KIO 3299/20 WYROK dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3299/20 
 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak  

Protokolant:   

Szymon Grzybowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. odwo

łania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez  Odwołującego  –  GRAPH’IT 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa   

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Samodzielny  Publiczny  Zespół 

Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Ostrowi  Mazowieckiej,  ul.  Duboisa  68,  07-399  Ostrów 

Mazowiecka 

przy udziale 

Wykonawcy  Archimmodicus 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa,  ul.  Kluczborska  13/1A,  50-

323  Wrocław  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – GRAPH’IT Sp. z o.o. i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  –  GRAPH’IT  Sp.  z  o.o.  na  rzecz  Zamawiającego  – 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Ostrowi  Mazowieckiej 

k

wotę  3.517,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  pięćset  siedemnaście  złotych  zero  groszy) 

tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika 

i kosztami opłaty skarbowej. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września  2019r.  –  Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  poz.  2019  ze  zm.)  na  niniejszy 

wyrok  -  w  terminie  7

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3299/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

SPZ  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Ostrowi  Mazowieckiej  na:  Wykonanie  projektu 

budowlano-wykonawczego  rozbudowy  budynku  Szpitala  Samodzielnego  Publicznego 

Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Ostrowi  Mazowieckiej  (nr  postępowania 

SPZOZ.XII.381.15.2020), 

ogłoszonym  w  biuletynie  zamówień  publicznych  w  dniu 

18.08.2020r

.,  nr  ogłoszenia  575584-N-2020,  wobec  czynności  polegającej  na  badaniu  i 

wyborze oferty najkorzystniejszej (Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k.), wykonawca 

GRAPH’IT 

Sp.  z  o.o.  wniósł  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 3299/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  polegającej  na  uznaniu 

dokon

anego  przez  Archimmodicus  zastrzeżenia,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

uzasadnienia  zastrzeżenia  oraz  samych  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny 

ewentualnie  załączonych  do  nich  dokumentów,  jako  zastrzeżenia  bezskutecznego 

nie  spełniającego  wymogów  określonych  w  art.  11  ust.  2  UZNK  oraz  zaniechaniu 

odtajnienia tej  części  dokumentacji  postępowania  i  udostępnienia jej  Odwołującemu 

pomimo tego, że wykonawca nie wykazał ziszczenia się przesłanek, o których mowa 

w art. 11 ust. 2 UZNK; 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

Archimmodicus z postępowania pomimo, że w wyniku zamierzonego działania, a co 

najmniej  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazanych  w  pkt  III  ppkt  1.1.3  lit.  a 

siwz, tj. w zakresie posiadanego doświadczenia; 

3.  art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

Archimmodicus z postępowania pomimo, że w wyniku co najmniej lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  które  to 

informacje  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  w  zakresie  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  wskazanych  w  pkt  III  ppkt  1.1.3  lit.  a  siwz,  tj.  w  zakresie 

posiadanego d

oświadczenia; 

4.  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez  zaniechanie wykluczenia Archimmodicus z 

postępowania na podstawie tego art. pomimo, że wykonawca nie wykazał spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazanych  w  pkt  III  ppkt  1.1.3  lit  a  siwz  w 

zakr

esie posiadanego doświadczenia; 


5.  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie 

oraz  błędną  wykładnię  i  w  konsekwencji  zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty 

Archimmodicus  pomimo  tego,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  uznania  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  jako  nieskuteczne  i  odtajnienie  wyjaśnień  oraz  załączonych  dokumentów, 

wykluczenia  Archimmodicus  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12,  16  i  17,  odrzucenia  oferty 

Archimmodicus  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  i 

dokonania ponownego badania i oceny ofert.  

Z

amawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 8.12.2020r.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Odwołujący odniósł się do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III ppkt 1.1.3 lit. 

a) siwz, którego spełnienia miał nie wykazać wykonawca wybrany, a jakim było wykonanie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch usług 

w  zakresie  wykonania  dokumentacji  projektowej  (projektu  budowlanego  i  wykonawczego) 

dotyczącej  budowy/modernizacji  obiektów  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  3.000  m2  o 

wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto. 

Odwołujący  wskazał  na  niedostateczną  w  jego  ocenie  treść  wyjaśnień  z  dnia  5.11.2020r. 

(zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa)  dotyczących  zaoferowanej  ceny,  która 

st

anowiła 58%  wartości  szacunkowej  zamówienia brutto (1.117.509,12  zł.).  Zamawiający  w 

korespondencji  z  dnia  9.12.2020r.  odmówił  udostępnienia  Odwołującemu  wyjaśnień,  które 

uznał  za  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Z  uwagi  na  ogólnie  sformułowane 

uzas

adnienie zastrzeżenia wyjaśnień nie mogło ono być uznane za spełniające art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 UZNK.  

Według  Odwołującego  wykonawca  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do  faktu 

wykonania  zlecenia  na  rzecz  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Wągrowcu  –  wykonania 

dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań 

istniejącego  obiektu  Szpitala  ZOZ  w  Wągrowcu”.  ZOZ  w  Wągrowcu  udzielił  zamówienia 

konsorcjum:  Zakład  Produkcyjno-Usługowo  Handlowy  GRAJAN  J.  G.,  GRAJAN  Sp.  z  o.o. 

oraz  Firma  Usługowo-Handlowa  E.  Ś.  .  Archimmodicus  nie  mógł  realizować  tych  prac  na 

rzecz  Zamawiającego.  Ponadto,  umowa  zawarta  z  konsorcjum  została  przedwcześnie 

rozwiązana, a wartość dokumentacji projektowej była mniejsza, niż wymagane 500.000,00 zł 

brutto.  Ponieważ  działanie  Archimmodicus  było  co  najmniej  rażąco  niedbałe,  spełnione 

zostały przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 


Przepisy ustawy nie przewidują możliwości sanowania nieprawdziwych informacji i wezwania 

wykonawcy,  który  takie  informacje  przedstawił  do  złożenia  informacji  niewadliwych  lub 

poprawienia informacji złożonych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

W odniesieniu do zaoferowanej ceny wykonawca została wezwany do złożenia wyjaśnień w 

tryb

ie  art.  90  Ustawy  i  złożenia  dowodów  na  okoliczność  realności  zaoferowanej  ceny. 

Złożone wyjaśnienia nie mogą uzasadniać zaoferowania tak niskiej ceny, w szczególności z 

uwagi  na  brak  wskazania  obiektywnych  i  konkretnych  okoliczności  dostępnych  wyłącznie 

temu wykonawcy. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  21.01.2021r. 

Odwołujący  cofnął  zarzuty  z  pkt  1  –  4 

odwołania.  Podtrzymał  zarzut  nr  5,  tj.  naruszenia art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3 

ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie  oraz  błędną  wykładnię  i  w  konsekwencji 

zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  Archimmodicus  pomimo  tego,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W  dniu  18.12.2020r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego 

Wykonawca 

– Archimmodicus Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  (pismo  z  21.01.2021r.)  i  wniósł  o  jego 

oddalenie w całości. 

Stanowisko Izby. 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

pu

blicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

, tj. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o 

zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U  poz. 

, zwanej dalej „Ustawą”.    

Izba uznała, iż Odwołujący jako wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu ma interes w 

złożeniu  odwołania  na  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Sytuacja  Odwołującego 

wymaga  podjęcia  kroków  prawnych  w  celu  uchylenia  skutków  niekorzystnych  dla  tego 

wykonawcy  decyzji  uniemożliwiających  udzielenie  mu  zamówienia.  Tym  samym  spełnione 

zostały przesłanki z art. 179 ust. 1 Ustawy do merytorycznego rozpoznania zarzutów.  


W  oparciu  o  przedłożoną  dokumentację  postępowania,  w  zakresie  związanym  z  podstawą 

faktyczną  zarzut,  tj.  oceną  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oferty  Archimmodicus 

Sp. z o.o. sp. k., Izba ustaliła stan faktyczny sprawy w zakresie objętym zarzutem. 

Zamawiający  przed  ogłoszeniem  postępowania  oszacował  wartość  zamówienia  na  kwotę 

908.544,00  zł  netto  –  przeznaczając  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę  1.117.510,00  zł 

brutto, którą podał przy otwarciu ofert. 

W postępowaniu złożonych zostało 7 ofert z cenami: 584.250,00 zł brutto (oferta odrzucona), 

649.809,00  zł  brutto  (Archimmodicus  Sp.  z  o.o.  sp.k.),  767.520,00  zł  brutto  (oferta 

Odwołującego),  848.109,60  zł  brutto  (Konsorcjum:  Neon,  Bór),  1.033.200,00  zł  brutto 

(Architektura&Consulting),  1.105.770,00  zł  brutto  (STUDIO  „A”),  1.107.000,00  zł  brutto 

(Konsorcjum Demiurg). 

Zamawiający  wezwał  pismem  z  dnia  29.10.2020  r.  Wykonawcę  Archimmodicus  Sp.  z  o.o. 

sp.k.  do  złożenia  wyjaśnień,  cytując  w  wezwaniu  przepis  art.  90  ust  1  pkt  1  i  2  Ustawy. 

Wyjaśnienia należało złożyć do 5.11.2020r.  

Wykonawca  złożył  wyjaśnienia  w  dniu  5.11.2020r.,  w  których  wskazał  na  możliwość 

ograniczenia  kosztów  dojazdu  w  związku  z  realizowaną  w  okolicy  inwestycją,  na  którą  to 

okoliczność  przedstawił  kopię  umów.  Ponadto,  możliwość  ograniczenia  kosztów  dotyczy 

wynajmu lokalu od komplementariusza (członka zarządu), korzystania z własnych zasobów 

sprzętowych (urządzeń drukujących, sprzętu do bindowania), rozdziału kosztów zatrudnienia 

na  inne  pozyskane  zlecenia.  Wykonawca  wskazał  na  ograniczenie  kosztów  osobowych 

wynikające  z  udziału  w  pracach  dwóch  członków  zarządu  komplementariusza,  którzy  nie 

podbierają  wynagrodzenia,  a  korzyści  z  realizacji  zamówienia  uzyskają  z  zysku  oraz 

dywidendy.  Zespół  projektowy  jest  wyposażony  w  odpowiedni  sprzęt  komputerowy  wraz  z 

oprogramowaniem i wieczystymi licencjami i realizuje inne projekty po cenie niższej, na którą 

to  okoliczność  przedłożył  kopię  referencji  i  przedstawił  koszt  dokumentacji  odpowiednio 

wyliczony  dla  1  m2  na  109,88  zł  brutto  oraz  107,62  zł  brutto.  Przy  wielkości  obiektu  dla 

którego  ma  być  przygotowana  dokumentacja  wynoszącej  4.600  m2,  koszt  dokumentacji 

wynosi  w  przeliczeniu  za  1  m2   - 

141,26  zł.  brutto.  Wykonawca  załączył  szczegółową 

kalkulację składników prezentowaną w tabeli dla zaoferowanej ceny oferty brutto 649.809,00 

zł. Szczegółowa kalkulacja prezentuje wartość prac projektowych, koszty oraz zysk (łącznie 

w 25 pozycjach tabeli). Wskazał również na udział pomocy publicznej uzyskanej w związku z 

pandemią SARS COV-2 uzyskaną w 2020 r. w wysokości 210.586,00 zł. 

Zamawiający wybrał ofertę Archimmodicus Sp. z o.o. sp.k. w dniu 8.12.2020r.  

W  piśmie  procesowym  złożonym  na  posiedzeniu  Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawca Archimmodicus Sp. z o.o. sp.k. uzupełniając treść wyjaśnień odniósł się szerzej 


do okoliczności wskazanych w wyjaśnieniach, w tym załączył dalsze dowody, m.in. decyzję 

w  sprawie  umowy  subwencji  z  7.05.2020r.,  zawartej  z  Polskim  Funduszem  Rozwoju  S.A., 

stwierdzającą  pozytywną  weryfikację  spełnienia  warunków  do  otrzymania  subwencji 

finansowej  na  kwotę  210.586,00  zł.  Wykonawca  przedłożył  również  kolejne  umowy  jakie 

zawarł  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej/koncepcji,  wyciąg  z  księgi  wieczystej  dla 

lokalu  przy  ul.  Kluczborskiej  13,  przykładowe  zapytania  dotyczące  najmu  powierzchni 

biurowej. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia Izba oddaliła odwołanie. 

W związku z  ograniczeniem  przed  otwarciem rozprawy  odwołania do  jednego zarzutu Izba 

rozpoznała  odwołanie  w  zakresie  dotyczącym  oceny  wyjaśnień  zaoferowanej  ceny 

najkorzystniejszej  ofer

ty  (Archimmodiuc  Sp.  z  o.o.  sp.  k.),  a  w  konsekwencji  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej i uznała, że nie zasługuje on na uwzględnienie. 

Odwołujący  swoją  argumentację  prawną  sprowadził  do  wykazania  niedostatecznej  treści 

wyjaśnień,  co miało wynikać  zarówno  z  rzekomej  ogólnikowości  prezentowanych informacji 

jak i braku dowodów i prowadzić powinno do uznania, iż oferta zawiera rażąco niską cenę. 

Odwołujący  nie  prezentował  żadnych  nowych  dowodów,  w  szczególności  pozwalających 

uznać  przedstawione  w  wyjaśnieniach  stawki,  jako  nierynkowe.  Dotyczy  to  zarówno 

wyliczonej stawki przygotowania dokumentacji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej 

obiektu,  jak  i  stawek  przyjętych  w  kalkulacji  szczegółowej  (tabela).  Z  drugiej  strony 

przystępujący po stronie Zamawiającego będąc zobowiązanym do wykazania przed Izbą, iż 

zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska  (art.  190  ust.  1a  Ustawy)  uzupełnił  materiał 

dowodowy odnoszący się do okoliczności poruszonych w wyjaśnieniach z dnia 5.11.2020 r., 

w  tym  przedłożył  kopię  umowy  zawartej  z  PFR,  dotyczącą  uzyskanej  subwencji  (pomocy 

finansowej  w  związku  z  pandemią  SARS  COV-2),  na  którą  to  okoliczność  wskazał  w 

wyjaśnieniach podając kwotę uzyskanego dofinansowania. 

Oceniając przedstawione dowody, w tym przede wszystkim wyjaśnienia z 5.11.2020r. wraz z 

załączonymi  do  nich  dowodami  Izba  doszła  do  przekonania,  iż  wykonawca  w  sposób 

przekonujący wykazał realność ceny ofertowej (rozwiał podejrzenie wywołane porównaniem 

z szacowaną wartością zamówienia), a Zamawiający nie miał podstaw  do uznania, iż cena 

jest  rażąco  niska.  Na  wstępie  należy  podkreślić,  iż  charakter  przedmiotowej  usługi  mógł 

prowadzić do dużych dysproporcji w cenach, które zasadniczo opierały się na wycenie prac 

intelektualnych,  stanowiących  zasadniczy  element  prac.  Wskazuje  na  to  zestawienie  ofert, 

które zasadniczo można podzielić pod względem cena na dwie grupy, znacząco odbiegające 

w  wycenie.  Trzy  z  siedmiu 

oferty  przekraczały  kwotę  1  mln  zł.  (będąc  zbliżonymi  do 


szacunku Zamawiającego), a pozostałe zawierały ceny znacznie niższe i zbliżone do siebie. 

Zarówno  oferta  wybrana,  jak  i  oferta  Odwołującego  znajduje  się  w  grupie  ofert  tańszych  i 

znacznie  odbiegających  od  szacowanej  wartości  zamówienia,  co  stanowiło  podstawę  do 

wezwania  tych  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  Ustawy.  Zamawiający 

wzywając  Archimmodicus  do  złożenia  wyjaśnień  nie  wskazał  żadnego  z  elementów 

kalkulacyjnych,  którego  szczegółowego  wyjaśnienia  oczekiwał,  jako  budzący  jego 

wątpliwości.  Tym  samym  wyjaśnienia  wykonawcy  były  sporządzone  w  takim  zakresie,  aby 

przekonać o sprzyjających dla kalkulacji kosztów warunkach realizacji prac według własnego 

przygotowania  do  realizacji  prac

.  W  przypadku  oferty  wybranej,  wykonawca  wskazał  na 

obiektywne  czynniki,  tj.  fakt  uzyskania  pomocy  finansowej  w  zwi

ązku  z  pandemią,  jak 

również posiadane zaplecze techniczne, w tym w szczególności dotyczące stanowisk pracy 

wyposażonych  w  oprogramowanie  i  sprzęt  oraz  zasoby  kadrowe.  Nie  można  również 

pominąć  szczegółowego  wyliczenia  kosztów  własnych,  których  oceny  Izba  dokonała  przy 

braku dowodów wskazujących na nierealność przyjętych tam stawek.  Odwołujący z zasady 

kwestionował  wartość  zestawienia  prezentowanego  w  tabeli,  a  to  właśnie  to  zestawienie 

przedstawiało  szersze  spojrzenie  na  założenia  przyjęte  do  kalkulacji  ceny  za  usługę 

zasadniczo  wymagającą  indywidualnej  wyceny  prac  intelektualnych  prezentowanej  w 

wycenie ryczałtowej oferty. Izba uznała, iż Odwołujący powinien był (znając przed rozprawą 

konkretne  kwoty  z  zestawienia)  odnieść  się  co  najmniej  do  wadliwości  założeń  –  stawek, 

jako nierynkowych. Nie prezentował w tym zakresie żadnej argumentacji, którą Izba mogłaby 

podnieść jako okoliczność podważającą te założenia.     

Odnosząc  się  zatem  do  argumentów  Odwołującego  Izba  uznała,  iż  wyjaśnienia  nie  miały 

charakteru 

ogólnikowego,  a  wykonawca  prezentował  konkretne  informacje  pozwalające 

ocenić kalkulację jako rzetelną i uwzględniającą zysk. Wykonawca wskazał konkretne stawki, 

w  tym  stawkę  wykonania  dokumentacji  w  przeliczeniu  na  1m2  powierzchni  obiektu,  jak 

również  stawki  przyjęte  dla  poszczególnych  elementów  prac  –  prezentowane  w  tabeli. 

Załączył  również  dowody  w  postaci  zawartych  już  umów,  które  jego  wyjaśnienia 

uwiarygodniały.  Chociaż  wykonawca  nie  przedstawił  ofert  podwykonawców,  to  nie 

dyskwalifikowało  to  informacji  prezentowanych  w  wyjaśnieniach,  jako  nieistotnych,  czy  też 

niewiarygodnych. Skoro wykonawca nie miał ofert podwykonawców, a przygotowując ofertę 

przyjmował  swoje  założenia  kalkulacyjne,  to  Zamawiający  zobowiązany  był  odnieść  się  do 

tych  okoliczności  i  je  ocenić.  Skoro  brak  było  dowodów  wskazujących  na  wadliwość  tych 

założeń,  a  wykonawca  przedstawił  przykładowe  inne  umowy  wraz  z  obiektywnym 

wyliczeniem  stawki,  to  nie  było  podstaw  do  oceny  wyjaśnień  jako  niespójnych,  czy  też 

lakonicznych.  Jak  wskazano  na  ws

tępie  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów, 

które  wskazywałyby  na  nierealność  kalkulacji,  a  jako  strona  kwestionująca  czynność 


Zamawiającego  również  ponosi  konsekwencje  braku  wykazania  słuszności  twierdzeń,  z 

których wywodzi dla siebie skutki prawne (nie jest zwolniony z ciężaru dowodowego). Samo 

negowanie  treści  wyjaśnień  bez  odniesienia  się  do  konkretnych  okoliczności  opisanych  w 

wyjaśnieniach,  nie  pozwalało  odmiennie  ocenić  tych  okoliczności.  Izba  dysponowała 

wyłącznie  dowodami  przedstawionymi  przez  przystępującego  w  postępowaniu 

wyjaśniającym, jak i postępowaniu odwoławczym, które były spójne i odnosiły się wprost do 

ceny oferty.      

Podsumowując,  Izba  oddaliła  na  postawie  art.  192  ust.  1  Ustawy  odwołanie,  gdyż  zarzut 

podlegający  rozpoznaniu,  tj.  zaniechania  odrzucenia  oferty  wybranej  na  podstawie  art.  89 

ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Ustawy 

nie  został  przez  Odwołującego  wykazany.  Izba 

uznała,  wbrew  ocenie  Odwołującego,  iż  wyjaśnienia  złożone  w  piśmie  z  dnia  5.11.2020  r. 

wraz  z  dowodami  pozwo

liły  ocenić  przez  Zamawiającego  zaoferowaną  cenę  jako  realną, 

której to oceny nie podważył skutecznie Odwołujący w ramach złożonego odwołania.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa 

zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238.  ze zm.). Izba  zaliczyła do 

kosztów  postępowania  wpis  uiszczony  przez  Odwołującego  oraz  koszty  Zamawiającego 

poniesione  w  związku  z  wynagrodzeniem  pełnomocnika  na  podstawie  złożonego  spisu 

kosztów. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel