KIO 3294/20 WYROK dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3294/20 
 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Adam Skowroński   

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  11  stycznia  2021 

r.  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Control Process EPC Power Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Polskie  Górnictwo  Naftowe  

i Gazownictwo S.A. 

z siedzibą w Warszawie; 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

A.  Torpol  Oil  &  Gas  Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w  Przeźmierowie,  Torpol  S.A.  z  siedzibą  

w  Poznaniu

,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie odwo

łującego; 

B. 

UAB  MT  Group  z  siedzibą  w  Wilnie,  PSE  Engineering  GmbH  z  siedzibą  

w  Hanowerze

,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie

kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 3294/20 

UZASADNIENIE 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  z  siedzibą w Warszawie  -  dalej 

„zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Wyłonienie  generalnego  realizatora  Inwestycji  pn.:  „Dostawa  

i  zabudowa  instalacji  do  sprężania  gazu  na  terenie  KGZ  Kościan  -  Brońsko";  numer 

referencyjny: ZP/PGNG/20/0067/GE/DIG 

(dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).  

Wartość  zamówienia  jest  wyższa  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano  

w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  25  maja  2020  r.  pod  numerem  2020/  S  

W  dniu  12  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:    Control  Process  EPC Power  Sp.  z 

o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „odwołujący”) zostało wniesione odwołanie, na czynność 

zamawiającego  podjętą  w  przedmiotowym  postępowaniu,  polegającą  na  zaproszeniu  do 

udziału w aukcji elektronicznej wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: UAB 

MT  Group  z  siedzibą  w  Wilnie,  PSE  Engineering  GmbH  z  siedzibą  w  Hanowerze  (dalej 

„przystępujący”  lub  „Konsorcjum  UAB”)  oraz  od  zaniechania  czynności,  polegającej  na 

wykluczeniu Konsorcjum UAB z udziału w postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1.  art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum UAB 

w sytuacji, gdy przedstawiło ono informacje wprowadzające zamawiającego w błąd; 

2.  art. 91b ust

. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaproszenie 

do udziału w aukcji elektronicznej Konsorcjum UAB w sytuacji, gdy jego ofertę należało 

uznać za odrzuconą; 

a także, z ostrożności procesowej: 

art.  91b  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  Konsorcjum  UAB  w  sytuacji,  gdy 

wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszeg

o  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

zaproszenia  Konsorcjum  UAB  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  oraz  wykluczenia 

Konsorcjum UAB 

z udziału w postępowaniu. 


Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  przywoływał  warunek  udziału  w  postępowaniu,  jaki  zawarł  zamawiający  

w  treści specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia (dalej „SIWZ”)  w  zakresie  wymaganej 

wiedzy  i  doświadczenia.  Ponadto  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  załącznikiem  nr  8  do  SIWZ  

Wykaz zamówień obowiązkiem wykonawcy było: wyszczególnić, czy przedmiot obejmował 

zaprojektowanie,  dostawę,  montaż  i  rozruch  zestawu  sprężającego;  wskazanie  czy  był  

to zestaw tłokowy i służył do sprężania gazu ziemnego; podanie rodzaju układu napędowego 

zestawu  sprężającego  (elektryczny,  spalinowy).  Uznać  należy  zatem,  że  są  to  informacje 

mające  istotne  znaczenie  dla  uznania,  czy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu oraz mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Takie podejście potwierdzają czynności zamawiającego w postępowaniu, który podjął 

działania  mające  na  celu  szczegółową  weryfikację  referencji  Konsorcjum  UAB,  występując 

pismami:  z  dnia  13  listopada  2020  r.  do:  Sh.  P.  K.  K.,  Energopromservice  -  Engineering 

GSC, 

Radio,  Moscow, 

Russia 

e-mail 

address 

[email protected]

dnia  

13  listopada  2020  r.  do:  Sz.  P.  P.  S.,  MND  a.s.,  Uprkova  807/6,  695  01  Hodonin,  Czech 

Republic e-mail address stavik(5)mnd.cz, w celu weryfikacji referencji Konsorcjum UAB. 

Odwołujący wskazał, że w wypełnionym wykazie zamówień (załącznik nr 8 do SIWZ), 

Konsorcjum  UAB  wskazało  siedem  zamówień.  Zamawiający  powziął  wątpliwości  co  do 

zamówień  wskazanych  pod  nr  3,  4  oraz  6.  W  związku  z  wątpliwościami,  skierował  

do  podmiotów,  które  wystawiły  referencje  pisma  z  wnioskiem  o  udzielenie  informacji,  czy:  

(i

) W zakresie zamówień na rzecz MND a.s. (poz. 3 i 4) - czy te obejmowały zaprojektowanie, 

montaż  i  rozruch  zestawu  sprężającego.  Pytanie  to  jest  uzasadnione  faktem,  że  z  treści 

referencji  nie  wynika,  że  czynności  te  wchodziły  w  zakres  prac  firmy  PSE  Engineering 

GmbH.  (ii)  W  zakresie  za

mówienia  na  rzecz:  Energopromservice-Engineering  CISC  -  czy 

zamówienie  to  obejmowało  realizację  prac  montażowych,  czy  jedynie  nadzór  nad  takimi 

pracami  (wykonywanymi  przez  inny  podmiot)  - 

gdyż  z  treści  referencji  wynika,  że 

wykonywano  nadzór  nad  instalacją  „(...)  supervised  the  instailed  all  the  equipment  (…)”. 

Jednocześnie  odwołujący  zauważył,  że  z  przekazanych  mu  dokumentów  wynika,  że 

z

amawiający  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  powyższe  pisma.  Wobec  powyższego,  winien 

uznać  swoje  wątpliwości  za  potwierdzone,  a  co  za  tym  idzie  stwierdzić,  że  istnieje 

rozbieżność  pomiędzy  oświadczeniami  Konsorcjum  UAB,  zawartymi  w  wykazie,  a  faktami 

wynikającymi  z  referencji  wystawionych  przez  zamawiających.  Należy  wskazać,  że 

wątpliwości zamawiającego były jak najbardziej uzasadnione. Profil działalności Wykonawcy 

PSE  Engineering  GmbH  to  projektant  i  dostawca  zestawów  sprężających  tzn.  urządzeń 

składających  się  z  silnika  (napędu)  oraz  sprężarki  (urządzenia  napędzanego),  tzn.  jego 


działalnością  biznesową  jest  zaprojektowanie,  produkcja  i  dostawa  zestawów  sprężających 

gaz,  na  poczet  inwestycji  polegających  na  budowie  instalacji  technologicznych,  których 

proces  wymaga  sprężania  gazu.  Działalność  takich  podmiotów  w  ramach  świadczonych 

usług  zwyczajowo  ogranicza  się  do  następujących  czynności:  zaprojektowanie,  dostawa, 

nadzór  nad  montażem,  rozruch  dostarczanych  zestawów  sprężających.  Podmioty  takie 

standardowo nie świadczą usługi montażu zestawów sprężających dla swoich klientów. Ich 

działalność  ma globalny charakter  (tzn. firmy  takie  sprzedają zestawy  sprężające  na  całym 

świecie, nie tylko w kraju swojego pochodzenia), co uniemożliwia efektywne (pod względem 

czasowym,  kosztowym,  organizacyjnym,  itd.)  świadczenie  usług  montażu.  Usługi  montażu 

wymagają  posiadania  na  placu  budowy:  odpowiedniego  ciężkiego  sprzętu,  wymagają 

zaangażowania  kadry  posiadającej  lokalne  uprawnienia,  wymagają  znajomości  lokalnych 

przepisów,  itd.,  zaś  w  stosunku  do  usług  zaprojektowania,  dostawy  i  rozruchu  zestawów 

sprężających,  usługi  montażu są  znacznie mniej  opłacalne -  uzyskuje  się na  nich znacznie 

niższe  marże  (usługi  montażu  to  fizyczne  prace  monterskie  na  placu  budowy).  Stąd 

standardowy 

model 

funkcjonowania 

dostawcy 

zestawów 

sprężających 

jako 

wyspecjalizowanych  firm  inżynieryjnych  działających  globalnie  jest  taki,  iż  zapewnia  on 

zaprojektowanie, 

dostawą, 

nadzór 

nad 

montażem 

oraz 

rozruch  

i  uruchomienie  zestawów  sprężających,  zaś  prace  montażowe  (nadzorowane  przez 

dostawcę)  są  realizowane  przez  inny,  lokalny  podmiot  który  jest  Generalnym  Wykonawcą 

całej inwestycji, lub został zakontraktowany bezpośrednio przez Inwestora. Dalej odwołujący 

wywodził,  że  mając  na  uwadze  powyższe  uwarunkowania,  analizując  doświadczenie  PSE, 

należy  z  najwyższą  uwagą  sprawdzić  zakres  świadczeń  wykonywany  w  ramach  procesu 

montażu  zestawów  sprężających,  i  zweryfikować  czy  firmy  te  faktycznie  wykonywały  prace 

montażowe,  czy  jedynie  je  nadzorowały,  co  jest  zupełnie  innym  typem  czynności  i  stanowi 

zupełnie  odmienne  doświadczenie.  Zamawiający  mając  pełną  świadomość  tego  aspektu, 

zwrócił się o stosowne wyjaśnienia.  

Mając  na  uwadze  powyższe  i  odnosząc  się  do  poszczególnych  zamówień:  

Zamówienia nr 3 - Damborice i Zamówienie nr 4 - Uhrice. Już z pierwszego zdania treści 

listów  referencyjnych  wystawionych  przez  MND  (Załącznik  3a.  List  referencyjny  MND) 

wynika, iż to spółka MND zainstalowała samodzielnie agregaty sprężarkowe, zaś PSE była 

odpowiedzialna  wyłącznie  za  ich  dostarczenie  i  nie  wykonywała  montażu  agregatów 

sprężarkowych.  Zatem  oświadczenie przez  wykonawcę w Wykazie zamówień  (Załącznik  2. 

Wykaz zamówień UAB MT Group - Załącznik nr 8 do SIWZ), iż zamówienia te obejmowały 

„montaż" stanowi podanie nieprawdziwej informacji. (2) Zamówienie 6 - Energopromservice-

Engineering. 

Z  treści  przedłożonego  listu  referencyjnego  (Załącznik  4a.  List  referencyjny 

EPS) wynika, iż spółka PSE: zaprojektowała, wyprodukowała i dostarczyła (ang. „designed, 

fabricated  and  delivered

”)  trzy  agregaty  sprężarkowe,  nadzorowała  montaż  wszystkich 


urządzeń  na  placu  budowy  („supervised  the  installed  all  the  equipment  on  site"),  wykonała 

prace  przedrozruchowe  (,,performed  the  pre-commissioning  works"), 

zestawy  będą 

uruchomione w 2018 („the units will go into operation in 2018"). Z powyższej treści wynika, 

że: Spółka PSE nie wykonała montażu agregatów (zestawów) sprężających, Spółka PSE nie 

wykonała  rozruchu  (ang.:  „commissioning")  agregatów  (zestawów)  sprężających,  gdyż  z 

treści listu wynika, iż wykonała jedynie prace przedrozruchowe (ang.: „pre-commissioning"). 

Pojęcia „pre-commissioningu" i „commissioningu" mają odmienne znaczenie i odnoszą się do 

różnych czynności technologicznych, stanowią odmienne świadczenia. Po zakończeniu prac 

przed  rozruchowych  („pre-commissioning")  rozpoczynają  się  prace  rozruchowe 

(„commissioning"),  a zakończenie prac  rozruchowych następuje  w  momencie uruchomienia 

instalacji („go into operation"). Zatem oświadczenie przez wykonawcę w Wykazie zamówień 

(Załącznik 2. Wykaz zamówień UAB MT Group - Załącznik nr 8 do SIWZ), iż zamówienie to 

obejmowało  „montaż"  oraz  „rozruch"  stanowi  podanie  nieprawdziwej  informacji.  (3) 

Zamówienie  7  -  Rafineria  Ropy  Naftowej  Nowokuibyszewsk.  Z  treści  przedłożonego  listu 

referencyjnego  (Załącznik  5.  List  referencyjny  Rafineria  Ropy  Naftowej  Nowokuibyszewsk) 

wynika,  iż:  spółka  PSE  dostarczyła  zestawy  sprężarkowe  dla  projektu  budowy  instalacji 

reformingu  katalitycznego, 

w  akapicie  charakteryzującym  agregaty  sprężające,  jako 

tłumaczenie  pierwszego  zdania  podano:  „Pompowanie  metodą  otoczenie-wodór  (...). 

Tłumaczenie takie jest oczywiście błędne, gdyż sformułowanie w języku rosyjskim, zawarte 

w treści listu referencyjnego oznacza „pompowane/ tłoczone medium - wodór", co potwierdza 

nawet  tłumaczenie  z  użyciem  narzędzia  Google  Tłumacz.  To,  że  zestawy  sprężające 

dostarczone w ramach z

amówienia nr 7 służą do sprężania (tłoczenia/ pompowania) wodoru 

jest jak najbardziej logiczne 

i oczywiste, gdyż w ramach procesu jaki odbywa się na instalacji 

reformingu  katalitycznego  spręża  się  wodór,  nie  gaz  ziemny.  Zatem  na  takich  instalacjach 

nie instaluje się zestawów sprężających służących do sprężania gazu ziemnego, a wyłącznie 

zestawy  służące  do  sprężania  wodoru.  Zatem  oświadczenie  przez  wykonawcę  w  Wykazie 

zamówień  (Załącznik  2.  Wykaz  zamówień  UAB  MT  Group  -  Załącznik  nr  8  do  SIWZ),  iż 

zamówienie  obejmowało  „Zestaw  tłokowy  do  sprężania  gazu  ziemnego:  tak",  stanowi 

podanie nieprawdziwej informacji. 

Tym  samym  doszło  do  celowego  i  wielokrotnego  wprowadzenia  zamawiającego  

w  błąd,  co  do  okoliczności  mających  znaczenie  dla  stwierdzenia,  że  Konsorcjum  UAB 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  co  niewątpliwie  jest  informacją,  która  ma  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia.  

W ocenie o

dwołującego jego stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO, m.in: 

wyroku  Krajowej  Izby  Odwo

ławczej  z  26  września  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  1773/19;  wyroku 


KIO  z  13  lipca  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  1077/20  oraz  w  wyroku  KIO 

z  18  września  2020  r., 

sygn. akt KIO 2047/20.  

Wsk

azanie  nieprawdziwych  informacji  w  zakresie  ww.  referencji  winno  prowadzić  

do  w

ykluczenia  Konsorcjum  UAB  z  postępowania  lub  co  najmniej  do  szczegółowej 

weryfikacji  prawdziwości  pozostałych  referencji.  W  ocenie  odwołującego  weryfikacja  ta 

doprowadziłaby  do  stwierdzenia  faktu,  że  Konsorcjum  UAB  nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu,  gdyż  nie  zrealizowało  przynajmniej  dwóch  zamówień  polegających  na 

zaprojektowaniu, dostawie 

i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o 

mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno 

zostać wykonane na innym obiekcie, jako oddzielne zadanie inwestycyjne. 

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  Konsorcjum  UAB  nie  może  twierdzić,  że  pomimo 

złożenia  nieprawdziwych  informacji  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Takie 

twierdzenie  prowadziłoby  do  pozbawienia  znaczenia  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy 

Pzp - 

bowiem gdyby miał on dotyczyć wyłącznie sytuacji, w której nieprawdziwa informacja 

jest  tą,  która  warunkuje  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  to  wystarczającą 

sankcją  byłoby  uznanie,  że  podmiot  ją  przedstawiający  nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  (gdyż  faktycznie  nie  posiada  wymaganego  waloru/  doświadczenia/  itp.).  Nie 

byłoby potrzeby sięgania po wykluczenie ze względu na złożenie nieprawdziwych informacji. 

Istotą przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp jest bowiem zapewnienie, że wszelkie 

informacje składane zamawiającemu w toku postępowania są prawdziwe.  

Zamawiający,  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do złożenia przystąpienia. W dniu 17 grudnia 2020 r., wykonawcy wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia:  (A)  Torpol  Oil  &  Gas  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Przeźmierowie, 

Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  zgłosili  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  odwołującego;  (B)  UAB  MT  Group  z  siedzibą  w  Wilnie,  PSE 

Engineering GmbH z siedzibą w Hanowerze, zgłosili swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości 

jako bezzasadnego.  

Przystępujący Konsorcjum UAB na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r., złożył do 

akt sprawy 

pismo procesowe, w którym zaprezentował swoje stanowisko w sprawie.  


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

ofertą  złożoną  przez  przystępującego,  korespondencją  prowadzoną  w  postępowaniu 

pomiędzy  zamawiającym  a  przystępującym  w  tym  dokumentami  złożonymi  

na 

potwierdzenie 

spełniania 

warunków 

dotyczących 

posiadanej 

wiedzy  

i  doświadczenia,  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem  i  stanowiskiem  procesowym 

zamawiającego  i  przystępującego  zawartym  w  złożonych  pismach  procesowych,  

a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  oraz  uczestnika 

postępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy  ustaliła  i  zważyła,  

co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Izba 

na wstępie stwierdziła,  że należało uznać skuteczność wniesionego odwołania, 

gdyż  odwołujący  wykazał  (za  pomocą  załączonego  dowodu)  zaistnienie  problemów 

technicznych,  tj.  trudności  w  dostępie  do  usługi  ePUAP  w  dniu,  w  którym  upływał  termin 

wniesienia  odwołania.  Przedmiotowe  odwołanie  wniesione  zostało  w  przewidzianej  ustawą 

formie  elektronicznej  w  terminie,  jednak  z  wykorzystaniem  innego  kanału  komunikacji,  niż 

dedykowany  dla  tej  czynności  w  przepisach  rozporządzenia  wykonawczego.  Mając  jednak  

na  uwadze  występujące  w  tym  dniu  trudności  w  dostępie  do  usługi  ePUAP  jakie  napotkał 

w

ykonawca,  Izba  uznała,  iż  wniesione  w  ten  sposób  odwołanie  powinno  wywierać  skutek 

formalny poprzez uznanie, iż zostało wniesione do Izby w terminie. Nieprawidłowe działanie 

narzędzia  informatycznego,  jakim  jest  serwis  ePUAP,  dedykowanego  do  obsługi 

elektronicznej  skrzynki  podawczej  Izby,  nie  powinno  ograniczać  lub  pozbawiać  prawa 

wykonawców  do  korzystania  z  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w  ustawie, 

składanych  w  dopuszczalnej  formie,  tj.  elektronicznej  z  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym”.  Stanowisko  takie  należy  uznać  za  ugruntowane  w  orzecznictwie  Izby 

(podobnie  w  wyrokach  KIO  z  16  kwietnia  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  583/19;  wyroku  KIO  z  25 

lutego 2020 r., sygn. akt: KIO 274/20, KIO 276/20) 

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

ubiega się o przedmiotowe zamówienie i jest podmiotem, który został zaproszony do aukcji 

elektronicznej.  Objęta  odwołaniem  czynność  zamawiającego  dopuszcza  udział  w  dalszym 

toku  postępowania  podmiotowi,  który  w  ocenie  odwołującego  winien  zostać  wykluczony  


z post

ępowania, a tym samym jego zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej nastąpiło  

z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp.  Odwołujący  ma  zatem  interes  we  wniesieniu 

odwołania,  gdyż  czynności  zamawiającego  w  sposób  negatywny  oddziałują  na  interes 

odwołującego w postępowaniu. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  w  formie 

elektronicznej.  Ponadto 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  wnioskowane  w  sprawie  i 

złożone na rozprawie przez odwołującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  pkt  3 

SIWZ jest: dostawa układu sprężającego gaz ziemny, jego zabudowa i montaż, w tym roboty 

budowlane  oraz  prace  projektowe  i  formalno-

prawne  mające  na  celu  realizację  zadania 

inwestycyjnego.  Z  kolei  w  pkt  pkt  6.1.2.3  lit.  a) 

SIWZ  zamawiający  opisał  warunki,  których 

spełnienie  jest  konieczne  celem  ubiegania  się  o  zamówienie,  dotyczące  zdolności 

technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że: w okresie 

ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na 

zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o 

mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno 

zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne. Ponadto, w pkt 8 

SIWZ  wymienione  zostały  oświadczenia  i  dokumenty,  potwierdzające  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia.  W  odniesieniu  do  warunku 

dotyczącego  wiedzy  i  doświadczenia  zamawiający  wymagał  złożenia  wykazu  wykonanych 

zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji, 

dat  realizacji,  mocy  zamontowanych  tłokowych  zestawów  sprężających  oraz  odbiorców 

zrealizowanego  zadania,  dla  których  zamówienia  były  wykonane,  sporządzonego  na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto żądał złożenia dowodów, 

że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, za które uznał: (a) referencje bądź 

inne  dokumenty  wydane  przez  odbiorcę  zamówień  wskazanych  w wykazie,  w przypadku 

zamówień  o charakterze  okresowym  lub  ciągłym,  które  na  dzień  upływu  terminu  składania 

ofert  są  nadal  wykonywane  referencje  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące 

przed  upływem  terminu składania ofert;  (b)  oświadczenie  wykonawcy  składającego ofertę  - 

jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie 

uzyskać referencji.  


Ponadto  Izba  ustaliła,  że  Konsorcjum  UAB  przedłożyło  wykaz  zrealizowanych 

zamówień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W wypełnionym wykazie 

przystępujący wskazał niżej wymienione zamówienia: (1) Projektowanie, dostawa agregatów 

do 

sprężania  gazu  oraz  urządzeń  technologicznych,  montaż  i  rozruch  stacji  sprężającej 

projektu  podziemnego  magazynu  gazu  (stacja  kompresorowa  Jemgum  w  Niemczach). 

Wykonane  w  latach  2012  -  2013  na  rzecz:  EWE  GASSPEICHER  GmbH,  MoslestrafSe  7, 

26122 Olderburg, Niemcy; (2) Projektowanie, dostawa 

agregatów do 

sprężania gazu oraz 

urządzeń  technologicznych,  montaż  i  rozruch  stacji  sprężającej  projektu  instalacji  gazu 

nadziemnego (stacja kompresorowa Nuettermoor  BS22 w Niemczach). Wykonane w latach 

2010  -  2011  na  rzecz:  EWE  GASSPEICHER  GmbH,  Moslestra&e  7,  26122  Olderburg, 

Niemcy;  (3) 

Projektowanie,  dostawa  agregatów  do  sprężania  gazu,  montaż  i  rozruch  stacji 

sprężającej  projektu  podziemnego  magazynu  gazu  w  Damborice  w  Czechach.  Wykonane  

w  latach  2014  -  2016  na  rzecz:  MND  a.s.,  Uprkova  807/6,  695  01  Hodonm,  Republika 

Czeska;  (4) 

Projektowanie,  dostawa  agregatów  do  sprężania  gazu,  montaż  i  rozruch  stacji 

sprężającej  projektu  podziemnego  magazynu  gazu  w  Uhrice  w  Czechach.  Wykonane  w 

latach 2011 - 2012 na rzecz: MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonm, Republika Czeska; 

Projektowanie,  produkcja  i  dostawa  agregatów  do  sprężania  gazu,  montaż  i  rozruch.  ' 

"Wykonane  w  latach  2015  -  2016  na  rzecz:  ZHAIKMUNAITLP,  59/2,  Prospekt  Evrazia, 

Uralsk,  090002,  Kazakstan;  (6) 

Projektowanie,  produkcja  agregatów  do  sprężania  gazu, 

dostawa,  montaż  i  rozruch.  Wykonane  w  roku  2018  na  rzecz:  Energopromservice-

Engineering  GSC,  24/1  Radio,  Moskwa,  Rosja;  (7)  Projektowanie,  produkcja  agre

gatów  do 

sprężania  gazu,  dostawa,  montaż  i  rozruch.  Wykonane  w  latach  2012  -  2014  na  rzecz: 

Spółka  akcyjna  Rafineria  Ropy  Naftowej  Nowokuibyszewsk,  ul.  Osipenko  12,  budynek  1, 

446207,  Nowokuibyszewsk,  Samara,  Rosja. 

Do przedmiotowego wykazu załączone zostały 

dowody, potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie. 

Dalej  Izba  ustaliła,  że zamawiający  wezwał  Konsorcjum  UAB,  pismem  z  6  listopada 

2020  r.  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  w  zakresie  dotyczącym 

złożonego wykazu zamówień oraz dokumentów, złożonych na potwierdzenie ich należytego 

wykonania.  Zamawiający  prosił  o  wyjaśnienie  odnośnie  pozycji  trzeciej  złożonego  przez 

Konsorcjum  UAB  wykazu  zamówień.  Zwrócił  uwagę,  że  w  celu  potwierdzenia,  że 

zamówienie  zostało  wykonane  należycie,  przystępujący  złożył  list  referencyjny  wystawiony 

przez  MND,  jednakże  treść  złożonych  referencji  jest  niespójna  z  wykazem  zamówień  i  nie 

oddaje  zakresu  przedmiotu  zamówienia  wymaganego  przez  zamawiającego  z  treścią 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Wobec  powyższego  poprosił  o  złożenie  wyczerpujących 

wyjaśnień czy zakres przedmiotu zamówienia wykonanego przez Konsorcjum UAB na rzecz 

MND  obejmował  oprócz  dostawy  również  zaprojektowanie,  montaż  oraz  rozruch  tłokowych 

zestawów  sprężających  dostarczonych  do  podziemnego  magazynu  gazu  w  Damboricie. 


Odnosząc się do informacji zawartych w pozycji czwartej, zamawiający również dostrzegł, że 

treść  złożonych  referencji  jest  niespójna  z  wykazem  zamówień  i  nie  oddaje  zakresu 

przedmiotu  zamówienia  wymaganego  przez  zamawiającego  treścią  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  Wobec  powyższego  poprosił  o  złożenie  wyjaśnień,  czy  zakres  przedmiotu 

zamówienia wykonanego przez przystępującego na rzecz  MND obejmował oprócz dostawy 

również  zaprojektowanie,  montaż  oraz  rozruch  tłokowych  zestawów  sprężających 

dostarczonych do podziemnego magazynu gazu w Uhrice. Z kolei w odniesieniu do pozycji 

szóstej  złożonego  wykazu  zamówień  zamawiający  dostrzegł,  że  treść  złożonych  referencji 

jest  niespójna  z  tym  wykazem  i  nie  oddaje  zakresu  przedmiotu  zamówienia  wymaganego 

przez  z

amawiającego  treścią  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Zgodnie  bowiem  z 

tłumaczeniem  referencji  udział  przystępującego  przy  montażu  dostarczonych  tłokowych 

zestawów  sprężających  z  napędem  gazowym  ograniczał  się  do  nadzoru.  W  związku  z 

powyższym  zamawiający  wezwał  do  udzielenia  wyjaśnień  czy  w  ramach  wskazanego 

zamówienia  Konsorcjum  UAB  wykonało  montaż  dostarczonych  tłokowych  zestawów 

sprężających z napędem gazowym ? 

Pismem  z  11  listopada  2020  r.  Konsorcjum  UAB  udzi

eliło  wyjaśnień  zwracając 

uwagę, że w wykonaniu wezwania zamawiającego, w wykazie zamówień wykonawca podał 

informację  dotyczącą  siedmiu  projektów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe  w 

wykonywaniu  za

dań związanych z realizacją, montowaniem oraz odbiorami zrealizowanych 

zadań  dotyczących  tłoków  zestawów  sprężarkowych.  W  SIWZ  niniejszego  postępowania 

z

amawiający  wymagał  przedstawienia  informacji  dotyczących  dwóch  zrealizowanych 

projektów.  Podkreślił  jednocześnie,  że  wszystkie  siedem  projektów  przedstawionych  

w  Wykazie 

zamówień,  wraz  z  dowodami  i  ich  tłumaczeniami  na  język  polski,  w  pełni 

odzwierciedlają  doświadczenie  w  realizacji  umów  w  zakresie  projektowania,  produkcji, 

dostawy,  montażu  oraz  rozruchu  tłokowych  zestawów  sprężarkowych.  Jednocześnie,  

w  uzup

ełnieniu  dokumentów  przedstawionych  w  Wykazie  zamówień  oraz  listach 

referencyjnych  przełożonych  wraz  z  dokumentacją  Konsorcjum  UAB  załączyło  

do 

przedłożonego  pisma  dodatkowy  list  referencyjny  zamawiającego,  tzn.  firmy  MND  a.s., 

Úprkova  807/6,  695  01  Hodonín,  Republika  Czeska  (dalej:  „MND“)  dot.  projektu 

podziemnego  magazynu  gazu  w  Damborice  oraz  projektu  podziemnego  magazynu  gazu  w 

Uhrice  w  Czechach,  oraz 

ekstrakt  z  załącznika  do  umowy  pn.  „Projektowanie,  produkcja 

agregatów  do  sprężania  gazu,  dostawa,  montaż  i  rozruch”  z  firmą  Energopromservice-

Engineering CJSC, 24/1 Radio, Moskwa, Rosja (dalej: 

„Energopromservice”). 

Pismem  z  1 grudnia 2020  r.  zamawiający  zaprosił  wykonawców,  w  tym Konsorcjum 

UAB do udziału w aukcji elektronicznej.  


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy 

Pzp, r

ozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  należy  zauważyć,  że  zgodnie  z  brzmieniem  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  sprecyzowanym  w  pkt  6.1.2.3  lit.  a)  SIWZ  wykonawca,  ubiegając  się  

o  zamówienie,  miał  wykazać  się  odpowiednim  poziomem  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  tj.  potwierdzić,  że  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  wykonał 

przynajmniej  dwa  zamówienia  polegające  na  zaprojektowaniu,  dostawie  i  zamontowaniu 

tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw 

z  silnikiem  spalinowym,  przy  czym  każde  winno  zostać  wykonane  na  innym  obiekcie,  jako 

oddzielne  zadanie  inwestycyjne. 

Informacje,  odnośnie  spełniania  przedmiotowego  warunku 

miały  zostać  zaprezentowane  w  wykazie  zamówień,  składanym  zgodnie  z  wzorem 

stanowiącym  załącznik  nr  8  do  SIWZ.  Konsorcjum  UAB,  w  złożonym  wykazie,  wymieniło 

siedem  zamówień,  z  których  cztery  (poz.  1,  2,  5  i  7)  dotyczyły  realizacji  zamówień  z 

tłokowym zestawem sprężającym z silnikiem elektrycznym, natomiast pozostałe trzy (poz. 3, 

4  i 

6)  referowały  do  tej  części  warunku  udziału  w  postępowaniu,  który  odnosił  się  do 

niezbędnego  doświadczenia  w  realizacji    zamówień  obejmujących  tłokowy  zestaw 

sprężający z silnikiem spalinowym.  

Zauważyć należy także, że odwołujący nie tyle kwestionował, że nie został spełniony 

warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do tych wymagań, które dotyczyły realizacji 

co  najmniej  jednego  zadania  obejmującego  wykonanie  tłokowego  zestawu  sprężającego  

z  silnikiem  elektrycznym, 

ale  kwestionował  część  pozycji  wykazu  (zadania  wymienione  w 

poz. 3, 4, 6 i 7

) twierdząc z jednej strony, iż nie zostało potwierdzone, że została spełniona 

część warunku odnosząca się do wymagań posiadania doświadczenia w realizacji tłokowych 

zestawów  sprężających  z  silnikiem  spalinowym.  Ponadto  stwierdził,  że  już  samo 

przedstawienie  nieprawdziwych  informacji 

odnośnie  realizowanych  projektów  w  toku 

postępowania  powoduje,  że  nie  można  uznać,  że  dany  wykonawca  warunki  udziału  

w  postępowaniu  spełnił.  W  ocenie  odwołującego  w  przypadku,  gdy  przedstawiony  wykaz 

zawierał  nawet  więcej  projektów,  niż  wymagał  tego  zamawiający,  każdy  z  nich  powinien 

referować  do  treści  sformułowanego  w  SIWZ  warunku  i  każdy  z  nich  zostać  przez 

zamawiającego  oceniony,  pod  kątem  ich  spełniania.  Nie  jest  bowiem  rolą  zamawiającego 


dokonywanie oceny, 

które z przedstawionych zamówień ma być poddane weryfikacji, a które 

jest  zamówieniem  nadmiarowym,  które  to,  jak  twierdził  przystępujący  prezentowane  jest 

jedynie  w  celu  przekazania  zamawiającemu  informacji  o  dodatkowym  doświadczeniu, 

wykraczającym,  czy  też  nie  odpowiadającym  w  pełni  treści  stawianego  w  postępowaniu 

warunku. 

Jakkolwiek  Izba  podziela  ocenę  w  zakresie  odnoszącym  się  do  tego,  że  ocenie 

zamawiającego  podlegają  wszystkie  wymienione  w  wykazie  projekty,  nie  może  jednak 

zgodzić  się  z  twierdzeniem,  że  przedstawienie  jakiejkolwiek  informacji,  która  będzie 

nieprecyzyjna,  niez

godna  z  treścią  warunku  czy  takiej,  która  mogłaby  wprowadzać 

zamawiającego  w  błąd  co  do  oceny  okoliczności  pozwalających  uznać,  że  przedmiotowy 

warunek  został  spełniony  -  zawsze  skutkowała  będzie  koniecznością  wykluczenia 

wykonawcy z postepowania 

o udzielenie zamówienia.  

Przypomnieć  należy,  że  zgodnie  z  treścią  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami 

selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych 

dokumentów. Zgodnie natomiast z treścią art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Jednocześnie, co podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie wykazanie zaistnienia przesłanki 

wynikającej  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp,  w  której  wskazuje  się  na  winę  umyślną 

wykonawcy 

jest niezwykle trudne, gdyż wymaga dowodów spoza dokumentacji o udzielenie 

zamówienia,  które  potwierdzałyby  zamiar  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego,  czyli  że 

wykonawca wyobrażał sobie taki skutek i tego chciał, ewentualnie na to się godził. Uzyskanie 

takich  dowodów  czy  to  przez  prowadzącego  postępowanie,  czy  też  przez  innego  oferenta, 

jest  mało  prawdopodobne,  gdyż  wymaga  dostępu  do  wewnętrznych  dokumentów 

wykonawcy,  ewentualnie  uzyskania  zeznań  świadków.  Natomiast  wykonawca  z  łatwością 

może  uwolnić  się  od  odpowiedzialności,  oświadczając,  że  nie  miał  zamiaru  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd,  a  podanie  nieprawdziwej  informacji  było  wynikiem  omyłki  lub  też 

niesprawdzenia  informacji  uzyskanej 

od  kogoś  innego.  Z kolei  dla  wykluczenia  wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, wystarczające jest to, by podanie obiektywnie 

niezgodnych ze stanem rzeczywistym info

rmacji (a więc informacji nieprawdziwych) wynikało 

z niedbalstwa wykonawcy. 


Jednocześnie,  co  należy  podkreślić  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  aby  uznać,  

że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie jednej z wymienionych wyżej przesłanek 

konieczne  jest,  aby  nieprawdziwa  informacja  wprowadza

ła  w  błąd  zamawiającego,  a  nie 

tylko  była  informacją,  która  hipotetycznie  mogła  go  w  błąd  wprowadzić.  Ponadto  także 

możliwy  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  musi  dotyczyć  tego,  czy  konkretny  podmiot  podlega  wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 

„kryteriami  selekcji”. Takie odczytanie  powyżej  przywołanych  norm  nakazuje  zatem  zawsze 

ustalić, czy doszło w realiach konkretnej sprawy do wprowadzenia w błąd, a jeśli tak, to czy 

był to błąd istotny.  

Przenosząc powyższe na realia rozpoznawanej sprawy w pierwszej kolejności należy 

zauważyć,  że  nie  było  sporne,  że  warunek  w  zakresie  odnoszącym  się  do  posiadania 

doświadczenia  w  wykonaniu  jednego  zamówienia  w  zakresie  którego  było  wykonanie 

jednego  tłokowego  zestawu  sprężającego  z  silnikiem  elektrycznym  -  został  spełniony.  Nie 

kwestionował tej okoliczności sam odwołujący, nie  podważając stanowiska zamawiającego, 

że  w  pozycji  pierwszej  wykazu  zamówień  zostało  wymienione  zadanie,  którego  zakres 

referował do tej części warunku. Jednocześnie, pomimo tego, że zadanie z pozycji pierwszej 

potwierdzało  spełnienie  warunku  kwestionował  zamówienie  wymienione  w  pozycji  siódmej, 

zrealizowane  dla  Rafinerii  Ropy  Naftowej  Nowokuibyszewsk. 

Odwołujący  podnosił,  

że  oświadczenie  złożone  przez  wykonawcę  w  Wykazie  zamówień,  iż  zamówienie 

obejmowało  „Zestaw  tłokowy  do  sprężania  gazu  ziemnego:  tak",  stanowi  podanie 

nieprawdziwe

j  informacji  i  już  tylko  z  tego  powodu  Konsorcjum  UAB  winno  zostać 

wykluczone z postępowania. Z takim stanowiskiem nie sposób zgodzić się w ocenie Izby z 

dwóch  powodów.  Po  pierwsze,  jak  zauważano  powyżej,  przystępujący  spełnia  tą  część 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  która  odnosiła  się  do  wykonania  jednego  tłokowego 

zestawu  sprężającego  z  silnikiem  elektrycznym  (pozycja  1  wykazu).  Po  drugie,  co  równie 

istotne,  z 

treści  przedłożonego  listu  referencyjnego,  złożonego  wraz  z  wykazem  zamówień 

wynika,  iż:  spółka  PSE  dostarczyła  zestawy  sprężarkowe  dla  projektu  budowy  instalacji 

reformingu katalitycznego. W akapicie charakt

eryzującym agregaty sprężające, stwierdzono: 

„Pompowanie metodą otoczenie-wodór (...). W treści listu referencyjnego mowa jest zatem o 

wodorze,  nie  ma  natomiast  wzmianki 

na  temat  gazu  ziemnego.  Tym  samym  zamawiający, 

podobnie jak uczynił to odwołujący w treści odwołania, z łatwością był w stanie stwierdzić, że 

przedmiotowe  zamówienie  obejmowało  elementy,  które  referowałyby  do  treści  warunku 

udzi

ału w postępowaniu.  

Niezależnie  od  powyższego  po  raz  kolejny  należy  podkreślić,  że  nawet  jeśli 

Konsorcjum UAB umieściło w wykazie zamówienie, które swoim zakresem nie odpowiadało 

treści  warunku,  jednocześnie  w  treści  wykazu  zamówień  zawierając  informację,  która  była 


niespójna  z  treścią  listu referencyjnego,  nie może  umknąć  uwadze,  że  zamówienie  te  było 

niejako  nadmiarowe,  wykraczające  poza warunek udziału w  postępowaniu,  a sam  warunek  

w  zakresie  realizacji 

jednego  tłokowego  zestawu  sprężającego  z  silnikiem  elektrycznym, 

został  już  potwierdzony  w  pozycji  1  wykazu  zamówień.  Przekazanie  przedmiotowej 

informacji nie miało zatem w tym przypadku wpływu na kwestie oceny spełnienia warunków 

udziału  w  tym  postępowaniu.  Jak  wyjaśniał  zamawiający,  z  tego  też  powodu  nie  wzywał 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  tego  zadania,  zasadnie  uznając,  że 

wyjaśnienia  w  tym  przedmiocie  nie  będą  miały  wpływu  na  ocenę  spełnianie  przez 

wykonawcę  tej  części  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Z  powyższych  powodów  dowód 

złożony  przez  odwołującego  na  rozprawie  w  postaci  tłumaczenia  treści  referencji, 

sporządzonego  przez  tłumacza  przysięgłego,  pozostaje  bez  znaczenia  dla  oceny 

przedmiotowego zarzutu.  

Odnosząc  się  z  kolei  do  zamówień,  wymienionych  w  punktach  trzy,  cztery  i  sześć 

wykazu  zamówień,  które  zostały  wskazane  w  celu  potwierdzenia  spełniania  tej  części 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  która  dotyczyć  miała  posiadania  doświadczenia  w 

realizacji  tłokowych  zestawów  sprężających  z  silnikiem  spalinowym,  Izba  stwierdziła,  że 

z

arzuty  odwołującego  w  tym  zakresie  nie  potwierdziły  się.  Odwołujący  nie  przedstawił 

bowiem  dowodów  na  okoliczność,  że  w  zakresie  tych  zadań  nie  były  wykonywane  prace 

polegające na montażu agregatów sprężarkowych a jedynie, jak twierdził - rola Konsorcjum 

UAB 

ograniczała się do doradztwa w tym zakresie. Przede wszystkim stwierdzić należy, że 

nie  może  stanowić  dowodu  w  niniejszej  sprawie  sama  argumentacja  odwołującego, 

odnosząca  się  do  profilu  działalności  Konsorcjum  UAB.  To  nie  profil  działalności  danego 

pod

miotu  ma  bowiem  znaczenie  dla  dokonywanej  oceny,  ale  zakres  zamówień 

zrealizowanych  przez  dany  podmiot,  oceniany  pod 

kątem  spełnienia  warunków 

postawionych  i  sformułowanych  przez  zamawiającego  w  SIWZ.  Kluczowe  jest  zatem  czy 

dany  wykonawca  posiada  wymagane 

doświadczenie  i  czy  wykazał  to  w  sposób  określony 

przez  zamawiającego.  Z  kolei  tłumaczenia  treści  referencji,  które  przedłożył  odwołujący  na 

rozprawie wywodząc, że już z samego prawidłowego ich brzmienia wynika po pierwsze, że 

celem  przystępującego  było  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd,  a  ponadto  ich  treść 

potwierdza,  że  warunek  w  wymaganym  zakresie  nie  został  spełniony  -  nie  znajduje 

potwierdzenia w 

całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.  

I tak, w odniesieniu do zamówienia wymienionego w pozycjach trzeciej, polegającego 

na  zaprojektowaniu,  dostawie 

agregatów  do  sprężania  gazu,  montażu  i  rozruchu  stacji 

sprężającej  projektu  podziemnego  magazynu  gazu  w  Damborice  w  Czechach  (wykonane  

w  latach  2014  -  2016  na  rzecz:  MND  a.s.,  Uprkova  807/6,  695  01  Hodonm,  Republika 

Czeska) i czwartej - 

Projektowanie, dostawa agregatów do sprężania gazu, montaż i rozruch 

stacji sprężającej projektu podziemnego magazynu gazu w Uhrice w Czechach. Wykonane 


w  latach  2011  -  2012  na  rzecz:  MND  a.s.,  Uprkova  807/6,  695  01  Hodonm,  Republika 

Czeska 

wykazu zamówień odwołujący twierdził, że w treści listu referencyjnego użyto słowa 

„construction”.  Przyznał  wprawdzie,  że  słowo  to  ma  wiele  znaczeń,  jednocześnie 

stwierdzając,  że  czytając  je  w  kontekście  przedstawionego  listu  referencyjnego  nie  można 

uznać,  że  wykonywany  był  montaż  jednostek  na  placu  budowy.  Na  potwierdzenie  swojego 

stanowiska  przedłożył  także  dowód  w  postaci  korespondencji  prowadzonej  z  osobą 

upoważnioną  z  ramienia  Inwestora  -  MND,  w  której  to  korespondencji  przedstawiciel  firmy 

stwierdza, 

że  montaż  jednostek  został    wykonany  na  skidach  w  zakładach  PSE,  a  te 

następnie przewiezione zostały na plac budowy i na miejscu realizowany był jedynie nadzór 

przy montażu skidów.  

W tym kontekście stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że jak wynika z literalnego 

brzmienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  miał  się  wykazać  realizacją 

zamówienia  polegającego  na  zaprojektowaniu,  dostawie  i  zamontowaniu  tłokowych 

zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy. Nie ma tym samym w treści 

warunku  mowy  o  tym,  co  wywodzi  z  jego  treści  odwołujący,  że  całość  prac  związana  z 

montażem miała być wykonywana na placu budowy. Ponadto, z treści referencji firmy MND 

a.s.,  Úprkova  807/6,  695  01  Hodonin,  Republika  Czeska  dotyczący  projektu  podziemnego 

magazynu  gazu  w  Damborice  oraz  projektu  podziemnego  magazynu  gazu  w  Uhrice  w 

Czechach, 

załączonej przez przystępującego do pisma z 13 listopada 2020 r., złożonego w 

odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  wynika,  że  zakres  prac 

obejmował projektowanie, dostawę jak również roboty budowlane i prace dotyczące rozruchu 

sprężarek  na  placu  budowy.  Jak  słusznie  zauważył  zamawiający  biorąc  pod  uwagę,  że 

referencje  odnoszą  się  swoim  zakresem  do  prac  związanych  z  agregatami  sprężającymi, 

jedyne roboty budowlane, wykonywane w ramach tego typu zamówień mogą dotyczyć prac 

związanych  z  ich  montażem.  W  ocenie  Izby  nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  przedłożona 

przez Konsorcjum UAB 

w postępowaniu referencja potwierdza, że prace realizowane na tym 

projekcie 

obejmowały  również  montaż.  W  konsekwencji  należało  również  stwierdzić,  że  w 

powyższym  zakresie  przystępujący  nie  wprowadził  w  błąd  zamawiającego,  co  do 

okoliczności  pozwalających  stwierdzić,  że  spełnił  on  warunki  udziału  w  postępowaniu 

opisane w SIWZ. 

Odnosząc  się  z  kolei  do  projektu,  wymienionego  w  punkcie  6  wykazu  zamówień  

Projektowanie,  produkcja  agregatów  do  sprężania  gazu,  dostawa,  montaż  i  rozruch 

(wykonane  w  roku  2018  na  rzecz:  Energopromservice-Engineering  GSC,  24/1  Radio, 

Moskwa, Rosja) 

w ocenie Izby uznać należało, że zrealizowane w ramach tego zamówienia 

prace  odpowiadały  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Powyższe  wynikało  z 

dokumentów złożonych przez Konsorcjum UAB wraz z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z 

13 listopada 2020 r. Przystępujący przedłożył bowiem wyciąg z umowy, z którego wynika, że 


zakres  prac  obejmował  również  montaż  (s.  10  umowy  -  Wykonawca  zobowiązuje  się 

wykonać  na  rzecz  Klienta  usługi  instalacji  i  doradztwa  w  zakresie  uruchomienia  trzech 

sprężarek  Ariel  JGC/6-4,  które  mają  być  zainstalowane  w  siedzibie  Użytkownika 

Końcowego)  oraz  rozruch  (s.  7  umowy  -  Sprzedający  odpowiada  za  kompletność  oraz 

uruchomienie  sprężarki  według  danych  parametrów  w  momencie  przekazania  do 

eksploatacji  i  uruc

homienia).  Odwołujący,  oprócz  dowodu  z  którego  miało  wynikać,  że 

przedłożone  tłumaczenie  i  to  zaledwie  co  do  fragmentu  złożonego  dokumentu 

(nieprawidłowe, jego zdaniem było tłumaczenie str. 10 - Przedmiot kontraktu) jest błędne, nie 

przedłożył  żadnych  dowodów,  z  których  wynikałoby,  że  w  ramach  wykonanych  prac  nie 

znajdowały  się  także  montaż  i  rozruch.  Nie  sposób  zatem  w  odniesieniu  i  do  tego 

zamówienia stwierdzić, że przystępujący wprowadził zamawiającego w błąd co do spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, przekazując dane dotyczące zrealizowanego projektu. 

W  konsekwencji,  mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  doszła  do  przekonania,  

że przystępujący nie przedstawił w zakresie powyższych zamówień żadnych informacji, które 

mogłyby  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd  co  do  okoliczności  związanych  z  realizacją 

przedmiotowych zadań. Przedstawione zadania w pozycjach od 1 do 6 wykazu pozwalają na 

stwierdzenie,  że  Konsorcjum  UAB  spełniło  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący 

doświadczenia. Takiej informacji wprowadzającej w błąd zamawiającego nie zawarto również 

w  odniesieniu  do  zamówienia,  opisanego  w  punkcie  7  wykazu.  Wprawdzie  samo 

oświadczenie  zawarte  w  wykazie  zamówień,  zgodnie  z  którym  wykonawca  potwierdził,  że 

inwestycja  obejmowała  zestaw  tłokowy  do  sprężania  gazu  ziemnego,  nie  znalazło 

potwierdzenia  w  treści  samej  referencji.  Ta  jednak  precyzowała  już  zakres  zamówienia,  a 

zatem  czytana  i  oceniana  łącznie  z  wykazem,  pozwalała  zamawiającemu  na  zauważeniu 

tych  rozbieżności  i  ich  ewentualne  wyjaśnienie.  Zamawiający  tego  nie  uczynił  zasadnie 

stwierdzając, że skoro warunek udziału w tym zakresie został spełniony, poprzez wskazanie 

zamówienia opisanego w pozycji 1 - nie jest konieczne doprecyzowanie w tym przedmiocie.  

Z  uwagi 

na  powyższe  podniesione  przez  odwołującego  zarzuty  nie  zasługiwały  na 

uwzględnienie  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972), w tym w szczególności   

§  5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


wiper-pixel