KIO 3321/20 WYROK dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3321/20 

WYROK 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Control Process Spółka Akcyjna w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym 

przez 

AQUANET Spółkę Akcyjną w Poznaniu 

przy udziale wykonawcy 

SEEN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

orzeka: 

Umarza odwołanie w zakresie zarzutów wskazanych w odwołaniu w pkt. 1 a-c oraz w 

pkt.  e  w  odniesieniu  do  pkt.  6.2.3.2  lit.  g 

–  l  oraz  lit.  n  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (s.i.w.z.), 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  wskazanych  w  odwołaniu  w  pkt.  2  lit.  a 

oraz  lit.  b  w  odniesieniu  do  pkt.  6.2.2  lit.  c-

d  s.i.w.z.  oraz  w  pkt.  2  lit.  c  odwołania  w 

odniesieniu  do  wy

mogu  przedłożenia  wraz  z  referencjami  lub  w  formie  odrębnego 

dokumentu  poświadczenia  uzyskania  na  czynnej  stacji  uzdatniania  wody  o  następujących 

parametrach: parametry mikrobiologiczne: Enterokoki w 100 ml  - 

wartość wymagana równa 

zero; parametry wskaźnikowe: ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h - wartość 


wymagana bez  nieprawidłowych  zmian;  bakterie grupy  Coli  w  100 ml  - wartość wymagana 

równa zero; mangan - wartość wymagana mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4 

–  wartość  wymagana  mniejsza  lub  równa  5  mg/l;  parametry  chemiczne:  suma 

trihalometanów  (THM)  –  wartość  wymagana  mniejsza  lub  równa  100  µg/l  i  nakazuje 

zamawiającemu  –  AQUANET  Spółce  Akcyjnej  w  Poznaniu  –  modyfikację  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

wykreślenie zapisu w pkt. 3.2. s.i.w.z., 

wykreślenie lub zmianę zapisów wskazanych w pkt. 6.2.2. lit. c-d s.i.w.z., 

wykreślenie w pkt. 6.2.3.1. s.i.w.z. wymogu złożenia poświadczenia uzyskania na czynnej 

stacji  uzdatniania  wody  o  następujących  parametrach:  parametry  mikrobiologiczne: 

Enterokoki  w  100  ml  - 

wartość  wymagana  równa  zero;  parametry  wskaźnikowe:  ogólna 

liczba  mikroorganizmów  w  22+/-2°C  po  72  h  -  wartość  wymagana  bez  nieprawidłowych 

zmian;  bakterie  grupy  Coli  w  100  ml  - 

wartość  wymagana  równa  zero;  mangan  -  wartość 

wymagana mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4 – wartość wymagana mniejsza 

lub równa 5 mg/l; parametry chemiczne: suma trihalometanów (THM)  – wartość wymagana 

mniejsza lub równa 100 µg/l.  

w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala, 

kosztami postępowania obciąża AQUANET Spółkę Akcyjną w Poznaniu i: 

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),

uiszczoną  przez  wykonawcę  Control 

Pro

cess Spółka Akcyjna w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od AQUANET Spółki Akcyjnej w Poznaniu na rzecz wykonawcy Control 

Process  Spółka  Akcyjna  w  Krakowie  kwotę  23 600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 3321/20 

Uzasadnienie 

Zamawia

jący  –  AQUANET  SA  w  Poznaniu  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

polegających na modernizacji (przebudowie) istniejących obiektów I ciągu technologicznego i 

w  miejscu  II  ci

ągu,  wybudowanie  nowych  obiektów  intensyfikujących  proces  uzdatniania 

wody  na  terenie  Stacji  Uzdatniania  Wody  Wiśniowa  w  Poznaniu  (Aglomeracja  Poznań: 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W  dniu  14  grudnia  2020  roku  wykonawca  Control  Process  SA  w  Krakowie  (dalej: 

odwołujący)  wniósł  odwołanie  czynności  zamawiającego  w  zakresie  określenia  warunków 

udziału  w  postępowaniu  oraz  innych  zapisów  zawartych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

z

amówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.  

na  roboty  budowlane 

–  zamówienie  sektorowe  -  pod  nazwą:  Zaprojektowanie  i  wykonanie 

robót  polegających  na  modernizacji  (przebudowie)  istniejących  obiektów  I  ciągu 

technologicznego  i  w  miejscu  II  ciągu,  wybudowanie  nowych  obiektów  intensyfikujących 

proces  uzdatniania  wody  na  terenie  Stacji  Uzdatniania  Wody  Wiśniowa  w  Poznaniu 

(Aglomeracja  Poznań:  Modernizacja  Stacji  Uzdatniania  Wody  na  ul.  Wiśniowej  –  Etap  I)  – 

jako czyn

ności niezgodnych z przepisami ustawy P.z.p..  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

P.z.p.:  

art.22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

określenie warunków udziału w zakresie:  

a. 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

b. 

zdolności technicznej lub zawodowej  

w sposób nadmiernie wygórowany, a również odnośnie wymaganych środków dowodowych 

od  wykonawcy  w  sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  a  co  za  tym  idzie 

naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasady 

proporcjonalności;  


art.  36a  ust.  2a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

wprowadzenie  z

astrzeżenia  z  art.  36a  ust.  2a  ustawy  P.z.p.  bez  uzasadnienia 

technologicznego, z określeniem zakresu niebędącym częściami kluczowymi zamówienia, w 

sposób  niezapewniający  zachowana  uczciwej  konkurencji,  równego  tratowania 

wykonawców, oraz zasady proporcjonalności;  

art. 25 ust. 1 i 2 u

stawy w zw. z § 1 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  2020  r.  poz.  1282  z  późn.  zm.)  (dalej: 

Rozporządzenie) w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy – poprzez wymaganie dokumentów w zakresie 

przekraczaj

ącym katalog dopuszczony przez ustawodawcę;  

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wnosi  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu modyfikację niżej opisanej treści s.i.w.z. poprzez:  

1. Zmianę warunków udziału w postępowaniu:  

a. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

„Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  sytuacji  ekonomicznej  oraz  finansowej, 

zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:  

a) 

Dysponuje  środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  nie  mniejszą  niż  

000,00 zł.  

UWAGA!  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa.”  

Poprzez  zmianę  wysokości  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  z  kwoty  nie 

mniejszej niż 30 000 000,00 zł na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł.   

b. 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

6.2.3  „W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] zdolności technicznej lub 

zawodowej. 6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, 

jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał […]w zakresie 

realizacji  robót:  i.  co  najmniej  1  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie lub  przebudowie 

(w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) istniejącej pompowni wody, obejmującą swoim 

zakresem  montaż  lub  wymianę  agregatów  pompowych  w  zabudowie  suchej,  o 

przepustowości  co  najmniej  2  000  m3/h  i  mocy  co  najmniej  250  kW,  o  wartości  całkowitej 

robót budowlanych co najmniej 10 000 000 zł netto”   


Poprzez  zmianę  wartości  całkowitej  robót  budowlanych  z  10  000  000  zł  netto,  na  2  500 

000,00 zł netto.  

c. 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

6.2.3  „W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] zdolności technicznej lub 

zawodowej. 6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, 

jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał […]w zakresie 

realizacji  robót  […]  iv.  co  najmniej  1  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub 

przebudowie  (w  rozumieniu  zapisów  Prawa  budowlanego)  istniejącej  hali  filtrów  otwartych, 

obejmującej swoim zakresem wymianę złoża i drenażu o przepustowości co najmniej 40 000 

m3/d, o wartości całkowitej robót budowlanych co najmniej 15 000 000 zł netto”   

Poprzez zmianę wartości całkowitej robót budowlanych z 15 000 000,00  

zł netto na 6 000 000,00 zł netto.  

d. 

W  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  zmianę  brzmienia  zapisu 

zawartego w pkt 6.2.3.1 o treści:  

„6.2.3.1.  Warunek  ten,  w  zakresie  doświadczenia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (łącznie)”  

na:  

„6.2.3.1.  Warunek  ten,  w  zakresie  doświadczenia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (łącznie)”  

e. 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowania osobami) – poprzez 

nadanie pkt 6.2.3.2 i kolejnym brzmienia jak niżej:  

„6.2.3.2.  Warunek  ten,  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje 

następującymi osobami:   

a) 

co  

najmniej  

osobą  na  

stanowisku  

Projektanta  

branży 

sanitarnej, niniejsza osoba winna posi

adać   

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 


kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  dla 

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci lub instalacji sanitarnych,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc 

od  daty  uzyskania  uprawnień  budowlanych);  doświadczenie  to  powinno  obejmować 

wykonanie  co  najmniej  1  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego  dotyczącego 

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o 

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d,   

b) 

co  najmniej  1  osobą  na  stanowisku  Projektanta  branży  konstrukcyjnej,  niniejsza 

osoba winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej wy

dane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, 

a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc 

od  daty  uzyskania  uprawnień  budowlanych);  doświadczenie  to  powinno  obejmować 

wykonanie  co  najmniej  1  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego  dotyczącego 

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o 

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d lub obiektu podobnego,  

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży architektonicznej, niniejsza osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia budowlane  bez  ograniczeń  w  specjalności  architektonicznej  wydane  na 

podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały 

uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  projektowania  w  specjalności 

architektonicznej,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc 

od daty uzyskania uprawnień budowlanych),  

d)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Projektanta  branży  drogowej,  niniejsza  osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane 

na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały 

uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  projektowania  w  specjalności 

konstrukcyjno-

inżynieryjnej  w  zakresie  dróg  i  nawierzchni  lotniskowych/dróg  i  lotniskowych 


d

róg startowych oraz manipulacyjnych, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu 

na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych),  

e) co najmniej jedną osobą na stanowisku Projektanta branży elektrycznej, niniejsza osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w  zakresie  sieci  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  wydane  na 

podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały 

uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  projektowania  w  specjalności 

instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc 

od 

daty  uzyskania  uprawnień  budowlanych);  doświadczenie  to  powinno  obejmować 

wykonanie  co  najmniej  1  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego  dotyczącego 

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o 

przepustow

ości co najmniej 40 000 m3/d lub obiektu podobnego,  

f)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Projektanta  systemów  dozorowych,  niniejsza 

osoba winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  lub  dla 

osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  kierowania 

robotami budowlanymi w spe

cjalności instalacji i urządzeń elektrycznych, lub w specjalności 

instalacyjno - 

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, lub uprawnienia budowlane w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych  bez 

ogran

iczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną 

oraz  telekomunikacji  bezprzewodowej  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  na  podstawie 

aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc 

od daty uzyskania uprawnień budowlanych),   

wpis   na  

listę   kwalifikowanych  

pracowników  zabezpieczenia 

technicznego,  

g) co najmniej 1 osobą na stanowisku Geologa, niniejsza osoba winna posiadać:  

-  uprawnienia  geologiczne  w  zakresie  wykonywania,  dozorowania  i  kierowania  pracami 

geologicznymi w kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno - inżynierskich dla 


potrzeb  zagospodarowania  przestrzennego  i  posadowienia  obiektów  budowlanych,    -  co 

najmniej 5-

letnie doświadczenie na stanowisku geologa,  

h)  co  najmniej  1  osobą  na  stanowisku  Przedstawiciela Wykonawcy,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać:  

łącznie posiadać co najmniej  5-letnie doświadczenie w  zarządzaniu kontraktami    na 

roboty  budowlane  

jako   kierownik  

projektu  

lub 

równoważne 

stanowisko  

polegające   na  

zarządzaniu 

kontraktem/projektem 

typu: 

Manager Kontraktu / Projektu, Dyrektor Kontraktu / Projektu, Inżynier Rezydent,  

w ramach ww. doświadczenia zarządzał co najmniej jednym kontraktem dotyczącym 

budowy lub przebudowy o wartości co najmniej 10.000.000 zł netto,  

i) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, niniejsza osoba winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów 

Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są 

uprawnienia d

o kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych,  lub  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  wydane  na 

podstawie  a

ktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały 

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  robotami 

budowlanymi  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień 

budowlanych),  dotyczące  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu  zapisów  Prawa 

budowlanego)  hali  filtrów  otwartych  lub  obiektu  podobnego  o  wartości  robót  budowlanych 

mi

nimum 20.000.000,00 zł netto,  

j)  co  najmniej  1  osobą  na  stanowisku  Kierownika  robót  sanitarnych,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów 

Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są 


uprawnienia  do  projektowania  w  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  sieci  i 

instalacji sanitarnych,  

co najmniej 5-

letnie doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku co najmniej 

Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczące budowy lub 

przebudowy  (w 

rozumieniu  zapisów  Prawa  budowlanego)  hali  filtrów  otwartych  lub  obiektu 

podobnego o wartości robót budowlanych minimum 20.000.000,00 zł netto,  

k)  co  najmniej  1  osobą  na  stanowisku  Kierownika  Rozruchu,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać:  

wykształcenie wyższe techniczne,  

doświadczenie  w  kierowaniu  próbami  końcowymi  i  rozruchem  dotyczącym  budowy 

lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych na stacji 

uzdatniania  wody  o  prze

pustowości  co  najmniej  40  000  m

/d,  służącej  zbiorowemu 

zaopatrzeniu w wodę, o wartości robót budowlanych minimum 20 000 000,00 zł netto,  

l)  co  najmniej  1  osobą  na  stanowisku  Kierownika  robót  konstrukcyjnych,  niniejsza  osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń  w 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa 

Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  na 

stanowisku  co  najmniej  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień 

budowlanych),  dotyczące  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu  zapisów  Prawa 

budowlanego)  istniejącej  hali  filtrów  otwartych  lub  obiektu  podobnego  o  wartości  robót 

budowlanych minimum 20.000.000,00 zł netto,  

m)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Kierownika  robót  drogowych,  niniejsza  osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  drogowej  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a 

dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania 

robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  dróg  i 

nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,  


co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  na 

stanowisku  co  najmniej  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień 

budowlanych),  

n) co najmniej jedną  osobą na  stanowisku Kierownika  robót  elektrycznych,  niniejsza osoba 

winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  lub  dla 

osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności 

instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  na 

stanowisku  co  najmniej  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień 

budowlan

ych),  zdobyte  w  okresie  ostatnich  10  lat  i  dotyczące  budowy  lub  przebudowy  (w 

rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o przepustowości co najmniej 

40  000  m

/d,  służącej  zbiorowemu  zaopatrzeniu  w  wodę,  o  wartości  robót  budowlanych 

minim

um 20 000 000,00 zł netto,  

o)  co najmniej jedną osobą na  stanowisku Specjalisty  ds. realizacji  systemów  dozorowych, 

niniejsza osoba winna posiadać:  

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  lub  dla 

osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności 

instalacyjno-

inżynieryjnej  w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  lub  uprawnienia  budowlane  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych  bez 

ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną 

oraz  telekomunikacji  bezprzewodowej  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  na  podstawie 

aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,  

wpis na l

istę kwalifikowanych pracowników  zabezpieczenia technicznego,  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  na 

stanowisku  co  najmniej  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień 

budowlanych),  


p)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Programisty  SCADA,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać:  

-  co  najmniej  3-

letnie  doświadczenie  na  stanowisku  programisty  polegające  na  udziale  w 

realizacji  inwestycji  na  stacji  uzdatniania  wody  lub  oczyszczalni  ścieków,  w  ramach  której 

wykonane zostały redundantne systemy SCADA o ilości zmiennych powyżej 1 000,  

q)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Programisty  PLC,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać:  

- co najmniej 3-

letnie doświadczenie polegające na udziale w realizacji inwestycji, w ramach 

której    wykonany  został  system  sterowania  PLC  składający  się  z  minimum  2  sterowników 

PLC,  

r)  co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Specjalisty  ds.  sieci  przemysłowych,  niniejsza 

osoba winna posiadać:  

co  najmniej  3-

letnie doświadczenie w realizacji rozproszonych systemów sterowania 

PLC  polegające  na  udziale  w  realizacji  inwestycji,  w  ramach  której  wykonana  została 

światłowodowa  sieć  przemysłowa  w  topologii  pierścienia  złożona  z  co  najmniej  3  switchy 

przemysłowych,  

s) 

co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Specjalisty  ds.  automatyki,  niniejsza  osoba 

winna p

osiadać:  

co  najmniej  3-

letnie  doświadczenie  w  budowie  i  serwisowaniu  systemów  AKPiA 

polegające  na  udziale  w  realizacji  inwestycji,  w  ramach  której    wykonany  został  system 

sterowania złożony z minimum 2 sterowników PLC i minimum 2 elektronicznych przetwornic 

częstotliwości do zasilania silników elektrycznych,  

t) 

co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Specjalisty  ds.  rozliczeń  finansowych, 

niniejsza osoba winna posiadać:  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  (w  dowolnym  okresie  przed  dniem  wszczęcia 

postępowania)  w  zarządzaniu  finansami  i  rozliczaniu  inwestycji  budowlanych  wraz  z 

procedowaniem zmian i roszczeń,   

doświadczenie,  o  którym  mowa  w  powyżej,  powinno  obejmować  pełnienie  funkcji 

specjalisty ds. rozliczeń finansowych przez okres co najmniej 2 lat dla zakończonej inwestycji 

budowlanej o wartości co najmniej 20 000 000 zł netto oraz rozliczenie końcowe co najmniej 

jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości co najmniej 20 000 000 zł netto,  


u) 

co  najmniej  jedną  osobą  na  stanowisku  Koordynatora  Kontraktu  –  Specjalisty  ds. 

harmonogramu, niniejsza osoba winna posiadać:  

biegła  znajomość  Narzędzia  Do  Tworzenia  Harmonogramu,  o  którym  mowa  w 

„Słowniku  Pojęć  do  Procedury  budowy  Harmonogramu  Bazowego  i  Harmonogramu 

Operacyjnego”, tj. np. Microsoft Office Project 2010 Standard lub równoważny,  

minimum  roczne  doświadczenie  zawodowe  w  pełnieniu  roli  członka  zespołu 

zarządzającego  kontraktem  budowlanym,  wspierającego  pracę  Wykonawcy  Robót  lub 

Inżyniera Rezydenta oraz jego biura.”  

2. Usunięcie następujących zapisów s.i.w.z.:  

a. W zakresie zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p., tj. zapisu 

zawartego w pkt 3.2. s.i.w.z. 

o treści:   

„Zamawiający,  zgodnie  z  art.  36a  ust.  2  pkt  1)  PZP,  zastrzega  obowiązek  osobistego 

wykonania przez 

Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części Zamówienia. 

Zamawiający wskazuje, że kluczowymi częściami przedmiotu zamówienia są:  

a) 

roboty  technologiczne  w  budynku  pompowni  pośredniej  i  płucznej  w  zakresie 

montażu pomp płucznych i pośrednich, orurowania i armatury, wskazane w dziale II Wykazu 

Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 12.4 i 12.5,   

b) 

roboty  technologiczne  w  budynku  hali  filtrów  w  zakresie  montażu  drenażu 

filtracyjnego, orurowania i armatury, wskazane w dziale II  

Wykazu Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 2.4.   

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), kluczowe 

części zamówienia, o których mowa powyżej, muszą wykonać członkowie konsorcjum.”  

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

usunięcie wymogu w zakresie ubezpieczenia, tj. zapisu:  

6.2.2.  „W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej […] :  

b)  Jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  na  sumę  ubezpieczeniową  nie  mniejszą  niż 

000,00 zł.  

UWAGA!  


W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o  udzielenie 

niniejszego  zamówienia,  oceniana  będzie  ich  łączna  sytuacja  w  zakresie  posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  

usunięcie wymogu w zakresie wskaźników ekonomicznofinansowych, tj. zapisu:  

c/  Osiągnął  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  obrotowych  –  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  przychody  netto  ze  sprzedaży  w  wysokości  co 

najmniej  50 000 00

0,00  zł.  Warunek  powinien  być  spełniony  dla  każdego  roku  obrotowego 

za lata 2017, 2018 i 2019.   

UWAGA!  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o 

udzielenie  niniejszego  zamówienia,  oceniana  będzie  ich  łączna  sytuacja  ekonomiczna  w 

z

akresie przychodów netto ze sprzedaży.  

d/ W ostatnich trzech latach obrotowych - 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

–  w  tym  okresie,  osiągnął  niżej  wymienione  wskaźniki  udokumentowane  na  bazie 

sprawozdania jednostkowego: - 

wskaźnik płynności finansowej będący stosunkiem aktywów 

obrotowych  ogółem  do  zobowiązań  krótkoterminowych  na  poziomie  wartości  nie  mniejszej 

niż 1,4,  

wskaźnik szybkiej płynności – będący stosunkiem (aktywa obrotowe ogółem – zapasy 

– rozliczenia  międzyokresowe) / (zobowiązania krótkoterminowe) co najmniej 0,70,  

wskaźnik 

zadłużenia 

długoterminowego 

będący 

stosunkiem 

zadłużeń 

długoterminowych do kapitału własnego – na poziomie wartości nie większej niż 0,30,  

wskaźnik  zadłużenia  ogólnego  liczony  jako  –  (zobowiązania  i  rezerwy  na 

zobowiązania) / (aktywa ogółem) nie wyższy niż 0,80. Wszystkie powyższe wskaźniki winny 

być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno za lata 2017, 2018 i 2019.  

UWAGA!  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o 

udz

ielenie  niniejszego  zamówienia,  oceniana  będzie  ich  łączna  sytuacja,  za  wyjątkiem 

warunku  dotyczącego  wskaźnika  płynności  finansowej,  który  musi  spełniać  wykonawca 

realizujący kluczowe części zamówienia, o których mowa w punkcie 3.2 niniejszej IDW.   

W  syt

uacji  gdy,  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o 

udzielenie  niniejszego  zamówienia,  jeden  z  Wykonawców  będzie  wykonywał  kluczowy 

zakres  opisany  w  pkt.  3.2  lit  a)  IDW  a  drugi  z  Wykonawców  będzie  wykonywał  zakres 

określony  w  pkt.  3.2  lit  b)  IDW,  to każdy  z  tych Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 


udzielenie zamówienia (który będzie realizował zakres kluczowy) musi się odrębnie wykazać 

spełnieniem postawionego warunku dotyczącego wskaźnika płynności finansowej”.  

 c. W zakresie z

dolności technicznej lub zawodowej:  

Usunięcie zapisów zawartych w pkt 6.2.3.1 o treści:  

„iv.  co  najmniej  1  dokumentację  projektową  zawierającą  projekt  budowlany  oraz  projekt 

wykonawczy  bezwykopowej  renowacji  rurociągów  wodociągowych  o  średnicy  co  najmniej 

DN 500 mm  

[…]”   

„ii. w ramach osobistego wykonania zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą 

na wykonaniu robót technologicznych dotyczących montażu pomp, orurowania i armatury w 

istniejącej pompowni wody, o przepustowości co najmniej 2 000 m

/h i mocy co najmniej 250 

kW […]”  

„v. w ramach osobistego wykonania zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą 

na wykonaniu robót technologicznych w budynku hali filtrów otwartych o przepustowości co 

najmniej 40 000 m3/d w zakresie montażu drenażu filtracyjnego, orurowania i armatury;  

vi.  co  najmniej  1  robotę  budowlaną  obejmującą  bezwykopową  renowację  rurociągów 

wodociągowych o średnicy co najmniej DN500 mm,” oraz usunięcie wymagania:   

Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  wykonania  wszystkich  wyżej  wymienionych  prac 

projektowych i robót budowlanych (za wyjątkiem wymienionych w podpunkcie iv) w zakresie 

projektowania  i  w  podpunkcie  vi)  w  zakresie  realizacji  robót)  na  czynnej  stacji  uzdatniania 

wody  służącej  zbiorowemu  zaopatrzeniu  w  wodę.  Zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  oznacza 

działalność  polegającą  na  ujmowaniu,  uzdatnianiu  i  dostarczaniu  wody  przeznaczonej  do 

spożycia  przez  ludzi  (w  rozumieniu  przepisów  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i 

zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków).    Zamawiający  wymaga  przedłożenia  wraz  z 

referencjami lub w formie odrębnego dokumentu, poświadczenia uzyskania na czynnej stacji 

uzdatniania  wody  o  następujących  parametrach:  parametry  mikrobiologiczne:  Enterokoki  w 

100  ml  - 

wartość  wymagana  równa  zero;  parametry  wskaźnikowe:  ogólna  liczba 

mikroorganizmów  w  22+/-2°C  po  72  h  -  wartość  wymagana  bez  nieprawidłowych  zmian; 

bakterie grupy Coli w 100 ml - 

wartość wymagana równa zero; mangan - wartość wymagana 

mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4 – wartość wymagana mniejsza lub równa 

5  mg/l;  parametry  chemiczne:  suma  trihal

ometanów  (THM)  –  wartość  wymagana  mniejsza 

lub równa 100 µg/l.  


Przez  prace  wykonywane  na  czynnej  stacji  uzdatniania  wody  Zamawiający  rozumie,  że 

Wykonawca realizował prace projektowe i roboty budowlane przy jednoczesnym zachowaniu 

ciągłości  produkcji  wody,  bez  przerw  w  jej  dostawie  do  odbiorców. Wszelkie  przełączenia  i 

włączenia  instalacji  również  odbywały  się  przy  takiej  organizacji  prac  Wykonawcy,  które 

zapewniały nieprzerwaną ciągłość produkcji i dostawy wody do odbiorców z zachowaniem:  

-odpowiedniej j

akości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,   

- odpowiedniej 

ilości i wymaganego ciśnienia.  

Odwołujący  podniósł,  że  jako  podmiot  zainteresowany  udziałem  w  przedmiotowym 

postepowaniu  posiada  interes  prawny  w  złożeniu  odwołania,  albowiem  czynności 

z

amawiającego  określenia  warunków  udziału  w  postępowaniu  uniemożliwiają  w  sposób 

skuteczny o

dwołującemu udział w postępowaniu, a – tym samym – uniemożliwiają uzyskanie 

przedmiotowego  zamówienia.  W  sytuacji  oddalenia  niniejszego  odwołania  przez  organ 

rozpat

rujący  odwołujący  poniesie  szkodę  w  postaci  utraty  możliwości  uzyskania 

przedmiotowego  zamówienia.  Podkreślił,  że  wymienione  wyżej  naruszenia  zamawiającego 

mogą mieć istotny wpływ na wynik przedmiotowego postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 

2  ustawy  P.z.p. 

w  szczególności  konsekwencją  takiego  naruszenia  może  być 

uniemożliwienie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 stycznia 2020 roku oświadczył, że: 

l. uwzględnia odwołanie w odniesieniu do pkt. 1 a-c odwołania poprzez: 

a. 

zmianę  pkt.  6.2.2.  lit.  a  s.i.w.z.,  sporządzonej  do  postępowania  i  nadanie 

następującego (zgodnego z wnioskiem odwołującego) brzmienia pkt 6.2.2. lit. a) s.i.w.z.: 

„a)  Dysponuje  środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  nie  mniejszą  niż  20  000 

000.00 zł. 

UWAGA! 

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o  udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa.  

b. 

zmianę  pkt.  62.3.1.  lit.  b)  ppkt  i.  s.i.w.z.  sporządzonej  do  postępowania  i  nadanie 

następującego  (zgodnego  z  wnioskiem  odwołującego)  brzmienia  pkt  62.3.  1  lit.  b)  ppkt  i. 

s.i.w.z.: 

„i.  co  najmniej  I  robotę budowlaną polegającą  na budowie lub  przebudowie (w    rozumieniu 

zapisów  Prawa  budowlanego)  istniejącej  pompowni  wody,  obejmującą  swoim  zakresem 

montaż  lub  wymianę  agregatów  pompowych  w  zabudowie  suchej,  o  przepustowości  co 


najmniej 2 000 m

/h i mocy co najmniej 

250 kW. o wartości całkowitej robót budowlanych co 

najmniej 2 500 0

00.00 zł netto;” 

c. 

zmianę  pkt.  62.3.1  lit.  b)  ppkt  iv.  s.i.w.z.,  sporządzonej  do  Postępowania  i  nadanie 

następującego (zgodnego z wnioskiem odwołującego) brzmienia pkt 6.2.3. I . lit. b) ppkt iv. 

s.i.w.z.: 

„IV. co najmniej I robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu 

zapisów  Prawa  budowlanego)  istniejącej  hali  otwartych,  obejmującej  swoim  zakresem 

wymianę  złoża  i  drenażu  o  przepustowości  co  najmniej  40  000  m

/d,  o  wartości  całkowitej 

robót budowlanych co najmniej 6 000 000,00 zł netto:  

II 

częściowo uwzględnia odwołanie w odniesieniu do pkt 1 e odwołania poprzez: zmianę pkt 

6.2.3  2.  lit.  g)  -  l),  oraz  lit.  n) 

s.i.w.z.  sporządzonej  do  postępowania  i  nadanie  im 

następującego brzmienia: 

g) co najmniej 1 

osobą na stanowisku Geologa, niniejsza osoba winna posiadać: 

-    uprawnienia  geologiczne  w  zakresie  wykonywania,  dozorowana  i  kierowania  pracami 

geologicznymi  w  kategorii  VII  w  zakresie ustalania warunków  geologiczno-inżynierskich dla 

potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych, 

- co najmniej 5-

letnie doświadczenie na stanowisku geologa, 

h) 

co  najmniej  1 

osobą  na  stanowisku  Przedstawiciela  Wykonawcy,  niniejsza  osoba 

winna posiadać: 

łącznie posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty 

budowlane  jako  kier

ownik  projektu  lub  równoważne  stanowisko  polegające  na  zarzadzaniu 

kontraktem/projektem  typu:  Manager  Kontraktu  /  Projektu.  Dyrektor  Kontraktu  /  Projektu, 

Inżynier Rezydnet, 

w  ramach  ww.  doświadczenia  zarządzał  co  najmniej  jednym  kontraktem  w  gospodarce 

wodno-

ściekowej o wartości co najmniej  50 000 000,00 zł netto, 

i) 

co  najmniej  1 

osobą  na  stanowisku  Kierownika  Budowy,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać: 

-    uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi 

bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych. 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów 

Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 


zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych,  lub  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  wydane  na 

podstawie  aktualnych 

przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały 

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

- co najmniej 5-

letnie doświadczenie w kierowaniu (lub nadzorowaniu) robotami budowlanymi 

o wartości 20 000 000,00 zł netto każda, na stanowisku Kierownika Budowy (licząc od daty 

uzyskania  uprawnień  budowlanych)  dotyczącymi  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej, 

j) 

co  najmniej  I  osobą  na  stanowisku  Kierownika  robót  sanitarnych,  niniejsza  osoba  winna 

posiadać: 

-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi 

bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych. 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów 

Prawa  Budowlanego, 

a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1994  r.  wymagane  są 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec

jalności instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 

-    co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  o  wartości 

000.00  zł  netto  każda,  co  najmniej  na stanowisku  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty 

uzyskania  uprawnień  budowlanych)  dotyczącymi  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej, 

k) 

co najmniej I osobą na stanowisku Kierownika Rozruchu, niniejsza osoba winna posiadać: 

wykształcenie wyższe techniczne, 

doświadczenie w  kierowaniu  próbami  i rozruchem  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  (w 

rozumieniu  przepisów  Prawa  budowlanego)  hali  otwartych  na  stacji  uzdatniania  wody  o 

prze

pustowości  co  najmniej  40  000  m

/d  i  wartości  robót  budowlanych  minimum 

000,00 zł netto, służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, 

l)  co  najmniej  1 

osobą  na  stanowisku  Kierownika  robót  konstrukcyjnych,  niniejsza  osoba 

winna posiadać: 

-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ogranicz

eń  w 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  wydane  na  podstawie  aktualnych  przepisów  Prawa 

budowlanego,  a  dla  osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1  994  r.  wymagane  są 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 


-  co  najmniej  5-letnie 

doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  o  wartości 

000.00  zł  netto  każda,  co  najmniej  na stanowisku  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty 

uzyskania 

uprawnień  budowlanych)  dotyczącymi  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  

n)  co  najmniej 

jedną  osobą na  stanowisku  Kierownika  robót  elektrycznych,  niniejsza  osoba 

winna posiadać: 

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych  na  podstawie  aktualnych 

przepisów  Prawa  Budowlanego  lub  dla 

osób,  które  uzyskały  uprawnienia  przed  1  994  r.  wymagane  są  uprawnienia  do  kierowania 

robotami  budowlanymi 

w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności 

instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 

 -  co  najmniej  5-letnie 

doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  o  wartości 

,00  zł  netto  każda,  co  najmniej  na stanowisku  Kierownika  Robót  (licząc  od  daty 

uzyskania  uprawnień  budowlanych)  dotyczącymi  budowy  lub  przebudowy  (w  rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w zakresie pozostałych zarzutów. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  przystąpił  wykonawca 

SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  umorzeniu  w  zakresie  zarzutów,  które  zostały  uwzględnione 

przez zamawiającego. 

Odwołanie jest zasadne w zakresie wskazanym w pkt. 2 sentencji wyroku. 

W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Okoliczność ta nie 

była pomiędzy stronami sporna. 

Izba umorzyła zarzuty uwzględnione przez zamawiającego na podstawie art. 186 ust. 

4a w zw. z ust. 2 ustawy P.z.p. 


I

zba uznała za uzasadniony zarzut dotyczący obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Zamawiający wskazał, że kluczowymi częściami przedmiotu zamówienia są:  

a) 

roboty  technologiczne  w  budynku  pompowni  pośredniej  i  płucznej  w  zakresie 

montażu pomp płucznych i pośrednich, orurowania i armatury, wskazane w dziale II Wykazu 

Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 12.4 i 12.5,   

b) 

roboty  technologiczne  w  budynku  hali  filtrów  w  zakresie  montażu  drenażu 

filtracyjnego, orurowania i armatury, wskazane w dziale II  

W myśl art. 36a ust. 1 ustawy P.z.p., wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z ust. 2 pkt 1, zamawiający może zastrzec obowiązek 

osobi

stego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia  na  roboty 

budowlane lub usługi. 

Ustawa  P.z.p.  nie  precyzuje,  co  należy  rozumieć  poprzez  "kluczowe  części 

zamówienia".  Wydaje  się,  że  słowo  "kluczowe"  oznacza  tyle,  co  najważniejsze,  najbardziej 

newralgiczne (być może najdroższe) świadczenia, czy też elementy będące sednem danego 

zamówienia. Zamawiający powinien wykazać, dlaczego wskazane części zamówienia uznaje 

za kluczowe. 

Izba  przeanalizowała  stanowisko  zamawiającego  wyrażone  w  odpowiedzi  na 

odwołanie oraz na rozprawie w dniu 8 stycznia 2020 roku i skonstatowała, że zamawiający 

uzasadnił uznanie za „kluczowe” wskazane części zamówienia jedynie tym, iż „jest to opinia 

podzielana w  branży”.  Zamawiający  jednakże nie przedstawił  żadnych dowodów  (np.  opinii 

specjalistów)  na  potwierdzenie  powyższego.  Tym  samym  Izba  stwierdziła,  iż  zamawiający 

nie  wykazał,  że  wskazane  części  zamówienia  zasadnie  uznał  za  kluczowe.  Podkreślić 

należy,  że  w  sytuacji,  gdy  „kluczowość”  części  zamówienia  została  zakwestionowana 

poprzez wniesienie odwołania, zamawiający winien wykazać, iż dokonane zastrzeżenie jest 

zasadne. 

Argumentacja  zamawiającego  skupiła  się  przede  wszystkim  na  wykazaniu,  iż  w 

przeszłości  zdarzało  się,  że  zastrzeżony  zakres  prac  został  wykonany  nieprawidłowo,  co 

doprowadziło do różnego rodzaju uszkodzeń i awarii.  

Izba  wskazuje,  że  postawienie  wymagania  w  zakresie  osobistego  wykonania  nie 

może  być  jednak  prostą  reakcją  na  potrzebę  wzmożonej  pieczołowitości  przy  wykonaniu 

strategicznego zamówienia. Aby dany fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy i 

zobowiązujący  wykonawcę  do  jego  osobistego  wykonania,  niewystarczające  jest 


strategiczne  znaczenie  zamówienia,  gdyż  przepisy  ustawy  P.z.p.  nie  różnicują  w  tym 

zakresie  obowiązków  zamawiającego  w  zależności  od  wagi  i  rangi  danego  zamówienia. 

Zastrzeżenie  takie  winno  opierać  się  na  zindywidualizowanych,  obiektywnych 

okolicznościach  zdatnych  wykazać,  że  powierzenie  wykonania  zadania  w  danym  zakresie 

podwykonawcy  może  rzeczywiście  prowadzić  do  wad  wykonania  zamówienia.  Izba 

wskazała,  że  zamawiający,  w  obliczu  mankamentów  wykonywania  wcześniejszych  umów 

powinien był ocenić, czy trudności te były incydentalne, czy też systemowe, a nadto winien 

był  rozważyć  podjęcie  innych  działań  w  postępowaniu  dla  zwiększenia  prawidłowości 

wykonywanych prac. 

Izba podziela stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt: 

KIO/KU  97/13,  gdzie 

KIO  stwierdziła,  że:  (…)  zamawiający  jest  uprawniony  do  rozważenia 

wyłączenia  z  udziału  w  realizacji  zamówienia  podwykonawców  w  sytuacji,  gdy  jego 

wykon

anie wymagać będzie szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy. 

W  rozpoznawanym  przypadku  zamawiający  nie  wykazał,  by  wyłącznie  osobiste 

zaangażowanie  wykonawcy  w  realizację  wskazanego  zakresu  zamówienia  stanowiło 

wyłączną gwarancję należytego wykonania zamówienia. 

Izba  uznała  za  uzasadniony  zarzut  dotyczący  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

postaci określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  przypadku  wskazania  określonych  wartości  wskaźników 

dla  sytuacji  finansowej  wykonawcy  z

amawiający  stawiając  cztery  wygórowane  wymogi 

znacznie  przekroczył  zasadę  proporcjonalności.  Stwierdził,  że  ww.  warunki  w  pełni  spełnić 

będzie  mogło  najprawdopodobniej  dwóch  oferentów  działających  w  konsorcjach.  To  w 

sposób  istotny  zawęża  konkurencyjność,  a  w  efekcie  może  prowadzić  do  sytuacji,  w  której 

z

amawiający  znając  wskaźniki  finansowe  wykonawców  z  poprzednich  postępowań,  może 

zostać  posądzony  o  celowe  użycie  tego  warunku,  by  uniemożliwić  udział  w  postępowaniu 

konkretnym  podmiotom,  kt

óre  brały  udział  w  poprzednich  postępowaniach,  a  które  są  w 

stanie w sposób należycie staranny i rzetelny wykonać przedmiot zamówienia.   

Dodatkowo  w  piśmie  procesowym  złożonym  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  2021 

roku  odwołujący  przedstawił  analizę,  z  której  wynika,  że spośród  firm,  które  ubiegały  się  w 

ramach dwóch poprzednich zamówień na realizację przedmiotu zamówienia, jedynymi, które 

są w stanie spełnić postawione parametry są firmy Seen Technologie oraz Hydro-Marko.  

Izba  przeanalizowała argumentację zamawiającego przedstawioną  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  i  stwierdziła,  że  zamawiający  nie  wykazał,  dlaczego  postawienie  tak  wysokich 

wymagań  jest  uzasadnione  z  punktu  widzenia  uzyskania  i  wykonywania  zamówienia. 

Stwierdzić należy, że wskazane w s.i.w.z. wymogi w zakresie wskaźników zostały określone 


precyzyjnie,  zatem  winny  one  referować  do  konkretnych  warunków  realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

Przedstawiona  w  odpowiedzi  na  odwołanie  argumentacja  sprowadzała  się  do 

stwierdzenia,  iż  tylko  określone  w  s.i.w.z.  wskaźniki  finansowe  pozwolą  na  realizację 

przedmiotu  zamówienia  w  dłuższym  okresie  czasu.  Argumentacja  ta  nie  została  poparta 

żadną  analizą  ekonomiczną,  potwierdzającą  jej  zasadność.  Tymczasem,  jak  wynika  z 

orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (zob.  np.  wyrok  KIO  sygn.  akt.  KIO  1081/17, 

)  wskaźniki  finansowe  sformułowane  przez  zamawiającego  winny  być  przez  niego 

uzasadnione. 

Izba  wskazuje,  że  zamawiający,  ustalając  warunki  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia, musi uzasadnić ich celowość. Celowość ta polega natomiast na tym, 

że  tylko  podmioty  spełniające  postawione  warunki  mogą  wykonać  zamówienie  w  sposób 

prawidłowy.  Kształtowanie  postanowień  s.i.w.z.  musi  znajdować  oparcie  w  uzasadnionych 

potrzebach zamawiającego - czynności zamawiającego odpowiadają wymaganiom art. 7 ust. 

1 ustawy P.z.p., 

gdy eliminują dowolność działań zamawiającego i są nieodzowne, istotne z 

perspektywy  jego  rzeczywistych  potrzeb  (por.  wyrok  z  26.11.2009  r.  o  sygn.  akt  KIO/UZP 

1547/09).    Dopuszczalny 

stopień  ograniczenia  dostępu  do  zamówienia  i  preferowania 

jednych  wykonawców  kosztem  innych  rósł  będzie  wraz  ze  wzrostem  znaczenia  i  wagi 

potrzeb  zamawiającego,  którego  tego  typu  ograniczenia  będą  dyktować  i  uzasadniać.  Dla 

stwierdzenia  naruszenia  art.  7  ust.  1  P.z.p

.,  w  konkretnych  okolicznościach  i  warunkach 

danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zbadać  należy  zarówno 

faktyczny  stopień  ograniczenia  konkurencji,  przyczyny  wprowadzenia  ograniczeń  przez 

zamawiającego, jak i ich skutki dla wykonawców obecnych na rynku, a także proporcjonalny, 

wz

ajemny stosunek tych zmiennych” (za wyrokiem z KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. o sygn. 

akt KIO 28/11). 

Wskazując  na  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  wymogi  w  zakresie  legitymowania  się 

określonymi wskaźnikami nie zostały przez zamawiającego uzasadnione, w związku z czym 

podniesiony w tym zakresie zarzut Izba uznała za zasadny. 

Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  dotyczący  wymogu  przedłożenia  poświadczenia 

uzyskania  na  czynnej  stacji  uzdatniania  wody  o  wskazanych  parametrach.  W  ocenie  Izby 

wymóg  przedłożenia  takiego  poświadczenia  jest  wymogiem  nadmiernym  i  ograniczającym 

konkurencję. 

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  P.z.p.,  z

amawiający  określa  warunki  udziału  w 

postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 


do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

W  myśl  art.  25  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające: 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań 

określonych przez zamawiającego, 

brak podstaw wykluczenia 

–  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Zgodnie 

z  art.  138c  ust.  2  ustawy  P.z.p.,  zamawiający  może  żądać  przedstawienia 

także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, 

potwierdzających spełnienie warunków  udziału w  postępowaniu,  jeżeli  jest  to  niezbędne do 

oceny 

spełniania przez wykonawców tych warunków. 

Z  powyższego  wynika,  że  zamawiający  winien  ustanowić  takie  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  by  zapewnić  udział  w  postępowaniu  wykonawcom  spełniającym  minimalne 

poziomu  zdolności.  Jednocześnie  ustawodawca  umożliwił  zamawiającemu  sektorowemu 

żądanie  przedłożenia  innych  dokumentów  niż  wskazane  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 

25 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający jednakże nie ma zupełnej dowolności w 

kreowaniu wymogów w zakresie żądanych od wykonawców dokumentów. Przepis art. 138c 

ust. 2 ustawy pozwala bowiem na żądanie innych dokumentów, ale tylko wówczas, gdy jest 

to  niezbędne  do  oceny  spełniania  przez  wykonawców  tych  warunków.  Jednocześnie 

zamawiający na każdym etapie postępowania musi przestrzegać wyrażonych w art. 7 ust.1 

ustawy  P.z.p.  zasad  postępowania,  tj.  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania 

wykonawców oraz zasady proporcjonalności i przejrzystości. 

W ocenie Izby, żądanie od wykonawcy dokumentu o ściśle określonym brzmieniu w 

sytua

cji, gdy wykonawca nie dysponuje instrumentami prawnymi, by taki dokument uzyskać, 

skutecznie uniemożliwia wykonawcy wzięcie udziału w postępowaniu. Ponadto, jak słusznie 

zauważył  odwołujący,  na  parametry  wody  mogą  mieć  wpływ  różne  czynniki,  nie  tylko 

wyko

nanie  zamówienia.  Wydaje  się,  że  w  tym  zakresie  wymóg  przedłożenia  dokumentu 

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinien być uznany za wystarczający.  


W pozostałym zakresie Izba odwołanie oddaliła. 

Izba  nie  uwzględniła  zarzutu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  w 

zakresie  wymogu  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  ubezpieczeniową  nie  mniejszą 

niż 30 000 000,00 zł. 

Z przepisu § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1282)  wynika,  że  w  celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zamawiający  może  żądać 

dokumentów  potwierdzających,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  

W  wyroku  z  dnia  19  września  2016  r.,  KIO  1626/16;  KIO  1632/16;  KIO  1636/16, 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  odnosząc  się  do  warunku  dotyczącego  posiadania  przez 

wykonawcę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  uznała,  że  „Ubezpieczenie  w 

zamówieniach  publicznych  spełnia  dwojaką  rolę.  Na  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  jest  elementem  kondycji  ekonomicznej  lub  finansowej  wykonawcy  (art.  22  ust. 

1b  pkt  3  ustawy  P.z.p.)  o

cenianym  przez  zamawiającego  w  toku  badania  zdolności 

wykonawcy  do  wykonania  zamówienia.  Natomiast  na  etapie  wykonania  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego, zawarcie umowy ubezpieczenia ma znaczenie dla uzyskania przez 

zamawiającego rekompensaty w razie niewywiązania się wykonawcy ze swoich zobowiązań 

umownych. 

Jest  zatem prawem  zamawiającego wymagać  już  od  wykonawcy  ubiegającego 

się  o  udzielenie  zamówienia  posiadania  ubezpieczenia  w  wysokości  proporcjonalnej  do 

przedmiotu zamówienia.” 

Z  powyższego  wynika,  że  zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  od  wykonawcy 

ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej.  Odwołujący  nie  wykazał,  dlaczego  tego 

rodzaju warunek jest według niego niezasadny. Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie 

żadnej argumentacji, w związku z czym Izba uznała zarzut za bezpodstawny. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut dotyczący zapisów zawartych w pkt. 6.2.3.1 lit. iv, 

ii,  v,  jak  również  wymogu  wykonania  tych  prac  i  robót  na  czynnej  stacji  uzdatniania  wody 

służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Izba wskazuje, że odwołujący nie przedstawił w 

tym  zakresie  żadnej  argumentacji  na  potwierdzenie  zarzutu,  w  związku  z  czym  brak  jest 

podstaw  do  uznania  zarzutu  za  słuszny.  Odwołujący  w  tym  zakresie  dowodził  jedynie,  że 

takich wymogów nie było w poprzednim postępowaniu. W ocenie Izby fakt, iż zamawiający w 


innych postępowaniach ustanowił inne warunki udziału nie jest sam w sobie przesądzający o 

tym, by wymogi takie nie było dozwolone w kolejnych postępowaniach. 

Pozostałe,  oddalone  przez  Izbę  zarzuty  odwołania,  odnosiły  się  do  warunków 

postępowania  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  (nabycie  stosownego 

doświadczenia  w  określonym  czasie  8  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  oraz 

dysponowania osobami). 

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone 

przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  zaproszeniu  do  potwierdzenia 

zainteresowania.  Zgodnie  z  ust.  1a,  zam

awiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu 

oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Po myśli ust. 

1b  pkt  3,  warunki  mogą  dotyczyć  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Ze  wskazanymi 

przepisami koreluje przepis § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  poz.  1126),  zgodnie  z  którym,  w  celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu 

dostaw  lub  usług  wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej  przyczyny 

o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 

tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Przepisy  ustawy  P.z.p. 

nie  definiują  pojęcia  „warunki  udziału  w  postępowaniu”.  W 

n

astępstwie zastosowania wykładni językowej należy stwierdzić, iż pod tym pojęciem należy 


rozumieć  wszelkie  okoliczności  faktyczne  lub  prawne,  od  istnienia  albo  nieistnienia  których 

uzależniona  jest  możliwość  uczestniczenia  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, a tym samym ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. Warunek 

posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenie  należy  do  tzw.  „warunków  pozytywnych” 

rozumianych  jako  kwalifikacja  podmiotowa  wykonawcy  dająca  gwarancję  należytego 

wyko

nania zamówienia publicznego.  

Rolę  i  znaczenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  potwierdza  w  swoim 

orzecznictwie wielokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 19 

maja  2011r.  (sygn.  akt  KIO  978/11)  Izba  wskazała,  że  „(…)  ustalenie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  w  tym  opisu  oceny  sposobu  spełniania  tych  warunków  jest  jedną  z 

najważniejszych  czynności  zamawiających,  którzy  zobowiązani  są  do  określenia  tych 

warunków w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, by zarówno wykonawcy zainteresowani 

udziałem  w  postępowaniu  jak  i  sami  zamawiający  dokonując  oceny  spełniania  tych 

warunków  mogli  ją  przeprowadzić  na  zasadzie  zerojedynkowej  (inaczej  określanej  jako 

zasada  „spełnia  –  nie  spełnia”).  W  oczywisty  sposób  warunki  udziału  w  postępowaniu 

us

talone  przez  zamawiających  i  wymagane  przez  nich  dokumenty,  wpływają  na  krąg 

wykonawców,  który  może  się  ubiegać  o  zamówienie  –  zawężając  go  w  mniejszym  lub 

większym stopniu, co jest dopuszczalne w granicach wyznaczonych wymaganie przepisu art. 

22  ust.  4  ws

kazującego  na  konieczność  powiązania  i  proporcjonalności  opisu  sposobu 

dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na zamawiających 

ciąży  przy  tym  obowiązek zapewnienia by  te warunki  podmiotowe pozwalały  na  wyłonienie 

wykonawcy  dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia,  nie naruszając przy  tym 

zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie z 

uwagi  na  obowiązującą  zasadę  pisemności,  opis  sposobu  dokonania  oceny  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  oraz  dokumenty  żądane  w  tym  celu  muszą  zostać  w 

sposób  wyczerpujący,  jasny  i  precyzyjny  opisany  przez  zamawiających  w  dokumentach 

postępowania  udostępnionych  potencjalnym  wykonawcom,  gdyż  z  uwagi  na  zasadę 

równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  przy  ich  interpretowaniu  należy 

stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, 

co  zapobiega  jakiejkolwiek  uznaniowości  zamawiających  na  etapie  oceny  ich  spełniania 

przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu (…)”. 

Ustawodawca określił, iż zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 


Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, 

stopniem  złożoności  lub  warunkami  realizacji  zamówienia.  Nie  powinny  także  ograniczać 

dostępu  do  zamówienia  wykonawcom  dającym  rękojmię  należytego  jego  wykonania.  Jak 

podkreśla  Izba  w  wyroku  z  dnia  8  marca  2013  roku  (sygn.  akt  KIO  426/13),  obowiązkiem 

zamawiającego  przy  kształtowaniu  wymagań  stawianych  wykonawcom  jest  nie  tylko 

odniesienie się do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej. 

Na  konieczność  przestrzegania  zasady  proporcjonalności  zwracał  również  uwagę 

Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl 

i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-

376/08), w którym wskazał, że 

przy  określaniu,  jacy  wykonawcy  nie  mogą  wziąć  udziału  w  postępowaniu,  niezbędne  jest 

zachowanie  zasady  proporcjonalności,  a  więc  ograniczania  konkurencji  gwarantowanej  w 

Traktacie  ustanawiającym  Wspólnotę  Europejską  w  stopniu  jak  najmniejszym  i  jedynie 

niezbędnym  dla  osiągnięcia  celów. W  wyroku  z  27  października  2005  r.  w  sprawie  Contse 

SA  przeciwko  Instituto  Nacional  de  Gestion  Sanitaria  (C-

234/03)  orzekł,  że  naruszeniem 

Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg doświadczenia, który powinni udowodnić 

wykonawcy,  jeśli  nie  jest  niezbędny  dla  oceny  zdolności  wykonawcy  do  wykonania 

zamówienia. 

Proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia oznacza zatem, że mają one 

być adekwatne do osiągnięcia celu a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, by zamawiający ustalając warunki udziału w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  które  zostały  przez  Izbę 

oddalone,  naruszył  wskazane  wyżej  zasady.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

wykazał, dlaczego ustanowił 8-letni termin nabycia odpowiednich kwalifikacji dla wykonawcy 

i stanowisko to jest w opinii Izby przekonujące. Zamawiający wskazywał na fakt, że w ciągu 

ostatnich 8 lat pojawiły się technologie i rozwiązania techniczne, które zostały przewidziane 

w  niniejszym  postępowaniu.  Izba  przyznała zasadność argumentacji  zamawiającego  w  tym 

zakresie.  

Odnosząc  się  natomiast  do  zarzutów  związanych  z  dysponowaniem  osobami,  w 

ocenie Izby zarzuty te nie zostały przez odwołującego w sposób dostateczny uzasadnione. 

Odwołujący nie przedstawił przekonującej argumentacji, właściwie stanowisko odwołującego 

zostało  ograniczone  do  postawienia  zarzutów.  Tym  samym  Izba  uznała  zarzuty  za 

bezpodstawne i w tym zakresie odwołanie oddaliła. 


Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p.

, czyli stosownie do wyniku postępowania.  

……………………………………… 


wiper-pixel