KIO 3282/20 Sygn. akt: KIO 3282/20 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2021 roku

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3282/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  - w składzie 

Przewodniczący: 

Renata Tubisz 

                                                           Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  u

działem  stron  w  dniu  11  stycznia  2021r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia  2020 r. 

przez 

odwołującego:  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  54-517 

Wrocław, ul. Szczecińska 5 w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Gmina 

Kąty Wrocławskie  55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście    tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  54-517  Wrocław,  ul. 

Szczecińska 5 tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1 

ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z 

art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  – 


terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………………………………. 


Uzasadnienie 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

„odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Numer referencyjny: ZP.271.46.2020 

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 233-

575-493 z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  8  stycznia  2021r.  stanowiącym  odpowiedź  na  odwołanie, 

przesłanym  drogą elektroniczną,    dokonał  uwzględnienia  części  zarzutów  podniesionych  w 

złożonym  odwołaniu.  W  zakresie  nie  uwzględnionych  zarzutów  odwołania  zamawiający 

przedstawił szczegółowe uzasadnienie stanowiska w sprawie.  

W  powyższym  stanie  odwołujący,  pismem  podpisanym  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu, 

przesłanym drogą elektroniczną w dniu 8 stycznia 2021r. cofnął odwołanie.  

Cofni

ęcie  odwołania  nastąpiło  w  zakresie  nieuwzględnionym  przez  zamawiającego  z 

wnioskiem o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Na  dzień  wydania  niniejszego  postanowienia  to  jest  11  stycznia  2021r.  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  nie  odnotowała  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego.  

Zamawiający  zawiadomił  o  złożeniu  odwołania  wraz  z  kopią  odwołania,  przez  ich 

zamieszczenie w dniu 11 grudnia 

2020r. na stronie zamawiającego.  

W  myśl  art.185  ust.2  ustawy  Pzp.  ustawowy  termin  na  przystąpienie  do  postępowania 

o

dwoławczego bezskutecznie upłynął w dniu 14 grudnia 2020roku.  

W  związku  z  powyższym,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania odwoławczego,  ponieważ  wystąpiły  przesłanki  z  art.  186 ust.3a ustawy  Pzp. 

wynikające  z  nie  przystąpienia  w  terminie  ustawowym  wykonawcy  po  stronie 

zamawiającego.  

O    kosztach  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy  zgodnie  z  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

Pzp z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1) ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 2) lit. a) Rozporządzenia 


Prezesa  Rady  M

inistrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując  zwrotu  odwołującemu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  w  wysokości 

15.000,00 złotych. 

Przewodniczący:    ………………………………………………. 


wiper-pixel