KIO 3264/20 WYROK dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3264/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:             Klaudia Kwadrans 

po  rozpatrzeniu  na  rozprawie  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę JUKO sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1, 97-

300  Piotrków  Trybunalski  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Będków,  ul. 

Parkowa 3, 97-

319 Będków 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  JUKO  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Piotrkowie  Trybunalskim 

i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00    gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych 

zer

o groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania i:  

2.1  zasądza  od  JUKO  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim  na 

rzecz   

zamawiającego Gminy Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków  kwotę  

3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu  

poniesionych uzasadnionych kosztów postępowania odwoławczego. 


Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z 

dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.U poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postano

wienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 3264/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Gmina  Będków,  97-319  Będków  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  p

ostępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość 

szacunkowa  jest  mniejsza  niż  kwoty  wskazane  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na   

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Będków, nr sprawy ZP.271.22.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych 18 listopada 2020 r. (nr 611623-N-2020).  

Odwołujący:  JUKO  spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim  wniósł  odwołanie 

wobec  wyboru  oferty  Jantar  8  SP.  z  o.o.  z  siedziba  w  Rzgowie  jako  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Jantar  8  sp.  z  o.o. 

pomimo  tego,  że zachodziła podstawa do  odrzucenia oferty jako  zawierającej rażąco  niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  czym Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 Pzp 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp; ewentualnie 

dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Jantar  8  sp.  z  o.o. 

pomimo  tego,  że  istotne  części  składowe  ceny,  tj.  stawki  jednostkowe  brutto  za 

zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  podane  przez  Jantar  8  sp.  z  o.o.  w  ofercie  wydają  się 

rażąco  niskie w  stosunku do  przedmiotu  zamówienia i  budzą wątpliwości  co  do  możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego i wynikającymi z 

odrębnych przepisów, a w związku z czym zachodziła podstawa do wezwania Jantar 8 sp. z 

o.o.  w  Rzgowie  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia 

ceny, 

czym Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 Pzp; 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  Jantar  8  sp.  z  o.o.  w  Rzgowie;  odrzucenia  oferty  Jantar  8  jako 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  ewentualnie 

nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  Jantar  8  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny; 

W uzasadnieniu odwołujący przedstawił następujące okoliczności. 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: Jantar 8 sp. z o.o. oraz oferta Odwołującego. 

Zgodnie  z  wzorem  umowy  przewidziano 

rozliczenia  za  rzeczywista  ilość  odebranych  i 

zagospodarowanych  odpadów  w  danym  okresie  rozliczeniowy,  z  uwzględnieniem  cen 

jednostkowych brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów z zapłatą wynagrodzenia 

co miesiąc na podstawie faktury VAT po zaakceptowaniu raportu miesięcznego. 


Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W

ykonawca  zobowiązany  był  do  wskazania  w  ofercie  instalacji  komunalnych,  do  których 

przekazywane  będą  odebrane  odpady.  Wykonawca  Jantar  8  sp.  z  o.o.  wskazał  w  ofercie 

instalacje, do których będzie przekazywał odebrane odpady: 

ZGO  Aquarium  - 

Zakład  w  Pukininie  -  instalacja  komunalna,  do  której  podmiot 

odbierający odpady komunalne jest obowiązany przekazywać niesegregowane odpady  

EKO Region - 

Zakład Dylów A - instalacja komunalna, do której podmiot odbierający 

odpady od właścicieli nieruchomości przekazuje niesegregowaneodpady komunalne 

Jantar 8 sp. z o.o., 4) EMKA  S.A.  - 

podmiot  odbierający  odpady  medyczne  i 

weterynaryjne; 5) 

Remondis  Glass  recykling  Polska  Sp.  z  o.o.  - 

podmiot  odbierający 

szkło; 

Enviropol Polska Sp. z o.o. - podmiot 

odbierający elektroodpady. 

Do  instalacji  w  ZGO  Aquarium  oraz  EKO  Region Wykonawca  przekazywać  będzie  odpady 

zmieszane 20 03 01, odpady biodegradowalne 20 02 01 oraz wielkogabarytowe 20 03 07. 

Ceny jednostkowe Wykonawcy Jantar 8 sp. z o.o. za zagospodarowa

nie 1 Mg odpadów są 

znacząco  niższe  od  cen,  jakie  Wykonawca  musi  zapłacić  w  podanych  przez  siebie 

instalacjach,  u  podanych  podmiotów  za  przyjęcie  tych  odpadów.  Koszt  przyjęcia  odpadów 

przez instalację/zakład jest ponadto jedynie składową kosztu zagospodarowania odpadów. 

Wykonawca Jantar 8 sp. z o.o. podał, że cena za zagospodarowanie 1 Mg odpadów wynosi 

408,72 zł brutto za 1 Mg. Podana stawka jest niższa nawet od cen za przyjęcie odpadów do 

zagospodarowania w roku 2020 r. W roku 2021 r. stawki za przyjęcie odpadów do instalacji 

będą  wyższe  niż  w  2020  r.  i  były  znane  lub  prognozowane  w  momencie  składania  ofert  w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Przedstawiono p

orównanie stawek podanych przez Jantar 8 sp. z o.o. w ofercie oraz stawek 

znanych lub prognozowanych  dla 

odpadów  ze wskazaniem kodu, masy w roku 2021, ceny 

za  przyjęcie  w  instalacji  lub  podmiocie  zagospodarowującym  odpady  oraz  różnice  ceny 

Jantar  8  sp.  z  o.o.  (przy  uwzględnieniu  szacunkowej  ilości  odpadów)  a  kosztem 

zagospodarowania. 

Z zestawienia wynika, 

że istotne składowe łącznej ceny ofertowej zaoferowane przez Jantar 

8  sp.  z  o.o.  daleko  odbiegają  od  kosztów  świadczenia  usług  zagospodarowania  odpadów. 

Zamawiający  powinien  był  powziąć  wątpliwość  co  do  wysokości  zaoferowanych  przez 

Wykonawcę Jantar 8 sp. z o.o. stawek jednostkowych za zagospodarowanie odpadów. 

Wątpliwości powinna wzbudzić: 

jednorodna stawka za wszystkie kategorie odpadów; 

to, że stawka za zagospodarowanie odpadów podana przez Wykonawcę jest niższa 

od stawki za odbiór odpadów; 


a także sama wysokość stawki za zagospodarowanie odpadów przy newralgicznych 

elementach  zamówienia,  w  szczególności  stawka  za  zagospodarowanie  odpadów 

zmieszanych. 

Powszechną wiedzą  wśród  Zamawiających  jest  wysokość  kosztów  zagospodarowania 

odpadów  zmieszanych  (stanowiących  ponad  połowę  odpadów  odbieranych  od 

mieszkańców).  Odpady  zmieszane  w  przedmiotowym  zamówieniu  stanowią  ponad  68  % 

całej puli odpadów planowanych do odebrania i zagospodarowania (530 Mg zmieszanych na 

778 Mg wszystkich odpadów). W tym zakresie doszło do rażącego niedoszacowania ceny za 

zagospodarowanie. 

Wątpliwości Zamawiającego winny także wzbudzić zaoferowane przez Jantar 8 sp. z 

o.o. stawki za zagospodarowanie odpadów takich jak: 

odpady wielkogabarytowe (20 03 07): ich zagospodarowanie kosztuje obecnie 

około 1000 zł za tonę, w przyszłym roku kwota ta znacząco wzrośnie; 

odpady ulegające biodegradacji; 

tekstylia; 

leki: koszt zagospodarowania 1 Mg leków to około 10.000,00 zł; 

chemikalia: koszt zagospodarowania 1 Mg chemikaliów to około 10.000,00 zł. 

Na  koszt  zagospodarowania  odpadów  składa  się  nie  tylko  cena  za  ich  przyjęcie  przez 

instalację  lub  zakład  zajmujący  się  przetwarzaniem.  Dochodzą  koszty  sortowania,  koszty 

osobowe,  koszty  utrzymania  infrastruktury,  koszty  pojazdów,  koszty  administracyjne,  przy 

części  odpadów  koszty  belowania.  Uwzględniając koszty  samego przyjęcia odpadów  przez 

instalacje/zakłady założyć należy, że innych kosztów Jantar 8 sp. z o.o. nie wziął pod uwagę 

w ogóle. 

Zagospodarowanie  surowców  jest  tańsze  w  takim  zakresie,  w  jakim  można  częściowo 

zarobić  na  ich  sprzedaży  (skup  surowców  wtórnych:  należy  oczywiście  uwzględnić  ryzyko 

spadku cen surowców) - w zakresie stawek jednostkowych za zagospodarowanie surowców 

Odwołujący uwag jednak nie zgłasza. 

Odnośnie pozostałych odpadów Odwołujący stawia zarzut w kierunku Jantar 8, że spółka ta 

nie jest w stanie wykonać usługi zagospodarowania odpadów za zaoferowane stawki.  W 

przekonaniu Odwołującego mając na uwadze powyższe Zamawiający co najmniej zaniechał 

poprzedzenia wyboru Jantar 

8 sp. z o.o. weryfikacją ceny Wykonawcy na podstawie art. 90 

ust.  1  Pzp  przynajmniej  w  zakresie  w/w  kwestionowanych  stawek  za  zagospodarowanie 

odpadów. 

W odpowiedzi zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.  

Wskaz

ał, że odebrał odwołanie Odwołującego dnia 9.12.2020 r. w godzinach pracy u niego 

przyjętych.  Z  tego  względu  dn.  8.12.2020  r.  o  godz.  22.08  nie  miał  możliwości  potwierdzić 


zapoznania się z treścią odwołania i nie jest możliwym wymaganie, aby przez 24 h na dobę 

sprawdzał wszystkie dostępne e-mail. W ocenie Zamawiającego, doręczenie kopii odwołania 

po  godzinach  urzędowania  zamawiającego  oznacza  uchybienia  terminu  z  art.  180  ust.  5 

p.z.p. 

Nowelizacją,  w  treści  art.  90  ust.  1  p.z.p.  został  dodany  zapis  o  konieczności  badania  nie 

tylko ceny (

kosztu) całkowitej, ale także jej części składowych. Jednakże brzmienie przepisu 

jest  niejasne.  Co  prawda  wspomina  on  o  badaniu  części  składowych  ceny  (kosztu),  ale 

zawiera  zapis,  że  zamawiający  wzywa  wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie 

wyliczeni

a ceny, lub kosztu gdy cena lub koszt "lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez 

zamawiającego".  Taka  redakcja  przepisu  jednoznacznie  przesądza  o  tym,  że 

zamawiający  jest  uprawniony  i  zobowiązany  do  badania  tego,  czy  części  składowe  ceny 

(kosztu)  nie  są  rażąco  niskie,  ale  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  wpływają  one  na  wartość 

łączną.  Zamawiający  bada  więc  części  składowe  ceny  lub  kosztu,  gdy  wpływają  one  na 

zaniżenie ceny (kosztu) całkowitej, co powoduje, że jest ona rażąco niska. Co za tym idzie, 

jeśli  cena  (koszt)  jest  adekwatna  do  przedmiotu  zamówienia,  rynkowa    i  rzeczywista, 

jednakże jej poszczególne części składowe są niskie, albo występują dysproporcje pomiędzy 

częściami składowymi ceny/kosztu (jedne są bardzo niskie, a inne bardzo wysokie), ale nie 

wpływa to na cenę (lub koszt) łączną, to zamawiający nie żąda wyjaśnień od wykonawcy w 

trybie art. 90 ust. 1 

p.z.p. Tak też postąpił Zamawiający w niniejszej sprawie.   

Słuszność rozważań potwierdza art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p., zgodnie z którą ofertę odrzuca się 

tylko  wtedy,  gdy  cena  oferty  (koszt)  jest  rażąco  niska,  nie  zaś,  gdy  składnik  ceny  (kosztu), 

choćby  był  istotny,  jest  rażąco  niski.  Gdy  składowe  części  ceny  są  podane  zamawiający 

może  je  badać,  jednakże  w  opisanym  przypadku,  gdy  zamawiający  nie  określił  wartości 

procentowej  każdej  części  składowej  ceny,  a  cena  całkowita  nie  jest  rażąco  niska, 

zamawiający  nie  ma  uprawnienia  wzywania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie wyliczenia ceny. Z  art. 90 ust. 1

a pkt 1 p.z.p. wynika, że w przypadku gdy cena 

całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o 

należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z 

art.  35  ust.  1 

i  2  p.z.p.  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. I p.z.p., chyba 

że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia. 

Wyjaśnienia  te  udzielane  są  w  zgodnie  z  regułami  wskazanymi  w  art.  90  ust.  1  p.z.p., 

zgodnie z którymi jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają 

się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 


przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o 

udzielenie wyjaśnień. 

Jednakże,  w  niniejszej  sprawie,  wybrana  oferta  spółki  Jantar  8  sp.  z  o.o.  nie  jest  niższa  o 

, jest ona niższa o około 11%. Z tego też względu nie budzi wątpliwości Zamawiającego. 

Zamaw

iający wskazuje również, że cena podana w ofercie spółki Jantar 8 nie odbiegała od 

cen  przyjętych  w  sąsiedniej  Gminie  Brójce,  gdzie  stawka  za  zagospodarowanie  odpadów 

niesegregowanych wynosi 345,60 zł brutto za 1 Mg. Dlatego tym bardziej Zamawiający uznał  

Z  przedstawionych  do  O

dwołania  aneksów  Odwołującego  faktycznie  wynikają  stawki,  jakie 

Odwołujący  wynegocjował  w  ramach  kontraktów  z  ZGO  AQUARIUM  sp.  z  o.o.,  EKO  - 

REGION  sp.  z  o.o.  Co  nie  oznacza,  że  stawki  wynegocjowane  przez  spółkę  Jantar  8  są 

jednakowe, jak stawki wynegocjow

ane przez spółkę Juko. Tym samym nie można przyjąć za 

pewnik,  że  stawki  dla  przyjęcia  odpadów  do  poszczególnych  zakładów  są  identyczne  dla 

każdego  z  podmiotów  te  odpady  zostawiające.  Odwołujący  wie,  że  istnieje  możliwość 

negocjacji cen. Tak też może być w niniejszym przypadku.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  cena  zaoferowana  w  postępowaniu  ZP.271.22.2020  stanowi 

bilans  sprzyjających  i  dostępnych  wykonawcy  —  Jantar  8,  warunków  cenotwórczych 

wykonania przedmiotowego zamówienia, a koszty realizacji zadania zostały zindeksowane o 

wskaźnik wzrostu cen materiałów, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost cen paliw. 

Ponadto wedle powszechnej wiedzy, spółka Jantar 8 posiada własne zaplecze techniczne do 

przetwarzania  odpadów  co  skutkuje  obniżeniem  kosztów  transportu  jak  również  brakiem 

konieczności  podwykonawstwa  w  zagospodarowaniu  odpadów,  dla  wszystkich  odpadów 

będących  przedmiotem  zamówienia.  Co  wynika  m.in.  z  domeny  internetowej  spółki: 

https://8888.pl/decyzje-i-pozwolenia/ 

Rozwijając  argument  podniósł,  że  spółka  Jantar  8  posiada  pozwolenie  na  sortowanie  i 

przetwarzanie  odpadów  2003  07  i  20  01  11  na  paliwo  alternatywne  tzw.  RDF,  posiada 

podpisaną umowę na  odbiór  i  utylizację odpadu  20  01  31  ,  połączona z  opłatą miesięczną 

abonamentową (w wysokości 50 zł netto); koszty zagospodarowania tzw. chemikaliów — z 

wiedzy Zamawiającego wynika, że koszt utylizacji tego typu odpadów na pewno nie wynosi 

10  000  zł;    Jantar  8  dysponuje  własną  sortownią,  6  września  2019r.  dla  zmieszanych 

odpadów  komunalnych  została  zniesiona  rejonizacja,  odpady  mogą  trafić  do  dowolnego 

RIPOK na terenie całego kraju. 

Strony podtrzymały stanowiska pisemne w toku rozprawy.  

Odwołujący  poparł  odwołanie wraz  z  zarzutami  i  żądaniami przedstawionymi  w  nim  oraz  w 

złożonym piśmie z 19.01.2021 r. zauważając, że Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą, 

którego  wybór  kwestionuje.  Podkreślił,  iż  stawki  wykonawcy  przedstawione  w  formularzu 


cenowym, 

jednolite  dla  wszystkich  rodzajów  odpadów,  powinny  budzić  istotne  wątpliwości 

Zamawiającego  i  skutkować  przeprowadzeniem  postępowania  wyjaśniającego  dot.  ceny 

oferty. 

Zakwestionował  w  szczególności  stawki  dotyczące  odpadów  komunalnych, 

zmieszanych,  których  cena  odbioru  jest  w  istocie  narzucana  przez  instalacje.  Przypomniał, 

że  wolumen  tych  odpadów  to  prawie  70%  całości  przewidywanych  do  odbioru  odpadów,  a 

w

ykonawca  wskazał  2  konkretne  instalacje.  Odwołujący  oparł  stanowisko  na  porównaniu 

stawek  z  formularza  cenowego  z  ogólnodostępnymi  cennikami  stosowanymi  przez  te 

instalacje,  wskazując  cennik  z  2020  i  2021  r.  (odwołanie  i  pismo).  Podał  także  przykład 

wskazany  również  w  odwołaniu  oferowanej  ceny  odpadów  leków,  dla  których  cena  w 

praktyce  jest  wielokrotnie  wyższa  od  pozostałych,  czego  kwestionowany  wykonawca  nie 

uwzględnił. 

Podtrzym

ał  wniosek  z  pisma  wynikający  z  faktu  zawarcia  umowy  przez  Zamawiającego  w 

sytuacji,  gdy 

Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  jej  zawarcia  umowy  dnia  08.12.2020  r. 

(wtorek).  Podziel

ił  stanowisko,  iż  stawki  ustalane  przez  punkty  odbioru  teoretycznie  są 

negocjowalne,  natomiast  w  sprawie  brak  jest 

na  to  dowodów  i  w  rzeczywistości  są 

stosowane stawki cennikowe. Przypom

niał, że zaoferowane stawki za odbiór odpadów oraz 

za przyjęcie do zagospodarowania są stawkami całkowicie odrębnymi i nie ma podstaw do 

ich  sumowania  lub  kompensowania  wzajemnego.  Przypom

niał,  że  stawki  formularza  są 

podane  w  wielkościach  brutto,  a  cenniki  podają  stawki  netto,  do  których  dla  porównywania 

należy doliczyć 8% VAT. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Wskazał, że oferta wybrana miała cenę wyższą 

od  jego  oszacowania  i  kwoty  planow

ej  do  wydatkowania  na  to  zamówienie.  W  tym 

kontekście nie miał podstaw do żądania wyjaśnień dot. ceny. Wskazał, że łączna cena brutto 

jednostkowa za odbiór zagospodarowania odpadów wskazana w kolumnie 7 formularza to w 

ofercie Odwołującego 1155,60 zł, a w ofercie wybranej 1008,72 zł, co oznacza różnicę 14%. 

Wskaz

ał,  że elementy  oferty  kwestionowane co do  ceny  w  zakresie poszczególnych frakcji 

odpadów poza odpadami komunalnymi zmieszanymi nie stanowią istotnej części ceny oferty, 

mającej skutkować prowadzeniem postępowania wyjaśniającego do tych części np. odpady 

wielkogabarytowe to 6% całości, pozostałe również stanowią nieznaczny procent. Zauważył, 

że  ceny  odbiorów  odpadów  niezależnie  od  stosowania  cennika  przez  punkty  odbioru  są 

negocjowalne.    Dnia  8.12.20

20  r.  zawarł  w  końcowych  godzinach  urzędowania  umowę  z 

wybranym wykonawcą. Był to ostatni dzień, w którym mogło wpłynąć odwołanie i zostało ono 

złożone  po  godz.  22,  tj.  oczywiście  po  godzinach  urzędowania.  Przypomniał,  że  do 

ewentualnego unieważnienia umowy powinny zaistnieć przesłanki potwierdzające zasadność 

zarzutu odwołania, co w jego ocenie nie miało miejsca i co przedstawił w swoim stanowisku. 


Odnośnie wniosku o nałożenie kary finansowej, stoi na stanowisku że nie ma podstaw do jej 

nałożenia, a w razie ewentualnej odmiennej oceny Izby, zauważył, że Zamawiający jest małą 

gminą o rolniczym charakterze i w złej kondycji finansowej.  

Stwierdz

ił  także,  iż  nie  dopuścił  się  uchybienia  w  zakresie  terminu  do  zawarcia  umowy. 

Podkreśla,  że  z  jego  punktu  widzenia  istotna  jest  łączna  cena  jednostkowa  za  odbiór  i  za 

gospodarowanie określonego rodzaju odpadów oraz łączna cena ofertowa. Na tej podstawie 

dokonał wyboru. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

oferty 

kwestionowanej w odwołaniu, jak również stanowiska stron przedstawione na piśmie i 

ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka  ochrony 

prawnej,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  pzp.  W  razie  potwierdzenia  zasadności 

zarzutów  odwołujący  ma  możliwość  uzyskania  zamówienia,  a  tym  samym  realne  jest 

poniesienie  przez  niego  wymiernej  szkody  wobec  udziele

nia  przez  zamawiającego 

zamówienia innemu niż On wykonawcy. 

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych w nim zarzutów Izba uznała, że 

nie podlega ono uwzgl

ędnieniu. 

W  pierwszej  kolejności  skład  orzekający  stwierdza,  że  zamawiający  prowadząc 

przedmiot

owe  postępowanie  naruszył  obowiązujący  przepis  art.  94  ust. 2  ustawy  pzp, 

zgodnie  z  którym  miał    prawo  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z 

zachowaniem 

ustawowego  okresu  wstrzymania  się,  najwcześniej  dnia  9  grudnia  2020  r. 

Okoliczność ta jest w sprawie niesporna, a fakt, że umowę zawarto w końcowych godzinach 

pracy  urzędu zamawiającego,  natomiast  odwołanie i  jego kopia dla zamawiającego  zostały 

wniesione tego samego dnia w godzinach wieczornych, nie zmieniają niniejszej oceny.  

Powyższe  uchybienie  nie miało  jednak  w  ocenie  składu  orzekającego  istotnego  wpływu  na 

wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który został ustalony poprawnie.  

Kluczowy zarzut odwołania i wynikające z niego żądanie, to stwierdzenie, że  pomimo tego, 

że zachodziła podstawa do odrzucenia oferty wybranej jako zawierającej rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia,  czym Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 w związku 

z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  ewentualnie  fakt  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy 

Jantar  8  sp.  z  o.o.  pomimo  tego,  że  istotne  części  składowe  ceny,  w  ofercie  wydają  się 

rażąco  niskie w  stosunku do  przedmiotu  zamówienia i  budzą wątpliwości  co  do  możliwości 


wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego i wynikającymi z 

odrębnych  przepisów,  a  w  związku  z  czym  zachodziła  podstawa  do  wezwania  tego 

wykonawcy 

do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny,  czym 

Zamawiający  naruszył  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  Pzp.  Odwołujący  wniósł  o 

nakaz

anie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty; 

odrzucenia  oferty  jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia ewentualnie nakazanie wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia 

ceny.  Wobec  f

aktu  zawarcia  przez  zamawiającego  umowy  (okoliczność  wyżej  wskazana) 

odwołujący podtrzymując stanowisko wniósł o unieważnienie umowy w zakresie zobowiązań 

niewykonanych i nałożenie na zamawiającego kary finansowej w wysokości 78.478,41 zł tj. 

10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie.  

Skład orzekający stwierdza, że w rozpatrywanej sprawie nie zachodziły ustawowe przesłanki 

zobowiązujące  zamawiającego  do  prowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  w  zakresie 

wysokości zaoferowanej ceny przez  wykonawcę, które miałyby  wynikać z porównania ceny 

do  dokonanego  przez  zamawiającego  oszacowania  własnego  wartości  zamówienia,  jak  i 

porównania  cen  dwóch  złożonych  ofert.  Nie  neguje  się  przy  tym  prawa  zamawiającego  do 

żądania  wyjaśnień  pomimo  braku  takich  przesłanek,  w  tym  w  sytuacji,  gdy  ceny  istotnych 

składowych elementów wydają się rażąco niskie. Zamawiający jednak postępowania w tym 

zakresie  nie  prowadził  i  wskazał,  że  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę  717 

617,86  zł,  a  zestawienie  ceny  ofertowej  JANTAR  8  Sp.  z  o.o.  784  784,15  zł  do  powyższej 

kwoty wskazuje, że jest ona wyższa od szacunku zamawiającego, a przy tym różnica między 

ceną oferowaną przez odwołującego, a ceną oferty wybranej wynosi ok. 11%.  

W  ocenie  Izby  przedstawione  prze

z  odwołującego  wyceny  kosztów  i  cen  odbioru  i 

zagospodarowania (w  całościowym  rozumieniu)  odpadów  poszczególnych  rodzajów,  w  tym 

dominujących  odpadów  komunalnych  zmieszanych  w  relacji  do  znanych  cenników 

stosowanych przez punkty odbioru i zagospodarowania 

(instalacje), zasługują na ocenę jako 

profesjonalne  i  szczegółowe  opracowanie,  co  do  którego  nie  powinno  być  zastrzeżeń. 

Należy  przy  tym  zauważyć,  że  oferta  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  w  istocie  nie 

odzwierciedla stawek stosowanych przez instalacje, le

cz zawiera stawki własne ujednolicone 

przez  wykonawcę  dla  wszystkich  rodzajów  (frakcji)  odpadów,  co  może  być  wynikiem 

uproszczenia  tego  opracowania.  W  efekcie  wykonawca  ten  w  ramach  dopuszczalne 

swobody  kalkulacji,  zastosował  własną,  jednakże  możliwą  wobec  faktu,  iż  prezentowane 

cenniki 

nie  zawierają  cen  urzędowych  lub  z  innych  powodów  wiążących  kontrahentów. 

Zatem wykonawca bierze na siebie ryzyko gospodarcze wynikające z przyjętej własnej formy 

kalkulacji  w  sposób  wiążący  przedstawiony  zamawiającemu  w  ofercie  stanowiącej 

materialną podstawę umowy stron. 


Zatem nawet jeśli niektóre oferowane ceny jednostkowe znacząco odbiegają od przyjętych w 

obrocie, to nie miały one wpływu na ocenę zaoferowanej ceny jako realnej czyli nie noszącej 

znamion rażąco niskiej.  

W świetle powyższego, pomimo stwierdzenia naruszenia przez zamawiającego wskazanego 

przepisu ustawy pzp, wobec ustalenia, że to naruszenie nie miało i nie mogło mieć istotnego 

wpływu  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  orzeczono  jak  w  sentencji  z 

uwzględnieniem art. 192 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku post

ępowania, oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporz

ądzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972)  z  uwzględnieniem 

udokumentowanych rachunkiem poniesionych uzasadni

onych kosztów.  

Przewodniczący:  ………………………………  


wiper-pixel