KIO 3302/20 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2021 roku

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3302/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  Stron  w  dniu  8  stycznia  2021  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14  grudnia  2020  roku 

przez  Odwołującego  Transition  Technologies  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Śląski  Uniwersytet  Medyczny  

w Katowicach z siedzibą w Katowicach 

przy udziale 

wykonawcy Pixel Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  zgłaszającego 

przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz 

Odwołującego  -  Transition  Technologies 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


Sygn. akt KIO 3302/20 

UZASADNIENIE

Dnia 14 grudnia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w warszawie, na 

podstawie art. 180 i n. ustawy z 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) odwołanie złożył wykonawca Transition 

Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Odwołujący”. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieogran

iczonego  na  Dostawę  oprogramowania  dla  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego 

w  Katowicach  prowadzi  Zamawiający:  Śląski  Uniwersytet  Medyczny  w  Katowicach  

z siedzibą w Katowicach. Numer ogłoszenia o zamówieniu: Dz.U./S S142 - 348925-2020-

PL z dnia 24/07/2020. 

Odwołanie  złożono  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  rozstrzygnięciu 

postępowania  wyborze  oferty  Pixel  Technology  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi,  o  czym 

Odwołującego poinformowano w dniu 04 grudnia 2020 r., dla pakietu nr I.  

Zamawiający dokonał niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechania 

czynności polegających na: 

wyborze  oferty  (zaniechaniu  odrzucenia  oferty)  Pixel,  która  z  uwagi  na  częściowe 

nieopatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  nieważna,  z  uwagi  na 

narusz

enie art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w związku z czym powinna zostać odrzucona; 

uznaniu  wyjaśnień  Pixel  zawartych  w  piśmie  z  dnia  01.12.2020r.,  dotyczących 

spełnienia  warunków  wskazanych  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(„SIWZ")  w  zakresie  cz.VI  ust.2  pkt  3  SIWZ,  za  wystarczające  a  w  konsekwencji  wyborze 

oferty  (zaniechaniu  odrzucenia  oferty)  Pixel,  która  z  uwagi  na  jej  treść  nie  odpowiada 

wymogom SIWZ w zakresie cz.VI ust.2 pkt 3 SIWZ, tj. w zakresie wymogu wykazania przez 

wykonawcę,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

należycie wykonał m.in. jedną dostawę polegającą na dostawie i wdrożeniu bazodanowego 

systemu informatycznego o wartości nie mniejszej, niż 250 000 zł netto;   

wyborze  oferty  (zaniechaniu 

odrzucenia oferty) Pixel,  pomimo iż  została  ona  w  toku 

badania  i  oceny  ofert  zmieniona  poprzez  przedłożenie  przez  Pixel  Zamawiającemu  przy 

piśmie  z  dnia  01.12.2020r.,  dokumentu  w  postaci  Poświadczenia  należytego  wykonania 

dostawy z dnia 17 kwietnia 2018 r

. sporządzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

w  Legnicy,  który  nie  był  wcześniej  przedstawiony  przez  Pixel,  a  którego  przedstawienie 

spowodowało  uznanie  przez  Zamawiającego spełnienia  przez  Pixel  warunków  wskazanych 

w cz.VI ust.2 pkt 3 SIWZ; 


wyborze  oferty  (zaniechaniu  odrzucenia  oferty)  Pixel,  pomimo  iż  nie  spełnia  ona 

warunków wskazanych w załączniku 3.1. do SIWZ w zakresie wymagania, o którym mowa w 

tabeli,  lp.  5.,  że  „Oferowane  oprogramowanie  powinno  reprezentować  jego  oficjalną 

najnowszą  wersję",  ewentualnie  zaniechaniu  polegającym  na  nieodjęciu  przy  ocenie 

prezentacji  Pixel  jakichkolwiek  punktów  za  okoliczność,  iż  w  prezentacji  Pixel  nie  używano 

wyłącznie oprogramowania w najnowszej wersji zadeklarowanej przez Pixel w ofercie; 

dokonani

a  nieprawidłowej  oceny  oferty  Pixel,  w  wyniku  oceny  i  badania  ofert,  

w  ramach  kryterium  „B  -  ocena  prezentacji  systemu”  poprzez  przyznanie  Pixel  w  tym 

zakresie  zawyżonej  punktacji  w  następstwie  oceny  jego  oferty  w  sposób  niezgodny  SIWZ  

a w konsekwencji w

yborze oferty Pixel i zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego; 

dokonanie nieprawidłowej oceny oferty Odwołującego w ramach kryterium „B - ocena 

prezentacji systemu" poprzez przyznanie Odwołującemu zaniżonej punktacji. 

Odwołujący  zarzucał  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp,  które  miały  wpływ  na  wynik 

postępowania, tj.: 

art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 w zw. z art. art. 10a ust. 5 ustawy Pzp poprzez wybór oferty, 

która jest niezgodna z ustawą i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów z uwagi na 

okoliczność,  iż  oferta  Pixel  częściowo  nie  została  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  (w  zakresie  Załącznika  2.1.  do  SIWZ  oraz  w  zakresie  Załącznika  3.1.  do 

SIWZ); 

art.  89  ust.  1  pkt  1  i  8,  art.  26  ust.  3  i  4  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie 

wyjaśnień Pixel dotyczących spełnienia warunków wskazanych w cz.VI ust.2 pkt 3 SIWZ, za 

wystarczające a w konsekwencji wyborze oferty (zaniechaniu odrzucenia oferty) Pixel, która 

z  uwagi  na  jej  treść  nie  odpowiada  wymogom  SIWZ  w  zakresie  cz.VI  ust.2  pkt  3  SIWZ,  

tj. w zakresie wymogu wykazania przez wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert  należycie  wykonał  m.in.  jedną  dostawę  polegającą  na 

dostawie i wdrożeniu bazodanowego systemu informatycznego o wartości nie mniejszej, niż 

250 000 zł netto; 

art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty Pixel, pomimo iż 

została  ona  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zmieniona  poprzez  przedłożenie  dokumentu  

w  postaci  Poświadczenia  należytego  wykonania  dostawy  z  dnia  17  kwietnia  2018  r. 

sporządzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, który nie był wcześniej 

przedstawiony,  a  którego  przedstawienie  spowodowało  uznanie  przez  Zamawiającego 

spełnienia warunków wskazanych w cz.VI ust.2 pkt 3 SIWZ; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  wybór  oferty  (zaniechaniu  odrzucenia  oferty) 

Pixel,  pomimo  iż  nie  spełnia  ona  warunków  wskazanych  w  załączniku  3.1.  do  SIWZ  

w  zakresie  wymagania,  o  którym  mowa  w  tabeli,  Ip.  5.,  stanowiącym,  iż  „Oferowane 


oprogramowan

ie  powinno  reprezentować  jego  oficjalną  najnowszą  wersję",  ewentualnie  

w przypadku nieuznania zasadności tego zarzutu  

naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp i ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

dokonanie nieprawidłowej oceny oferty Pixel wyniku badania ofert, w ramach kryterium „B - 

ocena  prezentacji  systemu"  poprzez  przyznanie  temu  wykonawcy  zawyżonej  punktacji  

w następstwie oceny jego oferty (prezentacji) w sposób niezgodny z SIWZ i nieodjęciu przy 

ocenie  prezentacji  jakichkolwiek  punktów  za  okoliczność,  iż  w  prezentacji  nie  używano 

wyłącznie  oprogramowania  w  najnowszej  wersji  zadeklarowanej  przez  Pixel  w  ofercie,  co 

było warunkiem SIWZ (Załącznik 3.1. do SIWZ); 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie niepr

awidłowej 

oceny  oferty  Pixel,  w  wyniku  oceny  i  badania  ofert,  w  ramach  kryterium  „B  -  ocena 

prezentacji  systemu"  poprzez  przyznanie  Pixel  w  tym  zakresie  zawyżonej  punktacji  

w następstwie oceny jego oferty w sposób niezgodny SIWZ a w konsekwencji wyborze oferty 

Pixel i zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego; 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie nieprawidłowej 

oceny oferty Odwołującego, w wyniku oceny i badania ofert, w ramach kryterium „B - ocena 

prezentacji  systemu"  popr

zez  przyznanie  Odwołującemu  zaniżonej  punktacji  w  następstwie 

oceny  jego  oferty  w  sposób  niezgodny  z  SIWZ  a  w  konsekwencji  wyborze  oferty  Pixel  

i zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego. 

Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

nakazan

ie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  PIXEL  jako 

najkorzystniejszej; 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia badania i oceny ofert; 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru 

oferty najkorzystniejsz

ej, którą jest oferta Odwołującego; 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Pixel i wykluczenie tego 

wykonawcy z postępowania. 

V. 

Inne wnioski 

Odwołujący wskazał, iż posiada interes prawny we wniesieniu odwołania. Zaskarżone 

czynności  i  zaniechania  Zamawiającego  naruszyły  interes  prawny  Odwołującego,  którego 

oferta  spełnia  wymagania  SIWZ  i  powinna  zostać  wybrana  przez  Zamawiającego  jako 

najkorzystniejsza.  Zaskarżone  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego  uniemożliwiły 

Odwołującemu uzyskanie zamówienia. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 


Odwołanie  złożono  w  ustawowym  terminie.  Kopia  odwołania  została  prawidłowo 

przekazana Zamawiającemu. Wpis od odwołania został uiszczony w wymaganej wysokości 

na rachunek UZP.  

Do 

postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego 

złożył  wykonawca  Pixel  Technology  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi.  Izba  potwierdziła 

skuteczność przystąpienia.  

Zamawiający w dniu 7 stycznia 2021 roku przesłał pisemną odpowiedź na odwołanie, 

w  której  zawiadomił  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wnosząc 

jednocześnie o oddaleniu odwołania, jako bezprzedmiotowego, ponieważ brak jest czynności 

będącej przedmiotem zaskarżenia. 

Odwołujący,  w  dniu  7  stycznia  2021  roku  o  godz.  22.10,  przed  wyznaczonym 

terminem  posiedzenia i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  8  stycznia 2021  roku  na godz.  9.30, 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  całości.  Oświadczenie  o cofnięciu  odwołania 

zostało złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

p

ostępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

k

ontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972). 

Jednocześnie Izba odmówiła przyznania 

Odwołującemu kosztów zastępstwa procesowego oraz 10% wpisu z uwagi na brak złożenia 

rachunku,  a  w  pozostałym  zakresie  z  uwagi  na  brak  regulacji  prawnych  umożliwiających 

takie działanie.  


W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  ze  zm.),  który  stanowi,  że  do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe

Ponadto,  przepisy  ustawy  z 

Prawo  zamówień  publicznych  z  29  stycznia  2004  r. 

znajdują  również  zastosowanie  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych,  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań 

toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 

89,  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.,  oraz  do  właściwości 

sądów  w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel