KIO 3286/19 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3286/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Członkowie    

Monika Kawa-

Ogorzałek  

Ernest Klauziński  

Protokolant:   

Adam Skowroński  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę 

ANW 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą  

w  Goczałkowicach-Zdroju,  ul.  Bór  II  1,  43-230  Goczałkowice-Zdrój,  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  z

amawiającego  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte, 65-950 Zielona Góra,  

przy  udziale  wykonawcy 

Eurovia  Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Bielanach 

Wrocławskich,  ul.  Irysowa  1,  55-040  Bielany  Wrocławskie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie  odwoławcze  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez  wykonawcę  ANW  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Goczałkowicach-Zdroju,  ul.  Bór  II  1,  43-230  Goczałkowice-Zdrój  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  


2.  Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  oraz  z  2020  r.  poz.  1086)  oraz  art.  580  ust.  1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019  oraz  z  2020  r. 

poz.  288,  875,  1492,  1517,  2275,  2320)  w  związku z  art.  92  ust.  1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) na niniejsze postanowienie 

–  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:   …………………………….. 

Członkowie    

……………………………..  

…………………………….. 


Sygn. akt KIO 3286/20  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, 

ul.  Bohaterów  Westerplatte,  65-950  Zielona  Góra,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  »Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  27  na  skrzyżowaniu  z  drogą 

powiatową nr 1181F Wilkanowo-Słone«, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  oraz  z  2020  r.  poz. 

Wykonawca 

ANW  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Goczałkowicach-Zdroju,  ul.  Bór  II  1,  43-230  Goczałkowice-Zdrój  (dalej  odwołujący) 

11.12.2020 r. 

wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  14.12.2020  r.  przekazał  kopię  odwołania  innym 

wykonawcom.  

16.12.2020  r. 

do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego,  zgłosił 

przystąpienie  wykonawca  Eurovia  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Bielanach  Wrocławskich,  ul. 

Irysowa 1, 55-

040 Bielany Wrocławskie. 

Odwołujący  na  rozprawie  o  11:10  19.01.2021  r.  wniósł  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania. 

Izba 

ustaliła, że odwołujący, o terminie rozprawy został zawiadomiony prawidłowo.  

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie stwierdziła, że 

ze względu na wniesione cofnięcie odwołania postępowanie odwoławcze należało umorzyć 

na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze Pzp.  

Odwołujący  łącznie  z  oświadczeniem  o  cofnięciu  odwołania  wnioskował  o  zwrot  90% 

wpisu, jednak oświadczenie o cofnięciu odwołania wpłynęło już po otwarciu rozprawy, które 

odbyło się o 10:23, a więc Izba nie mogła zastosować art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględ-

nieniem  przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:   …………………………….. 

Członkowie    

……………………………..  

…………………………….. 


wiper-pixel