z potwierdzeniem operacji wpłaty wadium z godziny 13.58 dnia 07.12.2020 r. 

tego samego dnia tj., 07.12.2020 r., z

amawiający: 

a) 

wykluczył wykonawcę Linter Energia sp. z o.o., a jego ofertę uznał za odrzuconą, 

b) 

uznał, iż oferta odwołującego wygasła, ze względu na upływ terminu związania ofertą, 

tym  samym  o

dwołujący  nie  zachował  ciągłości  związania  ofertą  poprzez  samodzielne 

złożenie  oświadczenia  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  wraz  z  ponownym 

wniesieniem wadium 

w terminie związania ofertą tj. do 04.12.2020 r., 

c) 

unieważnił  postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  PZP,  ponieważ  

w postępowaniu jedyna  oferta została uznana za odrzuconą na mocy art. 24 ust. 4 ustawy 

PZP, z uwagi na fakt, że wykonawca, który ją złożył został wykluczony na podstawie art. art. 

24 ust. 12 ustawy PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. 

W  konsekwencji  powyższego  w  dniu  08.12.2020  r.,  zamawiający  zwrócił:  wadium  

i  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wykonawcy  Linter  Energia  sp.  z  o.o.  oraz 

ponownie  wniesione  dnia  07.12.2020  wadium  przez  o

dwołującego.  Tym  samym 

z

amawiający  dokonał  wszelkich  czynności  formalnych,  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

procedury unieważnienia postępowania. 

Zamawiający  wskazał,  odnosząc  się  do  zarzutu,  iż  nie  odrzucił  oferty  odwołującego  na 

podstawie  art.  89  ust.  1 

pkt  7a,  ani  żadnej  innej.  W  ocenie  zamawiającego,  w  momencie 

unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  PZP,  oferta 

o

dwołującego wygasła z upływem terminu związania ofertą, który nastąpił dnia 04.12.2020 r. 

Oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  wraz  z  ponownym  wniesieniem 

wadium o

dwołujący złożył dopiero 07.12.2020 r., czyli po upływie terminu związania z ofertą. 

Odwołujący  chcąc  podtrzymać  wolę  uzyskania  zamówienia  na  podstawie  art.  85  ust.  2 

ustawy  PZP, 

miał  możliwość  wydłużenia  terminu  związania  ofertą  z  własnej  inicjatywy,  

tj. począwszy od 01.12.2020 r. od momentu, kiedy zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie 

dokumentacji  przetargowej  w  zakresie  załącznika  nr  4  do  s.i.w.z.  -  „wykaz  osób 

skierowanych do realizacji zamówienia”. 


Mając powyższe na uwadze, zamawiający podkreślił, że czynności, które doprowadziły do 

wykluczenia w

ykonawcy Linter zostały zainicjowane przez odwołującego. 

Jak  stwierdziła  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  03.03.2015  r.,  KIO  140/15, 

LEX  nr  1653812  „od  wykonawcy  będącego  profesjonalnym  podmiotem  uczestniczącym  

w  obrocie  gospodarczym  wymagana  jest  szczególna  staranność  przejawiająca  się  również  

w  znajomości  przepisów  Prawa  zamówień  publicznych  i  we  właściwym  ich  stosowaniu. 

Dlatego  też  uznaje  się,  że  skoro  wykonawca  nie  został  wezwany  do  przedłużenia  terminu 

związania  ofertą,  mógł  i  powinien  takiej  czynności  dokonać  samodzielnie.  Nieskorzystanie 

przez  zamawiającego  z  przysługującego  mu  z  mocy  art.  85  ust.  2  p.z.p.  uprawnienia  nie 

może  być  postrzegane  jako  sprzeczne  z  prawem  ani  też  z  dobrymi  obyczajami  w  sytuacji, 

gdy  wszyscy  wykonawcy  mieli  nieskrępowaną  możliwość  samodzielnego  przedłużenia 

terminu związania ofertą, zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 2 p.z.p.”. 

W  wyroku  KIO  z  10.05.2016  r.,  sygn.  akt  KIO  639/16  (

LEX  nr  2048581)  wskazano,  że:  

w  ocenie  Izby,  za  słuszny  w  sprawie  należy  uznać  pogląd,  w  myśl  którego  skutki 

wygaśnięcia  terminu  związania  ofertą  należy  definiować  i  rozpoznawać  z  uwzględnieniem 

norm, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Regulacja art. 14 ustawy wprost odsyła 

do  przepisów  kodeksowych,  które  znajdują  zastosowanie,  jeżeli  przepisy  ustawy  nie 

stanowią  inaczej.  Postępowanie  prowadzone  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  nie  można 

rozpatrywać  w  oderwaniu  od  przepisów  kodeksu  cywilnego,  który  reguluje  instytucję 

związania  ofertą.”  Na  konieczność  stosowania  norm  przepisów  kodeksu  cywilnego  

w  zakresie  instytucji  związania  ofertą,  wskazuje  bogate  orzecznictwo  Krajowej  Izby 

Odwoławczej m.in. wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt KIO 109/13, wyrok z dnia 23 

października 2013 r., sygn. akt 2390/13. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Sądu 

Okręgowego  w  Tarnowie  z  dnia  13  lutego  2014  r.  sygn.  akt  I  Ca  495/13,  wydanym  

w  prz

edmiocie  skargi  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  od  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt KIO 2390/13, gdzie wskazano m.in.: 

Ponieważ  czynności  dokonywane  w  toku  postępowania,  jak  i  umowy  będące  rezultatem 

postępowania  mają  charakter  cywilnoprawny,  ofertę  wykonawcy  oraz  materię  związaną  

z wygaśnięciem związania ofertą rozpatrywać należy na gruncie art. 66 k.c.” 

Ww.  Sąd  wskazał  także,  że  „konsekwencje  upływu  terminu  związania  ofertą  należy 

oceniać przez pryzmat art. 66 k.c., na podstawie którego stan związania ofertą jest istotnym, 

konstytutywnym  elementem  oświadczenia  woli  zmierzającego  do  zawarcia  umowy, 

stanowiącego ofertę. Oferta wygasa wraz z upływem oznaczonego okresu, w którym oferent 

był swoją ofertą związany. (...). Wykonawca poprzez przedłużenie terminu związania  ofertą 

musi wykazać, że miał wolę przedłużenia okresu związania z ofertą, albowiem oświadczenia 

woli  wykonawcy  w  tym  zakresie  nie  może  mieć  charakteru  dorozumianego,  ale  winno  być 

wyrażone  wprost.  W  ocenie  Sądu,  przeciwnie  do  stanowiska  zajętego  przez  autora  skargi, 


wybór  oferty,  której  termin  związania  wygasł,  pozostaje  w  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp.”. 

W  świetle  powyższego  niewątpliwe  jest,  że  termin  związania  ofertą  jest  istotnym, 

konstytutywnym  elementem  oświadczenia  woli  wykonawcy  zmierzającego  do  zawarcia 

umowy.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  prezentowanym  w  doktrynie  i  orzecznictwie  związanie 

ofertą  jest  oświadczeniem  wykonawcy  potwierdzającym  jego  uczestnictwo  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia i gotowość zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. Związanie ofertą oznacza, że adresat oferty (oblat) może przez jej proste przyjęcie 

doprowadzić  do  zawarcia  umowy  o  treści  określonej  w  ofercie.  Związanie  ma  charakter 

ciągły, nieprzerwany, co oznacza konieczność dbałości wykonawcy o aktualność związania 

złożoną  przez  niego  ofertą.  Posłużenie  się  w  przepisach  ustawy  —  Prawo  zamówień 

publicznych  pojęciem  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  wyklucza  możliwość  przerwy  

w  stanie  związania  ofertą,  co  zostało  potwierdzone  w  bogatym  orzecznictwie  KIO,  np.  KIO 

2020/12, KIO 1804/12, KIO 109/13, KIO 1817/12 i KIO 1822/12. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  złożone  w  pismach  procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy  Izba  stwierdziła,  

iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Przyjmując ustalony i przestawiony przez zamawiającego stan faktyczny w sprawie, który 

nie był sporny, Izba wskazuje, co następuje. 

Izba  oddaliła  odwołanie  stwierdzając,  iż  odwołujący  nie  legitymuje  się  interesem  

w  rozumieniu  przepisu  art.  179  ust.  1  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych,  gdyż  oferta 

odwołującego  przestała  wiązać,  co  z  kolei,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów 

uniemożliwia jej wybór, wskutek czego zastosowanie znajduje przepis art. 192 ust. 1 ustawy 

Pzp, nakazujący Izbie oddalenie odwołania. Uwzględnienie odwołania, zgodnie z przepisem 

art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  może  bowiem  nastąpić  w  przypadku,  jeżeli  Izba  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 


postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  rozumiane  jako  możliwość  pozyskania  danego 

zamówienia przez wykonawcę odwołującego. 

Izba stwierdziła, co stanowiło okoliczność bezsporną, iż termin związania oferty złożonej 

przez  odwołującego,  upłynął  w  dniu  4  grudnia  2020  roku,  natomiast  odwołujący  złożył 

oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą,  dopiero  3  dni  później,  tj.  dnia  

7 grudnia 2020 roku

. Powyższe oznacza, że odwołujący nie dochował należytej staranności, 

czym doprowadził do przerwania terminu związania ofertą, co w konsekwencji doprowadziło 

do  sytuacji 

„wygaszenia”  oferty  odwołującego,  a  zwrócić  należy  uwagę,  iż  treść  przepisów 

ustawy  Pzp,  obowiązujących  na  dzień  wniesienie  odwołania,  nie  przewiduje  możliwości 

wznowienia  przerwanego  terminu  związania  oferty.  Oferta  „wygaszona”  nie  pozwala  na  jej 

wybór przez zamawiającego, albowiem wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje się li tylko 

w okresie jej związania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  całości  podziela  stanowisko  zaprezentowane  przez  Izbę  

w wyroku z dnia 15 stycznia 

2016 roku, sygn. akt KIO 2722/15, KIO 2728/15, który to wyrok 

został potwierdzony wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2016 roku, 

sygn. akt X Ga 40/16/za. 

We wskazanym wyroku 

Izba stwierdziła, że w „przedmiotowym postępowaniu, odwołujący 

n

ie  dopełnił  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  art.  85  ust.  2  ustawy  Pzp,  wykonawca 

samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  

z  tym,  że  zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu 

związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego 

terminu  o  oznaczony  okres,  nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni,  gdyż  termin  związania  ofertą 

upłynął z dniem 13 grudnia 2015 roku, a odwołujący dopiero w dacie 14 grudnia 2015 r., po 

upływie  terminu  związania  ofertą,  przedłużył  jej  ważność.  Tym  samym,  przerwanie  terminu 

związania  ofertą  spowodowało  „wygaśnięcie”  oferty  odwołującego,  co  z  kolei  wywołuje 

skutek  uniemożliwiający zamawiającemu dokonanie wyboru tej  oferty  w  tym  postępowaniu. 

Iz

ba,  w  zakresie  tego  odwołania,  w  całości  podziela  stanowiska  prezentowane  przez 

zamawiającego i przystępujących, odnoszące się do braku interesu po stronie odwołującego. 

Wskazać  bowiem  należy,  że  przepisy  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  traktują 

odwołanie  jako  środek  ochrony  prawnej  skierowany  na  zmianę  sytuacji  wykonawcy, 

polegającej  na  możliwości  uzyskania  w  danym  postępowaniu  zamówienia  przez 

Odwołującego. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu (tak m.in. wyrok SO w Łodzi sygn. 

akt  XIII  Ga  379/12),  w  k

ażdym  rozpatrywanym  przypadku  zobowiązana  jest  do  badania 

przesłanek  wskazanych  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniesienia  lub  możliwości  poniesienia  szkody.  Są  to  przesłanki 

materialno-

prawne,  co  oznacza,  iż  odwołanie  w  przypadku  ich  braku  lub  nieudowodnienia 

podlega oddaleniu z uwagi na brak legitymacji do jego wniesienia, niezależnie od zasadności 


podnoszonych  w  odwołaniu  zarzutów.  Przepis  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  wymaga 

wykazania  łącznego  spełnienia  przesłanek  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  wykazania  możliwości  poniesienia  przez  wykonawcę  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  z

amawiającego  przepisów  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych. 

Odwołujący  utracił  możliwość  wyboru  jego  oferty,  jako  najkorzystniejszej  w  momencie,  gdy 

nie przedłużył terminu związania ofertą, w ten sposób, aby zapewnić jego ciągłość przez cały 

okres  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Podkreślić  w  tym 

miejscu  należy,  że  odwołujący  nie  zaprzeczył  okolicznościom  wskazanym  przez 

przystępującego  ZUKTZ,  a  jedynie  próbował  wskazywać  na  istnienie  związania  ofertą  

w  sposób  dorozumiany  z  uwagi  na  fakt,  że  załączona  do  oferty  gwarancja  wadialna 

zab

ezpieczała ofertę do dnia 15 grudnia 2015 r. Takie stanowisko odwołującego stoi jednak 

w  sprzeczności  z  jego  oświadczeniem  znajdującym  się  w  formularzu  oferty  w  brzmieniu: 

uważamy  się  związanych  niniejszą  ofertą  przez  okres  60  dni  od  daty  składania  ofert  -  co 

powoduje zakończenie 60-cio dniowego terminu z końcem dnia 13 grudnia 2015 r. Zgodnie  

z  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w  Rzeszowie  z  dnia  21  grudnia  2010  r.  VI  Wydział 

Gospodarczy  (sygn.  akt.  VI  Ga  240/10): 

Uprawnionym  do  przedłużenia  terminu  związania 

ofertą  jest  także  wykonawca,  który  taką  zgodę,  co  do  zasady  powinien  wyrazić  z  upływem 

tego terminu, z tym zastrzeżeniem, że taka zgoda nie może mieć charakteru dorozumianego, 

lecz  powinna  być  oświadczeniem  wykonawcy.  Oświadczenie  powinno być  złożone  bądź  to  

w  formie  pisemnej  lub  innej,  dopuszczonej  przepisami  ustawy  zgodnie  z  wyborem 

zamawiającego.  Sąd  Okręgowy  rozpoznający  skargę  w  niniejszym  składzie  podziela 

stanowiska wyrażane  w  dotychczasowym  orzecznictwie  KIO  odnośnie  tego,  ze  zgoda  taka 

nie może mieć charakteru dorozumianego, lecz winna być oświadczeniem wykonawcy (vide: 

m. in. wyrok KIO z dnia 22.03.2010 r., sygn. KIO/UZP 

267/10, uchwała KIO z dnia 5.05.2010 

r. KIO/KD 46/10, wyrok KIO z dnia 14.06.2010 r. KIO/UZP 1021/2010). 

Orzecznictwo Sądów 

Okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej w tej kwestii jest jednolite. W sytuacji, gdy oferta 

odwołującego  nie  została  wybrana  w  tym  postępowaniu,  nie  będzie  mogła  już  zostać 

wybrana,  jako  najkorzystniejsza  z  uwagi  na  u

pływ  terminu  związania  ofertą.  Odmienną 

kwestią jest prawo do podpisania umowy po upływie terminu związania ofertą (przywoływany 

przez  o

dwołującego  wyrok  SO  w  Warszawie  z  dnia  16  lipca  2014  r.  sygn.  akt.  XXIII  Ca 

924/14,  przy  czym  jest  to  odmienna  sytuacj

a  od  tej,  w  jakiej  znalazł  się  odwołujący).  

W przedmiotowym postępowaniu, aby doszło do rozpatrywania możliwości zawarcia umowy, 

oferta  wykonawcy  Remondis  w  pierwszej  kolejności  musi  zostać  wybrana,  jako 

najkorzystniejsza,  a  to  nie  jest  możliwe  z  uwagi  na  zastałą  sytuację,  związaną  

z nieprzedłużeniem terminu związania ofertą (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

18  lutego  2015  r.  (sygn.  akt.  KIO  217/15) 

„W  zakresie  terminu  związania  ofertą  i  skutków 

związanych  z  jego  upływem,  Izba  stoi  na  stanowisku,  że  wybór  oferty  najkorzystniejszej 


winien być dokonany wyłącznie w okresie związania ofertą, przez danego wykonawcę. Stan 

związania  ofertą  to  element  konstytutywny  oferty.  Stanowisko  to  znajduje  odzwierciedlenie  

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych. Wskazać tu należy 

w szczególności na wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sygn. akt. VI Ga 240/10 z dnia 

21  grudnia  2010  r.,  gdzie  sąd  wskazał,  że  nie  może  budzić  wątpliwości,  wobec  literalnego 

brzemienia art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, iż to wykonawca, chcąc uczestniczyć w dalszym ciągu 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  poza  terminem  określonym  jako 

termin  związania  ofertą,  winien  złożyć  w  związku  z  tym  jednoznaczne  i  niebudzące 

wątpliwości  oświadczenie.  W  podobnym  sposób  wypowiedział  się  Sąd  Okręgowy  w  Łodzi  

w  wyroku  z  dnia  21  września  2012  r.  Sygn.  akt  XIII  Ga  379/12  wskazując,  że  wykonawca 

chcąc  być  nadal  uczestnikiem  postępowania  winien  przedłużyć  termin  związania  ofertą. 

Zaniechanie tej  czynności  rodzi  bowiem skutek w  postaci  upływu terminu  związania ofertą. 

Sąd  Okręgowy  w  Tarnowie  w  wyroku  z  dnia  13  lutego  2013  r.  Sygn.  akt  I  Ca  495/13 

podkreślił, że w ramach procedury przetargowej pozostaje nadal aktualne, że istnienie stanu 

związania ofertą jest immanentnym elementem konstrukcyjnym oferty, a skutki wygaśnięcia 

związania  ofertą  należy  definiować  i  rozpoznawać  w  oparciu  o  normy  Kodeksu  cywilnego.  

innym  orzeczeniu  Izba  wskazała,  że  „Wybór  oferty  najkorzystniejszej  nastąpić  musi  

w dacie związania ofertą. Upływ terminu związania ofertą powoduje jej wygaśnięcie, wobec 

czego  nie  sposób  w  takiej  sytuacji  mówić  w  ogóle  o  ofercie,  jako  wiążącym  oferenta 

oświadczeniu woli (...). Ustawodawca nadał okoliczności związania ofertą znaczenie prawne, 

skoro  wprowadził  regulacje  dotyczące  terminu  związania  ofertą,  możliwości  jego 

przedłużania, czy sposobu liczenia biegu terminu (art. 85 p.z.p.). W tym aspekcie związanie 

oferty należy postrzegać, jako element konstruktywny oferty. Nie jest  zatem możliwy wybór 

oferty najkorzystniejszej, której termin związania upłynął.” (wyrok KIO z dnia 27 lipca 2015 r. 

sygn. akt KIO 1470/15).

”. 

Nat

omiast  SO  w  Gliwicach  wskazał  na  dwa  problemy  do  rozstrzygnięcia  wskazując,  iż 

„Pierwsze  dotyczące  wykładni  przepisów  PZP  w  zakresie  możliwości  przedłużenia  terminu 

związana  ofertą  po  jego  upływie  i  drugi  dotyczący  możliwości  zastosowania  artykułu  115 

Kode

ksu  cywilnego  do  upływu  terminu  związania  ofertą.  Jeżeli  chodzi  o  pierwszy  ze 

wskazanych  problemów,  to  Sąd  podziela  tutaj  pogląd  wyrażony  przez  KIO  w  zaskarżonym 

wyroku, że po upływie terminu związania ofertą nie jest możliwe przedłużenie tego terminu. 

W  o

cenie  Sądu  Okręgowego  za  oczywiste  należy  uznać,  że  z  samej  istoty  pojęcia 

przedłużenie  wynika,  że  termin  przedłużany  nie  może  upłynąć  w  chwili  jego  przedłużenia. 

Przedłużyć  można  bowiem  jedynie  okres,  który  jeszcze  trwa,  który  jeszcze  nie  upłynął.  

W przy

padku zaś upływu terminu mowa byłaby raczej o jego przywróceniu lub reaktywacji. 

Sama  wykładnia  językowa  omawianego  przepisu  w  sposób  zasadniczy  wspiera  więc 

stanowisko zajęte przez Izbę. W tym zakresie wskazać dalej należy, również głosy doktryny 


jak i or

zecznictwa, aczkolwiek to trzeba podkreślić, że niejednolicie, wspierają to stanowisko. 

I  tak  wskazuje  się,  że  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  czy  to  samodzielnie,  czy  na 

wniosek  zamawiającego  możliwe  jest  tylko  w  okresie  obowiązywania  tego  związania.  Po 

upływie  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  należy  uznać  zawsze  za  nieskuteczne, 

chociażby  w  okresie  tym  wadium  pozostało  jeszcze  w  gestii  zamawiającego  i  to  jest  głos 

doktryny,  a  konkretn

ie  komentatora  Jerzego  Pieróg,  Prawo  zamówień  publicznych, 

K

omentarz,  rok  wydania  2015,  wydawnictwo  C.H.  Beck,  wydanie  13.  Pogląd,  że  czynność 

przedłużania terminu  związania ofertą  musi  nastąpić  w  okresie jej  związania podzielają też 

inni  komentatorzy  i  tutaj  dla  przykładu  wskazuje  komentatora  Józef  Edmund  Nowicki 

komentarz  do  artykułu  85  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  rok  2015  i  Włodzimierz 

Dzierżanowski  komentarz  do  artykułu  85  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  rok  2014. 

Podobne stanowisko zajmowa

ła również w przeszłości wielokrotnie KIO. I tak wskazać tutaj 

należy  na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  28  października  2010  roku  KIO  2276/10,  

w  którym  wyrażono  stanowisko,  że  okres  związania  ofertą  musi  pozostać  ciągły  

i  nieprzerwany.  Nie  jest  natomiast  dopuszczalne  przerwanie  okresu  związania  ofertą  i  po 

przerw

ie  jego  ponowne  ustanowienie.  Dalej  wskazać  można  na  wyrok  KIO  z  dnia  27  lipca 

2015  roku  KIO  1470/15, 

instytucje,  to  jest  związania  ofertą  oraz  zabezpieczenia  oferty 

wadium, pozostają ze sobą powiązane w ten sposób, że nie jest wystarczające przedłużenie 

w

ażności  wadium  bez  wydłużenia  terminu  związania  ofertą.  Dlatego  nie  można  uznać,  

że  skutki  wydłużenia  ważności  wadium  rozciągają  się  na  wydłużenie  terminu  związania 

ofertą. Uznaje Sąd dalej, że przedłużenie terminu związania ofertą lub wyrażenie zgody na 

takie  przedłużenie  jest  oświadczeniem  woli,  dlatego  też  musi  być  złożone  przez  osoby 

uprawnione  do  działania  w  imieniu  wykonawcy.  Musi  też  być  jednoznacznie  wyrażone  

w formie pisemnej lub innej dopuszczalnej przez zamawiającego na mocy artykułu 27 ustęp 

Pzp.  Dlatego  brak  działania  ze  strony  wykonawcy,  czy  to  samodzielnego,  czy  po 

otrzymaniu  w

niosku  od  zamawiającego,  oznacza  nieprzedłużenie  terminu  związania  ofertą.  

I  tutaj  wskazać  należy,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  6  lutego  2009  roku 

pod

kreśliła,  że  oświadczenie  wykonawcy  o  przedłużeniu  terminu  do  związania  ofertą  musi 

być  na  tyle  wyraźne,  aby  nie  budziło  wątpliwości  i  to  bez  względu  na  to  czy  to  jest 

oświadczenie  samodzielne  czy  związane  z  wnioskiem  zamawiającego,  gdyż  nie  podlega 

ono,  j

ako  że  nie  jest  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  artykule  25  ustęp  1  uzupełnieniu  

w  try

bie  artykułu  26  ustęp  3  Pzp.  Przechodząc  dalej  i  odnosząc  się  do  kolejnego  zarzutu 

skarżącego  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  artykułem  111  paragraf  1  Kodeksu  cywilnego 

term

in  oznaczony  w  dniach  kończy  się  z  upływem  ostatniego  dnia.  Dlatego  jeżeli  termin 

związania ofertą upływał w dniu 13 grudnia 2015 roku to z upływem tego dnia się skończył  

i wykonawca nie był już związany swoją ofertą. Tym samym oświadczenie złożone w dniu 14 

grudnia 2015 roku, 

było złożone po upływie terminu i nie mogło odnieść skutku przedłużenia 


terminu  związania  ofertą,  który  już  wcześniej  uległ  zakończeniu,  upłynął.  Podsumowując 

dotychczasowe rozważanie należy więc wskazać, że uznaje Sąd Okręgowy, iż po pierwsze, 

nie  jest  możliwe  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  po  jego  upływie.  Po  drugie,  samo 

przedłużenie  tego  terminu  winno  być  dokonane  w  sposób  wyraźny  w  formie  pisemnej  nie 

może  być  domniemane  w  innych  czynności  czy  zdarzeń.  Po  trzecie,  termin  związania 

skarżącego  ofertą  w  niniejszej  sprawie  upłynął  przed  dniem  złożenia  oświadczenie  o  jego 

przedłużeniu.  Po  czwarte,  w  konsekwencji  oświadczenie  z  dnia  14  grudnia  2015  roku  nie 

mogło  odnieść  skutku  przedłużenia  terminu  związania  ofertą.  Przechodząc  dalej  należy 

wskazać,  że  pozostaje  do  rozważenia  druga  wskazana  wcześniej  okoliczność,  czyli  ocena 

możliwości zastosowania artykułu 115 kc do przedłużenia terminu związania ofertą. I w tym 

zakresie  Sąd  Okręgowy  w  pełni  podziela  pogląd  wyrażony  przez  komentatora  Jerzego 

Pieróg  w  komentarzu  Prawo  zamówień  publicznych  Wydawnictwo  C.H.  Beck,  wydanie  13, 

dzień  wolny  od  pracy  przypada  na  koniec  terminu  do  wykonania  jakiejś  czynności,  na 

przykład  złożenie  oświadczenia  woli  zapłaty  długu  czy  złożenie  środka  zaskarżenia.  Jeżeli 

koniec  terminu  nie  wiąże  się  z  obowiązkiem  dokonania  określonej  czynności  to  przepis 

artykułu  115  nie  ma  zastosowania.  Upływ  terminu  związania  ofertą  nie  wiąże  się  

z obowiązkiem dokonania jakiejkolwiek czynności, zatem nie ma powodów, aby przedłużać 

go do dnia następnego, jeżeli upływa w dzień ustawowo wolny od pracy. Jak już wcześniej 

wskazano ten pogląd w całości Sąd podziela i dlatego uznaje, że termin związania ofertą nie 

może być uznany  za termin do dokonania określonej czynności tylko za  termin, do którego 

trwa stan związania ofertą, zatem przesuwanie końca owej ważności oferty na dzień roboczy 

nie  znajduje  uzasadnienia.  Uznaje  Sąd  dalej,  że  z  chwilą  upływu  dnia,  do  jakiego 

wyznaczono  termin  związania  ofertą,  oferta  ta  przestaje  wiązać  i  obojętnie  czy  uznamy,  

że z tym dniem oferta wygasła, czy też stała się niewiążąca dla wykonawcy, czy też nadano 

temu  jakiekolwiek  inne  znaczenie,  to  za  istotne  uznaje  Sąd  to,  że  z  tym  dniem  okres 

obowiązywania tej oferty upłynął i uznaje Sąd dalej, że zgodnie z artykułem 24 ustęp 2 punkt 

2  w  takiej  sytuacji  istniałyby  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy.  Gdyby  nawet 

zakwestionować te prawo do wykluczenia wykonawcy to uznaje Sąd, że na pewno od tego 

dnia  oferta  nie  może  być  skutecznie  wybrana,  na  tę  okoliczność  wcześniej  już  cytowałem 

orzeczenia  KIO,  a  odnosząc  się  do  zarzutów  odwołującego  w  zakresie  przedłożonego 

przepisu należy wyjaśnić, że nie zależnie bowiem od tego czy uznamy, że były podstawy do 

skutecznego  wykluczenia wykonawcy,  to  bez  wątpienia powstałaby  tutaj  taka  sytuacja, gdy 

ewentualny  wybór  dotyczyłby  oferty  nieistniejącej,  niewiążącej,  która  wcześniej  wygasła  

i  tutaj  ponownie  odwołam  się  do  orzeczenia  KIO  z  dnia  31  marca  2015  roku,  KIO  520/15, 

gdzie wskazano, że zamawiający nie ma możliwości wyboru oferty, którą wykonawca nie jest 

już  związany.  Uznając,  że  skoro  wykonawca  nie  jest  już  związany  swoja  ofertą  to  wybór 

takiej  oferty  jest  nie

dopuszczalny,  bowiem  stawiałby  zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  nie 


istniałyby żadne instrumenty pozwalające na wyegzekwowanie zawarcia umowy z wybranym 

wykonawcą  i  w  ocenie  Sądu  Okręgowego  jest  to  wystarczający  argument,  aby  uznać,  

że wykonawca, może inaczej, że oferta wykonawcy, która nie jest już wiążąca nie może być 

w  postępowaniu  wybrana.  Na  koniec  należy  jeszcze  dodać,  że  w  ocenie  Sądu  taka 

wykładnia wskazanych przepisów pozwala zachować zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania  wykonawców,  co  z  resztą  było  słusznie  wielokrotnie  podnoszone  w  toku 

post

ępowania przez jego uczestników. Inna wykładnia prowadziłaby bowiem do sytuacji, gdy 

oczywiste  zaniedbanie  czy  wręcz  zaniechanie  jednego  z  wykonawców  byłoby  ignorowane,  

a te ignorowanie miałoby miejsce z oczywistym poprzedzeniem pozostałych wykonawców.”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  1  oraz 

§  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972),  uwzględniając  koszty 

poniesione przez 

odwołującego związane z wpisem od odwołania. 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel