KIO 3278/20 WYROK dnia 7 stycznia 2021 roku

Data: 18 lutego 2021

KIO 3278/20 

Sygn. akt: KIO 3278/20 

WYROK 

z dnia 7 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  7  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  firm  

w  składzie:  Instytut  Chemii  Bioorganicznej  Polskiej  Akademii  Nauk  Poznańskiego 

Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe,  ul.  Z.  Noskowskiego  12/14,  61-

704  Poznań  

oraz  SDA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Al.  Zwycięstwa  96/98,  81-451 

Gdynia 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Ministerstwo  Rozwoju,  Pracy  

i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

orzeka: 

1.  u

względnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  unieważnienia 

postępowania  oraz  przeprowadzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  udostępnienie 

zainteresowanym  wykonawcom  oferty  wykonawcy 

Uniwersytet  Humanistycznospołeczny  

z Warszawy, 


KIO 3278/20 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Ministerstwo  Rozwoju,  Pracy  

i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000,00 zł 

(słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  firm  

w  składzie:  Instytut  Chemii  Bioorganicznej  Polskiej  Akademii  Nauk 

Poznańskiego  Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe,  ul.  Z.  Noskowskiego 

704  Poznań  oraz  SDA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Al. 

Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech 

Krzyży  3/5,  00-507  Warszawa  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  firm  w  składzie:  Instytut  Chemii 

Bioorganicznej 

Polskiej 

Akademii 

Nauk 

Poznańskiego 

Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe,  ul.  Z.  Noskowskiego  12/14,  61-

704 Poznań    oraz 

SDA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Al.  Zwycięstwa  96/98,  

81-451 Gdynia 

kwotę  18 600, 00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 

zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 


KIO 3278/20 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………. 


KIO 3278/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

„Usługę  przeprowadzenia  projektu  pilotażowego 

„AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet 2: 

Wspa

rcie  otoczenia  i  potencjału  przedsiębiorstw  do  prowadzenia  działalności  B+R+l 

Działanie  2.4:  „Współpraca  w  ramach  krajowego  systemu  innowacji”  PO  IR  Poddziaianie 

2.4.1  inno_LAB  - 

Centrum  analiz  i  pilotaży  nowych  instrumentów”  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający 

się  

o udzielenie zamówienia: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie 

Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe,  ul.  Z.  Noskowskiego  12/14,  61-

704  Poznań,  

SDA sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia (dalej „odwołujący”) złożyli odwołanie 

wobec  czynności  i  zaniechań  Ministerstwa  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii,  PI.  Trzech  

Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (dalej „zamawiający”). 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisy  ustawy  z 

dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”]: 

art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  nieuzasadnione  unieważnienie 

postępowania  ze  względu  na  obarczenie  go  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, mimo iż taka wada 

nie  wystąpiła,  co  prowadzi  do  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, 

2.  art.  8  ust.  1-3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  niezasadne  zaniechanie  ud

ostępnienia 

odwołującemu  dokumentów  złożonych  wraz  z  ofertą  i  nieprawidłowo  zastrzeżonych 

przez  SWPS  Uniwersytet  Humanistyczno-

społeczny  (dalej  „SWPS”)  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa, tj. Załączników nr 9 i 9a do SIWZ (Wykaz osób), Załączników nr 13 

i 13a 

do SIWZ (Wykaz usług/potencjału), Oświadczenie o dysponowaniu zasobami. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

ujawnienia i udostępnienia odwołującemu pełnej treści dokumentów złożonych przez 

SWPS wraz z ofertą. 

Odwołujący  podał,  że  w  uzasadnieniu  czynności  unieważnienia  postępowania 

z

amawiający  powołał  się  na  zgłoszenie  reklamacyjne  złożone  przez  Polskie  Towarzystwo 


KIO 3278/20 

Informatyczne 

(dalej 

„PTI”) 

oraz 

pisma 

operatora 

Platformy 

eZamawiający 

https://mpit.ezamawiajacy.pl/

na  której  prowadzone  było  postępowanie  z  23.11.2020  r. 

(odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne) oraz 25.11.2020 r. 

Wskazał,  że  –  jak  podał  zamawiający  –  „ocena  tych  informacji  doprowadziła  go  do 

wniosku, że: Polskie Towarzystwo Informatyczne w sposób przekonujący wykazało, że brak 

możliwości podpisania oferty nie wynika z przyczyny leżącej po jego stronie, wskazując, że 

aplikacja  Szafir  nie  jest  zainstalow

ana  na  jego  komputerze  i  nie  miało  wpływu  na  jej 

aktualizowanie się w momencie składania oferty”.  

Stanął  na  stanowisku,  że  ocena  zamawiającego,  prowadząca  do  stwierdzenia,  że 

postępowanie  obarczone  jest  wadą  w  rozumieniu  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp,  jest 

całkowicie nieuzasadniona i nieprawidłowa. 

Podniósł,  że  zamawiający  nie  określił  dokładnie  i  nie  wykazał,  na  czym  miałaby 

polegać  „wada  techniczna  postępowania”,  przywołał  wyrok  w  sprawie  KIO  2603/19 

wskazuje, 

jednak okoliczność wystąpienia „problemów technicznych związanych z platformą” 

nie  tylko  nie  została  obiektywnie  potwierdzona,  ale  pozostaje  wręcz  w  sprzeczności  z 

przywoływanym przez zamawiającego stanowiskiem Marketplanet z 23.11.2020 r., w którym 

operator  stwierdzał,  iż  „w  dniu  18.11.2020  r.  nie  występowały  problemy  techniczne  na 

Platformie eZamawiający”. 

Wskazał,  że  pismo  Marketplanet  z  24.11.2020  r.  –  przekazane  zamawiającemu 

25.11.2020  r. 

w  żaden  sposób  nie  zmienia  i  nie  neguje  wcześniej  oceny  merytorycznej  

z  23.11.2020  r.

,  ponieważ  Marketplanet  nie  potwierdza  jakichkolwiek  problemów 

technicznych  Platformy  eZamawiający  czy  braku  możliwości  złożenia  oferty  zgodnie  z 

przewidzianą instrukcją. Ocenił, że operator nie potwierdził nawet, iż jakiekolwiek wady czy 

problemy techniczne w  ogóle wystąpiły  w sposób wpływający na przebieg  postępowania, a 

stwierdzenie, iż „powyższe postępowanie mogło posiadać wadę techniczną” jest wyrażone w 

trybie przypuszczającym i na tyle ogólne, że nie pozwala na ustalenie jakichkolwiek faktów 

istotnych dla oceny zas

adności unieważnienia postępowania; w szczególności nie wiadomo, 

czym  jest  „wada  techniczna  postępowania”,  ani  też  nie  wskazano,  iż  jakiekolwiek  z  tych 

potencjalnych  okoliczności  mogły  mieć  wpływ  na  możliwość  i  skuteczność  złożenia  ofert  w 

p

ostępowaniu. 

Oświadczył,  że  nie  są  mu  znane  powody  wystosowania  przez  Marketplanet  pisma  

z  24.11.2020 r.,  ani  źródło pozyskanych przez  Marketplanet  informacji,  uznając,  że  analiza 

jego  treści  nie  pozwala  na  przyjęcie,  iż  jest  to  wiarygodny  środek  pozwalający  na 

udowodni

enie  lub  chociażby  uprawdopodobnienie  jakichkolwiek  okoliczności  istotnych  dla 

unieważnienia postępowania. 

Odnosząc  się  do  wskazania  Marketplanet,  iż  mogła  nastąpić  aktualizacja 

komponentów oprogramowania, w tym bibliotek podpisu elektronicznego w momencie próby 


KIO 3278/20 

złożenia podpisu na ofercie przez wykonawcę, stwierdził, iż nie pozwala to na ustalenie, czy 

taka aktualizacja faktycznie miała miejsce, czy do aktualizacji doszło w momencie składania 

podpisu  przez  PTI,  czy 

PTI  nie  mogło  złożyć  podpisu  na  ofercie  pomimo  aktualizacji 

komponentów  oprogramowania,  czy  aktualizacja  komponentów  oprogramowania  była 

bezpośrednią przyczyną uniemożliwiającą PTI złożenie oferty. 

Zdaniem  odwołującego  nawet  gdyby  stwierdzono,  iż  aktualizacja  oprogramowania 

faktycznie  miała  miejsce  w  danym  momencie  w  sposób  wpływający  na  proces  składania 

podpisów  elektronicznych,  to  samodzielnie  nie  przesądza  to  o  obarczeniu  postępowania 

wadą  w  rozumieniu  art.  93  ust.1  pkt  7  Pzp,  ponieważ  nie  każde  trudności,  jakie  można 

napotkać  wykonawca  przy  składaniu  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

stanowią wadę postępowania w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

Stwierdził,  że  udział  w  postępowaniu  i  składanie  ofert  obarczone  jest  ryzykiem 

wystąpienia  zdarzeń  losowych,  niezależnych  bezpośrednio  od  wykonawcy,  które  mogą 

utrudnić  mu  złożenie  oferty,  jednakże  nie  uprawniają  go  do  zgłaszania  jakichkolwiek 

roszczeń  wobec  zamawiającego.  Porównał  składanie  oferty  elektronicznej  ze  składaniem 

oferty  

w  postaci  „papierowej”,  wskazując  że  za  wadę  postępowania  nie  zostanie  uznana 

okoliczność,  iż  np.  kurier,  za  pośrednictwem  którego  wykonawca  składa  ofertę  pomylił 

adresy  lub  opóźnił  się  z  dostarczeniem  przesyłki  (nawet  mimo  gwarantowanego  w  ramach 

usługi terminu dostawy), jak również np. fakt, iż po drodze do siedziby zamawiającego, gdzie 

należało  złożyć  ofertę  wystąpiły  korki  uliczne,  które  wydłużyły  czas  dojazdu  w  stosunku  do 

zakładanego przez wykonawcę; w podobny sposób, z takimi trudnościami należy liczyć się w 

przypadku  składania  ofert  w  formie  elektronicznej,  kiedy  wystąpić  mogą  opóźnienia  czy 

utrudnienia  związane  chociażby  z  aktualizacjami  systemu,  działaniem  łącza  internetowego 

itp.  -  mim

o,  iż  mogą  one  wpływać  na  proces  składania  ofert  przez  wykonawcę,  to  nie 

świadczą o wadzie postępowania. 

Powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12.06.2020 r., sygn. KIO 870/20, 

zgodnie z którym: Izba oddaliła odwołanie uznając, iż złożone w sprawie dowody wskazują, 

iż brak możliwości złożenia oferty obciążał Wykonawcę, który nie zabezpieczył odpowiednich 

narzędzi  do  skutecznego  złożenia  oferty,  tj.  opatrzenia  jej  podpisem  elektronicznym  na 

Platformie  Zakupowej.  (...)  W  tych  okolicznościach  nie  było  podstaw  do  uznania,  iż 

dostarczone  przez  Zamawiającego  narzędzie  nie  spełniało  cech  dostępności  i 

inte

roperacyjności, o czym nie mógł świadczyć sam fakt kłopotów z synchronizacją platform. 

Wprawdzie  było  to  zdarzenie  niezależne  od  Wykonawcy,  to  fakt,  iż  udało  się  sprawnie 

usunąć  usterkę  w  trakcie  rozmowy  telefonicznej  potwierdza  możliwość  skorzystania  z 

narzędzie do złożenia oferty. Możliwość wystąpienia zakłóceń jest nieodzownym elementem 


KIO 3278/20 

komunikacji  elektronicznej  i  dopiero  wykazanie,  iż  Platforma  nie  zadziałała,  mogłoby 

uzasadniać wnioski prezentowane przez Odwołującego. ” 

Podsumował,  że  zamawiający  błędnie  wskazuje  w  uzasadnieniu  czynności  jako 

przesłankę  zastosowania  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  okoliczność,  iż  brak 

możliwości podpisania oferty nie wynika z przyczyny leżącej po stronie wykonawcy – nie jest 

to  jednoznaczne  z  wystąpieniem  wady  postępowania  stanowiącej  podstawę  do  jego 

unieważnienia. 

Dodatkowo 

podniósł,  że  ani  w  uzasadnieniu  decyzji  zamawiającego,  ani  

w  którejkolwiek  z  informacji,  na  które  powołuje  się  zamawiający  w  uzasadnieniu 

unieważnienia  postępowania  nie  wskazano,  iż  doszło  do  naruszenia  w  postępowaniu 

jakichkolwiek  przepisów  ustawy  w  zakresie  obowiązków  zamawiającego w  przygotowaniu  i 

przeprowadze

niu postępowania; w szczególności nie doszło do naruszenia art. 10b ustawy 

Pzp, 

tj. 

wymagań  

w  zakresie  wykorzystywanych  narzędzia  i  urządzeń  do  komunikacji  elektronicznej  lub  ich 

właściwości  technicznych,  nie  wystąpiły  również  żadne  naruszenia  w  zakresie 

wyznaczonego  terminu  składania  ofert  czy  też  przejrzystości  i  poprawności  informacji 

dotyczących sposobu komunikacji z Zamawiającym i procedury składania ofert. 

Podkreślił,  iż  dwóch  wykonawców  skutecznie  złożyło  oferty  w  przewidzianym  na  to 

terminie,  w  tym 

odwołujący  18.11.2020  r.  o  godzinie  10.40,  nie  rejestrując  żadnych 

problemów  technicznych,  co  świadczy  o  poprawnym  działaniu  platformy  zakupowej  i 

prawidłowości przebiegu postępowania i o tym, iż trudności PTI miały charakter subiektywny 

i występowały po stronie działań czy też systemu informatycznego tego podmiotu. 

Za  niezrozumiałą  uznał  ocenę  zamawiającego,  iż  PTI  „w  sposób  przekonujący 

wykazało”  wskazane  w  uzasadnieniu  okoliczności  skoro  w  aktach  postępowania,  poza 

zgłoszeniem reklamacyjnym z 18.11.2020 r. i ponownymi zastrzeżeniami PTI z 23.11.2020 r. 

nie  znajdują  się  inne  dokumenty  przedstawiane  przez  PTI.  Stwierdził,  ze  wiadomości 

mailowe nie zawierają żadnych dowodów na potwierdzenie podnoszonych w nich twierdzeń 

co oznacza, że ocena zamawiającego opiera się wyłącznie o wybiórcze deklaracje PTI, które 

nie  podlegały  ani  szczegółowym  wyjaśnieniom,  ani  wykazaniu  za  pomocą  jakichkolwiek 

środków dowodowych. 

Zaznaczył,  iż  Marketplanet  nie  ustosunkował  się  do  zastrzeżeń  PTI  z  23.11.2020  r. 

wobec  czego  nie  mo

żna  stwierdzić,  iż  uznał  ich  zasadność  i  w  jakikolwiek  sposób  zmienił 

swoją odpowiedź z 18.11.2020 r., która stwierdziła niezasadność reklamacji zgłoszonej przez 

PTI,  wskazując  na  brak  uwarunkowań  technicznych  na  platformie  eZamawiający,  które 

mogły  blokować  składanie  ofert  oraz  na  brak  dochowania  należytej  staranności  po  stronie 

PTI. 


KIO 3278/20 

W ocenie odwołującego samo stanowisko PTI budzi wątpliwości co do wiarygodności 

podnoszonych twierdzeń i poprawności działań przy składaniu oferty. 

Po  pierwsze 

z  tego  względu,  iż  PTI  podniosło,  iż  procedurę  składania  podpisu 

rozpoczęto na 3 minuty przed terminem składania ofert, twierdząc, że czas ten był widoczny 

na ekranie, natomiast zgodnie z pkt. 18.11 SIWZ: 

„Oznaczenie czasu odbioru danych przez 

Platformę  stanowi  datę  oraz  dokładny  czas  (hh:mm:ss)  generowany  wg  czasu  lokalnego 

serwera  synchronizowanego  odpowiednim  źródłem  czasu  -  zegarem  Głównego  Instytutu 

Miar.”,  a  dodatkowo  pkt  18.6  SIWZ  precyzuje,  iż  „Za  datę  wpływu  oferty  (...)  przyjmuje  się 

datę  i  godzinę  ich  wczytania  na  Platformie”,  zaś  zgodnie  z  pkt  17.7  SIWZ:  „O  terminie 

złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.”  

Uznał na powyższej podstawie, iż nawet jeśli na ekranie komputera wykorzystanego 

d

o złożenia oferty wyświetlał się czas inny niż oznaczony zgodnie z pkt 18.11 SIWZ, to jest 

to okoliczność obciążająca wykonawcę, aktywność użytkownika PTI w systemie wskazuje, iż  

o  godzinie  10:59  dokonywane  było  jeszcze  „Podglądu  oferty”  i  „Uzupełnianie  formularza 

oferty”,  wobec  czego  rozpoczęcie  podpisywania  oferty  musiało  nastąpić  później  (każda 

modyfikacja  wczytanej  oferty  wymaga  ponownego  jej  podpisania).  Za  bez  znaczenia 

uznał 

czas  rozpoczęcia  procedury  składania  oferty,  bowiem  zgodnie  z  SIWZ  nie  świadczy  on  

o  dochowaniu  terminu  składania  ofert.    Podkreślił,  że  treść  SIWZ  była  znana  i  nie  była 

kwestionowana przez PTI przed upływem terminu składania ofert. 

Po drugie, 

z tego względu, że wątpliwości budzą twierdzenia PTI dotyczące aplikacji 

Szafir 

wskazujące  na  to,  iż  osoba  zgłaszająca  reklamację  nie  miała  świadomości  tego,  że 

wykorzystanie  tej  aplikacji  jest  przewidzianym  i  opisanym  w  Instrukcji  etapem  procedury 

składania  oferty;  instrukcje  zawierają  bowiem  informacje  o  tym,  iż  wymagana  może  być 

in

stalacja  komponentów  oprogramowania  Szafir  przez  wykonawcę  w  celu  poprawnego 

uruchomienia  funkcji  podpisu  elektronicznego. 

Ocenił,  że  treść  wiadomości  e-mail  PTI  do 

operatora  p

latformy  poddaje  w  wątpliwość,  czy  PTI  zapoznało  się  z  wymaganiami  i 

procedurą składania podpisu, skoro PTI twierdziło, iż aplikacji tej nie instalowano. 

Po  trzecie,  z 

tego  względu,  że  wedle  odwołującego  z  korespondencji  można 

wnioskować,  iż  PTI  nie  przeprowadziło  rekomendowanej  testowej  procedury  sprawdzenia 

podpisu  w  celu  weryfikacj

i  czy  wykorzystywana  stacja  robocza  i  przeglądarka  są 

przygotowane  prawidłowo  do  złożenia  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  wobec 

czego  n

ieuzasadnione  są  zarzuty  PTI,  co  do  działania  aplikacji  służącej  do  składania 

podpisu,  jeśli  nie wykorzystało ono  przewidzianego i  zalecanego przez  operatora platformy 

sposobu upewnienia się, że procedura składania podpisu, a tym samym procedura złożenia 

oferty  może  być  skutecznie  przeprowadzona  i  że  zainstalowane  są  wszystkie  wymagane 

komponenty. 


KIO 3278/20 

Po  czwarte  z  tego  w

zględu,  że  zamawiający  w  rozdziale  18  Informacje  o  sposobie 

porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  zawarł  niezbędne  i  szczegółowe 

informacje  dot.  Platformy,  tj.:  pkt  8.2. 

„Szczegółowa  instrukcja  korzystania  z  Platformy  dla 

wykonawcy dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem 

https://mpit.ezamawiajacy.pr

–  w  sposób  bardzo  przejrzysty  i  krok  po  kroku  instrukcja 

przeprowadza  przez  cały  proces  od  momentu  założenia  konta,  poprzez  złożenie  oferty  jak 

również:  Konfiguracja  stanowiska  pod  podpis;  instrukcja  odsyła  również  do  procedury 

weryfikacji  podpisu. 

Uzupełnił,  że  w  tym  samym  rozdziale  zamawiający  wskazał  na 

niezbędne  wymagania  sprzętowo  –  aplikacyjne  umożliwiające  pracę  na  Platformie 

Zakupowej oraz informacje na temat kodowania i czas odbioru danych (pkt.18.10). 

Po piąte, z tego względu, iż treść wiadomości PTI nie tylko nie wykazuje, ale nawet 

nie  uprawdopodabnia,  iż  składający  podpis  dochował  wszystkich  wymaganych  czynności 

zgodnie  ze  wskazaną  w  SIWZ  instrukcją  oraz  spełnił  wymagania  sprzętowo-aplikacyjne 

określone  

w pkt 18.8 SIWZ. 

Wskazał, że z dokumentacji sprawy nie wynika również, iż zgłaszane były 

jakiekolwiek  problemy  z  działaniem  Platformy  czy  prośby  o  wsparcie  techniczne  przed 

godziną 11:55, o której PTI wysłało zgłoszenie reklamacyjne do Marketplanet. 

Podsumował,  że  ocena  „wykazanych”  przez  PTI  okoliczności  przez  zamawiającego 

jest  wadliwa,  gdyż  oparta  jest  wyłącznie  na  gołosłownych  twierdzeniach  podmiotu 

zaint

eresowanego  określonym  wynikiem  sprawy  i  to  przedstawionych  w  ramach 

korespondencji  e-

mail  prowadzonej  z  działem  technicznym  Operatora  Platformy  wskutek 

złożonej reklamacji. 

Uzupełnił,  że  PTI  nie  skorzystało  ze  środków  ochrony  prawnej,  a  jedynie  w  formie 

„reklamacji”  kierowanej  do  operatora  Platformy  wnioskowało  o  „uznanie  oferty  za  złożoną  

w  terminie”  (e-mail  z  18.11.2020r.),  twierdząc,  iż  oferta  została  przez  niego  złożona 

prawidłowo (nie przedstawiając jednak żadnego dowodu).  

Podał,  że  czynność  otwarcia  ofert  została  przeprowadzona  18.11.2020  r.  

i  z  opublikowanej  przez  zamawiającego  informacji  z  otwarcia  (jak  również  z  protokołu 

postępowania) wynika, iż złożono wyłącznie dwie oferty (oferta odwołującego i SWPS). 

Stwierdził, że kwestionując brak otwarcia złożonej przez siebie oferty, PTI miał prawo 

skorzystać  z  przysługującego  mu  prawa  złożenia  odwołania  na  czynności  i  zaniechania 

zamawiającego,  tymczasem  cała  wymiana  korespondencji  odbywała  się  w  ramach 

„procedury  reklamacyjnej”,  która  nie  występuje  w  ramach  prawa  zamówień  publicznych  i 

prowadzona była pomiędzy operatorem Platformy a PTI (do wiadomości zamawiającego), co 

n

ie  może  być  uznane  za  dopuszczalne,  iż  działając  wyłącznie  na  podstawie  „procedury 

reklamacyjnej”,  zamawiający  dokonał  oceny  stanu  faktycznego  i  stwierdzenia  wystąpienia 

wady postępowania.  


KIO 3278/20 

Zdaniem  odwołującego  czynność  zamawiającego  została  de  facto  dokonana  

w  interesie  konkretnego  podmiotu 

–    unieważnienie  postępowania  daje  PTI  szansę  na 

podjęcie ponownej próby skutecznego złożenia oferty w ramach kolejnego postępowania i to 

pomimo  nieskorzystania  przez  PTI  z  przysługujących  mu  właściwych  środków  ochrony 

prawnej,  

tj.  wyręczając  go  w  ciężarze  dowodzenia  prawdziwości  podnoszonych  przez  niego 

twierdzeń. 

Stanął na stanowisku, że przeciwnie do oceny zamawiającego, stan faktyczny sprawy 

wskazuje  na  brak  dochowania  należytej  staranności  przy  składaniu  oferty  przez  PTI; 

n

iezależnie  od  dochowania  wszystkich  wymagań  dotyczących  podejmowanych  czynności  

i  przygotowania  właściwej  infrastruktury  sprzętowo-aplikacyjnej,  po  stronie  PTI  wskazać 

należy  na  zaniedbanie  w  zabezpieczeniu  czasu  wystarczającego  na  złożenie  podpisu  

i dopełnienie procedury składania ofert przed upływem wyznaczonego terminu. 

Podniósł,  że  profesjonalizm  wymagany  od  uczestnika  rynku  zamówień  publicznych 

wymaga przewidzenia, iż w działaniu systemu informatycznego (niezależnie od tego, czy po 

stronie  wykonawcy  czy  zamawiającego)  występować  mogą  opóźnienia,  chociażby 

wynikające  z  chwilowego  spowolnienia  połączenia  internetowego;  ryzyko  takich  opóźnień 

obciąża wyłącznie wykonawcę.  

Stwierdził,  że  powszechnie  znana  jest  okoliczność,  iż  składanie  kwalifikowanego 

podpisu  elektronicznego  może  trwać  więcej  niż  kilka  minut  i  nie  jest  wymagane  zawarcie 

przez z

amawiającego ostrzeżenia o tym fakcie w SIWZ. 

Wskazał,  że  nawet  gdyby,  zgodnie  z  twierdzeniami  PTI,  do  uruchomienia  procesu 

składania  podpisu  doszło  na  3  minuty  przed  upływem  terminu  składania  ofert  

(choć z zarejestrowanych czynności wynika, że nie zostało to zainicjowane wcześniej niż na 

minutę przed godziną 11:00), to ryzyko, iż dojdzie do opóźnienia procesowania tej czynności  

i w  związku z tym złożenia oferty po ustalonym terminie obciąża tylko tego wykonawcę, ze 

względu na brak dochowania przez niego należytej staranności, tym bardziej, jeśli pomiędzy 

złożeniem  pierwszego  podpisu  o  godzinie  10:39  a  podjęciem  próby  złożenia  drugiego 

podpisu,  PTI  zgodnie  z  zapisem  aktywności  w  systemie  eZamawiający,  dokonywało 

kolejnych  innych  czynności:  podglądu  oferty,  przechodzenia  do  zakładki  Dokumenty 

zamówienia czy wreszcie: Uzupełnienie formularza oferty. 

W  ocenie  odwołującego  nieadekwatne  dla  poparcia  decyzji  zamawiającego  

o  unieważnieniu  postępowania  jest  przywoływane  w  uzasadnieniu  orzecznictwo.  Uznał,  że 

s

pośród przywołanych stanowisk KIO tylko jedno dotyczy wady związanej z niemożliwością 

złożenia  oferty  w  postępowaniu  ze  względu  na  problemy  technicznej,  przy  czym  żadna  – 

wedle odwołującego –  z okoliczności, które przesądziły o rozstrzygnięciu Izby w  sprawie o 

sygn.  


KIO 3278/20 

KIO  2603/19  nie  występuje  w  przedmiotowej  sprawie.  Oznacza  to,  że  wobec  różnic  

w okolicznościach faktycznych sprawy, to stanowisko Izby nie może być uznane za poparcie 

decyzji o unieważnieniu postępowania podjętej w tym postępowaniu.  

Powołał się na przeciwne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: 

  wyrok  z  18.04.2019  r.:  Dlatego  też  Odwołujący  winien  był  zachować  należytą 

staranność  jaka  jest  wymagana  od  podmiotów  prowadzących  działalność 

gospodarczą.  Należy  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  który w  tym  zakresie  w  oparciu  

o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 r., IV CK 100/05, wskazał, że  

"W  ocenie  Zamawiającego  bardzo  późne  przystąpienie  przez  Odwołującego  do 

procesu  składania  oferty  wyczerpuje  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności.  Oceny 

tej  należy  dokonywać  w  odniesieniu  do  dyspozycji  art.  355  §  2  kc.,  tj.  zawodowej 

staranności wykonawcy. Uważa się, że profesjonalizm dłużnika powinien przejawiać 

się  w  dwóch  podstawowych  cechach  jego  zachowania:  postępowaniu  zgodnym  

z  regułami  fachowej  wiedzy  oraz  sumienności".  (...)  Niewątpliwie,  zdaniem  Izby, 

powyższe  wskazuje,  że  Platforma  pozwalała  na  wgranie  oferty,  jednakże  to  brak 

doświadczenia  Odwołującego  że  składaniem  Ofert  na  Platformie  zakupowej  NBP 

oraz  wkradająca  się  nerwowość  (co  można  wywieść  z  opisu  czynności  i 

naprzemiennej  konsultacji)  w  wykonywaniu  pewnych  operacji  technicznych,  ze 

względu  na  upływający  czas  spowodowały,  że  Odwołujący  nie  zmieścił  się  w 

wyznaczonym czasie, aby złożyć ofertę w całości - dokonać także jej podpisania. Na 

mogące  wystąpić  problemy  z  dokonaniem  podpisania  oferty  zwracał  uwagę 

zamawiający  

w  Instrukcji  dla  wykonawców,  co  zostało  opisane  powyżej.  Jednakże  Odwołujący 

żadnych  prób  czy  symulacji  w  tym  zakresie  próbnego  składania  oferty,  czy  jej 

podpisania nie wykonał. (...) Niewątpliwym jest, że zaistniały problem jest bliźniaczo 

podobny  do  problemów  jakie  zgłaszali  także  wykonawcy  przy  składaniu  ofert  w 

formi

e pisemnej. Tam też podnoszono szereg zarzutów iż, wskazując na różnorakie 

zdarzenia  które  utrudniły  złożenie  oferty  w  wymaganych  czasie.  W  tych  wszystkich 

sytuacjach  KIO  jednoznacznie  wskazywała,  że  wykonawca  winien  założyć 

odpowiedni  długi  okres  czasu  dla  złożenia  oferty  i  przewidzieć  możliwość 

wystąpienia  różnorakich  przyczyn  i  okoliczności  które  mogły  spowodować 

niedoręczenie  oferty  na  czas.  Ta  argumentacja  KIO  jest  zdaniem  Izby  ze 

wszechmiar  zasadna  i  aktualna  w  obecnym  stanie  prawnym.  Każda  zmiana  stanu 

prawnego  generuje  nowe  okoliczności  mogące  generować  nowy  typ  przeszkód  dla 

złożenia  oferty  w  zakładanym  przez  wykonawcę  terminie,  co  w  przedmiotowej 

sprawie Odwołujący nie przewidział. ” 


KIO 3278/20 

  wyrok  z  05.12.2019  r.:  Wzięto  pod  uwagę,  że  odwołujący  nie  przeprowadził 

fakultatywnej  procedury  weryfikacji  podpisu  elektronicznego  na  platformie.  Zgodnie 

ze  zrzutami  z  ekranu  funkcji  "sprawdź  podpis"  złożonymi  przez  przystępującego, 

procedura  ta  umożliwiłaby  sprawdzenie  systemu  operacyjnego,  przeglądarki, 

dodatku  do  przeglądarki,  oprogramowania  Java,  aplikacji  Szafir  Host,  inicjalizacji  i 

startu  komponentu  Szafir.  Tymczasem  odwołujący  przygotowując  się  do  składania 

oferty  nie  przeprowadził  takiej  procedury,  co  wynikało  z  oświadczenia 

przedstawiciela  platformy  Marketplanet  OnePlace  i  nie  było  sporne  między 

stronami.

”, 

  wyrok  z  08.07.2019  r.:  Odwołujący  podjął  czynności  związane  z  ostatecznym 

złożeniem  oferty  kilka  minut  przed  terminem  składania  ofert.  Jest  to,  oczywiście, 

prawo  w

ykonawcy,  jednak  w  tak  krótkim  czasie  przed  terminem  składania  ofert 

trzeba  brać  pod  uwagę  różnego  rodzaju  ryzyka  związane  z  technicznym 

funkcjonowaniem  narzędzia  do  składania  ofert.  Należy  tu  też  przyznać  rację 

Zamawiającemu, że - nawet jeśli ofertę zamierzają złożyć w ostatniej możliwej chwili 

wykonawcy  wcześniej  powinni  zapoznać  się  z  technicznymi  aspektami 

funkcjonowania  danej  platformy  zakupowej,  wiadomo  bowiem,  że  ich  obsługa, 

sposób  działania czy  wymagania techniczne,  mogą się między  sobą różnić.  Z tego 

też  powodu  już  na  etapie  sporządzania  SIWZ  wykonawcy  są  informowani,  z  której 

platformy korzysta zamawiający.” 

Podsumow

ał,  że  czynność  unieważnienia  postępowania  została  dokonana  

z naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp, gdyż zamawiający na podstawie posiadanych 

informacji  nie  miał  podstaw  do  stwierdzenia,  iż  postępowanie  obarczone  było  jakąkolwiek 

wadą i  nieprawidłowo ustalił  przesłanki  zastosowania przedmiotowej  normy,  szczególnie,  iż 

zgodnie  z  orzecznictwem  KIO,  przesłanki  skutkujące  koniecznością  unieważnienia 

postępowania  należy  interpretować  ściśle  i  wymagają  one  po  stronie  zamawiającego 

rzetelnego i jednoznacznego potwierdzenia ich wystąpienia.  

Powołał  się  na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  30  stycznia  2020  r.  sygn.  

KIO 99/20: 

W ocenie Izby jako punkt wyjścia w przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że co 

do  zasady  unieważnienie  postępowania  winno  być  traktowane  jako  sytuacja  wyjątkowa. 

Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego ma  bowiem  na celu przede wszystkim 

doprowadz

enie  do  zawarcia  umowy  z  wykonawcą,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę. 

Decyzja o unieważnieniu skutkuje tym, że ustaje toczące się postępowanie i nie może dojść 

do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  wykonawcą,  z  którym  miałaby  zostać  podpisana 

umowa w 

sprawie zamówienia publicznego. Jak słusznie wskazano w wyroku z 13 stycznia 

r.  

o  sygn.  akt  KIO  2808/11  z 

art.  93  ustawy  wynika,  iż  zamawiający  jest  zobligowany  do 


KIO 3278/20 

unieważnienia  prowadzonego  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  któregokolwiek  ze 

zdar

zeń  enumeratywnie  wymienionych  w  powołanym  przepisie  ustawy.  Oznacza  to,  że 

działanie zamawiającego powinno być pozbawione w odniesieniu do instytucji unieważnienia 

postępowania  jakiejkolwiek  uznaniowości.  Interpretacja  przesłanek  unieważnienia 

postępowania powinna być dokonywana w sposób ścisły przy zachowaniu prymatu wykładni 

gramatycznej  i  celowości  owej,  a  udowodnienie,  że  dokonanie  czynności  unieważnienia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  miało  swoje  normatywne  i  faktyczne 

podstawy, spoc

zywa zawsze na zamawiającym.” 

Ocenił, iż decyzja zamawiającego została oparta o ogólnikowe stanowisko operatora 

Platformy  oraz  niczym  niepotwierdzone  twierdzenia  zainteresowanego  unieważnieniem 

p

ostępowania podmiotu i nie stanowi czynności podjętej na skutek dogłębnej i wyczerpującej 

analizy  stanu  faktycznego;  t

akie  działanie  zamawiającego  jest  niedopuszczalne,  tym 

bardziej,  iż  prowadzi  jednocześnie  do  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców,  poprzez  pozbawienie  szansy  na  uzyskanie  zamówienia 

wykonawców, którzy ponieśli koszty związane z przygotowaniem oferty w tym postępowaniu 

oraz  dochowali  należytej  staranności  w  jej  skutecznym  złożeniu  w  przewidzianym  terminie. 

Ponadto,  poprzez  zachwianie  p

ozycji  konkurencyjnej  tych  wykonawców  w  ewentualnym 

kolejnym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  tym  samym  zakresie,  gdyż  oferty  tych 

wykonawców  zostały  już  otwarte,  wraz  z  ujawnieniem  ich  ceny  i  deklarowanej  oceny 

punktowej  w  ramach  pozostałych  kryteriów,  podczas  gdy  parametry  oferty  PTI  (jako 

niezłożonej) nie zostały podane do publicznej wiadomości.  

Uzupełnił,  że  przywołany  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  Pzp  również  podlega 

naruszeniu  właśnie  przez  nieprawidłową  czynność  zamawiającego  polegającą  na 

unieważnieniu  postępowania  pomimo  braku  wykazania  obiektywnych  przesłanek  zgodnie  

z wymaganiami art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  zaniechania  odtajnienia  informacji  niezasadnie 

zastrzeżonych  jako    tajemnica  przedsiębiorstwa  w  ofercie  SWPS  odwołujący  podał,  że 

p

ismem z 18.11.2020 r. zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie, na podstawie art. 96 

ust.  3  ustawy 

Pzp,  oferty  wraz  z  załącznikami,  złożonej  przez  wykonawcę  SWPS.  Podał 

także,  iż  wobec  faktu,  że  w  odpowiedzi  nie  otrzymał  wszystkich  dokumentów  złożonych 

przez  SWPS,  ponownie  zwrócił  się  do  zamawiającego  o  udostępnienie  dokumentów, 

wskazując,  iż  SWPS  nie  dokonało  w  ogóle  poprawnego  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  złożonej  ofercie,  w  zakresie  jakichkolwiek  dokumentów,  na  co,  w 

odpowiedzi  04.12.2020  r.,  z

amawiający  poinformował,  iż  odmowa  udostępnienia 

dokumentów wynika z faktu, że zweryfikował i uznał zastrzeżenie tajemnicy przez SWPS za 


KIO 3278/20 

zasadne,  gdyż  „Wykonawca  w  załączonym  do  złożonej  oferty  uzasadnieniu  tajemnicy 

przedsiębiorstwa 

wykazał

że 

informacje 

zawarte  

w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.”  –  ocena  ta  dotyczyła,  zgodnie  ze 

wskazaniem  z

amawiającego  „pełnej  Oferty  Uniwersytetu  SWPS  oraz  załączników  13  i  13a 

wykazu usług/potencjału wraz z załącznikami”.  

Wskazał,  wnioskując  po  spisie  dokumentów  załączonych  do  oferty  przez  SWPS  

(pkt 13 Formularza oferty), iż nie udostępniono mu następujących dokumentów: „Załączniki  

nr  9  i  9a  do  SIWZ  Wykazu  osób”,  „Załączniki  13  i  13a  do  SIWZ  Wykaz  usług/potencjału”, 

„Oświadczenie  o  dysponowaniu  zasobami”  wobec  czego  należy  uznać,  iż  te  dokumenty 

z

amawiający  uznał  za  prawidłowo  zastrzeżone  przez  SWPS  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

W  ocenie  odwołującego  zawarte  w  ofercie  SWPS  „Uzasadnienie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa”  nie spełnia wymagań  określonych przepisem  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp,  tj. 

nie  wykazuje,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jak  również 

nie odpowiada standardom obowiązującym w ramach obszaru stosowania Prawa zamówień 

publicznych.  

Podniósł,  iż  pomimo,  iż  pismo  złożone  wraz  z  ofertą  zatytułowano  „Uzasadnienie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa”,  to  w  treści  brak  prawidłowego  zastrzeżenia  jakichkolwiek 

dokumentów  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  i  odniesienia  do  wymaganych  przesłanek 

ustawowych.  

Odwołujący  wskazał  następujące  wady  uniemożliwiające  uznanie  prawidłowości 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa: 

1.  Uzasadnienie  sprowadz

a  się  do  trzech  zdań,  które  w  sposób  ogólnikowy  obejmują 

całość  złożonej  przez  SWPS  oferty.  Uzasadnienie  nie  odnosi  się  konkretnie  do 

każdego  z  faktycznie  zastrzeżonych  dokumentów  czy  informacji,  ani  nie  wskazuje 

odrębnie na  ich charakter  ani  wartość gospodarczą,  w  żaden  sposób  nie nawiązuje 

do konkretnych informacji zawartych i utajnianych w dokumentach: „Załączniki nr 9 i 

9a do SIWZ Wykazu osób” oraz „Oświadczenie o dysponowaniu zasobami”. 

2.  W

ykonawca  wymienia  w  uzasadnieniu  kategorie  informacji  podlegające  ochronie, 

które nie podlegały przedstawieniu w złożonych dokumentach, takie jak np. „sytuacja 

finansowa  uczelni”,  „specyfikacja  autorskich  narzędzi  i  opisu  oferty”  co  świadczy  

o  generycznym  i  abstrakcyjnym  charakterze  dokonanego  zastrzeżenia,  nie 

wykazuj

ącym  rzeczywistego  charakteru  tych  informacji,  które  zostały  przez 

w

ykonawcę złożone i podlegają przez niego ochronie w ramach tego postępowania. 

3.  U

zasadnienie  nie  wykazuje  wymaganych  przesłanek  definiujących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  zgodnie  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji., wykonawca nie wskazuje na charakter zastrzeganych informacji ani na 


KIO 3278/20 

czym  dokładnie  polega  ich  wartość  gospodarcza,  brak  wykazania,  iż  wykonawca 

podejmuje  jakiekolwiek  działania  w  celu  zachowania  przedmiotowych  informacji  w 

poufności. 

Sam  fakt,  iż  informacje  „nie  były  i  nie  są  ujawnione”,  nie  świadczy  o  tym,  iż  są  to 

informacje, które podlegają ochronie właściwej dla tajemnicy przedsiębiorstwa ani, że 

przez  sam ten fakt  nabywają taki  walor. Wykonawca nie wskazał,  że informacje  nie 

podlegają  ujawnieniu  w  żadnym  z  przewidzianych  trybów,  np.  w  trybie  dostępu  do 

informacji  publicznej,  i  że  nikt  nie  mógłby  ich  uzyskać  w  sposób  zgodny  z  prawem. 

Brak  ich  dotychczasowego  i  aktualnego  ujawnienia  nie  jest  równoznaczny  

z podejmowaniem  przez  w

ykonawcę należytych starań i środków w celu utrzymania 

tego faktu i ochrony dostępu do przedmiotowych informacji. 

Wykonawca  wskazuje,  iż  część  z  informacji  objęta  jest  ochroną  własności 

intelektualnej, jednak 

nie sposób wskazać, w jakim zakresie prawa autorskie czy inny 

rodzaj  ochrony  własności  intelektualnej  miałyby  odnosić  się  do  wypełnionych  przez 

w

ykonawcę  wykazów  osób  i  usług  czy  też  dokumentu  dotyczącego  dysponowania 

zasobami.  Nawet  jeśli  uznać  taką  możliwość,  ciężar  ich  prawidłowego  oznaczenia  

i wydzielenia ze złożonych dokumentów spoczywa na wykonawcy zobowiązanym do 

ich  ochrony 

–  wskazanie,  iż  prawami  autorskimi  chroniona  jest  „część” 

przedstawionych  informacji  nie  stanowi  skutecznego  zabezpieczenia  ich  przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

6.  O

bjęcie  określonych  informacji  bliżej  niedoprecyzowaną  ochroną  własności 

intelektualnej  nie  jest  równoznaczne  z  wypełnieniem  przesłanek  uznania  ich  za 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  odmową  ich  udostępnienia  w  ramach  prowadzonego 

postępowania  o  zamówienie.  Objęcie  prawami  autorskimi  nie  stanowi  podstawy 

wyłączenia jawności postępowania w ramach art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

7.  Wskazanie, 

iż część informacji „podlega komercjalizacji” nie stanowi przesłanki do ich 

ochrony  i  uznania  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  gdyż  co  do  zasady  udział  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wiąże  się  ze  sprzedażą  dóbr  i  usług  na 

zasadach  rynkowych.  Natomiast,  jeśli  argument  wykonawcy  miał  odnosić  się 

specyficznie  do  komercjalizacji  wyników  badań  czy  technologii,  to  tego  typu 

informacje  nie  podlegają  ujawnieniu  w  ramach  składanej  w  postępowaniu  oferty,  w 

szczególności w ramach dokumentów dotyczących zasobów wykonawcy i wykazania 

spełniania  określonych  w  postępowaniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i 

kryteriów oceny ofert. 

8.  W 

odniesieniu do  wskazanego odrębnie w  uzasadnieniu tajemnicy  przedsiębiorstwa 

dokumentu wykaz i opis potencjału, poza ogólnym stwierdzeniem, iż zawiera on dane 

wrażliwe dla interesu ekonomicznego uczelni, wykonawca nie precyzuje i udowadnia, 


KIO 3278/20 

na  czym  pole

ga  ich  sensytywny  charakter  czy  wartość  gospodarcza.  Wskazanie,  iż 

wykaz  powstał  w  oparciu  o  niepublikowane  dane  finansowe  nie  znaczy,  iż  zawarte  

w  nim  informacje  są  poufne  czy  nawet,  iż  ujawniają  takie  niepublikowane  dane  

w  zakresie  mogącym  przynieść  wykonawcy  szkodę.  Natomiast,  co  do 

merytorycznego zakresu oferty studiów, czy wykazu partnerów biznesowych uczelni – 

dane  te  nie  są  informacjami  niepodlegającymi  ujawnieniu  i  chronionymi  ze  względu 

na  ich  wartość  gospodarczą.  Przeciwnie  dane  te,  podobnie  zresztą  jak  pozostałe 

wskazywane  

w  wykazach  informacje,  zarówno  w  zakresie kadry,  jaką  dysponuje  wykonawca,  jak  

i  co  do  zrealizowanych  projektów/usług,  stanowią  dane  nie  tylko  powszechnie 

dostępne lub takie, które łatwo można pozyskać, ale zapewne w znacznym zakresie 

są  publikowane  i  rozpowszechniane  przez  samego  wykonawcę  lub  osoby,  których 

dotyczą, w celu promocji kompetencji i działalności. 

Na 

powyższej  podstawie  uznał,  że  wykonawca  SWPS  nieskutecznie  dokonał 

zastrzeżenia informacji w złożonych dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Podkreślił,  że  uzupełnienia  braków  takiego  zastrzeżenia  nie  może  dokonać 

samodzielnie  z

amawiający,  gdyż  obowiązek  ten  spoczywa  na  wykonawcy  i  powinien  być 

przez niego dopełniony nie później niż w momencie przekazania zamawiającemu informacji 

podlegających  zastrzeżeniu  (nawet  jeśli  ich  złożenie  wymagane  było  zgodnie  z  SIWZ 

dopiero na późniejszym etapie).  

Podniósł,  że  zamawiający,  dokonując  weryfikacji  prawidłowości  zastrzeżenia  w 

pełnym  zakresie  oznaczonych  przez  wykonawcę  informacji,  nie  może  samodzielnie 

przejmować  inicjatywy  w  zakresie  uznania  iż  niektóre  z  nich  zasługują  na  ochronę  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa,  mimo  niewykazania  takiego  ich  charakteru  przez  samego 

w

ykonawcę. 

Uzupełnił,  że  nieskuteczność,  czy  wręcz  brak  dokonania zastrzeżenia  widoczny  jest 

już 

w samej treści oświadczenia wykonawcy – wykonawca, mimo, iż przepis zobowiązuje go do 

zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  i  wykazania  zasadności  takiego 

zastrzeżenia,  zawarł  w  ofercie  jedynie  wniosek  o  dokonanie  takiego  zastrzeżenia  przez 

z

amawiającego, do czego ten, nie jest uprawniony.  

Zaznaczył, że w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa nie znajduje się wymagane 

zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy 

Pzp  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  (czy  inne 

podobne  sformułowanie),  a  stwierdzenie:  „wnosimy  o  zastrzeżenie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  

w odniesieniu załączonej dokumentacji”, co – wedle odwołującego – oznacza, że SWPS nie 


KIO 3278/20 

dochował  wymagań  skutecznego  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  art.  8  

ust.  3  ustawy 

Pzp,  zaś  zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  i  bez  podstawy  prawnej 

dokonał  czynności  zastrzeżenia  jawności  wybranych  dokumentów  przedłożonych  przez 

w

ykonawcę. 

Wskazał,  że  zastrzeżenie  jawności  informacji  ze  względu  na  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  stanowi  wyjątek  od  zasady  jawności  postępowania,  w  związku  z  tym, 

przesłanki  umożliwiające  jego  zastosowanie  powinny  być  interpretowane  ściśle;  zgodnie  

z  brzmieniem  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp 

wykonawca  chcący  zastrzec  zawarte  w  ofercie 

informacje stanowiące dla niego tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, że 

nie mogą być one udostępniane i udowodnić, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa  –  wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  zasadność  dokonanego 

zastrzeżenia, tj. wykazać, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 11 ust. 

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Podniósł,  że  do  zastrzeżenia  powinno  być  dołączone  uzasadnienie  oraz  dowody 

wyjaśniające,  dlaczego  wykonawca  zastrzega  konkretne  informacje.  Uzasadnienie  to 

podlega  ocenie,  więc  powinno  w  sposób  wyczerpujący  i  przekonywujący  wskazywać 

przyczyny  ochrony  o

kreślonych  informacji.  Niewystarczające  dla  wykazania  zasadności 

zastrzeżenia 

jest 

oparcie 

jedynie 

na 

ogólnych 

deklaracjach 

wykonawcy, 

nieuprawdopodobnionych ani przez przedstawienie dowodów. Uzupełnił, że wykonawca nie 

przedstawił  żadnych dowodów  wykazujących wystąpienie którąkolwiek z  przesłanek  art.  11 

ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ani nawet poprzez podanie konkretnych 

argumentów. 

Ocenił,  że  bezzasadność  dokonanego  zastrzeżenia,  brak  złożenia  w  ofercie 

uzasadnienia  lub  złożenie  niedostatecznie  przekonującego  uzasadnienia  skutkować  musi 

odtajnieniem  przedmiotowych  informacji,  a  ob

owiązek  zbadania prawidłowości  dokonanego 

przez wykonawcę zastrzeżenia spoczywa na zamawiającym, który zgodnie z art. 8 ust. 1-3, 

jak  również  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zobowiązany  jest  do  rzetelnego  przeprowadzenia  tej 

czynności  i  ujawnienia  informacji  nieprawidłowo  objętych  przez  wykonawcę  klauzulą 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zaznaczył,  że  wykonawca,  decydując  się  na  wykorzystanie  tych  informacji  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  powinien  liczyć  się  z  zasadą  jawności  i 

koniecznością  ujawnienia  określonego  zakresu  swojej  działalności  związanej  z  jawną 

procedurą przetargową co dotyczy to w szczególności tych informacji, na podstawie których 

doch

odzi do badania i oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu.  


KIO 3278/20 

Podkreślił,  że  ciężar  udowodnienia  skuteczności  poczynionego  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  spoczywa  na  podmiocie,  który  z  tego  działania  wyciąga 

korzystne dla siebie skutki prawne. 

Podsumował,  że  wykonawca  SWPS  nie  wykazał  w  sposób  wystarczający  

i  przekonujący,  iż  zastrzeżone  przez  niego  informacje  spełniają  wszystkie  przesłanki 

określone  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nic  także  nie 

świadczy o wartości gospodarczej i rzeczywistej poufności informacji zawartych w złożonych 

w p

ostępowaniu dokumentach, toteż zasadne jest odtajnienie i udostępnienie odwołującemu 

pełnej treści tych dokumentów. 

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przekazanej  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych  (płyta 

CD)  przy  piśmie  z  dnia  17  grudnia  2020  r.  –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej  części 

uzasadnienia, 

Odpowiedzi na odwołanie – pismo zamawiającego z dnia 5 stycznia 2021 r., 

dokumentów  złożonych  przez  odwołującego,  przywołanych  w  dalszej  części  uzasadnienia 

a także oświadczeń i stanowisk stron, zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający 

Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, 

czego zamawiający nie kwestionowali. 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut nieuzasadnionego 

unieważnienie postępowania ze względu na obarczenie go 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy,  mimo  iż  taka  wada  nie  wystąpiła,  co  prowadzi  do  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, czym zamawiający naruszył przepis art. 93 

ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie z 

pkt. 18 SIWZ „Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  

z wykonawcami

”: 


KIO 3278/20 

„18.2  W  postępowaniu  zamawiający  wymaga  przekazywania  sobie  przez  strony 

postępowania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  przy  użyciu  środków 

komunikacji  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  znajdującej  się  pod  adresem: 

https://mpit.e

zamawiajacy.pl  w  zakładce  „Korespondencja”.  Szczegółowa  Instrukcja 

korzystania  z  Platformy  dla  wykonawcy  dostępna  jest  w  zakładce  „Regulacje  i  procedury 

procesu zakupowego” pod adresem 

https://mpit.ezamawiajacy.pl 

18.3  Oferty  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  postaci  elektronicznej  opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

18.4  Szczegóły  na  temat  wykonywania  poszczególnych  czynności  w  toku  postępowania 

zawarte  są  w  Instrukcji  dla  wykonawcy:  (…)  przygotowanie/uzupełnianie  oferty  przed 

otwarciem ofert - 

pkt 18÷19.3, str. 27÷43 (…) 

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  lub  informacje,  które  wpłyną  do 

zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze 

do zamawiającego przed upływem tego terminu.  

Za  datę  wpływu  oferty,  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji 

przekazywanych  przez  strony  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  ich  wczytania  na  Platformie.  

(…) 

Ogólne  zasady  korzystania  z  Platformy,  z  zastrzeżeniem  pkt  18.8.  niniejszego 

Rozdziału;  

zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na  

subdomenie   Ministerstwa   Rozwoju; 

https://mpit.ezamawiajacy.pl

lub 

https://oneplace.marketplanet.pl.

Wykonawca  po  wybraniu  opcji  „Przystąp  do  postępowania”  zostanie  przekierowany 

do  strony 

https://oneplace.marketplanet.pl,

  gdzie  zostanie  powiadomiony  o 

możliwości  zalogowania  lub  do  założenia  bezpłatnego  konta.  Wykonawca  zakłada 

konto  wykonując  kroki  procesu  rejestracyjnego;  podaje  adres  e-mail,  ustanawia 

hasło,  następnie  powtarza  hasło,  wpisuje  kod  z  obrazka,  akceptuje  regulamin,  klika 

polecenie „zarejestruj się”.   

18.7.3  Rejestracja  Wykonawcy  trwa  maksymalnie  do  2  dni  roboczych

.  W  związku  z  tym 

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje 

w  procesie  złożenia  Oferty  w  postaci  elektronicznej.  Wykonawca  wraz  z 

potwierdzeniem  złożenia  wniosku  rejestracyjnego  otrzyma  informacje,  o  możliwości 

przyspieszenia  procedury  założenia  konta,  wówczas  należy  skontaktować  się  pod 

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. (…).  

Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  


KIO 3278/20 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  

i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1320  ze 

zm.) 

określa niezbędne  wymagania sprzętowo  - aplikacyjne  umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej tj.:  

Stały  dostęp  do  sieci  Internet  o  gwarantowanej  przepustowości  nie  mniejszej  niż  

512 kb/s;  

Komputer  klasy  PC  lub  MAC,  o  następującej  konfiguracji:  pamięć  min  2GB  Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  

Zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa  obsługująca  TLS  1.2,  najlepiej  

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;  

Włączona obsługa JavaScript;  

18.8.5  Zainstalowany program Acrobat 

Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.  

Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.  

Dopuszcza  się  podpisanie  dokumentów  w  formacie  innym  niż  .pdf,  wtedy  będzie 

wymagany  oddzielny  plik  z  podpisem.  W  związku  z  tym  Wykonawca  będzie 

zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.   

Zamawiający  zgodnie  z  §  3  ust.  3  ww.  Rozporządzenia,  określa  dopuszczalne 

formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 70 MB w formatach: .pdf, .xls, 

.xlsx,  .doc,  .docx,  .txt,  .rtf,  .xps,  .odt,  .ods,  .odp, .ppt,  .pptx, .csv, .jpg,  .jpeg, .tif,  .tiff, 

.geotiff,  .png,  .svg,  .wav,  .mp3,  .avi,  .mpg,  .mpeg,  .mp4,  .m4a,  .mpeg4,  .ogg,  .ogv, 

.zip,  .tar,  .gz,  .gzip,  .7z,  .html,  .xhtml,  .css,  .xml,  .xsd,  .gml,  .rng,  .xsl,  .xslt,  TSL, 

XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.   

Zamawiający  zgodnie  z  § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 

kodowania i czasu odbioru danych tj.:  

18.10.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 

w  Systemie,  jako  zaszyfrowany 

–  format  kodowania  UTF8.  Możliwość  otworzenia  pliku 

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania 

ofert.  

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss)  generowany  wg  czasu  lokalnego  serwera  synchronizowanego 

odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.” 

Termin  składania  ofert  został  wyznaczony  na  18.11.2020  r.  godz.  11  (pierwotnie 

12.11.2020 r.), otwarcia ofert na 18.11.2020 r. godz. 12 [pkt 10 i 11 Protoko

łu postepowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  druk  ZP-PN 

(dalej „protokół)]. 


KIO 3278/20 

W  wyznaczonym  terminie  składania  ofert  ofertę  złożyli:  odwołujący  oraz  SWSP 

Uniwersytet Humanistycznosp

ołeczny z Warszawy (pkt 13  Protokołu). 

Pismem  z  dnia  30  listopada  2020  r. 

zamawiający  zawiadomił  wykonawców  

o unieważnieniu postępowania, wskazując, co następuje: 

„Uzasadnienie prawne  

Zamawiający  informuje,  że  unieważnia  niniejsze  postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1 

pkt 7 ustawy ze względu na obarczenie go niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.  

Uzasadnienie faktyczne  

Termin  na 

składanie  ofert  w  ww.  postępowaniu  minął  w  dniu  18.11.2020  r.  o  godz.  11:00. 

Zamawiający  w  dniu  18.11.2020  r.  otrzymał  od  Wykonawcy  Polskie  Towarzystwo 

Informatyczne  informację  o  braku  możliwości  złożenia  drugiego  podpisu  elektronicznego  

w ofercie w termi

nie w wyniku błędnego działania systemu informatycznego.  

Zespół Wsparcia Platformy eZamawiający w dniu 18.11.2020 r. przyjął zgłoszenie.  

Wykonawca w  dniu  23.11.2020  r.  otrzymał  odpowiedź  na  zgłoszenie  od  Zespołu Wsparcia 

Platformy  eZamawiajacy,  w  której  Marketplanet  stwierdziło,  iż  w  dniu  18.11.2020  r.  nie 

występowały problemy techniczne na Platformie eZamawiajacy.  

Wykonawca  w  dniu  23.11.2020  r.  ponownie  zgłosił  zastrzeżenia  w  zakresie  działania 

Platformy w dniu 18.11.2020 r. z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienie.  

Platforma  eZamawiajacy  w  dniu  25.11.2020  r.  przesłała  do  Zamawiającego  pismo  

dot.  zgłoszenia  reklamacyjnego  z  dnia  18.11.2020  r.  dot.  ww.  postępowania.  Zamawiający 

otrzymał  informację,  iż  „powyższe  postępowanie  mogło  posiadać  wadę  techniczną,  na 

skutek  trwających  wcześniej  prac  migracyjnych  związanych  z  uruchomieniem  systemu 

eZamawiajacy  dla  Ministerstwa  Rozwoju  na  nowej  instancji  produkcyjnej.  W  związku  z 

powyższym  mogła  nastąpić  aktualizacja  komponentów  oprogramowania,  w  tym  bibliotek 

podpisu 

elektronicznego w momencie próby złożenia podpisu na ofercie przez Wykonawcę”.  

Zdaniem  Zamawiającego  Polskie  Towarzystwo  Informatyczne  w  sposób  przekonujący 

wykazało,  że  brak  możliwości  podpisania  oferty  nie  wynika  z  przyczyny  leżącej  po  jego 

stronie, ws

kazując, że aplikacja Szafir nie jest zainstalowana na jego komputerze i nie miało 

wpływu na jej aktualizowanie się w momencie składania oferty.  

W  wyroku  KIO  2899/12  z  dnia  10  stycznia  2013  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  zwróciła 

uwagę,  że  zamawiający  ma  obowiązek  unieważnienia  postępowania,  jeżeli  postępowanie 

obarczone  jest  wadą,  która,  po  pierwsze  –  jest  niemożliwa  do  usunięcia,  po  drugie  - 

uniemożliwia  zawarcie  umowy  niepodlegającej  unieważnieniu.  Podobne  stanowisko  Izba 

zajęła  w  wyroku  KIO  2041/19  z  dnia  25  października  2019  r.  wskazując,  że  zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do 


KIO 3278/20 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego.  Przy  czym  wada  postępowania,  która  była  przyczyną  jego 

unieważnienia,  musi  mieć  charakter  nieusuwalny  i  jednocześnie  powodujący,  iż  umowa 

zawarta  w  wyniku  takiego  postępowania  będzie  wskutek  wystąpienia  wady  podlegała 

unieważnieniu.   

W  wyroku  KIO  2603/19  z  dnia 

14  stycznia  2020  r.,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wskazuje 

także, iż uniemożliwienie wskutek problemów technicznych związanych z platformą złożenia 

oferty  zainteresowanemu  wykonawcy,  którego  oferta  mogła  potencjalnie  zostać  wybrana 

jako  najkorzystniejsza,  powo

duje  obarczenie  postępowania  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego - art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.   

Z  uwagi  na  powyższe  oraz  biorąc  pod  uwagę  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców,  wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający 

unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.” 

PTI  w  dniu  18.11.2020  r.  o  godz.  11

złożyło  do  Zespołu  Wsparcia  eZamawiający 

reklam

ację  o  następującej  treści:  „W  związku  ze  złożeniem  oferty  w  przetargu  (Numer 

postępowania:  BDG-V.2611.20.2020.MS)  „Usługa  przeprowadzenia  projektu  pilotażowego 

„AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: 

Wsparci

e  otoczenia  i  potencjału  przedsiębiorstw  do  prowadzenia  działalności  B+R+I 

Działanie  2.4:  „Współpraca  w  ramach  krajowego  systemu  innowacji”  PO  IR  Poddziałanie 

2.4.1 inno_LAB 

– Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.” składamy reklamację ze 

względu na brak możliwości złożenia w terminie drugiego podpisu elektronicznego w wyniku 

błędnego działania systemu informatycznego. 

W  dniu  18.11.2020  przed  terminem  złożenia  oferty  o  godz.  10.39  złożono  pierwszy  podpis 

elektroniczny.  Złożenie  drugiego  podpisu  rozpoczęto  przed  terminem  złożenia  oferty. 

Dokładnie 3 minuty przed upływem terminu naciśnięty  został klawisz podpisz. Czas ten był 

widoczny  na  ekranie.  System  zamiast  udostępnić  formatkę  podpisywania  rozpoczął  w  tym 

momencie proces aktualizacji komponentów systemu Szafir który trwał prawie 15 minut !!!!! 

Nigdzie  w  systemie  nie  ma  informacji  iż  taka  sytuacja  może  wystąpić.  Podpis  składano  z 

konta [email protected] z komputera, na którym wcześniej popisywano podpisem elektronicznym 

nowo zakładane konto w systemie https://oneplace.marketplanet.pl 

Pomimo,  że  podpis  składano  z  komputera  i  przeglądarki,  z  którego  wcześniej,  kilka  dni 

wcześniej,  popisywano  podpisem  elektronicznym  zakładanie  konta,  system  rozpoczął  jak 

zostało  podane  powyżej,  pobieranie  i  instalację  komponentów  do  składania  podpisu,  co 

trwało ok. 15 min. 


KIO 3278/20 

Powyższa  sytuacja  niezawiniona  przez  nas,  ale wynikająca  wyłącznie  z  działania  systemu, 

spowodowała  iż  w  momencie  złożenia  podpisu  ukazała  się  informacja  o  odrzuceniu  oferty 

jako  złożonej  po  terminie.  W  związku  z  powyższym  składamy  reklamacje  i  wnosimy  o 

uznanie oferty za złożoną w terminie.”  

Na 

reklamację  PTI  z  18.11.2020  r.  Marketplanet  z  Warszawy  w  piśmie  

z 23.11.2020 r. 

udzielił następującej odpowiedzi:  

Pierwszy  podpis  w  postępowaniu  BDG-V.2611.20.2020.MS  został  złożony  w  dniu 

18.11.2020 0 godzinie 10:39 z adresu IP 95.40.59.250. 

Kolejne  czynności  w  postępowaniu  BDG-V.2611.20.2020.MS  wykonywane  były  na 

dwóch różnych adresach IP: 188.146.4.14 oraz 46.215.221.102; 

Zakładka 

Dokumenty 

zamówienia 

Podgląd oferty 

Podgląd oferty 

Zakładka 

Dokumenty 

zam

ówienia 

Podgląd oferty 

Uzupełnianie 

formularza 

oferty 

Podgląd oferty 

Wobec powyższego, informujemy, że wniosek rejestracyjny nie został podpisany z tej 

samej  stacji  roboczej,  z  której  wykonywano  ostatnie  działania  na  postępowaniu  (podgląd 

oferty).  Z  adresu  IP  46.215.221.102  nie  mamy  zarejestrowanej  próby  złożenia  podpisu  

w postępowaniu 

Platforma eZamawiający nie ma wpływu na proces aktualizacji komponentów. Jeżeli 

aplikacja  Szafir  nie  była  przez  pewien  czas  uruchamiana,  mogą  pojawić  się  niezbędne 

aktualizacje (na przykład bibliotek), które będą umożliwiały poprawne złożenie podpisu. Czas 

realizacji  aktualizac

ji  zależy  o  czynników  takich  jak  np.  prędkość  łącza  internetowego, 

wydajność komputera, programy antywirusowe Ponadto, czynność uruchomienia aktualizacji 

komponentów .aplikacji Szafir jest każdorazowo decyzją użytkownika, który może uruchomić 

aktualizację  w  późniejszym  terminie.  Jednocześnie  informujemy,  że  proces  aktualizacji 

komponentów  wynika  z  uwarunkowań  technicznych  wszystkich  aplikacji,  które  są 

wykorzystywane  w  systemach  informatycznych  i  nie  wynika  z  problemu  technicznego 

platformy. 


KIO 3278/20 

W  dniu  18-11-

2020  nie  występowały  problemy  techniczne  na  platformie 

eZa

mawiający,  które  mogłyby  wpłynął  na  proces  składania  oferty  lub  prędkości  działania 

strony. 

We  w  dniu  18-11-

2020  0  godzinie  10:40  inny  Wykonawca  w  tym  postępowaniu 

składał swoją ofertę, co świadczy o tym, że nie było żadnych uwarunkowań technicznych na 

platformie eZamawiający, które mogły blokować składanie ofert. 

Na platformie Oneplace dostępna  jest  również  możliwość sprawdzenia poprawności 

działania  podpisu  na  stronie  oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis.  Informujemy,  że  nie 

odnotowaliśmy próby sprawdzenia podpisu z adresu IP 46.215.221.102. 

Zachęcamy,  aby  proces  składania  oferty  rozpoczynali  Państwo  odpowiednio 

wcześniej  (na  przykład  dzień  wcześniej),  uprzednio  realizując  sprawdzenie  podpisu  na 

stronie: (…)” 

PTI  w  dniu  23.11.2020  r.  o  godz.  14

złożyło  do  Zespołu  Wsparcia  eZamawiający 

reklamację  o  następującej  treści:  „Udzielona  odpowiedź  jest  niesatysfakcjonująca  i  nie 

wyjaśnia  poruszonego  problemu.  Z  faktu  iż  numer  IP  z  dnia  założenia  konta  jest  inny  niż 

numer  IP  z  dnia  składania  podpisu  nie  można  wyciągnąć  żadnych  wniosków,  w 

szczególności takich iż wniosek o założenie konta był podpisywany z innej stacji roboczej niż 

przegląd oferty. Czynności z ofertą wykonywane były z mojego domowego komputera, tego 

samego z którego było zakładane konto i składany podpis kwalifikowany wymagany do jego 

założenia. Dla ułatwienia problemu informuję, że moja domowa instalacja posiada dwie karty 

LTE od dwóch różnych dostawców i obsługiwane przez urządzenie balansujące ruch, w celu 

zapewnienia  odpowiedniej  przepustowości  transmisji.  Nie  posiada  stałego  adresu  IP,  więc 

adresy  każdego  dnia  mogą  się  różnić,  ale  czynności  są  wykonywane  z  tej  samej  stacji 

roboczej. 

Nie  jest  wyjaśnione  dlaczego  państwa  system  nie  odnotował  dyspozycji  podpisz 

wydanej 

zgodnie  

z  widoczną  na  ekranie  mojego  komputera  informacją  3  minuty  przed  upływam  terminu 

składania  ofert.  Powinno  być  odnotowane  w  systemie  iż  efektywnie  podpis  został  złożony 

pod ofertą, o czym poinformował mnie system jednocześnie informując, że oferta nie została 

przyjęta bo została złożona po czasie. Te czynności systemu powinny być udokumentowane. 

Ja nie korzystam z aplikacji Szafir, nie wydawałem polecenia jej aktualizacji ani instalacji, nie 

jest  ona  z

ainstalowana  na  moim  komputerze.  Uwagi,  że  mogłem  nie  aktualizować  tej 

aplikacji  są  chyba  nie  do  mnie,  bo  system  nie  pytał  się  mnie  czy  chcę,  czy  nie  coś 

aktualizować. To państwa system wystawia formatkę do złożenia podpisu kwalifikowanego i 

to  ta  formatka 

ładowała  się  w  waszym  systemie  ponad  15  minut  informując  mnie 

jednocześnie na ekranie jakie komponenty szafira są ładowane. Powinniście mieć informację 

o  początku  i  końcu  tego  procesu  w  waszym  systemie.  Jeśli  poprawnie  była  obsługiwana 


KIO 3278/20 

Wasza  aplikacja,  to 

znaczy  iż  przepustowość  łącza  była  odpowiednia.  Dziękuję  serdecznie 

za uwagi iż można ofertę składać wcześniej, nie wnoszą one jednak niczego do  złożonego 

protestu. 

Nie  informujecie  Państwo    na  Waszej  stronie,  że  należy  przewidzieć  czas  na 

kilkudziesięciominutowe  składanie  podpisu  kwalifikowanego,  a  informacja,  że  system  nie 

odnotował skutecznego złożenia kwalifikowanego podpisu, nawet po terminie składania ofert 

jest  bulwersująca.  Strona  poinformowała  mnie,  że  podpis  kwalifikowany  został  skutecznie 

złożony.  Osobnym  komunikatem  jest,  że  oferta  nie  została  przyjęta  bo  została  złożona  po 

terminie,  ale  została  złożona  została  podpisana  !!!  Jeśli  została  złożona,  jeśli  została 

podpisana  to  dlaczego  jej  nie  widać?  Jednym  słowem  Państwa  odpowiedź  nie  tylko  nie 

wy

jaśnia wątpliwości,  ale  powoduje  iż  są  one  coraz  większe.  Proszę  o wyjaśnienie  sprawy 

precyzyjnie i skutecznie.

” 

Na  reklamację  PTI  z  23.11.2020  r.  Marketplanet  z  Warszawy  w  piśmie  

z  24

.11.2020  r.  udzielił  następującej  odpowiedzi:  „Zgodnie  z  informacjami,  które 

pozyskaliśmy,  powyższe  postepowanie  mogło  posiadać  wadę  techniczną,  na  skutek 

trwających  wcześniej  prac  migracyjnych  związanych  z  uruchomieniem  systemu 

eZamawiajacy  dla  Ministe

rstwa  Rozwoju  na  nowej  instancji  produkcyjnej.  W  związku  z 

powyższym  mogła  nastąpić  aktualizacja  komponentów  oprogramowania,  w  tym  bibliotek 

podpisu elektronicznego w momencie próby złożenia podpisu na ofercie przez Wykonawcę.” 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zamawiający  nie  miał  wystarczających  podstaw  do 

unieważnienia postępowania. 

Tytułem  wstępu  podkreślić  należy,  że  w  SIWZ  zamawiający  podał  jedynie  „Ogólne 

zasady korzystania  z Platformy

” wobec czego dalsze, bardziej szczegółowe informacje były 

dostępne  dla  wykonawców  dla  stronach  udostępniającego  platformę  podmiotu 

(Marketplanet). 

S

kładające reklamacje PTI  oceniło,  że odpowiedź  Marketplanet  z  24.11.2020  r. „nie 

tylko nie wyjaśnia wątpliwości, ale powoduje iż są one coraz większe” (zdanie przedostatnie 

reklamacji z 23.11.2020 r.).  

Jest to ocena warta 

podkreślenia z tego względu, iż zamawiający – co potwierdził na 

rozprawie 

–  „podejmując  decyzję  o  unieważnieniu  postępowania  dysponował  reklamacjami 

PTI  z  18  i  23.11.2020  r.  oraz  odpowiedziami  Marketplanet  z  23  i  24.11.2020  r.

”  (str.  6 

Protokołu  rozprawy)  oraz  nie  uzyskał  żadnych  innych  informacji  („Ponownie  wskazuje,  iż 

podjęta  próba  telefoniczna  uzyskania  dodatkowych  informacji  nie  powiodła  się”  –  str.  6 

Protokołu rozprawy). 


KIO 3278/20 

Nawet  zatem 

przyjmując  perspektywę  PTI  (podmiotu,  co  do  którego  oczekiwań 

przyjąć należy, że zainteresowany jest unieważnieniem postepowania skoro jego oferta nie 

została  przyjęta  jako  złożona  po  terminie,  a  tym  samym  nie  ma  szans  na  uzyskanie 

zamówienia  

w  wyniku  tego  post

ępowania)  zamawiający  unieważnił  postępowania,  nie  wyjaśniając 

dostatecznie przyczyn, dlaczego oferta nie została złożona w terminie. 

P

odjęcie  dalszych  czynności  wyjaśniających  uzasadniało  także  stanowisko 

Marketplanet  z  24.11.2020  r.,  które  sprowadza  się  jedynie  do  wskazania  możliwości 

wystąpienia  wady  technicznej  postępowania  (na  skutek  wcześniej  trwających  prac 

migracyjnych  związanych  z  uruchomieniem  systemu  eZamawiajacy  dla  zamawiającego  na 

nowej instancji produkcyjnej), co przecież nie jest tożsame z wystąpieniem takiej wady.  

Skład  orzekający  Izby  uzupełniająco  wskazuje,  że  informacje  Marketplanet  

w  szczególności  co  do  czynności  wykonywanych  przez  PTI  (stacje  robocze  z  różnymi  IP)  

z  pisma  z  23.11.2020  r.  „nie  zdezaktualizowały  się”  (jak  twierdził  zamawiający)  poprzez 

wskazanie  w  informacji  Marketplanet  z  24.11.2020  r.  możliwości  wystąpienia  wady 

postępowania.  Ustalenia  z  23.11.2020  r.  nie  zostały  „odwołane”,  uzupełnione,  czy 

sprostowane w jakimkolwiek zakresie.  

Trafnie podniósł odwołujący, odnosząc się w odwołaniu do wskazania Marketplanet, 

iż  mogła  nastąpić  aktualizacja  komponentów  oprogramowania,  w  tym  bibliotek  podpisu 

elektronicznego  w  momencie  próby  złożenia  podpisu  na  ofercie  przez  wykonawcę,  iż  „nie 

pozwala  to  na  ustalenie,  czy  taka  aktualizacja  faktyczn

ie  miała  miejsce,  czy  do  aktualizacji 

doszło  w  momencie  składania  podpisu  przez  PTI,  czy  PTI  nie  mogło  złożyć  podpisu  na 

ofercie  pomimo  aktualizacji  komponentów  oprogramowania,  czy  aktualizacja  komponentów 

oprogramowania  była  bezpośrednią  przyczyną  uniemożliwiającą  PTI  złożenie  oferty”  (str.  4 

trzeci akapit). 

Zamawiający, podkreślając na rozprawie, że jest to „„przetarg unijny” poddany kontroli 

instytucji  zarządzającej,  która  dotyczyć  będzie  także  zachowania  w  tym  postępowaniu 

uczciwej  konkurencji.  Wiedza 

wynikająca  z  pisma  Marketplanet  z  24.11.2020  r.  mogłaby 

instytucję zarządzającą doprowadzić do wniosku, iż naruszono zasadę uczciwej konkurencji, 

co  skutkowałoby  obowiązkiem  zwrotu  przez  Zamawiającego  części  funduszy,  co 

niewątpliwie  obciążałoby  Skarb  Państwa.”  (str.  8  Protokołu  rozprawy)  tym  bardziej  winien 

czuć  ciężar  spoczywającej  nań  odpowiedzialności  i  dążyć  do  wyczerpującego  i 

wszechstronnego 

wyjaśnienia przyczyn złożenia oferty przez PTI po terminie. 

Abstrahując od przyczyn odstąpienia w tej sytuacji przez zamawiającego od podjęcia 

dalszych  czynności  wyjaśniających,  pomimo  dysponowania  ku  temu  narzędziami  (umowa 


KIO 3278/20 

łącząca zamawiającego z Markerplanet – Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z Warszawy, co 

wyni

ka  ze  złożonego  przez  odwołującego  pisma  Marketplanet  z  23.12.2020  r.,  żądanie 

wyjaśnień  od  PTI  wobec  obowiązku  wykazania  przez  PTI  okoliczności,  na  które  się 

powoływało  w  reklamacjach)  skład  orzekający  Izby  stanął  na  stanowisku,  że  w  pierwszej 

kolejności  zamawiający  winien  zweryfikować  prawdziwość  informacji  podanych  przez  PTI  

w  reklamacji  z  18.11.2020  r.  i  23.11.2020 r., tj. 

informacji, że  „dokładnie na 3 minuty przed 

upływem terminu naciśnięty został klawisz podpisz. Czas ten był widoczny na ekranie” a to 

ze względu na informację Marketplanet z 23.11.2020 r., że jeszcze o 10

(na 1 minutę przed 

upływem  terminu  składania  ofert  PTI  wykonało  czynność  „uzupełnienia  formularza  oferty”  

i czynność „podglądu oferty”, czy rzeczywiście „system (…) rozpoczął (…) proces aktualizacji 

komponentów systemu Szafir który trwał prawie 15 minut”, czy wreszcie, że na komputerze 

nie była w ogóle zainstalowana aplikacja Szafir, a to ze względu na informację Marketplanet  

z  23.11.2020 r.,  że „Jeżeli  aplikacja Szafir  nie była  przez  pewien  czas uruchamiana, mogą 

pojawić się niezbędne aktualizacje (na przykład bibliotek), które będą umożliwiały poprawne 

złożenie  podpisu.  Czas  realizacji  aktualizacji  zależy  od  czynników  takich  jak  np.  prędkość 

łącza  internetowego,  wydajność  komputera,  programy  antywirusowe.  (…)  czynność 

uruchomienia  aktualizacji  komponentów  aplikacji  szafir  jest  każdorazowo  decyzją 

użytkownika. (…)” 

Zamawiający  przyjął  wszystkie  oświadczenia  PTI  za  odpowiadające  stanowi 

rzeczywistemu  pomimo,  iż  PTI  nie  zaprezentowało  nic  na  ich  potwierdzenie.  Szczególne 

wątpliwości budzi oświadczenie o naciśnięciu klawisza „podpisz” na 3 minuty przed upływem 

terminu składania ofert, a to ze względu na odnotowane przez Marketplanet inne czynności 

podejmowane 

później, tuż przed upływem składania ofert (o 10

) oraz 

oświadczenie o braku 

instalacji aplikacji Szafir w kontekście informacji Marketplanet, iż „Jeżeli aplikacja Szafir nie 

była  przez  pewien  czas  uruchamiana,  mogą  pojawić  się  niezbędne  aktualizacje  (…),  które 

będą umożliwiały poprawne złożenie podpisu.” 

Innymi  słowy  wyjaśnienia  wymagało  co  najmniej,  kiedy  rzeczywiście  doszło  do 

rozpoczęcia  podpisywania  oferty  (o  ostatecznej  treści),  czy  istnieje  możliwość  poprawnego 

złożenia podpisu przy braku aktualizacji aplikacji Szafir (i wcześniejszej jej instalacji). 

Na konieczność instalacji aplikacji Szafir wskazuje nadto złożony przez odwołującego 

wydruk  ze  strony  internetowej  Platformy  Marketplanet 

–  „Sprawdź  swój  podpis 

elektroniczny”,  którego  elementem  jest  także  „Oprogramowanie  JAVA  i  aplikacja  Szafir 

Host”, „Inicjacja komponentu Szafir”, Start komponentu szafir”. Dodatkowo w złożonym przez 

odwołującego  wyciągu  z  Instrukcji  dla  Wykonawcy  dostępnej  na  platformie  Marketplanet 

Konfiguracja  stanowiska  pod  podpis”,  przewiduje  się  potrzebę  zainstalowania  brakujących 

komponentów do przeglądarki na etapie sprawdzenia systemu. Wreszcie w złożonym przez 

odwołującego  wyciągu  z  Instrukcji  dla  Wykonawcy  dostępnej  na  platformie  Marketplanet 


KIO 3278/20 

Finalizowanie  składania  oferty”  wskazuje  się:  „Jeśli  postępowanie  wymaga  podpisu 

kwalifikowanego  system  po  wciśnięciu  „złóż  ofertę”  [1]  będzie  uruchamiał  komponent  do 

przeglądarki Szafir SDK służący do podpisu” 

Okoliczności  te  nabierają  dodatkowego  znaczenia  ze  względu  na  możliwość 

wykonywani

e  przez  PTI  czynności  z  różnych  stacji  roboczych  –  w  jednym  tylko  przypadku 

złożono podpis prawidłowo (o 10

 IP 95.40.59.250). 

Ocena  zamawiającego,  ujęta  w  uzasadnieniu  unieważnienia  postępowania,  iż  PTI  

„w  sposób  przekonujący  wykazało,  że  brak  możliwości  podpisania  oferty  nie  wynika  z 

przyczyn  leżących  po  jego  stronie”,  wobec  całkowicie  gołosłownych  twierdzeń  PTI  była 

nieuzasadniona. 

Uzupełniająco  odnotować  należy,  że  złożenie  przez  dwóch  wykonawców  

w  wyznaczonym  terminie  składania  ofert,  tj.  18.11.2020  r.  do  godz.  11

,  w  tym  przez 

odwołującego o 10

, ofert wskazuje 

na prawidłowe działanie platformy.  

Uwzględniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się potwierdził. 

Zarzut  niezasadnego  zaniechania 

udostępnienia  odwołującemu  dokumentów 

złożonych  wraz  z  ofertą  i  nieprawidłowo  zastrzeżonych  przez  SWPS  Uniwersytet 

Humanistyczno-

społeczny  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  tj.  Załączników  nr  9  i  9a  do 

SIWZ  (Wykaz  osób),  Załączników  nr  13  i  13a  do  SIWZ  (Wykaz  usług/potencjału), 

Oświadczenie  

o  dysponowaniu  zasobami

,  czym  zamawiający  naruszył  przepis  art.  art.  8  ust.  1-3  

w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W  odniesieniu  do  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  z

amawiający  nie  określił 

warunku (4.2.2 SIWZ). 

Zgodnie  z  rozdziałem  12  SIWZ  „Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 

kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert”  

pkt  12.1  zamawiający  przewidział  ocenę  ofert  z  zastosowaniem  trzech  kryteriów,  w  tym 

dwóch  kryteriów  pozacenowych,  tj.  doświadczenie  wykonawcy  (waga  50%)  oraz 

doświadczenie zespołu wykonawcy dedykowanego do realizacji projektu pilotażowego (waga 

Podstawą  przyznania  punktów  miały  być  wypełnione  wzory:  nr  9a  –  wzór  wykazu 

osób do kryterium oraz nr 13a – wzór wykazu usług/potencjału wykonawcy do kryterium. 

W Formularzu Ofertowym wykonawca SWPS oświadczył:  


KIO 3278/20 

  „w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  Wykonawcy”  (pkt  12.3  SIWZ),  wraz  z  ofertą 

s

kładamy Załącznik nr 13a do SIWZ, zgodnie z zapisami  pkt. 7.11.6 SIWZ.”,  

  „w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  zespołu  Wykonawcy  dedykowanego  do 

realizacji projektu pilotażowego” (pkt 12.4 SIWZ), wraz z ofertą składamy Załącznik nr 

9a do SIWZ, zgodnie z zap

isami  pkt. 7.11.7 SIWZ.”, 

  „informacje  i  dokumenty  zawarte  w  Ofercie  na  stronach  od  nr  1  do  nr  3  stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  i  zastrzegam/y,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane.  Informacje  

dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.” 

  „Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:  

1)  JEDZ Uniwersytetu SWPS   

2)  Wydruk z rejestru uczelni Polo  

3)  Potwierdzenie przelewu wadium   

Załączniki nr 9 i 9a do SIWZ Wykazu osób   

Załączniki nr 13 i 13a do SIWZ Wykaz usług / potencjału   

Oświadczenie o dysponowaniu zasobami   

Oświadczenie  ws  trudności  w  uzyskaniu  potwierdzeń  doświadczenia 

Wykonawcy.  

Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Pełnomocnictwo Prorektor ds. nauki do reprezentowania w postępowaniu” 

Wraz  z  ofertą  SWPS  Uniwersytet  Humanistycznospołeczny  z  Warszawy,  w  celu 

potwierdzenie  ustanowionych  warunków  udziału  w  postępowaniu  złożył,  wypełnione  

wg  wzorów  opracowanych przez  zamawiającego,  stanowiących załączniki  do  SIWZ,  wykaz 

osób  (nr  9)  oraz  wykaz  usług  (nr  13),  a  także  „Oświadczenie  o  dysponowaniu  zasobami” 

(wskazane w Formularzu ofertowym pod pozycją 6).  

Nadto,  w  celu  uzyskania  punktów  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert 

złożył z 9a i 13a. 

Wykonawca 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy w następujący 

sposób uzasadnił zastrzeżenie dokumentów: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w zamówieniu publicznym 

prowadzonym  przez  Polską  Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości  pt.  Usługa 

przeprowadzenia  projektu  pilotażowego  „AI4Youth”  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Inteligentny  Rozwój  2014  –  2020,  Priorytet  2:  Wsparcie  otoczenia  i  potencjału 

przedsiębiorstw  do  prowadzenia  działalności  B+R+I  Działanie  2.4:  „Współpraca  w  ramach 

krajowego  systemu  innowacji”  PO  IR  Poddziałanie  2.4.1  inno_LAB  –  Centrum  analiz  i 

pilotaży nowych instrumentów.   


KIO 3278/20 

wnosimy  o  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu  załączonej  do 

dokumentacji przetargowej:   

1.  Oferty Uniwersytetu SWPS,   

oraz załączników 13 i 13a. wykaz usług / potencjał z załącznikami   

Zawarte  w  ofercie  i  załącznikach  informacje  nie  były  i  nie  są  ujawnione,  zarówno  w 

odniesieniu do szczegółowych opisów celów i efektów projektów, sytuacji finansowej uczelni 

oraz  specyfikacji  autorskich  narzędzi  i  opisu  oferty  Uniwersytetu  SWPS.  Część  z  nich  jest 

objęta ochroną własności intelektualnej i podlega komercjalizacji.    

Ponadto  zaproponowany  wykaz  i  opis  potencjału  zawiera  dane  wrażliwe  dla  interesu 

ekonomicznego  uczelni,  powstał  w  oparciu  niepublikowane  dane  finansowe,  zakres 

merytoryczny oferty studiów i wykazu partnerów biznesowych uczelni.”  

Pismem z 27.11.2020 r. zamawiający zawiadomił wykonawcę SWPS, że „odtajnił (…) 

Ofertę  –  Formularz  Ofertowy  (Załącznik  nr  4  do  SIWZ),  złożoną  w  przedmiotowym 

postępowaniu,  zastrzeżoną  przez  Wykonawcę  na  stronach  1-3  jako  tajemnicę  jego 

przedsiębiorstwa.” 

04.12.2020 r. (w odpowiedzi na wniosek odwołującego z 02.12.2020 r.) zamawiający 

odmówił  odwołującemu  udostępnienia  „pełnej  Oferty”  oraz  „załączników  13  i  13a  wykazu 

usług/potencjału  wraz  z  załącznikami”  wykonawcy  SWPS,  podając,  że  wykonawca  ten  

w  załączonym  do  oferty  uzasadnieniu  wykazał,  że  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający 

nie 

udostępnił 

złożonych 

przez 

SWPS 

Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny  z  Warszawy:  wypełnionych  wzorów  załączników:  9,  9a,  13,  13a, 

„Oświadczenia  o  dysponowaniu  zasobami”,  uznając  skuteczność  zastrzeżenia  informacji 

zawartych w ww. dokumentach jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Analizując 

treść 

pisma 

wykonawcy 

SWPS 

„Uzasadnienie 

tajemnicy 

przedsiębiorstwa”, w pierwszej kolejności nasuwa się spostrzeżenie, że uzasadnienie to jest 

lakoniczne 

–  jak  wskazał  odwołujący  „sprowadza  się  do  trzech  zdań”  (str.  11  odwołania 

XIII.1) 

– począwszy od „Zawarte w ofercie (…) do „wykazu partnerów biznesowych uczelni”

I  choć  oczywiście  sam  ten  fakt  nie  oznacza,  że  takie  uzasadnienie  nie  może  być 

skuteczne

,  to  jednak  ma  znaczenie  o  tyle,  że  każde  zdanie  staje  się  tym  bardziej  ważkie,  

a przez to winno być jednoznaczne. 

Tymczasem 

treść uzasadnienia wykonawcy SWPS budzi wątpliwości. 


KIO 3278/20 

Po  pierwsze,  wskaza

ny  cel  „wykazania  spełniania  warunków  udziału”  jest  nie  do 

pogodzenia  z  zastrzeżeniem  załącznika  nr  13a,  który  stanowić  miał  „jedynie”  podstawę 

przyznania  punktów  w  pozacenowych  kryteriach  oceny  ofert  [załącznikami  składanymi  w 

celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  miały  być  załączniki  9  i  13  oraz  ewentualnie 

zobowiązanie podmiotu trzeciego (oświadczenie  o dysponowaniu  zasobami)].  Jest  to  także 

nie do pogodzenia z zastrzeżeniem informacji w doniesieniu do „sytuacji finansowej uczelni” 

ze  względu  na  fakt,  że  zamawiający  nie  ustanowił  w  postępowaniu  żadnego  warunku  w 

zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy. 

Po drugie, czy rzeczywiście wykonawca SWPS chciał zastrzec załączniki 9 i 9a skoro 

nie wymienił ich w uzasadnieniu, jak uczynił to wprost w odniesieniu do załączników 13 i 13a, 

a  przecież  wszystkie  należy  zakwalifikować  albo  jako  załączniki  do  oferty  sensu  stricte 

(załączniki  do  Formularza  Ofertowego),  albo,  że  stanowią  ofertę  sensu  largo  (Formularz 

Ofertowy i wszystkie inne dokumenty złożone przez wykonawcę). 

Po  trzecie,  co  wykonawca  SWPS  rozumie  pod  pojęciem  „Oferta  Uniwersytetu 

SWPS”:   

  jedynie Formularz Ofertowy, na co wskazywałaby treść z tego formularza: „informacje 

i  dokumenty  zawarte  w  Ofercie  na  stronach  od  nr  1  do  nr  3 

stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa”  oraz  wskazanie  jako  załączników  do  oferty  załączników  nr  9,  9a, 

13,  13a  i  oświadczenia  o  dysponowania  zasobami,  a  także  treść  samego 

uzasadnienia,  

w którym użyto sformułowania: „Zawarte w ofercie i załącznikach informacje”. 

  Formularz  Ofertowy  wraz  z  załącznikami,  na  co  wskazywałaby  treść  z  tego 

formularza: 

„Załącznikami  do  niniejszego  formularza,  stanowiącymi  integralną  część  oferty,  są 

(…)” 

Co  więcej,  niewiadomym  pozostaje,  które  konkretnie  informacje  we  wskazanych 

dokumentach wymagają ochrony, ponieważ wykonawca SWPS nie powiązał informacji z ich 

wystąpieniem  w  zastrzeganych  dokumentach.  Tytułem  przykładu,  o  który  dokument  

i informacje o jakiej konkretnie treści chodzi wykonawcy SWPS, gdy wskazuje „Część z nich 

obj

ęta  jest  ochroną  własności  intelektualnej  i  podlega  komercjalizacji”,  w  sytuacji  gdy  

w  zadaniu  poprzedzającym  mowa  i  o  szczegółowych  opisach  celów  i  efektów  projektów,  

i o sytuacji finansowej uczelni, i o specyfikacji autorskich narzędzi i opisu oferty ? 

Rolą  zamawiającego  jest  jedynie  ocena  zasadności  dokonanego  przez  wykonawcę 

zastrzeżenia,  w  żadnym  jednak  przypadku  „wyręczanie”  wykonawcy,  poprzez  w 

szczególności  „przypisywanie  informacji”  do  „dokumentów”  oraz  argumentacji  do 

zastrzeganych informacji. 


KIO 3278/20 

Wątpliwości  te  obciążają  wykonawcę  SWPS,  który  zobligowany  był,  zgodnie  

z  przepisem  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp,  do  wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Nie  mogą  być  interpretowane  na  jego  korzyść  ze  względu  na 

wyrażoną w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasadę jawności postępowania o udzielenie 

zamówienia, od której odstąpienie stanowi wyjątek. 

Jak  ujął  to  sam  zamawiający,  we  wzorze  Formularza  Ofertowego,  „W  przypadku 

utajnienia  oferty  Wykonawca 

nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  zobowiązany  jest 

wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  szczególności 

określając,  w  jaki  sposób  zostały  spełnione  przesłanki,  o  których  mowa  w  art.  11  ust  2 

ustawy  

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), 

zgodnie  z  którym  tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowi  określona  informacja,  jeżeli  spełnia 

łącznie 3 warunki:  

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą,  

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.” 

Tym  samym  obowiązkiem  wykonawcy  SWPS  było  wykazanie  wskazanych  powyżej 

t

rzech przesłanek. 

W  kontekście  obowiązku  wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  podnieść  należy,  co  podkreślano  już  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  że  wykazanie  „jest  czymś  więcej”  niż  tylko  złożeniem  przez  wykonawcę 

oświadczenia/oświadczeń. W przeciwnym przypadku ustawodawca w przepisie art. 8 ust. 3 

ustawy  Pzp  poprzestałby  na  obowiązku  wskazania  przez  wykonawcy  –  złożenia 

oświadczenia, które informacje, czy dokumenty zastrzega. 

Wykonawca  SWPS  nie  pop

arł  swoich  oświadczeń  żadnymi  dokumentami  czy  to 

wewnętrznymi  (funkcjonujące  u  wykonawcy  procedury  w  celu  zachowania  informacji  

w  poufności),  czy  zewnętrznymi  (umowy  z  partnerami  biznesowymi  uczelni  zawierającymi 

klauzule 

w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  skład  orzekający  Izby  podzielił  stanowisko  i 

argumentację odwołującego, iż: 

1.  u

zasadnienie  w  sposób  ogólnikowy  obejmuje  całość  złożonej  przez  SWPS  oferty, 

u

zasadnienie  nie  odnosi  się  konkretnie  do  każdego  z  faktycznie  zastrzeżonych 

dokumentów  czy  informacji,  ani  nie  wskazuje odrębnie na  ich charakter  ani  wartość 


KIO 3278/20 

gospodarczą,  w  żaden  sposób  nie  nawiązuje  do  konkretnych  informacji  zawartych  

i utajnianych w dokumentach, 

2.  w

ykonawca  wymienia  w  uzasadnieniu  kategorie  informacji  podlegające  ochronie, 

które nie podlegały przedstawieniu w złożonych dokumentach, takie jak np. „sytuacja 

finansowa  uczelni”,  „specyfikacja  autorskich  narzędzi  i  opisu  oferty,”  co  świadczy  

abstrakcyjnym  charakterze  dokonanego  zastrzeżenia,  nie  wykazującym 

rzeczywistego charakteru zastrzeganych informacji,  

3.  wykonawca  nie  wskazuje  na  charakter  zastrzeganych  informacji  ani  na  czym 

dokładnie polega ich wartość gospodarcza, brak wykazania, iż wykonawca podejmuje 

jakiekolwiek  działania  w  celu  zachowania  przedmiotowych  informacji  w  poufności  – 

s

am  fakt,  iż  informacje  „nie  były  i  nie  są  ujawnione”,  nie  świadczy  o  tym,  iż  są  to 

informacje, które podlegają ochronie właściwej dla tajemnicy przedsiębiorstwa ani, że 

przez  sam ten fakt  nabywają taki  walor. Wykonawca nie wskazał,  że informacje  nie 

podlegają  ujawnieniu  w  żadnym  z  przewidzianych  trybów,  np.  w  trybie  dostępu  do 

informacji  publicznej,  i  że  nikt  nie  mógłby  ich  uzyskać  w  sposób  zgodny  z  prawem. 

B

rak  ich  dotychczasowego  i  aktualnego  ujawnienia  nie  jest  równoznaczny  

z podejmowaniem przez wykonawcę należytych starań i środków w celu utrzymania 

tego faktu i ochrony dostępu do przedmiotowych informacji, 

4.  nie 

sposób  wskazać,  w  jakim  zakresie  prawa  autorskie  czy  inny  rodzaj  ochrony 

własności  intelektualnej  miałyby  odnosić  się  do  wypełnionych  przez  wykonawcę 

wykazów  osób  i  usług  czy  też  dokumentu  dotyczącego  dysponowania  zasobami, 

nawet  gdyby 

uznać  taką  możliwość,  ciężar  ich  prawidłowego  oznaczenia  

i wydzielenia ze złożonych dokumentów spoczywa na wykonawcy zobowiązanym do 

ich  ochrony 

–  wskazanie,  iż  prawami  autorskimi  chroniona  jest  „część” 

przedstawionych  informacji  nie  stanowi  skutecznego  zabezpieczenia  ich  przed 

nieuprawnionym ujawnieniem, 

5.  o

bjęcie  określonych  informacji  bliżej  niedoprecyzowaną  ochroną  własności 

intelektualnej  nie  jest  równoznaczne  z  wypełnieniem  przesłanek  uznania  ich  za 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  odmową  ich  udostępnienia  w  ramach  prowadzonego 

postępowania  o  zamówienie,  objęcie  prawami  autorskimi  nie  stanowi  podstawy 

wyłączenia jawności postępowania w ramach art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, 

6.  wskazanie

, iż część informacji „podlega komercjalizacji” nie stanowi przesłanki do ich 

ochrony  i  uznania  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  gdyż  co  do  zasady  udział  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wiąże  się  ze  sprzedażą  dóbr  i  usług  na 

zasadach rynkowych

, zaś jeśli argument wykonawcy miał odnosić się specyficznie do 

komercjalizacji wyników badań czy technologii, to tego typu informacje nie podlegają 

ujawnieniu  w  ramach  składanej  w  postępowaniu  oferty,  w  szczególności  w  ramach 


KIO 3278/20 

dokumentów  dotyczących  zasobów  wykonawcy  i  wykazania  spełniania  określonych  

w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, 

7.  w 

odniesieniu  do  wskazanego  odrębnie  w  uzasadnieniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

dokumentu wykaz i opis potencjału, poza ogólnym stwierdzeniem, iż zawiera on dane 

wrażliwe dla interesu ekonomicznego uczelni, wykonawca nie precyzuje i udowadnia, 

na  czym  polega  ich  sensytywny  charakter  czy  wartość  gospodarcza;  wskazanie,  iż 

wykaz  powstał  w  oparciu  o  niepublikowane  dane  finansowe  nie  znaczy,  iż  zawarte  

w  nim  informacje  są  poufne  czy  nawet,  iż  ujawniają  takie  niepublikowane  dane  

w  zakresie  mogącym  przynieść  wykonawcy  szkodę.  Natomiast,  co  do 

merytorycznego zakresu oferty studiów, czy wykazu partnerów biznesowych uczelni – 

dane  te  nie  są  informacjami  niepodlegającymi  ujawnieniu  i  chronionymi  ze  względu 

na  ich  wartość  gospodarczą.  Przeciwnie  dane  te,  podobnie  zresztą  jak  pozostałe 

wskazywane  

w  wykazach  informacje,  zarówno  w  zakresie kadry,  jaką  dysponuje wykonawca,  jak  

i  co  do  zrealizowanych  projektów/usług,  stanowią  dane  nie  tylko  powszechnie 

dostępne lub takie, które łatwo można pozyskać, ale zapewne w znacznym zakresie 

są  publikowane  i  rozpowszechniane  przez  samego  wykonawcę  lub  osoby,  których 

dotyczą, w celu promocji kompetencji i działalności. 

Uwz

ględniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się potwierdził. 

Ze względu na potwierdzenie się obu ujętych odwołaniem zarzutów, skład orzekający 

Izby orzekł jak w sentencji, uwzględniając odwołanie. 


KIO 3278/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia                                                

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.                      poz. 972). 

Przewodniczący: 

..……………………………………... 


wiper-pixel