KIO 3326/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3326/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia  2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Kuszel - Kowalczyk  

wobec  cofnięcia  8  stycznia  2021  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „LS-PLUS”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Plewiskach  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto i Gminę Gołańcz,  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy   

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „LS-PLUS”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Plewiskach kwoty 6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy), sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu;  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w 

zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7 dni  od  dnia  jeg

o  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 3326/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Miasto  i  Gmina  Gołańcz,  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pod  nazwą  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych  oraz  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  problemowych  z  terenu  Miasta  i 

Gminy Gołańcz”.  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  9  grudnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 764504-N-2020.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, właściwymi dla postępowań o wartości 

niższej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp.  

W dniu 14 grudnia 2020 r. wykonawca  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  w  Plewiskach  wniósł  odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Izba 

ustaliła,  że  w  dniu  8  stycznia  2020  r.  Odwołujący  skutecznie  wycofał  odwołanie 

przed otwarciem rozprawy.  

W  tej  sytuacji 

Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  umorzenia  postępowania, 

zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8  Pzp, wobec czego  o

dwołującemu zwraca się 90% 

wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu 

odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy). 

 O  kosztach 

postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a r rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel