KIO 3296/20 WYROK dnia 11 stycznia 2021 roku

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3296/20 

WYROK 

z dnia 11 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:             Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie,  w  Warszawie,  w  dniu  8  stycznia  2021  r

oku  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  Kujawsko-Pomorski  Transport  Samochodowy  spółka  akcyjna  z  siedzibą  

we Włocławku 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Centrum  Usług  Wspólnych  

i Zarządzania Oświatą w Żninie  

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  z  dnia  8  grudnia  2020  roku  

tj. wyboru ofert najkorzystniejszej.  

Nakazuje  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz 

na

kazuje  Zamawiającemu  wykluczenie  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  

z  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dowóz  i  odwóz  uczniów  

do  i  z  przedszkoli,  szkół  podstawowych  na  terenie  gminy  Żnin  w  okresie  styczeń-

grudzień  2021  r.",  w  zakresie  zadania  nr  1  i  zadania  nr  2  wykonawcy  K.  P. 

prowadząca działalność pod nazwą EURO-TRAVEL K. P.z siedzibą w miejscowości 

Kleparz 

W pozostałym zakresie odwołanie uznaje za niezasadne.  


2.  K

osztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Centrum  Usług  Wspólnych  

i Zarządzania Oświatą w Żninie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych zero  groszy)  uiszczoną przez  wykonawcę  Kujawsko-

Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  Centrum  Usług  Wspólnych  i  Zarządzania  Oświatą  

w  Żninie  na  rzecz  wykonawcy  Kujawsko-Pomorski  Transport  Samochodowy  spółka 

akcyjna  z  siedzibą  we  Włocławku  kwotę    7 517  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy 

pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  wniesionej  opłaty  skarbowej  

od udzielonego pełnomocnictwa.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  w  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 

2019  r.  poz.  20202)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie    7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………………………. 


Sygn. akt: KIO  3296/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą  „Dowóz  i  odwóz  uczniów  do  i  z  przedszkoli,  szkół  podstawowych  na  terenie 

gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2021 r." 

O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 

28 października 2020 roku pod numerem 602310-N-2020. 

14  grudnia  2020  roku 

działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art.  180 ust. 1 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień  publicznych  Prawo  zamówień 

publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  polegających  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  EURO  TRAVEL  K.P.    w  zakresie  zadania  nr  1 

zamówienia  i  zadania  nr  2  zamówienia,  zaniechaniu  wykluczenia  Wykonawcy  -  EURO 

TRAVEL  K.P.   

z  postępowania  w  zakresie  zadania  nr  1  zamówienia  i  zadania  nr  2 

zamówienia oraz  zaniechaniu wyboru oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

zakresie zadania nr 1 zamówienia i zadania nr 2 zamówienia. 

Odwołujący  zarzuciła  Zamawiającemu,

zarówno  w  zakresie  zadania  nr  1  zamówienia  jak  i 

zadania nr 2,  naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  EURO 

TRAVEL  K.P.   

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pomimo  tego, 

że  EURO  TRAVEL  K.P.    w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadziła 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji mogących mieć istotny wpływ 

na 

decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia,  tj.  informacji  w  zakresie spełnienia warunku udziału  w  postępowaniu o 

którym  mowa  w  punkcie  1  c)  ppkt.  1  i  ppkt.  2  Części  5  SIWZ  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej

, gdy tymczasem wbrew twierdzeniom Wykonawcy usługi 

przez niego wykazane nie były wykonane w ramach przewozów regularnych lecz  w 

ramach pr

zewozów regularnych specjalnych, 

2)  art. 91 ust. 1 ustawy 

przez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez EURO 

TRAVEL  K.P.    w  sytuacji,  gdy  EURO  TRAVEL  K.P.    podlega  wykluczeniu  z 

postępowania  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez 


Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

1)  u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 8 grudnia 2020 roku 

w zakresie zadania nr 1 zamówienia i zadania nr 2 zamówienia; 

2)  wykluczenia 

wykonawcy 

EURO 

TRAVEL 

K.P. 

postępowania  

w zakresie zadania nr 1 zamówienia i zadania nr 2 zamówienia;  

3)  d

okonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  zadania  nr  1  zamówienia  

i zadania nr 2 zamówienia; 

4)  u

znanie  oferty  Odwołującego  za  ofertę  najwyżej  ocenioną,  a  następnie  ofertę 

najkorzystniejszą w zakresie zadania nr 1 zamówienia i zadania nr 2 zamówienia. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania,  w zakresie zadania nr 1 

zamówienia oraz w zakresie zadania nr 2 zamówienia, gdyż gdyby Zamawiający nie dopuścił 

się naruszenia ww. przepisów jego oferta w zakresie zadania nr 1 zmówienia oraz zadania 

nr 2 zamówienia zostałaby uznana za ofertę najkorzystniejszą, a w konsekwencji zostałoby 

mu  udzielone  zamówienie  publiczne  w  zakresie  zadania  nr  1  i  zadania  nr  2.  Odwołujący 

podał  również,  że  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  

ww.  przepisów  w  postaci  utraty  możliwości  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  

w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz uzyskania wynagrodzenia z tych tytułów. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  „Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, 

szkół  podstawowych  na  terenie  gminy  Żnin  w  okresie  styczeń-grudzień  2021  r." 

Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na dwa zadania: 

  zadanie  nr  1  obejmuje  wszystkie  miejscowości  położone  na  zachód  

od przepływającej przez Żnin rzeki Gąsawki, 

  zadanie  numer  2  obejmuje  wszystkie  miejscowości  położone  na  wschód  od  rzeki 

Gąsawki. 

W  dniu  8  grudnia  2020  roku  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  EURO  TRAVEL  K.P.  

(dalej: EURO lub wykonawca) 

jako najkorzystniejszej zarówno w zakresie zadania nr 1 jak i 

zadania nr 2. 

Zamawiający  w  punkcie  1  c)  ppkt.  1  i  ppkt.  2  Części  5  SIWZ  -  Warunki  udziału  

w  postępowaniu  wymagał  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zarówno  w 

zadaniu  nr  1  jak  i  w  zadaniu  nr  2  aby  wykonawca  wykonał  nie  wcześniej  niż  w  okresie 


ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest krótszy  -  w  tym  okresie  -  co  najmniej  dwie minimum  10 miesięczne  usługi  

w  zakresie  dowozu  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów  regularnych  o  średniorocznej 

wartości min. 300 000,00 zł każda. 

Odwołujący  podał,  że  Zamawiający  sformułował  tak  warunek  udziału,  że  wymagał  

co najmniej  dwie usługi,  które  miały  trwać 10  miesięcy  wykonywane  w  ramach przewozów 

regularnych, a średnioroczna wartość każdej usługi miała wynosić co najmniej 300 000 zł. 

Wykonawca  

wskazał w Załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych usług transportowych 

trzy usługi wykonane na rzecz Gminy Skawina. 

do

wód:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  znajdująca  się  w  dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia;  Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych usług 

znajdujący się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ponadto Wykonawca w oświadczeniu zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 

potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  potwierdziła,  że  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  punkcie  1  c)  ppkt.  1  

i ppkt. 2 Części V SIWZ oraz złożyła oświadczenie, że w celu spełnienia warunków udziału  

w  postępowaniu  określonych  przez  Zamawiającego  w  pkt.  1  c)  części  V  SIWZ  polega  

na zasobach MAL-BUS M. E. M. K. 

Spółka Jawna z siedzibą: 32-060 Liszki, Czułów 16. W 

końcowej części Oświadczenia Wykonawca oświadczyła, że wszystkie informacje podane w 

powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z 

pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu informacji. 

Zamawi

ający  w  piśmie  z  dnia  30  listopada  2020  roku  wezwał  wykonawcę  do  złożenia 

wyjaśnień  albowiem  z  wykazu  usług  jak  i  z  referencji  nie  wynikało  jednoznacznie,  

czy wykonane usługi odbywały się w ramach przewozów regularnych. Wykonawca w piśmie 

z  dnia  3  grudnia 

potwierdziła,  że  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

został przez nią spełniony. Jednakże wskazać należy że na wyraźne pytanie Zamawiającego 

czy  wykonane  usługi  odbywały  się  w  ramach  przewozów  regularnych,  Wykonawca 

oświadczyła,  że  usługi  przedstawione  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  6  dotyczą 

regularnych  dowozów  uczniów,  co  nie  jest  tożsame  z  wykonywaniem  przewozów 

regularnych, 

dowód:  Załącznik  nr  3  do  SIWZ  -  Oświadczenie  potwierdzające  spełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  znajdujący  się  w  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia;  Wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  z  dnia  30  listopada  2020  roku 

znajdujące się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia; Pismo Wykonawcy z 

dnia  3  grudnia  2020  roku  znajdujące  się  w  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 


zamówienia 

Odwołujący  podał,  ze  z  pozyskanej  przez  Odwołującego  wiedzy  ze  strony  internetowej: 

https://bip.małopolska.pl/umigskawina,m,294740,2017.html  wynika,  że  usługi  wskazane  

w Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych usług realizowane były przez MAL-BUS M. E. 

M. K. 

Spółka Jawna w oparciu o cenę stawki kilometrowej. Ponadto postanowienia wzorów 

umów  (§  7  ust.  2  lit.  c),  przewidywał,  że  Wykonawca  podczas  wykonywania  przewozu  na 

poszczególnych  zadaniach  nie  może  przewozić  osób  postronnych  z  wyjątkiem  opiekunów 

grupy oraz nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego. 

dowód:  Wzór  umowy  na  realizację  zamówienia  nr  ZP.271.21.EZ.2016  na  usługi:  „Dowóz 

uczniów z terenu Gminy Skawina do placówek oświatowo-wychowawczych w okresie od 01. 

02.  2017  r.  do  30.  06.  2017  r."; 

Wzór  umowy  Nr  ZP.271.53.EZ.2017  tj.  wykonywania  

w  okresie  od  dnia  ….  2018  r.  do  dnia  30.  06.  2019  r.  usług  przewozowych  na  rzecz 

Zamawiającego polegających na dowozie uczniów z terenu Gminy Skawina 

Powyższe  oznacza,  że  usługi  wykazane  przez  Wykonawcę  były  wykonywane  przez  MAL-

BUS  M.  E.  M.  K. 

Spółka  Jawna  nie  w  ramach  przewozów  regularnych  tylko  

w ramach przewozów regularnych specjalnych. 

z

godnie z art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2019, poz. 2140 z późn. zm.) przewóz regularny to publiczny przewóz osób i ich bagażu  

w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie  

i  w  ustawie  z  dnia  15  listopada  1984 r.  -  Praw

o przewozowe, natomiast przewóz regularny 

specjalny,  to  według  art.  4  pkt  9  ustawy  o  transporcie  drogowym,  niepubliczny  przewóz 

regularny  określonej  grupy  osób  z  wyłączeniem  innych  osób.  Już  z  przytoczonych  definicji 

ustawowych, jak i z wymogu uzyskania od

rębnego zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych  specjalnych  wynika,  że  przewóz  ten  cechuje  wiele  odrębności.  Przewóz 

regularny specjalny nie jest przewozem o charakterze publicznym i tym różni się zasadniczo 

od  przewozu  regularnego,  o  którym  mowa  w  art.  4  pkt  7  ustawy  o  transporcie  drogowym. 

Poza  tym  w  ramach  przewozów  regularnych  przewoźnicy  stosują  kasy  rejestrujące  (kasy 

fiskalne)  i  dokonują  sprzedaży  biletów  natomiast  w  przewozach  regularnych  specjalnych  

nie  występuje  sprzedaż  biletów  i  nie  ma  tym  samym  wymogu  stosowania  kas  fiskalnych.  

Z  przewozu  regularnego  specjalnego  nie  może  skorzystać  każdy  chętny  pasażer,  

co  oznacza  tym  samym,  że  przewóz  taki  nie  musi  odbywać  się  na  trasie  z  klasycznym 

oznaczeniem przystanków, jak również na takich przystankach nie musi być zamieszczony 

rozkład  jazdy  kursującego  środka  transportu.  Z  powyższego  wynika,  że  Wykonawca 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  oświadczając,  że  spełnia  warunku  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 


W  oce

nie  Odwołującego  powyższe  fakty  uzasadniają  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechania  ich  zastosowania.  

W  przypadku, 

gdyby  Zamawiający  zastosował  powyższe  przepisy  EURO  TRAVEL  K.P.  

zost

ałaby  wykluczona  z  postępowania.  Analizując  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy 

wywieść należy, że przepis ten ustanawia obligatoryjną przesłankę wykluczenia wykonawcy 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  co  oznacza,  że  Zamawiający 

obowiązany  jest  wykluczyć  wykonawcę  w  każdym  przypadku,  gdy  spowodował  on 

zdarzenie,  o  którym  mowa  w  przepisie.  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  

w  postępowaniu  stanowiło  element  oferty  i  było  obok  wykazu  usług  dokumentem  

o  charakterze  kategorycznym,  na  którego  podstawie  doszło  do  oceny,  czy  Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Co więcej Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

do  złożenia  wyjaśnień,  które  było  jednoznaczne,  potwierdziła  spełnienie  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  W  ocenie  Odwołującego  EURO  TRAVEL  K.P.    wprowadziła 

Zamawiającego w błąd przez przedstawienie informacji mających istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez  zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.  odwołujący 

wskazał  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  20  marca  2017  r.  sygn.  akt  KIO  382/17; 

wyrok z dnia 10 lipca 2017 r. sygn. akt KIO 1232/17.  

Odwołujący  podał,  że  wykonawca,  przed  złożeniem  oświadczenia  wstępnego  w  zakresie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien ustalić z całą pewnością, iż spełnia 

te  warunki. Wykonawc

a nie może złożyć oświadczenia wstępnego niezgodnego ze stanem 

rzeczywistym, a następnie go poprawić za pomocą uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentu. 

Dyspozycja  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  znajduje  zastosowanie  nie  tylko  w  sytuacji 

skutecznego  wprowadzen

ia  w  błąd  zamawiającego,  ale  także  w  wówczas,  gdy  czynność 

wyko

nawcy  może  wywołać  taki  skutek.  Podanie  przez  wykonawcę  nieprawdziwych 

informacji  w  opisanym  powyżej  stanie  faktycznym  nie  może  być  naprawione  przez 

zastosowanie  art.  26  ust.  3  ustawy.  Ugruntow

any jest w orzecznictwie pogląd, że brak jest 

możliwości  zastąpienia  informacji  nieprawdziwej  mającej  wpływ  na  wynika  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  -  a  z  takim  przypadkiem  mamy  do  czynienia  

w niniejszym postępowaniu - informacją prawdziwą. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej,  złożenie  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  wyłącza  możliwość 

uzupełniania  dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.  

O

dwołujący  również  argumentował,  że  odmienna  niż  literalna  interpretacja  postanowień 

SIWZ  na  etapie  po  złożeniu  ofert  przez  wykonawców  prowadzi  do  naruszenia  zasady 

przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek przejrzystości 

ma  na  celu  zagwarantowanie  braku  ryzyka  faworyzowania  i  arbitralnego  traktowania  ze 

strony  instytucji  zamawiającej.  Obowiązek  ten  obejmuje  wymóg  by  wszystkie  warunki  


i  zasady  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  były  określone  w  sposób  jasny, 

precyz

yjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  Powołał  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  10  marca  2020  roku  sygn. 

akt. KIO 377/20.   

W  ocenie  Odwołującego,  mając  na  uwadze  przedstawione  dowody,  jak  też  łatwość 

pozyskania  informacji  wskazujących  na  prawdziwy  stan  rzeczy,  wykonawcy  -  EURO 

TRAVEL  K.P.   

można  przypisać  choćby  niedbalstwo  lub  brak  dołożenia  należytej 

staranność, więc lekkomyślność. 

Naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy 

jest  konsekwencją  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy. 

Oferta  Odwołującego  jest  najkorzystniejszą  ofertą  w  postępowaniu,  która  nie  podlega 

odrzuceniu  i  zamawiający  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  -  naruszył  art. 

91 ust. 1 ustawy. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Strony  Odwołującej  postępowania  

na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Strony 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba wskazuje, że zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, 

dalej:  ustawy  wprowadzającej),  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań  toczących  się 

wskutek  wniesienia  skargi 

do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w  art.  89, 

wsz

czętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów  

w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe.  Oznacza  to,  że  dla  rozpoznania  przedmiotowego  odwołania  właściwe  są 

przepis

y ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.  1843  ze  zm.),  z  tym  wyłączeniem  wynikającym  z  art.  92  ustawy  wyprowadzającej,  

że właściwym do rozpoznania skargi od wyroku Izby, od dnia 1 stycznia 2021 roku, właściwy 

jest Sąd Okręgowy w Warszawie.  Wynika to z art. 580 ust. 1 obowiązującej w dniu wydania 

wyroku 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

pozy.  2019 

ze  zmianami),  a  odnoszącego  się  do  właściwości  sądu  –  Skargę  wnosi  się  

do  Sądu  Okręgowego  w Warszawie  –  sądu  zamówień  publicznych,  zwanego dalej  „sądem 

zamówień publicznych”. 


I.

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: 

„Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie  zostało  złożone  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  14  grudnia  2020  roku  oraz  została  przekazana  

w  ustawowym  terminie  kopia  odwołania  Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  przez 

Odwołującego na posiedzeniu oraz wynika z akt sprawy odwoławczej.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

daneg

o zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy ustalony w toku postępowania.  

Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy 

–  Strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony 

przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  

aż do zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania obowiązek, który 

zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których 

wywodzą skutki prawne. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą 

stanowi  postępowanie  kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika, 

że  spór  toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  

z których wywodzą określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 


osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  ei  incubit  probatio  qui 

dicit  non qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie  powstałego 

pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący 

kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  i  wykonawców  

w  postępowaniu,  nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  lub  zaniechaniem  określonych 

działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym ciąży ciężar 

dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.  

Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 

roku  sygn.  akt  X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar 

udowodnienia  takiego  twierdzenia  spoczywa  na  tym  uczestniku  postępowania,  który 

przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu 

zaprzecza (…). Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. 

akt  KIO  54/12: 

Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  ustawy  p.z.p.  strony  są  obowiązane  wskazywać 

dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie 

z art. 6 k.c. w zw. z art. 1

4 ustawy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi 

skutki  prawne.  Ciężar  dowodu  rozumieć  należy  z  jednej  strony  jako  obarczenie  strony 

procesu  obowiązkiem  przekonania  sądu  (w  tym  przypadku  Krajowej  Izby  Odwoławczej) 

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji 

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny 

dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. 

akt  II  CSK  293

/07).  Postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  toczy  się  z 

uwzględnieniem  zasady  kontradyktoryjności,  zatem  to  strony  obowiązane  są  przedstawiać 

dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron 

w  jego wypełnianiu (wyrok  Sądu Najwyższego  z  dnia 7 listopada 2007  r., sygn.  akt  II  CSK 

293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11). 


IV.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w  skład  których  zgodnie  z  par.  8  ust.  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z  2018  r.  poz.  1

092)  wchodzą  odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia  dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne pisma składane w sprawie 

oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu.   

Izba  uwzględniała  stanowisko  Zamawiającego  zaprezentowane  w  piśmie  z  dnia  7  stycznia 

roku  „Odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie”,  które  zostało  przesłane  do  Izby  

w  dniu  7  stycznia  2021  roku  (email), 

a  następnie  w  oryginale  na  posiedzeniu  z  udziałem 

stron postępowania odwoławczego. 

Izba dopuściła dowody zawnioskowane i złożone przez Odwołującego wraz z odwołaniem.  

V. 

Izba ustaliła stan faktyczny: 

Zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ)  Zamawiający 

wymagał  od  wykonawców  w  Części  5  –  Warunki  udziału  w  postępowaniu,  pkt  1  lit  c  -  

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazania się wykonawcy, co do zadania nr 

1 i zadania nr 2, że: 

„wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  -  co  najmniej  dwie 

minimum  10  miesięczne  usługi  w  zakresie  dowozu  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów 

regularnych o średniorocznej wartości min. 300 000,00 zł każda.”  

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku zażądał, w Części 7  SIWZ 

–  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  

w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia,  w  punkcie  3  –  Dokumenty  składane  

na wezwanie Zamawiającego, podpunkt 7 złożenia: 

„wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

o

kres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, 


przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 

należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiekt

ywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie 

powinny  być wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

K.P.   

prowadząca  działalność  pod  nazwą  EURO-TRAVEL  K.P.    z  siedzibą  w 

miejscowości  Kleparz  (dalej:  wykonawca  EURO-TRAVEL)  złożyła,  składając  ofertę  w 

postępowaniu 

zakresie 

zadania 

nr 

zadania 

nr 

oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie, 

że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w Części 5 SIWZ pkt 1 lit. 

c  polega  na  zasobach  innego  podmiotu 

–  tj.  MAL-BUS  M.  E.,  M.  K.  Sp.  J.  z  siedzibą  

w Czułów.  

Zamawiający pismem z dnia 18 listopada 2020 roku wezwał,  w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

wykonawca EURO-TRAVEL 

do złożenia dokumentów, w tym wykazu usług. 

Wykonawca  EURO-TRAVEL,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawi

ającego  w  dniu  

26  listopada  2020  roku  złożył  wymagane  dokumenty  tj.  Wykaz  wykonanych  usług  oraz 

Referencje.  

Wykazanie wykonanych usług podane zostało: 

Dowóz  uczniów  z  terenu Gminy Skawina  do  przedszkoli,  szkół  i  gimnazjów  oraz  na 

zajęcia w ramach  godzin wychowania fizycznego, które realizowane są na  basenie” 

dot.  Podwykonawcy;  data  wykonania 

–  od  września  2017  do  31.01.2018;  wartość 

zamówienia wykonanego przez wykonawcę (brutto)  - 361 578,60, 

data  wykonania 

–  od  01.03.2018  do  30.06.2019;  wartość  zamówienia  wykonanego 

przez 

wykonawcę (brutto)  - 943 822,98 

data  wykonania 

–  od  luty  2017  do  listopad  2017;  wartość  zamówienia  wykonanego 

przez wykonawcę (brutto)  - 491 748,13.  

Do wykazu załączono referencje z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz 26 listopada 2019 roku.  


Referencji  z  dnia  21 grudnia 2017  roku  oraz 26  lipca  2019  roku  podane  zostały  terminy 

realizacji usługi oraz wartości tak jak w wykazie usług. W referencji z 2019 roku wskazano, 

że usługa realizowana była od poniedziałku do piątku w dni nauki szkoły. 

Pismem  z  dnia  30  listopada  2020  roku  Zamawiający  zwrócił  się  do  Wykonawcy  EURO-

TRAVEL, w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, 

o złożenie wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu podając, że ze złożonych na potwierdzenie spełnienia ww. warunku 

referencji  ani  wykazu  usług  nie  wynika  jednoznacznie,  czy  wykonane  usługi  odbywały  się  

w  ramach  przewozów  regularnych,  dlatego  Zamawiający  prosi  o  wyjaśnienie  powyższej 

kwestii. 

W  dniu  3  grudnia  2020  roku  Wykonawca  EURO-

TRVEL  złożył  wyjaśnienia  podając,  

że: Niniejszym oświadczam, że usługi przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 

dotyczą  regularnych  dowozów  uczniów  z  terenu  gminy  Skawina  do  przedszkoli,  szkół 

podstawowych  i  gi

mnazjów,  w  związku  z  tym  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  

lub zawodowej został spełniony.  

W  dniu  8  grudnia  2020  roku  Zamawiający  przedstawił  Informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej ofert. 

W zakresie  

zarzutów odwołania: 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  EURO  TRAVEL  K.P.   

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pomimo  tego,  że  EURO  TRAVEL  K.P.    w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  wprowadziła  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji  mogących 

mieć 

istotny 

wpływ 

na 

decyzje 

podejmowane 

przez 

Zamawiającego  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  tj.  informacji  w  zakresie  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  o  którym  mowa  w  punkcie  1  c)  ppkt.  1  i  ppkt.  2  Części  5  SIWZ  

w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  gdy  tymczasem  wbrew  twierdzeniom 

Wykonawcy  usługi  przez  niego  wykazane  nie  były  wykonane  w  ramach  przewozów 

regularnych  lecz  w  ramach  przewozów  regularnych  specjalnych  –  Izba  uznała  zarzut  

za zasadny.  


D

la  rozpoznania  tego  zarzutu  niezbędne  jest  odniesienie  się  w  pierwszej  kolejności 

do 

treści  ukształtowanego  warunku  oraz  oceny  przedstawionych  przez  EURO-TRVEL 

dokumentów na potwierdzenie jego wykazania. 

Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  wykonując  ciążące  na  nim  ustawowe  obowiązki  podaje 

warunki udziału w postępowaniu. Aby możliwe było skuteczne zweryfikowanie wykonawców, 

niezmienienie  wskazuje  się  w  orzecznictwie,  że  wymagania  im  stawiane  muszą  być 

skonkretyzowane  (porównaj:  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  7  lipca  2008  roku 

sygn.  akt  V  Ca  984/08).  Postanowienia  dotyczące  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wymaganych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  należy  interpretować 

przede  wszystkim  z  zastosowaniem  wykładni  gramatycznej.  Regulacje  odnoszące  się  

do  warunku  udziału  w  postępowaniu  czytane  zatem  muszą  być  tak  jak  zostały  napisane, 

literalnie,  tak  aby  nie  pozostawiać  marginesu  na  interpretacje  i  domysły.  Tak  więc 

wymagania,  które  określa  Zamawiający  wynikają  wprost  z  literalnego  brzmienia  ogłoszenia  

i SIWZ (porównaj: wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 07 października 2008 roku 

sygn.  akt  XXIII  Ga  446/08).  Ocena  spełnienia  wymagań  winna  zostać  dokonana  w  oparciu  

o  literalne  brzmienie  ukształtowanych  przez  Zamawiającego  wymagań,  co  zapobiega 

jakiejkolwiek  uznaniowości  na  etapie  oceny  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu. Nie jest więc dopuszczona rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja 

warunku udziału w postępowaniu oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu,  jak  również  nie  jest  dopuszczalna  wykładania  uznaniowa.  Należy 

odrzucić  interpretacje  oparte  na  intencjach,  dorozumianym  znaczeniu  w  obliczu  danej 

sprawy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  czy  założeniach  czynionych  na  potrzeby 

oceny.  Ukształtowany  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności  zawodowej 

należy  i  musi  być  odczytywany  tak  jak  on  brzmi,  zgodnie  z  treścią  jaka  została  zawarta  

w dokumentacji postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.  

Izba  wskazuje,  że  w  ukształtowanym  przez  Zamawiającego,  w  przedmiotowym 

postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia,  warunku  udziału  w  postępowaniu  jest  mowa  

o wykazaniu się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch minimum 10 miesięcznych 

usług  w zakresie dowozu dzieci do szkół w ramach przewozów regularnych.  

Uwzględniając postanowienia dokumentacji o udzielnie zamówienia publicznego jak również 

stanowiska  S

tron  postępowania  odwoławczego  wyrażone  na  rozprawie  Izba  stwierdziła,  

że  w  ramach  wykazania  się  doświadczenie  odpowiadającym  wymaganiom  Zamawiającego 

niezbędne  było  wykazanie  się  doświadczeniem  w  realizacji  „przewozów  regularnych”.  

W  ocenie  Izby  jakiekolwiek  zmiany  znaczenia 

postawionego  warunku  udziałów  


postępowaniu  przez  Zamawiającego  na  etapie  prowadzenia  oceny  ofert,  czy  też 

rozszerzanie  warunku  jest  niedozwolone,  a  dokonana  ocena  spełnienia  warunku  w  taki 

sposób jest nieprawidłowa.  

Izba  w  tym  miejscu  podaje,  że  w  wyniku  wyjaśnień  Zamawiającego  w  trakcie  rozprawy 

wskazał on odpowiadając na pytania Izby, że w ramach przewozu regularnego jest możliwy 

transport  dzieci  do  szkół,  przedszkoli  itd.,  odbywa  się  on  wtedy  na  podstawie  biletów 

miesięcznych. (…) możliwy  jest  również  transport  dzieci  do  szkół  na  podstawie przewozów 

regularnych  specjalnych.  W  zakresie  transportu  jest  to  transport  niepubliczny,  czyli  

w  przewozie  udział  biorą  same  dzieci,  które  są  przewożone  do  szkół.  Dodaje,  że  tam  się 

również odbywa to na podstawie biletów miesięcznych. W przypadku przewozu regularnego 

transport dzieci do szkół może odbywać się przy udziale innych, postronnych osób. W ocenie 

Izby  potwierdza  to  w  sposób  jednoznaczny,  że  Zamawiający  rozróżnia  transport  dzieci  

do szkół w ramach przewozu regularnego oraz przewozu regularnego specjalnego. Wymaga 

odnotowania  w  tym  miejscu,  że  przewóz  regularny,  zgodnie  z  art.  4  pkt  7  ustawą  z  dnia  6 

września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) to publiczny przewóz osób i ich 

bagażu  w  określonych  odstępach  czasu  i  określonymi  trasami,  na  zasadach  określonych  

w ustawie i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 oraz z 2018 r. poz. 2244). Natomiast 

przewóz regularny specjalny, zgodnie z art. 4 pkt 

9  ww.  ustawy,  to  niepubliczny  przewóz  regularny  określonej  grupy  osób,  z  wyłączeniem 

innych  osób.  Prawodawca  w  sposób  jednoznaczny  rozróżnia  owe  rodzaje  przewozu,  

a co ważne różnią się one w sposób bardzo istotny co do ich realizacji oraz zezwoleń jakie 

musi  posiadać  podmiot  je  wykonujący.  W  ocenie  Izby  argumentacja  przedstawiana  

na  rozprawie  przez  Zamawiającego  wzajemnie  się  wyklucza,  bowiem  raz  Zamawiający 

twierdzi,  że  w  ramach  paragrafu  4  wzoru  umowy,  jak  i  innych  postanowień  specyfikacji 

nigdzie  nie  odwołuje  się  do  treści  ustawy  o  transporcie  do  konkretnych  definicji  zawartych  

w  tej  ustawie,  dopuszczając  szerokie  rozumienie  określonych  przez  siebie  wymagań,  

a  następnie  cały  swój  wywód  i  argumentację  opiera  na  cechach  jakie  łączą  przewóz 

regularny  o

raz  przewóz  regularny  specjalny,  a  które  wynikając  z  definicji  legalnych  

tj. 

„regularności”  wynikającej  z  przepisów  jakie  określa  ustawa  o  transporcie  drogowym  

jednocześnie  wspomagając  się  orzecznictwem  NSA.  Izba  dostrzega  brak  odniesienia  się  

w  dokumentacji  wprost  do  postanowień  ustawy  o  transporcie  drogowym,  lecz  nie  można 

pominąć  w  ocenie  Izby,  że  użyte  przez  Zamawiającego  w  warunku  udziału  

w  postępowaniu  sformułowanie  jest  definicją  legalną  wynikającą  z  ustawy  o  transporcie 

drogowym.  Co  więcej,  na  pytanie  Izby  pełnomocnik  Zamawiającego  wyjaśnił,  że  dowóz 

dzieci  do  szkół  realizowany  przez  Zamawiającego  publicznego  może  opierać  się  tylko  

na  przewozie  regularnym  lub  na  przewozie  regularnym  specjalnym.  Oznacza  to,  


że  dokładnie  wskazał  w  warunku  Zamawiający  determinantę  mającą  istotne  znaczenie  

dla  określenia  rodzaju  usługi  w  realizacji  jakiej  wykonawca  powinien  mieć  doświadczenie,  

tj.  przewóz  regularny.  Izba  nie  podziela  argumentacji  Zamawiającego  zawartej  w  piśmie 

procesowym 

–  Odpowiedź  na  odwołanie,  że  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ 

wymagania  w  pełni  wpisują  się  w  definicję  przewozów  regularnych  specjalnych.  Zgodnie 

bowiem  z  art.  4  pkt  9  u.t.d  przewóz  regularny  specjalny  to  niepubliczny  przewóz  regularny 

określonej  grupy  osób, z  wyłączeniem  innych osób.  Nie ma  zatem  żadnych  przeciwskazań 

aby  Wykonawca  nie 

mógł  celem  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

wykazać się usługami świadczonymi w ramach przewozu regularnego specjalnego (przewóz 

regularny  dzieci  do  szkół).  Taka  interpretacja  jakiej  dokonał  Zamawiający  w  odniesieniu  

do warunku udziału w postępowaniu jest nieprawidłowa, zmienia treść warunku określonego 

w  dokumentacji  postępowania  i  co  najważniejsze,  ocena  doświadczenia  w  oparciu  

o tą interpretację również musi być nieprawidłowa.  

Izba  dostrzega  również,  że  Zamawiający  kwestionując  posługiwanie  się  definicjami 

zawartymi  w  ustawie  o  transporcie  drogowym,  jednocześnie  dokonuje  wykładni  warunku,  

i  tym  samym 

wskazania  jego  znaczenia  w  tym  postępowaniu,  przez  odniesienie  się  

do  elementów  obu  definicji  z  ustawy  o  transporcie  drogowym  (wskazanych  powyżej)  

tj.  regularność,  Zamawiający  twierdzi  -  w  tym  postanowieniu  chodzi  o  wspólną 

cechę/podstawę  przewozów  regularnych  i  przewozów  regularnych  specjalnych,  

tj.  regularność.  Jednakże  jak  wynika  z  orzecznictwa  sądów  administracyjnych,  do  których 

referował  również  Zamawiający,  regularność  przewozów,  rozumiana  jako  „powtarzalność, 

systematyczność  odróżnia  przewozy  regularne  od  okazjonalnych”,  tak  wyrok  WSA  

w  Poznaniu  z  dnia  24  maja  2028  roku  sygn.  akt.  III  SA/Po  174/18.  Oznacza  to,  

że  regularność  przewozów  stanowi  bardzo  istotną  cechę,  jednakże  dla  rozróżnienia 

przewozów  które  nie  są  przedmiotem  warunku,  ponieważ  nie  ma  w  warunku  mowy  

o  przewozach  okazjonalnych.   

Tym  samym  „regularność”  przewozów  jako  wspólna  cenach 

przewozów  regularnych  i  przewozów  regularnych  specjalnych  nie  uzasadnia  w  żaden 

sposób,  że  w  ramach  przewozów  regularnych  Zamawiający  rozumiał  również  przewozy 

regularne specjalne.  

W  wyroku  z  dnia  13  sierpnia  2020  roku  sygn. 

akt  II  GSK  93/18  NSA  wskazał,  

że:  „z  przepisu  art.  4  pkt  7  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie  drogowym 

ustanawiającego  legalną  definicję  przewozu  regularnego  wynika,  że  w  rozumieniu  ustawy  

o  transporcie  drogowym  jest  nim  publiczny  przewóz  osób  i  ich  bagażu  w  określonych 

odstępach  czasu  i  określonymi  trasami,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  i  w  ustawie  

z  dnia  15  listopada  1984  r.  - 

Prawo przewozowe.  Jeżeli,  w  rozumieniu  wskazanej  regulacji 

"przewozem regularnym jest publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach 


czasu  i  określonymi  trasami  (...)",  to  w  pełni  zasadne  jest  podkreślenie  znaczenia  tej  jego 

cechy,  którą  jest  cykliczność  (stałe:  trasa,  przystanki,  godziny  odjazdu  i  przyjazdu)  oraz 

dostępność dla każdego potencjalnego klienta, który dowiedział się o przewozie z ogłoszenia  

o powszechnym charakterze, co w tym też kontekście oznacza również, że nie ma żadnego 

znaczenia to, ilu dokładnie pasażerów znajdowało się w zatrzymanym do kontroli pojeździe.” 

Natomiast w wyroku z dnia 21 stycznia 2020 roku sygn. akt II GSK 3686/17 NAS wyjaśnił, 

że:  „przewóz  regularny  specjalny  nie jest  przewozem  o  charakterze  publicznym  i  tym  rożni 

się zasadniczo od przewozu regularnego, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie 

drogowym.  Dlatego  nie  ma  podstaw  do  tego,  aby  do  przewozu  regularnego  specjalnego 

odnosić  te  wszystkie  wymagania,  które  wiążą  się  z  wykonywaniem  "zwykłego"  przewozu 

regularnego.”.  Powyższe  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje,  że  istota  dotycząca  różnicy 

przewozu  regularnego  oraz  przewozu  regularnego  specjalnego  dotyczy  charakteru 

publicznego i niepublicznego realizowanego przewozu

, a nie jego regularności.  

Izba  dostrzegła,  że  Zamawiający  w    trakcie  rozprawy  złożył  do  protokołu  oświadczenie,  

że  w  SIWZ  sformułowane  jest  wymaganie  polegające  na  wykazaniu  się  doświadczeniem  

w  dowozie  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów  regularnych.  Pełnomocnik  dodaje,  

że  wymaganie  to  nie  odnosi  się  do  przewozów  regularnych  czy  regularnych  specjalnych  

z  ustawy  o  transporcie  drogowym.  Dodaje,  że  w  tym  postanowieniu  chodzi  o  wspólną 

cechę/podstawę  przewozów  regularnych  i  przewozów  regularnych  specjalnych,  

tj. regularność – co w ocenie Izby nie znajduje uzasadnia w stanie faktycznym, bowiem to nie 

wskazywana  przez  Zamawiającego  „regularność”,  była  elementem  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  ale jak  sam  podał  Zamawiający  wymaganie  polegające  na  wykazaniu  się 

doświadczeniem  w  dowozie  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów  regularnych. 

Jednoznacznie wynika z tych słów Zamawiającego, że dokładnie identyfikuje postanowienia 

warunku  ale  w  sposób  nieprawidłowy  stara  się  im  na  etapie  oceny  ofert  nadać  zupełnie 

innego znaczenia.  

Izba  nie  podziela  stanowiska  Zamawiającego  zrównującego  wykazanie  doświadczenia  

w  realizacji  przewozów  regularnych  i  przewozów  regularnych  specjalnych  w  wyniku 

przyjęcia,  że  tak  może  być  realizowany  dowóz  dzieci  do  szkół.  Więcej,  w  ocenie  Izby 

potwierdza  to  również  pisemne  stanowisko  Zamawiającego,  który  podał,  że  Nie  ma  zatem 

żadnych  przeciwskazań  aby  Wykonawca  nie  mógł  celem  wykazania  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  wykazać  się  usługami  świadczonymi  w  ramach  przewozu 

regularnego specjalnego (prze

wóz regularny dzieci do szkół) – co należy odczytywać w ten 

sposób, że są przeciwwskazania aby wykonawca mógł celem wykazania spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  wykazać  się  usługami  świadczonymi  w  ramach  przewozu 

regularnego specjalnego. 


Wymaga  wyartykułowania  w  tym  miejscu również,  że  w Wykazie  usług,  w  referencjach  jak 

również w piśmie z dnia 3 grudnia 2020 roku, stanowiącym odpowiedź na konkretne pytanie 

Zamawiającego,  EURO-TRAVEL  nie  użył  sformułowania  przewóz  regularny  czy  przewóz 

regularny  specjalny.  Co, 

mając  na  uwadze  profesjonalny  charakter  podmiotu  ubiegającego 

się  o  zamówienie,  posiadającego  właściwe  licencje  i  zezwolenia  należy  uznać  co  najmniej  

za nieprofesjonalne i dające podstawę do oceny.  

Powyższe stanowisko Izby w pełni potwierdza, że każdy z podmiotów identyfikuje i rozróżnia 

przewóz regularny i przewóz regularny specjalny i wie, że nie można przez usługi w zakresie 

dowozu dzieci do szkół w ramach przewozu regularnego rozumieć również

usługi w zakresie 

dowozu dzieci do szkół w ramach przewozu regularnego specjalnego. Potwierdza to również 

orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który  w  wyroku z  dnia 12  grudnia 2019 

roku  sygn.  akt  II  GSK  5567/16  wskazał,  że:  „Fakt,  że  przewóz  regularny  specjalny  nie  jest 

przewozem,  w  którym  może  wziąć  udział  każdy  chętny  pasażer  i  w  konsekwencji  nie  musi 

się  on  odbywać  na  trasie  z  klasycznym  oznaczeniem  przystanków,  że  na  takich 

przystankach nie musi być zamieszczony rozkład jazdy kursującego środka transportu i nie 

musi  występować  klasyczna  opłata  za  bilet  nie  oznacza,  że  przewóz  taki  nie  może  być 

jednak  zorganizowany  właśnie  w  taki  sposób.  Wszystko  bowiem  zależy  od  potrzeby 

uprawnionej  grupy  i  warunków,  w  jakich  przewóz  regularny  specjalny  ma  się  odbywać.”,  

z  którego  wynika,  że  przewóz  regularny  specjalny  może  być  zorganizowany  jak  przewóz 

regula

rny,  ale  nie  oznacza  to,  że  takim  przewozem  jest.  Potwierdza  to  również  fakt 

konieczności posiadania odrębnych zezwoleń, o czym w wyroku  dnia 19 czerwca 2018 roku 

sygn.  akt  II  GSK  3587/17 

potraktował  Naczelny  Sąd  Administracyjny  –  „Przewóz  regularny 

specj

alny to odrębny rodzaj przewozu od przewozu regularnego, dlatego nie można zgodzić 

się  ze  stanowiskiem,  iż  w  zezwoleniu  na  przywóz  regularny  zawiera  się  uprawnienie  

do wykonywania przewozu regularnego specjalnego.

” 

Reasumując  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  w  celu  skutecznego  wykazania  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu wykonawca musiał wykazać się doświadczenie w realizacji 

usług  w  zakresie  dowozu  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów  regularnych,  

a nie przewozów regularnych specjalnych.  

Izba  w  zakresie  postawionego  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy, 

wskazuje, za ugruntowanym w orzecznictwie stanowis

kiem, że przepis ten można skutecznie 

zastosować,  gdy  wypełnione  zostaną  kumulatywnie  następujące  przesłanki,  a  mianowicie 


doszło  do:  (1)  przedstawienie  informacji  przez  wykonawcę  niezgodnej  z  rzeczywistością,  

(2)  in

formacja  ma  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  

(3)  informacja  ta  wprowadziła  w  błąd  Zamawiającego,  a  (4)  przedstawienie  informacji  musi 

być  wynikiem  lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Wskazane przesłanki muszą być  stosowane 

łącznie,  a  niewykazanie  zaistnienia  jednej  z  nich  jest  wystarczające  do  stwierdzenia,  

że Zamawiający nie stosując art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy nie naruszył tej ustawy. (podobnie: 

wyrok  KIO  348/17,  wyrok  KIO  2736/17, Wyrok  KIO  836/17,  wyrok  KIO  1058/17,  wyrok  KIO 

1257/17, wyrok KIO 272/19).  

Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi pierwszą 

z przesłanek w przypadku zarówno podstawy wykluczenia z punktu 17 ww. artykułu ustawy. 

Informacja 

niezgodna 

rzeczywistością, 

informacja 

nieprawdziwa 

(informacja 

wprowadzająca  w  błąd)  to  złożone  przez  wykonawcę  oświadczenie  wiedzy  lub 

przedstawienie  oświadczenia  wiedzy  podmiotu  trzeciego,  którego  treść  pozostaje  

w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy (tak też wyrok KIO 576/17).  

W  orzecznictwie  Izby  ugruntowane  jest  stanowisko  w  zakresie  tego  co  powinno  być 

traktowane  jako  informacja  nieprawdziwa,  niezgodna  z  rzeczywistością  (porównaj  wyrok  

KIO 1633/11). 

Dla oceny czy mamy do czynienie z informacją niezgodną z rzeczywistością, 

która  to,  jak  przed  nowelizacją  ustawy  z  22  czerwca  2016  roku,  „informacja  nieprawdziwa” 

(w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzed nowelizacji) nie ma definicji legalnej zawartej 

w  ustawie  pomocne  jest  orzecznictwo  sądowe.  W  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  

5  kwietnia  2002  r.  II  CKN  1095/99  (za  sądem  apelacyjnym),  czytamy,  iż  pojęcie  "prawda", 

"prawdziwy", bądź ich zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród 

nich w kodeksie cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania 

cywilnego (np.  art.  3,  art.  103  § 2,  art.  252,  253,  254 §  1  i  2),  w kodeksie karnym  (np.  art. 

132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 

§ 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we wszystkich tych przypadkach 

pojęcie  "prawda"  rozumiane  jest  tak,  jak  w  języku  potocznym,  a  więc  jako  zgodność 

(adekwatność)  myśli  (wypowiedzi  -  w  znaczeniu  logicznym)  z  rzeczywistością  (z  "faktami"  

i  "danymi"),  co  odpowiada  -  na  gruncie  filozoficznym  -  tzw.  klasycznej  koncepcji  prawdy  

i  w  tym  sensie  - 

zdaniem  Sądu  Najwyższego  - wypowiedź  o rzeczywistości  jest  prawdziwa 

tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości.  

Zaznaczenia  wymaga,  że  podanie  informacji  niezgodnych  z  rzeczywistością  odpowiada 

podaniu  informacji  nieprawdziwych,  chodzi  tym  samym  o  obiektywną  niezgodność  treści 

podanego  oświadczenia  z  rzeczywistością.  Informacje  podawane  w  postępowaniu  

o  udzi

elenie  zamówienie  publicznego  stanowią  oświadczenia  wiedzy  składane  w  sposób 

celowy,  stanowią  odpowiedź  na  ukształtowane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  SWIZ 


warunki  udziału  w  postępowaniu,  dlatego  też  muszą  być  rozpatrywane  w  pryzmacie 

staranności  wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego 

charakteru  postępowania  o  zamówienie  oraz  zawodowego  charakteru  powadzonej 

działalności przez wykonawców.  

Izba podkreśla, że do czynności Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

z

amówienia  publicznego,  zgodnie  z  art.  14  ustawy,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

cywilnego.  Tym  samym  czynność  wykonawcy  polegająca  na  przedstawieniu  informacji 

wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego  należy  oceniać  w  pryzmacie  cywilistycznym,  

a więc dokonując oceny dochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od 

uczestnika postępowania.  

„Obiektywny,  zewnętrzny  i  abstrakcyjnie  ujęty  wzorzec  staranności  jest  charakterystyczny  

(w  odróżnieniu  od  podejścia  prawnokarnego)  dla  konstrukcji  cywilistycznych,  tradycyjnie 

posługujących  się  tego  rodzaju  miernikami  (np.  staranność  dobrego  ojca  rodziny  lub 

staranność  sumiennego  kupca).  Ujęcie  należytej  staranności  przyjęte  w  art.  355  operuje 

obiektywnym  wzorcem  wymaganej  staranności  (staranność  ogólnie  wymagana  

w  stosunkach  danego  rodzaju).  Poziom  wymaganej  staranności  nie  jest  zatem  określany  

w  odniesieniu  do  indywidualnych  cech  podmiotowych  i  możliwości  konkretnego  dłużnika 

wykonującego  zobowiązanie,  ale  w  relacji  do  zobiektywizowanego  miernika  staranności 

przyjmowanego w danej sferze stosunków. (…)” – Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Tom I 

red.  J.  Pietrzykowski,  2020  rok,  (art.  355).   

„Kategoria  należytej  staranności  dłużnika  w 

zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej.  W  przepisie  art.  355  §  2  KC 

ustawodawca  nakazuje  określanie  należytej  staranności  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej 

przez  niego  działalności  gospodarczej  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej 

działalności. Unormowanie to, jako jeden z rodzajów stosunków, które przewiduje art. 355 § 

1  KC,  wskazuje  relacje  prawne  z  udziałem  przedsiębiorcy  (w  znaczeniu  art.  431  KC) 

mieszczące  się  w  zakresie  jego  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej  (zob.  T. 

Wiśniewski,  w:  G.  Bieniek  i  in.,  Komentarz  KC,  t.  1,  2005,  s.  32;  M.  Safjan,  w:  K. 

Pietrzykowski,  Komentarz  KC,  t.  1,  2018,  art.  355,  Nb  12;  wyr.  SN  z  25.9.2002  r.,  I  CKN 

971/00, Legalis; wyr. SN z 15.3.2012 r., I CSK 330/11, OSNC 2012, Nr 9, poz. 109; na temat 

pojęcia  działalności  gospodarczej  i  przedsiębiorcy  –  zdefiniowanych  w  różnych  aktach 

prawnych 

– zob. szeroko G. Kozieł, w: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców, art. 3 i 4, s. 

–55).  Przy  konstruowaniu  wzorca  (miernika)  należytej  staranności  przedsiębiorcy  

w  stosunkach  jednostronnie  i  dwustronnie  profesjonalnych  należy  zatem  uwzględniać  to,  

że jego działalność ma charakter gospodarczy lub zawodowy, co oznacza w szczególności 

jej  prowadzenie  w  sposób  zorganizowany  oraz  ciągły  i  oparcie  na  szczególnej  wiedzy,  jak 

również  umiejętnościach.  Z  prowadzeniem  przez  dłużnika  działalności  profesjonalnej  wiążą 

się  zwiększone  oczekiwania  otoczenia  co  do  jego  umiejętności,  wiedzy,  skrupulatności  


i rzetelności, zapobiegliwości, a także zdolności przewidywania, na których należy budować 

wzorzec  należytej  staranności  dla  przedsiębiorcy.  Wzorzec  ten  jest  zatem  surowszy, 

podwyższony  w  stosunku  do  wzorca  odnoszącego  się  do  osób  wykonujących  podobne 

zobowiązania  poza  zakresem  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej.  Należyta 

staranność  dłużnika,  określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej 

przez  niego  działalności  gospodarczej,  obejmuje  także  znajomość  obowiązującego  prawa 

oraz  następstw  z  niego  wynikających  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej 

(zob. wyr. SN z 17.8.1993 r., III CRN 77/93, OSNC 1994, Nr 3, poz. 69; 

zob. również wyr. SN 

z 4.7.2019 r., IV CSK 363/18, Legalis).

” – Kodeks Cywilny. Komentarz red. M. Złucki, 2020 r. 

(art. 355)  

Również  w  orzecznictwie  ugruntowanym  jest  stanowisko,  że  należyta  staranność  dłużnika 

określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności 

gospodarczej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwanie,  co  do  umiejętności,  wiedzy, 

skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności  przewidywania.  Obejmuje  także 

znajomość  obowiązującego  prawa  oraz  następstw  z  niego  wynikających  w  zakresie 

prowadzonej działalności.  

Uwzględniając  cywilistyczny  kontekst  oceny  czynności  wykonawcy  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, powyższa argumentacja musi być uwzględniona przy 

ocenie  spełnienia  kolejnej  z  przesłanek  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy.  Izba  wskazuje,  

że  stwierdzenie  niedbalstwa  danej  osoby  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy  osoba  

ta  zachowała  się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  

dla  niej  miernika  należytej  staranności  (tak  wyrok  Sąd  Najwyższego  z  10  marca  2004  r., 

sygn.  akt  IV  CK  151/03).  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten  ulega 

podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 ustawy Kodeks cywilny precyzuje, że należytą staranność 

dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy 

uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę  należy 

również  uznać,  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa 

ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  

w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  W  tym  wypadku  Odwołujący  powinien 

dokonać  szczególnej  weryfikacji  prezentowanych  przez  siebie  danych,  mając  prawną 

świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich nierzetelnej prezentacji.  

Mając  na  uwadze  powyższe  wywody  prawne  Izba  w  odniesieniu  do  wskazanego  

przez EURO-TRAVEL w dokumencie 

Wykaz wykonanych usług doświadczenia: 


Dowóz  uczniów  z  terenu Gminy Skawina  do  przedszkoli,  szkół  i  gimnazjów  oraz  na 

zajęcia  w  ramach  godzin  wychowania  fizycznego,  które  realizowane  są  na  basenie”  dot. 

Podwykonawcy;  data  wykonania 

–  od  września  2017  do  31.01.2018;  wartość  zamówienia 

wykonanego prz

ez wykonawcę (brutto)  - 361 578,60, 

data  wykonania 

–  od  01.03.2018  do  30.06.2019;  wartość  zamówienia  wykonanego  przez 

wykonawcę (brutto)  - 943 822,98 

data  wykonania 

–  od  luty  2017  do  listopad  2017;  wartość  zamówienia  wykonanego  przez 

wykonawcę (brutto)  - 491 748,13. 

oraz powiązanych wyjaśnień EURO-TRAVEL z dnia 3 grudnia 2020 roku:  

Niniejszym  oświadczam,  że  usługi  przedstawione  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  6 

dotyczą  regularnych  dowozów  uczniów  z  terenu  gminy  Skawina  do  przedszkoli,  szkół 

podstawowych  i  gimnazjów,  w  związku  z  tym  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  

lub  zawodowej  został  spełniony,  które  zostały  złożone  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego o złożenie wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

o treści: ze złożonych na potwierdzenie spełnienia ww. warunku referencji ani wykazu usług 

nie  wynika  jednoznacznie,  cz

y  wykonane  usługi  odbywały  się  w  ramach  przewozów 

regularnych,  dlatego  Zamawiający  prosi  o  wyjaśnienie  powyższej  kwestii    -  stwierdziła,  

że w wyniku wykazania tego doświadczenia przez EURO-TRAVEL -  doszło do naruszenia 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy 

w  odniesieniu do  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny  tego 

doświadczenia.  

Izba  uwzględniając  poczynione  wcześniej  ustalenia  i  stanowisko,  że  w  celu  skutecznego 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  wykonawca  musiał  wykazać  się 

doświadczenie  w  realizacji  usług  w  zakresie  dowozu  dzieci  do  szkół  w  ramach  przewozów 

regularnych,  a  nie  prz

ewozów  regularnych specjalnych jak również  mając na  uwadze treść 

art.  355  §  2  Kodeksu  cywilnego  uznała,  że  wykonawca  co  najmniej  działając  lekkomyślnie 

lub  niedbale  przedstawił  Zamawiającemu  informacje,  które  wprowadziły  Zamawiającego  

w  błąd  przy  dokonywaniu  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Izba 

dostrzegła,  że  wykonawca  EURO-TRAVEL  konsekwentnie  unikał  podania  informacji  

co  do  rodzaju  realizowanego  w  ramach  wykazanego  doświadczenia  transportu.  Poprzestał 

na  podaniu  w  Wykazie 

wykonanych  usług  informacji,  że  usługa  stanowiła  dowóz  uczniów  

z terenu Gminy Skawina do przedszkoli, szkół i gimnazjów oraz na zajęcia w ramach godzin 

wychowania  fizycznego, 

które  realizowane  są  na  basenie  oraz  w  wyjaśnieniach  

na  wskazaniu, 

że  usługi  przedstawione  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  6  dotyczą 


regularnych dowozów uczniów z terenu gminy Skawina do przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów. 

Izba  stwierdziła,  że EURO-TRAVEL unikał  podania istotnych  dla oceny  spełnienia warunku 

danych, mimo że w Wykazie wykonanych usług w tabeli w Kolumnie „Przedmiot wykonanej 

usługi *”  wykonawca był obowiązany podać charakterystykę – opis zawierający wymagane 

informacje,  potwierdzające  spełnienie  warunku  określonego  w  SIWZ.  Tak  jednoznacznie 

wskazał  Zamawiający  w  druku  załącznika  nr  6  do  SIWZ  czym  wyjaśnił  wykonawcy  jakich 

informacji oczekuje od składającego Wykaz wykonanych usług. EURO-TRAVEL w Wykazie 

wykonanych  usług  podał  dla  każdej  z  usług  nazwę  postępowania/umowy/usługi  o  czym 

świadczy użycie cudzysłowu. Nie przedstawił jednakże charakterystyki, opisu zawierającego 

informacje  potwierdzające  spełnienie  warunku  określone  w  SIWZ,  do  których  należała 

in

formacja o przewozie regularny, który był określony w warunku udziału w postępowaniu.  

Odwołujący  zasadnie  wskazał  w  trakcie  rozprawy,  że  wykonawca  ten  nie  odpowiedział 

jednoznacznie,  podał,  że  wskazane  usługi  dot.  „regularnych  dowozów  uczniów…”.  Brak  

w ocenie Izby podania jednoznaczne 

odpowiedzi na pytanie Zamawiającego, uwzględniając 

zawodowy  charakter  prowadzonej  działalności,  w  tym  co  zostało  ugruntowane  w  doktrynie  

i  orzecznictwie  również  „znajomość  obowiązującego  prawa  oraz  następstw  z  niego 

wynikających  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej”,  stanowi  o  tym,  

że EURO-TRAVEL zdawał sobie sprawę z tego, że podane  w Wykazie usługi nie spełniają 

wymag

ań  Zamawiającego,  bo  nie  były  realizowane  jako  przewóz  regularny.  

Za  niewiarygodne  i  w  kontekście  zawodowego  charakteru  prowadzonej  przez  EURO-

TRAVEL  działalności  gospodarczej  należałoby  uznać,  że  wykonawca  ten  nie  zrozumiał 

ukształtowanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W ocenie Izby tak 

przedstawione  informacje  miały  wywrzeć  wrażenie  po  stronie  Zamawiającego,  

że  wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w  postepowaniu.  EURO-TRAVEL  posłużył  się 

doświadczeniem  innego  podmiotu  przy  wykazywaniu  spełnienia  warunku  ale  nie  zwalnia  

go to z odpowiedzialności za przedstawione informacje.  

W  zasadzie  nie  było  sporne  między  Stronami  postępowania,  że  doświadczenie,  którym 

posłużył  się  EURO-TRAVEL  to  usługi  realizowane  w  ramach  przewozu  regularnego 

specjalnego, a nie przewozu regularnego. 

Jednocześnie okoliczność tą potwierdzają również 

dowody  załączone  do  odwołania  tj.  wzory  umów  z  Gminą  Skawina  z  roku  2016  i  2017  – 

odpowiadające  w  przedmiocie  terminom  realizacji  usług  podanych  w  Wykazie  wykonanych 

usług przez EURO- TRAVEL – w których to zawarte są postanowienia, odpowiednio w obu 

umowach 

w § 7 ust.2  lit c, a zgodnie z którymi wykonawca podczas wykonywania przewozu  

na poszczególnych zadaniach nie może przewozić osób postronnych z wyjątkiem opiekunów 

gr

up  oraz  nauczycieli  wskazanych  przez  Zamawiającego.  Brak  charakteru  publicznego 


realizowanego  przewozu  charakteryzuje  jednoznacznie  przewóz  regularny  specjalny 

(szczegółowo Izba odniosła się do tego we wstępnej części rozpoznania tego zarzutu).  

Wymaga również wskazania w tym miejscu, że pytanie Zamawiającego skierowane w trybie 

art.  26  ust.  4  ustawy  było  w  ocenie  Izby  jednoznaczne  i  precyzyjne.  Zamawiający  chciał 

uzyska

ć  informację  czy  wykonane  usługi  odbywały  się  w  ramach  przewozów  regularnych. 

Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  pytał  o  „regularność”  wykonywanych  usług,  która  jest 

cechą  wspólną  przewozów  regularnych  i  przewozów  regularnych  specjalnych,  leczy  pytał  

o  to czy  odbywały  się  w  ramach  przewozów  regularnych,  których  cechą charakterystyczną 

jest  ich 

dostępność  dla  innych  pasażerów,  publiczność  (o  czym  wyżej  we  wstępnej  części 

rozpoznania  tego  zarzutu

).  Wydaje  się,  że  na  tym  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  Zamawiający  jednoznacznie  rozumiał  ukształtowany  przez  siebie 

warunek,  zg

odnie  z  tym  co  zawarł  w  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  i  w  sposób  niezrozumiały,  w  obliczu  tych  wymagań,  dokonał  oceny 

przedstawionych  dokumentów  EURO-TRVEL  wraz  z  wyjaśnieniami  z  dnia  3  grudnia  2020 

roku.  

W  dokumentacji  prz

edmiotowego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  

we  Wzorze  umowy  w  §  4  ust.  2  Zamawiający  wymaga  przedstawienia  zezwolenia  

na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w  krajowym  transporcie  drogowym.  Takie 

wymaganie jak również brak wskazania w SIWZ zakazu transportu osób postronnych (inne 

niż  przewidziane  przez  Zamawiającego)  jednoznacznie  potwierdzają,  że  przedmiotem 

zamówienia  jest  transport  regularny  (posiadający  charakter  publiczny),  który  jest  czymś 

innym  niż  transport  regularny  specjalny.  Jednocześnie  wymagania  Zamawiającego 

ukształtowane  w  SIWZ  są  powiązane  ze  sobą,  a  warunek  udziału  proporcjonalny  

do  przedmiotu  zamówienia,  tym  samym  niezrozumiała  jest  zmiana  w  działaniu 

Zamawiającego na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej. Za równie niezrozumiałe należy 

uznać  wywody  Zamawiającego  z  rozprawy,  który  to  Zamawiający  podaje,  że  Pełnomocnik 

wskazuje,  że  w  SIWZ  sformułowane  jest  wymaganie  polegające  na  wykazaniu  się 

doświadczeniem w dowozie dzieci do szkół w ramach przewozów regularnych, a następnie 

wymaganie  to  nie  odnosi  się  do  przewozów  regularnych  czy  regularnych  specjalnych  

z  ustawy  o  transporcie  drogowym 

jednocześnie  argumentując  w  oparciu  o  tą  ustawę  

i orzecznictwo sądów administracyjnych.  

Izba  podkreśla  również,  że  za  zupełnie  nieuprawnioną  należy  uznać  argumentację 

Zamawiającego  z  pisma  procesowego  –  a  wydającą  się  uzasadniać  zmianę  w  rozumieniu 

warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  Zamawiającego  na  etapie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej 

–  dotyczącą  ewentualnej  konieczności  unieważnienia  postępowania  


w  zadaniu  nr  1  w  przypadku  wykluczenia  EURO-

TRAVEL  z  postepowania.  Zamawiający 

wskazał,  na  bardzo  istotną  kwestie  związaną  z  ceną  oferty  Odwołującego.  Zgodnie  

z  informacja  podaną  w  trakcie  oficjalnego  otwarcia  ofert  co  udokumentowane  zostało  

w  piśmie  zamieszczonym  na  stronie  internetowej  www.bip.umznin.pl  kwota  jaką 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  dotyczącego  zadania 

numer 1 wynosi 393.800,00 zł co oznacza, że gdyby Zamawiający stanął w obliczu wyboru 

of

erty  złożonej  przez  Odwołującego  musiałby  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt.  4  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  niniejsze  postępowanie  unieważnić.  Fakt,  że  Zamawiający 

musiałby  unieważnić  postępowanie  nie  usprawiedliwia  w  żadnym  stopniu  odstąpienia  

od  ocen

y  ofert  zgodnie  z  wymaganiami  ukształtowanymi  w  dokumentacji  postępowania  

o  udzielnie  zamówienia  publicznego.  Takie  działanie  Zamawiającego  jest  nieprawidłowe  

i  nieznajdujące  żadnego  uzasadnienia  w  obowiązującym  prawie.  Ustawodawca  przewidział 

przesłankę unieważnienia postępowania, co oznacza, że okoliczności takie mogą zaistnieć, 

a  Zamawiający,  gdy  przesłanki  zostaną  spełnione,  ma  obowiązek  postąpić  zgodnie  

z przepisem ustawy.  

P

ostępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie jest  dowolnym,  nieskodyfikowanym, 

luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę  prowadzącą  do  zawarcia  umowy  

w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa 

dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami  wszystkich  uczestników  tego  systemu  – 

obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo  szczegółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające 

się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian 

natomias

t  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem 

istniejącym i gwarantującym wypłatę środków finansowych.  

Izba  zaznacza,  że  choć  samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym  zadaniem  jest 

doprowadzenie  do  zawarcia  umowy 

–  to  odstąpienie  od  formalizmu  nie  może  być 

utożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  wymaganiami  SWIZ,  

a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  

z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to  sobie  sam  Zamawiający  zdefiniował  

w dokumentacji postępowania.  

Każdy  z  wykonawców  składających  ofertę  w  postępowaniu  chce  wygrać  zamówienie,  chce 

zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  

w  ofercie  jednego  wykonawcy  kosztem  możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego 

wyk

onawcę,  bowiem  naruszenie  ustawy  i  określonych  nią  zasad  zawsze  należy  odnosić  


do wszystkich podmiotów będących uczestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady 

te obowiązują.   

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art

91  ust.  1  ustawy  przez  wybór  jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez EURO TRAVEL K.P.  w sytuacji, gdy EURO TRAVEL 

K.P.   

podlega  wykluczeniu  z  postępowania  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru 

oferty  złożonej  przez  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  ofert  –  Izba  uznała  zarzut  za 

niezasadny.  

Izba  nie  stwierdzała  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  innych,  niż 

określone  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert.  Odwołujący  nie  podniósł  żadnych  okoliczności 

faktycznych  wskazujących  na  nieprawidłowość  dokonania  oceny  ofert  w  kontekście 

ustalonych  kryteriów  oceny  ofert,  czyli  zastosowania  bądź  niezastosowania  przez 

Zamawiającego ustalonych kryteriów oceny ofert.   

Zgodnie z  brzmieniem  przepisu art.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron  postępowania  odwoławczego  przedstawione  na  rozprawie  oraz  w  pismach 

proces

owych stwierdziła, że odwołanie jest zasadne. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9  oraz  art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel