KIO 3329/20 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2021 roku

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3329/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 7 stycznia 2021 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Małgorzata Rakowska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  7  stycznia  2021  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  14  grudnia  2020  roku  przez  wykonawcę  Simple  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital  Wolski  im.  dr  Anny 

Gostyńskiej,  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej,  ul.  M.  Kasprzaka  17, 

01-211 Warszawa 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Simple  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Bronisława  Czecha  49/51, 

04-555  Warszawa   

kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1 

ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z 

art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Pra

wo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.2020)  na  niniejszy  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    …………………………  


Sygn. akt KIO 3329/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Szpital  Wolski  im.  dr 

Anny  Gostyńskiej,  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie, zwany 

dalej „Zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Budowa  i  wdrożenie  systemów  informatycznych 

zwiększających  dostępność  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  w  ramach  projektu 

e-Pacjent w Szpitalu Wolskim. Numer referencyjny: EP/96/2020

”. 

W dniu  14 grudnia  2020  r.  wykonawca 

Simple S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany 

da

lej „odwołującym”,  wniósł  odwołanie  od  niezgodnych z  przepisami ustawy  Pzp czynności 

zamawiającego, polegających na sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający,  jak  wynika  z  pisma  z  dnia  18  grudnia  2020  roku,  przesłanego  

do Prezesa Krajo

wej Izby Odwoławczej w tej samej dacie, poinformował, że kopia odwołania 

została zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15 grudnia 2020 r. 

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło żadne zgłoszenie przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W  dniu  23  grudnia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego  z  dnia  22  grudnia  2020  r.  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  

w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Pismo to podpisał Dyrektor – R. M. . 

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  stwierdzić  należy,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  


kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

wyniku 

postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  or

az  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:    ……………………  


wiper-pixel