KIO 3332/20 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

KIO 3332/20 

Sygn. akt: KIO 3332/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  11 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  11  stycznia  2021  r.                    

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14 

grudnia 

2020 r. przez wykonawcę ERBUD OPERATIONS sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 

Jasionka, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:    Stalowowolskie  Centrum  Usług 

Wspólnych, Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

ERBUD  OPERATIONS  sp.  z  o.o.,  Jasionka  942,  36-002  Jasionka,  kwoty  9  000

,00  zł 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)                        

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019  r. poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie               

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....……… 


KIO 3332/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamaw

iający  -  Stalowowolskie  Centrum  Usług  Wspólnych,  Al.  Jana  Pawła  II  25A,  37-450 

Stalowa  Wola,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  pn.  „Budowa  integracyjnego  przedszkola  i  żłobka  w  technologii  pasywnej                        

w Gminie Stalowa Wola”, numer referencyjny: ZP-II.271.76.2020. Ogłoszenie o zamówieniu 

z

ostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  07.09.2020  r.,                     

nr 581849-N-2020.  

Pismem z dnia 08.12.2020 r. zamawiający poinformował wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy ADAMIETZ sp. z o.o. 

W  dniu  14.12.2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie,                     

w  którym  wykonawca  ERBUD  OPERATIONS  sp.  z  o.o.,  Jasionka  942,  36-002  Jasionka 

(dalej: „odwołujący”) zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

art.  92  ust  1  pkt  1  w  zw.  z  art  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.                   

z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  poprzez  zaniechanie  podania 

uz

asadnienia  dla  dokonanej  oceny  oferty  ADAMIETZ  i  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  w  zakresie  punktacji  przyznanej  ofercie  wykonawcy  ADAMIETZ  oraz 

pozostałym ofertom złożonym przez innych wykonawców w każdym kryterium oceny ofert, 

a  w  szczególności  w  kryterium  „doświadczenie  kadry",  uniemożliwiając  weryfikację 

prawidłowości przyznania lub braku przyznania odpowiedniej liczby punktów, 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  czynności  wykluczenia  wykonawcy  ADAMIETZ  oraz  zaniechanie  czynności 

wykluczenia wykonawcy ARKADA MIELEC sp. z o

.o., mimo że każdy z tych wykonawców 

wskazał w swojej ofercie, iż w realizacji zamówienia będą brały udział osoby, które brały 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia,     co spowodowało 

zakłócenie  uczciwej  konkurencji  niedające  się  zlikwidować  w  żaden  inny  sposób  jak 

poprzez  wykluczenie  ww.  wykonawców  z  udziału  w  postępowaniu,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie  odrzucenia  ofert  złożonych  przez  wykonawców  wykluczonych  z  udziału                   

w postępowaniu, 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  czynności  wykluczenia  wykonawcy  ADAMIETZ  oraz  wykonawcy  ARKADA 

MIELEC,  mimo  iż  w  ramach  wykazania  spełnienia  warunku  posiadania  zdolności 

zawodowych  każdy  z  ww.  wykonawców  powołał  się  na  dysponowanie  w  tym  zakresie 

osobami, które brały udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia i 

konsekwencji  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  jako  najkorzystniejszej  w  oparciu                        

o  osoby,  które  nie  mogą  brać  udziału  w  realizacji  niniejszego  zamówienia,                                


KIO 3332/20 

a  w  konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia  ofert  złożonych  przez  wykonawców 

wykluczonych z udziału w postępowaniu, 

4)  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie wykonawcy ADAMIETZ 

oraz  wykonawcy  ARKADA  MIELEC  w  ramach  oceny  ofert  w  kryterium  „doświadczenie 

kadry" punktów, mimo iż każdy z tych wykonawców wskazał jako kadrę osoby, które brały 

udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  co  spowodowało 

zakłócenie  uczciwej  konkurencji  niedające  się  zlikwidować  w  żaden  inny  sposób  jak 

poprzez  wykluczenie  każdego  z  tych  wykonawców  z  udziału  w  postępowaniu,                             

a  w  kon

sekwencji  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  ADAMIETZ  jako  najkorzystniejszej                    

w oparciu o osoby, które nie mogą brać udziału w realizacji niniejszego zamówienia, 

5)  art. 7 ust. 1 

i art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy ADAMIETZ jako 

najkorzystniejszej,  mimo  że  wskazany  wykonawca  powinien  zostać  wykluczony,  a  jego 

oferta powinna zostać odrzucona. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy ADAMIETZ, 

dokonania powtórnego badania i oceny złożonych ofert, 

3)  wykluczenia wykonawcy ADAMIETZ oraz wykonawcy ARKADA MIELEC i w konsekwencji 

odrzucenia ofert tych wykonawców, 

dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 

sporządzenia  pełnego  uzasadnienia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  w  szczególności 

uzasadnienia  dla  dokonanej  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu  w  ramach  kryterium 

"Doświadczenie  kadry"  z  podaniem  powodów,  dla  których  ofertom  w  poszczególnych 

kryteriach  przyznano  punkty  oraz  powodów,  dla  których  punkty  te  ofertom  nie  zostały 

przyznane. 

Pismem  z  dnia  17.12.2020  r.  wykonawca  ADAMIETZ  sp.  z  o.o.,  ul.  Braci  Prankel  1, 

47-100  Strze

lce  Opolskie,  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. Pismem z dnia 08.01.2021 r. ww. wykonawca wycofał swoje przystąpienie. 

W  dniu  11.01.2021  r.,  tj.  w  dniu  wyznaczonym  na  przeprowadzenie  posiedzenia 

(przed otwarciem rozprawy), 

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  


KIO 3332/20 

Uwzgl

ędniając  art.  187  ust.  8  zdanie  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości                   

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 972) skład orzekający Izby 

postanowił zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……… 


wiper-pixel