KIO 3300/20 KIO 3312/20 WYROK dnia 20 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt:  

KIO 3300/20 

KIO 3312/20 

WYROK 

 z dnia 20 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Członkowie:   

Przemysław Dzierzędzki 

Danuta Dziubińska 

Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 

r. w Warszawie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez:  

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  NDI  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Sopocie  przy  ul.  Powstańców  Warszawy  19  (87-718  Sopot)  oraz  NDI 

SOPOT S.A. 

z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19 (87-718 Sopot) – 

sygn. akt KIO 3300/20; 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Grupę  Blackbird  

Sp. z o.o. Sp. k. z sied

zibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 116 (33-300 Nowy 

Sącz),  J.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowe  „KOS”  J.  K.  z  siedzibą  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  Wczasowej  6 

300 Nowy Sącz) oraz Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Rydygiera 8/3a (01-793 Warszawa) 

– sygn. akt KIO 3312/20 

w postępowaniu prowadzonym przez Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną Sp. z o.o. 

z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Rynek 1 (33-300 Nowy Sącz), przy udziale: 


A.  wykonawcy  A.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  GRAND  A.  G.  z 

siedzibą  w  Korzennej  pod  nr  91  (33-322  Korzenna),  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO 

3300/20 oraz 3312/20; 

B.  wykonawcy  Strabag  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Pruszkowie przy  ul.  Parzniewskiej  10 (05-

800 Pruszków), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

odwołującego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3312/20  oraz  po  stronie  zamawiającego  w 

sprawie o sygn. akt KIO 3300/20; 

C. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Grupy  Blackbird  

Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 116 (33-300 Nowy 

Sącz),  J.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowe  „KOS”  J.  K.  z  siedzibą  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  Wczasowej  6 

300 Nowy Sącz) oraz Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul.  Rydygiera  8/3a  (01-793  Warszawa), 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odw

oławczego po stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 3300/20; 

D. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  NDI  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Sopocie  przy  ul.  Powstańców  Warszawy  19  (87-718  Sopot)  oraz  NDI 

SOPOT  S.A. 

z  siedzibą  w  Sopocie  przy  ul.  Powstańców Warszawy  19  (87-718 Sopot), 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  

w sprawie o sygn. akt KIO 3312/20 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 3300/20 w zakresie zarzutów 

odnoszących się do czynności zamawiającego polegających na: wydłużeniu wykonawcy 

A.  G. 

prowadzącemu  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  GRAND  A.  G.  z  siedzibą  w 

Korzennej

,  terminu  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej, 

polegającego na wymaganiu od wykonawców wykazaniem się środkami finansowymi lub 

zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00  złotych  (słownie: 

dziesięciu  milionów  złotych)  pomimo  tego,  że  ww.  wykonawca  nie  przedłożył  tych 

dokumentów  w  pierwotnie  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  na  ich 

uzupełnienie  wyznaczonym  w  wezwaniu  z  dnia  20  listopada  2020  r.  oraz  zaniechaniu 

przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  postępowania  tego  wykonawcy  z  uwagi 


na to, że nie wykazał on spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zarzuty podniesione w pkt 1 i 2 petitum 

odwołania). 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3300/20. 

Uwzględnia odwołanie w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 3312/20 w zakresie zarzutów 

odnoszących  do  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania  braku 

podstaw do wykluczenia przez wykonawcę A. G. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod 

nazwą  GRAND  A.  G.  z  siedzibą  w  Korzennej  w  związku  z  otrzymaniem  przez 

zamawiającego dokumentów w odpowiedzi na wezwanie do ich uzupełnienia po upływie 

wyznaczonego  terminu  oraz  błędnego  przyjęcia,  że  zamawiający  uprawniony  jest  do 

przedłużenia  terminu  na  składanie  dokumentów  wymaganych  do  uzupełnienia  już  po 

upływie tego terminu (zarzuty podniesione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 petitum odwołania). 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3312/20. 

W związku z uwzględnieniem odwołań w zakresie określonym w pkt 1 i 3 powyżej, Izba 

nakazuje  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  

w postępowaniu z dnia 4 grudnia 2020 r., wykluczenie wykonawcy A. G. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  GRAND  A.  G.  z  siedzibą  w  Korzennej  z 

postępowania  oraz  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu  bez 

udziału oferty ww. wykonawcy. 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3300/20  obciąża  zamawiającego 

Nowosądecką  Infrastrukturę  Komunalną  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Sączu  

w części 1/3 oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI 

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie oraz NDI SOPOT S.A. z siedzibą w Sopocie w części 2/3 

i: 

zalicza  na 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  NDI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Sopocie oraz NDI SOPOT S.A. 

z siedzibą w Sopocie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej Sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Nowym  Sączu  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia: NDI Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz NDI SOPOT S.A.  

z  siedzibą  w  Sopocie  kwotę  w  wysokości  5  466  zł  67  gr  (słownie:  pięć  tysięcy 

czterysta  sześćdziesiąt  sześć  złotych  sześćdziesiąt  siedem  groszy  groszy), 

stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  postępowania  odwoławczego  poniesionymi 


dotychczas  przez 

ww.  wykonawców,  a kosztami postępowania  za  jakie  odpowiadali  

w świetle jego wyniku. 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3312/20  obciąża  zamawiającego 

Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu i: 

zalicza  na 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupę Blackbird Sp. z o.o. Sp. 

k. 

z  siedzibą  w  Nowym  Sączu,  J.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe  „KOS”  J.  K.  z  siedzibą  w  Nowym 

Sączu  oraz  Tamex Obiekty  Sportowe  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  tytułem  wpisu 

od 

odwołania; 

zasądza od zamawiającego Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej Sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Nowym  Sączu  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia:  Grupy  Blackbird  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Nowym 

Sączu,  J.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowe „KOS” J. K. z siedzibą w Nowym Sączu oraz Tamex Obiekty 

Sportowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie kwotę w wysokości 23 600 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U  z  2019 r. poz. 2020) na niniejsze  wyrok – w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………………………… 

Członkowie:   

………………………………… 

………………………………… 


Sygn. akt: KIO 3300/20 

KIO 3312/20 

U z a s a d n i e n i e 

Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu zwana 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

), zwanej dalej: „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: 

Realizacja  obiektu  stadionu  miejskiego  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  Kilińskiego  wraz  z 

wyposażenieminfrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu - realizacja 

w  trybie  "zaprojektuj  i  wybuduj" 

–  znak  sprawy:  NIK.271.1.2020,  zwane  dalej 

postępowaniem

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 7 sierpnia 2020 r., pod numerem 2020/S 152-369567.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

wyższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

Sygn. akt KIO 3300/20 

W  dniu  14  grudnia  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  NDI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sopocie  oraz  NDI  SOPOT  S.A.  z  siedzibą  w 

Sopocie (zwani 

dalej: „odwołującym”) wnieśli odwołanie od: 

czynności  wyboru  przez  zamawiającego  oferty  złożonej  przez  A.  G.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą: GRAND A. G. z siedziba w Korzennej (zwanego dalej: 

„GRAND” pomimo tego, że oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  jako  nieodpowiadająca  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (zwanej  dalej:  „SIWZ”),  a  wykonawca  ten  winien  być  wykluczony  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp; 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  powtórnym  wezwaniu  GRAND  w  trybie  art.  26 

ust. 3 ustaw Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału 

w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczącego  sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, polegającego na wymaganiu od wykonawców wykazaniem się 

środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00 


złotych  (słownie:  dziesięciu  milionów  złotych),  ewentualnie  czynności  wydłużenia  GRAND 

terminu na uzupełnienie tego dokumentu; 

zaniechania  przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  postępowania  GRAND  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  z  uwagi  na  t

o,  że  GRAND  nie  wykazał  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ 

dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej,  polegającego  na  wymaganiu  od 

wykonawców wykazaniem się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 

co najmniej 10.000.000,00 

złotych (słownie: dziesięciu milionów złotych); 

zaniechania  przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp: 

a) GRAND; 

b)  PH-U  GOLDFOOD  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  PRZEDSI

ĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-

HANDLOWE „KOS" J. K., TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (zwanych dalej „Konsorcjum 

Grupa Blackbird”); 

c) MIRBUD S.A. (

zwanego dalej: „MIRBUD”); 

d) Strabag Sp. z o.o. (

zwanego dalej: „Strabag”); 

e) 

Bielskie  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Przemysłowego  S.A.  i  FIBREĘ  TECH  Spółka 

Akcyjna (zwanych dalej 

„Konsorcjum BPBP”); 

z uwagi na to, że wykonawcy ci w  wyniku zamierzonego działania, a co najmniej rażącego 

niedbalstwa wprowadzili z

amawiającego w błąd w zakresie możliwości przedłużenia terminu 

rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i 

materiały budowlane do zadeklarowanego w ich ofertach 6 letniego terminu, na warunkach 

przewidzianych w § 2 ust. 7 Wzoru Umowy, w tym konieczności zapewnienia ubezpieczenia 

wszystkich  ryzyk  inwestycji  (zwanego  dalej: 

„Ubezpieczeniem  CAR”)  przez  cały  okres 

realizacji  robót  oraz  terminu  gwarancji  i  rękojmi,  co  miało  wpływ  na  ocenę  ich  ofert  w 

zakresie kryterium oceny ofert wskazanego w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ; 

-  zaniechani

a  przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i 

Konsorcjum BPBP z uwagi na to, że wykonawcy ci w wyniku co najmniej lekkomyślności lub 

niedbalstwa,  przed

stawili  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

możliwości przedłużenia terminu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i 

użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane do zadeklarowanego w ich ofertach 6 

letniego  ter

minu  na  warunkach  przewidzianych  w  §  2  ust.  7  Wzoru  Umowy,  w  tym 

konieczności zapewnienia Ubezpieczenia CAR przez cały okres realizacji robót oraz terminu 

gwarancji  i  rękojmi,  co  miało  wpływ  na  ocenę  ich  ofert  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert 

wskazanego w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ; 

zaniechania przez zamawiającego czynności wykluczenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 


Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  dalej  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  153,  poz.  1503  z 

późn.  zm.  –  zwanej  dalej  „UZNK”) 

GRAND, Konsorcjum Grupy Blackbird, MIRBUD, Strabag i Konsorcjum BPBP z uwagi na to, 

że zadeklarowali w złożonych ofertach wydłużony do 6 lat termin rękojmi i gwarancji jakości 

na wykonane roboty budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane na 

warunkach  przewidzianych  we  wzorze  umowy,  w  szczególności  uwzględniając  obowiązek 

wykonawcy zapewnienia Ubezpieczenia CAR na cały okres realizacji zamówienia oraz okres 

gwarancji rękojmi, który nie jest możliwy do wykonania; 

zaniechania przez zamawiającego czynności odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp  oferty  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  z 

uwagi na to, że treść tych ofert jest sprzeczna z SIWZ tj. § 2 ust. 7 Wzoru Umowy w zakresie 

jakim  wykonawcy  ci  zaoferowali  6  letni  okres  gwarancji  jakości  i  rękojmi  bez  zapewnienia 

w

ymaganego przez Zamawiającego Ubezpieczenia CAR na cały ten okres. 

Odwołujący zarzuciła zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  7  ust.  1  i  26  ust.  3  Pzp 

przez  ich błędną  wykładnię i  niewłaściwe zastosowanie i  w 

konsekwencji powtórne (drugie z kolei) wezwanie GRAND w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub 

finansowej,  polegającego  na  wymaganiu  od  wykonawców  wykazaniem  się  środkami 

finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00  złotych 

słownie:  dziesięciu  milionów  złotych),  ewentualnie  czynności  wydłużenia  GRAND 

terminu  na  uzupełnienie  tego  dokumentu  pomimo  tego,  że  GRAND  nie  przedłożył  tych 

dokumentów  w  pierwotnie  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  na  ich 

uzupełnienie wyznaczonym w wezwaniu zamawiającego z dnia 20 listopada 2020 r.; 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie przez 

zamawiającego czynności wykluczenia z postępowania GRAND na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12 Pzp z uwagi na to, że nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub 

finansowej,  polegającego  na  wymaganiu  od  wykonawców  wykazaniem  się  środkami 

finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00  złotych 

słownie: dziesięciu milionów złotych)

3.  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  w  konsekwencji  zaniechanie 

wykluczenia z postępowania GRAND, Konsorcjum Grupy Blackbird, MIRBUD, Strabag i 

Konsorcjum  BPBP  pomimo  tego,  że  w  wyniku  zamierzonego  działania,  a  co  najmniej 

rażącego  niedbalstwa  wprowadzili  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  możliwości 

przedłużenia terminu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte 

do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  budowlane  do  zadeklarowanego  w  ich  ofertach  6 


letniego  terminu,  na  warunkach  przewidzianych  w  §  2  ust.  7  Wzoru  Umowy,  w  tym 

konieczności  zapewnienia  Ubezpieczenia  CAR  przez  cały  okres  realizacji  robót  oraz 

terminu  gwarancji  i  rękojmi,  co  miało  wpływ  na  ocenę  ich  ofert  w  zakresie  kryterium 

oceny ofert wskazanego w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ; 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  w  konsekwencji  zaniechanie 

wykluczenia  z  postępowania  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blacbird,  MIRBUD,  Strabag  i 

Konsorcjum  BPBP,  pomimo  teg

o,  że  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa,  przedstawili  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

możliwości  przedłużenia  terminu  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty 

budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane do zadeklarowanego 

w  ich  ofertach  6  letniego  terminu  na  warunkach  przewidzianych  w  §  2  ust.  7  Wzoru 

Umowy, w tym konieczności zapewnienia Ubezpieczenia CAR przez cały okres realizacji 

robót  oraz  terminu  gwarancji  i  rękojmi,  co  miało  wpływ  na  ocenę  ich  ofert  w  zakresie 

kryterium oceny ofert wskazanego w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ; 

5.  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  UZNK  przez  ich  niezastosowanie  i  w 

konsekwencji zaniechanie wykluczenia GRAND, Konsorcjum Grupy Blackbird, MIRBUD, 

Strab

ag  i  Konsorcjum  BPBP  z  uwagi  na  to,  że  zadeklarowali  w  złożonych  ofertach 

wydłużony  do  6  lat  termin  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane  i 

użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane na warunkach przewidzianych we 

wzorze  umowy, 

w  szczególności  uwzględniając  obowiązek  wykonawcy  do  zapewnienia 

Ubezpieczenia  CAR  na  cały  okres  realizacji  zamówienia  oraz  okres  gwarancji  rękojmi, 

który nie jest możliwy do wykonania; 

6.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  w  konsekwencji  zaniechanie 

czynności  odrzucenia  oferty  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i 

Konsorcjum  BPBP  pomimo  tego,  że  treść  ofert  złożonych  przez  tych  wykonawców  jest 

sprzeczna  z  SIWZ  tj.  §  2  ust.  7  Wzoru  Umowy  w  zakresie  jakim  wykonawcy  ci 

zaoferowa

li 6 letni okres gwarancji jakości i rękojmi bez zapewnienia wymaganego przez 

zamawiającego Ubezpieczenia CAR na cały ten okres. 

W związku z powyższym, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i w 

konsekwencji nakazanie zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  GRAND,  jako  oferty 

najkorzystniejszej; 

unieważnienie  czynności  powtórnego  (drugiego  z  kolei)  wezwania  GRAND  w  trybie 

art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału 

w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczącego  sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, polegającego na wymaganiu od wykonawców wykazaniem się 

środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00 


złotych  (słownie:  dziesięciu  milionów  złotych),  ewentualnie  czynności  wydłużenia  GRAND 

terminu na uzupełnienie tego dokumentu; 

wykluczenie z postępowania GRAND na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp 

oraz odrzucenie oferty 

złożonej przez tego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 

Pzp; 

wykluczenie Konsorcjum Grupy Blackbird, MIRBUD, Strabag i Konsorcjum BPBP na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  oraz  odrzucenie  ofert  złożonych  przez  tych 

wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp; 

dokonanie ponownego badania oraz oceny ofert. 

W  kwestii  interesu  odwołujący  wskazał,  że  naruszenie  przez  zamawiającego 

wskazanych  powyżej  przepisów  Pzp  ma  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  bowiem 

gdyby zamawiający nie naruszył wskazanych powyżej przepisów Pzp oferta odwołującego – 

która  uplasowała  się  aktualnie  na  czwartym  miejscu  w  rankingu  ofert  –  mogłaby  zostać 

uznana  za  najkorzystniejszą.  Co  za  tym  idzie,  odwołujący  mógłby  uzyskać  zamówienie 

objęte postępowaniem. Odwołujący wyjaśnił, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia w 

rozumieniu  art.  179  ust.  1  Pzp  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  Pzp.  Zdaniem  odwołującego  jego  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia  polega  na  tym,  że  oferuje  wykonanie  zamówienia  w  postępowaniu,  którego 

wynikiem będzie zawarcie z zamawiającym umowy, a w przypadku uwzględnienia odwołania 

szanse  odwołującego  na  uzyskanie  zamówienia  znacząco  wzrosną  –  oferta  odwołującego 

będzie  miała  szanse  po  przeprowadzeniu  ponownego  badania  i  oceny  ofert  zostać  ofertą 

najkorzystniejszą. Z kolei naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może wyrządzić 

odwołującemu  szkodę  w  postaci  utraconych  korzyści  –  przychodów  z  nieuzyskanego 

zamówienia.  Niezależnie  od  powyższego  odwołujący  wskazał,  że  jego  interes  prawny 

wyraża  się  również  w  tym,  aby  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzone 

zostało zgodnie z przepisami prawa. 

W  uzasadnieniu 

zarzutu  dotyczącego  niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  przez  wykonawcę  GRAND  odwołujący  przytoczył  okoliczności  faktyczne 

dotyczące  treści  dokumentów  oraz  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przez zamawiającego.  

Opisując  brak  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów  w  wyznaczonym  terminie, 

bezpodstawne  powtórne  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  odwołujący  wskazał,  że 

zamawiający  w  dniu  20  listopada  2020  r.  wezwał  wykonawcę  GRAND  do  uzupełnienia 

dokumentu: 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 


wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu - warunki zostały określone w Rozdziale VII pkt 3 

ppkt  3.2.1  specyfikacji,  gdyż  przedłożone  przez  Wykonawcę  dwie  Opinie  bankowe  wydane 

przez Alior Bank 5.A. 29 września 2020 r. godz. 13:33) oraz 28 października 2020 r. (godz. 

16:38), a także Zaświadczenie i opinia wydane przez ING Bank Śląski 5. A. z 7 października 

2020  roku  nie  są  dostatecznie  jednoznaczne,  a  co  za  tym  idzie  wystarczające  do 

stwierdzenia

że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości 

co najmniej 10.000.000 złotych. 

Następnie odwołujący wskazał, że w wezwaniu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów z 

dnia 20 listopada 2020 r. zamawiający dogłębnie uzasadniając swoje wątpliwości w zakresie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej 

GRAND, wskazał iż:  

Wykonawca zobowiązany jest do  złożenia Zamawiającemu wymaganych dokumentów oraz 

wyjaśnień  odnośnie  treści  dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  dostępnej 

pod adresem https://platformazakupo wa.pl/pn/nowysacz do dnia 27.11.2020 r.  

oraz 

Zamawiaj

ący zwraca także uwagę, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy jest on zobowiązany 

zatrzymać  wniesione  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w  odpowiedzi  na 

niniejsze  wezwanie  nie  złoży  dokumentów  lub  oświadczeń,  co  spowoduje  brak  możliwości 

wybrania ofer

ty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej  

Odwołujący  zaznaczył,  że  dniu  27  listopada  2020  r.  GRAND  złożył  wniosek  o  wydłużenie 

terminu  na  złożenie  przedmiotowych  uzupełnień  o  7  dni,  tj.  do  dnia  4  grudnia  2020  r.  W 

uzasadnieniu  GRAND  wskazał,  że  z  uwagi  na  przytoczone  w  Wezwaniu  wątpliwości  przez 

Zamawiającego,  koniecznym  jest  zweryfikowanie  dokumentacji  oraz  pozyskanie 

zaświadczeń  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  jak  również  z  Banku.  Dodatkowo, 

niezbędne jest skorygowanie oświadczeń i wykazu robót, złożonych przez osoby skierowane 

do realizacji zamówienia publicznego. W głównej mierze jest to dokumentacja, która powinna 

zostać skorygowana przez podmioty i instytucje zewnętrzne. W związku z panującą sytuacją 

epidemiczną,  zarówno  pracownicy  Banków,  Urzędów,  jak  i  osoby  skierowane  przez 

Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  od  których  zobowiązani  jesteśmy 

pozyskać  niezbędne  dokumenty  /  wyjaśnienia,  prowadzą  obecnie  ograniczoną  działalność 

stacjonarną, wobec czego, pozyskanie niezbędnej dokumentacji skompletowanie wszystkich 

wyjaśnień w krótkim czasie jest bardzo utrudnione. 

Po  czym  odwołujący  zauważył,  że  w  dniu  27  listopada  2020  r.  zamawiający  działając  na 

podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp odmówił przedłużenia oraz wyznaczenia nowego terminu do 

uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów, słusznie powołując się na wyrok Sądu Okręgowego 


w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia  5  października  2009  r.,  sygn.  akt  II  Ca  511/09,  który 

wskazał iż wyznaczony przez zamawiającego termin do uzupełnienia dokumentów, nie może 

być  traktowany  przez  zamawiającego  jako  czas  na  podjęcie  działań  w  celu  pozyskania 

brakującego dokumentu. Dokument ten powinien być w posiadaniu wykonawcy, najpóźniej w 

dacie upływu terminu  do  składania ofert. Tym  samym  zamawiający  nie uwzględnił  wniosku 

GRAND,  kierując  się  także  ekonomiką  prowadzonego  postępowania  i  koniecznością 

zachowania realności terminów realizacji zamówienia. 

Następnie w dniu 30 listopada 2020 r. – już po upływie terminu na uzupełnienie dokumentów 

przez  GRAND 

–  zamawiający  przedłużył  GRAND  termin  na  uzupełnienie  dokumentów  w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Odwołujący  wskazał  po  pierwsze,  że  nie  jest  możliwe  wydłużenie  terminu,  który  już  minął. 

Zatem  w  przypadku,  w  którym  termin  na  uzupełnienie  przez  GRAND  dokumentów  minął, 

zamawia

jący nie miał już możliwości przedłużenia pierwotnie wskazanego terminu. Ponadto, 

zamawiający  nie  może  unieważnić  czynności  wyznaczenia  terminu  na  uzupełnienie 

dokumentów  –  musiałby  bowiem  unieważnić  czynność  wezwania  GRAND  do  uzupełnienia 

dokumentów, a to byłoby nieuzasadnione, ponieważ zaistniały przesłanki do wezwania tego 

wykonawcy do uzupełnienia wskazanego dokumentu. Zamawiający może unieważnić własne 

czynności, ale tylko wówczas, gdy istnieją ku temu podstawy prawne. Po wtóre  odwołujący 

wskaz

ał,  że  retrospektywne  przedłużenie  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  przez 

GRAND, w sytuacji, w której termin ten minął, stanowi de facto powtórne wezwanie GRAND 

do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, co jest niedopuszczalne na gruncie 

zasady wyn

ikającej z art. 7 ust. 1 Pzp (potwierdza to liczne orzecznictwo KIO wskazujące na 

zasadę  jednokrotności  wezwania  wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26 

ust. 3 Pzp). 

Odwołujący  wskazał  dalej,  że  w  dniu  2 grudnia 2020  r.  (5  dni  po  pierwotnie  wyznaczonym 

terminie) GRAND przedstawił zamawiającemu pismo w którym zawarł informacje dotyczące 

dokumentów, które m.in. rzekomo potwierdzały zdolność kredytową GRAND w wysokości co 

najmniej 10.000.000,00 złotych. 

Zdaniem odwołującego powyższe okoliczności w zestawieniu z orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej winny skutkować wykluczeniem GRAND z postępowania na podstawie art. 24 

ust.  1  pkt  12  Pzp.  GRAND  nie  przedstawił  bowiem  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego 

pierwotnie terminie dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego warunku udziału w 

postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2.1  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczącego  sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, polegającego na wymaganiu od wykonawców wykazaniem się 

środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00 

złotych  (słownie:  dziesięciu  milionów  złotych)  i  tym  samym  nie  wykazał  spełniania  tego 

warunku.  Jednakże,  nie  zważając  na  przytoczone  powyżej  okoliczności,  w  dniu  4  grudnia 


2020  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  GRAND,  jako  najkorzystniejszej  niejako 

zapominając o odmowie przedłużenia terminu do uzupełnienia i  wyjaśnienia dokumentów z 

dnia  27  listopada  2020  r.  i  uznając,  że  wyjaśnienia  oraz  dokumenty  przedłożone  w  dniu  2 

grudnia  2020  r.  przez  GRAND  umożliwiają  wybór  oferty  tego  wykonawcy,  jako 

najkorzystniejszej. 

W zakresie zarzutów dotyczących wprowadzenia zamawiającego w błąd odwołujący 

wyjaśnił,  że  do  wykluczenia  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  niezbędne 

jest stwierdzenie następujących przesłanek:  

a

) wprowadzenie zamawiającego w błąd;  

b)  przy  przedstawianiu  informacji,  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu 

lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oceny ofert;  

c) zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo. 

Zgodnie  z

aś  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia 14  listopada  2017  r. (sygn.  akt 

KIO  2292/17)  przesłanki,  których  zaistnienie  warunkuje  zastosowanie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

Pzp to:  

a)  przedstawienie  przez  wykonawcę  informacji,  które  wprowadzają  zamawiającego  w  błąd;  

b)  okoliczność,  że  informacje  te  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przez zamawiającego;  

c)  okoliczność,  że  informacje  te  zostały  przedstawione  przez  wykonawcę  w  wyniku  jego 

lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  wymaga  by  na  przedmiotowe 

roboty  Wykonawca  udzielił  co  najmniej  5-letniej  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane 

roboty budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane oraz co najmniej 2-

letniej  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  urządzenia.  Jednocześnie  w  rozdziale  XV  SIWZ 

zamawiający  wskazał  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z 

podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert.  Jednym  z  kryteriów,  wskazanych  w 

rozdziale XV pkt 3 SIWZ, jest możliwość przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi.  

Przedstawiając  treść  tego  kryterium  odwołujący  podkreślił,  że  poza  nim  każdy  z  oferentów 

zadeklarował w złożonej ofercie łączny termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane robot 

budowlane 

i użyte do ich wykonania wyroby i materiały w wysokości 6 lat. Co więcej, zgodnie 

ze  Wzorem  Umowy  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  wykonawcy  są  zobowiązani  do 

złożenia  stosownych  oświadczeń  o  posiadanym  ubezpieczeniu  wymaganym  przez 

zamawiającego w postępowaniu.  

Powołując  się  treść  §  2  ust.  7  i  9  Wzoru  Umowy  odwołujący  wskazał,  że  w  sytuacji  gdy 

wykonawca  zdecydował  się  w  swojej  ofercie  przedłużyć  łączny  termin  gwarancji  jakości  i 

rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały 

budowlane  do  6  lat 

–  to  tym  samym  zadeklarował,  iż  dostarczy  zamawiającemu  polisę 


ubezpieczenia  wszystkich  ryzyk  inwestycji  z  długością  okresu  równego  terminowi  realizacji 

zamówienia  oraz  okresu  gwarancyjnego  wynoszącego  6  lat  (72  miesiące).  Odwołujący 

wyjaśnił,  ze  na  skutek  wystąpienia  przez  niego  do  kilku  Towarzystw  Ubezpieczeniowych  z 

wnioskiem  o  przedstawienie  ofert  w  zakresie  możliwości  otrzymania  polisy  dotyczącej 

ubezpieczenia  CAR  o  maksymalnej  długości  okresu  gwarancyjnego  z  uwzględnieniem 

okresu  gwarancji  i  rękojmi,  otrzymał  odpowiedzi  od  szeregu  wiodących  ubezpieczycieli,  tj. 

PZU  S.A.,  TUiR WARTA  S.A.  oraz  Grupa  Generali  Polska,  iż  żaden  z  ww.  ubezpieczycieli 

nie  jest  w  stanie  zaoferować  na  okres  gwarancji  i  rękojmi  polisy  CAR  z  długością  okresu 

ubezpieczenia  6  lat  (72  miesiące).  Firmy  ubezpieczeniowe  wskazywały,  że  maksymalnym 

okresem  gwarancyjnym,  jaki  może  być  zaproponowany  w  zakresie  inwestycji  wynosi  5  lat 

(60  miesięcy).  Jedynie  taki  produkt  w  tym  zakresie  jest  dostępny  na  rynku  i  stanowi  on 

maksymalny  okres  gwarancyjny. 

Odwołujący  wskazał,  że  z  uwagi  na  brak  dostępności 

Ubezpieczenia  CAR  z  długością  okresu  ubezpieczenia  wynoszącą  6  lat  (72  miesięcy)  w 

swojej ofercie zadeklarował termin 5,5 lat gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane 

i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane. Stwierdził przy tym, że wydłużenie 

okresu  gwarancji  i  rękojmi  do  5,5  roku  (66  miesięcy)  na  warunkach  przewidzianych  we 

Wzorze Umowy było możliwe jedynie z uwagi na dobrą, owocną współpracę w przeszłości w 

zakresie  innych,  ukończonych  inwestycji.  Jak  bowiem  wskazał  wcześniej,  wydłużony  okres 

gwarancji i rękojmi do 66 miesięcy i tak nie jest standardem rynkowym.  

Zgodnie  z  powyższym,  odwołujący  stwierdził,  że  GRAND,  Konsorcjum  Grupa  Blackbird, 

MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  przedstawili  w  ofertach  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  zadeklarowanego  łącznego  terminu  gwarancji  jakości  i 

rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały 

wynoszącego  6  lat,  na  warunkach  przewidzianych  we  Wzorze  Umowy,  bowiem  nie  jest 

możliwe wydłużenie tego terminu na warunkach określonych w Umowie tj. z jednoczesnym 

przedstawieniem  przez  tych  wykonawców  polisy  CAR  na  łączny  okres  terminu  realizacji 

umowy oraz wydłużonego terminu gwarancji i rękojmi. Na polskim rynku ubezpieczeniowym 

maksymalny okres Ubezpieczenia CAR, jaki może być zaproponowany przez  wykonawców 

wynosi  5  lat  (60  miesięcy),  zaś  uzyskanie  przez  odwołującego  okresu  gwarancji  i  rękojmi 

wydłużonego do 5,5 roku (66 miesięcy) jest działaniem ekstraordynaryjnym, wynikającym z 

zaufania oraz wieloletniej współpracy w zakresie realizacji inwestycji w przeszłości. Zatem w 

ocenie odwołującego GRAND, Konsorcjum Grupa Blackbird, MIRBUD, Strabag i Konsorcjum 

BPBP  deklarując  6  letni  termin  gwarancji  i  rękojmi  na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert 

wskazanego  w  rozdziale  XV  pkt  3  SIWZ,  wprowadzili  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

zaoferowania  przez  tych  wykonawców  tym  samym  ubezpieczenia  CAR  na  okres  realizacji 

robót oraz wydłużony 6 letni okres gwarancji i rękojmi. Jak już zostało to wykazane, nie jest 

możliwe  uzyskanie  na  rynku  ubezpieczenia  CAR  o  takim  okresie.  W  konsekwencji, 


zadeklarowanie  przez  GRAND,  Konsorcjum  Grupę  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i 

Konsorcjum BPBP 6 letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi na warunkach wskazanych 

we  Wzorze  Umowy  na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert  wskazanego  w  rozdziale  XV  pkt  3 

SIWZ jest  niezgodne  z  rzeczywistością,  bowiem  wykonawcy  ci  nie są w  stanie zaoferować 

wydłużonego  do  6  lat  okresu  gwarancji  i  rękojmi  na  warunkach  wskazanych  w  §  2  ust.  7 

Wzoru  Umowy  oraz  wymaganego  Ubezpieczenia  CAR  na  taki  okres

.  Ponieważ  wskazane 

powyżej informacje były podstawą do uznania przez zamawiającego, iż GRAND, Konsorcjum 

Grupa 

Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  winni  otrzymać  35  pkt  zgodnie  z 

kryteriami oceny ofert wskazanymi w rozdziale XV pkt 3 SIWZ, na skutek czego zamawiający 

za  najkorzystniejszą  uznał  ofertę  złożoną  przez  GRAND,  informacje  podane  przez  tych 

wykon

awców  wprowadziły  zamawiającego  w  błąd.  Tym  samym,  ziściła  się  kolejna 

przesłanka wymagana tak w art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i pkt 17 Pzp. W ocenie odwołującego 

działania  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  w 

sposób  ewidentny  noszą  znamiona  „niedbalstwa”  lub  „lekkomyślności”.  Obowiązkiem 

wykonawcy  biorącego  udział  w  postępowaniu  jest  dokonanie  weryfikacji  informacji 

składanych w  toku przetargu.  Na  podstawie art. 14  Pzp do  oceny  czynności  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z 

art.  355  §  1  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny  (Dz.U.2019.1145)  dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 

staranność).  Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy 

osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego 

dla  niej  miernika  należytej  staranności.  Co  więcej,  w  opinii  odwołującego  składanie  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  informacji  nieprawdziwych  stanowi 

przestępstwo stypizowane w art. 297 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz.U.2019.1950). 

W  związku  z  powyższym  wykonawca  przygotowując  ofertę  winien 

dochować  staranności  i  ostrożności  składając  szczegółowe  oświadczenia  w  ofercie. 

Informacje 

podane  przez  wykonawcę  powinny  być  rzetelne  i  przedstawiać  prawdziwy  stan 

faktyczny.  W  szczególności  wykonawcy  winni  zanim  złożą  deklaracje  o  wydłużeniu 

oferowanego terminu gwara

ncji jakości i rękojmi, zweryfikować, czy na taki okres są w stanie 

uzyskać Ubezpieczenie CAR. Zdaniem odwołującego, działanie GRAND, Konsorcjum Grupy 

Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  należy  potraktować,  jako  działanie  co 

najmniej lekkomyślne lub rażąco niedbałe. Z tych względów zmaterializowały się przesłanki 

ich wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, a nie dokonując 

tej czynności, zamawiający naruszył wskazane przepisy Pzp. 

W zakresie zarzutu dotyczącego czynu nieuczciwej konkurencji odwołujący wskazał, 

że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


Natomiast  art.  3  ust.  1  U

ZNK  stanowi,  że  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie 

sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego 

przedsiębiorcy lub klienta. W art. 3 ust. 2 UZNK ustawodawca wskazał przykładowy katalog 

czynów  nieuczciwej  konkurencji,  wskazując  na:  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie 

przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie  pochodzenia  geograficznego 

towarów  albo  usług,  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie  towarów  lub  usług,  naruszenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  nakłanianie  do  rozwiązania  lub  niewykonania  umowy, 

naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do 

rynku,  przekupstwo  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną,  a  także  nieuczciwa  lub  zakazana 

reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie 

działalności w systemie konsorcyjnym. Katalog wskazany w art. 3 ust. 2 UZNK ma charakter 

otwarty. 

Z  powyższego  wynika,  że  pojęcie  czynu  nieuczciwej  konkurencji  jest  pojęciem 

niezwykle  szerokim,  zaś  stwierdzenie,  czy  konkretne  zachowanie  przedsiębiorcy  stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji,  wymaga każdorazowo  dokładnej  analizy  zaistnienia  znamion 

takiego czynu, co szczególnie w przypadku niedookreślonych przesłanek może być trudne. 

Zdaniem  odwołującego  w  przedmiotowym  postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  sytuacją  w 

której  GRAND,  Konsorcjum  Grupa  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  w 

złożonych  ofertach  zadeklarowali  łączny  termin  gwarancji  jakości  i  rękojmi  na  wykonane 

roboty budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały w wysokości 6 lat, tj. produkt 

który nie występuje na polskim rynku ubezpieczeń. Takie działanie względem odwołującego, 

który  rzetelnie  zbadał  możliwości  rynkowe  uzyskania  gwarancji  jakości  i  rękojmi  na 

wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  w  maksymalnym 

zakresie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji

.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  wykonawcy,  którzy 

złożyli oferty w postępowaniu są przedsiębiorcami, którzy konkurują ze sobą na rynku a ich 

działanie  było  co  najmniej  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  oraz  zasadami  uczciwości 

kupieckiej.  Grożące  naruszenie  dotyczy  uzasadnionego  interesu  odwołującego,  którego 

oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, a tym samym nie został on wybrany jako 

podmiot,  który  będzie  realizował  przedmiot  zamówienia  wskutek  zadeklarowania  przez 

pozostałych oferentów wydłużenia łącznego terminu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane 

roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  do  6  lat,  na  warunkach 

określonych w § 2 ust. 6 Wzoru Umowy, które nie jest możliwe z uwagi na to, że wykonawcy 

ci  nie  dostarczą  zamawiającemu  Ubezpieczenia  CAR  na  cały  ten  okres.  Jednocześnie, 

zagrożenie  naruszenia  interesu  odwołującego  jest  w  pełni  realne,  ponieważ  jego  oferta  nie 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Tym samym odwołujący uznał, że w przedmiotowej 

sprawie  zamawiający  zaniechał  odrzucenia  ofert  GRAND,  Konsorcjum  Grupy  Blackbird, 

MIRBUD, Strabag i Konsorcjum BPBP, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 

ust. 1 UZNK. 


uzasadnieniu dla zarzutu odnoszącego się sprzeczności oferty z SIWZ odwołujący 

wskazał,  że  według  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  jeśli 

stwierdzi,  że  jest  ona  sprzeczna  z  treścią  SIWZ.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ 

powinna  podlegać  ocenie  z  uwzględnieniem  pojęcia  oferty  zdefiniowanego  w  art.  66  k.c., 

czyli jako niezgodność treści oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego 

zawartymi  w  SIWZ,  w  odniesieniu  do  merytorycznego  zakresu  przedmiotu  zamówienia. 

Sprzeczność  treści  oferty  z  SIWZ  zachodzi  wówczas,  gdy  zaoferowany  przedmiot 

świadczenia nie odpowiada świadczeniu, które jest przedmiotem zamówienia. Zgodnie z § 2 

ust.  7  Wzoru  Umowy  zamawiający  wymagał,  by  wykonawcy  zaoferowali  zapewnienie 

Ubezpieczeni

a  CAR  przez  cały  czas  trwania  Umowy  aż  do  dnia  upływu  okresu  rękojmi  i 

gwarancji.  Jak  już  wskazał  odwołujący  powyżej,  GRAND,  Konsorcjum  Grupa  Blackbird, 

MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  zaoferowali  wydłużenie  terminu  gwarancji  jakości  i 

rękojmi  do  6  lat,  na  który  to  okres,  włącznie  z  okresem  realizacji  robót,  nie  jest  możliwe 

uzyskanie Ubezpieczenia CAR. Zatem wykonawcy Ci zaoferowali wydłużony okres gwarancji 

i rękojmi, który nie będzie w całości objęty Ubezpieczeniem CAR. W związku z powyższym, 

zaoferowa

ny  zakres  świadczenia  objęty  ofertami  złożonymi  przez  GRAND,  Konsorcjum 

Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  nie  odpowiada  wymaganiom 

zamawiającego określonym w § 2 ust. 7 Wzoru Umowy i jest sprzeczny z SIWZ.  

W ocenie odwołującego nie jest możliwa zmiana zaoferowanego przez GRAND, Konsorcjum 

Grupy  Blackbird,  MIRBUD,  Strabag  i  Konsorcjum  BPBP  wydłużonego  terminu  gwarancji 

jakości  i  rękojmi  na  okres  krótszy,  w  którym  możliwe  byłoby  zapewnienie  Ubezpieczenia 

CAR i tym samym doprowadzenie ofert t

ych wykonawców do zgodności z wymaganiami § 2 

ust.  7  Wzoru  Umowy.  Taka  zamiana  prowadziłaby  bowiem  do  istotnej  zmiany  oferty  i  tym 

samym byłaby niezgodna z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W konsekwencji, zdaniem odwołującego, 

zamawiający  winien  odrzucić  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oferty  złożone  przez 

GRAND, Konsorcjum Grupę Blackbird, MIRBUD, Strabag i Konsorcjum BPBP. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosili 

wykonawcy: Konsorcjum Grupa Blackbird, Strabag oraz GRAND.  

W  dniu  14  stycznia  2021 

r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  wskazał,  że  w 

przypadku  braku  stwierdzenia  przesłanek  do  odrzucenia  obu  odwołań  wniósł  o  oddalenie 

obu przedmiotowych odwołań w całości jako bezzasadnych. 

W  uwagach  natury  ogólnej  do  obu  odwołań,  zamawiający  wyjaśnił,  że  zarówno 

odwołujący  konsorcjum  NDI,  jak  i  odwołujący  Grupa  Blackbird  kwestionują  czynność 

zamawiającego polegającą na wyborze oferty złożonej przez GRAND, co do zasady zarzut 

opierając na fakcie, iż wyjaśnienia i dokumenty przedłożone przez tego wykonawcę w dniu 2 


grudnia  2020  r.  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  27  listopada  2020  r.,  skierowane  na 

podstawie  art.  26  ust.  4  i  art.  24  ust.  3  Pzp,  zostały  złożone  po  terminie.  Odwołujący 

konsorcjum NDI zarzuca, że w dniu 30 listopada 2020 r. zamawiający de facto skierował do 

wykonawcy  niedopuszczalne  powtórne  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp,  bowiem  w  sprawie  doszło  do  retrospektywnego  przedłużenia 

terminu  na  uzupełnienie  dokumentów,  w  sytuacji  gdy  pierwotny  termin  upłynął,  a 

zamawiający  niejako  „zapomniał”  o  odmowie  przedłużenia  terminu.  W  tym  zakresie 

odwołanie  jest  wniesione  od  czynności  wyboru  oferty  oraz  od  czynności  powtórnego 

wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku.  Odwołujący 

konsorcjum  Grupa  Blackbird  zarzuca  zaś,  że  zamawiający  de  facto  ponownie  wezwał 

wykonawcę  do  uzupełnienia  tych  samych  dokumentów  w  tym  samym  zakresie  w  sytuacji, 

gdy  przedłużył  termin  na  składanie  uzupełnień  w  trzy  dni  po  upływie  terminu  pierwotnie 

wyznaczonego.  Odwołujący  Grupa  Blackbird  nie  wskazał  w  petitum  od  jakich  czynności 

wnosi  odwołanie,  formułując  zarzuty  naruszenia  przepisów  Pzp  (w  tym  pkt  VI.6  dotyczący 

procedury  wezwania  do  uzupełniania  dokumentów).  Jednocześnie  w  obu  odwołaniach 

wska

zano,  iż  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  ich  wniesienia  powzięto  wiedzę  w 

dniu 4 grudnia 2020 r. po zapoznaniu się z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

W  ocenie  zamawiającego  dla  rozstrzygnięcie  niniejszej  sprawy  kluczowe  jest,  co  zdają  się 

pomijać  obaj  odwołujący,  iż  w  dniu  30  listopada  2020  r.  zamawiający  unieważnił  czynność 

polegającą na odmowie przedłużenia terminu, czynność częściowego unieważnienia terminu 

do  przedłożenia  dokumentów  i  czynność  przedłużenia  (wyznaczenie  nowego  terminu).  W 

ocenie  z

amawiającego  czynności  tej  odwołujący  nie  kwestionują  w  żadnym  zakresie 

zarówno  w  treści  zarzutów,  jako  i  w  podstawie  faktycznej  obu  odwołań.  W  tym  miejscu 

z

amawiający  wskazał,  że  w  istocie  na  dzień  27  listopada  2020  r.  pierwotnie  wyznaczony 

został wykonawcy termin do przedłożenia dokumentów w wykonaniu wezwania na podstawie 

art.  24  ust.  3  i  art.  24  ust.  4  Pzp.  W  dniu  27  listopada  2020  r.  kierownik  z

amawiającego 

odmówił  uwzględniania  wniosku  wykonawcy  o  przedłużenie  ww.  terminu,  jednak  w  wyniku 

reasumpcji  w  dniu  30  listopada  2020  r.  częściowo  unieważnił  swoją  czynność  z  dnia  20 

listopada  2020  r.  polegającą  na  wezwaniu  wykonawcy  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia 

dokumentów  w  zakresie  wyznaczonego  terminu  dokonania  czynności  do  dnia  27  listopada 

020 r. a nadto unieważnił czynność polegającą na odmowie przedłużenia (z równoczesnym 

wyznaczeniem  nowego)  terminu  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów.  W  związku  z 

precyzyjnym  unieważnieniem  czynności  zamawiający  zobowiązał  wykonawcę  do  złożenia 

wymag

anych w piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: NIK.271.1.2020) dokumentów oraz 

wyjaśnień  odnośnie  treści  dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  dostępnej 

pod  adresem  https://platformazakupowa.pl  w  nowo  wyznaczonym  nieprzekraczalnym 

terminie  do 

dnia  2  grudnia  2020  r.  do  godz.  15.00.  Nie  budzi  wątpliwości,  że  przyznanie 


z

amawiającemu  prawa  do  korzystania  z  uprawnienia  do  unieważnienia  postępowania 

również  w  odniesieniu  do  poszczególnych  czynności  zamówienia,  pozostaje  w  zgodzie  z 

celem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jak  się  jednak  podkreśla 

dopuszczenie  możliwości  unieważniania  poszczególnych  czynności  w  postępowaniu 

samodzielnie  przez  zamawiającego  nie  daje  zamawiającemu  prawa  do  dowolności 

dokonywania  takiej  czynności,  ponieważ  wykonawca  może  skorzystać  ze  środka  lub 

środków  ochrony  prawnej.  Nie  sposób  tym  samym  przyjąć,  że  czynność  unieważnienia 

czynności  mogłaby  być  kwestionowana  w  ramach  odwołania  od  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. Zgodnie bowiem z art. 180 ust. 1 Pzp 

odwołanie przysługuje wyłącznie od 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia lub  zaniechania czynności,  do której  zamawiający  jest  zobowiązany 

na podstawie ustawy. W odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż kwoty określone w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp 

odwołanie  przysługuje  od  każdej 

czynności, a wiec także czynności unieważnienia uprzednio podjętych czynności. 

Jak  podniósł  zamawiający  zgodnie  z  treścią  art.  180  ust  3  Pzp  zarzut  odwołania  musi  być 

postawiony wyraźnie, tzn. wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem 

odwołującego  naruszać  przepis  prawa  i  określić  sposób  jego  naruszenia,  gdyż  po  upływie 

terminu  na  wniesienie  odwołania  nie  jest  dopuszczalne  zarówno  formułowanie,  ani 

doprecyzowywanie  treści  zarzutów  odwołania.  W  tym  miejscu  zamawiający  wyjaśnił,  że 

podziela  pogląd  prezentowany  w  orzecznictwie  KIO,  iż  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona 

wyłącznie  do  twierdzeń  zawartych  w  petitum  odwołania,  a  dotyczy  również  okoliczności 

faktycznych zawartych w sformułowanej przez odwołującego argumentacji (wyrok KIO z dnia 

31 sierpnia 2018 r., KIO 1613/18). Odwołanie powinno jednak wyrażać zastrzeżenia wobec 

dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub  zaniechań,  co  oznacza  obowiązek 

zaprezentowania  przez  odwołującego  nie  tylko  podstawy  prawnej  takich  zastrzeżeń,  ale 

przede  wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  do  postulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem 

konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu  faktycznego,  jak  również  podjętych 

czynności  lub  zaniechań  zamawiającego  w  taki  sposób,  który  pozwoli  na  uznanie,  że 

podniesione  zostały  konkretne  zarzuty  wobec  tych  czynności  lub  zaniechań.  Przenosząc 

powyższe  na  okoliczności  niniejszej  sprawy  należy  zarzucić,  że  niezależnie  od  oceny 

zasadności  podjętej  przez  zamawiającego  czynności  unieważnienia  uprzednio  podjętych 

czynności  i  wyznaczenia  nowego  terminu,  to  nie  sposób  –  jak  to czynią  obaj  odwołujący  – 

traktować  tej  czynności  jako  nieistniejącej,  bowiem  Pzp  nie  zna  takiej  koncepcji  (vide 

formułowanie  zarzutu  o  ponownym  wezwaniu  do  przedłożenia  dokumentów  i  złożenia 

wyjaśnień w związku z retrospektywnym przedłużeniem terminu, podczas gdy zamawiający 

unieważnił  czynność  w  zakresie  wyznaczenia  terminu  pierwotnego,  odmowy  przedłużenia 

terminu  i  wyznaczył  jeden  termin,  uwzględniający  okoliczności  związane  z  sytuacją 


epidemiczną  i  w  konsekwencji  realny  dla  wykonania  przez  wykonawcę  wezwania). 

Podkreślenia  wymaga,  że  odwołujący  powzięli  lub  mogli  powziąć  wiedzę  o  dokonaniu  ww. 

czynności  przez  zamawiającego  odwołujący  konsorcjum  NDI  w  dniu  9  grudnia  2020  r., 

odwołujący  Grupa  Blackbird  w  dniu  11  grudnia  2020  r.,  kiedy  otrzymali  zestawienie 

wiadomości  kierowanej  do  wykonawcy  GRAND.  Nawet,  gdyby  dana  czynność  podjęta 

została  z  rażącym  naruszeniem  prawa,  co  w  tej  sprawie  nie  miało  miejsca,  to  wymagane 

byłoby sprecyzowanie zarzutu w tym zakresie i żądania przez odwołującego. 

Reasumując, w ocenie zamawiającego skoro nie zostało skutecznie wniesione odwołanie od 

czynności z dnia 30 listopada 2020 r. polegającej na częściowym unieważnieniu czynności z 

dnia 20 listopada 2020 r. polegającej na wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia i wyjaśnienia 

dokumentów  w  zakresie  wyznaczonego  terminu  dokonania  czynności  do  dnia  27  listopada 

2020  r.  oraz  uni

eważnieniu  czynności  polegającej  na  odmowie  przedłużenia  (wyznaczenie 

nowego)  terminu  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów,  w  wyniku  czego  wyznaczono 

termin  do  dnia  2  grudnia  2020  r.,  to  nie  sposób  zasadnie  twierdzić,  iż  do  złożenia 

dokumentów  i  wyjaśnień  przez  wykonawcę  doszło  z  przekroczeniem  terminu  albo  w 

odpowiedzi na powtórne wezwanie. Nie sposób również, jak czynią to oboje Odwołujący się, 

pomijając treść wyjaśnień i dokumentów przedłożonych przez wykonawcę w dniu 2 grudnia 

2020 r. dla wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ. 

Odwołujący,  nie  zaskarżając  w  pełnym  zakresie  czynności  poprzedzających  wybór  oferty 

najkorzystniejszej, pozbawili się prawa do skutecznego podnoszenia zarzutów z powołaniem 

się  na  złożenie  przez  wykonawcę  dokumentów  po  terminie  lub  w  wykonaniu  powtórnego 

wezwania. Czynność unieważnienia czynności w zakresie wyznaczenia wykonawcy terminu 

do  dnia  27  listopada  2020  r.  oraz  unieważnienia  czynności  polegającej  na  odmowie 

przedłużenia (wyznaczenie nowego) terminu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów jest 

więc ostateczna (prawomocna), wiąże zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę oraz skład 

Izby orzekający w niniejszej sprawie. 

Jeśli  chodzi  o  odwołanie  oznaczone  sygn.  akt  KIO  3300/20  zamawiający  odnosząc 

się do zarzutów dotyczących powtórnego wezwania GRAND do przedłożenia dokumentów i 

wyjaśnień  wskazał,  że  przedmiotowa  czynność  wezwania  GRAND  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  wyjaśnień  była  jedną  czynnością.  Wezwanie  w  trybie  przepisu  art.  26  ust.  3 

Pzp 

miało  bezwzględnie  charakter  jednokrotny.  W  przedmiotowym  postępowaniu 

zamawiający  raz  wezwał  do  uzupełnienia  dokumentów,  którą  to  czynność  dokonał  przy 

udziale  dopuszczalnej  procedury  sanacyjnej.  Pismem  z  dnia  30  listopada  2020  r. 

doręczonym w tym samym dniu zamawiający dokonał następujące czynności:  

1. częściowo unieważnił czynność zamawiającego z dnia 20 listopada 2020 r. polegającą na 

wezwaniu  wykonawcy  GRAND,  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów  z  dnia  20 


listopada  2020  r.  w  zakresie  wyznaczonego 

terminu  dokonania  czynności  do  dnia  27 

listopada 2020 r.;  

2. unieważnił czynność zamawiającego z dnia 27 listopada 2020 r. polegającą na odmowie 

przedłużenia (wyznaczenie nowego) terminu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów;  

ostatecznie wyznaczył wykonawcy GRAND termin do: 

1) uzupełnienia dokumentów (które są niekompletne, zawierają błędy oraz budzą wskazane 

przez  z

amawiającego  w  piśmie  z  dnia  20  listopada  2020  r.  (znak:  NIK.271.1.2020) 

wątpliwości);  

wyjaśnienia  treści  dokumentów  które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez z

amawiającego w piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: NIK.271.1.2020) 

wątpliwości). 

związku  z  tym  w  ocenie  zamawiającego  w  oparciu  o  powyższą  czynność  wykonawca 

GRAND  zobowiązany  był  do  złożenia  zamawiającemu  wymaganych  w  piśmie  z  dnia  20 

listopada  2020  r.  (znak:  NIK.271.1.2020)  dokumentów  oraz  wyjaśnień  odnośnie  treści 

dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  dostępnej  pod  adresem 

https://platformazakupowa.pl  w  nowo  wyznaczonym  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia    2 

grudnia 

2020  r.  do  godz.  15.00.  Tym  samym  nie  sposób  uznać,  że  czynność  ta  miała 

charakter wielokrotny.  

Zamawiający podniósł, że procedura sanacyjna którą zastosował była prawnie prawidłowa i 

możliwa  do  zastosowania.  Orzecznictwo  KIO  jest  spójne  w  zakresie  możliwości  naprawy 

błędów  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  każdym  jego  etapie  jak 

bowiem  wskazuje  orzecznictwo,  zamawiający  jest  uprawniony  do  powtórzenia  z  własnej 

inicjatywy czynności, jeśli dopatrzy się w swoim działaniu nieprawidłowości. Wskazuje się, że 

zamawiający  ma  każdorazowo  prawo  do  samoistnego  podjęcia  decyzji  o  powtórzeniu 

dokonanych  przez  siebie  czynności  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą 

inne  okoliczności  uzasadniające  ich  unieważnienie.  Zamawiający  zawsze  może  więc 

dokonać niejako uzdrowienia swojej czynności co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.  

Zdaniem  zamawiającego  materialną  podstawą  dokonania  opisanej  powyżej  czynności 

sanacyjnej były ustalenia podjęte na posiedzeniu komisji zawarte w protokole z 30 listopada 

2020 r. Komisja zważyła tam, że z przepisu art. 26 ust. 3 i 4 Pzp wynika jednoznacznie, że to 

zamawiający  w  wezwaniu  wskazuje  termin,  w  jakim  oświadczenia  lub  dokumenty  powinny 

być  złożone  (lub  uzupełnione,  poprawione)  lub  w  jakim  wykonawca  powinien  udzielić 

stosownych wyjaśnień. Komisja zważyła także, że zamawiający nie ma całkowitej swobody 

w tym zakresie. Wyznaczony bowiem termin powinie

n być terminem realnym, pozwalającym 

na zadośćuczynienie wezwaniu Zamawiającego. Zakreślony termin powinien być adekwatny 

do  okoliczności,  to  jest  uwzględniać  realną  możliwość  uzyskania  i  złożenia 


uzupełnionych/poprawionych dokumentów przez wezwanego Wykonawcę. Za wyrokiem KIO 

z 12 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2035/17), Komisja wskazała, że termin „odpowiedni” 

to  taki,  który  pozwala  wykonawcy  na  realizację  wezwania  zamawiającego,  a  z  drugiej  nie 

prowadzi  do  przedłużenia  postępowania.  Wskazany  przez  zamawiającego  termin  powinien 

być  adekwatny  do  sytuacji  istniejącej  w  danym  postępowaniu  i  dawać  wezwanym 

wykonawcom  realną  szansę  na  przedłożenie  dokumentów.  W  mającej  miejsce  w  czasie 

podejmowania  czynności  sytuacji  okoliczności  związanych  ze  skalą  zakażeń  i  choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zasadnym stało się wyznaczenie nowego terminu 

na  złożenie  pożądanych  dokumentów.  W  czynności  tej  najbardziej  istotnym  był  fakt,  że 

wykonawca GRAND złożył stosowny wniosek o przedłużenie terminu, w którym podniósł, że 

uzupełnieniu  podlega  w  głównej  mierze  jest  to  dokumentacja,  która  powinna  zostać 

skorygowana  przez  podmioty  i  instytucje  zewnętrzne.  Uzasadnił  także,  że  w  związku  z 

panującą  sytuacją  epidemiczną,  zarówno  pracownicy  banków,  urzędów,  jak  i  osoby 

s

kierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, od których zobowiązany 

jest  pozyskać  niezbędne  dokumenty  i  wyjaśnienia,  prowadzą  obecnie  ograniczoną 

działalność  stacjonarną,  wobec  czego,  pozyskanie  niezbędnej  dokumentacji  i 

skompletowanie  w

szystkich  wyjaśnień  w  wyznaczonym  czasie  było  zbyt  wielkim 

utrudnieniem. Wykonawca GRAND jasno zakomunikował, że wobec stanu pandemii COVID-

19  boryka  się  z  trudnościami  organizacyjnymi  w  zakresie  dokonania  czynności,  do  której 

wezwał  go  zamawiający.  Podnieść  należy,  że  wykonawca  musi  mieć  więc  realną  szansę 

uzupełnienia,  na  wezwanie  zamawiającego,  oświadczeń  i  dokumentów,  które  potwierdzą 

spełnianie  postawionego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Fakt,  że  po  ostatecznym 

wyznaczeniu  realnego  terminu  na  dokonani

e  czynności  wykonawca  GRAND  potwierdził 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  potwierdza  prawidłowość  decyzji 

zamawiającego.  Niedokonanie  czynności  wyznaczenia  realnego  terminu  na  dokonanie 

przedmiotowej  czynności  stanowiłoby  nieuzasadnione  uniemożliwienie  wykonawcy  GRAND 

skutecznego  ubiegania  się  o  pozyskanie  zamówienia  w  sytuacji  posiadania  rzeczywistego 

potencjału do jego realizacji. Dokonując przedmiotowej czynności zamawiający stwierdził, że 

niejako przywrócił możliwość konkurowania w przetargu na zasadach równego traktowania i 

uczciwej  konkurencji.  Zaniechanie  wyznaczenia  realnego  terminu  na  uzupełnienie 

dokumentów  stanowiłoby  o  dyskryminacji  wykonawcy  GRAND.  Zamawiający  swoją 

czynności  naprawczą  przywrócił  prowadzenie  postępowania  do  zgodności  z  zasadą 

wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  Pzp.  Z  ww.  przepisu należy  wyprowadzić  normę,  że każdy  termin 

określany  w  stosunkach  pomiędzy  podmiotami  powinien  być  „odpowiedni”,  „stosowny”  lub 

„adekwatny” do danej czynności, w tym stopnia jej skomplikowania (por. Wyrok Krajowej Izby 

Od

woławczej z dnia 22 września 2020 r. sygn. akt KIO 1943/20). Taki termin został dopiero 

wyznaczony  w  oparciu  o  czynność  zamawiającego  z  dnia  30  listopada  2020  r.  Wskazać 


także  należy,  że  od  20  listopada  2020  r.  (piątek),  a  właściwie  od  23  listopada  2020  r. 

(poniedziałek)  data  wysłania  wiadomości:  2020-11-20  17:34:02,  data  odczytania 

wiadomości: 2020-11-23 06:57:391 wykonawca GRAND w realiach pandemii COVID-19 nie 

mógł  realnie  sprostać  wezwaniu  zamawiającego  w  pierwotnie  wyznaczonym  terminie. 

Dopiero  wyznaczony  na  nowo  termin  po  dokonaniu  stosownych  unieważnień  czynności 

zapewnił realne dokonanie czynności we właściwej formie, treści i terminie.  

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  wskazanego  przez  pozostałych  wykonawców 

terminu  gwarancji  i  rękojmi  w  związku  z  kryterium  pozacenowym  zamawiający  wyjaśnił,  że 

zarzuty  sformułowane  w  tym  zakresie  opierają  się  na  nieusprawiedliwionej  okolicznościami 

sprawy  tezie,  że  w  przypadku  zadeklarowania  przedłużonego  okresu  gwarancji  jakości  i 

rękojmi za wady do 6 lat najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, w tym obejmującej ubezpieczenie od wszystkich 

ryzyk  inwestycji,  z  długością  okresu  równego  terminowi  realizacji  zamówienia  oraz  okresu 

gwarancyj

nego  wynoszącego  6  lat  (72  miesiące).  Powyższe  nie  uwzględnia  jednak 

kompleksowej  wykładni  postanowień  umownych  w  zakresie  obowiązku  posiadania 

stosownych ubezpieczeń przez cały czas trwania umowy aż do dnia upływu okresu rękojmi i 

gwarancji. W tym miejscu 

podnieść należy, że powołanym paragrafie 2 ust. 7 wzoru umowy 

(w  brzmieniu  uwzględniającym  wyjaśnienia  treści  SIWZ  z  dnia  30  września  2020  r.  i  w 

konsekwencji  zmianę  wzoru  umowy)  zawarte  zostało  oświadczenie  wykonawcy  o 

zobowiązaniu się do utrzymywania wskazanych ubezpieczeń przez cały czas trwania umowy 

aż  do  dnia  upływu  okresu  rękojmi  i  gwarancji.  Zamawiający,  co  istotne,  wskazał  iż  przez 

utrzymywanie  ubezpieczenia  należy  rozumieć  w  szczególności  zobowiązanie  do 

przedstawiania  kopii  polis  ubezpieczeniowy

ch  wraz  z  dowodami  opłaty  składek  za  kolejne 

okresy  ochrony  ubezpieczeniowej  (w  szczególności,  a  więc  niewyłącznie).  Co  istotne  nie 

wskazano,  że  te  kolejne  okresy  ochrony  ubezpieczeniowej  miałyby  być  konsekwencją 

przedłużenia  terminu  realizacji  inwestycji,  a  samo  powołanie  się  na  kolejne  okresy 

ubezpieczenia  wskazuje,  że  mają  one  po  sobie  następować  z  zachowaniem  ciągłości. 

Niezależnie  jednak  od  tego,  co  zdaje  się  pomijać  odwołujący,  w  paragrafie  2  ust.  10 

zamawiający zastrzegł sobie prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i 

ryzyko  wykonawcy  (generalnego  wykonawcy)  w  przypadku  uchybienia  obowiązkowi 

wynikającemu  z  ust.  7  i  8.  Skoro  w  umowie  zastrzeżono  postanowienia  na  wypadek 

uchybienia  przez  wykonawcę  m.in.  zobowiązania  do  przedkładania  kopii  polis 

ubezpieczeniowych  wraz  z  dowodami  uiszczenia  składek,  to  tym  samym  zamawiający 

dopuścił, iż na etapie przed podpisaniem umowy może zostać mu przedłożona do akceptacji 

polisa  nieobejmująca  całego  okresu  trwania  umowy,  tj.  do  dnia  upływu  okresu  rękojmi  i 

gwarancji.  Zabezpieczeniem  interesu  zamawiającego  w  takim  przypadku  jest  prawo  do 

zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w imieniu wykonawcy. 


Niezależnie od powyższego zamawiający wskazał, że odwołujący się nie udowodnił zarzutu 

w zakresie braku możliwości zaoferowania przedłużonego łącznego okresu gwarancji jakości 

i  rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały 

budowlane  do  6  lat  z  zapewnieniem  pełnej  ochrony  ubezpieczeniowej  wszystkich  ryzyk 

inwestycji przez cały okres realizacji inwestycji i okresu ochrony gwarancyjnej. Podkreślenia 

wymaga, że na potwierdzenie zasadności swoich twierdzeń odwołujący przedstawili jedynie 

4  stanowiska  ubezpieczycieli,  z  czego  dwa  odwołują  się  do  nieznanych  ustaleń 

poczynionych  w  tra

kcie  rozmów  telefonicznych,  ale  ani  z  jednego  nie  wynika,  że 

ubezpieczycielom  udostępniono  pełną  dokumentację  postępowania  pozwalającą  ocenić 

ryzyko  i  że  odpowiedź  dotyczy  każdego  potencjalnego  wykonawcy,  a  nie  wyłącznie 

odwołującego. Mając na uwadze, że ubezpieczenie od ryzyk inwestycji jest ubezpieczeniem 

dobrowolnym, to ostateczny zakres i długość ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyników 

oceny ryzyka każdorazowo podejmowanej przez ubezpieczyciela. Podnieść należy również, 

że z  przedłożonych stanowisk  ubezpieczyli  nie  wynika,  iż  wykonawca,  dysponujący  własną 

historią  ubezpieczeniową,  nie  uzyska  stosownego  ubezpieczenia  od  ryzyk  konkretnej 

inwestycji  na  okres  6  lat,  a  to  jest  kluczowe  w  perspektywie  zarzutów  odwołania. 

Kwestionując  trafność  wniosków  wyprowadzonych  przez  odwołującego  z  wybiórczego 

zestawienia  stanowisk  ubezpieczyli,  zamawiający  wskazał,  że  zlecił  brokerowi 

ubezpieczeniowemu  analizę  rynku  pod  kątem  ww.  zarzutów.  Z  treści  tej  opinii  wynika,  że 

zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia na okres 6 lat nie wyklucza co najmniej PZU S.A. 

oraz  Sopockie  Towarzystwo  Ubezpieczeń  ERGO  Hestia.  Wniosków  tej  opinii  nie 

zakwestionowano  skutecznie  w  zakresie  podniesionych  zarzutów  odwołania,  a  każdy 

ewentualny  dowód  zmierzający  w  tym  kierunku  należałoby  ocenić  jako  spóźniony. 

Odwołujący pominął istnienie tego dokumentu i nie dokonał jego analizy w świetle trafności 

podnoszonych  zarzutów,  co  czyni  niepełnym  uzasadnienie  zarzutu  przedstawione  w 

odwołaniu. 

Niezależnie  od  powyższego  zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący,  kwestionując  wybór 

najkorzystniejszej  oferty  poprzez  zarzut  braku  możliwości  zapewniania  ochrony 

ubezpieczeniowej  z  tytułu  ryzyk  inwestycji  w  okresie  dłuższym  niż  5,5  roku,  w  istocie 

zmierzają do kwestionowania treści SIWZ, w tym wzoru umowy oraz kryteriów oceny ofert. 

Wszelkie  próby  podejmowane  w  tym  kierunku  przez  odwołującego  na  tym  etapie  ocenić 

należy jako spóźnione. Jeżeli odwołujący uważał, że pozacenowe kryterium oceny ofert jest 

określone  w  sposób  nieprawidłowy,  prowadzący  w  części  do  zawarcia  umowy  nieważnej 

jako  niemożliwej  do  spełnienia,  to  mogli  ten  stan  rzeczy  naprawić  przez  wniesienie 

odwołania,  czego  nie  uczynił.  Zamawiający  podniósł,  że  jednoznaczne  stanowisko  w 

przedmiocie  odmowy  zmiany  SIWZ  w  ww.  zakresie  zamawiający  przedstawił  w  dniu  30 

września 2020 r., udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców. Wobec braku zaskarżenia 


w  procedurze  odwoławczej  te  zapisy  SIWZ  przyjęły  więc  charakter  ostatecznych  i  wiążą 

zarówno zamawiającego, wykonawców i Izbę. 

Mając na względzie powyższe, zamawiający jako bezzasadne ocenił zarzuty naruszenia art. 

art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 

UZNK  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  u  podstaw  których  leży  zarzut  braku  możliwości 

zapewniania ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu ryzyk inwestycji w okresie dłuższym niż 5,5 

roku. 

W  dniu  14  stycznia  2021  r.  pismo  procesowe  złożył  wykonawca  Strabag  wraz  z 

załącznikami. 

Sygn. akt KIO 3312/20 

W  dniu  14  grudnia  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Grupa Blackbird Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Sączu, J. K. prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOS” J. K. z 

siedzibą  w  Nowym  Sączu  oraz  Tamex  Obiekty  Sportowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(zwani 

dalej: „odwołującym”) wnieśli odwołanie, w którym wskazali następujące zarzuty: 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp,  przez błędne 

przyjęcie, że wykonawca A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAND 

A. G. 

z siedzibą w Korzennej (dalej zwany nadal: „GRAND”) wykazał spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu tyczącego się zdolności finansowej (choć GRAND złożył opinie 

bankowe, z których nie wynika żądana zdolność kredytowa lub posiadanie odpowiednich 

środków  finansowych),  pomimo  że  zamawiający  nie  otrzymał  uzupełnienia  żądanego 

przez siebie dokumentu do wyznaczonego przez siebie terminu, tj. 27 listopada 2020 r., 

lecz dopiero w dniu 2 grudnia 2020 r.; 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzpprzez błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego się posiadanego doświadczenia (choć GRAND złożył referencję z datą sprzed 

skończenia  inwestycji  KPP  w  Miechowie),  pomimo  że  zamawiający  nie  otrzymał 

uzupełnienia żądanego przez siebie dokumentu do wyznaczonego przez siebie terminu, 

tj. 27 listopada 2020 r., lecz dopiero w dniu 2 grudnia 2020 r.; 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego się posiadanego  potencjału osobowego, (choć  GRAND  złożył  wykaz  osób,  z 

którego  nie  wynika,  aby  pan  P.B.,  skierowany  do  realizacji  zamówienia  w  charakterze 

Projektanta-

Architekta,  posiadał  doświadczenie  w  zakresie  realizacji  obiektu 

obejmującego  1000  miejsc  siedzących),  pomimo  że  zamawiający  nie  otrzymał 


uzupełnienia żądanego przez siebie dokumentu do wyznaczonego przez siebie terminu, 

tj. 27 listopada 2020 r., lecz dopiero w dniu 2 grudnia 2020 r.; 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego się posiadanego  potencjału osobowego,  (choć  GRAND  złożył  wykaz  osób,  z 

którego  nie  wynika,  aby  pan  S.R.,  skierowany  do  realizacji  zamówienia  w  charakterze 

Projektanta  w  specjalności  telekomunikacyjnej,  posiadał  uprawnienia  o  zakresie 

zgodnym z wymaganym), pomimo że zamawiający nie otrzymał uzupełnienia żądanego 

przez siebie dokumentu do wyznaczonego przez siebie terminu, tj. 27 listopada 2020 r., 

lecz dopiero w dniu 2 grudnia 2020 r.; 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego się posiadanego  potencjału osobowego, (choć  GRAND  złożył  wykaz  osób,  z 

którego  nie  wynika,  aby  pan  J.G.,  skierowany  do  realizacji  zamówienia  w  charakterze 

Kierownika budowy, posiadał uprawnienia o zakresie zgodnym z wymaganym), pomimo 

że  zamawiający  nie  otrzymał  uzupełnienia  żądanego  przez  siebie  dokumentu  do 

wyznaczonego  przez  siebie  terminu,  tj.  27  listopada  2020  r.,  lecz  dopiero  w  dniu  2 

grudnia 2020 r.; 

6.  naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 

3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez błędne 

przyjęcie, że wykonawca GRAND wykazał brak podstaw do wykluczenia, (choć GRAND 

złożył  zaświadczenie  z  ZUS,  z  którego  nie  wynika  kto  wystawił/podpisał  to 

zaświadczenie),  pomimo  że  zamawiający  nie  otrzymał  uzupełnienia  żądanego  przez 

siebie  dokumentu  do  wyznaczonego  przez  siebie  terminu,  tj.  27  listopada  2020  r.,  lecz 

dopiero w dniu 2 grudnia 2020 r.; 

naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 26 ust. 3 Pzp w związku z art. 25 ust. 

1  pkt  2 

Pzp,  przez  błędne  przyjęcie,  że  zamawiający  –  po  uprzedniej  odmowie  na 

przedłużenie  terminu  wyznaczonego  na  uzupełnienie  dokumentów,  a  następnie  po 

upływie  tego  terminu  –  widząc,  że  wykonawca  GRAND  nie  złożył  jakichkolwiek 

uzupełnień, uprawniony jest przedłużenia terminu na składanie uzupełnień w trzy dni po 

upływie tego terminu, tj. 30 listopada 2020 r., co de facto równoznaczne jest z ponownym 

wezwaniem  tego  wykonawcy  do  ponownego  uzupełnienia  tych  samych  dokumentów  w 

takim  samym  zakresie,  co  godzi  w  zasa

dę  równości  traktowania  wykonawców  i 

jednokrotności wzywania do uzupełnień tego samego zakresu oferty; 

naruszenia  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp  w  związku  z  art.  46  ust.  4a  Pzp,  przez  błędne 

przyjęcie, że wykonawca GRAND dokonał terminowego uzupełnienia dokumentów, które 

zostało przez zamawiającego wyznaczone na dzień 27 listopada 2020 r., skutkiem czego 

zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zatrzymania  temu  wykonawcy  wadium,  podczas 


gdy  rzeczone  uzupełnienia  wpłynęły  do  zamawiającego  po  upływie  tego  terminu,  tj.  w 

dniu 2 grudnia 2020 r.; 

z ostrożności również: 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego się posiadanego potencjału osobowego, pomimo że z uzupełnionego wykazu 

osób  wynika,  że  pan  P.B.,  skierowany  do  realizacji  zamówienia  w  charakterze 

Projektanta-

Architekta, nie posiada żądanego przez zamawiającego doświadczenia, gdyż 

nie  wykonał  wskazanej  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (zwanej  dalej 

nadal: „SIWZ”) dokumentacji projektowej, a jedynie był jej współautorem; 

z najdalej idącej ostrożności również: 

naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w związku z art. 26 ust. 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 

1  pkt  12)  Pzp  w  zwi

ązku  z  §  2  ust.  4  pkt  1)  Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  (zwanego  dalej:  „Rozporządzeniem  ws.  Dokumentów”),  przez  błędne 

przyjęcie,  że  wykonawca  GRAND  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

tyczącego  się  posiadanego  doświadczenia,  pomimo  że  ze  złożonych  dowodów  do 

wykazu  doświadczenia  nie  wynika,  aby  basen  realizowany  dla  Gminy  Jawor  został 

należycie  wykonany,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończony, 

gdyż  załączone  oświadczenie  własne  należy  w  okolicznościach  sprawy  pominąć  (nie 

stanowi  dowodu),  zaś  protokół  odbioru  końcowego  nie  zawiera  informacji 

wartościujących,  w  szczególności  z  których  wynikałoby  czy  zostały  usunięte  wady  i 

usterki, a tak

że że nie zostały potrącone jakiekolwiek kary umowne, co dopiero mogłoby 

stanowić dowód należytego wykonania tej inwestycji. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej; 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem:  wykluczenia 

wykonawcy GRAND z postępowania oraz zatrzymania wykonawcy GRAND wadium; 

dokonania  wyboru  oferty  odwołującego,  w  ramach  powtórzonej  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  oraz 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego powołanych w odwołaniu 

przepisów  Pzp.  Zdaniem  odwołującego  gdyby  zamawiający  działał  zgodnie  z  przepisami 

Pz

p,  należycie  zbadałby  i  ocenił  ofertę  złożoną  przez  GRAND.  W  konsekwencji, 

zamawiający nie dokonałby wyboru tej oferty jako oferty najkorzystniejszej, lecz wykluczyłby 


tego  wykonawcę  z  uwagi  na  wystąpienie  podstaw  do  opisanych  w  treści  niniejszego 

odwołania  oraz  zatrzymałby  GRAND  wadium.  Wówczas,  zamawiający  dokonałby  wyboru 

oferty  odwołującego,  który  nie  podlega  wykluczeniu,  złożył  ofertę  zgodną  z  treścią  SIWZ, 

która  zawiera  najwyższą  ilość  punktów  w  ocenianych  kryteriach.  Odwołujący  zaznaczył 

również,  że  gdyby  oferta  nr  5  została  oceniona  (w  dniu  3  grudnia  2020  r.  zamawiający 

odrzucił  tę  ofertę  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp),  to  uplasowałaby  się  za  ofertą 

odwołującego,  na  trzecim  miejscu.  W  wyniku  powyższego,  tj.  gdyby  zamawiający 

podejmował  czynności  zgodne  z  przepisami  Pzp,  odwołujący  uzyskałby  przedmiotowe 

zamówienie  i  osiągnął  zysk,  który  planował  osiągnąć  poprzez  realizację  przedmiotowego 

zamówienia (lucrum cessans). Powyższe stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania 

przez  odwołującego  ze  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w  art.  179  ust.  1  Pzp. 

Odwołujący wskazał nadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów Pzp niewątpliwie 

ma 

istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  zatem  biorąc  pod  uwagę  art.  192  ust.  2  Pzp 

Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić odwołanie. 

Na  wstępie  odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  19  października  2020r.  zamawiający 

wezwał  wykonawcę  GRAND  do  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp.  Po  ich 

zbadaniu,  zamawiający  stwierdził,  że  występuje  w  nich  szereg  uchybień,  które  jednak  są 

konwalidowane, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zatem, w dniu 20 listopada 2020r. zamawiający 

wystosował do GRAND wniosek o uzupełnienie oferty – w trybie art. 26 ust. 3 Pzp - w niżej 

wskazanym zakresie (oraz wniosek o wyjaśnienie oferty w trybie art. 26, ust. 4ustawy Pzp). Z 

uwagi  na  fakt,  że  odwołujący  w  pełni  poparł  stanowisko  zamawiającego  w  zakresie 

wadliwości rzeczonych dokumentów i oświadczeń, odwołujący przytoczył w odwołaniu treść 

niniejszego wezwania, traktując ją jako własne uzasadnienie do postawionych zarzutów.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  z  pkt  1  odwołujący  wyjaśnił  dlaczego  zarzut  tyczący  się 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  tyczącego  się  zdolności 

finansowej jest zasadny, cytując w tym zakresie zastrzeżenia zamawiającego i uznając je za 

własne.  Następnie  odwołujący  zauważył,  że  w  ostatnim  dniu  upływu  terminu  na  złożenie 

uzupełnień,  tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do 

zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne siedem (7) dni, 

a zamawiający udzielił odmownej odpowiedzi na wniosek GRAND. W ocenie odwołującego 

siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  zamawiającego,  wykonawcy  GRAND  na 

uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu potwierdzającego posiadanie zdolności finansowej, żądanej w Rozdziale VII ust. 

3  pkt  3.2.1  SIWZ.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  rzeczonego  warunku,  co 

powinno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania.  Tym  samym,  zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje 


na uwzględnienie. 

W  zakresie  zarzutu  z  pkt  2  odwołujący  wyjaśnił  dlaczego  zarzut  tyczący  się 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  tyczącego  się  posiadanego 

doświadczenia jest zasadny, cytując w tym zakresie zastrzeżenia Zamawiającego i uznając 

je  za  własne.  Następnie  odwołujący  zauważył,  że  w  ostatnim  dniu  upływu  terminu  na 

złożenie  uzupełnień,  tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do 

zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne siedem (7) dni, 

a zamawiający udzielił odmownej odpowiedzi na wniosek GRAND. W ocenie odwołującego 

siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  zamawiającego  wykonawcy  GRAND  na 

uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  doświadczenia,  żądanego  w  Rozdziale  VII  ust.  3 

pkt  3.3.1.1.  SIWZ.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  rzeczonego  warunku,  co 

pow

inno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania.  Tym  samym,  zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje 

na uwzględnienie. 

W uzasadnieniu dla zarzutu 

z pkt 3 odwołujący wyjaśnił dlaczego zarzut tyczący się 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  tyczącego  się  posiadanego 

potencjału  osobowego  jest  zasadny,  cytując  w  tym  zakresie  zastrzeżenia  zamawiającego  i 

uznając je za własne. Następnie odwołujący zauważył, że w ostatnim dniu upływu terminu na 

złożenie  uzupełnień,  tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do 

zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne siedem (7) dni, 

a zamawiający udzielił odmownej odpowiedzi na wniosek GRAND. W ocenie odwołującego 

siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  zamawiającemu  wykonawcy  GRAND  na 

uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  doświadczenia,  żądanego  w  Rozdziale  VII  ust.  3 

pkt  3.3.2.1.  SIWZ.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  rzeczonego  warunku,  co 

powinno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania.  Tym  samym,  zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje 

na uwzględnienie. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  z  pkt  4  odwołujący  wyjaśnił  dlaczego  zarzut  tyczący  się 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  tyczącego  się  posiadanego 

potencjału  osobowego  jest  zasadny,  cytując  w  tym  zakresie  zastrzeżenia  zamawiającego  i 

uznając je za własne. Następnie odwołujący zauważył, że w ostatnim dniu upływu terminu na 

złożenie  uzupełnień,  tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do 

zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne siedem (7) dni, 

a zamawiający udzielił odmownej odpowiedzi na wniosek GRAND. W ocenie odwołującego 

siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  zamawiającemu  wykonawcy  GRAND  na 


uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  doświadczenia,  żądanego  w  Rozdziale  VII  ust.  3 

pkt  3.3.2.4

.  SIWZ.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  rzeczonego  warunku,  co 

powinno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania.  Tym  samym,  zarzut 

naru

szenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje 

na uwzględnienie. 

Co do zarzutu z pkt 5 

odwołujący wyjaśnił dlaczego zarzut tyczący się niewykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  tyczącego  się  posiadanego  potencjału 

osobowego jest zasadny, cytując w tym zakresie zastrzeżenia zamawiającego i uznając je za 

własne.  Następnie  odwołujący  zauważył,  że  w  ostatnim  dniu  upływu  terminu  na  złożenie 

uzupełnień,  tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do 

zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne siedem (7) dni, 

a zamawiający udzielił odmownej odpowiedzi na wniosek GRAND. W ocenie odwołującego 

siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  zamawiającemu  wykonawcy  GRAND  na 

uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  doświadczenia,  żądanego  w  Rozdziale  VII  ust.  3 

pkt  3.3.2.7

.  SIWZ.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  rzeczonego  warunku,  co 

powinno 

skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania.  Tym  samym,  zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje 

na uwzględnienie. 

W  przypadku  zarzutu  z  pkt  6  odwołujący  wyjaśnił  dlaczego  zarzut  tyczący  się 

niewykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia,  w  zakresie  złożenia  zaświadczenia  o 

niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest 

zasadny,  cytując  w  tym  zakresie  zastrzeżenia  zamawiającego  i  uznając  je  za  własne. 

Następnie odwołujący zauważył, że w ostatnim dniu upływu terminu na złożenie uzupełnień, 

tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  wykonawca  GRAND  zwrócił  się  do  zamawiającego  z 

wnioskiem  o  wydłużenie  terminu  na  uzupełnienie  o  kolejne  siedem  (7)  dni,  a  zamawiający 

udzielił  odmownej  odpowiedzi  na  wniosek GRAND. W ocenie odwołującego  siedmiodniowy 

termin wyznaczony przez zamawiającemu wykonawcy GRAND na uzupełnienie oferty minął, 

a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek  dokumentu  potwierdzającego 

posia

danie  doświadczenia,  żądanego  w  Rozdziale  VII  ust.  2  pkt  3.3.2.1.  SIWZ  oraz 

żądanego w Rozdziale VIII ust. 2 lit. g) SIWZ. Tym samym, GRAND nie wykazał spełnienia 

rzeczonego  warunku,  co  powinno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z 

postępowania. Tym samym, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 

pkt 12 Pzp jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie. 

Uzasadniając zarzut wskazany w pkt 7 odwołujący dla celów porządkowych, jeszcze 

raz wskazał, że wykonawca GRAND w ostatnim dniu upływu terminu na złożenie uzupełnień, 


tj.  w  dniu  27  listopada  2020  r.,  o  godzinie  16:20:27,  zwrócił  się  do  zamawiającego  z 

wnioskiem  o  wydłużenie  terminu  na  uzupełnienie  o  kolejne  siedem  (7)  dni.  W  tym  samym 

dniu  z

amawiający,  o  godz.  22:27:35  udzielił  odmownej  odpowiedzi  na  wniosek  GRAND. 

Siedmiodniowy  termin  wyznaczony  przez  z

amawiającego  wykonawcy  GRAND  na 

uzupełnienie  oferty  minął,  a  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek 

dokumentu,  wnioskowanego  przez  z

amawiającego  w  piśmie  z  dnia  20  listopada  2020  r. 

Odwołujący wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko zamawiającego, wskazane w odmownej 

odpowiedzi  na  wniosek  GRAND,  że  termin  na  uzupełnienie  dokumentów  był  realny.  Dzień  

listopada 2020  r. to piątek,  zaś w  okresie od  23  do  27  listopada 2020  r.,  nie było  żadnych 

świąt  państwowych,  więc  każdy  z  tych  dni  był  dniem  roboczym.  Tym  samym,  GRAND 

otrzymał  aż  tydzień,  przeszło  5  dni  roboczych,  za  uzupełnienie  własnej  oferty.  Zdaniem 

odwołującego  zaniechanie  dokonania  przez  GRAND  uzupełnień  w  wyznaczonym  przez 

zamawiającego terminie wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy. 

Termin wyznaczony przez zamawiającego był wystarczający, aby wykonawca – działający z 

należytą  starannością  –  był  w  stanie  uzupełnić  swą  ofertę  o  wnioskowane  dokumenty. 

Zatem, bezskuteczny upływ wyznaczonego przez zamawiającego terminu skutkować winno 

konsekwencjami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

Reasumując,  odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  przedłużenia 

terminu składania uzupełnień po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu. Takie działania, 

jako nielojalne i faworyzujące GRAND, nie zasługuje na ochronę Krajowej Izby Odwoławczej. 

Tym  samym,  zdaniem  odwołującego,  dopuszczając  się  dwukrotnego  wezwania  do 

uzupełnień tego samego zakresu, zamawiający w sposób rażący naruszył prymarne zasady 

równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  oraz  udzielania  zamówienia  publicznego 

wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustaw, a także przepisy art. 26 ust. 

3 Pzp w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Jeśli  chodzi  o  uzasadnienie  dotyczące  zarzutu  podniesionego  w  pkt  8  odwołujący 

wskazał,  że  stosownie  do  postanowienia  art.  46  ust.  4a  Pzp,  zamawiający  zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ust. 3 i 3a, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności,  o których mowa w  art.  25 rodzaje dokumentów  żądanych w  postępowaniu od 

wykonawców  ust.  1,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  załączniki  do  oferty  lub 

wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  ust.  1,  pełnomocnictw  lub  nie  wyraził 

zgody  na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  uprawnienia  zamawiającego  w  toku 

badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez  wykonawcę  jako  najkorzystniejszej.  Przepis  ten  stwarza  więc  materialno-prawną 

podstawę dla obowiązku zatrzymania wadium przez zamawiającego w przypadku zaistnienia 


sytuacji  opisanej  w  tym przepisie.  Zarówno  w  doktrynie jak  i  orzecznictwie sporne jest,  czy 

art.  46  ust.  4a  Pzp  zobowiązuje  zamawiających  do  zatrzymania  wadium  wraz  z  odsetkami 

wykonawcy,  który  w  celu  wykonania  wezwania  zamawiającego,  a  także  wykazania 

spełniania  określonych  warunków  podmiotowych  udziału  w  postępowaniu,  przedstawia 

dokumenty,  które  nie  potwierdzają  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  lub 

zawierają błędy (patrz np. wyrok KIO z 29 marca 2012 r., sygn. akt KIO 536/12, KIO 537/12). 

Nie  jest  jednak  sporna  okoliczność,  że  w  przypadku  nie  złożył  wymaganych  dokumentów, 

oświadczeń  lub  pełnomocnictw  znajduje  zastosowanie  obowiązek  zatrzymania  wadium 

wykonawcy. 

Zdaniem  odwołującego  wykonawca  GRAND  nie  tylko  miał  wystarczającą  ilość  czasu  na 

uzupełnienie  dokumentów,  zwłaszcza,  że  powinny  byty  one  być  już  w  posiadaniu  tego 

wykonawcy.  Niedbalstwo  GRAND  i  brak  należytej  staranności  przejawiają  się  nie  tylko  w 

uchybieniu  terminom  dla  dokonania  określonych  czynności,  ale  także  we  wnioskowaniu  o 

wydłużenie terminu na uzupełnienie dopiero o 16:20:27, gdy powinien spodziewać się, że w 

ogóle  ono  nie  zostanie  przez  zamawiającego  przeczytane  w  tym  dniu,  gdyż  zgodnie  z 

informacją  zawartą  w  Rozdziale  IX  ust.  3  SIWZ,  w  piątki  zamawiający  urzęduje  do  godz. 

Reasumując, odwołujący stwierdził, że zaniechanie uzupełnienia prze GRAND dokumentów 

do  dnia 27  listopada 2020  r.,  było spowodowane niedochowaniem  przez  GRAND  należytej 

staranności. Długi termin na dokonanie uzupełnień pozawalał na skuteczne konwalidowanie 

oferty,  lecz  niedbalstwo  i  nonszalancja  GRAND  w  komunikacji  z  zamawiającym 

spowodowały, że zbyt opieszale działał i nie był w stanie sprostać wezwaniu zamawiającego, 

pomimo  tak  hojnie  przyznanego  siedmiodniowego  terminu  na  uzupełnienia.  Tym  samym, 

zdaniem  odwołującego,  ziściła  się  przesłanka  z  art.  46  ust.  4a  Pzp,  obligująca 

zamawiającego do zatrzymania wadium GRAND z uwagi na całkowicie bierną postawę tego 

wykonawcy  i  brak  złożenia  jakichkolwiek  dokumentów,  w  jakiejkolwiek  formie  do  dnia  27 

listopada 2020 r. 

Zarzut  wskazany  w  pkt  9  odwołujący  podniósł  z  ostrożności,  na  wypadek 

nieuwzględnienia  przez  Izbę,  iż  doszło  do  złamania  zasady  jednokrotnego  wezwania  do 

uzupełnień  tego  samego  zakresu.  Odwołujący  w  tym  zarzucie  odniósł  się  bowiem  do 

uzupełnionego  wykazu  osób,  wykazując  brak  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  odniesieniu  do  Projektanta  głównego.  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z 

oświadczeniem  GRAND  pan  P.B.  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

postawion

ego  w  Rozdziale  VII  ust.  3  pkt  3.3.2.1.  SIWZ.  W  uzupełnionych  dokumentach 

tyczących  się  tego  specjalisty  GRAND  oświadcza,  że  pan  P.B.  nie  ma  doświadczenia  w 

wykonaniu  pełno-branżowej  dokumentacji  projektowej,  lecz  że  ma  doświadczenie  w 

wykonaniu  CZĘŚCI  pełno-branżowej  dokumentacji  projektowej. Powyższe  wynika  z  dwóch 


dokumentów  –  wykazu  osób,  gdzie  zamiast  potwierdzić  doświadczenie  konkretnej  osoby  i 

oświadczyć,  że  pan  P.B.  „wykonał”  dokumentację,  GRAND  używa  określenia 

odzwierciedlające  zbiorcze  doświadczenie  dwóch  lub  więcej  osób  tj.  „wykonano”.  Dalej,  w 

referencji  wystawionej  przez  Bruk-

Bet  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Żabnie,  wystawca  referencji 

poświadczył, że wykazywana „pełno-branżowa dokumentacja projektowa” była wykonywana 

przez  dwa  biura  projektowe,  ora

z  że  nadzór  autorski  był  sprawowany  przez  dwie  osoby,  a 

nie  wyłącznie  przez  pana  P.B.  Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał,  aby  pan  P.B.  posiadał 

doświadczenie  w  wykonaniu  chociaż  jednej  „pełno-branżowej  dokumentacji  projektowej”, 

zgodnej z warunkami SIWZ.  

W dals

zej kolejności odwołujący wyjaśnił, że w praktyce zdarza się, że jest dwóch lub więcej 

autorów jednego dzieła, albo że dopiero suma dzieł (poszczególnych zakresów dokumentacji 

projektowej)  daje  konkretny  efekt.  O  ile  w  pierwszym  przypadku  można  mówić  o  nabyciu 

stosownego  doświadczenia  wszystkich  współautorów  dokumentacji  projektowej,  o  tyle  w 

drugim  przypadku  nie  ma  możliwości,  aby  nabyć  stosowne  doświadczenie,  jeżeli 

zrealizowało  się  tylko  część  dokumentacji  projektowej.  Z  uwagi  na  fakt,  że  pan  P.B. 

zreali

zował  jedynie  określony  zakres  dokumentacji  wymaganej  treścią  warunku,  stwierdzić 

należy,  że  GRAND  nie  wykazał  wymaganego  doświadczenie  uzupełnionym  wykazem  i 

dokumentami.  Z  uwagi  na  brzmienie  warunku,  który  dotyczył  dokumentacji  projektowej 

budowy  lub  przebudowy  lub  rozbudowy  obiektu  kultury  fizycznej  (sportowego)  lub 

rekreacyjnego  lub  kulturalnego  posiadającego  minimum  1.000  miejsc  siedzących,  która 

uzyskała  pozwolenie  na  budowę,  należy  przyjąć,  że  zgodnie  z  literalną  i  celowościową 

wykładnią  tego  warunku,  intencją  zamawiającego  było  wykazanie  się  przez  wykonawców 

dysponowaniem  osoby  z  doświadczeniem  w  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  do 

średniego obiektu, za to wykonanej samodzielnie. Należy uwzględnić, że treść warunku dla 

głównego  projektanta  jest  różna  od  treści  warunku  dla  projektantów  w  poszczególnych 

specjalnościach, którzy nie muszą wykazywać się doświadczeniem zdobytym na podobnym 

obiekcie  jaki  będzie  realizowany  w  wyniku  udzielonego  zamówienia.  Zatem,  zasadne  było 

wymaganie,  aby  główny  projektant  miał  doświadczenie  w  sporządzaniu  całej  dokumentacji 

projektowej, a nie tylko części składowej tej dokumentacji. 

Reasumując  odwołujący  stwierdził,  że  GRAND  wprost  wskazał,  że  wykazywana  realizacja 

dokumentacji  projektowej,  która  miała  dokumentować  doświadczenie  pana  P.B.,  była 

wykonana  jedynie  częściowo.  Wykonawca  GRAND  nie  oświadczył,  że  pan  P.B.  wykonał 

pełno-branżowa  dokumentacja  projektowa,  tylko  że  brał  udział  w  zadaniu.  Tymczasem, 

uwzględniając  fakt,  że  niezbędny  zakres  dokumentacji  projektowej  wskazuje  Inwestor,  to 

GRAND powinien był być w stanie wykazać, że główny projektant (pan P.B.) był autorem (lub 

współautorem) wszystkich elementów wchodzących w skład danej dokumentacji projektowej. 

Tym  samym,  GRAND  nie  wykazał  spełnienia  warunku  wskazanego  w  Rozdziale  VII  ust.  3 


pkt  3.3.2.1.  SIWZ.  co  powinno  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania. 

Tym samym, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp jest 

zasadny i zasługuje na uwzględnienie. 

W przypadku zarzu

tu z pkt 10 postawionego z najdalej idącej ostrożności odwołujący 

wskazał,  że  GRAND  nie  udowodnił  należycie,  iż  niżej  wskazana  realizacja  wykonana  na 

rzecz  Gminy  Jawor  faktycznie  może  potwierdzać  zdobycie  odnośnego  doświadczenia. 

Mianowicie,  na  potwierdzen

ie  należytego  wykonania  ww.  inwestycji  GRAND  przedstawił 

oświadczenie  własne  oraz  Protokół  końcowy  odbioru  robót  z  dnia  31  lipca  2020r.  Obydwa 

ww.  dokumenty  nie  mogą  potwierdzać  należytego  wykonania  przebudowy  basenu  w 

Jaworze. Oświadczenie własne – z uwagi na fakt, że nie ziściły się przesłanki, umożliwiające 

zastąpienie poświadczenia Inwestora przez oświadczenie własne; Protokołu – ponieważ nie 

zawiera  on  elementów  wartościujących,  ocennych,  które  pozwalają  na  przyjęcie,  że 

realizacja została należycie wykonana.  

W  odniesieniu  do  oświadczenia  własnego  odwołujący  wskazał,  że  wymogi  Pzp  dotyczące 

dowodów  należytego  wykonania  dostaw,  robót  budowlanych  czy  usług,  mających 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, są klarowne - 

co 

do  zasady  wykonawca  powinien  przedkładać  listy  referencyjne  pochodzące  od 

kontrahentów.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszczalne  jest  jednak  zastąpienie  ich 

oświadczeniami  własnymi.  Postawienie  warunku  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia  ma 

służyć  zasadniczo  ograniczeniu  kręgu  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu 

wyłącznie do  podmiotów, które  w  przeszłości  realizowały  już  określonego  rodzaju dostawy, 

roboty  czy  usługi  i  posiadają  niezbędne  know-how  pozwalające  na  sprawne  i  należyte 

wykonanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu. W każdym przypadku należy mieć 

na  uwadze  wyjątkowy  charakter  uregulowania  dopuszczającego  możliwość  zastąpienia 

przez wykonawcę referencji oświadczeniem własnym. W świetle wskazówek wynikających z 

orzecznictwa  KIO  złożenie  przez  wykonawcę  własnego  oświadczenia  o  należytym 

wykonaniu  dostawy  lub  usługi  (zamiast  przedłożenia  referencji  pochodzących  od  odbiorcy 

dostawy  lub  usługi)  dopuszczalne  jest  jedynie  w  sytuacjach  szczególnych,  odpowiednio 

uzasadnionych niemożliwością uzyskania referencji.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  odwołujący  uznał,  że  GRAND  powinien  był  –  wraz  ze 

złożeniem  oświadczenia  własnego  –  wykazać,  jakie  to  nastąpiły  szczególne  okoliczności, 

które nie pozwalają mu na złożenie dokumentu pochodzącego od Inwestora. 

W  odniesieniu  do  oświadczenia  własnego  odwołujący  wskazał,  że  choć  Protokół  odbioru 

końcowego  potwierdza  wykonanie  inwestycji  w  terminie,  to  nie  zawiera  jakiegokolwiek 

stwierdzenia,  które  pozwalało  zamawiającemu  na  uznanie,  że  Protokół  ten  potwierdza 

należyte wykonanie zamówienia. Literalna treść Protokołu i § 2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia 

ws.  rodzajów  dokumentów  w  zakresie  dowodów  przedkładanych  w  celu  wykazania 


prawidłowości  danej  realizacji  wyraźnie  wskazuje,  że  po  pierwsze  ustawodawca  akcentuje 

koniecz

ność  odniesienia  się  w  ramach  takich  dokumentów  do  jakości  i  prawidłowości 

referencyjnych  prac,  a  nadto  rozróżniając  pojęcia  zgodności  z  przepisami  prawa 

budowlanego  i 

prawidłowego  ukończenia  do  obu  tych  aspektów  równolegle  nakazuje  się 

odnieść.  W  tym  kontekście,  warto  zwrócić  uwagę,  że  o  ile  Rozporządzenie  ws.  rodzajów 

dokumentów  obowiązujące  w  2006  r.  posługiwało  się  jedynie  sformułowaniem  „należytego 

wykonania robót budowlanych", o tyle kolejne Rozporządzenia obowiązujące od 2009 r. (w 

tym  obecnie  obowiązujące  z  26  lipca  2016  r.)  nakazują  weryfikację  referencyjnych  prac 

równolegle  pod  kątem  zgodności  ich  wykonania  z  prawem  budowlanym/zasadami  sztuki 

budowlanej oraz ich prawidłowego ukończenia., W konsekwencji, w dokumentach mających 

dowodzić  prawidłowości  danej  inwestycji  powinna  się  znaleźć  ocena  wykonanych  prac 

właśnie  pod  kątem  tych  dwóch  zmiennych.  Nade  wszystko,  skoro  celem  referencji  czy  też 

innego  dokumentu  jest  weryfikacja  czy  roboty  budowlane,  których  wykonanie  ma  być 

podstawą  do  uzyskania  kolejnego  kontraktu,  zostały  wykonane  w  sposób  prawidłowy  i 

zgodny  z  przepisami  prawa  budowlanego,  to  w  treści  złożonego  dokumentu,  który  do  nich 

się odnosi, muszą znaleźć się sformułowania wartościujące wykonane prace i wskazujące na 

ich pozytywną ocenę, prawidłowość i staranność. W przeciwnym wypadku taki dokument nie 

spełnia swojej funkcji i nie może stanowić potwierdzenia, zdefiniowanego w §2 ust. 4 pkt 1) 

Rozporządzenia ws. rodzajów dokumentów.  

Odwołujący  wskazał,  że  samo  oświadczenie  Inwestora  w  Protokole  końcowym,  że  roboty 

zostały  wykonane  terminowo,  nie  oznacza,  że  zostały  prawidłowo  ukończone,  ani  tym 

bardziej,  że  nie  zostały  naliczone  kary  umowne  za  nienależyte  wykonanie  zamówienia.  To 

właśnie  wartościujące  elementy  oświadczenia  –  których  próżno  szukać  w  złożonym 

Protokole 

–  pozwalałyby  zamawiającemu  na  przyjęcie,  że  realizacja  potwierdza  nabycie 

doświadczenia,  niezbędnego  do  należytej  realizacji  zamówienia  będącego  przedmiotem 

postępowania. Wobec jednak tak  lapidarnej  treści  Protokołu,  zamawiający  nie powinien  był 

domniemywać  czegokolwiek,  szukać  informacji  na  własną  rękę  lub  wręcz  zakładać,  że  z 

pewnością  basen  w  Jaworach  został  należycie  zrealizowany,  zgodnie  z  zasadami  sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończony. Przeciwnie, zamawiający powinien był wezwać GRAND 

do  uzupełnień.  Jeżeli  zaś  zrodziłyby  się  w  zamawiającym  wątpliwości  w  zakresie 

prawdziwości  klarownych  oświadczeń,  potwierdzających  spełnienie  warunku  (których 

obecnie  brak  w  ofercie  GRAND),  do  wówczas  mógłby  podjąć  się  własnych  badań,  w  celu 

wery

fikacji  prawdziwości  tych  twierdzeń.  Każdorazowo  jednak,  to  z  oferty  wykonawcy  ma 

wynikać spełnienie warunków  udziału  w  postępowaniu,  a brak  takich  oświadczeń  w  ofercie 

GRAND powinien był skutkować wezwaniem tego wykonawcy do uzupełnienia oferty. 

Reasumując, odwołujący stwierdził, że biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, 

zamawiający winien wdrożyć w odniesieniu do omawianej realizacji obligatoryjną procedurę 


przewidzianą art. 26 ust. 3 Pzp , tak aby uzyskać od wykonawcy – na którym ciąży przecież 

obowiązek  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  potwierdzenie,  iż 

realizacja,  na  którą  się  powołuje,  istotnie  wykonana  została  w  sposób  należyty  i  zgodny  z 

przepisami  prawa  budowlanego,  względnie  aby  wykonawca  legitymował  się  inną  (nową) 

referencją, która sprostałaby w pełni wymaganiom określonym w Rozdziale VII ust. 3.3.1.1, 

SIWZ. Tym samym, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) 

Pzp  w  związku  z  §  2  ust.  4  pkt  1)  Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  jest  zasadny  i 

zasługuje na uwzględnienie. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  zgłosili 

wykonawcy: 

wspólnie  ubiegający się o  udzielenie  zamówienia:  NDI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Sopocie  oraz  NDI  SOPOT 

S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Strabag Sp. z o.o., a po stronie 

odwołującego wykonawca GRAND. 

Jak wskazano powyżej przy opisie okoliczności dotyczących sprawy o sygn. akt KIO 

3300/20 zamawiający w dniu 14 stycznia 2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie. Jeśli chodzi 

o przedmiotowe odwo

łanie zamawiający podniósł następującą argumentację.  

W  zakresie  zarzutów  podniesionych  w  pkt  1-7  zamawiający  wyjaśnił,  że  czynność 

wezwania  GRAND  do  uzupełnienia  dokumentów  i  wyjaśnień  była  jedną  czynnością. 

Wezwanie w trybie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, 

miało bezwzględnie charakter jednokrotny. W 

przedmiotowym postępowaniu zamawiający raz wezwał do uzupełnienia dokumentów, którą 

to  czynność  dokonał  przy  udziale  dopuszczalnej  procedury  sanacyjnej.  Pismem  z  dnia  30 

listopada  2020  r.  doręczonym  w  tym  samym  dniu  zamawiający  dokonał  następujące 

czynności:  

1. częściowo unieważnił czynność zamawiającego z dnia 20 listopada 2020 r. polegającą na 

wezwaniu  wykonawcy:  GRAND,  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów  z  dnia  20 

listopada  2020  r.  w  zakresie  wyznaczonego 

terminu  dokonania  czynności  do  dnia  27 

listopada 2020 r.;  

2. unieważnił czynność zamawiającego z dnia 27 listopada 2020 r. polegającą na odmowie 

przedłużenia (wyznaczenie nowego) terminu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów;  

3. ostatecznie wyznaczył wykonawcy GRAND termin do: 

1) uzupełnienia dokumentów (które są niekompletne, zawierają błędy oraz budzą wskazane 

przez  zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  20  listopada  2020  r.  (znak:  NIK.271.1.2020) 

wątpliwości);  

2)  wyjaśnienia  treści  dokumentów  które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: NIK.271.1.2020) 

wątpliwości). 


W  oparciu  o  powyższą  czynność  wykonawca  GRAND  zobowiązany  był  do  złożenia 

zamawiającemu wymaganych w  piśmie z  dnia  20 listopada 2020 r.  (znak:  NIK.271.1.2020) 

dokumentów  oraz  wyjaśnień  odnośnie  treści  dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy 

Zakupowej  dostępnej  pod  adresem  https://platformazakupowa.pl  w  nowo  wyznaczonym 

nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  2  grudnia  2020  r.  do  godz.  15.00.  Tym  samym  nie 

sposób uznać, że czynność ta miała charakter wielokrotny. 

Zamawiający podniósł, że procedura sanacyjna którą zastosował była prawnie prawidłowa i 

możliwa  do  zastosowania.  Orzecznictwo  KIO  jest  spójne  w  zakresie  możliwości  naprawy 

błędów  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  każdym  jego  etapie.  Jak 

bowiem  wskazuje  orzecznictwo,  zamawiający  jest  uprawniony  do  powtórzenia  z  własnej 

inicjatywy czynności, jeśli dopatrzy się w swoim działaniu nieprawidłowości. Wskazuje się, że 

zamawiający  ma  każdorazowo  prawo  do  samoistnego  podjęcia  decyzji  o  powtórzeniu 

dokonanych  przez  siebie  czynności  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą 

inne 

okoliczności  uzasadniające  ich  unieważnienie.  Zamawiający  zawsze  może  więc 

dokonać niejako uzdrowienia swojej czynności co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. 

Dalej zamawiający wyjaśnił, że materialną podstawą dokonania opisanej powyżej czynności 

sanac

yjnej były ustalenia podjęte na posiedzeniu komisji zawarte w protokole z 30 listopada 

2020 r. Komisja zważyła tam, że z przepisu art. 26 ust. 3 i 4 Pzp wynika jednoznacznie, że to 

zamawiający  w  wezwaniu  wskazuje  termin,  w  jakim  oświadczenia  lub  dokumenty  powinny 

być  złożone  (lub  uzupełnione,  poprawione)  lub  w  jakim  wykonawca  powinien  udzielić 

stosownych wyjaśnień. Komisja zważyła także, że zamawiający nie ma całkowitej swobody 

w tym zakresie. Wyznaczony bowiem termin powinien być terminem realnym, pozwalającym 

na zadośćuczynienie wezwaniu zamawiającego. Zakreślony termin powinien być adekwatny 

do  okoliczności,  to  jest  uwzględniać  realną  możliwość  uzyskania  i  złożenia 

uzupełnionych/poprawionych dokumentów przez wezwanego wykonawcę. Za wyrokiem KIO 

z 12 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2035/17), Komisja wskazała, że termin „odpowiedni” 

to  taki,  który  pozwala  wykonawcy  na  realizację  wezwania  zamawiającego,  a  z  drugiej  nie 

prowadzi  do  przedłużenia  postępowania.  Wskazany  przez  zamawiającego  termin  powinien 

być  adekwatny  do  sytuacji  istniejącej  w  danym  postępowaniu  i  dawać  wezwanym 

wykonawcom  realną  szansę  na  przedłożenie  dokumentów.  W  mającej  miejsce  w  czasie 

podejmowania  czynności  sytuacji  okoliczności  związanych  ze  skalą  zakażeń  i  choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zasadnym stało się wyznaczenie nowego terminu 

na  złożenie  pożądanych  dokumentów.  W  czynności  tej  najbardziej  istotnym  był  fakt,  że 

wykonawca  Grand  złożył  stosowny  wniosek  o  przedłużenie  terminu  w  którym  podniósł,  że 

uzupełnieniu  podlega  w  głównej  mierze  jest  to  dokumentacja,  która  powinna  zostać 

skorygowana  przez  podmioty  i  instytucje  zewnętrzne.  Uzasadnił  także,  że  w  związku  z 


panującą  sytuacją  epidemiczną,  zarówno  pracownicy  banków,  urzędów,  jak  i  osoby 

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, od których zobowiązany 

jest  pozyskać  niezbędne  dokumenty  i  wyjaśnienia,  prowadzą  obecnie  ograniczoną 

działalność  stacjonarną,  wobec  czego,  pozyskanie  niezbędnej  dokumentacji  i 

skompletowanie  wszystkich  wyjaśnień  w  wyznaczonym  czasie  było  zbyt  wielkim 

utrudnieniem. Wykonawca Grand  jasno  zakomunikował,  że  wobec  stanu  pandemii  COVID-

19  boryka  się  z  trudnościami  organizacyjnymi  w  zakresie  dokonania  czynności,  do  której 

wezwał  go  zamawiający.  Podnieść  należy,  że  wykonawca  musi  mieć  więc  realną  szansę 

uzupełnienia,  na  wezwanie  zamawiającego,  oświadczeń  i  dokumentów,  które  potwierdzą 

spełnianie  postawionego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Fakt,  że  po  ostatecznym 

wyznaczeniu  realnego  terminu  na  dokonanie  czynności  wykonawca  Grand  potwierdził 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  potwierdza  prawidłowość  decyzji 

zamawiającego.  Niedokonanie  czynności  wyznaczenia  realnego  terminu  na  dokonanie 

przedmiotowej  czynności  stanowiłoby  nieuzasadnione  uniemożliwienie  wykonawcy  Grand 

skutecznego 

ubiegania  się  o  pozyskanie  zamówienia  w  sytuacji  posiadania  rzeczywistego 

potencjału  do  jego  realizacji.  Dokonując  przedmiotowej  czynności  zamawiający  niejako 

przywrócił  możliwość  konkurowania  w  przetargu  na  zasadach  równego  traktowania  i 

uczciwej  konkure

ncji.  Zaniechanie  wyznaczenia  realnego  terminu  na  uzupełnienie 

dokumentów stanowiłoby o dyskryminacji wykonawcy Grand. Zamawiający swoją czynności 

naprawczą przywrócił prowadzenie postępowania do zgodności z zasadą wyrażoną w art. 7 

ust.  1  Pzp.  Z  ww.  przep

isu  należy  wyprowadzić  normę,  że  każdy  termin  określany  w 

stosunkach pomiędzy podmiotami powinien być „odpowiedni” „stosowny” lub „adekwatny” do 

danej czynności, w tym stopnia jej skomplikowania (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 22 września 2020 r. sygn. akt KIO 1943/20). Taki termin został dopiero wyznaczony w 

oparciu  o  czynność  zamawiającego  z  dnia  30  listopada  2020  r.  Zamawiający  wskazał  przy 

tym, że od 20 listopada 2020 r. (piątek), a właściwie od 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) 

data  wysłania  wiadomości:  2020-11-20  17:34:02,  data  odczytania  wiadomości:  202011-23 

06:57:391  wykonawca  Grand  w  realiach  pandemii  COVID-

19  nie  mógł  realnie  sprostać 

wezwaniu  zamawiającego  w  pierwotnie  wyznaczonym  terminie.  Dopiero  wyznaczony  na 

nowo  termin  po  doko

naniu  stosownych  unieważnień  czynności  zapewnił  realne  dokonanie 

czynności we właściwej formie, treści i terminie. 

Jeśli chodzi o zarzut dotyczący wadium zamawiający stwierdził, że bezzasadnym jest 

zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 46 

ust. 4a Pzp przez błędne przyjęcie, że 

wykonawca  dokonał  terminowego  uzupełnienia  dokumentów,  podczas  gdy  wyznaczony 

termin  upłynąć  miał  w  dniu  27  listopada  2020  r.  skutkiem  czego  zamawiający  nie  jest 

zobowiązany do zatrzymania temu wykonawcy wadium.  


W  oc

enie  zamawiającego  zarzut  niewłaściwego  zastosowania  przepisu  polega  na 

wykazaniu,  że  rzeczywisty,  ustalony  w  sposób  niewątpliwy  stan  faktyczny  nie  odpowiada 

stanowi  hipotetycznemu,  wskazanemu  w  zastosowanym  przepisie.  Nie  sposób  skutecznie 

stawiać  zarzutu  nietrafnego  zastosowania  prawa  materialnego,  gdy  z  jego  uzasadnienia 

wynika, że kwestionowane są ustalenia stanu faktycznego, tak jak ma to miejsce w niniejszej 

sprawie,  gdzie  istota  sporu  sprowadza  się  do  rozstrzygnięcia  czy  w  wykonaniu  wezwania 

skierowa

nego na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp doszło do złożenia przez wykonawcę 

dokumentów  i  wyjaśnień  z  przekroczeniem  wyznaczonego  terminu.  Niezależnie  jednak  od 

tego, że zamawiający nie podziela poglądu odwołującego w ww. zakresie, to zauważa, iż dla 

o

ceny  zasadności  zatrzymania  wadium  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  jest 

wystarczające  samo  odniesienie  się  poprawności  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy  z 

postępowania.  Ocena  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  jest  zero-

jedynkowo,  n

atomiast  dla  oceny,  czy  wadium  mogłoby  zostać  przez  zamawiającego 

zatrzymane  znaczenie  ma  również  to,  czy  brak  właściwej  reakcji  na  wezwanie,  o  którym 

mowa  w  art.  26  ust.  3  Pzp  mógł  wynikać  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  wykonawcy. 

Ocena  pod  tym  kątem  wymagałaby  uwzględnienia  okoliczności,  których  istnienie  nie  ma 

wpływu  na  ustalenie,  czy  złożone  na  wezwanie  zamawiającego  dokumenty  potwierdzały 

spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Niezależnie  od  oceny  dopuszczalności  tak 

sformułowanego  zarzutu  i  skorelowanego  z  nim  żądania  o  nakazanie  zamawiającemu 

zatrzymania wadium, to, co istotne, odwołujący nie odniósł się w żaden sposób do tego czy 

nieterminowe  wykonanie  zobowiązania  do  przedłożenia  dokumentów  i  wyjaśnień  wynika  z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Pomijane są bowiem okoliczności wskazane przez 

wykonawcę  we  wniosku  z  dnia  27  listopada  2020  r.,  a  odwołujący  skupił  się  wyłącznie  na 

fakcie złożenia dokumentów w dniu 2 grudnia 2020 r. 

W  zakresie  zarzutu  postawionego  z  ostrożności,  a  zawartego  w  pkt  9  zamawiający 

wyjaśnił,  że  argumentacja  odwołującego  przeprowadzana  z  uwzględnieniem  swoistej 

wykładni SIWZ oraz treści przepisów prawa w zakresie postawionego warunku dotyczącego 

doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zadania w charakterze architekta-projektanta, 

jest  chybiona  z  tego  względu,  iż  nie  uwzględnia  treści  decyzji  nr  1573/15  wydanej  przez 

Starostę  Tarnowskiego  w  dniu  1  grudnia  2015  r.  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i 

udzieleniu  pozwolenia  na  budowę,  obejmującej  na  rozbudowę,  przebudowę  i  nadbudowę 

istniejącego kompleksu sportowego zlokalizowanego na dz. nr 253/2, 261/2, 261/3, 1132/2, 

261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 253/1 w miejscowości Nieciecza. W treści decyzji 

organ  architektoniczno-

budowlany  wskazał  jednego  autora  projektu,  tj.  mgr  inż.  arch.  P.B., 

podając  numer  uprawnienia  w  specjalności  architektonicznej  wpisany  na  listę  MOIA.  Na 

gruncie  prawa  budowlanego  projektant  jest  jednym  z  uczestników  procesu  inwestycyjnego, 

do  którego  obowiązków  należało  m.in.  (w  brzmieniu  na  dzień  wydania  ww.  decyzji): 


opracowanie  projektu  budowlanego  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  ustawy,  ustaleniami 

określonymi  w  decyzjach  administracyjnych  dotyczących  zamierzenia  budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 

o  zmianie  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz.  443))  oraz 

zapewnienie,  w  razie  potrzeby,  udziału  w  opracowaniu  projektu  osób  posiadających 

uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności  oraz  wzajemne 

skoordynowanie  techniczne  wykonanych  przez  te  osoby  opracowań  projektowych, 

zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia  w  procesie  budowy,  z  uwzględnieniem  specyfiki  projektowanego  obiektu 

budowlanego  (art.  20  ust.  1  pkt  la  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane,  w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  – Prawo budowlane 

oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz.  443)).  Podkreślenia  wymaga,  że  zgodnie  z 

wymaganiami  dotyczącymi  formy  i  zakresu  projektu  budowlanego  na  stronie  tytułowej 

należało  zamieścić  imię,  nazwisko,  numer  uprawnień,  specjalność  oraz  podpis  projektanta, 

oraz  imiona  i  nazwiska  osób  posiadających  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w 

odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz 

z  określeniem  zakresu  ich  opracowania,  specjalności  i  numeru  posiadanych  uprawnień 

budowlanych oraz datę opracowania i podpisy (par. 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nadanym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554)). Ustawodawca, w 

stanie  prawnym  obowiązującym  w  dacie  wydania  ww.  pozwolenia  na  budowę,  rozróżniał 

wyraźnie  projektanta  od  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w 

odpowiedniej specjalności opracowującej część projektu budowlanego. Proste przenoszenie 

pojęć  z  zakresu  prawa  autorskiego  (autor,  współautor  projektu)  na  grunt  prawa 

bud

owlanego,  gdzie  pojęcia  i  zakresy  obowiązków  poszczególnych  uczestników  procesu 

inwestycyjnego  zostały  zdefiniowane  jest  nieprawidłowe.  Z  dokumentu  urzędowego,  jakim 

jest ww. decyzja Starosty Tarnowskiego, wydanego przez właściwym organ w zakresie jego 

kom

petencji,  wynika,  że  pan  P.B.  był  projektantem  w  ramach  zadania  pn.  Rozbudowa, 

przebudowa  i  nadbudowa  istniejącego  kompleksu  sportowego  zlokalizowanego  na  dz.  nr 

253/2, 261/2, 261/3, 1132/2, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 253/1 w miejscowości 

Ni

eciecza.  W  tym  stanie  rzeczy  nie  sposób  zasadnie  twierdzić  za  odwołującym,  że  nie 

wykonywał  on  dokumentacji  pełnobranżowej  dotyczącej  obiektu  opisanego  w  SIWZ  w 

ramach wymaganego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia. 


Przechodząc  do  ostatniego  zarzutu  opisanego  w  pkt  10,  postawionego  z  najdalej 

idącej  ostrożności  procesowej,  zamawiający  wskazał,  że  w  protokole  końcowym  odbioru 

robót  dotyczących zadania pn.  Przebudowa basenu letniego  w  Jaworze w  ramach  zadania 

„Basen  Miejski”  stwierdza  się,  że  przedmiot  umowy  został  zakończony  w  terminie 

określonym  w  umowie,  teren  budowy  został  uporządkowany  i  generalnie  stwierdzono,  że 

zakres  robót  objęty  zawartą  umową  został  zrealizowany  –  co  było  podstawą  do  dokonania 

czynności odbioru końcowego. Powyższe, w ocenie zamawiającego pozwala na uznanie, że 

wykazane roboty zostały wykonane należycie. 

Dalej  zamawiający  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  regulacją  wynikającą  z  rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2020  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r. 

poz.  1282)  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

za

mawiający  może  żądać  następujących  dokumentów:  wykazu  robót  budowlanych 

wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w 

szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywan

e, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  inne  dokumenty  (§  2  ust.  4  pkt  1).  Jak  się 

podkreśla,  najważniejsza  jednak  jest  treść,  a  nie  nazwa  czy  tytuł  przedkładanego 

dokumentu.  Choć  w  praktyce  dokumenty  potwierdzające  prawidłowe  wykonanie  robót, 

dostaw  lub  usług  często  nazywa  się  referencjami,  niekoniecznie  wymaganym  dokumentem 

będzie  dokument  o  nazwie  „referencja”.  W  konkretnych  przypadkach  za  takie  dokumenty 

mogą  zostać  uznane  np.  pisemne  potwierdzenia  prawidłowego  wykonania,  protokoły 

odbiorów  końcowych,  a  nawet  pismo  zamawiającego  skierowane  do  wykonawcy  po 

zakończeniu  realizacji  zamówienia,  towarzyszące  zwracanej  gwarancji  należytego 

wykonania.  Do  zamawiającego  należy  ostateczna  ocena,  czy  dany  dokument  jest 

wystarczającym  potwierdzeniem  prawidłowego  wykonania  zadania  wykazanego,  jako 

doświadczenie wykonawcy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 kwietnia 2013 r. KIO 

645/13).  Odwołując  się  do  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  uzasadnione  jest 

twierdzenie,  że  zawarcie  określeń  wartościujących  w  dokumentach  przedkładanych  przez 

w

ykonawcę  nie  jest  warunkiem  sine  qua  non  uznania,  że  roboty,  których  dotyczą  te 


dokumenty  zostały  wykonane  należycie.  W  ocenie  zamawiającego,  skoro  w  protokole 

odbioru  robót  dotyczących  przebudowy  basenu  w  Jaworze  stwierdzono:  inwestycja  została 

zakończona w terminie określonym w umowie, teren budowy został uporządkowany i zakres 

robót objęty zawartą umową został zrealizowany, to nie sposób zasadnie twierdzić, że roboty 

te nie zostały należycie wykonane. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska  stron 

i  uczestników  postępowania  oraz  dowody  przedstawione  na 

posiedzeniu

, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

S

tosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  zastosowanie  miały  przepisy  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.). 

Postępowanie  odwoławcze  zostało  bowiem  wszczęte  przez  wniesienie  odwołań  w  dniu  14 

grudnia 2020 r., a w

ięc przed 1 stycznia 2021 r. 

Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełniają  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  mają  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie przez  z

amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez nich 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została  wypełniona 

także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp  skutkujących 

odrzuceniem 

któregokolwiek z odwołań. 

Tym  samym  Izba  nie  wzięła  pod  uwagę  argumentacji  zamawiającego,  który  wobec  obu 

odwołań  wskazywał,  że  nie  zostały  skutecznie  wniesione  od  czynności  z  dnia  30  listopada 

2020  r.  polegającej  na  częściowym  unieważnieniu  czynności  z  dnia  20  listopada  2020  r. 

polegającej na wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów w zakresie 

wyznaczonego  terminu  dokonania  czynności  do  dnia  27  listopada  2020  r.  oraz 

unieważnieniu  czynności  polegającej  na  odmowie  przedłużenia  (wyznaczenia  nowego) 

terminu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów, w wyniku czego wyznaczono termin do 

dnia  2  grudnia  2020  r

.  Zdaniem  zamawiającego  odwołujący,  nie  zaskarżając  w  pełnym 

zakresie czynności poprzedzających wybór oferty najkorzystniejszej, pozbawili się prawa do 

skutecznego podnoszenia zarzutów z powołaniem się na złożenie przez wykonawcę GRAND 


dokumentów  po  terminie  lub  w  wykonaniu  powtórnego  wezwania.  Jako  podstawę  prawną 

swojego stanowiska zamawiający podał treść art. 180 ust. 3 Pzp. 

Zgodnie  z 

treścią  art.  180  ust.  3  Pzp  odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub 

zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Jak wynika z treści art. 187 ust. 7 w 

zw.  z  ust  6  i  3  Pzp  niezachowanie  warunków  formalnych,  w  szczególności  tych,  o  których 

mowa  w  art.  180  ust.  3 Pzp  może,  po  bezskutecznym  upływie  terminu  do  poprawienia  lub 

uzupełnienia odwołania, doprowadzić do jego zwrócenia w formie postanowienia.  

Jak ustaliła Izba oba odwołania zawierały wskazanie czynności i zaniechań zamawiającego. 

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3300/20 wyraźnie wskazywało czynności i zaniechania 

zamawiającego, którym odwołujący zarzucił niezgodność z przepisami Pzp, w tym czynność 

wskazana  w  pkt  2  (str.  2  odwołania)  wyraźnie  odnosiła  się  do  powtórnego  wezwania 

wykonawcy GRAND w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, ewentualnie  do 

czynności wydłużenia temu 

wykonawcy  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów.  Odwołujący  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

3312/20  w  zarzucie  podniesionym  w  pkt  7  petitum 

odwołania  odnosił  się  do  czynności 

zamawiającego z dnia 30 listopada 2020 r. przez wskazanie, że zamawiający błędnie przyjął, 

iż był uprawniony do przedłużenia wykonawcy GRAND terminu na składanie uzupełnień.  

Ponadto odwołujący aż do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty nie mogli wiedzieć jaką 

ostatecznie  decyzje  podejmie  zamawiający  w  zakresie  wykonawcy  GRAND  i  którą  ofertę 

uzna  za  najkorzystniejszą  w  postępowaniu.  Dodatkowo  zgodnie  z  art.  96  ust.  3  Pzp 

za

łączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i obaj 

odwołujący wskazywali w treści swoich odwołań, że wiedzę o okolicznościach stanowiących 

podstawę ich wniesienia powzięli w dniu 4 grudnia 2020 r., w którym otrzymali informację o 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu.  W  związku  z  tym  to  moment  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu,  przy  prawidłowym  opublikowaniu  tej  informacji, 

który  nastąpił  w  dniu  4  grudnia  2020  r.  wyznaczał  początek  biegu  terminu  na  wniesienie 

odwołania,  także  co  tych  czynności  zamawiającego,  które  składały  się  na  badanie  i  ocenę 

oferty wykonawcy GRAND. 

Tym  samym  Izba  uznała,  że  oba  odwołania  nie  zawierały  braków  formalnych  skutkujących 

ich zwróceniem,  ani  nie zawierały  zarzutów,  co do których termin wniesienia odwołania już 

upłynął, co skutkowałoby odrzuceniem z odwołań w całości lub części. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  pełnomocnik  wykonawcy  GRAND  wskazał,  że  jeśli  chodzi  o  sprawę 

oznaczoną  sygn.  akt  KIO  3312/20  otrzymał  kopię  odwołania  niepodpisaną  przez 

pełnomocnika  odwołującego.  Tym  samym  wniósł  o  sprawdzenie  czy  odwołanie  zostało 

podpisane  przez  umocowanego  pełnomocnika  oraz  miał  wątpliwość  czy  niepodpisany 


dokument  jaki  otrzymał  jest  kopią  odwołania.  W  związku  ze  stanowiskiem  wykonawcy 

GRAND zamawiający wyjaśnił, że w dniu 14 grudnia 2020 r. otrzymał plik *.pdf zawierający 

odwołanie i załączniki, który nie był podpisany elektronicznie. 

W związku z powyższym wnioskiem należy wyjaśnić, że Izba bada z urzędu czy nie spełniły 

się  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania.  Odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3312/20 

wniesione do Prezesa Izby za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na portalu 

ePUAP  zos

tało  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  pełnomocnika 

odwołującego. Natomiast jeśli chodzi o wątpliwości ww. wykonawcy co do braku podpisu pod 

otrzymaną  kopią  odwołania,  to  jako  adekwatną  można  przytoczyć  argumentacje 

zaproponowaną przez Sąd Okręgowy w Łodzi, który w postanowieniu z 23 kwietnia 2015 r. 

sygn.  akt  III  Ca  302/15  stwierdził,  że  brak  jest  jakichkolwiek  podstaw  do  odrzucenia 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 Pzp w związku z art. 180 ust. 5 Pzp z powodu 

przesłania  zamawiającemu  (w  tym  przypadku  przez  niego  wykonawcy  biorącemu  udział  w 

postepowaniu) kopii odwołania nie zawierającej podpisu. W opinii Sądu w oparciu o treść art. 

189  ust.  2  pkt  7  Pzp,  brak  podpisu  pod  kopią  odwołania  nie  może  stanowić  podstawy  do 

odrzuceni

a  przez  Izbę  odwołania,  bowiem  wskazanie  w  treści  ww.  przepisu  na  kopię 

odwołania  oznacza  wyłączenie  obowiązku  zachowania  formy  pisemnej,  dla  której 

zachowania warunkiem koniecznym jest złożenie podpisu. W związku z tym brak podpisu na 

kopii  odwołania  nie  stanowi  wady  skutkującej  odrzuceniem  przez  KIO  odwołania. Wskazać 

należy,  że  obowiązek  przesłania  kopii  odwołania  ma  na  celu  umożliwienie  zamawiającemu 

zapoznanie  się  z  treścią  odwołania,  w  tym  w  szczególności  z  podniesionymi  zarzutami  i 

żądaniami, a także przytoczoną argumentacją.  

W  przedmiotowej  sprawie  odwołujący  dochował  obowiązku  przekazania  zamawiającemu 

kopii  odwołania  wysyłając  mu  drogą  elektroniczną  tożsamą  treść  odwołania,  które  zostało 

złożone  do  Izby.  W  związku  z  tym  opisane  powyżej  okoliczności  nie  mogły  stanowić 

podstawy do odrzucenia odwołania w trybie przewidzianym w art. 189 ust. 2 pkt 7 Pzp. 

Skład orzekający stwierdził, że zgłoszone w rozpatrywanych sprawach przystąpienia 

spełniały wymogi wynikające z art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. W związku z tym Izba dopuściła jako 

uczestników postepowania odwoławczego: 

wykonawcę  A.  G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  GRAND  A.  G.  z 

siedzibą  w  Korzennej  (zwanego  dalej  nadal:  „GRAND”),  po  stronie  zamawiającego  w 

sprawach oznaczonych sygn. akt KIO 3300/20 i KIO 3312/20; 

wykonawcę  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie,  po  stronie  zamawiającego  w 

sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 3300/20 i po stronie odwołującego w sprawie oznaczonej 

sygn. akt KIO 3312/20; 


-  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Grupę  Blackbird  

Sp.  z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Nowym Sączu, J. K. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOS” J. K. z siedzibą w Nowym Sączu 

oraz  Tamex  Obiekty  Sportowe  S.A.  z  siedzib

ą  w  Warszawie  (zwanych  dalej:  Grupą 

Blackbird), 

po stronie zamawiającego w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 3300/20; 

- wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI Sp. z o.o. z siedzibą 

w Sopocie oraz NDI SOPOT S.A. 

z siedzibą w Sopocie, po stronie odwołującego w sprawie 

oznaczonej sygn. akt KIO 3312/20. 

Tym samy Izba oddaliła opozycję odwołującego w sprawie KIO 3312/20 wobec zgłoszonego 

przystąpienia  przez  wykonawcę  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  w  związku  z 

brakiem interesu tego wykonawcy. 

Tytułem  wyjaśnienia  dla  oddalenia  opozycji  należy  wskazać,  że  interes  przystępującego 

należy  traktować szerzej  niż  interes we wniesieniu odwołania.  Skład  orzekający  podzielił  w 

tym zakresie argumentację wyrażoną w wyroku z 12 czerwca 2015 r. sygn. akt KIO 1110/15, 

w  którym  wskazano,  że  interes  w  rozumieniu  art.  185  ust.  2  p.z.p.  (interes  konieczny  do 

uznania zgłoszenia przystąpienia za skuteczne) nie może być utożsamiany z interesem z art. 

179  ust.  1  p.z.p.  (koniecznym  do  złożenia  odwołania)  –  wystarczy  zasadniczo  jakakolwiek 

korzyść,  nawet  hipotetyczna,  w  zgłoszeniu  przystąpienia  po  deklarowanej  stronie 

postępowania.  Za  taką  korzyść  (a  więc  interes  w  przystąpieniu)  można  uznać  możliwość 

sklasyfikowania  na  wyższej  pozycji  w  rankingu  ofert,  choćby  –  nadal  –  była  to  pozycja 

odległa.  

Izba dopuściła w niniejszych sprawach dowody z: 

1)  dokumentacji  przekazanej  w  postaci  elektronicznej  zapisanej  na 

dwóch  płytach  DVD, 

nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w dniach 29 grudnia 2020 r., dla sprawy 

KIO 3300/20 oraz 31 grudnia 2020 r. dla sprawy KIO 3312/20 w tym w s

zczególności z 

treści: 

SIWZ wraz z załącznikami; 

- ofert wykonawc

ów; 

- pisma wykonawcy konsorcjum NDI 

z dnia 21 października 2020 r. w sprawie niezgodności 

treści pozostałych ofert w postępowaniu z treścią SIWZ oraz wprowadzenia zamawiającego 

w błąd w związku z kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi wraz z załącznikami; 

opinii brokerskiej z dnia 2 listopada 2020 r. wraz z załącznikami; 

wezwania  do  wyjaśnień  treści  oferty  z  dnia  20  listopada  2020  r.  skierowanego  do 

wykonawców w trybie art. 87 ust. 1 Pzp w związku z zadeklarowanym okresem gwarancji i 

rękojmi; 

pism stanowiących odpowiedzi wykonawców na powyższe wyjaśnienia; 


- wezwania z dnia 20 listopada 2020 r. skierowaneg

o do wykonawcy GRAND o uzupełnienie 

i wyjaśnienie dokumentów na postawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp; 

pisma  z  dnia  27  listopada  2020  r.  skierowanego  przez  wykonawcę  GRAND  do 

zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie i wyjaśnienie dokumentów; 

-  pisma 

z  dnia  27  listopada  2020  r.  skierowanego  przez  zamawiającego  do  wykonawcy 

GRAND,  zawierającego  odmowę  przedłużenia  (wyznaczenia  nowego)  terminu  na 

uzupełnienie i wyjaśnienie dokumentów; 

-  pisma  z  dnia  30  listopada  2020  r.  skierowanego  do  wykonawcy  GRAND  w  sprawie: 

unieważnienia  czynności  wyznaczenia  terminu  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów, 

unieważnienia  czynności  odmowy  przedłużenia  (wyznaczenia  nowego)  terminu  do 

uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów  i  przedłużenia  (wyznaczenia  nowego)  terminu  do 

uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów; 

protokołu z prac komisji przetargowej z dnia 30 listopada 2020 r.; 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 4 grudnia 2020 r.; 

załączonej do odwołania w sprawie KIO 3300/20 promesy AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

z dnia 25 listopada 2020 r; 

dokumentów załączonych do pisma procesowego przystępującego Strabag Sp. z o.o. z 

dnia 14 stycznia 2021 r., które dotyczyły sprawy KIO 3300/20 i odnosiły się do kryterium 

przedłużenia gwarancji i rękojmi; 

4) z

łożonych przez odwołującego w sprawie KIO 3300/20: 

- opinii brokera ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia CAR; 

memorandum  dotyczącego  okresu  ubezpieczenia  w  ubezpieczeniach  budowlano-

montażowych; 

dokumentów  złożonych  na  posiedzeniu  przez  przystępujacego  –  Grupę  Blackbird  w 

sprawie KIO 3300/20 tj. wydruków korespondencji z poczty elektronicznej; 

złożonego  na  posiedzeniu  przez  przystępującego  GRAND  w  sprawie  KIO  3300/20 

oświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego z 13 stycznia 2021 r. 

Izba  odd

aliła  podnoszone  przez  odwołującego  w  sprawie  KIO  3312/20  oraz 

przystępującego GRAND wnioski dowodowe z zeznań świadków: A. G. (2), P. S., burmistrza 

gminy Jawor (wnioskowani przez odwołującego) oraz A. G. (wnioskowany przez wykonawcę 

GRAND).  Powyższe  wnioski  dowodowe  miały  być  dopuszczone  na  okoliczność  dotyczącą 

zarzut

ów  podniesionych  w  pkt  9  i  10  odwołania  w  sprawie  KIO  3312/20  tj.  zarzutu 

postawionego  z 

ostrożności  dotyczącego  osoby  Projektanta-Architekta  oraz  zarzutu  z 

najdalej idącej ostrożności, a referującego do przebiegu realizacji inwestycji świadczonej na 

rzecz gminy Jawor. 

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wynikającą z art. 

6  k.c.  w  zw.  z  art.  190  ust.  1  Pzp  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są 


obo

wiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. 

Odwołujący,  który  wnioskował  o  przeprowadzenie  powyższych  dowodów  w  zakresie 

postawionego  zarzutu  pozostał  w  materii  dowodowej  bierny,  skupiając  się  właściwie  na 

dowodach z 

zeznań świadków. W postępowaniu odwoławczym przed Izbą dowód z zeznań 

świadków  może  mieć  oczywiście  swoją  wartość,  niemniej  mając  na  uwadze  zasadę 

pisemności  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ekonomikę  postępowania 

odwoławczego  oraz  okoliczność,  że  dowodzone  fakty  w  zdecydowanej  większości 

przypadków  znajdują  swoje  odzwierciedlenie  lub  potwierdzenie  w  dokumentach  to  należy 

wskazać,  że  strona  lub  uczestnik  powinny  koncentrować  się  przy  zbieraniu  materiału 

dowodowego  na  tym,  aby  wykazywać  swoje  twierdzenia  za  pomocą  dowodów  mających 

formę  pisemną.  Dopuszczenie  dowodów  z  zeznań  świadków  dotyczy  raczej  okoliczności, 

które  powstają  z  niedających  się  wyjaśnić  rozbieżności  wynikających  z  przedłożonych 

dokumentów lub których nie da się wywnioskować lub ustalić w inny sposób. W ocenie Izby 

takie okoliczności nie miały miejsca w przypadku wniosków odwołującego i przystępującego 

GRAND o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków. 

W związku z tym Izba mając na uwadze treść art. 190 ust. 6 Pzp uznała, że dopuszczenie i 

przeprowadzenie  ww.  wniosków  dowodowych  doprowadzi  jedynie  do  nieuzasadnionego 

przedłużenia postępowania odwoławczego.  

I

zba ustaliła co następuje 

Pismem z dnia 19 października 2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę GRAND na 

pods

tawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24aa Pzp do złożenia dokumentów i oświadczeń w celu 

potwi

erdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.  

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca GRAND wraz z pismem z dnia 29 

października  2020  r.  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wykazujących brak podstaw do wykluczenia brak podstaw do wykluczenia złożył: 

opinię bankową Alior Bank; 

zaświadczenie i opinię ING Bank Śląski; 

ubezpieczenie  Odpowiedzialności  Cywilnej  wraz  z  Aneksem  nr  1  oraz  potwierdzeniem 

realizacji przelewu; 

-  wykaz  wykonanych 

robót  budowlanych  Załącznik  nr  1  wraz  z  dowodami  określającymi 

należyte ich wykonanie; 

- wykaz 

osób Załącznik nr 2 wraz z Uprawnieniami Budowlanymi; 

- informacj

ę z Krajowego Rejestru Karnego; 

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach US; 

zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS. 


Pismem  z  dnia  20  listopada  2020  r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę  GRAND  na 

podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp do: 

uzupełnienia  dokumentów  [które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez Zamawiającego w pkt. II niniejszego wezwania wątpliwości]: 

informacji 

banku 

lub 

spółdzielczej 

kasy 

oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 

wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – warunki zostały określone 

w  Rozdziale  VII  pkt  3  ppkt  3.2.1  specyfikacji  gdyż  przedłożone  przez  Wykonawcę  dwie 

Opinie  bankowe  wydane  przez  Alior  Bank  S.A.  29  września  2020  r.  (godz.  13:33)  oraz  28 

października 2020 r. (godz. 16:38), a także Zaświadczenie i opinia wydane przez ING Bank 

Śląski S.A. z 7 października 2020 roku nie są dostatecznie jednoznaczne, a co za tym idzie 

wystarczające  do  stwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  środki  finansowe  lub  zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000 złotych – co szczegółowo zostało wskazane 

w pkt. II. 1 niniejszego wezwania;  

2)  wykazu  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z 

podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami p

rawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  wykonawc

a  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  inne 

dokumenty - 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do pisma z dnia 19.10.2020 r. - warunki 

zostały  określone  w  Rozdz.  VII  pkt  3  ppkt.  3.3.1  specyfikacji,  zwanego  dalej  „Wykazem 

robót” – który zawiera błędy wskazane w pkt. II.2 niniejszego wezwania;  

3)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę do  realizacji  zamówienia publicznego,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie 

robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o 

podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  - 

wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do 

pisma  z  dnia  19.10.2020  r.  - 

warunki  określone  zostały  w  Rozdziale  VII  pkt  3  ppkt  3.3.2 

specyfikacji, zwany dalej „Wykazem osób” – który jest niekompletny oraz zawiera błędy i 

wątpliwości  wskazane  w  pkt.  II.3  niniejszego  wezwania;  4)  zaświadczenia  właściwej 


terenowej  jednostki  organizacyjnej 

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie 

wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z 

ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  który  zawiera  błędy  i  wątpliwości  wskazane  w 

pkt. II.4 niniejszego wezwania;  

wyjaśnienia  treści  dokumentów  [które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez zamawiającego w pkt. II niniejszego wezwania wątpliwości]:  

1)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie 

robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

– w zakresie wątpliwości wskazanych w pkt. II. 3 

ppkt 5 lit. a niniejszego wezwania; 

złożonych w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

W  pkt  II  przedmiotowego  pisma  zamawiający  przedstawił  szczegółowe  uzasadnienie  oraz 

zastrzeżenia w stosunku do dokumentów objętych wezwaniem. 

Zamawiający  zobowiązał  wykonawcę  GRAND  do  złożenia  wymaganych  dokumentów  oraz 

wyjaśnień  odnośnie  treści  dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  dostępnej 

pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 27 listopada 2020 r. 

Wykonawca GRAND pismem z dnia 

27 listopada 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do 

z

amawiającego o wydłużenie terminu na złożenie przedmiotowych uzupełnień o 7 dni, tj. do 

dnia 4 grudnia 2020 r. 

Jako uzasadnienie dla tego wniosku wykonawca GRAND wskazał, że: 

Z  uwagi  na  przytoczone  w  Wezwaniu  wątpliwości  Zamawiającego,  koniecznym  jest 

zwer

yfikowanie  dokumentacji  oraz  pozyskanie  zaświadczeń  i  informacji  z  Zakładu 

Ubezpieczeń  Społecznych,  jak również  z  Banku.  Dodatkowo,  niezbędne  jest  skorygowanie 

oświadczeń  i  wykazu  robót,  złożonych  przez  osoby  skierowane  do  realizacji  zamówienia 

publicznego. 

W głównej mierze jest to dokumentacja, która powinna zostać skorygowana przez podmioty i 

instytucje zewnętrzne.  


W  związku  z  panującą  sytuacją epidemiczną,  zarówno  pracownicy  Banków,  Urzędów,  jak i 

osoby  skierowane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  od  których 

zobowiązani  jesteśmy  pozyskać  niezbędne  dokumenty  i  wyjaśnienia,  prowadzą  obecnie 

ograniczoną  działalność  stacjonarną,  wobec  czego,  pozyskanie  niezbędnej  dokumentacji  i 

skompletowanie wszystkich wyjaśnień w krótkim czasie jest bardzo utrudnione.  

Mając na uwadze powyższe, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby przygotować i 

przedłożyć  wszystkie  niezbędne  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  w  możliwie  najszybszym 

terminie, jednak mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, bardzo prosimy o przychylne 

rozpatrzenie naszego wniosku i przedłużenie terminu jak na wstępie

Jeszcze  tego  samego  dnia  tj.  pismem  z  dnia  27  listopada  2020  r.  opatrzonym 

nagłówkiem  ODMOWA  PRZEDŁUŻENIA  (WYZNACZENIE  NOWEGO)  TERMINU  DO 

UZUPEŁNIENIA  I  WYJAŚNIENIA  DOKUMENTÓW  zamawiający  wskazał  m.  in.,  że  

przepisu  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  wynika  jednoznacznie,  że  to  Zamawiający  w  wezwaniu 

wskazuje  termin,  w  jakim  oświadczenia  lub  dokumenty  powinny  być  złożone  (lub 

uzupełnione, poprawione) lub w jakim Wykonawca powinien udzielić stosownych wyjaśnień. 

Wyznaczony  termin  jest  terminem  realnym,  pozwalającym  na  zadośćuczynienie  wezwaniu 

Zamawiającego.  Wyznaczony  przez  Zamawiającego  termin  do  uzupełnienia  dokumentów, 

nie  może  być  bowiem  traktowany  jako  czas  na  podjęcie  działań  w  celu  pozyskania 

brakujących dokumentów. Dokument ten powinien być w posiadaniu wykonawcy, najpóźniej 

w  dacie  upływu  terminu  do  składania  ofert  [tak:  Wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 5 października 2009 r. sygn. akt. II Ca 511/09, opubl. LEX nr 1713339])

Tym samym zamawiający nie uwzględnił wniosku wykonawcy GRAND o wydłużenie terminu 

na uzupełnienie dokumentów i złożenie wyjaśnień. 

Następnie  zamawiający  pismem  z  dnia  30  listopada  2020  r.  skierowanym  na 

podstawie art. 26 ust. 3 i 

4 Pzp poinformował wykonawcę GRAND, że: 

1.  częściowo  unieważnia  czynność  Zamawiającego  z  dnia  20.11.2020  r.  polegającą  na 

wezwaniu  Wykonawcy:  GRAND  A.  G.,  Korzenna  91,  33-322  Korzenna,  zwanego  dalej 

„Wykonawcą”  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów  z  dnia  20.11.2020  r.  w  zakresie 

wyznaczonego terminu dokonania czynności do dnia 27.11.2020 r.;  

2.  unieważnia  czynność  Zamawiającego  z  dnia  27.11.2020  r.  polegającą  na  odmowie 

przedłużenia (wyznaczenie nowego) terminu do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów;  

3. ostatecznie wyznacza Wykonawcy termin do:  

2)  uzupełnienia  dokumentów  [które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: NIK.271.1.2020) 

wątpliwości] 


3)  wyjaśnienia  treści  dokumentów  [które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  oraz  budzą 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: NIK.271.1.2020) 

wątpliwości].  

W związku z tym zamawiający wyznaczył wykonawcy GRAND nowy termin na uzupełnienie i 

wyjaśnienie dokumentów do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.  

W  uzasadnieniu  tego  pisma  zamawiający  wskazał,  że  z  przepisu  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy 

wynika  jednoznacznie,  że  to  Zamawiający  w  wezwaniu  wskazuje  termin,  w  jakim 

oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone (lub uzupełnione, poprawione) lub w jakim 

Wykonawca powinien udzielić stosownych wyjaśnień. Zamawiający zważył jednak, że nie ma 

całkowitej  swobody  w  tym  zakresie.  Wyznaczony  bowiem  termin  powinien  być  terminem 

realnym,  pozwalającym  na  zadośćuczynienie  wezwaniu  Zamawiającego.  Zakreślony  termin 

powinien  być  adekwatny  do  okoliczności,  to jest uwzględniać realną możliwość  uzyskania i 

złożenia  uzupełnionych/poprawionych  dokumentów  przez  wezwanego  Wykonawcę.  Za 

wyrokiem KIO z 12.10.2017 r. (sygn. akt K

IO 2035/17, opubl. LEX nr 2406855), Zamawiający 

wskazuje, że termin „odpowiedni” to taki, który pozwala Wykonawcy na realizację wezwania 

Zamawiającego,  a  z  drugiej  nie  prowadzi  do  przedłużenia  postępowania.  Wskazany  przez 

Zamawiającego  termin  powinien  być  adekwatny  do  sytuacji  istniejącej  w  danym 

postępowaniu  i  dawać  wezwanym  wykonawcom  realną  szansę  na  przedłożenie 

dokumentów.  W  obecnej  sytuacji  okoliczności  związanych  ze  skalą  zakażeń  i  choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zasadnym jest wyznaczenie nowego terminu jak 

w pkt. II niniejszego pisma.  

Tym  samym  Zamawiający  ostatecznie  częściowo  uwzględnił  wniosek  Wykonawcy  z  dnia 

27.11.2020 r., kierując się również ekonomiką prowadzonego postępowania i koniecznością 

zachowania realności terminów realizacji zamówienia

Wykonawca GRAND w terminie do 2 grudnia 2020 r. złożył uzupełnione dokumenty 

oraz wyjaśnienia. 

W  rozdziale  XV  SIWZ  zamawiający  opisał  kryteria  oceny  ofert  w  postępowaniu. 

Kryteriami tymi były: cena o wadze 60%, przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi o wadze 

35% oraz wysokość kar umownych o wadze 5%. 

W  pkt  3  rozdziału  XV  SIWZ  zostało  opisane  kryterium  dotyczące  przedłużenia  terminu 

gwarancji  i  rękojmi,  którego  treść  po  modyfikacji  SIWZ  dokonanej  11  września  2020  r. 

przedstawiała się następująco: 

3.  W  zakresie  kryterium: 

przedłużenie terminu  gwarancji  i  rękojmi  (waga  35  %)  –  (przy 

obowiązkowo  wymaganej  5-letniej  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty 

budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane oraz min. 2-letniej rękojmi 

i gwarancji jakości na urządzenia): 


za  przedłużenie  terminu  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  urządzenia  do  3  lat  (bez 

przedłużenia  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich 

wykonania wyroby i materiały budowlane) – oferta otrzyma 12 pkt  

za przedłużenie terminu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  budowlane  do  5,5  lat  z  równoczesnym 

przedłużeniem terminu rękojmi i gwarancji jakości na urządzenia do 3 lat– oferta otrzyma 

24 pkt;  

za przedłużenie terminu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i 

użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  budowlane  do  6  lat  z  równoczesnym 

przedłużeniem  terminu  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  urządzenia  do  3  lat  –  oferta 

otrzyma 

35 pkt.” 

Punkty  zostaną  przyznane  na  podstawie  oświadczenia  złożonego  w  pkt  2  Wzoru  oferty 

Zmieniony1 Załącznik nr 6 do specyfikacji). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Wzoru 

oferty  przedłuży  termin  gwarancji  i  rękojmi  o  więcej  niż  zakładane  przez  Zamawiającego 

terminy,  Zamawiający  dla  przyznania  punktacji  i  oceny  oferty  uzna,  iż  Wykonawca 

zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zaś, 

gdy Wykonawca  pozostawi w  pkt  2 Wzoru  oferty  niewypełnioną  rubrykę  dotyczącą  terminu 

przedłużenia  gwarancji  i  rękojmi  Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca  nie  przedłuża  terminu 

gwarancji i rękojmi.  

Wzór  umowy  stanowiący  załącznik  do  SIWZ  zawierał  m.  in.  następujące  postanowienie  co 

do ubezpieczenia wykonawcy, zawarte 

w treści § 2 ust. 7-11: 

Generalny  Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  ubezpieczenie  (bez  franszyzy 

redukcyjnej): 

a) 

od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  – 

suma ubezpieczenia __________________ zł; 

b) 

od  ryzyka  śmierci  lub  kalectwa  w  wyniku  działania  lub  zaniechania  Generalnego 

Wykonawcy  i  osób  upoważnionych  do  przebywania  na  placu  budowy  –  suma 

ubezpieczenia ___________ zł za każde zdarzenie; 

c)  ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  Inwestycji 

–  suma  ubezpieczenia  równa 

wynagrodzeniu o

kreślonemu w § 20 ust. 1 Umowy; 

a nadto  zobowiązuje się  utrzymywać  powyższe ubezpieczenia przez  cały  czas trwania 

Umowy  aż  do  dnia  upływu  okresu  rękojmi  i  gwarancji,  w  szczególności  Generalny 

Wykonawca 

zobowiązany 

jest 

przedstawiać 

Zamawiającemu 

kopie 

polis 

ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony 

ubezpieczeniowej.  Zmiana  warunków  ubezpieczenia  Generalnego  Wykonawcy  może 

być dokonana wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Zamawiającego lub na skutek 


zmian  wprowadzonych  przez  Towarzystwo  Ubezpieczeniowe,  z 

którym  Generalny 

Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia.  

Gdy  powyższa  zmiana  pogorszy  ochronę  ubezpieczeniową,  Generalny  Wykonawca 

zobowiązany  jest  niezwłocznie  rozszerzyć  zakres  ubezpieczenia  do  poziomu 

odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej Umowy. 

Kopia polis ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty 

składek stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

W  przypadku  uchybienia  przez  Generalnego  Wykonawcę  obowiązkowi  z  ust.  7  i  8 

powyżej Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt 

i ryzyko Generalnego Wykonawcy.  

Wypełnienie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku z ust. 7 i 8 powyżej nie wyłącza 

i nie ogranicza jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy

Wykonawcy:  konsorcjum  Grupa  Blackbird,  MIRBUD  S.A.,  konsorcjum  BPBP  S.A.,  Starbag 

Sp.  z  o.o. 

oraz  GRAND  zadeklarowali  w  swoich  ofertach  łączny  termin  gwarancji  jakości  i 

rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane  i  użyte  do  ich  wykonania  wyroby  i  materiały  w 

wysokości 6 lat. Wykonawca konsorcjum NDI zadeklarował w złożonej ofercie ww. termin na 

okres 5,5 roku.  

Wykonawca konsorcjum  NDI  pismem  z  dnia 21 października 2020  r.  wskazał,  że

ofertach  złożonych  przez  pozostałych  pięciu  oferentów  w  postępowaniu,  występują 

nieprawidłowości, które powodują, iż:  

oferty są niezgodne z SIWZ lub też  

oferenci,  aby  uzyskać  zamówienie  posłużyli  się  w  ramach  Postępowania  informacją 

wprowadzającą Zamawiającego w błąd

Zastrzeżenia podniesione w piśmie przez ww. wykonawcę dotyczyły kryterium przedłużenia 

terminu  gwarancji  i  rękojmi  zadeklarowanego  przez  pozostałych  wykonawców.  Na 

potwierdzenie  swojego stanowiska  wykonawca  załączył  wydruki  informacji  pozyskanych  od 

PZU S.A., TUiR WARTA S.A. oraz Grup

ę Generali Polska. 

Pismem z dnia 26 października 2020 r. zamawiający zwrócił się do prezesa zarządu 

DB  PARTON  Sp.  z  o.o.  z  wnioskiem  o  opinię  biegłego  na  podstawie  art.  21  ust.  4  Pzp  w 

sprawie  uzyskania  opinii  brokerskiej  powołanego  biegłego  (brokera  ubezpieczeniowego) 

pana M. G. w przedmiocie: 

zasadności analizy i argumentów podniesionych przez konsorcjum NDI w piśmie z dnia 21 

października 2020 r.; 

możliwości  uzyskania  i  zawarcia  umów  ubezpieczenia  w  kontekście  wymogów 

zamawiającego. 

Biegły  sporządził  opinię  z  dnia  2  listopada  2020  r.,  w  której  nie  zgodził  się  z 

argumentacją wykonawcy konsorcjum NDI określającą, iż z pewnością oferenci nie będą w 


stanie przedstawić polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk Inwestycji (CAR) o długości okresu 

gwarancyjnego  na  okres 

gwarancji  i  rękojmi  6  lat,  bowiem  decyzję  o  konkretnie  składanej 

ofercie  podejmuje  zakład  ubezpieczeń.  Biegły  zauważył,  że  konsorcjum  NDI  samo 

zaproponowało  ubezpieczenie  na  okres  dłuższy  niż  standardowo  oferowany  przez  rynek 

ubezpieczeniowy, więc nie można kategorycznie stwierdzić, iż inny oferent nie uzyska oferty 

uwzględniającej  okres  ubezpieczeniowy  wynoszący  72  miesiące.  Do  opinii  załączono 

prowadzoną  przez  biegłego  korespondencję  w  tej  sprawie  z  PZU  S.A.  (Oddział  Sprzedaży 

Korporacyjnej  Kraków)  oraz  STU  Ergo  Hestia  S.A.  (Przedstawicielstwo  Korporacyjne  w 

Krakowie).  Z  korespondencji  tej  wynikało,  że  nie  wyklucza  się  możliwości  zawarcia 

ubezpieczenia na okres gwarancyjny 72 miesięcy. 

Pismami  z  dnia  20  listopada  2020  r.  zamawiający  zwrócił  się  do  wszystkich 

wykonawców biorących udział w postępowaniu na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp wnioskiem o 

udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty  w  zakresie  możliwości  uzyskania  i 

zawarcia  umów  ubezpieczenia  w  kontekście  wymogów  zamawiającego.  Zamawiający 

wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień do dnia 26 listopada 2020 r. 

W  zakreślonym  przez  zamawiającego  terminie  wszyscy  wezwani  wykonawcy 

przekazali  odpowiedzi,  w  których  potwierdzili  swoje  deklaracje

w  zakresie  możliwości 

uzyskania i zawarcia umów ubezpieczenia w kontekście wymogów zamawiającego. 

Informacją  z  dnia  4  grudnia  2020  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty 

w postępowaniu. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy GRAND. 

Oferty  wykonawc

ów:  konsorcjum  Grupy  Blackbird,  MIRBUD  S.A.,  Strabag  Sp.  z  o.o.  oraz 

GRAND  otrzymały  maksymalną  liczbę  punktów  tj.  35  w  ramach  kryterium  przedłużenia 

terminu  gwarancji  i  rękojmi.  Wykonawca  konsorcjum  NDI  otrzymał  24  pkt  w  ramach  tego 

kryterium. Oferta wykonawcy konsorcjum BPBP S.A. z

ostała odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 7b Pzp, zatem nie została oceniona. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów: 

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  Zamawiający  przygotowuje i  przeprowadza postępowanie o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

- art. 26 ust. 3 Pzp 

– Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 


ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  nie wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia

-  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane dalej 

„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów

-  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

-  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp 

–  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

-  art.  3  ust.  1  UZNK 

–  Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem 

lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

-  art.  7  ust.  3  Pzp 

–  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy

-  art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp 

–  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  może 

żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  spełnianie 

przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego

- art. 46 ust. 4a Pzp 

– Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa w art. 25 ust. 

1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

§ 2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – W celu potwierdzenia spełniania 


przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

rodzaju,  wartości,  daty, miejsca wykonania i  podmiotów,  na  rzecz  których roboty te  zostały 

wykonane,  z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały 

wyko

nane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego 

rob

oty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Izba zważyła co następuje. 

Sygn. akt KIO 3300/20 

Izba  uwzględniła  odwołanie  w  przedmiotowej  sprawie  w  zakresie  zarzutów 

podniesionych  w  pkt  1  i  2  petitum 

odwołania.  Odwołujący  w  ramach  przedmiotowych 

zarzutów skupił się na warunku udziału w postępowaniu opisanym w rozdziale VII pkt 3.2.1 

SIWZ,  który  dotyczył  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Zamawiający  określił  w  treści 

tego warunku, że będzie rozpatrywał wyłącznie oferty takich wykonawców, którzy posiadają 

środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000,00  złotych 

słownie:  dziesięciu  milionów  złotych).  Natomiast  w  pkt  2  ppkt  a)  rozdziału  VIII  SIWZ 

zawierającym  wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  w  celu  potwierdzenia  okoliczności,  o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp,  zamawiający  zawarł  zapis  zgodnie  z  którym 

dokumentem,  który  wykonawcy  zobowiązani  są  złożyć  na  potwierdzenie  spełniania 

wskazanego  warunku  jest 

informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 

kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  -  warunki  zostały 

określone  w  Rozdziale  VII  pkt  3  ppkt  3.2.1  specyfikacji.  Na  potwierdzenie  spełnienia  ww. 

warunku wykonawca GRAND przedłożył dwie opinie bankowe wydane przez Alior Bank S.A. 

z 29 września 2020 r. oraz z 28 października 2020 r., a także zaświadczenie i opinię wydaną 

przez ING Bank Śląski S.A. 7 października 2020 r.  

Jak  wynika  z  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego  zamawiający  bardzo  dokładnie 

zbadał  dokumenty  przekazane  przez  wykonawcę  GRAND  w  celu  spełnienia  tego  warunku. 

W piśmie z  dnia 20  listopada  2020  r.,  stanowiącym  wezwanie ww.  wykonawcy  do  złożenia 


dokumentów oraz wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp zamawiający skrupulatnie opisał 

uzasadnienie  dla  poczynionego  twierdzenia 

polegającego  na  ustaleniu,  że  przedłożone 

przez wykonawcę GRAND dokumenty z obu banków nie były dostatecznie jednoznaczne, a 

co za tym idzie wystarczające do stwierdzenia, że wykonawca ten posiadał środki finansowe 

lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  co  najmniej  10.000.000  zł.  W  związku  z  powyższym, 

zamawiający  zgodnie  z  postawionym  warunkiem  wezwał  wykonawcę  GRAND  do 

uzupełnienia  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej  jednoznacznie  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 

kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Późniejsze 

okoliczności  faktyczne  związane  z  przedmiotowym  wezwaniem  zostały  opisane  powyżej  w 

części dotyczących ustaleń. Po krótce można wskazać, że zamawiający zakreślił wykonawcy 

GRAND  termin  na  uzupełnienie  i  wyjaśnienie  do  dnia  27  listopada  2020  r.  Wykonawca 

GRAND w dniu przypadającym na koniec wyznaczonego przez zamawiającego terminu tj. w 

dniu 27 listopada 2020 r. zawnioskował o jego przedłużenie. Zamawiający tego samego dnia 

przekazał  wykonawcy  informację  odmowną  na  powyższy  wniosek,  a  następnie  w  dniu  30 

listopada  2020  r.  zmienił  zdanie,  ponieważ  unieważnił  czynność  dotyczącą  wyznaczenia 

terminu  na  wezwanie  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów,  unieważnił  czynność 

odmowy  przedłużenia  (wyznaczenia  nowego)  terminu  oraz  przedłużył  (wyznaczył  nowy) 

termin na tę okoliczność zakreślając go do 2 grudnia 2020 r. 

Przechodząc do rozważenia działań zamawiającego skład orzekający w pierwszej kolejności 

doszedł  do  przekonania,  że  już  ze  względów  formalnych  Izba  nie  miała  możliwości 

kwestionowania ustaleń zamawiającego podniesionych w wezwaniu z dnia 20 listopada 2020 

r., ponieważ wezwanie to jako czynność w postępowaniu mogło być przedmiotem odwołania. 

Wykonawca  GRAND  nie  kwestionował  tej  czynności  poprzez  wniesienie  odwołania,  zatem 

wezwanie  oraz  podana  w  nim  argumentacja  zamawiającego,  na  potrzeby  przedmiotowego 

pos

tępowania odwoławczego, nie powodowały żadnych wątpliwości. 

Jeśli  chodzi  o  ocenę  czynności  zamawiającego  związanej  z  badaniem  oferty  wykonawcy 

GRAND  skład  orzekający  w  pełni  podzielił  argumentację  odwołującego  i  uznał,  że  po 

pierwsze,  co  do  zasady  nie  jest 

możliwe  wydłużenie terminu  na  uzupełnienie dokumentów, 

który  już  minął.  Mając  na  uwadze  okoliczności  przedmiotowej  sprawy  w  sytuacji,  w  której 

termin na uzupełnienie przez wykonawcę GRAND dokumentów minął, zamawiający nie miał 

już  możliwości  przedłużenia  pierwotnie  wskazanego  terminu.  Ponadto,  zamawiający  nie 

może unieważnić  czynności  wyznaczenia terminu  na  uzupełnienie dokumentów  –  musiałby 

bowiem unieważnić czynność wezwania wykonawcy GRAND do uzupełnienia dokumentów, 

a  to 

w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  byłoby  nieuzasadnione,  ponieważ  zaistniały 

przesłanki  do  wezwania  tego  wykonawcy  do  uzupełnienia  wskazanego  dokumentu. 


Zamawiający  w  ocenie  Izby  może  unieważnić  własną  czynność  wezwania  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień,  ale  tylko  wówczas,  gdy  istnieją  ku  temu  podstawy 

faktyczne  i  prawne.  Po 

drugie należy  wskazać,  że retrospektywne  przedłużenie terminu  na 

uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę GRAND, w sytuacji, w której termin ten minął, w 

stanie niniejszej sprawy, 

należało potraktować jako powtórne wezwanie wykonawcy GRAND 

do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, co jest niedopuszczalne na gruncie 

zasad  wynikających  z  art.  7  ust.  1  Pzp  oraz  wypracowanej  przez  jednolite  orzecznictwo 

zasady  jednokrotności  wezwania  wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26 

ust. 3 Pzp. 

W  powyższym  fragmencie  Izba  kilkukrotnie  wskazywała  na  okoliczności  lub  stan 

przedmiotowej  sprawy,  ponieważ  tym  bardziej  potwierdzają  one  bezprawność  działania 

zamawiającego. Po pierwsze skład orzekający zwrócił uwagę na niestaranność wykonawcy 

GRAND.  Jak  wynika  z  zebranego  materiału  dowodowego  oraz  twierdzeń  podanych  na 

rozprawie  wykonawca  ten  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przedłużenie  terminu  w  ostatnim  dniu 

wyznaczonego  terminu,  po  godzinach  pracy  z

amawiającego.  Dodatkowo  wniosek  o 

przedłużenie terminu nie zawierał żadnego konkretnego uzasadnienia poza odwołaniem się 

de  facto  do 

sytuacji  epidemicznej.  Wykonawca  nie  przekazał  żadnych  dokumentów  ani 

wyjaśnień,  nie  wskazał  jakich  konkretnie  dokumentów  nie  mógł  uzyskać  w  związku  z 

sytuacją  epidemiczną  oraz  jakie  podjął  działania  żeby  je  mimo  wszystko  otrzymać.  Warto 

przypomnieć,  że  wykonawca  GRAND  miał  7  dni  na  uzupełnienie  dokumentów  i  co  prawda 

wezwanie zostało mu przesłane w piątek 20 listopada 2020 r., przez co można przyjąć, że 

kolejnych  dwóch  dni  przypadających  na  sobotę  i  niedzielę  nie  mógł  wykorzystać  w  tym 

samym stopniu co dni robocze to jednak już na początku następnego tygodnia wykonawca 

GRAND  powinien  wiedzieć,  które  dokumenty  czy  wyjaśnienia  będzie  mu trudniej  uzyskać  i 

zasygnalizować  tę  kwestię  zamawiającemu  odpowiednio  wcześniej.  Tym  samym  skład 

orzekający  doszedł  do  przekonania,  że  wykonawca  GRAND  nie  dochował  należytej 

staranności  jaka  na  nim  spoczywała  jako  na  wykonawcy  biorącym  udział  w  postępowaniu 

przetargowym w związku z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. 

Po drugie zamawiający nie miał podstaw do zmiany swojego stanowiska z 27 listopada 2020 

r.,  co  znalazło  swoje  odzwierciedlenie  w  uzasadnieniu  zmiany  decyzji  z  dnia  30  listopada 

2020  r.  oraz  protokole  prac  komisji  przetargowej  z  tego  samego  dnia. 

Zamawiający  nie 

przedstawił  konkretnego  i  uzasadnionego  powodu  dla  przedłużenia  wykonawcy  GRAND 

terminu przywołując zdawkowo argument o trwającej sytuacji epidemicznej. 

W dniu  2 grudnia  2020 r. (5  dni po  pierwotnie  wyznaczonym  terminie)  wykonawca  GRAND 

przedstawił  zamawiającemu  pismo,  w  którym  zawarł  m.  in.  informacje  dotyczące 

dokumentów,  które  odnosiły  się  do  warunku  zdolności  ekonomicznej  i  finansowej. 

Przedmiotowych 

dokumentów  i  wyjaśnień  nie  można  jednak  wziąć  pod  uwagę  ponieważ 


zostały  złożone  z  naruszeniem  zasad  określonych  w  art.  7  ust.  1  Pzp,  w  tym  szczególnie 

zasady  przejrzystości  oraz  dyspozycji  zawartej  w  art.  26  ust.  3  Pzp.  W  konsekwencji 

wykonawca  GRAND  nie 

wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  zatem 

powinien zostać wykluczony na podstawie at. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

W ocenie składu orzekającego powyżej dokonanych rozstrzygnięć nie należy traktować jako 

przejawu  nadmiernego  formalizmu.  Postępowanie  przetargowe  jest  w  swojej  istocie 

postępowaniem sformalizowanym, a formalizm ten nie jest cechą samą w sobie, ale stanowi 

reminiscencję zasad udzielania zamówień określonych w dziale I rozdziale II Pzp i jest cenną 

wskazówką  dla  jednolitego  i  konsekwentnego  działania  dla  zamawiającego  wobec 

wykonawców.  

Druga  grupa  zarzutów,  opisana  w  pkt  3,  4,  5  i  6  petitum  odwołania  odnosiła  się  do 

deklaracji pozostałych wykonawców co do 6-letniego terminu gwarancji i rękojmi na potrzeby 

kryterium oceny ofert wskazaneg

o w rozdziale XV pkt 3 Pzp. Argumentację odwołującego w 

tym  zakresie  sprowadzała  się  do  stwierdzenia,  że  nie  jest  możliwie  uzyskanie  gwarancji  w 

zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego  na  okres  6  lat,  ponieważ  na  polskim  rynku 

ubezpieczeniowym  maksymalny  ok

res  Ubezpieczenia  CAR,  jaki  może  być  zaproponowany 

przez  wykonawców  wynosi  5  lat  (60  miesięcy),  zaś  uzyskanie  przez  odwołującego  okresu 

gwarancji  i  rękojmi  wydłużonego  do  5,5  roku  (66  miesięcy)  było  działaniem 

ekstraordynaryjnym,  wynikającym  z  zaufania  oraz  wieloletniej  współpracy  w  zakresie 

realizacji inwestycji w przeszłości. 

W  ocenie  składu  orzekającego,  odwołujący  nie  udowodnił  swojego  twierdzenia,  że  nie  jest 

możliwie uzyskanie gwarancji w zakresie wymaganym przez zamawiającego na okres 6 lat. 

Po pierw

sze Izba zwróciła uwagę na to, że zamawiający w trakcie badania i oceny ofert dość 

skrupulatnie  analizował  przedmiotową  kwestię.  Jak  wskazano  w  części  dotyczącej  ustaleń 

odwołujący  pismem  z  dnia  21  października  2020  r.,  zwracał  uwagę  zamawiającemu  w  tej 

ma

terii  i  zgłaszał  zastrzeżenia  co  do  wykonawców  deklarujących  6-letni  okres  gwarancji  i 

rękojmi. Zamawiający w celu dokonania rzetelnej oceny ofert w postępowaniu na podstawie 

art. 21 ust. 4 Pzp powołał biegłego, brokera ubezpieczeniowego w celu ustalenia zasadności 

analizy  i  argumentów  odwołującego  oraz  możliwości  uzyskania  i  zawarcia  umów 

ubezpieczenia w kontekście wymogów zamawiającego. Biegły w swojej opinii  z 2 listopada 

2020  r.,  nie  zgodził  się  z  argumentacją  odwołującego  wskazującą,  iż  z  pewnością 

wyk

onawcy nie będą w stanie przedstawić polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk Inwestycji 

(CAR) o długości okresu gwarancyjnego na okres gwarancji i rękojmi 6 lat, bowiem decyzję o 

konkretnie  składanej  ofercie  podejmuje  zakład  ubezpieczeń.  Dla  poparcia  swojego 

stanowiska  biegły  załączył  korespondencję  prowadzoną  z  przedstawicielami  dwóch 

towarzystw ubezpieczeniowych, z której wynikało, że nie wyklucza się możliwości zawarcia 

ubezpieczenia  na  okres  gwarancyjny  72  miesięcy.  Ponadto  zamawiający  zwrócił  się  do 


wszy

stkich  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  potwierdzenie  spełnienia 

wymogów postawionych przez zamawiającego w zakresie ubezpieczenia i w odpowiedzi na 

to wezwanie wykonawcy podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko.  

Po  drugie  odwołujący  nie  udowodnił  swojego  stanowiska  w  przedmiotowym  zakresie.  Już 

samo  przedstawienie  dowodu  negatywnego,  który  potwierdzi,  że  jakaś  okoliczność  lub 

zdarzenie 

się  nie  wydarzy,  w  sytuacji  gdy  dotyczy  ono  działania  konkretnego  sektora 

gospodarki,  jest  niezmiernie  trud

ne.  Odwołujący  w  celu  udowodnienia  zarzutów  złożył  albo 

dokumenty,  które  ogólnie  opisywały  ubezpieczenie  CAR  i  podkreślały  różnice  pomiędzy 

ubezpieczeniem CAR, a innymi rodzajami ubezpieczeń np. OC lub mienia (dowody złożone 

na  posiedzeniu

)  lub  pochodziły  od  wybranych  towarzystw  ubezpieczeniowych,  które 

wskazywały,  że  nie  oferują  ubezpieczenia  na  okres  gwarancyjny  72  miesięcy  (dowody 

załączone  do  odwołania).  W  kontekście  zebranego  w  sprawie  materiału  Izba  uznała,  że 

powyższe  dowody  nie  potwierdzają,  że  uzyskanie  6-letniego  ubezpieczenia  w  zakresie 

wymaganym  przez  zamawiającego  jest  niemożliwe.  Odwołujący  wykazał  co  najwyżej,  że 

ubezpieczenie  w  zakresie  zadeklarowanym  przez  pozostałych  wykonawców  jest 

niestandardowe,  a  jego  przyznanie  wymaga 

pogłębionej  analizy  ze  strony  ubezpieczyciela, 

ale nie oznacza to, że jest niemożliwe do osiągnięcia.  

Po  trzecie 

pozostali  wykonawcy  składając  ofertę,  w  tym  podając  informację  w  ramach 

przedmiotowego  kryterium  nie  zadeklarowali  okresu  ubezpieczenia,  który  nie  wynikał  z 

ko

nstrukcji  samego  kryterium.  Wprost  przeciwnie,  wykonawcy  podali  jedną  z  określonych 

przez zamawiającego możliwości realizacji tego kryterium, która była wyraźnie wskazana w 

treści  SIWZ.  Stawianie  zarzutu  w  konstrukcji  przyjętej  przez  odwołującego  na  obecnym 

etapie  tj.  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  wobec  kryterium,  które  zostało  przyjęte  w 

treści  SIWZ  przez  zamawiającego,  należy  uznać  za  niedające  podstaw  do  uwzględnienia 

zarzutu.  Ponadto 

zamawiający  odpowiednio  zabezpieczył  się  przed  ewentualnymi 

tr

udnościami  związanymi  z  dochowaniem  tego  wymogu.  Zgodnie  z  §  2  ust.  10  Wzoru 

Umowy 

– W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawcę obowiązkowi z ust. 7 i 8 

powyżej  Zamawiający  ma  prawo  do  zawarcia  stosownych  umów  ubezpieczenia  na  koszt  i 

ryzyko Generalnego Wykonawcy. 

Po  czwarte  należy  zwrócić  uwagę,  że  także  odwołujący  zadeklarował  okres  ubezpieczenia 

(5,5  roku,  66  miesięcy),  który  przekracza  standardowo  stosowany  5-letni  okres 

ubezpieczenia  dla  tego  typu  inwestycji.  Stąd  też  skoro  odwołujący  został  niestandardowo 

potraktowany  w  tym  aspekcie  przez  ubezpieczycieli  funkcjonujących  na  rynku  to  nie 

oznacza, że inni wykonawcy nie mogą zostać obdarzeni podobnym zaufaniem. 

Tym samym Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 

3  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  UZNK  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  postawione  w  związku  z 

dokonanym  przez  zamawiającego  badaniem  i  oceną  ofert  pozostałych  wykonawców 


biorących  udział  w  postępowaniu  w  kontekście  kryterium  przedłużenie  terminu  gwarancji  i 

rękojmi. 

Sygn. akt KIO 3312/20 

Izba  uwzględniła  odwołanie  w  przedmiotowej  sprawie  w  zakresie  zarzutów 

podniesionych  w  pkt  1,  2,  3,  4,  5,  6  i  7  petitum 

odwołania.  Odwołujący  w  ramach 

przedmiotowych  zarzutów  w  odróżnieniu  od  odwołującego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

powołał  się  na  wszystkie  okoliczności  odnoszące  się  do  warunków  udziału  w 

postepowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia,  podniesionych 

przez  zamawiającego  w 

piśmie z dnia 20 listopada 2020 r. Oznacza to, że odwołujący w ww. zarzutach wskazywał, iż 

wykonawca  GRAND  nie  złożył  w  wymaganym  terminie  jakiegokolwiek  dokumentu 

potwierdzającego: 

posiadanie zdolności finansowej wymaganej w rozdziale VII pkt 3.2.1. SIWZ; 

posiadanie doświadczenia wymaganego w rozdziale VII pkt 3.3.1.1. SIWZ; 

- posia

danie doświadczenia wymaganego w rozdziale VII pkt 3.3.2.1. SIWZ; 

posiadanie doświadczenia wymaganego w rozdziale VII pkt 3.3.2.4. SIWZ; 

posiadanie doświadczenia wymaganego w rozdziale VII pkt 3.3.2.7. SIWZ; 

- wykazanie braku podstawy do wykluczenia ok

reślonej w rozdziale VII ust. 2 oraz rozdziale 

VIII ust. 2 lit. g). 

Ostatni  uwzględniony  zarzut  dotyczył  błędnego  przyjęcia  przez  zamawiającego,  że  –  po 

uprzedniej odmowie na przedłużenie terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów, a 

następnie po upływie tego terminu – widząc, iż wykonawca GRAND nie złożył jakichkolwiek 

uzupełnień,  uprawniony  jest  przedłużenia  terminu  na  składanie  uzupełnień  w  trzy  dni  po 

upływie tego terminu, tj. 30 listopada 2020 r. 

Mimo  tego,  że  zakres  odwołania  w  przedmiotowej  sprawie  jest  inny  niż  w  sprawie 

oznaczonej  sygn.  akt  KIO  3300/20,  ponieważ  w  tamtej  sprawie  odwołujący  kwestionował 

wyłącznie  spełnienie  przez  wykonawcę  GRAND  warunku  dotyczącego  zdolności 

ekonomicznej  i  finansowej  (rozdział  VIII  pkt  3.2.1.  SIWZ),  to  uzasadnienie  dla  zarzutów 

uwzględnionych, co do swojej istoty jest analogiczne jak we wcześniejszej sprawie. 

W  związku  z  tym  jak  wynika  z  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego  zamawiający 

bardzo  dokładnie  zbadał  dokumenty  przekazane  przez  wykonawcę  GRAND  w  celu 

spełnienia tego warunku. W piśmie z dnia 20 listopada 2020 r., stanowiącym wezwanie ww. 

wykonawcy  do  złożenia  dokumentów  oraz  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  3  i  4  Pzp 

zamawiający  skrupulatnie  opisał  uzasadnienie  dla  poczynionych  twierdzeń  w  zakresie 

zastr

zeżeń  co  do  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania  braku 

podstaw  do  wykluczenia

.  Po  krótce  należy  przypomnieć,  że  zamawiający  zakreślił 

wykonawcy  GRAND  termin  na  uzupełnienie  i  wyjaśnienie  do  dnia  27  listopada  2020  r. 


Wykonawca GRAND w d

niu przypadającym na koniec wyznaczonego przez zamawiającego 

terminu tj. w dniu 27 listopada 2020 r. zawnioskował o jego przedłużenie. Zamawiający tego 

samego dnia przekazał wykonawcy informację odmowną na powyższy wniosek, a następnie 

w  dniu  30  listopada 

2020  r.  zmienił  zdanie,  ponieważ  unieważnił  czynność  dotyczącą 

wyznaczenia  terminu  na  wezwanie  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  dokumentów,  unieważnił 

czynność odmowy  przedłużenia (wyznaczenia nowego)  terminu  oraz  przedłużył  (wyznaczył 

nowy) termin na tę okoliczność zakreślając go do 2 grudnia 2020 r. 

Przechodząc do rozważenia działań zamawiającego skład orzekający w pierwszej kolejności 

doszedł  do  przekonania,  że  już  ze  względów  formalnych  Izba  nie  miała  możliwości 

kwestionowania ustaleń zamawiającego podniesionych w wezwaniu z dnia 20 listopada 2020 

r., ponieważ wezwanie to jako czynność w postępowaniu mogło być przedmiotem odwołania. 

Wykonawca  GRAND  nie  kwestionował  tej  czynności  poprzez  wniesienie  odwołania,  zatem 

wezwanie  oraz  podana  w  nim  argumentacja  zam

awiającego,  na  potrzeby  przedmiotowego 

postępowania odwoławczego, nie powodowały żadnych wątpliwości. 

Jeśli  chodzi  o  ocenę  czynności  zamawiającego  związanej  z  badaniem  oferty  wykonawcy 

GRAND skład orzekający uznał, że po pierwsze, co do zasady nie jest możliwe wydłużenie 

terminu  na  uzupełnienie  dokumentów,  który  już  minął.  Mając  na  uwadze  okoliczności 

przedmiotowej sprawy w sytuacji, w której termin na uzupełnienie przez wykonawcę GRAND 

dokumentów  minął,  zamawiający  nie  miał  już  możliwości  przedłużenia  pierwotnie 

wskazanego  terminu.  Ponadto,  zamawiający  nie  może  unieważnić  czynności  wyznaczenia 

terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  –  musiałby  bowiem  unieważnić  czynność  wezwania 

wykonawcy  GRAND  do  uzupełnienia  dokumentów,  a  to  w  okolicznościach  przedmiotowej 

spr

awy  byłoby  nieuzasadnione,  ponieważ  zaistniały  przesłanki  do  wezwania  tego 

wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów.  Zamawiający  w  ocenie  Izby  może  unieważnić 

własną  czynność  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień,  ale  tylko 

wówczas, gdy istnieją ku temu podstawy faktyczne i prawne. Po drugie należy wskazać, że 

retrospektywne  przedłużenie  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  przez  wykonawcę 

GRAND,  w  sytuacji,  w  której  termin  ten  minął,  w  stanie  niniejszej  sprawy,  należało 

potraktować  jako  powtórne  wezwanie  wykonawcy  GRAND  do  uzupełnienia  dokumentów  w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp, co jest niedopuszczalne na gruncie zasad wynikających z art. 7 ust. 

1  Pzp  oraz  wypracowanej  przez  jednolite  orzecznictwo  zasady  jednokrotności  wezwania 

wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

W  powyższym  fragmencie  Izba  kilkukrotnie  wskazywała  na  okoliczności  lub  stan 

przedmiotowej  sprawy,  ponieważ  tym  bardziej  potwierdzają  one  bezprawność  działania 

zamawiającego. Po pierwsze skład orzekający zwrócił uwagę na niestaranność wykonawcy 

GRAND.  Jak  wynika  z  zebranego  materiału  dowodowego  oraz  twierdzeń  podanych  na 

rozprawie  wykonawca  ten  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przedłużenie  terminu  w  ostatnim  dniu 


wyznaczonego  terminu,  po  godzinach  pracy  zamawiającego.  Dodatkowo  wniosek  o 

przedłużenie terminu nie zawierał żadnego konkretnego uzasadnienia poza odwołaniem się 

de  facto 

do  sytuacji  epidemicznej.  Wykonawca  nie  przekazał  żadnych  dokumentów  ani 

wyjaśnień,  nie  wskazał  jakich  konkretnie  dokumentów  nie  mógł  uzyskać  w  związku  z 

sytuacją  epidemiczną  oraz  jakie  podjął  działania  żeby  je  mimo  wszystko  otrzymać.  Warto 

przypomnieć,  że  wykonawca  GRAND  miał  7  dni  na  uzupełnienie  dokumentów  i  co  prawda 

wezwanie zostało mu przesłane w piątek 20 listopada 2020 r., przez co można przyjąć, że 

kolejnych  dwóch  dni  przypadających  na  sobotę  i  niedzielę  nie  mógł  wykorzystać  w  tym 

samym stopniu co dni robocze to jednak już na początku następnego tygodnia wykonawca 

GRAND  powinien  wiedzieć,  które  dokumenty  czy  wyjaśnienia  będzie  mu trudniej  uzyskać  i 

zasygnalizować  tę  kwestię  zamawiającemu  odpowiednio  wcześniej.  Tym  samym  skład 

orzekający  doszedł  do  przekonania,  że  wykonawca  GRAND  nie  dochował  należytej 

staranności  jaka  na  nim  spoczywała  jako  na  wykonawcy  biorącym  udział  w  postępowaniu 

pr

zetargowym w związku z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. 

Po drugie zamawiający nie miał podstaw do zmiany swojego stanowiska z 27 listopada 2020 

r.,  co  znalazło  swoje  odzwierciedlenie  w  uzasadnieniu  zmiany  decyzji  z  dnia  30  listopada 

2020  r.  oraz  protokole  prac  komisji  przetargowej  z  tego  samego  dnia.  Zamawiający  nie 

przedstawił  konkretnego  i  uzasadnionego  powodu  dla  przedłużenia  wykonawcy  GRAND 

terminu, 

przywołując zdawkowo argument o trwającej sytuacji epidemicznej. 

W dniu  2 grudnia  2020 r. (5  dni po  pierwotnie  wyznaczonym  terminie)  wykonawca  GRAND 

przedstawił  zamawiającemu  pismo,  w  którym  zawarł  informacje  dotyczące  dokumentów, 

które  odnosiły  się do  wezwania z  dnia 20  listopada  2020  r.  Przedmiotowych dokumentów  i 

wyjaśnień  nie  można  jednak  wziąć  pod  uwagę,  ponieważ  zostały  złożone  z  naruszeniem 

zasad  określonych  w  art.  7  ust.  1  Pzp,  w  tym  szczególnie  zasady  przejrzystości  oraz 

dyspozycji zawartej w art. 26 ust. 3 Pzp. W konsekwencji wykonawca GRAND nie wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstawy  do  wykluczenia 

wymienionych  w  piśmie  z  dnia  20  listopada  2020  r.,  zatem  powinien  zostać  wykluczony  z 

postępowania na podstawie at. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

W ocenie składu orzekającego powyżej dokonanych rozstrzygnięć nie należy traktować jako 

przejawu  nadmiernego  formalizmu.  Postępowanie  przetargowe  jest  w  swojej  istocie 

postępowaniem sformalizowanym, a formalizm ten nie jest cechą samą w sobie, ale stanowi 

reminiscencję zasad udzielania zamówień określonych w dziale I rozdziale II Pzp i jest cenną 

wskazówką  dla  jednolitego  i  konsekwentnego  działania  dla  zamawiającego  wobec 

wykonawców.  

Nie znalazł potwierdzenia zarzut podniesiony w pkt 8 petitum odwołania. Treść art. 46 

ust.  4a  Pzp  wskazuje  na  przyczyny  leżące  po  stronie  wykonawcy.  To  odwołujący  postawił 

zarzut w tym zakresie i wniósł o zatrzymanie wadium wykonawcy GRAND w związku z tym 


mając na  uwadze  zasadę  rozkładu  ciężaru  dowodu  to  odwołujący  powinien  udowodnić,  że 

niezłożenie dokumentów wymaganych na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy GRAND. Tymczasem odwołujący odwoływał się ogólnie do 

kwestii  niedochowania  należytej  staranności  przez  ww.  wykonawcę,  co  w  kontekście 

zatrzymania wadium należy uznać za niewystarczające. 

Ponadto zgodnie z przepisem zawartym w art. 46 ust. 4a 

Pzp zamawiający może zatrzymać 

wadium  z  określonych  w  przepisie  przyczyn  tylko  temu  wykonawcy,  który  swoim 

zachowaniem  spowodował,  że  jego  oferta,  pomimo  że  najkorzystniejsza,  nie  może  zostać 

wybran

a.  Natomiast  w  celu  uchwycenia  istoty  przedmiotowego  przepisu  warto  zwrócić 

uwagę  na  uzasadnienie  jego  wprowadzenia  podane  w  druku  sejmowym  Nr  471,  (Sejm  VI 

kadencji,  s.  7) 

–  regulacja  sprzyja  sytuacji,  w  której  grupa  będących  w  porozumieniu 

wykonawców  może  powodować,  że  zamówienie  jest  udzielane  temu  spośród  nich,  który 

zaoferował  najniższą  cenę.  Wykonawcy  ci  mogą  celowo  składać  oferty  bez  wymaganych 

dokumentów  lub  oświadczeń,  a  następnie,  już  po  zapoznaniu  się  z  ofertami  konkurentów, 

bez  negatywnych  konse

kwencji  wycofać  się  z  udziału  w  postępowaniu,  podlegając  jedynie 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 [obecnie odrzucenie oferty na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b].  Mając  to  na  uwadze,  celowe  jest  zrównanie  sytuacji 

wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 z sytuacją wykonawcy, który uchyla 

się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy. Prz

yczyni się to do zracjonalizowania wydatków środków publicznych

W ocenie Izby zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp powinno mieć miejsce 

wyjątkowo,  w  ściśle  określonych  okolicznościach,  po  sprawdzeniu  przyczyn  zaistniałej 

sytuacji oraz po ocenie intencji wykonawcy

. Należy mieć na względzie przede wszystkim cel, 

w  jakim  ww.  przepis  został  do  ustawy  wprowadzony,  czyli  zapobieganie  zmowom 

wykonawców.  Podkreślił  to Sąd  Najwyższy  w  wyroku z  10  maja 2013  r.  o sygn.  akt  I  CSK 

stwierdzając, że badając zasadność zatrzymania wadium, sąd nie może tracić z pola 

widzenia  celu  tej  sankcji  i  zawinienia  oferenta.  Nieuzupełnienie  na  czas  dokumentacji  nie 

oznacza od razu utraty wadium. Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 

lipca 2011 r. o 

sygn. akt II CSK 675/10, tj. zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z 

odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w 

przypadku,  gdy  przekazuje  informacje  w  niewłaściwej  formie  (faksem  zamiast  w  formie 

pisemnej),  a 

po  nieznacznym  upływie  wyznaczonego  terminu  doręczony  zostaje  oryginał 

dokumentu.  O  istnieniu  ryzyka  zmowy  wykonawców  –  czemu  przeciwdziałać  ma 

przedmiotowa  regulacja 

–  można  byłoby  mówić  w  przypadku  całkowitej  bierności 

wykonawcy,  gdyby  umyślnie  i  celowo  nie  podporządkował  się  wezwaniu  zamawiającego. 


Interpretacja  przepisu  art.  46  ust.  4a  Pzp  wymaga  uwzględnienia  jego  celu,  a  zatem 

powinien być stosowany wyłącznie w celu zapobiegania zmowom wykonawców. 

W przedmiotowej sprawie w żaden sposób nie można było  uznać, że działania wykonawcy 

GRAND nosiły znamiona lub chociażby sugerowały zmowę przetargową, przez co dokonując 

wykładni celowościowej ww. przepisu w kontekście powyższej argumentacji, Izba stwierdziła, 

że  nie  miał  on  zastosowania.  Wykonawca  GRAND  dopuścił  się  co  prawda  niestarannego 

za

chowania  składając  dokumenty  na  wezwanie  zamawiającego  jednak,  jak  wskazano 

powyżej,  nieuzupełnienie  na  czas  dokumentacji  nie  oznacza  od  razu  utraty  wadium,  a 

wykluczenie wykonawcy GRAND z postępowania należało uznać za wystarczającą sankcję.  

W związku z powyższym Izba oddaliła zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 

3 Pzp w zw. z art. 46 ust. 4a Pzp. 

Jeśli chodzi o zarzuty podniesione w pkt 9 i 10 petitum odwołania to należy wskazać, 

że  zostały  one  podniesione  z  ostrożności  na  wypadek  nieuwzględnienia  wcześniejszych 

zarzutów (pkt 9) lub z najdalej idącej ostrożności (pkt 10). Izba uznała w związku z tym, że 

przedmiotowe  zarzuty 

miał  charakter  ewentualny  wobec  pozostałych  rozpoznanych 

zarzutów. Tym samym, mając na uwadze uwzględnienie odwołania w zakresie niespełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  GRAND,  orzekanie  co  do  zarzutów 

ewentualnych 

stało się bezprzedmiotowe i Izba pozostawiła je bez rozpoznania. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  zarzutów  wskazanych  w odwołaniu 

powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została  wypełniona  hipoteza  normy 

prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp. 

Ponadto  Izba  wskazuje,  że  podstawą  wydania  orzeczenia  łącznego,  w  sprawach 

o sygn. akt KIO 3300/20 i KIO 3312/20, 

był art. 192 ust. 8 Pzp. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w  świetle  art.  192  ust.  10  Pzp,  strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. 

akt  X  Ga  280/16 

–  Wprawdzie  żaden  z  przepisów  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 


rodzaju 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania nie odwołuje się do 

zasady  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów,  jednak  do  tego  w  efekcie  sprowadza  się 

rozs

trzygnięcie  oparte  na  zasadzie  odpowiedzialności  za  wynik  postępowania 

odwoławczego.  W  sytuacji  rozliczenie  kosztów  stosownie  do  wyniku  postepowania 

uwzględnić zatem należało w jakiej części odwołanie odniosło skutek (…)

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3300/20 

na  rozprawę  zostało  skierowanych  sześć 

zarzutów, natomiast odwołanie okazało się zasadne w zakresie dwóch zarzutów i chybione 

pozostałym  zakresie.  W  związku  z  tym  Izba  kosztami  postępowania  odwoławczego  w 

części  2/3  obciążyła  odwołującego  i  a  w  części  1/3  zamawiającego.  Rozstrzygając  o 

kosztach  Izba  kierowała  się  tym,  że  odwołujący  z  jednej  strony  doprowadził  do 

unieważnienia  czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu,  a uwzględnione 

zarzuty  miały  wpływ  na  wynik  postępowania,  z  drugiej  strony  natomiast  nie  osiągnął  w 

całości  celu  związanego  z  wniesionym  odwołaniem,  ponieważ  nie  udało  mu  się  podważyć 

wszystkich pozostałych ofert w postępowaniu, do czego dążył.  

Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w 

wysokości 20 000 zł, koszty poniesione przez odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą 

wysokości 3 600 zł oraz koszty poniesione przez zamawiającego z tytułu zastępstwa przed 

Izbą  wysokości  3  600  zł,  zatem  łącznie  27  200  zł.  Zamawiający  poniósł  dotychczas koszty 

postępowania  odwoławczego  w wysokości  3  600  zł,  tymczasem  odpowiadał  za  nie  do 

wysokości  9 066,67  zł  (27 200  zł  x  1/3)  –  kwota  zaokrąglona  do  jednego  grosza  w  górę  z 

powodu  nieskończonego  wyniku  dzielenia.  Z kolei  odwołujący  poniósł  do  tej  pory  koszty  w 

wysokości  23  600  zł  (koszt  wpisu  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika),  a  odpowiadał  za  te 

koszty w kwocie 18 

133,33 zł (27 200 zł x 2/3) – kwota zaokrąglona do jednego grosza w dół 

z  powodu  nieskończonego  wyniku  dzielenia.  Wobec  powyższego  Izba  zasądziła  od 

zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  5 466,67  zł  (23  600  zł  –  18 133,33  zł), 

stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  odwołującego,  a 

kosztami postępowania za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3300/20 

Izba  zasądziła  koszty  w  całości  na  rzecz 

odwołującego  wychodząc  z  założenia,  że  mimo  tego,  iż  nie  wszystkie  zarzuty  odwołania 

zostały  uwzględnione,  to  odwołujący  co  do  istoty  osiągnął  swój  cel  tj.  doprowadził  do 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  i  wykluczenia 

wybranego wykonawcy 

z postępowania. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku postępowania – na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 

ust.  2  pkt  1  oraz  §  5  ust.  3  pkt  1  w  zw.  z  §  3  pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 


odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………………… 

Członkowie:   

………………………………… 

………………………………… 


wiper-pixel