KIO 3304/20 WYROK dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

                              Sygn. akt: KIO 3304/20 

WYROK 

z dnia 11 stycznia  2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:             Szymon Grzybowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu  7 grudnia  2020r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020r.    przez  odwołującego: 

Garden  Designers  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.,  ul.  Grenadierów  13.  20-331  Lublin  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

odwołującego:  Gminę  Starachowice,  ul.  Radomska  45,  27-200 

Starachowice 

orzeka 

oddala odwołanie 

kosztami postępowania obciąża Garden Designers Sp. z o. o. Sp. k., ul. Grenadierów 

13. 20-331 Lublin i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 

00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez Garden Designers Sp. z o. o. Sp. k., ul. Grenadierów 13. 20-331 

Lublin tytułem wpisu od odwołania 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 


–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  postanowienie  – 

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie  

Postępowanie dotyczy  przetargu nieograniczonego  pn.  Zagospodarowanie otoczenia wokół 

budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu "Rewitalizacja - 

Lepsze życie 

w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (dalej jako „Postępowanie”) 

Numer referencyjny: ZP.271.25.2020.PMag 

Numer ogłoszenia Biuletyn Zamówień Publicznych: 595986-N-2020 z dnia 2020-10-13 rok. 

Wysokość wpisu: 10.000 złotych. 

Na  podstawie  art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

składam niniejszym odwołanie wobec następujących czynności i zaniechań Zamawiającego 

naruszających ustawę Pzp: 

1) wadliwej oceny oferty wykonawcy wybranego/przystępującego po stronie zamawiającego 

dalej  jako  „DROGMAR”  poprzez  błędne  uznanie,  że  oferta  ww.  wykonawcy  nie  podlega 

odrzuceniu; 

2) wadliwej oceny oferty Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Ł. M. (Al. Armii Krajowej 26, 

200 Starachowice) dalej jako „ZUWiK” poprzez błędne uznanie, że oferta ww. wykonawcy 

nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nieprawidłową 

ocenę  złożonych  przez  DROGMAR  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  z  których  wynika  że 

wykonawca ten przyjął do ustalenia ceny swojej oferty koszty pracy na poziomie niższym od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów; 

(2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

DROGMAR,  mimo  że  jego  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, co potwierdza przyjęcie przez tego wykonawcę do ustalenia ceny swojej oferty 

kosztów pracy na poziomie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie właściwych przepisów; 

(3) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ZUWiK, 

mimo że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co 

potwierdza  przyjęcie  przez  tego  wykonawcę  do  ustalenia  ceny  swojej  oferty  kosztów  pracy 


na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie 

właściwych przepisów; 

art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMA

R i ZUWiK, mimo że oferty tych wykonawców są niezgodne z ustawą Pzp, tj. art. 

90  ust.  1  pkt  1  Pzp,  z  uwagi  na  zaoferowanie  przez  tych  wykonawców  stawki 

roboczogodziny,  której  wartość  jest  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

ustalonego na podstawie 

właściwych przepisów; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMAR  i  ZUWiK,  mimo  że  jego  oferty  tych  wykonawców  są  niezgodne  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”),  tj.  z  postanowieniami  nakazującymi 

zaoferowanie stawki roboczogodziny na poziomie zgodnym z minimalnym wynagrodzeniem 

za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów; 

art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMAR  i  ZUWiK,  mimo  że  zawierają  one  błąd  w  obliczeniu  ceny  polegający  na 

zaoferowaniu  stawki  roboczogodziny,  której  wartość  jest  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów, 

a w konsekwencji: 

(7) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprz

ez naruszenie zasady prowadzenia postępowania o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a 

także  poprzez  wybór  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy DROGMAR, a zaniechanie wyboru oferty Odwołującego. 

II. 

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy Pzp wniesiono o: 

dopuszczenie 

przeprowadzenie 

dowodów 

załączonych 

do 

odwołania, 

wnioskowanych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane w 

uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym. 

III. 

Na podstawie art. 180 ust. 3 ustawy Pzp wnoszę o: 

rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy DROGMAR; 

nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenie  oferty  wykonawcy  DROGMAR  jako  oferty 

niezgodnej  z  treścią  SIWZ,  ustawą  Pzp,  zawierającej  błąd  w  obliczeniu  ceny  oraz 

zawierającej  rażąco  niską  cenę,  względnie  -  z  ostrożności  procesowej  -  nakazanie 


Zamawiającemu  wezwanie  DROGMAR  do  wyjaśnienia  sposobu  kalkulacji  stawki 

roboczogodziny; 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy ZUWiK jako oferty niezgodnej z 

treścią  SIWZ,  ustawą  Pzp,  zawierającej  błąd  w  obliczeniu  ceny  oraz  zawierającej  rażąco 

niską  cenę,  względnie  -  z  ostrożności  procesowej  -  nakazanie  Zamawiającemu  wezwanie 

ZUWiK do wyjaśnienia sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny; 

nakazanie Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert. 

(3)  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  przewidzianych 

przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu  (art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp)  Odwołujący  żąda  od  Zamawiającego  dokonania 

czynności zgodnie ze wskazanym powyżej żądaniem Odwołania. 

IV. 

Termin na wniesienie odwołania 

Z  uwagi  na  fakt,  że  zamówienie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  a 

wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych  polskich 

równowartości kwoty euro - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

kwot  wartości  zamówień,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń 

Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp: 

1)  niniejsze  odwołanie  wniesione  jest  w  terminie,  tj.  w  terminie  5  dni  od  dnia  powzięcia 

wiadomości o czynnościach Zamawiającego stanowiących przedmiot odwołania. 

W  dniu  9  grudnia  2020  r.  Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  drogą  elektroniczną 

informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  wykonawcę  DRÓG  MAR. 

Wobec 

powyższego niniejsze odwołanie jest wnoszone w ustawowym terminie. 

V. 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący  posiada  interes  w  rozumieniu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  uprawniający  go  do 

złożenia  odwołania,  gdyż  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców  DROGMAR  oraz 

ZUWiK  pozbawia  Odwołującego  możliwości  zawarcia  umowy  i  następnie  jej  realizacji. 

Odwołujący  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  ustawy  Pzp  zostaje  pozbawiony 

uzyskania zamówienia, a tym samym może ponieść z tego tytułu znaczną szkodę. 


Oferta Odwołującego jest ofertą - pod względem złożonych ofert oraz kryterium oceny ofert - 

klasyfikującą  się  na  trzeciej  pozycji  w  Postępowaniu.  W  sytuacji  odrzucenia  ofert  ww. 

wykonawców oferta Odwołującego będzie mogła zostać uznana za najkorzystniejszą. 

Interes prawny  we wniesieniu niniejszego odwołania materializuje się także w konieczności 

zapewnienia  zgodności  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  przepisami 

(interes prawny sensu largo); tak rozumiany interes we wnoszeniu środków ochrony prawnej 

znajduje  potwierdzenie  również  w  wyrokach  Sądów  Okręgowych  (np.  wyroku  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  19  grudnia  2007  r.,  sygn.  akt  V  Ca  2506/07  niepubl). 

Prowspólnotowa  wykładnia  interesu  prawnego  we  wnoszeniu  środków  ochrony  prawnej 

obejmującą swym zakresem również możliwość doznania przez wykonawcę szkody wskutek 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (por. np. wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  02.02.2010  r.,  sygn.  akt.  KIO/UZP  1756/09).  W 

przywołanym  także  przez  Odwołującego  wyroku  KIO  z  dnia  9  stycznia  2009  r.  (sygn.  akt. 

KIO/UZP  1493/08),  Izba  trafnie  wskazała,  że  interes  prawny  może  mieć  swe  uzasadnienie 

we  wnoszeniu  środków  prawnych  w  celu  zapewnienia  prawidłowości  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  prowadzącym  do  skutku  w  postaci  zawarcia  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  zgodnie  z  prawem,  nawet  jeśli  zawarcie  umowy  nastąpi  z  innym 

wykonawcą (interes prawny sensu largo)." 

VI. 

Pozostałe wymogi formalne 

Zachowany  został  warunek  przekazania  treści  odwołania  Zamawiającemu  -  stosownie  do 

treści art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - przed upływem terminu do złożenia odwołania, na dowód 

czego Odwołujący załącza kopię nadania odwołania do Zamawiającego. 

Wpis  od  odwołania  został  należycie  uiszczony  -  tj.  w  wysokości  10  000  złotych  na  konto 

Urzędu Zamówień Publicznych, a dowód uiszczenia wpisu załączony został do odwołania. 

1.  Zamawiający  pismem  z  dnia  24.11.2020  r.  wezwał  wykonawcę  DROGMAR  do  złożenia 

wyjaśnień  odnośnie  kalkulacji  ceny  oferty.  Wykonawca  ten  odpowiedział  pismem  z  dnia 

26.11.2020  r.  na  ww.  wezwanie.  Podobnego  wezwania  w  stosunku  do  wykonawcy  ZUWiK 

Zamawiający  nie  sformułował,  co  oznacza,  że  uznał  cenę  jego  oferty  za  prawidłowo 

skalkulowaną. 

Dowód:  Korespondencja  pomiędzy  Zamawiającym  a  wykonawcą  Grab-Bud  odnośnie 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - w dokumentacji Postępowania. 

Zgodnie z pkt 1 SIWZ Zamawiający wskazał: 


„Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z: 

• 

wykonywaniem  robót  rozbiórkowych,  drogowych,  konstrukcyjno  -  budowlanych, 

sanitarnych, elektrycznych, 

• 

wykonywaniem robót w zakresie kształtowania terenu (w tym zieleń), 

• 

montażem i wykonywaniem obiektów małej architektury”. 

Ponadto, zgodnie z § 9 pkt 13-16 projektu umowy: 

Wykonawca  oświadcza,  że  zostaną  zatrudnione  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  

osoby  do  wykonania  czynności  wskazanych  w  SIWZ,  związanych  z 

realizacją zamówienia - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy w 

wymiarze 

etatów, przy czym za pełny etat, przyjmuje się zatrudnienie w wymiarze 40 godzin 

tygodniowo, tj. następujących czynności: 

wykonywanie robót rozbiórkowych, 

wykonywanie robót drogowych, 

wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych, 

wykonywanie robót sanitarnych, 

wykonywanie robót elektrycznych, 

wykonywanie robót w zakresie kształtowania terenu (w tym zieleń), 

Wykonawca  gwarantuje,  że  utrzyma  wskazany  w  ust.  12  stan  zatrudnienia  (ilość 

osób) przez cały okres obowiązywania umowy. 

Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Niezłożenie w terminie oświadczenia na żądanie Zamawiającego, będzie traktowane 

jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  wszystkich  osób  wskazanych  w  ust.  12  na 

umowę o pracę. 

Powyższe  wymagania  dotyczą  każdego  podwykonawcy  i  wymagają  wprowadzenia 

takich  zapisów  do  umów  o  podwykonawstwo,  których  projekty,  będą  wymagać  akceptacji 

(art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp). 


Wskazane powyżej regulacje SIWZ wprost wymagają, aby realizacja przedmiotowego 

zamówienia odbywała się w oparciu o zatrudnienie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

Tymczasem oferty wykonawców DROGMAR i ZUWiK zawierają rażąco niskie ceny, z 

uwagi  na  to,  że  istotny  składnik  cenotwórczy  tych  ofert  jakim  jest  roboczogodzina  został 

skalkulowany na poziomie 1

7 zł. Stawki te za roboczo godzinę są rażąco niskie, niezgodne z 

obowiązującymi przepisami, stanowią cena składowa nierealna, niemożliwa do osiągnięcia. 

Nie może ulegać wątpliwości, iż stosownie do art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jednym 

z  podstawowych 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  są  koszty  pracy 

których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10 

października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.U.  Nr  200,  poz.  1679,  z 

2004  r.  z  późń.  zm.).  Wobec  powyższego,  niezależnie  od  wybranego  przez  wykonawcę 

stosunku zaangażowania personelu (umowa o pracę 

czy umowa 

cywilnoprawna), 

wartość  kosztów  pracy  przyjętych  do  kalkulacji  ceny  oferty  nie  może  być  niższa  od 

minimalnego wynagrodzenia za prace (por. por. wyrok KIO z 27 stycznia 2015 r., sygn. KIO 

47/15, KIO 60/15, KIO 81/15). Tymczasem zarówno w przypadku wykonawcy DROGMAR i 

ZUWiK cena oferty wskazuje, że do kalkulacji przyjęto wartość zdecydowanie niższą. 

7.  Przyjmuje  się,  że  koszty  pracy  składają  się  z  dwóch  części.  Pierwszą  z  nich  są  koszty 

pozapłacowe,  do  których  zaliczamy  wszystkie  składki  oraz  koszty  pracy,  jakie  ponosi 

przedsiębiorca  poza  wynagrodzeniem  bezpośrednim.  Z  kolei  ta  druga  grupa  to  koszty 

płacowe, w których skład wchodzą wynagrodzenia osobowe, dodatki oraz nagrody i premie. 

Powyższe  znajduje  potwierdzenie  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno  - użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, 

poz. 1389) (dalej "Rozporządzenie"). Zgodnie z § 6 Rozporządzenia, wśród obligatoryjnych 

elementów,  które  należy  wziąć  pod  uwagę  przy  ustalaniu  stawki  roboczogodziny 

ustawodawca wymienia: (i) płace zasadnicze; (ii) premie regulaminowe; (iii) płace dodatkowe 

(dodatki  stażowe,  inne  dodatki  regulaminowe);  (iv)  płace  uzupełniające;  (v)  obligatoryjne 

obciążenia  płac;  (vi)  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  (tak  wyrok  KIO  z 

dnia 29.04.2016 r., KIO 596/16; por. wyrok KIO z 1.09.2020 r„ sygn. akt: KIO 1763/20). 

Mając na uwadze powyższe, zaoferowane przez wykonawców DROGMAR i ZUWiK, 

stawki  roboczogodziny  na  rażąco  niskim  poziomie,  nie  jest  możliwe  do  wybronienia 

(wyjaśnienia)  z  powołaniem  się  na  ewentualną  argumentację,  że  częściowe  składniki 

wynagrodzenia  zostały  ujęte  w  kosztach  pośrednich.  Skoro  bowiem  -  w  świetle  §  6  ust.  2 


Rozporządzenia  -  godzinowe  stawki  robocizny  powinny  obejmować  wszystkie  składniki 

zaliczane do wynagrodzenia, w tym w szczególności m.in. obligatoryjne obciążenia płac, to 

wykonawca  DROGMAR  i  ZUWiK  nie  mogą  przyjmować,  że  ujęte  zostały  one  w  kosztach 

pośrednich. Skoro, jak się wydaje, wykonawcy ci kalkulując stawkę roboczogodziny musieli 

opierać  się  na  przepisach  Rozporządzenia,  to  uszło  na  pewno  ich  uwadze,  że  koszty 

bezpośrednie  określone  zostały  w  §  1  ust.  2  pkt  4  Rozporządzenia  mianem  składników 

kalkulacyjnych  uwzględniających  nieujęte  w  kosztach  bezpośrednich  koszty  zaliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty 

ogólne budowy oraz koszty zarządu. 

Wskazać należy, że tak sporządzone oferty uchybiają przepisowi art. 90 ust. 1 pkt 1 

ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  przyjęta  przez  wykonawcę  do  ustalenia  ceny  oferty  wartość 

kosztów pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie  przepisów  prawa.  Z  kolei  w  kwestii  błędu  w  obliczeniu  ceny  należy  podzielić 

zaprezentowane w doktrynie i orzecznictwie KIO stanowisko, zgodnie z którym „Weryfikacja 

prawidłowości  wyliczenia  ceny  lub  kosztu  powinna  dotyczyć  również  prawidłowego 

rozumienia  przez  wykonawcę  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  zwłaszcza 

mających wpływ na obliczenie ceny lub kosztu wykonania przedmiotu zamówienia (...) Zatem 

z  błędem  w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu  oferty  będziemy  mieli  do  czynienia  w  przypadku 

nieuwzględnienia (lub uwzględnienia w sposób nieprawidłowy) w wyliczeniu ceny lub kosztu 

wszystkich elementów ceno- lub kosztotwórczych, wynikających z przepisów prawa (...)” (tak: 

M.  Jaworska:  Komentarz  do  art.  89  Pzp  [w:]  M.  Jaworska  (red.):  Prawo  zamówień 

publicznych.  Komentarz,  Warszawa  2018,  Le

galis).  W  przedmiotowej  sprawie  błąd  w 

obliczeniu  przez  wykonawców  DROMAR  i  ZUWiK  ceny  polegał  na  nieuwzględnieniu 

wymagań  dotyczących  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia,  wynikających  z  przepisów 

prawa (tak wyrok KIO z 14.08.2018 r., sygn. akt: KIO 1489/18). 

Odwołujący  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zwrócił  Zamawiającemu  uwagę  pismem  z 

dnia  27.11.2020  r.  o  nieprawidłowej  kalkulacji  stawki  roboczogodziny  wykonawców. 

Odwołujący  w  pełni  podtrzymuje  zaprezentowane  w  tym  piśmie  argumenty  i  dowody, 

przedkładając  dodatkowo  wyliczenie  (z  portalu:  https://wynagrodzenia.pl/brutto-koszty-

pracodawcy/umowa-o- 

prace/17-brutto-ile-to-koszty-pracodawcy) 

odniesieniu 

do 

minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wynoszącej 17 zł brutto. 

Dowód: Pismo Odwołującego z dnia 27.11.2020 r. 

Stawka  roboczogodziny  zaoferowana  przez  wykonawców  DROGMAR  i  ZUWiK  nie 

uwzględnia wszystkich należnych zobowiązań  pracodawcy,  co potwierdza,  że stawki te nie 

zostały  prawidłowo  skalkulowane  w  oparciu  o  wyżej  przywołane  postanowienia  SIWZ  (co 


r

odzi niezgodność sposobu kalkulacji ceny oferty z SIWZ), ale także stanowi o konieczności 

odrzucenia oferty tego wykonawcy w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, art. 

89 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 6) ustawy Pzp. 

W zakresie oferty wykonawcy D

ROGMAR wskazać należy ponadto na brak złożenia 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  to  wykonawca  ma 

obowiązek wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu. W wyroku z 

24.11.2017  r.  (KIO  2380/17),  Izba  u

znała,  że:  „Przedstawione  przez  wykonawcę,  w 

odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego 

w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśnienia 

i  dowody  podlegają  więc  ocenie  zamawiającego,  który  następnie  dokonuje  odpowiednich 

czynności,  tj.  przyjmuje  bądź  odrzuca  ofertę.  Stąd  też  istotnym  jest,  aby  wykonawca  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  przedstawił  zamawiającemu 

wszystkie  informacje  dotyczące  zaoferowanej  ceny,  w  tym  informacje  na  temat  kalkulacji 

ceny,  uwarunkowania,  w  jakich  ta  ka

lkulacja  była  dokonana,  szczególne  przesłanki 

warunkujące  przyjęty  sposób  kalkulacji,  a  także  inne  istotne  elementy  mające  wpływ  na 

wysokość  zaoferowanej  ceny.  Podkreślić  przy  tym  należy,  że  informacje,  o  których  mowa, 

zamawiający uzyskuje od wykonawcy, do którego kierowane jest wezwanie w trybie art. 90 

ust.  1  ustawy  Pzp.  Zgodnie  natomiast  z  treścią  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy. 

Skoro  więc  źródłem  informacji  są  wyjaśnienia  wykonawcy  i  to  na  nim  spoczywa  ciężar 

dowodu,  powinien  on  zadbać  o  to  aby  przedstawione  wyjaśnienia  były  rzetelne,  pełne  i 

wyczerpujące, a także aby nie były to wyjaśnienia gołosłowne, a co za tym idzie, wykonawca 

powinien  też  załączyć  do wyjaśnień  stosowne  dowody. W tym miejscu wskazać należy,  że 

choć  przepis  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  nie  zawiera  ograniczenia  co  do  jednokrotnego 

wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  to  zgodnie  z 

jednolitą  linią  orzeczniczą  przyjmuje  się,  że  biorąc  pod  uwagę,  iż  wezwanie kierowane  jest 

do profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik 

podwyższonej  staranności  (art.  355  §  2  k.c  ),  a  także  mając  na  uwadze  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  (art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp),  wezwanie  w 

przedmiocie rażąco niskiej ceny należy, co do zasady, kierować do wykonawcy jednokrotnie. 

Powtórne wezwanie jest możliwe, jeśli złożone wyjaśnienia rodzą u zamawiającego kolejne 

wątpliwości, na przykład gdy treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego i oczekuje on 

doprecyzowania  niektórych  zagadnień.  Stanowczo  należy  podkreślić,  że  nie  jest  rolą 

zamawiającego  przejęcie  od  wykonawcy  inicjatywy  w  wyjaśnieniu  rażąco  niskiej  ceny  i 

kierowanie  wezw

ań  «do  skutku».  Kolejne  wezwania  do  wyjaśnienia  tego  samego  zakresu 

informacji,  przy  niestarannej  postawie  wykonawcy,  uznać  należy  za  dokonywane  z 

naruszeniem  art.  90  ust.  1 i  2 ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7 ust.  1 ustawy  Pzp.  Innymi  słowy, 


brak  rzetelności  i  staranności  po  stronie  wykonawcy  nie  może  uzasadniać  kierowania  do 

niego  kolejnych  wezwań  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp.  Z  powyższego  płynie 

jednoznaczny wniosek, że wykonawca, który nie sprosta obowiązkowi wyrażonemu w art. 90 

ust. 2 ustawy Pzp musi 

liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w postaci odrzucenia jego 

oferty”. 

Z  treści  wyjaśnień  wykonawcy  DROGMAR  wynika  jednoznacznie,  że  są  one 

ogólnikowe i  nie zawierają żadnej kalkulacji  ceny  oferty,  a  tym  bardziej żadnych dowodów. 

Już więc z tego powodu wyjaśnienia te powinny zostać uznane jako niezłożone i skutkować 

odrzuceniem oferty tego wykonawcy. 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

W dniu 30 grudnia 2020r. 

zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie.  

Działając  w  imieniu  zamawiającego  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  PZP  wniesiono 

odpowiedź  na  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań  czynności  w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.:  „Zagospodarowanie  otoczenia  budynku  Starachowickiego 

Centrum  Kultury  w  ramach  projekt

u  „Rewitalizacja  —-  lepsze  życie  w  Starachowicach, 

mieście,  które  znalazło  pomysł  na  siebie",  numer  referencyjny  ZP.27125.2020.PMag  — 

ogłoszenie o zamówieniu opublikowano dn. 13 października 2020 r, pod numerem 595986-

N-2020: 

wniesiono o oddalenie odwołania w całości z uwagi na fakt, iż Zamawiający dokonał 

prawidłowej oceny ofert i słusznie uznał ofertę Wykonawcy DROGMAR za najkorzystniejszą. 

Ponadto  wniesiono  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  załączonych  do 

niniejszego pisma na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. 

wniesiono także o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego 

Uzasadnienie:  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko,  iż  oferta 

Wykonawcy  DROGMAR  nie  podlegała  odrzuceniu  z  uwagi  na  fakt,  że  zaoferowana  przez 

Wykonawcę cena nie była rażąco niska. 

W  odpowiedzi  na  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  wniesionym  przez  przez  Wykonawcę 

Garden  Designers  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Lublinie,  dotyczącym  zamówienia 

publicznego  pod  nazwą  „Zagospodarowanie  otoczenia  budynku  Starachowickiego  Centrum 


Kultury  w  ramach  projektu  „Rewitalizacja  —  lepsze  życie  w  Starachowicach  mieście,  które 

znalazło  pomysł  na  siebie”  numer  referencyjny  ZP.271.25.2020.PMag  ,  podniesiono  co 

następuje: 

ad 1. Nieprawidłowy jest zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  nieprawidłową  ocenę  złożonych  przez 

DROGMAR  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  gdyż  wbrew  twierdzeniom  odwołującego,  z 

wyjaśniań  złożonych  przez  DROGMAR  nie  wynika,  że  wykonawca  ten  przyjął  do  ustalenia 

ceny  swojej  oferty  koszty  pracy  na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją 

art.  90  ust.  1

a  ustawy  PZP  zwrócił  się  do  wykonawcy  DROGMAR  o  udzielanie 

szczegółowych  wyjaśnień,  w  tym  o  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny 

ofertowej  gdyż  ta  była  niższa  o  ponad  30%  od  wartości  zamówienia  ustalonej  przed 

wszczęciem  postępowania,  to  jest  od  kwoty  4.037.394,  53  zł.  brutto,  (dowód:  pismo 

zamawiającego z dnia 24.11.2020r.). 

Wykonawca  DROGMAR  udzielił  w  tym  zakresie  wyjaśnień,  pismem  z  dnia  26.11.2020r. 

dowód:  pismo  DROGMAR  s  z  dnia  26.11.2020r.,  które  zamawiający  przyjął.  W 

wyjaśnieniach  wykonawca nie  przedstawił  kalkulacji kosztów  pracy  a  zamawiający  tego nie 

wymagał, gdyż  te koszty  nie wydawały  się zamawiającemu  rażąco  niskie  i  nie  budziły  jego 

wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

stawianymi przez zamawiającego ani zgodnie z odrębnymi przepisami tj. przepisami ustawy 

z  dnia  10  października  2002r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  W  ocenie 

zamawiającego wykonawca DROGMAR nie przyjął do ustalania ceny swojej oferty kosztów 

pracy  na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 

podstawie ustawy  z  dnia  10  października 2002r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę.  Z 

oferty  tegoż  wykonawcy  wynika,  iż  w  kosztorysach  ofertowych  zastosował  następujące 

czynniki cenotwórcze : 

stawka roboczogodziny 17,00zł. 

wskaźnik  narzutu kosztów  pośrednich (naliczane  do  R  i  S)  60%  wskaźnik  narzutu  kosztów 

zakupu (naliczane do 

M) 5% wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+ Kp i S + Kp) 10 %. 

Stawka  roboczogodziny  według  kosztorysu  sporządzonego  przez  wykonawcę  DROGMAR 

do ustalenia ceny of

ertowej w przedmiotowym postępowaniu wynosi 17,00 złotych netto i nie 

prowadzi  do  ustalenia  kosztów  pracy  przyjętych  do  kalkulacji  ceny  oferty  na  poziomie 

niższym od minimalnego wynagrodzenia. Stawka ta jest stawką netto i została ustalona na 

poziomie  odpo

wiadającym  minimalnym  stawkom  robocizny  kosztorysowej  w  robotach 

ogólnobudowlanych  —  inwestycyjnych  dla  województwa  świętokrzyskiego  w  IV  kwartale 


2020r.,  według  systemu  SEKOCENBUD  (dowód:  SEKOCENBUD  zeszyt  60/2020  str.  17,) 

Wskaz

ana  przez  wykonawcę  wartość  17,00  zł.  to  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej 

netto

,  co  daje  zgodnie  z  załączoną  informacją  SEKOCENDUD  27,20  zł  brutto.  Odwołujący 

błędnie  utożsamia  pojęcie  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  z  pojęciem  wartości 

minimalnej  godzinowej  stawki  wynagrodz

enia  w  Polsce  dla  robót  budowlanych  w  2020r., 

która  wynosi  21,65  zł.  brutto,  a  20,  51zł.  brutto  dla  IV  kwartału  2020r.  (dowód: 

SEKOCENBUD zeszyt 60 /2020 str. 6 i 15). 

Stawka  robocizny  kosztorysowej  netto,  a  więc  w  przypadku  wykonawcy  DROGMAR  kwota 

17,00  z

ł.,  zawiera  składniki  kalkulacyjne  określone  w  §  6  ust.  2  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 

planow

anych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.  U.  2004r  nr  130  poz.  1389).  W  stawkach  tych  uwzględnione  są  przede  wszystkim 

wynagrodzenia  robotników  (w  przeliczeniu  na  stawkę  godzinową),  płace  uzupełniające, 

obligatoryj

ne  obciążenia  płac  (  ZUS)  oraz  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń 

socjalnych.  Stawki  brutto  obejmują  wartość  stawek  kosztorysowych  netto  powiększonych  o 

narzut  kosztów  pośrednich  i  zysk  kalkulacyjny.  W  praktyce  są  to  więc  rynkowe  ceny  usług 

budowlanych 

wyrażone  w  zł/  roboczogodzinę.  Stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  w 

wysokości  17,00  zł  netto,  została  skalkulowana  przez  wykonawcę  DROGMAR  prawidłowo, 

zgodnie  ze  stawkami  robocizny  kosztorysowej  w  poszczególnych  regionach  wg 

SEKOCENBU

D  na  IV  kwartał  2020r.  Kwota  17zł  netto,  zgodnie  z  innymi  wskazanymi  w 

ofercie czynnikami cenotwórczymi, zostanie powiększona o narzut kosztów pośrednich i zysk 

kalkulacyjny  i  zgodnie  z  SEKOCENBUD  wyniesie  ok.  27,  20  zł.  brutto  co  daje  kwotę 

znacznie  przewyższającą  wartości  minimalnej  godzinowej  stawki  wynagrodzenia  w  Polsce 

dla robót budowlanych w 2020 roku, która wynosi 21, 65 zł. brutto a 20, 51zł. brutto dla IV 

kwartału 2020r. 

ad 2. Nieprawidłowy jest zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt, 4) ustawy 

PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy DROGMAR , g

dyż wbrew zarzutom 

odwołującego,  oferta  tegoż  wykonawcy  nie  zawierała  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia a wykonawca ten nie przyjął do ustalenia ceny swojej oferty kosztów 

prac

y  na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 

podstawie  właściwych  przepisów.  W  tym  miejscu  zachowują  aktualność  twierdzenie 

zamawiającego  podniesione  w  pkt.  Ad  1  powyżej.  Zamawiający,  zgodnie  z  dyspozycją  art. 

90  ust.  1a  ustawy 

Pzp  zwrócił  się  do  wykonawcy  DROGMAR  o  udzielenie  szczegółowych 

wyjaśnień  w  tym  o złożenie dowodów    dotyczących wyliczenia ceny  ofertowej gdyż  ta była 

niższa o ponad 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania to 


jest  od kwoty  4.037

.394, 53 zł. brutto ( dowód: pismo zamawiającego z dnia 24.11.2020r.). 

Wykonawca  DROGMAR  udzielił  w  tym  zakresie  wyjaśnień,  pismem  z  dnia  26.11.2020r. 

dowód:  pismo  DROGMAR  z  dnia  26.11.2020r.),  które  zamawiający  przyjął.  Wbrew 

twierdze

niom odwołującego, podstawą do wystąpienia przez zamawiającego do wykonawcy 

DROGMAR o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny nie był art. 90 ust. 1 Pzp a 

art.  90  ust.  1  a  Pzp

.  W  związku  z  powyższym  stwierdzam,  że  przywołane  przez 

odwołującego w pkt. 12 uzasadnienia rozstrzygnięcie KIO tj. wyrok z 24.11.2017r. sygn. akt 

KIO  2380/17  nie  znajduje  zastosowania  w  przedmiotowym,  odmiennym  stanie  faktycznym. 

Jednocześnie  podkreślam,  że  w/w  oferta  nie  była  niższą  o  co  najmniej  30  %  od  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  a  czterech  z  sześciu  wykonawców 

zaoferowało  zbliżoną  stawkę  roboczogodziny,  co  stanowiło  dla  zamawiającego  rzeczywiste 

odzwierciedlenie  cen  rynkowych.  Podn

osi  również,  że  odwołujący  wskazuje  jako  podstawę 

do  odrzucenia  oferty  z  powodu  rażąco  niskiej  ceny  wyłącznie  okoliczności  związane  z 

kosztami pracy.   

W  wyjaśnieniach  wykonawca  nie  przedstawił  kalkulacji  kosztów  pracy  a  zamawiający  tego 

nie  wymagał,  gdyż  te  koszty  nie  wydawały  się  zamawiającemu  rażąco  niskie  i  nie  budziły 

jego  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami  stawianymi  przez  zamawiającego  ani  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  tj. 

przepisami ustawy z dnie 10 p

aździernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 

ocenie  zamawiającego  wykonawca  DROGMAR  nie  przyjął  do  ustalania  ceny  swojej  oferty 

kosztów pracy na poziomie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie  ustawy  z  dnia  10  pa

ździernika  2002r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracą  Z 

oferty  tegoż  wykonawcy  wynika,  iż  w  kosztorysach  ofertowych  zastosował  następujące 

czynniki  cenotwórcze:  stawka  roboczogodziny  17,00  zł,  wskaźnik  narzutu  kosztów 

pośrednich ( naliczane do R i S) 60% wskaźnik narzutu kosztów zakupu (naliczane do M) 5% 

wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+ Kp i S + KP) 10 %. 

Stawka  roboczogodziny  według  kosztorysu  sporządzonego  przez  wykonawcę  DROGMAR 

do ustalenia ceny ofertowej w przedmiotowym postępowaniu wynosi 17,00 złotych netto i nie 

prowadzi  do  ustalenia  kosztów  pracy  przyjętych  do  kalkulacji  ceny  oferty  na  poziomie 

niższym od minimalnego wynagrodzenia. Stawka ta jest stawką netto i została ustalona na 

poziomie  odpowiadającym  minimalnym  stawkom  robocizny  kosztorysowej  w  robotach 

ogólnobudowlanych  —  inwestycyjnych  dla  województwa  świętokrzyskiego  w  IV  kwartale 

r.,  według  systemu  SEKOCENBUD  (dowód:  SEKOCENBUD  zeszyt  60/2020  str.  17). 

Wskazana  przez  wykonawcę  wartość  17,  00zł.  to  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej 

netto,  co  daje  zgodnie  z  załączoną  informacją  SEKOCENDUD  27,20  zł  brutto.  Odwołujący 

błędnie  utożsamia  pojęcie  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  z  pojęciem  wartości 


minimalnej  godzinowej  stawki 

wynagrodzenia  w  Polsce  dla  robót  budowlanych  w  2020r., 

kt

óra  wynosi  21,65  zł.  brutto,  a  20,51zł.  brutto  dla  IV  kwartału  2020r.  (dowód: 

SEKOCENBUD zeszyt 60 /2020 str. 6 i 15). 

Stawka  robocizny  kosztorysowej  netto,  a  więc  w  przypadku  wykonawcy  DROGMAR  kwota 

17,00  zł.,  zawiera  składniki  kalkulacyjne  określone  w  §  6  ust.  2  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego

,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.  U.  2004r  nr  130  poz.  1389).  W  stawkach  tych  uwzględnione  są  przede  wszystkim 

wynagrodzenia  robotników  (w  przeliczaniu  na  stawkę  godzinową),  płace  uzupełniające, 

obligatoryjne  obciążenia  płac  (  ZUS)  oraz  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń 

socjalnych.  Stawki  roboczogodziny  koszt

orysowej  brutto  obejmują  wartość  stawek 

kosztorysowych  netto  powiększonych  o  narzut  kosztów  pośrednich  i  zysk    kalkulacyjny. W 

praktyce  są  to  więc  rynkowe  ceny  usług  budowlanych  wyrażone  w  zł/  roboczogodzinę. 

Stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  w  wysokości  17,00  zł  netto,  została  skalkulowana 

przez  wykonawcę  DROGMAR,  zgodnie  ze  stawkami  robocizny  kosztorysowej  w 

poszczególnych  regionach  wg  SEKOCENBUD  na  IV  kwartał  2020r.    Kwota  17  zł  netto, 

zgodnie 

z innymi wskazanymi w ofercie czynnikami cenotwórczymi, zostanie powiększona o 

narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny i zgodnie z SEKOCENBUD wyniesie ok. 27, 

20 zł. brutto , co daje kwotę znacznie przewyższającą wartości minimalnej godzinowej stawki 

wynagro

dzenia w Polsce dla robót budowlanych w 2020 roku, która wynosi 21,65 zł. brutto, a 

51zł.  brutto  dla  IV  kwartału  2020r.  Wobec  powyższego  brak  było  po  stronie 

zamawiającego podstaw do odrzucenia oferty DROGMAR w oparciu o art.89 ust.1 pkt 4). 

ad.3  

Nieprawidłowy jest zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ZUWiK,  gdyż  wbrew  zarzutom 

odwołującego,  oferta  tegoż  wykonawcy  nie  zawierała  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

pr

zedmiotu zamówienia a wykonawca ten nie przyjął do ustalenia ceny swojej oferty kosztów 

pracy  na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 

podstawie  właściwych  przepisów,  W  ocenie  zamawiającego  wykonawca  Zakład  Usług 

Wodnych  i  Ko

munalnych  nie  przyjął  do  ustalania  ceny  swojej  oferty  kosztów  pracy  na 

poziomie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy 

z  dnia  10  października  2002r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  Z  oferty  tegoż 

wykonawcy  wynika, 

iż  w  kosztorysach  ofertowych  zastosował  następujące  czynniki 

cenotwórcze: 


stawka roboczogodziny 17,00zł., 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (naliczane do R i S) 55%, 

ws

kaźnik narzutu kosztów zakupu (naliczane do M) 12 %, 

wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+ Kp i S + KP) 12 %. 

Stawka roboczogodziny według kosztorysu sporządzonego przez wykonawcę Zakład Usług 

Wodnych  i  Komunalnych  do  ustalenia  ceny  ofertowej  w  przedmiotowym  postępowaniu 

wynosi 17,00 złotych netto i nie prowadzi do ustalenia kosztów pracy przyjętych do kalkulacji 

ceny  oferty  na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia.  Stawka  ta  jest  stawką 

netto  i  została  ustalona  na  poziomie  odpowiadającym  minimalnym  stawkom  robocizny 

kosztorysowej  w  robotach  ogólnobudowlanych  —  inwestycyjnych  dla  województwa 

świętokrzyskiego  w  IV  kwartale  2020r.,  według  systemu  SEKOCENBUD  (dowód: 

SEKOCENBUD  zeszyt  60/

2020 str.  17.) Wskazana  przez  wykonawcę wartość  17,  00  zł. to 

stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  netto

,  co  daje  zgodnie  z  załączoną  informacją 

SEKOCE

NDUD  27,20  zł  brutto.  Odwołujący  błędnie  utożsamia  pojęcie  stawka 

roboczogodziny  kosztorysowej  z  pojęciem  wartości  minimalnej  godzinowej  stawki 

wynagrodzenia w Polsce dla robót budowlanych w 2020 roku, która wynosi 21, 65 zł, brutto a 

51zł. brutto dla IV kwartału 2020r. (dowód: SEKOCENBUD zeszyt 60/2020 str. 6 i 15). 

Stawka  robocizny  kosztorysowej  netto  a  więc  w  przypadku  wykonawcy  Zakład  Usług 

Wodnych i Komunalnych kwota 17,00 zł., zawiera składniki kalkulacyjne określone w § 6 ust. 

2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004r nr 130 poz. 1389). W stawkach tych uwzględnione są 

przede  wszys

tkim  wynagrodzenia  robotników  (w  przeliczeniu  na  stawkę  godzinową),  płace 

uzupełniające,  obligatoryjne  obciążenia  płac  (ZUS)  oraz  odpisy  na  zakładowy  fundusz 

świadczeń  socjalnych.  Stawki  roboczogodziny  kosztorysowej  brutto  obejmują  wartość 

stawek  kosztorysowych  netto  powiększonych  o  narzut  kosztów  pośrednich  i  zysk 

kalkulacyjny.  W  praktyce  są  to  więc  rynkowe  ceny  usług  budowlanych  wyrażone  w  zł/ 

roboczogodzinę. Stawka roboczogodziny kosztorysowej w wysokości 17,00 zł netto, została 

skalkulowana przez wykonawcę Zakład Usług Wodnych i Komunalnych prawidłowo, zgodnie 

ze stawkami 

robocizny kosztorysowej w poszczególnych regionach wg SEKOCENBUD na IV 

kwartał  2020r.  Kwota  17  zł  netto,  zgodnie  z  innymi  wskazanymi  w  ofercie  czynnikami 

cenotwórczymi,  zostanie  powiększona  o  narzut  kosztów  pośrednich  i  zysk  kalkulacyjny  i 

zgodni

e  z  SEKOCENBUD  wyniesie  ok.  27,20  zł.  brutto,  co  daje  kwotę  znacznie 

przewyższającą  wartości  minimalnej  godzinowej  stawki  wynagrodzenia  w  Polsce  dla  robót 


budowlanych 

w 2020 roku, która wynosi 21,65 zl. brutto a 20,51 51zł. brutto dla IV kwartału 

2020r.  Wobec  powyższego  brak  było  po  stronie  zamawiającego  podstaw  do  odrzucenia 

oferty Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 4). 

ad.4.,  ad  5.,  ad.

6 Nieprawidłowe są zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 

pkt.  1)  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt.  2  Pzp  i  art.  89  ust.  1  pkt.6)  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  ofert  wykonawców  DROGMAR  i  ZUWiK,  gdyż  wbrew  zarzutom  odwołującego 

oferty tychże wykonawców są zgodne z ustawą Pzp , to jest w  art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz z 

treścią SIWZ, a także nie zawierają błędu w obliczeniu ceny, gdyż wykonawcy ci zaoferowali 

stawki  roboczogodziny

,  których  wartość  nie  jest  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów. 

Stawka  roboczogodziny  według  kosztorysów  sporządzonych  przez  w/w.  wykonawców  do 

ustalenia  ceny  ofertowej  w  przedmiotowym  postępowaniu  wynosi  17,00  złotych  netto  i  nie 

prowadzi  do  ustalenia  kosztów  pracy  przyjętych  do  kalkulacji  ceny  oferty  na  poziomie 

niższym od minimalnego wynagrodzenia. Stawka ta jest stawką netto i została ustalona na 

poziomie  odpowiadającym  minimalnym  stawkom  robocizny  kosztorysowej  w  robotach 

ogólnobudowlanych inwestycyjnych dla województwa świętokrzyskiego w IV kwartale 2020r., 

według  systemu  SEKOCENBUD  (dowód:  SEKOCENBUD  zeszyt  60/  2020  str.  17.) 

Wskazana  przez  wykonawcę  wartość  17,  00zł.  to  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej 

netto

,  co  daje  zgodnie  z  załączoną  informacją  SEKOCENDUD  27,20  zł  brutto.  Odwołujący 

'błędnie  utożsamia  pojęcie  stawka      kosztorysowej  z  pojęciem  wartości  minimalnej 

godzinowej  stawki  wynagrodzenia  w  Polsce  dla  robót  budowlanych  w  2020  roku,  która 

wynosi  21,  6

5  zł.  brutto  a  20,  51zł.  brutto  dla  IV  kwartału  2020r.  (  dowód:  SEKOCENBUD 

zeszyt 60 / 2020 str. 6 i 15). 

Stawka robocizny kosztorysowej netto, a więc w przypadku w/w. wykonawców kwota 17,00 

zł.,  zawiera  składniki  kalkulacyjne  określone  w  §  6  ust.  2  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego

,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.  U.  2004r  nr  130  poz.  1389).  W  stawkach  tych  uwzględnione  są  przede  wszystkim 

wynagrod

zenia  robotników  (w  przeliczeniu  na  stawkę  godzinową),  płace  uzupełniające  

obligatoryjne  obciążenia  płac  (  ZUS)  oraz  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń 

socjalnych.  Stawki 

roboczogodziny  kosztorysowej  brutto  obejmują  wartość  stawek 

kosztorysowych  netto  powiększonych  o  narzut  kosztów  pośrednich  i  zysk  kalkulacyjny.  W 

praktyce  są  to  więc  rynkowe  ceny  usług  budowlanych  wyrażone  w  zł/  roboczogodzinę. 

Staw

ka  roboczogodziny  kosztorysowej  w  wysokości  17,00  zł  netto,  została  skalkulowana 


przez  w/w.  wykonawców,  prawidłowo,  zgodnie  ze  stawkami  robocizny  kosztorysowej  w 

poszczególnych  regionach  wg  SEKOCENBUD  na  IV  kwartał  2020r.  Kwota  17  zł  netto, 

zgodnie z innym

i wskazanymi w ofercie czynnikami cenotwórczymi, zostanie powiększona o 

narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny i zgodnie z SEKOCENBUD wyniesie ok. 27, 

20 zł. brutto , co daje kwotę znacznie przewyższającą wartości minimalnej godzinowej stawki 

wynagr

odzenia w Polsce dla robót budowlanych w 2020 roku, która wynosi 21, 65 zł. brutto, 

a  20,51zł.  brutto  dla  IV  kwartału  2020r.  Wobec  powyższego  brak  było  po  stronie 

zamawiającego  podstaw  do  odrzucenia  ofert  w/w.  wykonawców  w  oparciu  o  art.  89  ust.  1 

pkt. 1) w zw. z art. 90 ust. 1 pkt. 1 PZP oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 Pzp. 

Ponadto podnoszę, iż stawka roboczogodziny kosztorysowej oferowana przez wykonawców, 

którym  udzielono  zamówienia  w  innych  postępowaniach,  dotyczących  podobnego  rodzaju 

inwestycji  prowadzonych 

przez  zamawiającego  w  okresie  od  marca  do  listopada  2020r. 

oscyluje  na  poziomie  od  15  zł  do  17zł.  Żaden  z  wykonawców  składających  w  tym  okresie 

oferty  nie  przyjął  stawki  roboczogodziny  kosztorysowej  na  tak  wysokim  poziomie  jak 

odwołujący  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Najwyższe  kwoty  oferowanej  stawki 

roboczogodziny  kosztorysowej  kształtowały  się  na  poziomie  od  25  zł.  do  27  zł.  (dowód: 

wykaz stawek roboczogodziny kosztorysowej w innych postępowaniach prowadzonych przez 

zamawiającego). 

W  związku  z  powyższym  zaoferowane  przez  Wykonawców  ceny  nie  budzą 

wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ww. postępowaniu. 

Reasumując  Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko  o  prawidłowości  dokonanych 

czynności  w  postępowaniu  i  wnosi  Jak  powyżej  —  o  oddalenie  odwołania  w  całości  jako 

nieuzasadnionego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Zarzuty wniesionego odwołania dotyczą rażąco niskiej ceny w związku z podaniem w ofercie 

wykonawcy  wybranego,  jak  i  wykonawcy  zajmującego  drugą  pozycję  w  rankingu  ofert, 

których  to  oferty  wyprzedzają  ofertę  odwołującego,  stawki  roboczogodziny  w  wysokości 

17,00 złotych w formularzach ofertowych zaskarżonych ofert. 


Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) Formularz ofertowy wymaga 

podania w nim informacji co do: 

„ W  kosztorysach ofertowych zastosowaliśmy następujące czynniki cenotwórcze:  

stawka roboczogodziny 

….zł., 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (naliczane do RiS) -…%, 

wskaźnik narzutu kosztów zakupu (naliczane do M) … %,   

wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+Kp i S+Kp)… %. 

Zdaniem  odwołującego  podanie  w  tej  wysokości  wynagrodzenia  (roboczogodziny)  t.j.  17 

zł/godz.  narusza  obowiązujące  przepisy  o  minimalnym  wynagrodzeniu  z  ustawy  Pzp.  oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 

planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 

użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389).  

Na okoliczność tego twierdzenia odwołujący przywołuje treść art.90 ust.1 ustawy Pzp oraz § 

6 ust.2 w.w. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  

Odwołujący  w  korespondencji  do  zamawiającego  z  dnia  27.11.2020r.  (dokumentacja 

zamawiającego),  jak  i  na  rozprawie,  jako  dowód  przedkłada  Wyliczenie  Minimalnej 

Kalkulacyjnej  Stawki  Wynagrodzenia 

w  Budownictwie  dla  Robót  Budowlano  -Montażowych 

oraz  Usług  w  Zakresie  Gospodarowania  Nieruchomościami  w  Polsce  w    2020  Roku  (akta 

sprawy).  

Z  przedstawionego  dowodu  wynika,  że  jako  wartość  wyjściową  do  wyliczenia  minimalnej 

stawki  kalkulacyjnej  stawki  w  budownictwie 

dla  robót  budowlano  –montażowych  w  Polsce 

przyjęto: 

obowiązujące  minimalne  wynagrodzenie  miesięczne  w  gospodarce  narodowej  w 

2020roku tj. 2.600,00zl brutto, 

średni miesięczny czas pracy dla 2020roku wynoszący 159 godzin. 

Po  podzieleniu  w.w.  kwoty  przez  średni  miesięczny  czas  pracy,  wyjściowa  stawka  za 

roboczo - 

godzinę wynosi 15,3846 złotych.  

Powyższą  stawkę  roboczogodziny  uzupełnia  się  o  szereg  narzutów  podstawowych 

(ubezpieczenia  emerytalne,  ubezpieczenia  rentowe,  ubezpieczenia  wypadkowe,  Fundusz 

Pracy

,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych,  Fundusz  Emerytur 

Pomostowych,  absencja  chorobowa  za  pierwsze  33  dni 

nieobecności  opłacana  przez 

pracodawcę), które wynoszą 3,8677złotych/godzinę.  


Również wyjściową stawkę za roboczo - godzinę uzupełnia się o narzuty dodatkowe takie jak 

wymiar  urlopu  wypoczynkowego,  ekwiwalentu  za  odzież  roboczą,  ekwiwalent  za  pranie 

odzieży  roboczej,  koszty  jednego obowiązkowego  corocznego  badania  lekarskiego  co  daje 

kwoty do roboczo 

– godziny  w wysokości 2,3964 złotych.  

Ogółem narzuty na stawkę minimalną  wynoszą 6,2641 złotych/godzinę.   

Z powyższego wynika, że wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla 

rob

ót  budowlano  -  montażowych  wynosi  21,6487=15,3846  złotych+6,2641  złotych,  a  co  w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wartość 21,65 złotych/godzinę.  

Powyższy  dowód  Izba  przyjmuje  jako  wiarygodny,  w  kontekście  stanowisk  stron 

prezentowanych 

w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie  (zaprezentowanych  powyżej  w 

uzasadnieniu), jak i na rozprawie.   

Natomiast  rozbieżność  interpretacyjną  co  do  definicji  „stawki  roboczogodziny”  użytej  w 

formularzu 

Oferty, 

prezentują 

również 

stanowiska 

stron 

przedstawione 

na 

posiedzeniu/rozprawie jak poniżej.  

(wyciąg  z  protokołu  posiedzenia/rozprawy  Na  posiedzeniu  zamawiający  składa  w  poczet 

materiału dowodowego oferty  z  innych postępowań  w  podobnego  rodzaju zamówieniach  w 

2020 roku, przy czym wyjaśnia, że w przedmiotowym postepowaniu tylko firma DROGMAR 

była  wzywana  w  trybie  art.  90  ust.  1a  z  uwagi  na  to,  że  cena  była  niższa  ponad  30%  od 

szacunku zamówienia. Drugi wykonawca nie był wzywany do wyjaśnień RNC nawet w trybie 

art. 90 ust. 1, ponieważ zamawiający nie miał wątpliwości zgodnie z tą regulacją, przy czym 

w  tym  miejscu  wyjaśniał,  że  wycena  DROGMAR  netto  stawka  RbH  wynosi  17  zł,  a  z 

narzutami, tj. zysk, koszty pośrednie, 28,90 zł, a z kolei ZUWiK stawka netto RbH 17 zł, a z 

narzutami  jak  powyżej  28,39  zł.  Przy  czym  chciałabym  uzupełnić,  że  kwota  17  zł  zawiera 

wszystkie  obciążenia,  jakie  przewiduje  rozporządzenie  z  18.05.2004  r.  Ministra 

Infrastruktury.  Na  dowód,  iż  zawarliśmy  umowy  lub  też  składano  nam  oferty  na  poziomie 

porównywalnym  do  ofert  DROGMAR  i  ZUWiK,  składam  formularze  ofertowe  z  2020  r.: 

Zakład  produkcyjno-handlowo-usługowy  DROBED,  gdzie  stawka  RBH  jest  najwyższa:  25zł 

(jest  to  najwyższa  stawka  jaka  pojawiła  się  w  2020r.  i  to  była  jedyna  oferta  w  tym 

postępowaniu i dlatego została wybrana), kolejno przedkładam formularz firmy Apis Polska z 

siedzibą  w  Jarosławiu,  gdzie  stawka  RbH  wynosi  17zł,  a  oferta ta  nie  została  wybrana,  bo 

wybraliśmy ze stawką jeszcze niższą w wysokości 15 zł, bo przyjmujemy jako obowiązującą 

w  2020  r.  wynagrodzenie  miesięczne  na  poziomie  2600  brutto,  dzieląc  przez  169  godz. 

miesięcznie, to wynosi nam za 1 godzinę 15,38 zł brutto. Apis nie wygrał, ale dał stawkę na 

poziomie  17  zł.  Wygrał  inny  zakład  ze  stawką  RbH  na  poziomie  15,00  i  globalnie  niższą 

ceną. Kolejno oferta 22.10.2020, tj. ZR-B Wojtczak, który wygrał przetarg ze stawką 15 zł za 


godzinę. Również oferta KD BUD, która ma też stawkę 17 zł, gdzie wygrała oferta W. . Firma 

budowlana ANNA BUD sp. z o. o. z War

szawy: stawka 18,50 zł w tym samym postępowaniu, 

które  wygrał  W.  .  Oferta  ZUWiK  z  miesiąca  marca,  w  której  proponuje  stawkę  17  zł.  Ja 

składam  te  oferty  na  dowód,  iż  stawki  RbH  na  naszym  rynku  w  2020  kształtowały  się  na 

poziomie od 15 do 17 zł jako najniższe i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uważam, że 

powoływanie  się  w  odwołaniu  jako  argumentacja  do  RNC  z  przywołaniem  stawek 

wskazywanych  przez  związek  zawodowy  ,,Budowlani”  na  poziomie  21,65  zł,  tj.  wartość 

minimalnej  stawki  godzinowej  wynagrodzeni

a,  jest  już  ubruttowiona  narzutami  (koszty 

pośrednie  i  zysk).  Na  rozprawie  Odwołujący  wnosi  i  wywodzi  jak  dotychczas,  tj.  o 

uwzględnienie  odwołania  w  całości.  Przywołuje  w  poczet  materiału  dowodowego  pismo, 

które  skierował  do  zamawiającego  27.11.2020  r.,  stron  7,  oraz  załączył  do  tego  pisma 

kalkulacje  z  systemu  internetowego,  gdzie  minimalna  stawka  wynagrodzenia  na  godzinę 

wynosi 21,65 zł (dokument na 7 stronach), przy czym odwołujący przyjmuje jako wiarygodną 

stawkę podaną  w  informatorze SEKOCENBUD: 20,51  zł, gdzie są objęte same  ZUS-y  bez 

premii regulaminowej, płac dodatkowych, płac uzupełniających. Wnoszę o nieuwzględnienie 

w  poczet  materiału  dowodowego  wniesionych  w  dniu  dzisiejszym  na  posiedzeniu  przez 

zamawiającego  ofert  firm  wymienionych  powyżej  w  protokole,  uznając  je  jako  niemające 

znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  ponieważ  obejmują  inne  postępowania,  na  inne 

rodzaje  robót  i  nie  oznacza,  że  są  prawidłowe.  Ponadto  podkreślamy,  że  wycena 

roboczogodziny na poziomie 17 zł jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, ale również 

stawka 20 zł, gdzie pracownik otrzymuje 15 zł na godzinę jest nierealna do charakteru pracy, 

jaki  należy  wykonać,  aby  wybudować przedmiotowy  obiekt, gdzie przewidziane są różnego 

rodzaju  prace  począwszy  od  konieczności  posiadania  uprawnień  budowlanych  kierownika 

budowy,  kierowników  robót,  sanitarnych,  elektrycznych,  technologii  fontanny  oraz 

wykwalifikowanych  pracowników  branżowych  począwszy  od  operatorów  maszyn  (koparki, 

spycharki)  do  pracowników  specjalistycznych  jak  elektrycy,  robotnik  branży  sanitarnej. 

Uważam,  że  zarzut  rażąco  wysokiej  naszej  stawki,  tj.  na  poziomie  35  zł  za  godzinę,  jest 

nieuzasadniony przede wszystkim z takich powodów jak: mieścimy się w budżecie. Uważam, 

że  stawka  powinna  wynosić  35  zł  razy  160  godzin  miesięcznie,  co  daje  ok  6000  zł 

miesięcznie,  a  bezpośrednio  dla  pracownika  po  potrąceniu  na  poziomie  ok.  40%  tej  kwoty 

otrzymuje od 3 do 4 tys. zł miesięcznie, a według kryterium przyjętego jako wiarygodne dla 

zamawiającego  wypłata  bezpośrednio dla pracownika  wynosiłaby  ok.  2200  zł.  Uważam,  że 

stanowisko  zamawiającego  o  tym,  iż  z  kosztów  pośrednich,  zysku  pracownik  otrzymuje 

bezpośrednio  jakiś  udział  jest  niewiarygodne  i  nieuprawnione,  bo  zawiera  ono  inne koszty. 

Zamawiający Wnosi o oddalenie odwołania. Uważa, że prawidłowo ocenił oferty. Wskazuje, 

że  odwołujący  nie  przedstawił  dowodu  na  poczet  swoich  twierdzeń  oferty  DROGMAR  i 

ZUWiK zostały ocenione prawidłowo. Zwracam również uwagę, że DROGMAR był wzywany 


do  wyjaśnień,  ale  tylko  w  trybie  ust.  1a  z  powodu  przekroczenia  w  stosunku  do  wartości 

szacunkowej.  Zarzuty  odwołania  mówią  o  przyjęciu  kosztów  na  poziomie  niższym  niż 

minimalne  wynagrodzenie,  co  uważam,  że  jest  niezgodne  z  rzeczywistością,  a  na  poczet 

tego  złożyłam  stosowne  dowody,  w  tym  wyliczenia  związku  zawodowego  ,,Budowlani”. 

Minimalne wynagrodzenia ma prawo kształtować się na poziomie 17 zł netto. Na co również 

wskazałam  dowody  chociażby  SEKOCENBUDU.  Natomiast  odwołujący  formułując  zarzuty 

odwołania pomimo wskazania na RNC odnosi się tylko do zastosowanej stawki RbH, a nie 

do  wynagrodzenia  jako  całości,  której  można  postawić  zarzut  RNC.  Tak  jak  już 

przedstawiałam  na  posiedzeniu  argumentację:  w  2020  roku  obowiązywało  minimalne 

wynagrodzenie  na  poziomie  2600  zł  brutto  w  związku  z  tym  odpowiada  jemu  stawka  za 

godzinę na poziomie 17 zł. Podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 

jest  zarzut  RNC  całości  wynagrodzenia,  a  odwołujący  formułując  ten  zarzut  nie  odniósł  do 

całości  wynagrodzenia  zarówno  DROGMAR  jak  i  ZUWiK,  a  jedynie  do  zaoferowanych  w 

kalkulacji stawek RbH kosztorysowej.  

Izba  przyjmuje  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację  przedstawioną  przez 

zamawiającego  w  zakresie  odnoszącym  się  do  zarzutów  odwołania  oraz  odpowiedzi  na 

odwołanie. Nie przyjmuje w poczet materiału dowodowego ofert, które zostały przedstawione 

przez  zamawiającego,  jakie  funkcjonowały  w  2020  roku  na  rynku  u  zamawiającego. 

Natomiast przyjmuje dowody przedstawione przez odwołującego na posiedzeniu/rozprawie. 

Odwołujący W tym miejscu prostuję wypowiedź prokurent odwołującego i oświadcza, że przy 

17  zł  za  jedną  RbH  wynagrodzenie  brutto  wynosić  będzie  2200  zł,  a  pracownik  wówczas 

otrzyma na rękę 1400 zł, przy czym obowiązująca najniższa krajowa w tym okresie wynosi 

2600  zł.  Pełnomocnik  radca  prawny  wnosi  o  uwzględnienie  odwołania,  uważa,  że 

zamawiający  nie  przedstawił  polemiki  do  argumentów  odwołania.  Nasze  zarzuty 

sprowadzają  się  do  stawek  RbH  i  wynagrodzenia  i  powołuję  się  na  obowiązujące  nie  tylko 

orzecznictwo, ale przepisy, które mówią, że zarzuty do art. 90 odnoszą się również do części 

składowej  wynagrodzenia,  tj.  jego  istotnych  elementów,  jakimi  uważam  są  stawki  RbH. 

Różnica  między  ofertą  wybraną  a  naszą  wynosi  ok  1  mln.  zł,  co  wskazuje  na 

niedoszacowanie kosztów robocizny po stronie wykonawców DROGMAR i ZUWiK. Wnosimy 

o  uwzględnienie  odwołania  wobec  przedstawienia  kalkulacji  na  niższym  poziomie  c  o  do 

wynagrodzeń  niż  obowiązujące  przepisy.  Zamawiający  Wnosi  o  oddalenie  odwołania. 

Stwierdza,  że  stawka  RbH  kosztorysowa  została  w  obydwu  ofertach  skalkulowana  na 

p

oziomie nie niższym niż co najmniej obowiązujące najniższe wynagrodzenie w 2020 r.). 

Izba zaprezentowała powyżej stanowiska stron na posiedzeniu/rozprawie, które interpretują 

rozbieżnie postanowienia obowiązujących przepisów co do minimalnego wynagrodzenia, jak 


i  do 

w.w.  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury,  w  kontekście  pojęcia  „stawka 

roboczogodziny” użytego w formularzu Oferty. 

Izba  w 

zaistniałym  stanie  rzeczy  rozważyła  racje  stron  uwzględniając  postanowienia 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (siwz),  opierając  swoje  stanowisko  na 

Załączniku do siwz OFERTA, gdzie zamawiający zawarł następujące postanowienie  

„ W  kosztorysach ofertowych zastosowaliśmy następujące czynniki cenotwórcze:  

stawka roboczogodziny ….zł., 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (naliczane do RiS) -…%, 

wskaźnik narzutu kosztów zakupu (naliczane do M) … %,   

wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+Kp i S+Kp)… %.”, 

jako decydujące dla rozstrzygnięcia sporu. 

W  postanowieniach  siwz  zamawiający  nie  przywołał  wprost  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 

kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  -  użytkowym  z  dnia  18 

maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389), 

w kontekście powoływanego przez odwołującego § 

6 ust.2  tego rozporządzenia, które odnosi się do kosztorysu inwestorskiego a nie kosztorysu 

ofertowego  (wykonawcy),  a  tym  bardziej  w  sytuacji 

treści  wezwania  dla  wykonawcy 

sformułowanego w formularzu ofertowym  „stawka roboczogodziny”).  

zaistniałej  w  sprawie  sytuacji  Izba  przyjmuje  jako  „stawkę  roboczogodziny”  minimalną 

kwotę  15,3846  złotych/godzinę  (15,38  zł./godz.),  a  nie  21,65  złotych/godzinę  obejmującą 

również  narzuty  podstawowe  i  narzuty  dodatkowe,  które  to  narzuty  wobec  tak 

sformułowanych  postanowień  siwz  w  tym  formularza  ofertowego,  mieli  prawo  wykonawcy 

wkalkulować  w  „wskaźnik  narzutu  kosztów  pośrednich  (naliczane  do  RiS)  -…%,  wskaźnik 

narzutu kosztów zakupu (naliczane do M) … %,  wskaźnik narzutu zysku (naliczany do R+Kp 

i S+Kp)… %.” ). 

Reasumując  stawka  roboczogodziny  podana  w  ofertach  DROGMAR  i  ZUWiK  w  wysokości 

17,00z

ł./godz.  jest  zgodna  z  wymogiem  minimalnej  stawki  roboczogodziny  wyliczonej 

powyżej  na  poziomie  15,38  zł./godz.,  w  kontekście  treści  formularza  Oferty  (stawka 

roboczogodziny). 


W tym stanie rzeczy zarzuty odwołania co do rażąco niskiej ceny nie potwierdziły się, co do 

przyjęcia  do  ceny  oferty  DROGMAR  i  ZUWiK  kosztów  pracy  na  poziomie  niższym  niż 

minimalne wynagrodzenie za prace 

ustalone na podstawie właściwych przepisów.  

Izba  nie  stwierdza,  w  rozumieniu  art.192  ust.2  ustawy  Pzp,  naruszenia  wskazanych 

przepisów odwołania tj.: 

(1) art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez nieprawidłową 

ocenę  złożonych  przez  DROGMAR  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  z  których  wynika  że 

wykonawca ten przyjął do ustalenia ceny swojej oferty koszty pracy na poziomie niższym od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów; 

(2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

DROGMAR,  mimo  że  jego  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, co potwierdza przyjęcie przez tego wykonawcę do ustalenia ceny swojej oferty 

kosztów pracy na poziomie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie właściwych przepisów; 

(3) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ZUWiK, 

mimo że jego oferta zawiera rażąco  niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co 

potwierdza  przyjęcie  przez  tego  wykonawcę  do  ustalenia  ceny  swojej  oferty  kosztów  pracy 

na  poziomie  niższym  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie 

właściwych przepisów; 

(4)  art.  89  u

st.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMAR i ZUWiK, mimo że oferty tych wykonawców są niezgodne z ustawą Pzp, tj. art. 

90  ust.  1  pkt  1  Pzp,  z  uwagi  na  zaoferowanie  przez  tych  wykonawców  stawki 

roboczogodziny,  której  wartość  jest  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

ustalonego na podstawie właściwych przepisów; 

(5)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMAR  i  ZUWiK,  mimo  że  jego  oferty  tych  wykonawców  są  niezgodne  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”),  tj.  z  postanowieniami  nakazującymi 

zaoferowanie stawki roboczogodziny na poziomie zgodnym z minimalnym wynagrodzeniem 

za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów; 

(6)  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustaw

y  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

DROGMAR  i  ZUWiK,  mimo  że  zawierają  one  błąd  w  obliczeniu  ceny  polegający  na 

zaoferowaniu  stawki  roboczogodziny,  której  wartość  jest  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów, 


a w konsekwencji: 

(7) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady prowadzenia postępowania o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a 

także  poprzez  wybór  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy DROGMAR, a zaniechanie wyboru oferty Odwołującego. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji wyroku. Na mocy art.192 ust.1 w zw. z ust.2 

tego artykułu ustawy Pzp, odwołanie podlega oddaleniu.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając w poczet postępowania odwoławczego koszt wpisu od 

odwołania, uiszczony przez odwołującego w kwocie 10.000,00 złotych.  

Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel