KIO 3273/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3273/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  12  stycznia  2021  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  grudnia  2020  r. 

przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Climamedic 

Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa,  EKSA  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  dla  lidera  w  Regułach  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w 

Łodzi 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  Ś. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD”  D.  Ś.  i Przedsiębiorstwo Budowlane  BUDOPOL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  dla  lidera  w  Częstochowie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie

2.  nakaz

uje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3273/20 

Uzas adnie nie  

Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.  -  dale

j:  „ustawa  Pzp"), 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum 

Badań  In  Vivo  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj”  numer  referencyjny  ZP/93/2020.  Wartość 

zamówienia  jest  niższa  niż  kwoty  wskazane  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w 

Biuletynie zamówień Publicznych numer 584508-N-2020.  

Zamawiający  w  dniu  4  grudnia  2020  r.  zawiadomił  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, 

złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  Ś. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD”  D.  Ś.  i  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  dla  lidera  w  Częstochowie  (dalej:  „Konsorcjum”).  W  dniu  9 

grudnia  2020  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Climamedic 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa,  EKSA  Spółka  z 

ogranicz

oną odpowiedzialnością (dalej wspólnie: „Odwołujący”) wnieśli odwołanie wobec tej 

czynności, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który 

w  sposób  nieprawidłowy  wniósł  wadium,  gdyż  dokument  gwarancji  ubezpieczeniowej 

oraz aneks do niej nie został podpisany przez osobę umocowaną, a więc nie można na 

jego podstawie skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu wadium; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  w  zw.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  w  wyniku  zaniechania 

wykluczenia  Konsorcjum  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  złożył  nieprawdziwe 

informacje, 

mające  wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania,  w  zakresie 

potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  wiedzy  i 

doświadczenia  (dane  odnoszące  się  do  terminu  zakończenia  realizacji  usług 

projektowych)  i  wprowadził  tym  samym  Zamawiającego  w  błąd,  celem  uzyskania 

zamówienia publicznego; 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w 

wyniku zaniechania wykluczenia Konsorcjum, które nie 

wykazało  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  w 

wykonaniu pełnobranżowego projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 5.1 ust. 2 lit b 

SIWZ w okresie ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert; 


alternatywnie:  

z  daleko  posuniętej  ostrożności  procesowej,  w  przypadku  gdyby  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  nie  uwzględniła  zarzutów  związanych  z  zaniechaniem  odrzucenia  oferty  i 

wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum,  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  również 

naruszenie art. 26 ust

. 3 ustawy Pzp, polegające na zaniechaniu wezwania Konsorcjum 

do uzupełnień i wyjaśnień wykazu usług. 

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania; 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

oraz  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  i  wykluczenia  ww. 

wykonawcy 

z postępowania; 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Ewentualnie  Odwołujący  wniósł  o  wyjaśnienie  z  czego  wynika  rozbieżność  w  wykazie 

usług,  że  dla  pozycji  w  nim  wskazanych  daty  wydania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  są 

wcześniejsze  niż  daty  zakończenia  realizacji  usług  projektowych  oraz  do  wyjaśnienia  czy 

usługi  wykonane  przez  Przedsiębiorstwo  Budowlane  CZĘSTOBUD  w  ramach  konsorcjum 

dla pozycji wykazu nr 1 i 2 polegały na wykonaniu pełnobranżowego projektu budowlanego 

tj. wszystkich branż objętych danym zamówieniem. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  odwołania  Odwołujący  wniósł  o 

wykonanie  czynności  zgodnie  z  żądaniami  zawartymi  we  wniesionym  środku  ochrony 

prawnej. 

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 14 grudnia 2020 r., kopia odwołania została 

przekazana Wykonawcom w dnu 

10 grudnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W  terminie  ustawowym,  w  dniu  14  grudnia  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia:  D.  Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „CZĘSTOBUD”  D.  Ś.  i  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

BUDOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w Częstochowie 

(dalej  łącznie:  „Przystępujący”)  zgłosili  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego. 

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy,  pismem  z  dnia  18  grudnia  2020  r.

,  które  w 

postaci papierowej 

wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2020 

r., 

Zamawiający  reprezentowany  przez  pełnomocnika,  którego  pełnomocnictwo  zostało 

załączone  do  pisma,  złożył  odpowiedź  na  odwołanie.  Zamawiający  oświadczył,  że 

uwzględnia  w  całości  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu  i  poinformował,  iż  zobowiązuje  się  do 


wezwania  Konsorcjum  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do 

stosownych wyjaśnień.  

W dniu 11 stycznia 2020 r., również przed terminem posiedzenia i rozprawy, do Prezesa 

Krajo

wej Izby Odwoławczej wpłynęły pisma złożone przez: 

Odwołującego, który oświadczył, że cofa zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty 

Przystępującego z uwagi na nieprawidłowe wniesienie wadium, a w pozostałym zakresie 

wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na mocy art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, o 

ile Przystępujący nie wniesie sprzeciwu w tym zakresie, jak również wniósł o zniesienie 

wzajemne kosztów na mocy art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp; 

Przystępującego, który oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu w związku z uwzględnieniem 

przez  Zamawiającego  odwołania,  przy  jednoczesnym  wskazaniu przez  Zamawiającego, 

że  wezwie  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień,  oraz  w  związku  z  cofnięciem  części 

zarzutów przez Odwołującego w piśmie z dnia 11 stycznia 2020 r.  

Skuteczne skorzystanie przez strony z 

przysługującego im uprawnienia do uwzględnienia 

lub  wycofania  z

arzutów  odwołania,  w  sytuacji,  gdy  wykonawca,  który  przystąpił  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  zgłosił  sprzeciwu,  co  do 

uwzględnienia przez Zamawiającego niewycofanych przez Odwołującego zarzutów, skutkuje 

zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  3a 

ustawy  Pzp  umorzyła 

postępowanie odwoławcze,  orzekając w formie postanowienia na  podstawie art.  192 ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

ora

z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel