KIO 3275/20 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3275/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

od

wołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  grudnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wołoska  9,  02-583 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Brzesk

u, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień  Publicznych na rzecz wykonawcy GE 

Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wołoska  9,  02-583  Warszawa  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 w

rześnia 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3275/20 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Brzesku  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  pn.  „Tomograf  komputerowy”. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  30  listopada  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2020/S 233-574530. 

W postępowaniu tym wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie 

(dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  10  grudnia  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  zgłosił  wykonawca  TMS  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie.  Przystąpienie  to  zostało  wycofane  oświadczeniem  przekazanym 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2021 r.  

W dniu 15 stycznia 2021 r. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty i dokona 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  dniu  18  stycznia  2021  r. 

Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  cofa  odwołanie. 

Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel