KIO 3308/20 Sygn. akt: KIO 3320/20 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 

Sygn. akt: KIO 3308/20 

Sygn. akt: KIO 3320/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  7  stycznia  2021  r. 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r. 

przez wykonawców:  

A)  Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków (sygn. akt KIO 3308/20), 

B)  Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3320/20), 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

przy  udziale  wykonawców  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie odwołujących: 

1)  STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków (sygn. akt KIO 3320/20), 

2)  Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3308/20), 

TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań (sygn. akt KIO 3308/20 i 3320/20), 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy: 

A)  Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków kwoty 18 000,00 zł (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  wpisu  uiszczonego  w 

postępowaniu odwoławczym KIO 3308/20,  


KIO 3308/20 i KIO 3320/20 

B)  Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa kwoty 

18 000,00 zł (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  wpisu  uiszczonego  w 

postępowaniu odwoławczym KIO 3320/20. 

 
 
Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…………… 


KIO 3308/20 i KIO 3320/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieogranic

zonego,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  opracowanie  projektów  wykonawczych  i  wykonanie  robót  budowlanych  dla 

fazy  I  projektu  pn.  „Prace  na  linii  E  75  na  odcinku  Białystok  -  Suwałki  -  Trakiszki  (Granica 

Państwa),  Etap  I  Odcinek  Białystok  -  Ełk",  numer  referencyjny:    9090/IRZR3/22981/06114/ 

20/P.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 02.12.2020 r. pod nr 2020/S 235-581085. 

W  dniu  14.12.2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęły  dwa 

odwołania wniesione przez wykonawców:  

A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków (sygn. akt KIO 3308/20), 

B) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3320/20). 

Ad. A) Odwołujący Strabag sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  a

rt.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.                    

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, w zw. z art. 353

  k.c.  w  zw.  z  

art.  387  k.c.  w  zw.  z  art.  14  i  139  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wyznaczenie  terminu 

realizacji  Etapów  3,  5  i  6,  a  w  konsekwencji  terminu  wykonania  zakresu  podstawowego 

niezal

eżnie od  terminu udostępnienia pozwoleń  na  budowę tj.  w  sposób  odbiegający  od 

realnych  możliwości  realizacji  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  wykonania 

zamówienia, a  w konsekwencji naruszenie: 

2)  art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez opisanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  uniemożliwiający 

wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienie porównywalnych 

ofert, poprzez zaniechanie wskazania realnego te

rminu wykonania zamówienia,  

3)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji 

o

raz  równego  traktowania  wykonawców,  a  to  przez  zaniechanie  przygotowania  i 

prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie 

uczciwej  konkur

encji  i  wypełnienie  obowiązków  zamawiającego  związanych  z 

przygotowaniem  robót,  wobec  zaniechania  jednoznacznego  określenia  przez 

z

amawiającego  terminu  udostępnienia  pozwoleń  na  budowę,  a  tym  samym  zaniechania 

określenia realnego terminu wykonania zamówienia. 

W związku z powyższym odwołujący Strabag sp. z o.o. wniósł o nakazanie zamawiającemu 

dokonania określonych w odwołaniu modyfikacji siwz. 


KIO 3308/20 i KIO 3320/20 

Ad. B) 

Odwołujący Budimex S.A. zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 42 ust. 1 

ustawy  Pzp  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  sporządzenia  opisu 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniających  wszystkie  wymagania  i 

ok

oliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  ważnej  oferty,  spełniającej  w  całości 

wymagania  zamawiającego,  co  przejawia  się  w  zaniechaniu  udostępnienia  kompletnej 

dokumentacji projektowej dotyczącej postępowania w terminie wynikającym z art. 42 ust. 

1 ustawy Pzp, 

art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego poprzez 

zaniechanie szczegółowego i adekwatnego do udostępnionej dokumentami opisu pozycji 

przedmiarowych,  co  uniemożliwia  prawidłowe  oszacowanie  kosztów  wykonania  ujętych                

w  nim  robót  budowlanych,  a  w  rezultacie  prawidłowe  skalkulowanie  ceny  oferty,  a                      

w konsekwencji prowadzi do nieporównywalności złożonych ofert, 

3)  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie sporz

ądzenia 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości 

wymagania  zamawiającego,  a  w  konsekwencji  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję, 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  Budimex  S.A.  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania określonych w odwołaniu modyfikacji siwz. 

Pismami  z  dnia  16,  17  i  18  grudnia  2020  r. 

następujący  wykonawcy  zgłosili 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołujących: 

1)  STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków (do sygn. akt KIO 3320/20), 

2)  Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (do sygn. akt KIO 3308/20), 

TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań (do sygn. akt KIO 3308/20 i 3320/20). 

Izba st

wierdziła, że przystąpienia zostały dokonane skutecznie. 


KIO 3308/20 i KIO 3320/20 

Pismami  z  dnia  05.01.2021  r.  zamawiający  przekazał  odpowiedzi  na  odwołanie,                  

w których poinformował o dokonanych modyfikacjach siwz i wniósł o oddalenie obu odwołań.  

Pismami  z  dnia  05.01.2021  r.,  tj.  przed  otwarcie

m  wyznaczonego  na  dzień                  

07.01.2021 r. posiedzenia, 

obaj odwołujący oświadczyli, że cofają swoje odwołania. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  c

ofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

Uwzględniając  art.  187  ust.  8  zdanie  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972),  skład orzekający Izby 

postanowił zwrócić na rzecz odwołujących po 90 % kwoty uiszczonych wpisów. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel