KIO 3274/20 WYROK dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3274/20 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  5  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  10  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  INERGIS  Spółka  Akcyjna  w  Częstochowie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Gmina Sieradz w Sieradzu 

przy  udziale  wykonawcy  Fle

xiPower  Group  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa w Pabianicach, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  INERGIS  Spółka  Akcyjna  w 

Częstochowie i  

2.1. z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  INERGIS  Spółka 

Akcyjna w Częstochowie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  INERGIS  Spółka  Akcyjna  w  Częstochowie  na  rzecz  Gminy 

Sieradz  w  Sieradzu 

kwotę  4  392  zł  59  gr  (słownie:  cztery  tysiące  trzysta 

dziewięćdziesiąt  dwa  złote  pięćdziesiąt  dziewięć  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  i 

dojazdu na posiedzenie Izby. 


Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 3274/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Sieradz  w  Sieradzu  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  i  montaż  wraz  z 

zaprojektowaniem  i  uruchomieniem  83  instalacji  kolektorów  słonecznych,  15  instalacji 

powietrznych  pomp  ciepła  i  169  mikroinstalacji  fotowoltaicznych  z  przeznaczeniem  dla 

gospodarstw  domowych  w  ramach  Projektu  pn.  Ekologiczna  Gmina  Sieradz  -  energia 

słoneczna  przyjazna  człowiekowi”,  część  III:  Dostawa  i  montaż  wraz  z  zaprojektowaniem  i 

uruchomieniem 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych.    

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1943 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W dniu 10 grudnia 2020 roku wykonawca 

INERGIS Spółka Akcyjna w Częstochowie 

(dalej: odwołujący) wniósł odwołanie czynności zamawiającego podjętych oraz zaniechanych 

w postępowaniu, tj. od:  

a) 

czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. 

K

.  z  siedzibą  w  Kudrowicach  (dalej  „FLEXIPOWER”  lub  „przystępujący”)  jako 

najkorzystniejszej oferty,   

b) 

czynności  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  odwołującego,  w  tym  zaniechania 

przyznania ofercie o

dwołującego jakichkolwiek punktów w ramach kryterium „Doświadczenie 

personelu kluczowego - 

Kierownika budowy”,  

c) 

zaniechania wezwania o

dwołującego do wyjaśnień treści złożonej oferty,  

d) 

zaniechania  dokonani

a  wyboru  oferty  złożonej  przez  odwołującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej,  

e) 

ewentualnie  i  z  ostrożności  procesowej  –  od  czynności  badania  i  oceny  oferty 

złożonej  przez  FLEXIPOWER,  w  tym  od  czynności  przyznania  ofercie  FLEXIPOWER  10 

punktów w ramach kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika budowy”. 

Cz

ynnościom i zaniechaniom zamawiającego w zakresie Części III: Dostawa i montaż 

wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych, o

dwołujący 

postawił następujące zarzuty:  

a) 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy 

w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1 

ustawy  P.z.p. 

w  związku  z  naruszeniem  art.  65  §  1  Kodeksu  cywilnego  (dalej  „K.c.”)  w 


związku  z  art.  14  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie  wadliwej  oceny  oferty  złożonej 

przez o

dwołującego w ramach kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika 

budowy”,  co  skutkowało  zaniechaniem  przyznania  ofercie  odwołującego  jakichkolwiek 

punktów w ramach ww. kryterium;   

b) 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3 

w  związku  z  naruszeniem  art.  87  ust.  1  ustawy 

P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  o

dwołującego  do  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty,  tj. 

do  wyjaśnienia  wątpliwości  czy  wskazane  w  ofercie  doświadczenie  Kierownika  budowy 

odpowiada  wszystki

m  wymaganiom  określonym  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie 

personelu kluczowego - 

Kierownika budowy”;  

c) 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3 

w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy 

P.z.p.  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  FLEXIPOWER  jako  najkorzystniejszej 

oferty oraz poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako 

najkorzystniejszej oferty.  

Ponadto z ostrożności procesowej: 

d) 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy 

w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1 

ustawy  P.z.p. 

poprzez  dokonanie  wadliwej  oceny  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

FLEXIPOWER  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  -  Kierownika 

budowy”,  co  skutkowało  bezzasadnym  przyznaniem  ofercie  wykonawcy  FLEXIPOWER  10 

punktów w ramach ww. kryterium.  

Wskazując  na  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu,  aby  w  zakresie  Części  III:  Dostawa  i  montaż  wraz  z  zaprojektowaniem  i 

uruchomieniem 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych:  

a) 

unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy FLEXIPOWER jako najkorzystniejszej 

oferty;  

b) 

dokonał  ponownego  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  odwołującego,  w  tym 

przyzn

ał ofercie złożonej przez odwołującego w ramach kryterium „Doświadczenie personelu 

kluczowego - Kierownika b

udowy” 20 punktów, czyli łącznie we wszystkich kryteriach oceny 

ofert przyznał ofercie złożonej przez odwołującego 100 punktów;  

c) 

w  razie  potrzeby 

wezwał  odwołującego  do  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty,  tj.  do 

wyjaśnienia  wątpliwości  czy  wskazane  w  ofercie  doświadczenie  Kierownika  budowy 

odpowiada  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie 

personelu kluczowego - 

Kierownika budowy”;  


d) 

konsekwencji 

d

okonał 

czynności 

wyboru 

oferty 

odwołującego  jako 

najkorzystniejszej oferty.  

Pona

dto z ostrożności procesowej, odwołujący wnosi o nakazanie zamawiającemu, aby:  

a) 

unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy FLEXIPOWER jako najkorzystniejszej 

oferty;  

b) 

dokonał  ponownego  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

FLEXIPOWER,  w  ty

m  aby  nie  przyznał  ofercie  złożonej  przez  wykonawcę  FLEXIPOWER 

jakichkolwiek  punktów  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  - 

Kierownika  budowy”,  tak  aby  w  rezultacie  we  wszystkich  kryteriach  oceny  ofert  oferta 

FLEXIPOWER otrzymała łącznie 77,65 punktów;  

c) 

konsekwencji 

d

okonał 

czynności 

wyboru 

oferty 

odwołującego  jako 

najkorzystniejszej oferty.  

Odwołujący  wskazał,  że  jest  wykonawcą,  który  ma  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia. Odwołujący złożył ofertę, której treść odpowiada treści s.i.w.z., 

wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  ubiega  się  o  udzielenie  mu 

zamówienia.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  odwołujący 

poniósł  szkodę.  Gdyby  zamawiający  postąpił  zgodnie  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  to 

dokonałby  wszystkich  wskazanych  powyżej  zaniechanych  czynności,  natomiast  nie 

dokonałby  wskazanych  powyżej  czynności  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  P.z.p.    W 

konsekwencji,  zgodnie  z  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(s.i.w.z.) 

kryteriami 

oceny 

ofert, 

oferta 

o

dwołującego  zostałaby  wybrana  jako 

najkorzystniejsza w zakresie Części III. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 4 stycznia 2020 roku wniósł o: 

1) o

ddalenie odwołania w całości; 

2)  zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów  postępowania  -  w  tym 

kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  kosztów  dojazdu  w  wysokości  określonej  na 

podstawie rachu

nku przedłożonego do akt sprawy. 

Przystępujący poparł stanowisko zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba 

ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem postępowania w zakresie części III postępowania jest dostawa i montaż 

wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych. 


Zamawiający  w  pkt  14.  s.i.w.z.  przyjął  w  postępowaniu  następujące  kryteria  oceny 

ofert:  

a) 

Cena ofertowa brutto - C: 60%;  

b) 

Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika budowy - D: 20%;  

c) 

Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia - G: 20%.  

Zamawiający pismem z dnia 7 sierpnia 2020 r. dokonał zmiany s.i.w.z. wprowadzając 

w pkt 14, ppkt 14.3 s.i.w.z. 

następujące postanowienia dotyczące kryterium: „Doświadczenie 

personelu kluczowego - 

Kierownika budowy”:  

„W zakresie części III:  

Doświadczenie Kierownika budowy (osoby skierowanej do realizacji zamówienia  kierownika 

robót branży elektrycznej), polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, na stanowisku kierownika budowy (w formule dostawa z montażem 

lub  robót  budowlanych),  zamówień  obejmujących  montaż  co  najmniej  60  instalacji 

fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w ramach jednej umowy, o wartości minimum 

1.000.000,00 zł brutto każde zamówienie:  

Sposób oceny odpowiednio w zakresie każdej części:  

Wg skali punktowej:  

0 zamówień - D = 0 pkt  

1 zamówienie - D = 10 pkt  

2 zamówienia - D = 20 pkt  

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wykaże  w  ofercie  doświadczenia  kierownika  budowy, 

polegającego na realizacji wyżej opisanych zamówień — Zamawiający do celu oceny oferty 

przyjmie 0 pkt, natomiast taka sytuacja nie spowoduje odrzucenia oferty.  

W  przypadku,  gdy  wykonawca  wskaże  w  ofercie  doświadczenia  kierownika  budowy, 

polegające na realizacji większej liczby wyżej opisanych zamówień niż 2 — Zamawiający do 

celu oceny oferty przyjmie maksymalną liczbę punktów (20 pkt).”  

Odwołujący  jako  osobę  skierowaną  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisku 

Kierownika budowy / Kierownika robót branży elektrycznej wskazał w formularzu ofertowym 

pana  M.  D.

,  ponadto  oświadczył,  że  ww.  osoba  posiada  doświadczenie,  polegające  na 

wykonani

u w  okresie  ostatnich 5  lat  przed upływem terminu  składania ofert,  na  stanowisku 

kierownika  budowy  (w  formule  dostawa  z  montażem  lub  robót  budowlanych),  zamówień 


obejmujących montaż co najmniej 60 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych 

w  rama

ch  jednej  umowy,  o  wartości  minimum  1.000.000  zł  brutto  każde  zamówienie,  w 

liczbie 2 zamówień, i następnie opisał doświadczenie posiadane przez pana M. D. .  

Wykonawca  FLEXIPOWER  jako  osobę  skierowaną  do  realizacji  zamówienia  na 

stanowisku  K

ierownika budowy / Kierownika robót branży elektrycznej wskazał w formularzu 

ofertowym  pana  M.  S.

,  ponadto  oświadczył,  że  ww.  osoba  posiada  doświadczenie, 

polegające  na  wykonaniu  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

na stanowisku kierownika budowy (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych), 

zamówień obejmujących montaż co najmniej 60 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw 

domowych  w  ramach  jednej  umowy,  o  wartości  minimum  1.000.000  zł  brutto  każde 

zamówienie, w liczbie 2 zamówień, i następnie opisał doświadczenie posiadane przez pana 

M. S..  

Z

godnie  z  otrzymaną  w  dniu  30  listopada  2020  r.  „INFORMACJĄ  O  WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie Cz

ęści III” oferta złożona przez odwołującego 

w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  -  Kierownika  budowy”  nie 

otrzymała  jakichkolwiek  punktów,  natomiast  oferta  wykonawcy  FLEXIPOWER  otrzymała  w 

tym  kryterium  10  punktów.  Odwołujący    w  dniu  2  grudnia  2020  r.  skierował  do 

z

amawiającego  wniosek  dotyczący  uzasadnienia  przyznanej  punktacji  w  kryterium  oceny 

ofert,  dotyczący  doświadczenia  personelu  kluczowego,  tj.  kierownika  budowy,  w  zakresie 

części  III  zamówienia,  w  odniesieniu  do  oferty  odwołującego  oraz  w  odniesieniu  do  oferty 

wykonawcy FLEXIPOWER.  

Zamawiający w piśmie z dnia 4 grudnia 2020 r. wyjaśnił, że: 

W  pkt  14.2  SIWZ  IDW  Zamawiający  ustalił  kryterium  b)  Doświadczenie  personelu 

kluczowego - 

Kierownika budowy o wadze 20%. W pkt. 14.3 SIWZ IDW Zamawiający określił 

sposób oceny tego kryterium w zakresie Części III jako: „Doświadczenie Kierownika budowy 

(osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia  -  kierownika  robót  branży  elektrycznej), 

polegające  na  wykonaniu w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

na stanowisku 

kierownika budowy (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych), 

zamówień obejmujących montaż co najmniej 60 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw 

domowych  w  ramach  jednej  umowy,  o  wartości  minimum  1.000.000  zł  brutto  każde 

zamówienie”  wg  skali  punktowej:  0  zamówień  -  D  0  pkt;  1  zamówienie  -  D  10  pkt;  2 

zamówienia - D 20 pkt. 

Równocześnie  w  Formularzu  ofertowym  Zamawiający  zamieścił  odpowiedni  wzór 

oświadczenia  Wykonawcy  o  treści:  „Oświadczamy,  że  osoba  skierowana  do  realizacji 

zamówienia  na  stanowisku  Kierownika  Budowy/Kierownika  robót  branży  elektrycznej: 


Pani/Pan:   posiada doświadczenie, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  na  stanowisku  kierownika  budowy  (w  formule  dostawa  z 

montażem lub robót budowlanych), zamówień obejmujących montaż co najmniej 60 instalacji 

fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w ramach jednej umowy, o wartości minimum 

1.000.000  zł  brutto  każde  zamówienie,  w  liczbie.  szt.  zamówień.”  Pod  oświadczeniem 

Zamawiający zamieścił  wzór tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę, w której Wykonawca 

miał  podać:  Nazwę  i  opis  zamówienia,  pozwalający  na  ocenę  spełnienia  kryterium  oceny 

ofert zgodnie z rozdz. 14.3. SIWZ, liczbę instalacji, datę zakończenia realizacji i podmiot na 

rzec

z którego zadanie zostało wykonane. 

Wykonawca  INERGIS  S.A.  przedstawił  w  swojej  ofercie  następujące  doświadczenie 

Kierownika budowy: 

L.p.

Nazwa i opis zamówienia, 

pozwalający na ocenę spełnienia 
kryterium oceny ofert zgodnie z 
rozdz. 14.3. SIWZ 

Liczba 

instalacji 

Data 

zakończenia 
realizacji dd-
mm-rrrr 

Podmiot na 

rzecz którego 
zadanie zostało 
wykonane 

"Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych i pomp ciepła w 
budynkach mieszkalnych w Świdniku 
w ramach projektu pn. Świdnik 
przyjazny środowisku — edycja Il — 
budynki mieszkalne (pompy ciepła i 
ogniwa fotowoltaiczne” 

30.06.2020r 

Gmina Miejska 

Świdnik ul. 
Stanisława 
Wyspiańskiego 
27 
21-

040 Świdnik 

"Montaż instalacji OZE w 

ramach projektów parasolowych 
na terenie min Łopuszno” 

30.07.2020r 

Gmina 

Łopuszno ul. 
Konecka 12, 26-
070 Łopuszno 

Ad. 1) W opisie zamówienia brak informacji: ile było wykonanych instalacji fotowoltaicznych, 

jaka  była  wartość  wykonanych  instalacji  fotowoltaicznych.  Zamawiający  nie  może 

jednoznacznie stwierdzić, że wykazane doświadczenie Kierownika budowy spełnia warunek 

opisany w kryterium. Zamawiający nie przyznał Wykonawcy punktów za to zamówienie. 

Ad.2)  W  opisie  zamówienia  brak  informacji:  jakie  to  były  instalacje  i  ewentualnie  ile  było 

instalacji  fotowoltaicznych,  czy  instalacje  fotowoltaiczne  zostały  wykonane  dla  gospodarstw 

domowych,  jaka  była  wartość  instalacji  fotowoltaicznych.  Zamawiający  nie  może 

jednoznacznie stwierdzić, że wykazane doświadczenie Kierownika budowy spełnia warunek 

opisany w kryterium. Zamawiający nie przyznał Wykonawcy punktów za to zamówienie. 

Mając  powyższe  na  względzie,  Zamawiający  nie  przyznał  Wykonawcy  INERGIS  S.A. 

punktów w Kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika budowy”. 


Wykonawca  FlexiPower  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  przedstawił  w  swojej  ofercie  następujące 

doświadczenie Kierownika budowy: 

L.p. 

Nazwa i opis zamówienia, 

pozwalający na ocenę spełnienia 
kryterium oceny ofert zgodnie z 
rozdz. 14.3. SIWZ 

Liczba 

instalacji 

Data 

zakończenia 
realizacji dd-
mm-rrrr 

Podmiot na 

rzecz którego 
zadanie zostało 
wykonane 

Poprawa jakości powietrza 

poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii na terenie 
Miasta i Gminy 

Ostrzeszów” - część 1 

zamówienia zaprojektowanie, 
dostawa i montaż 414 instalacji 
fotowoltaicznych. Wartość 
inwestycji wynosiła:                5 
549 252,00 zł 

Miasto i Gmina 

Ostrzeszów, ul. 

Zamkowa 31, 
63500 
Ostrzeszów 

Dostawa i m

ontaż wraz z 

zaprojektowaniem i uruchomieniem 

88 mikro-instalacji fotowoltaicznych 

dla Gminy Sitkówka-Nowiny - w 

ramach realizacji projektu 

Czysta energia z OZE dla 

mieszkańców Gminy Sitkówka-
Nowiny i Gminy 

Piekoszów” - zaprojektowanie, dostawa 

i montaż 88 instalacji fotowoltaicznych. 

Wartość  inwestycji  wynosiła  1  205 
557,00 

zł 

Gmina Sitkówka-

Nowiny, ul. Białe 

Zagłębie 25, 26-
052 

Nowiny 

Ad. 1) W opisie zamówienia brak informacji: czy instalacje fotowoltaiczne zostały wykonane 

dla  gospodarstw 

domowych,  jaka  była  wartość  instalacji  fotowoltaicznych  wykonanych  dla 

gospodarstw  domowych.  Zamawiający  nie  może  jednoznacznie  stwierdzić,  że  wykazane 

doświadczenie  Kierownika  budowy  spełnia  warunek  opisany  w  kryterium.  Zamawiający  nie 

przyznał Wykonawcy punktów za to zamówienie. 

Ad.2)  Zamawiający  stwierdził,  że  wykazane  doświadczenie  Kierownika  budowy  spełnia 

warunek  opisany  w  kryterium.  Zamawiający  przyznał  Wykonawcy  10  punktów  za  to 

zamówienie. 

Mając powyższe na względzie, Zamawiający przyznał Wykonawcy FlexiPower Group Sp.  z 

o.o.  Sp.  k.  10  punktów  w  Kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  -  Kierownika 

budowy”. 

Z  swojej  ocenie  Zamawiający  kierował  się  uzasadnieniem  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z 11 lutego 2020 r. (sygn.. akt: KIO 177/20), w którym stwierdzono m.in.: 


„Z  uwagi  na  rangę  kryteriów  oceny  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  niedopuszczalne  jest  wywodzenie  przez  Zamawiającego  z  oświadczenia 

złożonego  przez  wykonawcę  treści,  której  oświadczenie  to  wprost  nie  zawiera  bądź 

dokonywanie  poprawy  w  sposób,  który  nie  jest  oczywisty.  Mechanizmów  takich  nie 

przewiduje ustawa Pzp. To obowiązkiem wykonawcy jest dochowanie staranności i złożenie 

takiego oświadczenia, co do którego Zamawiający nie będzie miał wątpliwości. Zważyć także 

należy,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  prawidłowo  zastrzegł,  że  opis 

doświadczenia  niejednoznaczny  i  nie  pozwalający  na  jego  ocenę  nie  będzie  premiowany.” 

oraz  „Ocena  oferty  w  kryterium  oceny  ofert  w  ten  sposób,  że  Zamawiający  nie  ma 

w

ynikającej  z  treści  złożonego  przez  wykonawców  oświadczenia  pewności  co  do  zakresu 

posiadanego doświadczenia, a mimo to przyznaje ofercie maksimum punktów, jest nie tylko 

niezgodna  z  treścią  Specyfikacji,  ale  też  stanowi  naruszenie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji.” 

Mając powyższe na względzie, Zamawiający przyznał poszczególnym Wykonawcom punkty 

w  Kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  -  Kierownika  budowy”,  jakie  podał  w 

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w za

kresie Części III z dnia 30. 11.2020. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Okoliczność ta nie 

była pomiędzy stronami sporna. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  związku  z 

naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

w związku z naruszeniem art. 65 § 1 K.c. w związku 

z  art.  14  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie  wadliwej  oceny  ofe

rty  złożonej  przez 

o

dwołującego  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  personelu  kluczowego  -  Kierownika 

budowy”,  co  skutkowało  zaniechaniem  przyznania  ofercie  odwołującego  jakichkolwiek 

punktów w ramach ww. kryterium. 

Izba  wskazuje,  że  odwołujący  –  wykazując doświadczenie  zawodowe Pana  M.  D.  – 

nie uczynił zadość wymogom wskazanym w s.i.w.z. Izba podkreśla, że informacja w zakresie 

tych  wymogów  została  przez  zamawiającego  bardzo  precyzyjnie  określona.  W  Formularzu 

ofertowym  z

amawiający  zamieścił  odpowiedni  wzór  oświadczenia  wykonawcy  o  treści: 

„Oświadczamy,  że  osoba  skierowana  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisku  Kierownika 

Budowy/Kierownika  robót  branży  elektrycznej:  Pani/Pan:      posiada  doświadczenie, 

polegające  na  wykonaniu  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 


na stanowisku kierownika budowy (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych), 

zamówień obejmujących montaż co najmniej 60 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw 

domowych  w  ram

ach  jednej  umowy,  o  wartości  minimum  1.000.000  zł  brutto  każde 

zamówienie,  w  liczbie.  szt.  zamówień.”  Pod  oświadczeniem  zamawiający  zamieścił  wzór 

tabeli  do  wypełnienia  przez  wykonawcę,  w  której  wykonawca  miał  podać:  Nazwę  i  opis 

zamówienia, pozwalający na ocenę spełnienia kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. 14.3. 

s.i.w.z.

,  liczbę  instalacji,  datę  zakończenia  realizacji  i  podmiot  na  rzecz  którego  zadanie 

zostało wykonane. 

Z  powyższego  wynika,  że  wykonawcy  obowiązani  byli  w  tabeli  wskazać  informacje 

wpro

st potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawcy obowiązani 

byli  precyzyjnie  wyspecyfikować  cechy  zamówienia  pozwalające  zamawiającemu  na 

dokonanie  oceny,  czy  wskazana  osoba  spełnia  wymagane  doświadczenie.  Tego  rodzaju 

informacje  nie 

znalazły  się  tabeli.  Odwołujący  wskazał  wyłącznie  nazwę  zamówienia,  nie 

podając  informacji  o  ilości  instalacji  fotowoltaicznych  ani  wartości  zamówienia,  a  w 

przypadku  usługi  wskazanej  pod  pozycją  2  –  również  informacji  o  rodzaju  instalacji  i 

informacji, cz

y były one montowane dla gospodarstw domowych. 

Nie  sposób  zgodzić  się  z  odwołującym,  iż  fakt  spełniania  postawionych  warunków 

wynikał  ze  złożonego  w  formularzu  ofertowym  oświadczenia  o  posiadaniu  stosownego 

doświadczenia. Zamawiający wymagał złożenia precyzyjnych informacji i dopiero one – wraz 

ze  złożonym  w  formularzu  oświadczeniem  –  stanowić  miały  podstawę  dokonania  oceny 

oferty  odwołującego.  Brak  podstawowych  informacji  na  temat  wykonanych  zamówień 

uniemożliwił bowiem dokonanie oceny zgodnie z zasadami przyjętymi w s.i.w.z. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  iż  złożone  przez  niego  oświadczenie 

winno  być  interpretowane  zgodnie  z  zasadami  wskazanymi  w  Kodeksie  cywilnym,  Izba 

wskazuje, iż – istotnie – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p., do czynności podejmowanych 

przez 

zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  stosuje  się 

przepisy  Kodeksu  c

ywilnego,  jeżeli  przepisy  ustawy  P.z.p.  nie  stanowią  inaczej. 

Jednakowoż, w orzecznictwie sądów powszechnych podkreślane jest dość powszechnie, iż 

d

yrektywy  wykładni  oświadczeń  woli  zawarte  w  art.  65  §  1  K.c.  mają  zastosowanie  tylko 

wówczas, gdy treść oświadczenia woli jest niejasna lub wieloznaczna. (zob. np. wyrok SA w 

Łodzi z dnia 6 maja 2015 r. sygn. I ACa 1640/14). W rozpoznawanym przypadku nie można 

mówić  o  jakiejkolwiek  niejasności  w  treści  tabeli. Wykonawca  nie  podał  bowiem  informacji, 

które były wymagane przez zamawiającego. Wykładnia treści tabeli nie może prowadzić do 

jej uzupełnienia o informacje, które się w niej nie znalazły.  


Odnosząc  się  do  zarzutu  odwołującego  dotyczącego  nadmiernego  formalizmu 

zamawiającego,  Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

istotnie  cechuje  się  dość  wysokim  formalizmem.  Niemniej  jednak,  jak  słusznie  określa 

judykatura  m.  i

n.  w  wyroku  w  Sądu Okręgowego  w  Gliwicach  z  23  lutego  2007  roku  sygn. 

akt:  X  Ga  23/07/za,  iż  „Formalizm  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie 

jest  celem  samym  w  sobie,  a  ma  na  celu  realizację  zasad  PZP.  Stąd  przy  wykładni  i 

stosowaniu przep

isów ustawy należy brać pod uwagę cel ustawy”.  

Podkreślenia  wymaga,  że  odwołującego,  z  uwagi  na  profesjonalny  charakter  jego 

działalności,  obowiązuje  podwyższona  staranność,  o  której  mowa  w  art.  355  §  2  K.c.  Owa 

staranność  obejmuje  również  czynności  podejmowane  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  które  charakteryzuje  się  wysokim  stopniem  sformalizowania. 

N

iemniej  jednak  wykonawca  przystępujący  do  takiego  postępowania  winien  znać 

obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  i  zasady  z  nich  wynikające  i  stosować  je  przy 

dokonywanych czynnościach. 

Postępowanie zamawiającego natomiast, zgodne z przepisami ustawy nie może być 

nigdy  utożsamiane  z  niepotrzebnym  formalizmem,  do  jakiego  referował  odwołujący. 

Niewątpliwie  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  stanowiące  szczególną 

formę prowadzącą do zawarcia umowy  w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane 

jest  przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 

wszystkich  uczestników  tego  systemu.  Choć  formalizm  postępowania  nie  może  być  celem 

samym w sobie, 

to szczególna regulacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązuje  zamawiających  do  takiego  właśnie  działania,  o  ile  jest  ono  zgodne  z 

postanowieniami  ustawy.  Zamawiający,  który  wobec  jednego  z  podmiotów  odstąpiłby  od 

zasad  obowiązujących  w  postępowaniu  i  nie  respektowałby  wyznaczonych  przez  siebie 

wymogów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców. 

Ogólnie  wskazać  tu  należy,  podzielając  w  tym  zakresie  stanowisko  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wyrażone  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  28  maja  2010  r.,  sygn.  akt  KIO 

868/10, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia, od momentu jej udostępnienia, jest 

wiążąca  dla  zamawiającego  –  jest  on  obowiązany  do  przestrzegania  warunków  w  niej 

umieszczonych. Jak wskazuje art. 70

§ 3 Kodeksu cywilnego jest to zobowiązanie, zgodnie 

z którym organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty, 

zgodnie  z  ogłoszeniem  aukcji  albo  przetargu  są  obowiązani  postępować  zgodnie  z 

postanowieniami  ogłoszenia,  a  także  warunków  aukcji  albo  przetargu.  Z  uwagi  na  to,  że  –  

obok  ogłoszenia  –  zamawiający  konkretyzuje  warunki  przetargu  zarówno  odnośnie  do 

zamówienia  (umowy),  jak  i  prowadzenia  postępowania  w  specyfikacji,  to  s.i.w.z.  należy 


uznać za warunki przetargu w rozumieniu K.c. Udostępnienie s.i.w.z. jest zatem czynnością 

prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany 

swoim  oświadczeniem  woli  co  do  warunków  prowadzenia  postępowania  i  kształtu 

zobowiązania  wykonawcy  wymienionych  w  si.w.z.  Zaznaczyć  przy  tym  należy,  iż  co  do 

zasady,  dla  oparcia  i  wyprowadzenia  konsekwencji  prawnych  z  norm  s.i.w.z.,  jej 

postanowienia  winny  być  sformułowane  w  sposób  precyzyjny  i  jasny.  Precyzyjne  i  jasne 

formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną 

z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz  warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Tym samym Izba doszła do przekonania, że zamawiający ocenił ofertę odwołującego 

z  poszanowaniem  zasad  określonych  w  s.i.w.z.  i  zasadnie  nie  przyznał  jej  punktów  w 

zakresie kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika budowy”. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  związku  z 

naruszeniem  art.  87  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  o

dwołującego  do 

wyjaśnień  treści  złożonej  oferty,  tj.  do  wyjaśnienia  wątpliwości  czy  wskazane  w  ofercie 

doświadczenie  Kierownika  budowy  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  określonym  w 

ramach kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - Kierownika budowy”. 

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p., w toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Z powyższego wynika, że wyjaśnienia składane w trybie art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. 

nie mo

gą prowadzić w rzeczywistości do uzupełnienia dokumentu o treści, które nie zostały 

w nim zawarte. 

Jak już wyżej wskazano, odwołujący, w treści tabeli, nie wskazał informacji, 

które  były  wymagane.  Podniesiony  przez  odwołującego  zarzut  zmierza  zatem  w  istocie  do 

tego,  by 

–  w  drodze  wyjaśnień  –  uzupełnić  wykaz  o  informacje  dotyczące  doświadczenia 

Pana M. D. . 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  związku  z 

naruszeniem  art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez dokonanie wadli

wej oceny oferty złożonej 

przez  wykonawcę  FLEXIPOWER  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie  personelu 

kluczowego  - 

Kierownika  budowy”,  co  skutkowało  bezzasadnym  przyznaniem  ofercie 

wykonawcy FLEXIPOWER 10 punktów w ramach ww. kryterium. 

Odwołujący  zdaje  się  nie  dostrzegać  różnicy  pomiędzy  interpretacją  oświadczenia 

zawartego  w  ofercie  a  żądaniem  interpretacji  treści,  których  w  ofercie  nie  było.  Są  to  dwie 


sytuacje, pomiędzy którymi nie sposób postawić znaku równości. Podkreślenia wymaga, że 

zamawiający  musi  dochować  należytej  staranności  w  ocenie  ofert  i  prawidłowo  dokonać 

oceny ich treści. Nie sposób natomiast zarzucić zamawiającemu nieprawidłowości w sytuacji, 

gdy substrat mający stanowić podstawę oceny oferty, w tej ofercie się nie znalazł. 

Izba  przeanalizow

ała  wyjaśnienia  zamawiającego,  zawarte  w  odpowiedzi  na 

odwołanie,  dotyczące  sposobu  dokonania  wykładni  opisu  usługi  zawartej  złożonej  przez 

przystępującego  tabeli  pod  pozycją  2,  w  tym  w  szczególności  sformułowania  „dla 

mieszkańców” i uznała ich zasadność. Nie sposób pominąć, że zamawiający zaakceptował 

również opis zawarty w tabeli złożonej przez odwołującego w tym zakresie, że określenie „w 

budynkach  mieszkalnych”  uznał  za  spełniające  wymogi  wskazane  w  s.i.w.z.  dla 

doświadczenia  kierownika  budowy.  Izba  podkreśla,  że  przedmiotem  zarzutu  jest  sam  fakt 

dokonania przez zamawiającego wykładni treści zawartej w tabeli i jednoczesne zaniechanie 

dokonania  takiej  wykładni  w  ofercie  odwołującego,  w  sytuacji,  gdy  odwołujący  –  w 

przeciwieństwie  do  przystępującego  –  nie  podał  treści  mających  –  w  jego  przekonaniu  – 

stanowić przedmiot wykładni. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

…………………………………… 


wiper-pixel