KIO 3315/20 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  22  stycznia  2021r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r. 

przez 

wykonawcę 

PROCOM 

SYSTEM 

S.A. 

siedzibą 

we 

Wrocławiu  

w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie 

przy  udziale  wykonawcy  E.  W.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  "Wolimex"  E.  W.  z  siedzibą  w 

Limanowej 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze.  

2.  n

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

PROCOM  SYSTEM  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  15 000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  je

go  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………………………… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd 

Gospod

arki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, prowadzi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

ze  zm.

),  zwanej  dalej  "ustawą"  lub  "Pzp",  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  pn. 

Dostawę i montaż urządzeń do monitoringu wędrówek ryb na dwóch przepławkach na rzece 

Rega, oraz demontaż urządzeń niesprawnych, w ramach projektu LIFE+ Rega pn.: „Budowa 

niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.  

W dniu 14 grudnia 2020 r. 

PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: 

„odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynność 

zamawiającego polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej.  

W  dniu  18  grudnia  2020 

r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  przystąpienie  zgłosił  wykonawca  E.  W.,  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Wolimex" E. W. 

z siedzibą w Limanowej. Izba, wobec spełnienia przesłanek określonych przepisem art. 185 

ust.  2  ustawy 

Pzp,  postanowiła  dopuścić  ww.  wykonawcę  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

W  dniu  20  stycznia  2021  r.  Z

amawiający,  przed  otwarciem  rozprawy,  poinformował 

Izbę o uwzględnieniu odwołania w części, a odwołujący na posiedzeniu Izby z udziałem stron 

w dniu 22 stycznia 2021 r. 

cofnął odwołanie w pozostałym zakresie.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe, Izba zważyła, co następuje.  

Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy  w 

przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W 

takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w 

zakresie uwzględnionych zarzutów.  

W  dniu  22  stycznia  2021 

r.  Przystępujący  nie  stawił  się  na  posiedzeniu,  mimo,  że 

został  prawidłowo  powiadomiony  o  jego  terminie.  Izba  uznała,  że  Przystępujący  miał 

możliwość  reprezentowania  swoich  interesów  na  posiedzeniu,  a  niestawienie  się  na  nim, 


 
przy  braku  wniosku  o  zmianę  terminu  posiedzenia,  należy  poczytać  za  równoznaczne  z 

brakiem zgłoszenia sprzeciwu.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła  wystąpienie  przesłanek  umorzenia 

postępowania odwoławczego opisanych w dyspozycji art. 186 ust. 3a ustawy - zamawiający 

uwzględnił  odwołanie  w  części,  odwołujący  wycofał  odwołanie  w  pozostałym  zakresie,  a 

wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia części zarzutów.  

W związku z powyższym na podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy 

orzeczono, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  z 

zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp, tj. znosząc je wzajemnie. 

Przewodniczący:…………………………………… 


wiper-pixel