KIO 3307/20 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2021 roku

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3307/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:              

Piotr Cegłowski 

po  rozpoz

naniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  13  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r. 

przez 

Kapsch  Telematic  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

Zamawiającego Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje zwrot z rachunku banko

wego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Kapsch 

Telematic  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000  zł  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  w  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U. 

2019,  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie   7 dni  od  dnia jego doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący      ……………………… 


Sygn. akt KIO 3307/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający - Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów -  prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  zaprojektowanie,  budowę                       

i  utrzymanie  Punktów  Kontroli  w  Systemie  Poboru  Opłaty  Elektronicznej  Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r.  poz.  1843  ze  zm.),  zwane

j dalej „Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 lipca 2020r. pod poz. 2020/S 126 - 308547. 

W dniu 14 grudnia 

2020r. Odwołujący - Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. - wniósł do 

Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na 

zaniechaniu  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentów  złożonych  wraz  z  ofertą  przez 

Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o. (dalej Vitronic) 

i niezasadne przyjęcie, że treść tych 

dokumentów została przez Vitronic prawidłowo zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.  

Odwołujący zarzucił naruszenie art. 8 ust. 3 Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp  w zw. z. art. 7 ust. 1 

Pzp oraz art 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku (ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  (dalej  jako:  „uznk”),  poprzez  niepopartą  rzetelną  analizą  stanu  faktycznego  i 

prawnego  odmowę  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentów  i  informacji  zastrzeżonych 

przez  wykonawcę  Vitronic  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  i  uznanie  tego  zastrzeżenia  za 

skuteczne, podczas gdy wykonawca Vitronic nie wykazał w należyty sposób, że zastrzeżone 

przez  niego  informacje  rzeczywiście  spełniają  warunki  uznania  ich  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  właściwych  przepisów,  a  w  konsekwencji  dopuszczenie  się 

przez  Zamawiającego  prowadzenia  Postępowania  z  naruszeniem  zasady  jawności  oraz 

ograniczenia  Odwołującemu  realnej  możliwości  weryfikacji  prawidłowości  twierdzeń 

składanych  przez  innych  wykonawców  w  postępowaniu  oraz  ograniczenia  możliwości 

korzystania  z  przysługujących  Odwołującemu  na  gruncie  Pzp  środków  ochrony  prawnej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania 

udostępnienia  informacji  zastrzeżonych  przez  wykonawcę  Vitronic  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.  

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  16  grudnia  2020r.,              

zgłosił  przystąpienie po stronie  Zamawiającego wykonawca  Vitronic  Machine  Vision  Polska 

Sp. z o.o.  


Pismem  z  dnia  12  stycznia  2021r.  Zamaw

iający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości 

zarzuty p

odniesione w odwołaniu. 

W  toku 

posiedzenia  przed  Izbą  w  dniu  13  stycznia  2021r.  pełnomocnik  zgłaszającego 

przystąpienie  Vitronic  Machine  Vision  Polska  Sp.  z  o.o.  oświadczył  do  protokołu,  że  nie 

wnosi sp

rzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu i braku wniesienia sprzeciwu 

przez  wykonawcę  przystępującego,  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć  na 

podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp.    Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  in  fine  Pzp,  w  przypadku 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu, 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zam

ówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Z  uwagi  na  brzmienie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zgodnie z 

którym  do  postępowań  odwoławczych,  o  których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych  i 

niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,                   

Izba zastosowała przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron  lub  rozprawy,  a 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel