KIO 3291/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 roku

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3291/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewo

dniczący:     Beata Pakulska-Banach 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu 12 stycznia 2021  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 roku 

przez 

wykonawcę MMK-INŻ. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich  

postanawia:  

1. U

morzyć postępowanie odwoławcze.  

2.  N

akazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy  MMK-

INŻ.  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  kwoty  18  000  zł  00  gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1 

usta

wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020)  na niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga 

za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przew

odniczący:      ………....................................….. 


Sygn. akt: KIO 3291/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Łódź  –  Zarząd  Inwestycji  Miejskich 

(zwane 

dalej:  „zamawiającym”)  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi 

na 

odcinku 

od 

ul. 

Piotrkowskiej 

do 

ul. 

Sienkiewicza, 

numer 

referencyjny:                                     

ZIM-DZ.2621.21.2020  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wykonawczych 

wydanych  na podstawie  art. 11 ust.  8  ww.  ustawy

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii Europejskiej  z dnia  1  grudnia  2020  roku 

pod numerem  2020/S  234-576726. 

Także  w  dniu  1  grudnia  2020  roku  zamawiający 

zamieścił na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca  -  MMK-

INŻ. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwany dalej: „odwołującym”) 

w dniu 11  grudnia  2020  roku 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

od 

czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

pn.:  Przebudowa  ul.  Moniuszki  w  Łodzi  na  odcinku  od  ul.  Piotrkowskiej 

do ul. Sienkiewicza

, polegających na: 

1)  niejasnym,  niejednoznacznym  i  nie 

nadającym  się  do  wycenienia  opisie  przedmiotu 

zamówienia; 

ustaleniu niezgodnych z prawem lub nadmiernie faworyzujących stronę zamawiającą 

postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W  związku  z  powyższym  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  szereg  naruszeń 

prz

episów prawa szczegółowo opisanych w petitum odwołania. W konsekwencji odwołujący 

wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu  modyfikacji 

treści  ogłoszenia  o zamówieniu  i  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

wraz z 

załącznikami, w tym modyfikacji wzoru umowy w sposób opisany w odwołaniu.  

Zama

wiający  w  dniu  14  grudnia  2020  roku  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej 

kopię  odwołania.  Żaden  z  wykonawców  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego. 

W  dniu  11  stycznia  2021  roku  o

dwołujący  złożył  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania.  Oświadczenie  zostało  podpisane 

przez 

osobę umocowaną do reprezentowania odwołującego.  


Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r.  poz.  2020) 

do 

postępowań  odwoławczych  i  postępowań  toczących  się  wskutek  wniesienia  skargi 

do 

sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89,  wszczętych  i  niezakończonych 

przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych 

przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  o

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie 

do 

czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Izba, wobec cofnięcia odwołania w całości przed otwarciem 

rozprawy,  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej  sprawie  i  orzekła 

o dokonaniu zwrotu na rzecz 

odwołującego kwoty 18 000 zł 00 gr, stanowiącej 90 % kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………....................................….. 


wiper-pixel