KIO 3283/20 WYROK dnia 4 stycznia 2021 r.

Data: 19 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3283/20 

WYROK 

 z dnia 4 stycznia  2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  w  Warszawie  na  rozprawie  w  dniu  4  stycznia    2021  r. 

odwołania  

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  grudnia  2020  r.  przez 

odwołującego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z  o.o. 

z  siedzibą  w  Sławnie    (ul.  Polanowska  43,  76-100  Sławno)  w  postępowaniu 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:    Gmina  Malechowo  (Malechowo  22  A,  76-142 

Malechowo), 

przy  udziale  wykonawcy:   

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Koszalinie (ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin) - zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie  (ul. Polanowska 43, 76-

100 Sławno) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  7.500 zł 00 

gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3283/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  przez  wykonawcę:  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Sławnie  (Odwołujący) w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.  1843  ze  zm.),  [ustawa  Pzp  l

ub  Pzp  lub  Ustawa  PZP]  przez  Zamawiającego:  Gminę 

Malechowo 

w  przedmiocie  zamówienia  publicznego  na:  „Wykonanie  usługi  odbierania  i 

zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  na 

terenie  Gminy  Malechowo  od  01.01.2021  r. 

do  31.12.2021  r.  oraz  wyposażenie,  odbiór  i 

zagospodarowanie  odpadów  pochodzących  z  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 

(PSZOK)".  Numer  referencyjny:  RIGP.271.9.2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  BZP  Nr  611537-N-2020  w  dniu  17.11.2020  r.   

Odwołujący  wobec 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  w 

Postępowaniu przepisów: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 

9b  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  w  wyniku  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  w  wyniku  uznania,  że  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w związku z tym, że nie posiadał w chwili złożenia oferty wpisu do rejestru 

działalności regulowanej na terenie gminy Malechowo w zakresie będącym przedmiotem 

zamówienia  tj.  odpadów  20  01  10  i  20  01  11;  17  02  01;  20  01  21.  Kwalifikacja  przez 

Zamawiającego „wpisu do rejestru działalności regulowanej" jako posiadania uprawnienia, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp jest nieuprawniona. 

2)  art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

w wyniku uznania oferty Odwołującego za 

odrzuconą z uwagi na wykluczenie go z postępowania, 

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  wyniku zaniechania dokonania  wyboru oferty  Odwołującego 

jako oferty najkorzystni

ejszej w postępowaniu, 

4)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1a ustawy 

Pzp 

poprzez  niezachowanie  przez  Zamawiającego  zasady  równej  konkurencji, 

transparentności i proporcjonalności. 

5)  art.  25  a  ust.  1  i  2  Pzp,  art.  26  ust.  1,  2  Pzp  oraz  art.  25  ust.  1  Pzp  albowiem, 

wymóg 

legitymowania się przez Odwołującego zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej  prowadzonego  na  terenie  gminy  Malechowo  - 

na  etapie  składania  ofert 

(wniosków)  jest  niedopuszczalny  i  jako  taki  stanowi  naruszenie  zasad  prowadzenia 

postępowania.  Posiadanie  w/w  wpisu  nie  jest  niezbędnym  warunkiem  do  zapewnienia  


odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i  nie  może  stanowić 

podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

Wskazu

jąc na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

nakazanie  Zamawiającemu  wstrzymania  się  od  podpisania  umowy  do  czasu 

rozstrzygnięcia odwołania, 

uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

wykluczenia Odwołującego z postępowania, a w konsekwencji: 

unieważnienia uznania oferty Odwołującego za odrzuconą, 

4)  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  a  w  jego  efekcie  dokonania  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

wywołanego  wniesieniem  odwołania  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego  i  opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa. 

Odwołujący  stwierdził,  że  na  skutek  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  a  w 

konsekwencji  odrzucenia  jego  oferty  interes  prawny  odwołującego  został  naruszony 

albowiem oferta Odwołującego była najkorzystniejsza. 

W uzasadnieniu zarzutów podnoszonych w odwołaniu wskazał, że  w jego ocenie nie 

zachodziły żadne przesłanki do wykluczenia Odwołującego a w konsekwencji do odrzucenia 

jego oferty. 

Odwołujący złożył obligatoryjne oświadczenia własne w zakresie nie podlegania 

wykluczeniu  oraz  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  celu  wstępnego 

potwierdzenia spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu zgodnie z  treścią art.  22  ust  1 

Pzp  oraz  Rozdziałem  I  pkt  5.1  (str.  7  SIWZ)  w  zakresie  kompetencji  i  uprawnień  do 

prowadzenie  działalności  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  określonym  w 

Rozdziale  1  pkt  3  -  3.3  (str.  5-6  SIWZ)  - 

„odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych". 

Następnie Zamawiający wezwał Odwołującego do przedłożenia dowodu, że posiada wpis do 

rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  na  terenie  gminy  Malechowo  w  zakresie 

będącym przedmiotem zamówienia tj. odpadów 20 01 10 i 20 01 11; 17 02 01; 20 01 21 na 

dzień złożenia oferty tj. 27.11.2020 r. W piśmie wyjaśniającym Odwołujący wskazał, iż złożył 

w tym zakresie stosowne świadczenie, oświadczył ponownie, że spełnia warunki do wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  wyjaśnił,  iż  wpis  do  rejestru 

działalności regulowanej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 

22  ust.  1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  („PZP")  a  zamawiający  nie  może  żądać  od 

wykonawcy (na potwierdzenie spełnienia takiego warunku) przedstawienia zaświadczenia o 

wpisie  do  RDR  na  terenie  danej  gminy  aktualnego  na  dzień  składania  ofert.  Jednocześnie 

Odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  04.12.  2020  r.  wystąpił  o  taki  wpis  wskazując,  iż  ma  on 


charakter czysto formalny i nie jest niezbędny na tym etapie postępowania. W konsekwencji 

powyższego,  w  dniu  08.12.2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  drogą 

elektroniczną o jego wykluczeniu i odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp, art. 24 ust. 4 Pzp w zw. z art. 9b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

W treści  pisma  Zamawiający  wskazał  na  treść art.  25a  ust.  1 Pzp,  art. 26  ust.  1 lub 2 Pzp 

oraz a

rt. 25 ust. 1 Pzp. Drogą pocztową doręczono pismo 09.12.2020 r. Z w/w czynnościami 

nie  zgadza  się  Odwołujący.  Wraz  z  ofertą  Odwołujący  złożył  obligatoryjne  oświadczenia 

własne  w  zakresie  nie  podlegania  wykluczeniu  oraz  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  celu  wstępnego  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust 1 Pzp oraz Rozdziałem I pkt 5.1 (str. 7 SIWZ) w 

zakresie  kompetencji  i  uprawnień  do  prowadzenie  działalności  w  zakresie  objętym 

przedmiotem zamówienia określonym w Rozdziale I pkt 3 - 3.3 (str. 5 i 6 SIWZ).  Przedmiot 

zamówienia  opisany  w  Rozdziale  1  pkt  3  -  3.3  SIWZ  nie  wskazywał  na  konkretne  kody 

odpadów  a  jedynie  wskazywał  ogólnie  na  „  rodzaje  odpadów  komunalnych".  Wymóg 

legitymowania  się  przez  Odwołującego  zaświadczeniem  o  wpisie  do  rejestru  działalności 

regulowanej  prowadzonego  na  terenie  gminy  Malechowo  w  zakresie  konkretnych  kodów 

odpadów  -  na  etapie  składania  ofert  (wniosków)  jest  niedopuszczalny  i  jako  taki  stanowi 

naruszenie  zasad  prowadzen

ia  postępowania.  Domaganie  się  przez  Zamawiającego  od 

Wykonawcy  wykazania,  że  jest  wpisany  do  rejestru  działalności  regulowanej  na  terenie 

gminy  Malechowo  nie  stanowiło  niezbędnego  warunku  do  zapewnienia  odpowiedniego 

przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i  nie  mogło  stanowić  podstawy 

wykluczenia Wykonawcy na tym etapie postępowania. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, co 

oznacza,  że każdy  wykonawca składający ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  jest  zobowiązany  załączyć  do  nich  stosowne  oświadczenia  i  zezwolenia 

potwierdzające  kompetencje  do  prowadzenia  działalności  opisanej  w  przedmiocie 

zamówienia.  Katalog  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej  określony  został  w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem o dokumentach", wydanym na 

podstawie  delegacji  z  art.  25  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  §  2.  1.  w/w 

rozporządzenia:  „W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających 

posiadanie  takich  kompetencji  lub  uprawnień,  o  ile  obowiązek  ich  posiadania  wynika  z 

odrębnych  przepisów,  w  szczególności:  1)  koncesji,  zezwolenia,  licencji  lub  dokumentu 


potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub 

handlowych,  prowadzonych  w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,  w  którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;..." Z kolei art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

(dotyczący  obowiązku składania oświadczeń  wstępnych)  nie upoważnia  zamawiającego  do 

żądania  przedłożenia  przez  wykonawców  wraz  z  ofertą  (lub  wnioskiem)  oświadczeń  lub 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku 

podstaw do wykluczenia na podobnej zasadzie jak miało to miejsce przed wejściem w życie 

ustawy  nowelizacyjnej. Zamawiający  nie jest  uprawniony  na gruncie przepisów  ustawy  Pzp 

do wymagania, aby wykonawca legitymował się wpisem do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie konkretnych kodów odpadów na terenie danej gminy na etapie składania oferty. 

W  ocenie  Odwołującego,  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  nie  stanowi  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  ani  nie  jest  to  przesłanka  do  wykluczenia  wykonawcy  a 

zamawiający nie może żądać od wykonawcy (na potwierdzenie spełnienia takiego warunku) 

przedstawienia zaświadczenia o wpisie do RDR na terenie danej gminy aktualnego na dzień 

składania ofert. Takiego warunku nie można również umieszczać w SIWZ albowiem jest on 

sprzeczny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  wskazanymi  przez  Odwołującego  w 

zarzutach.  

Zgodnie z art. 9c ust.l UCPG przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od 

właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  uzyskania  wpisu  do  rejestru  w  gminie,  na 

terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Warunek 

ten  zatem  powinien  spełniać  na  dzień  podpisania  umowy  jako  chwili  zadeklarowania 

real

nego rozpoczęcia wykonywania działalności  gospodarczej na terenie gminy  Malechowo 

objętej obowiązkiem uzyskania wpisu. 

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  pkt  1  Pzp 

o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, 

którzy  spełniają  warunki  dotyczące  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wpis 

do rejestru działalności regulowanej następuje na wniosek przedsiębiorcy automatycznie na 

podstawie oświadczenia, iż spełnia on warunki wykonywania działalności wskazane w art. 9d 

UCPG. Organ prowadzący rejestr nie dokonuje na potrzeby wpisu weryfikacji prawdziwości 

danych,  w  szczególności  nie  sprawdza,  czy  przedsiębiorca  rzeczywiście  warunki 

wykonywania  działalności  spełnia.  Co  więcej  wpis  przedsiębiorcy  do  rejestru  działalności 

regulowanej  jest  czynnością  materialno-techniczną  i  nie  ma  charakteru  decyzji 

administracyjnej.   

Możliwość  podjęcia  działalności  regulowanej  nie  zależy  więc  od  wydania 

przez  właściwy  organ  indywidualnego  pozwolenia  na  wykonywanie  określonej  działalności. 

Wpis nie ma zatem charakteru nadawania uprawnienia do wykonywania działalności jak ma 

to miejsce w  przypadku innych form reglamentacji  działalności  takich jak licencja, koncesja 

czy  zezwolenie.  Co  więcej,  dysponowanie  wpisem  do  RDR  nie  gwarantuje,  wobec  braku 

kontroli  na  etapie  podejmowania  działalności,  że  podmiot  wpisany  do  rejestru  warunki 


prowadzenia działalności spełnia. W świetle powyższego, wpis do w/w rejestru nie mieści się 

w  pojęciu  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  PZP.  Pojęcie  to  należy 

interpretować  mając  na  uwadze  konstytucyjną  zasadę  wolności  prowadzenia  działalności 

gospodarczej oraz § 2 cyt. wyżej rozporządzenia o dokumentach. W tym kontekście, przez 

„uprawnienia"  należy  rozumieć  koncesje  na  prowadzenie  danej  działalności,  jak  też 

zezwolenia  i  licencje. 

Należy  zdecydowanie  odróżnić  konieczność  posiadania  uprawnienia 

do odbierania odpadów komunalnych na etapie składania ofert oraz na etapie rzeczywistego 

wykonywania  działalności  gospodarczej  objętej  obowiązkiem  uzyskania  wpisu.  Zatem, 

kwalifikacja  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  jako  posiadania  uprawnienia,  o 

którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  PZP,  jest  zbyt  daleko  idąca.  Nie  ulega  wątpliwości,  iż 

podmiot,  który  odbiera  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  tj.  który  zawarł 

umowę  na  odbieranie  odpadów,  powinien  spełniać  warunki  wykonywania  działalności. 

Natomiast  żądanie  ich  spełnienia  oraz  posiadania  wpisu  do  RDR  już  na    etapie  składania 

ofert jest nieuprawnione. Ta

kie działanie oznaczałoby nieuzasadnione ograniczenie wolności 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  oraz  prowadziło  do  naruszenia  wolnej  konkurencji 

wśród  wykonawców.  Należy  podkreślić  specyfikę  wpisu  do  RDR  przedsiębiorców 

odbierających  odpady  komunalne.  RDR  prowadzony  jest  w  każdej  gminie,  a  nie,  jak 

większość  tego  typu  rejestrów,  na  poziomie  województwa  czy  całego  kraju.  Dopuszczenie 

możliwości  żądania  przez  zamawiającego  wpisu  do  rejestru  na  etapie  składania  ofert 

oznaczałoby, że każdy  przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem zamówienia powinien  w 

momencie  składania  ofert  spełniać  wszystkie  warunki  wykonywania  działalności 

gospodarczej  określone  w  art.  9d  UCPG  w  każdej  gminie.  Dodatkowo,  dysponowanie 

wpisem,  ze  względu  na  jego  charakter,  w  żaden  sposób  nie  daje  jeszcze  rękojmi 

prawidłowego  wykonania  umowy.  W  tym  zakresie  zamawiający  powinien  przecież 

odwoływać  się  przede  wszystkim  do  doświadczenia  i  referencji  wykonawców  oraz  ich 

potencjału technicznego/personelu. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 31.12.20 r.) wniósł o jego 

oddalenie

,  a  także  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów  postępowania  odwoławczego.    W 

szczególności wskazał na następujące okoliczności: 

Powodem  wykluczenia 

wnoszącego odwołanie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Pzp i konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 4, odrzucenia  jego  oferty 

był 

brak 

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca  nie  posiadał 

wpisu,  w 

zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  (tj.  odpadów  20  01  10  i  20  01  11 

odpady  z  odzi

eży  i  tekstyliów;  17  02  01  drewno;  20  01  21•  lampy  fluorescencyjne  i  inne 


odpady  zawierające  rtęć),  do  rejestru  działalności  regulowanej,  o  którym  mowa  w  art.  9b 

ustawy  z  dnia  13  wrze

śnia  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach, 

prowa

dzonego  przez  właściwy  organ.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do 

złożenia wyjaśnień Wykonawca potwierdził brak spełniania tego warunku. Poinformował, że 

złożył w dniu 04.12.2020 r. wniosek o wpis do rejestru w zakresie uzupełnienia tych kodów 

odpadów. Wykonawca składając ofertę w dniu 27.11.2020 r oświadczył, że posiada wpis do 

rejestru  działalności  regulowanej,  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia.  Nie  ulega 

więc wątpliwości, i jest to stan niesporny, że Odwołujący nie posiadał przedmiotowego wpisu 

aktualnego  na  dzień  składania  ofert.  Dokonana  w  tym  zakresie  w  odwołaniu  wykładnia 

gramatyczna art. 9c ust. 1 UCPG jest całkowicie nieprzekonująca. W żaden sposób  nie da 

się wyinterpretować z tego przepisu, że warunek wymieniony w przepisie musi być spełniony 

dopiero  na  dzień  podpisania  umowy  przez  wykonawcę.  Jeśli  już  stosować  wykładni 

gramatyczną, to w oczywisty sposób przepis wyraźnie wskazuje, że wpis musi być uzyskany 

w gminie, na terenie której przedsiębiorca dopiero zamierza odpierać odpady. Przyjęcie, że 

przedsiębiorca winien spełniać wymieniony warunek dopiero na dzień podpisania umowy, jak 

twierdzi  odwołujący  jest  nie  do  pogodzenia  zarówno  z  wykładnią  racjonalną  i  funkcjonalną 

przepisu  jak  i  z  praktyką  stosowania  samej  ustawy  Pzp.  Otóż  zamawiający  dopiero  po 

zakończeniu postepowania miałby mieć pewność, że wybrany kontrahent jest uprawniony do 

realizacji zamówienia. Takie stanowisko Odwołującego jest sprzeczne z orzecznictwem KIO, 

które jest tu zgodne poglądami Zamawiającego.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpienie zgłosił 

wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Koszalinie 

wnosząc także o oddalenie odwołania. M.in. powołał  następujące okoliczności:  

Zamawiający  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  -    w  pkt  5.1  (str.  7) 

wskazał,  że  w  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy  Pzp  dotyczące  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności 

zawodowej. Zamawiający doprecyzował, że uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli 

wykaże,  że  posiada  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej,  o  której  mowa  w  art.  9b 

ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach, 

prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Dalej w 

rozdziale  Il  SIWZ,  w  pkt  I  i  Il  (str.  20  - 

26)  Zamawiający  szczegółowo  wskazał  zakres 

przedmiotu  zamówienia  obejmujący  m.in.  w  pkt  1.2.h  odpady  tekstyliów  i  odzieży  i  w  pkt 

1.2.e.  lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć.  Tym  samym  Zamawiający  w 

sposób jednoznaczny określił wymaganie, aby Wykonawca przystępując do przetargu złożył 


oświadczenie  o  posiadaniu  uprawnień  w  momencie  składania  oferty  do    wykonywania 

pełnego  zakresu  zamówienia.  Przepisy  art.  25  a  ust.  1  Pzp  nakładają  na  wykonawcę 

obowiązek  złożenia  oświadczenia  własnego,  które  powinno  być  składane  w  zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowić mają wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluc

zeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub spełnia kryteria selekcji, o których 

mowa  w  art.  51  ust.  2,  art. 

57  ust.  3  i  art.  60  d  ust.  3  Pzp.  Wstępny  charakter  tych 

oświadczeń  nie  oznacza  jednak,  że  nie  ma  z  nich  wynikać  potwierdzenie  spełniania 

określonych  przez  zamawiającego  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  wykluczenia. 

W  postępowaniu  Zamawiający,  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  określił  zakres,  w  jakim 

Wykonawca winien złożyć oświadczenie. Oświadczenie to powinno było obejmować według 

Zamawiającego  zapewnienie  o  posiadaniu  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia więc i w zakresie uprawnień do odbioru odpadów 

z odzieży i tekstyliów, drewna i lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć. 

W sposób nie mogący budzić wątpliwości Odwołującego zapisy SIWZ określiły zakres treści 

oświadczenia  i  wymagania  Zamawiającego,  co  do  koniecznych  uprawnień  Wykonawcy  w 

momencie  składania  oferty.  Fakt  ten  pomija  w  swoim  odwołaniu  Odwołujący  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie. Odwołujący 

odnosi  się  jedynie  do  pierwszej  części  pkt  5.1  dla  uzasadnienia  jego  podstawy  pomijając 

pełne jego brzmienie. Powyższe oznacza, że w okolicznościach niniejszej sprawy zachodzą 

przesłanki  uzasadniające  oddalenie  odwołania  albowiem  zarzuty  podniesione  w  tym 

odwołaniu  oraz  żądania  Odwołującego  są  nieuzasadnione  i  jako  takie  nie  zasługują  na 

uwzględnienie. 

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Z

amawiający prawidłowo – zgodnie ze stanem faktycznym – ustalił, że wnoszący odwołanie 

wykonawca  na  dzień  składania  ofert  27  listopada  2020  r.    –  jak  podał  w  piśmie  z  dnia  8 

grudnia 2020 r. - 

nie posiada, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (tj. odpadów 20 

01  10  i  20  01 

11  odpady  z  odzieży  i  tekstyliów;  17  02  01  drewno;  20  01  21*  lampy 

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć), wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

o  którym  mowa  w  art.  9b  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach, 

prowadzonego  przez  właściwy  organ.  Powyższe  potwierdził  sam  wykonawca w  odpowiedzi 

(pismo  z  dnia  7.12.2020  r.)  na  wezwanie  Z

amawiającego  z  dnia  3  grudnia  2020  r.  do 


złożenia wyjaśnień. W tym piśmie poinformował, że złożył w dniu 04.12.2020 wniosek o wpis 

d

o rejestru w zakresie uzupełnienia tych kodów odpadów.  

Zatem 

wnoszący  odwołanie  wykonawca  składając  ofertę  w  dniu  27.11.2020  r.  nie 

mógł  w  związku z  warunkiem  z  punktu  5.1.  SIWZ oświadczyć,  że posiada wpis  do  rejestru 

działalności regulowanej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.   

W  myśl  wskazanego  punktu  5.1.  SIWZ:  „W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział 

wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp  dotyczące  kompetencji  lub 

uprawnień  do  prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o ile wynika to  z  odrębnych 

przepisów”.  

Dalej  w  tym  postanowieniu  (w  ramach  tego  punktu)  wskazano, 

że  Zamawiający    uzna,  że 

Wykonawca  spełnia  w/w  warunek,  „1)  Jeżeli  wykaże,  że  posiada  wpis  do  rejestru 

działalności  regulowanej,  o  której  mowa  w  art.  9b  ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku  o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  prowadzonego  przez  właściwy  organ,  w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia”.  

Potwierdzenie  tego  wymagania 

miało  wynikać  z  oświadczenia  składanego  według 

wzoru  na  F

ormularzu  oświadczenia  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Wykonawca  – 

zgodnie  ze  wzorem 

–  zapewniał:  „Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w 

postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia pkt. 5. a w szczególności

Posiadam wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy 

z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  prowadzonego 

przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;” 

Zamawiający  jednoznacznie  określił  sposób  potwierdzania  spornego  wymagania,  z 

którego  bezspornie  wynika,  że  złożenie  oświadczenia,  co  do  posiadania  uprawnienia    było 

możliwe  tylko  wówczas,  gdy  wykonawca  posiadał  stosowny  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej 

do  wykonywania  pełnego  zakresu  zamówienia  w  momencie  składania  oferty. 

Taki  zakres 

zamówienia  został  z  kolei  wskazany  w  punkcie  3  SIWZ,  a  następnie  w  jej 

punkcie  5.1.,  a    następnie  uszczegółowiony  w  rozdziale  Il  SIWZ  -    w  pkt  I  i  Il.  Także  w 

Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazano na rodzaje odpadów, których dotyczy 

przedmiot  zamówienia.  Zamawiający  zatem  w  dokumentacji  szczegółowo  wskazał  zakres 

przedmiotu  zamówienia  obejmujący  także  sporne  rodzaje  odpadów  (w  pkt  1.2.h  odpady 

tekstyliów i odzieży i w pkt 1.2.e. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć). Izba 


zwraca  uwagę,  że  wpis  do  rejestru  w  punkcie  4  także  szczegółowo    specyfikuje  rodzaje 

odpadów do których odbioru jest uprawniony wykonawca, którego  dotyczy wpis.  

W  konkluzji  Izba  stwierdza,  że  Odwołujący  nie  posiadał  w  zakresie  wymaganym 

przedmiotowego wpisu do rejestru 

na dzień składania ofert – 27 listopada 2020 r. O taki wpis 

ubiegał się od 4 grudnia 2020 r. składając wniosek do gminy. Przedstawiona   w odwołaniu 

wyk

ładnia art. 9c ust. 1 UCPG nie jest zgodna z postanowieniami punktu 5.1. SIWZ. Ponadto 

ani  ze  wskazanego  przepisu  ani  z  postanowie

ń  SIWZ,  w  tym  jej  punktu  5.1.  nie  można 

wywieźć,  że  warunek  ma  być  spełniony  dopiero  na  dzień  podpisania  umowy  przez 

wykonawcę.  Przede  wszystkim  zgodnie  z  ustawą  Pzp  ocena  spełniania  przez  wykonawcę 

wymaganych 

warunków  poprzedza  wybór  najkorzystniejszej  oferty.  Zatem  przyjęcie,  że 

przedsiębiorca  mógłby  spełniać  sporny  warunek  dopiero  na  dzień  podpisania  umowy,  w 

stanie  faktycznym,  nie 

byłby  zgodny  z  pełnym  brzmieniem  tego  wymagania    (jego 

gramatyczną wykładnią), co stara się pomijać Odwołujący. Na marginesie Izba zauważa, że 

kwestionowanie postanowień SIWZ po upływie terminów określonych w ustawie Pzp, co po 

części może dotyczyć wskazywanego w odwołaniu naruszenia  art. 25a ust. 1 i 2 Pzp oraz 

art. 25 tej ustawy - jest nieskuteczne.  

Wobec  powyższych  ustaleń  nie  zasługują  na  uwzględnienie  podnoszone  w  odwołaniu 

zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 22 ust. 1a ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  9b  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  a  także  zarzuty 

naruszenia art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 

7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1a 

Pzp. Także 

nie podlega uwzględnieniu zarzut naruszenia art. 25a ust. 1 i 2 Pzp, art. 26 ust. 1, 2 Pzp oraz 

art. 25 ust. 1 Pzp    

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).    


……………………………………..    


wiper-pixel