KIO 3254/20 WYROK dnia 19 stycznia 2021 roku

Data: 18 lutego 2021

WYROK 

z dnia 19 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Członkowie:   

Ernest Klauziński 

Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2021r.  w  Warszaw

ie,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  grudnia  2020r.  przez 

Odwołującego  -  ArchiDoc  S.A.  z  siedzibą  w  Chorzowie,  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego z 

sie

dzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: 

Trimtab  Arteria  Management  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ADS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera  w 

Warszawie 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  nr  8  odwołania  uwzględnionego 

przez Zamawiającego, 

2. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje: 

odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k., ADS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych  

ponowną ocenę i badanie ofert; 

3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 


3.1 zalicza  w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

3.2  zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

zw

iązku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ............................................... 

Członkowie:         ………………………………… 

………………………………... 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Skarb  Państwa  –  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  w 

Warszawie  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. dalej: „Pzp”) postępowanie w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na:  „Świadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych,  usług 

archiwizacyjnych i usług towarzyszących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 087-207812 z dnia 5 maja 2020r. 

W dniu 7 grudnia 2020r. Odwołujący – ArchiDoc S.A. z  siedzibą w Chorzowie wniósł 

odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  zakresie  części  II  zamówienia,  w 

którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  w  zw.  z  art.  65  ust.  1  i 2  ustawy  z  dnia  23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2098 r. poz. 1145 ze zm., dalej jako „k.c.”) oraz art. 7 

ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  -  Trimtab  Arteria Management  Sp.  z  o.o.  Sp. k., 

ADS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Konsorcjum lub Przystępujący) pomimo, że 

wykonawca  ten  wbrew  przepisom  prawa  oraz  postanowieniom  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej:  „SIWZ”)  nie  wniósł  skutecznie  wadium  oraz  nie  wniósł  go  w 

sposób  prawidłowy  tj.  gwarantujący  Zamawiającemu  zabezpieczenie  jego  interesów  i 

potencjalnych  roszczeń  w  przypadkach  wskazanych  w  Pzp,  na  co  wskazuje  wykładnia 

gwarancji  bankowej  w  sposób  uwzględniający  całokształt  okoliczności  towarzyszących 

złożeniu  oświadczenia  woli,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje  –  w 

związku  z  zabezpieczaniem  gwarancją  bankową  pozyskaną  przez  tego  Wykonawcę  oferty 

złożonej  wyłącznie  przez  jednego  z  członków  tego  Konsorcjum  oraz  braku  wskazania  w 

treści gwarancji bankowej części Postępowania w ramach której zabezpiecza ofertę;  

art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Konsorcjum,  pomimo  że  zawiera  ona  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia;  

ewentualnie art. 90 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum do 

udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty pomimo, 

że  wydaje  się  ona  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  powinna  budzić 


wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami przez niego określonymi;  

art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum 

pomimo,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., poz. 

419 ze zm.; dalej: „uznk”);  

art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  odtajnienia 

in

formacji niezasadnie zastrzeżonych przez Konsorcjum jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. 

wyjaśnień  ceny  z  dn.  23  października  2020r.  -  w  zakresie  pozycji  l.p.  I  nr  2  i  7  formularza 

cenowego;   

art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez  wybór  oferty  Konsorcjum  pomimo,  że  nie  jest  to 

oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ;  

art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum do uzupełnienia 

i poprawienia dokumentów;  

art.  26  ust.  4  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konso

rcjum  do  złożenia 

wyjaśnień;  

art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  prowadzenie  Postępowania  w  sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.  

W związku z tak postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o:  

uwzględnienie odwołania,   

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;  

nakazania Zamawiającemu odrzucenia oferty Konsorcjum;  

nakazanie  Zamawiającemu  ujawnienia  informacji  zawartych  w  wyjaśnieniach 

ceny z dn. 23 października 2020r. - w zakresie pozycji l.p. I nr 2 i 7 formularza cenowego;  

nakazania  Zamawiającemu  wezwania  Konsorcjum  do  uzupełnienia 

dokumentów i złożenia wyjaśnień.  

Uzasadniając zarzuty  odwołania Odwołujący  wskazał,  że zgodnie z  częścią II  SIWZ 

lit.  A  pkt  1.2.2.1 (str.  35  SIWZ)  dla części  II  Postępowania Zamawiający  postawił  warunek: 

„Wykonawca  musi  wykazać,  że  wykonał  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co 

najmniej  1  (jedno)  zamówienie  o  wartości  nie  mniejszej  niż  4.000.000,00  zł  brutto, 

polegające  na  świadczeniu,  przez  okres  minimum  24  miesięcy,  usług  polegających  na 

ewidencjonowaniu, 

skanowaniu, 

gromadzeniu

porządkowaniu, 

przechowywaniu, 

udostępnianiu, przygotowywaniu do brakowania i brakowaniu dokumentacji  lub  co najmniej 

2 (dwa) zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto, przez okres 


minimum  24  miesięcy  każde,  polegających  łącznie  na  świadczeniu  usług  polegających  na 

ewidencjonowaniu, 

skanowaniu, 

gromadzeniu, 

porządkowaniu, 

przechowywaniu, 

udostępnianiu, przygotowywaniu do brakowania i brakowaniu dokumentacji”.  

Zdaniem  Odwołującego  Konsorcjum  nie  wykazało  spełnienia  przedmiotowego 

warunku, ponieważ:  

nie  wykazało,  że  w  zakres  zamówień  referencyjnych  wchodziły  wszystkie 

rodzaje usług wymaganych w warunku,  

nie wykazało, że wartości zamówień referencyjnych dla okresu ostatnich 5 lat 

wynoszą dla każdego z nich lub nawet łącznie nie mniej niż 4.000.000,00 zł brutto – wartość 

każdego z  tych zamówień  plasuje się poniżej  tej kwoty,  zaś dodatkowo dla jednego z  tych 

zamówień (Grupa Generali) podano wartość dla okresu dłuższego, niż wskazany w warunku 

okres  5  lat,  co  powoduje,  że  nie  wiadomo  czy  rzeczywista  wartość  tego  zamówienia  dla 

okresu z ostatnich 5 lat dawałaby w ogóle możliwość wykazania spełniania warunku,  

nie wykazało,  że jest  uprawnione do  posługiwania się referencjami  za okres, 

kiedy  zamówienia  referencyjne  były  realizowane  przez  inny  podmiot,  tj.  Arteria  Document 

Solutions Sp. z o.o. 

– spółkę w wyniku podziału której utworzono ADS Sp. z o.o.  

Odwołujący wyjaśnił, że Zamawiający wymagał złożenia wykazu zgodnie ze wzorem 

określonym formularzem numer DP.1. (pkt 13.2.1, str. 40 SIWZ). Konsorcjum nie wypełniło 

jednak  tego  dokumentu  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  bowiem  nie  podało 

informacji  żądanych  w  kolumnie  wykazu  opisanej  w  następujący  sposób:  „Informacje 

pozwalające  na  ocenę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  […]”.  W  kolumnie  tej 

Konsorcjum  zawarło  jedynie  -  przy  każdym  z  obydwu  zamówień  ujętych  w  wykazie  - 

informację o treści: „Udostępnione referencje”. Zatem jedynymi dokumentami, które określają 

zakres  referencyjnych  usług  i  do  których  Konsorcjum  odsyła,  są  właśnie  przedłożone 

referencje. Odwołujący stwierdził, że analizując treść złożonych przez Konsorcjum referencji 

zauważył,  że  w  treści  każdej  z  nich  określono  zakres  świadczonych  usług,  ale  zarówno 

referencja  od  Nest  Bank  S.A.,  jak  i  referencja  od  Gr

upy  Generali  nie  zawiera  usług 

wymaganych  w  warunku,  a  polegających  na:  ewidencjonowaniu,  gromadzeniu, 

porządkowaniu,  przygotowywaniu  do  brakowania  i  brakowaniu  dokumentacji.  Tym  samym 

Konsorcjum  nie  wykazało,  że  spełnia  warunek  udziału  w  Postępowaniu  i  powinno  zostać 

wezwane do uzupełnienia wykazu usług wraz z załączeniem dowodów, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie.  

Kolejno wskazał, że Zamawiający wymagał, aby wykazać się w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert wykonaniem zamówień, które były realizowane przez 

okres  co  najmniej  24  miesięcy  -  każde,  posiadały  łączną  wartość  nie  mniejszą  niż 

4.000.000,00  zł  brutto  i  polegały  na  świadczeniu  określonych  usług.    Okres  wykonywania 


zamówienia  na  rzecz  Grupy  Generali  wykracza  poza  przyjęty  w  warunku  5-letni  okres,  w 

którym  usługi  mogły  być  wykonane.  W  wykazie  usług  Konsorcjum  wskazało,  że  to 

zamówienie  jest  wykonywane  „Od  28-12-2011  do  chwili  obecnej”.  Wartość,  którą  należało 

podać  w  wykazie  usług  dla  tego  zamówienia,  to  wartość  w  odniesieniu  do  okresu  nie 

dłuższego niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, Konsorcjum podało wartość dla 

okresu  dłuższego.    Tym  samym  Konsorcjum  nie  wykazało,  że  spełnia  warunek  udziału  w 

Postępowaniu  i  powinno  zostać  wezwane  do  uzupełnienia  lub  poprawienia  wykazu  usług 

wraz z załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

poprzez  uwzględnienie  w  kolumnie  „Wartość  (brutto)  zamówienia”  wartości  zamówień 

przypadających  na  okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  Konsorcjum  powołuje  się  na  referencje  zapewnione 

przez  członka  tego  konsorcjum,  tj.  ADS  Sp.  z  o.o.  Spółka  ta  została  utworzona  w  dniu 

22.08.2019r.  poprzez  podział  Arteria  Document  Solutions  Sp.  z  o.o.,  przez  przeniesienie 

części  majątku  Arteria  Document  Solutions  Sp.  z  o.o.  na  ADS  Sp.  z  o.o.  (zgodnie  z 

informacją  dostępną  w  odpisie  z  KRS).  Zamówienia  zawarte  w  wykazie  usług  obejmują 

okres,  kiedy  rzekomo  były  świadczone  przez  ADS  Sp.  z  o.o.  -  od  22.08.2019r.,  jak  i  okres 

kiedy były realizowane przez Arteria Document Solutions Sp. z o.o. Okres ich realizacji przez 

ADS  

Sp. z o.o. jest jednak zbyt krótki do wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu.  

ADS  Sp.  z  o.o.  świadczyła  samodzielnie  usługi  referencyjne  po  jej  utworzeniu  przez  okres 

krótszy,  niż  wymagany  w  warunku  okres  minimum  24  miesięcy  dla  każdej  z  usług 

referencyjnych. Okres rzekomego świadczenia usług przez ADS Sp. z o.o. od momentu jej 

utworzenia  do  momentu  składania  oferty  wynosi  niecałe  13  miesięcy  (od  22.08.2019  do 

15.09.2020r.).  Tym  samym  Konsorcjum,  aby  mieć  szansę  wykazania  spełniania  warunku, 

musiało  powołać  się  w  wykazie  również  na  okres,  w  którym  zamówienia  referencyjne 

świadczyła  spółka,  z  podziału  której  utworzono  ADS  Sp.  z  o.o.,  tj.  Arteria  Document 

Solutions  Sp.  z  o.o.  Zdaniem  Odwołującego,  Konsorcjum  powinno  wykazać,  że  ADS  Sp.  z 

o.o. jest uprawione do powoływania się na referencje z okresu, kiedy usługę na rzecz Nest 

Bank S.A., jak i Grupy Generali świadczyła Arteria Document Solutions Sp. z o.o.  Wyjaśnił, 

że podział przez wydzielenie jest jedną z form podziału spółki, przewidzianych w art. 529 § 1 

kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”). Polega on w uproszczeniu na przeniesieniu części 

majątku  spółki  dzielonej  do  innej  spółki  lub  spółki  nowoutworzonej.  W  trakcie  podziału  na 

spółkę nowo utworzoną przechodzą nie tylko określone prawa, ale także i obowiązki. Kodeks 

spółek  handlowych  przewiduje  w  art.  531  ksh  zasadę  częściowej  sukcesji  uniwersalnej. 

Przepis 

art.  531  §  1  ksh  wskazuje,  iż  spółki  nowo  utworzone  wstępują  w  ogół  praw  i 

obowiązków  spółki  dzielonej,  przydzielonych  w  planie  podziału,  czyli  na  spółkę  nowo 


utworzoną  –  ADS  Sp.  z  o.o.  przechodzi  tylko  część  majątku  spółki  dzielonej.  Wskazać 

należy, że wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru (art. 530 § 1 zd. 2 

ksh).  Przejście  majątku  następuje  na  mocy  ustawy,  bez  konieczności  przenoszenia 

poszczególnych składników majątkowych czy też poszczególnych zobowiązań z osobna. Na 

spółkę  nowo  zawiązaną  przechodzą  w  drodze  częściowej  sukcesji  uniwersalnej  wszelkie 

składniki spółki dzielonej przypisane spółce w planie podziału, w tym także prawa rzeczowe, 

składniki  niematerialne  i  prawne,  wierzytelności,  roszczenia.  Nie  zachodzi  konieczność 

z

miany dotychczasowych umów, których stroną była spółka dzielona (wydzielająca), gdyż z 

mocy  prawa  jako  następca  prawny  stroną  w  tych  stosunkach  -  zgodnie  z  planem  podziału 

stanie  się  spółka  nowo  tworzona.  W  wyniku  utworzenia  nowej  spółki  przez  podział 

prze

chodzi  na  nią  jakaś  część  przedsiębiorstwa  spółki,  z  którego  jest  ona  wydzielana. 

Definicję  przedsiębiorstwa  zawiera  art.  551  kc,  który  stanowi,  że:  Przedsiębiorstwo  jest 

zorganizowanym  zespołem  składników  niematerialnych  i  materialnych  przeznaczonym  do 

pr

owadzenia działalności gospodarczej.  

Zdaniem  Odwołującego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  wiedza  i  doświadczenie,  którego 

wyrazem są referencje również wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Zdaniem Odwołującego, 

Konsorcjum  powinno  wykazać,  że  zostały  przeniesione  na  ADS  Sp.  z  o.o.  takie  składniki 

przedsiębiorstwa spółki Arteria Document Solutions Sp. z o.o., które pozwalają na ocenę, że 

ADS  Sp.  z  o.o.  jest  w  stanie  wykonać  zamówienie  tak,  jakby  to  uczyniła  Arteria  Document 

Solutions  Sp.  z  o.o.  i  została  przeniesiona  taka  zorganizowana  część  przedsiębiorstwa  (w 

tym składnik w postaci wiedzy i doświadczenia), która na to pozwala. W świetle powyższych 

rozważań, zdaniem Odwołującego, Zamawiający powinien wezwać Konsorcjum do złożenia 

wyjaśnień,  w  ramach  których  Konsorcjum  wykaże,  że  jest  uprawniony  do  posługiwania  się 

referencjami dla zamówień realizowanych przez Arteria Document Solutions Sp. z o.o.  

Uzasadniając  zarzut  dotyczący  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, Odwołujący wskazał, że zgodnie z częścią II SIWZ lit. C 

pkt  1.1  lit.  b)  (str.  47  SIWZ)  dla  części  II  Postępowania  Zamawiający  wymagał  wniesienia 

wadium  w  wysokości:  150.000,00  zł  (słownie:  sto  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100).  

Konsorcjum złożyło gwarancję bankową - Gwarancja nr KLG68536IN20 – wystawioną przez 

ING  Bank  Śląski  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach.  Gwarancja  ta  została  jednak  wystawiona 

jedynie  na  jednego  z  członków  Konsorcjum–  Trimtab  Arteria  Management  

Sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Warszawie,  tymczasem  wykonawcą  składającym  ofertę  w 

Postępowaniu jest konsorcjum, a nie pojedynczy wykonawca. Co więcej, w gwarancji tej nie 

wskazano dla której części Postępowania została ona wystawiona. Odwołujący wskazał, że 

kwestię  prawidłowości  wadium  wniesionego  przez  jednego  członka  konsorcjum  rozstrzygał 

Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. IV CSK 86/17, uznając, że 


jeżeli wadium wniesione zostało w formie gwarancji ubezpieczeniowej, o przesłankach jego 

realizacji  decyduje  - 

jak  wyjaśniono  -  treść  gwarancji.  W  sytuacji,  w  której  jako  dłużnika 

(zleceniodawcę,  dostawcę,  wykonawcę,  oferenta)  zobowiązanego  do  zaspokojenia 

zabezpieczanego  roszczenia  wskazano  w  gwarancji  jedynie  jednego  z  wykonawców 

ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  a  wskazane  w  gwarancji  przyczyny 

uzasadniające  żądanie  zapłaty  pokrywają  się  z  wymienionymi  w  art.  46  ust.  4a  i  5  Pzp, 

decydujące  znaczenie  dla  oceny,  czy  wadium  wniesiono  prawidłowo,  powinna  mieć 

wykładnia zastrzeżenia „z przyczyn leżących po jego stronie” (por. art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 

3 Pzp).  

Odwołujący  stwierdził,  że  analizując  treść  gwarancji  bankowej  złożonej  przez 

Konsorcjum  ustalił,  że  jako  „Wykonawcę”  jednoznacznie  zdefiniowano  w  niej  -  Trimtab 

Arteria Management Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie. Z treści tej gwarancji wynika, że 

gwarancja  zabezpiecza  ofertę  złożoną  przez  tak  zdefiniowanego  „Wykonawcę”,  o  czym 

świadczą m.in. następujące sformułowania:   

„Zostaliśmy  poinformowani,  że  nasz  klient  -  TRIMTAB  ARTERIA  MANAGEMENT 

SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SK  Z  SIEDZIBĄ  W  WARSZAWIE, 

ADRES:  UL.STAWKI  2A,  00-

193  WARSZAWA,  zwany  dalej  "Wykonawcą",  zamierza 

przystąpić do przetargu, którego przedmiotem jest, [..], -    […]  oferta  Wykonawcy  została 

wybrana, lecz:  

a) 

Wykonawca  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego 

na warunkach określonych w ofercie; lub  

b) 

Wykonawca  nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy; lub  

c) 

zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub  

2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie […]”.  

W  konsekwencji,  zdaniem  Odwołującego,  gwarancja  bankowa,  a  w  tym  treść 

wszystkich  przesłanek  płatności,  odnoszą  się  wyłącznie  do  „Wykonawcy”  -  Trimtab  Arteria 

Management  Sp.  z  o.

o.  s.k.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Załączony  do  oferty  Konsorcjum 

dokument gwarancji bankowej nie określa w sposób właściwy wykonawcy, którego działania 

lub  zaniechania mogą stanowić  podstawę roszczeń  Zamawiającego  o wypłatę kwot  z  tejże 

gwarancji.  Podkreślił,  że  w  treści  gwarancji  bankowej  załączonej  do  oferty  Konsorcjum  nie 

wskazano  przy  zdefiniowanym  „Wykonawcy”,  że  działa  on  jako  lider,  pełnomocnik  czy  w 

imieniu własnym i na rzecz innego podmiotu. W treści gwarancji bankowej oferent musi być 

wskazany  prawi

dłowo,  co  oznacza,  że  muszą  być  w  niej  wymienieni  wszyscy  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  a  przynajmniej  być  zachowana  „wersja 

minimum”, tj. jeśli  wymieniony  jest  jeden  z tych wykonawców,  to  powinno być  zaznaczone, 


że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona 

gwarancją. Rolą wadium – gwarancji bankowej jest zabezpieczenie oferty. W tym kontekście 

należy zauważyć, że oferta złożona przez konsorcjum nie jest tym samym, co oferta złożona 

przez konsorcjanta - 

co do tego poglądy w praktyce zamówień publicznych są jednolite. Nie 

powinno też budzić  wątpliwości, że oferent zarówno  w treści oferty, jak i w treści gwarancji 

wadialnej  tę  ofertę  zabezpieczającej  powinien  być  ten  sam.  Jeśli  więc  nie  jest  to  ten  sam 

oferent,  nie  można  przypisać  danej  gwarancji  do  danej  oferty  -  tym  samym  z  jednej  strony 

nie ma więc oferty zabezpieczonej gwarancją wadialną, a z drugiej  - gwarancją nie została 

zabezpieczona złożona oferta. Tym samym nie ma znaczenia, że w danej gwarancji została 

podana  prawidłowa  nazwa  postępowania,  kwota  wadium,  bezwzględne  i  nieodwołalne 

zobowiązanie do wypłaty - jeśli nie ma „tylko” oferty, którą owa gwarancja zabezpiecza.  

W  opinii  Odwołującego,  rozszerzająca  interpretacja  treści  gwarancji  bankowych 

polegająca  na  przyjęciu,  że  wskazanie  jednego  z  konsorcjantów  w  treści  przedmiotowych 

dokumentów  zabezpiecza  interes  Zamawiającego  w  toku  postępowania  jest 

niedopuszczalna,  nie  znajduje  jakiegokolwiek  uzasadnienia,  ani  w  obowiązujących 

przepisach  prawa,  ani  tym  bardziej  w  istocie  i  charakterze  przedmiotowego  dokumentu. 

Należy wziąć pod uwagę, że konsorcjum nie jest osobnym podmiotem prawnym, lecz grupą 

podmiotów  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia.  Konsorcjum  nie  jest 

uważane  z  mocy  prawa  za  podmiot  prawa,  mogący  we  własnym  imieniu  zaciągać  prawa  i 

obowiązki. Wobec powyższego istotne znaczenie może mieć okoliczność, który z członków 

konsorcjum  np.  odmówił  zawarcia  umowy,  co  powinno  skutkować  zatrzymaniem  wadium. 

Zatem  oświadczenie  złożone  przez  Zamawiającego  zawierające  wskazanie,  że  jest  ono 

składane  w  związku  z  udziałem  ADS  Sp.  z  o.o.  w  Postępowaniu  w  ramach  Konsorcjum 

dawałoby  wystawcy  gwarancji  możliwość  uchylenia  się  od  zapłaty.  Zwłaszcza,  że  to  w 

oparciu  o  potencjał  tego  podmiotu  Konsorcjum  stara  się  wykazać  spełnienie  warunków 

udziału w  Postępowaniu  i to  przede wszystkim  działania i  zaniechania tego  podmiotu  będą 

ewentualnie  powodować  zatrzymanie  wadium.  Takie  oświadczenie  Zamawiającego  byłoby 

bowiem  sprzeczne  z  treścią  przedmiotowej  gwarancji,  która  jako  Wykonawcę  definiuje 

wyłącznie Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie. Dlatego też 

umowa winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które nie będą 

dawały  jej  stronom,  czyli  beneficjentowi  i  gwarantowi,  pola  do  interpretacji.  Gwarancja 

bankowa Konsorcjum wymagań tych nie spełnia.  

Ponadto,  Odwołujący  wskazał,  że  treść  gwarancji  bankowej  złożonej  przez 

Konsorcjum budzi zasadnicze wątpliwości również z tego powodu, że nie określa ona części 

Postępowania dla której  została ona  złożona,  co może zamykać  Zamawiającemu  drogę  do 

dochodzenia  roszczeń.    Abstrakcyjny  charakter  gwarancji  bankowej  powoduje,  że 

powoływanie  się  przez  zamawiającego  na  okoliczności  dotyczące  jego  relacji  z 


wy

konawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  nie  będzie  skuteczne 

względem  gwaranta.  W  takiej  sytuacji  oferta  Konsorcjum  powinna  zostać  odrzucona  na 

podstawie  art.  89  ust  1  pkt  7b  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp,  ponieważ  Wykonawca  ten  wbrew 

przepiso

m  prawa  nie  wniósł  skutecznie  wadium,  a  przynajmniej  nie  wniósł  go  w  sposób 

prawidłowy tj. gwarantujący Zamawiającemu zabezpieczenie jego interesów i potencjalnych 

roszczeń  w  przypadkach  wskazanych  w  ustawie,  w  szczególności  w  art.  46  ustawy  Pzp,  a 

zaniech

anie jej odrzucenia stanowi naruszenie wskazanych przepisów.  

Uzasadniając  zarzut  dotyczący  rażąco  niskiej  ceny  Odwołujący  wskazał,  że 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w zakresie części II na kwotę  35 375 438,83 zł 

brutto,  na  podstawie  ofert  złożonych  przez  wykonawców  w  odpowiedzi  na  ogłoszenie 

Zamawiającego  zamieszczonego  na  stronie  www  GITD  dot.  szacowania  wartości 

zamówienia na „Świadczenie kompleksowych usług pocztowych, usług wydruku masowego 

korespondencji,  usług  archiwizacyjnych  i  usług  towarzyszących  w  Głównym  Inspektoracie 

Transportu Drogowego”. W przedmiotowym Postępowaniu dla części II zamówienia złożone 

zostały 3 oferty Wykonawców:  

a) 

Konsorcjum 

– wartość oferty: 19 554 811,06 zł brutto,  

b) 

Odwołujący – wartość oferty:  25 442 249,77 zł brutto,  

c) 

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 

– wartość oferty: 27 415 129,40 zł brutto.  

Oferta  Konsorcjum  okazała  się  niższa  w  stosunku  do  wartości  przedmiotu 

zamówienia powiększonej od podatek VAT o 45 % oraz o 26% od średniej pozostałych ofert. 

Ceny 

ofertowe  zostały  podane  na  podstawie  Formularza  cenowego  OF.2.  stanowiącego 

załącznik  do  oferty.  W  formularzu  cenowym  wykonawcy  obowiązani  byli  podać  ceny 

jednostkowe  netto  i  brutto  wraz  wartością  netto  i  brutto  wynikającej  z  przemnożenia  cen 

jednostkowych 

i szacowanego wolumenu w okresie 72 miesięcy.  

Odwołujący  dodatkowo  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  zapisami  §.9  ust.  9.2  ISTOTNYCH 

POSTANOWIEŃ UMOWY (IPU) CZĘŚĆ II, Zamawiający przewidział rozliczanie miesięczne 

na  podstawie  faktycznie  zrealizowanych  czynności  w  danym  miesiącu  kalendarzowym  w 

oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe brutto dla usług określonych w l.p. I poz. nr 1, 2, 5, 

6 Formularza cenowego OF.2. Usługi określone w l.p. I poz. nr 3, 4 Formularza cenowego 

OF.2  rozliczane  będą  po  zakończeniu  trwania  okresu  archiwizacji  na  podstawie 

zaoferowanych  cen  jednostkowych.  Usługa  określona  w  l.p.  I  poz.  7  za  przejęcie 

dokumentacji  od  dotychczasowego  wykonawcy  rozliczona  zostanie  po  jej  wykonaniu  na 

podstawie  zaoferowanej  ceny  jednostkowej  i  wolumenu  przejętej  dokumentacji.  Usługa 

integracji  określona  w  l.p.  II  rozliczona  zostanie  jednorazowo  po  jej  wykonaniu.  W  takim 

przypadku  ceny  jednostkowe  nie  są  jedynie  składnikiem  ceny  łącznej  (wynagrodzenia 

wykonawcy),  lecz  pełnią  funkcję  samodzielnych  cen  rozliczeniowych,  w  oparciu  o  które  w 


każdym  miesiącu  realizacji  usługi  jest  naliczane  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wobec 

tego,  to  również  ceny  jednostkowe  powinny  być  oceniane  w  kategorii  rażąco  niskiej  ceny 

oraz  pod  kątem  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Ponadto  zgodnie  z  wymogiem 

Zamawiającego  opisanym  w  ust.  5.2  części  III  SIWZ  „Cena  ma  się  składać  wyłącznie  z 

czynników do niej przynależnych i nie jest dopuszczalne przenoszenie kosztów i  wydatków 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami”.   

W  opinii  Odwołującego  rażąco  niska  cena  oferty  Konsorcjum  wynika  przede 

wszystkim z niedoszacowania 2 poniżej wskazanych elementów zamówienia określonych w 

Formularzu cenowym OF.2:  

Cena za usługę z pozycji l.p. I nr 2 - „Skanowanie i rozpoznawanie w postaci 

umożliwiającej  edycję  dokumentów  odesłanych,  oraz  umieszczenie ich wraz  z  referencją  w 

bazie danych Zamawiającego”.  

Cena  za  usługę  z  pozycji  l.p.  I  nr  7  -  „Przejęcie  dokumentacji  od 

dotychczasowego Wykonawcy”.  

Odwołujący  wskazał,  że  Konsorcjum  pismem  z  dn.  16  października  2020r.  zostało 

wezwane  przez  Zamawiającego  w  trybie  art.  90  ust.  1  i  1a  pkt  1)  Pzp  do  udzielenia 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty tego Wykonawcy. W 

przedmiotowym  wezwaniu  wskazano  m.in.:  „[…]  Zamawiający  -  Skarb  Państwa  -  Główny 

Inspektorat  Transportu  Drogowego,  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 

dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny,  w  szczególności  w  zakresie:  […]”.  Wyjaśnił    że 

wyjaśnienia  ceny,  które  złożyło  Konsorcjum  nie  zostały  Odwołującemu  udostępnione  jako 

objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  wobec  czego  nie  ma  on  możliwości  precyzyjnego 

odniesienia  się  do  ich  treści.    Jednak  w  jego  ocenie,  wyjaśnienia  ceny  złożone  przez 

Konsorcjum w pozycjach l.p. I nr 2 i 7 formularza cenowego w są na tyle ogólne, że w świetle 

ugruntowanego  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  Zamawiający  powinien  uznać,  że 

nie złożono ich w ogóle.  Stwierdził, że Konsorcjum zapewne przedstawiło ogólną kalkulację, 

bez  odniesienia  się  do  specyficznych  uwarunkowań  tego  Wykonawcy,  odzwierciedlających 

jego  sytuację.  Poszczególne  koszty  zostały  zapewne  przedstawione  (być  może  poza 

nielicznymi  wyjątkami)  w  sposób  ogólny,  bez  jakiegokolwiek  wyjaśnienia,  pokazania 

metodologii  ich  wyliczenia,  sposobu  kalkulacji.  Dlatego  też  wyjaśnienia  te  nie  poddają  się 

weryfikacji.  Konsorcjum  przedstawiło  zapewne  jedynie  wartości  kosztów  rodzajowych. 

Wyjaśnienia  nie  zawierały  cen  jednostkowych  czy  cen  wchodzących  w  skład  kosztów 

rodzajowych,  nie  wykazywały  co  było  podstawą  takiego  skalkulowania  ceny  oferty,  co 

stan

owi  o  ich  wadliwości  (podobnie  KIO  311/17).  Odwołujący  zakłada,  że  Konsorcjum  w 

wyjaśnieniach  ceny  zaprzeczyło,  aby  zaoferowana  cena  była  rażąco  niska,  jednakże  nie 

sprostało  ono  swojemu  obowiązkowi  wynikającemu  z  dyspozycji  art.  90  ust.  2  i  3  ustawy 


Pzp. 

Złożone  przez  Konsorcjum  wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  winny  być 

konkretne,  wyczerpujące  i  rozwiewające  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do  możliwości 

wykonania przedmiotu  zamówienia  zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego określonymi  w 

SIWZ lub wynika

jącymi z odrębnych przepisów. To na Konsorcjum bowiem ciąży obowiązek 

wykazania,  jakie  obiektywne  czynniki  pozwoliły  jej  na  obniżenie  ceny  oferty  oraz  w  jakim 

stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została obniżona – czego nie uczyniło. 

Odnosząc  się  do  wyjaśnień  ceny  Konsorcjum  w  pozycjach  l.p.  I  nr  2  i  7 formularza 

cenowego należy wskazać, że nie przedstawiono w nich szczegółowej kalkulacji cenowej  – 

co  jest  niezbędne  w  świetle  ugruntowanego  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej. 

Ogromna różnica cenowa całej wartości oferty, jak i różnice w najistotniejszych pojedynczych 

pozycjach  cenowych  powinny  były  skłonić  Zamawiającego  do  bardzo  wnikliwej  analizy 

wszystkich  wyjaśnień  Konsorcjum  pod  kątem  oceny,  z  czego  wynika  taka  oszczędność 

wykonania  zamówienia.  Skoro  Zamawiający  nie  dopuszczał  przenoszenia  kosztów  i 

wydatków  między  poszczególnymi  pozycjami  cenowymi,  to  niewątpliwie  powinien  dokonać 

wnikliwej  analizy,  czy  każda  z  cen  rażąco  niskich  składa  się  ze  wszystkich  czynności 

niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  usługi  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  oraz  czy  będzie 

możliwa  realizacja  usług  za  takie  ceny  w  określonym  przez  Zamawiającego  zakresie.  W 

ocenie Odwołującego, Zamawiający takiej analizy zaniechał.  

Odwołujący  podniósł,  że  Konsorcjum  nie  przedstawiło  żadnych  dowodów  na 

możliwość optymalizacji wynikającej z zastosowanych rozwiązań technicznych. Konsorcjum 

najpewniej, a w szczególności w  zakresie pozycji l.p. I nr 2 formularza cenowego powołało 

się  na  możliwości  optymalizacji  ceny  wynikającej  z  zastosowania  systemów  odczytu  OCR. 

Najpewniej  teza  ta  nie  została  w  żaden  sposób  udowodniona.  Jest  to  typowy  „wybieg” 

niektórych wykonawców, którzy próbując za wszelką cenę pozyskać zamówienie zasłaniają 

się  ogólnikowymi  tezami  o  wyjątkowo  wydajnych  narzędziach,  które  w  praktyce  nie  są  w 

stanie  nawet  zbliżyć  się  do  wartości  deklarowanych  przez  producenta  czy  dystrybutorów. 

Odwołujący jest przekonany, że w tym przypadku jest podobnie i wyjaśnienia nie zawierają 

żadnych dowodów potwierdzających możliwość realizacji tej usługi w oparciu wyłącznie lub 

prawie  wyłącznie  o  system  OCR.  Konsorcjum  nie  załączyło  do  wyjaśnień  dowodów 

potwierdzających  wysokość  kosztów,  co  dyskwalifikuje  te  wyjaśnienia.  Jeśli  zaś 

przedstawiono jakieś dowody (zostały one zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa), to 

są to jedynie wybiórcze dowody w  zakresie wybiórczo wybranych kosztów. Konsorcjum nie 

udowodniło  pełnych,  a  nawet  istotnych  kosztów  wykonania  zamówienia.  Jeśli  natomiast 

złożono  jakieś  oferty  od  dostawców/podwykonawców/usługobiorców,  to  Odwołujący  nie 

znając treści tych ofert wskazuje, że:  

a) 

utajnione  „oferty”  nie  stanowią  wiążących  prawnie  ofert,  lecz  są  jedynie 

informacją  handlową.  Art.  66  k.c.  stanowi,  iż  oświadczenie  drugiej  stronie  woli  zawarcia 


umowy  stanowi  ofertę,  jeżeli  określa  istotne  postanowienia  tej  umowy.  Przede  wszystkim 

oferta  musi  określać  adresata  oferty,  przedmiot  oferty  oraz  termin  związania  ofertą. 

Szczególnie istotny jest określony termin związania ofertą, ponieważ art. 66 § 2 k.c. stanowi 

o  braku  związania  ofertą  w  przypadku  zaniechania  jej  natychmiastowego  przyjęcia:  §  2: 

Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, 

oferta  złożona  w  obecności  drugiej  strony  albo  za  pomocą  środka  bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość  przestaje  wiązać, gdy  nie zostanie  przyjęta  niezwłocznie; 

złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł 

w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia;  

b) 

„oferty”  te  nie  określają  precyzyjnie  wolumenu  poszczególnego  asortymentu 

niezbędnego  do  prawidłowej  realizacji  usług,  lecz  wolumen  ten  jest  zaniżony,  co  nie 

wykazuje ich dostępności w pełnym wymaganym zakresie. Oznacza to, że obecna wycena 

oferty  została  dokonana  w  sposób  nierzetelny  i  nieprawidłowy  oraz  nie  wykazuje 

rzeczywistych  kosztów  niezbędnych  do  poniesienia  przez  Konsorcjum  w  celu  realizacji 

zamówienia;   

c) 

„oferty” nie określają precyzyjnie ich przedmiotu i nie sposób na ich podstawie 

ustalić czego one dotyczą;  

d) 

„oferty”  nie  zwierają  dat  ich  złożenia  lub  zawierają  daty  po  złożeniu  ofert,  co 

wskazuje, że kalkulacja ceny miała miejsce dopiero po złożeniu oferty w Postępowaniu;  

e) 

podsumowując  wystąpienie  przynajmniej  niektórych  z  tych  okoliczności 

dyskwalifikuj

e  ten  dowód  i  świadczy  o  tym,  że  są  to  po  prostu  oferty  pozyskane  od 

zaprzyjaźnionych dostawców, lecz bez pokrycia.   

Odwołujący podniósł również, że Konsorcjum nie uwzględniło wszystkich kosztów, a 

ponadto  wskazał,  że  w  wyjaśnieniach  ceny  Konsorcjum  prawdopodobnie  nie  uwzględniło 

następujących kosztów:  

koszty pracy 

– w kalkulacji nie przedstawiono kosztów pracy lub nie wykazało, 

że koszty pracy - których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie jest niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę,  

nie  p

rzedstawiono  kalkulacji  kosztów  zatrudnienia  pracowników,  ani  nie 

przedstawiono  żadnych  dowodów  na  wykazanie  stawek  zatrudnienia.  Nie  wykazano,  aby 

Konsorcjum  zatrudniało  osoby  po  stawkach  wyższych  niż  minimalne,  ale  również  nie 

wykazano,  że  stawki  po  których  rzeczywiście  zatrudnia  osoby  pozwalały  uznać,  że 

zaoferowana  cena  pozwala  pokryć  te  koszty.  Rzecz  w  tym,  że  obowiązek  zatrudnienia  po 

stawkach  nie  niższych,  niż  minimalne,  to  obowiązek  ustawowy  podlegający  weryfikacji,  ale 

oprócz  tego  weryfikacji  podlega  także  okoliczność,  czy  rzeczywiste  stawki  zatrudnienia  nie 

wskazują,  że realizacja zamówienia odbywa się poniżej  kosztów  produkcji. W tym  zakresie 


brakuje wyjaśnień, brakuje jakiejkolwiek kalkulacji, która dawałaby jakąkolwiek podstawę do 

wnioskowania, 

że została ona dokonana w sposób prawidłowy,  

koszty ogólnozakładowe – koszty obsługi kadrowej, księgowej, prawnej, kadry 

kierowniczej, które są normalnymi kosztami funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz 

wynagrodzenie  pracowników  i  utrzymanie  ich  biur,  które  jest  związane  z  realizacją 

zamówienia,  

koszty pozyskania/wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

finansowania  zamówienia.  Ponadto  zamówienie  o  tej  wartości  wymaga  najpewniej 

finansowania  zewnętrznego  –  kredyt  obrotowy,  co  stanowi  kolejny  istotny  koszt.  Zauważyć 

przy  tym  należy,  że  jeśli  Konsorcjum  byłoby  w  stanie  sfinansować  zamówienie  bez 

zewnętrznego  finansowania,  to  byłaby  to  istotna  i  sprzyjająca  dla  tego  Wykonawcy 

okoliczność realizacji zamówienia, którą wówczas podniesiono by w wyjaśnieniach ceny.  

W zakresie rażąco niskiej ceny usług oferty złożonej przez Konsorcjum dla pozycji l.p. 

I nr 2 Formularza cenowego OF.2 za „Skanowanie i rozpoznawanie w postaci umożliwiającej 

edycję  dokumentów  odesłanych,  oraz  umieszczenie  ich  wraz  z  referencją  w  bazie  danych 

Zamawiającego”  Odwołujący  zauważył,  że  jest  to  cena  najistotniejsza  z  punktu  widzenia 

całego  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  szacunkowy  wolumen  ilości  sztuk  dokumentów  do 

przeprocesowania w ramach tej usługi jest na tyle duży, że ma największy wpływ na łączną 

cenę  oferty  i  niedoszacowanie  tej  ceny  przez  Konsorcjum  powoduje  znaczące  zaniżenie 

wartości  oferty  dla  całego  zamówienia.  Ponadto  wyjaśnił,  że  należy  uwzględnić,  że  cena 

określona  w  pozycji  l.p.  I  nr  2  Formularza OF.2  to  cena  jednostkowa  stanowiąca  kryterium 

oceny  ofert,  w  ramach  którego  „Cena  jednostkowa  za  usługę  skanowania”  poddana  jest 

ocenie  Zamawiającego.  Zgodnie  z  zapisami  określonymi  w  punkcie  B  dla  części  II 

zamówienia  część  II  SIWZ  WARUNKI  SZCZEGÓLNE  (WSZ)  maksymalna  liczba  punktów 

możliwa do uzyskania za cenę jednostkową brutto przez Wykonawcę wynosi 5 pkt. Zdaniem 

Odwołującego  dodatkowa  punktacja  miała  wpływ  na  przyjętą  przez  Konsorcjum  kalkulację 

ceny  z  pozycji  l.p.  I  nr  2  Formularza  OF.2  i  zaniżenie  ceny  w  celu  osiągnięcia  wyższej 

punktacji.  W  przedmiotowym  Postępowaniu  wykonawcy  zaoferowali  ceny  jednostkowe  za 

wykonanie  usługi  „Skanowania  i  rozpoznawanie  w  postaci  umożliwiającej  edycję 

dokumentów  odesłanych,  oraz  umieszczenie  ich  wraz  z  referencją  w  bazie  danych 

Zamawiającego”-  określonej  w  pozycji  l.p.  I  nr  2  Formularza  cenowego  OF.2  na 

następującym poziomie cenowym:  

a) 

Konsorcjum 

– cena jednostkowa 0,59 zł brutto za szt.,   

b) 

Odwołujący – cena jednostkowa 1,09 zł brutto za szt.,  

c) 

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 

– cena jednostkowa 1,07 zł brutto za szt.  


Wartość brutto ofert wykonawców za wykonanie usługi określonej w pozycji l.p. I nr 2 

Formularza cenowego OF.2 w ilości 13 326 940 szt. dokumentów oszacowana została przez 

Wykonawców na poziomie:   

a) 

Konsorcjum 

– cena 7 868 225,38 zł brutto.  

b) 

Odwołujący – cena 14 526 364,60 zł brutto.  

c) 

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 

– cena 14 259 825,80 zł brutto.  

Uwzględniając powyższe, Odwołujący wskazał, że cena jednostkowa Konsorcjum jest 

o  45%  niższa  od  średniej  wartości  cen  pozostałych  Wykonawców,  co  przy  tak  dużym 

wolumenie  ilościowym  na  poziomie  13  326  940  szt.  obniża  wartość  oferty  Konsorcjum  za 

wykonanie  tej  usługi  o  6  663  470,00  zł  brutto  w  stosunku  do  ceny  Odwołującego. 

Zaoferowana przez Konsorcjum cena je

dnostkowa w wysokości 0,59 zł za wykonanie usługi 

„Skanowania  i  rozpoznawanie  w  postaci  umożliwiającej  edycję  dokumentów  odesłanych, 

oraz umieszczenie ich wraz z referencją w bazie danych Zamawiającego” jest ceną rażąco 

niską, w porównaniu do cen pozostałych wykonawców, nierealistyczną do wykonania usługi 

zgodnie z wymogami SIWZ. Cena za wykonanie usługi z pozycji l.p. I nr 2 formularza została 

nierzetelnie skalkulowana. Konsorcjum nie wyceniło pełnego zakresu czynności określonych 

w SIWZ.  Zgodnie z wymoga

mi Zamawiającego w cenie usługi określonej w pozycji l.p. I nr 2 

Formularza  cenowego  OF.2,  należało  skalkulować  koszty  realizacji  co  najmniej  takich 

czynności  jak  wskazano  poniżej.  Przy  poszczególnych  czynnościach  wskazano 

pracochłonność w sekundach na dokument sprawy:  

1. Ewidencjonowanie dokumentacji:  

a. nadanie i przekazanie informacji o unikatowym numerze przesyłki/dokumentu –  3 

sekundy / dokument,  

b.  przekazanie  informacji  zawierających  co  najmniej  dane  nadawcy  przesyłki  (imię, 

nazwisko,  adres),  dat

ę  nadania  przesyłki,  numer  nadawczy  przesyłki,  datę  wpływu 

korespondencji,  numer  sprawy  której  korespondencja  dotyczy  -  część  danych  może  być 

odczytana w procesie pozyskania danych do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego  

– 6 sekund / dokument,  

Skanowanie  wraz  z  przygotowaniem  korespondencji  do  skanowania,  na  którą 

składają się następujące elementy:  

a. 

wypakowanie  korespondencji  z  transportu,  wyjęcie  listów  z  worków 

pocztowych,  przekazanie  korespondencji  na  stanowiska  do  procesowania,  przygotowanie 

wsadów do automatycznego rozcięcia kopert – 4 sekundy / dokument,  

b. 

rozcięcie kopert z użyciem automatycznego otwieracza do kopert z odesłaną 

korespondencją  – 1 sekunda / dokument,  

c. 

wyjęcie dokumentów z koperty oraz rozłożenie i rozprostowanie zagięć, złożeń 

papieru wyjętego z koperty – 4,5 sekundy / dokument,  


d. 

rozszycie  dokumentów  -  usunięcie  ewentualnych  koszulek,  zszywek, 

spinaczy, części plastikowych, które mogą być umieszczone sporadycznie w korespondencji  

– 0,1 sekundy / dokument,  

e. 

sp

rawdzenie  czy  w  kopercie  znajduje  się  dokumentacja  jednej  lub  więcej 

spraw 

–  1 sekunda / dokument,  

f. 

oznaczenie  pierwszego  dokumentu  z  przesyłki  indywidualnym  znacznikiem 

(np. naklejenie kodu kreskowego) 

– 3 sekundy / dokument,  

g. 

opatrzenie  każdego  dokumentu  pieczęcią  kancelaryjną  z  datą  wpływu 

(zgodnie z instrukcją kancelaryjną) – 2 sekundy / dokument,  

h. 

weryfikacja 

poprawności 

podziału 

dokumentów 

na 

formularze 

niestandardowe pisma przychodzące oraz komórki organizacyjne – 0,4 sekundy / dokument,  

i. 

ułożenie dokumentów do skanowania wsadowego – 2 sekundy / dokument,  

j. 

skanowanie  kompletów  dokumentów  (4-6  stron)  na  wysokowydajnych 

skanerach wsadowych do masowego skanowania dokumentacji 

– 4,4 sekundy / dokument,  

k. 

zastosowanie  automatycznego  OCR 

w  celu  pozyskania  części  danych 

drukowanych  w  części  A  formularzy  oświadczeń  oraz  danych  wypełnionych  pismem 

odręcznym w części B formularzy oświadczeń –  0 sekund / dokument,  

l. 

Przywrócenie dokumentów do pierwotnej postaci (w tym rozdzielenie wsadów 

po 

skanowaniu na pojedyncze komplety, połączenie dokumentów wraz z kopertą pierwotną) 

– 7,6 sekundy / dokument,  

Porządkowanie i segregowanie dokumentów podlegających skanowaniu  – 3,5 

sekundy / dokument obejmujące poniższe czynności:  

a. 

weryfikacja  komp

letów  dokumentów  po  skanowaniu,  w  celu  zachowania 

poprawności podziału na rodzaje dokumentów oraz komórki organizacyjne   

b. 

spakowanie  dokumentów  do  pudła  z  zachowaniem  chronologii  oraz  podziału 

na komórki organizacyjne,  

c. 

opisanie opakowań zbiorczych etykietami i umieszczenie pudła na magazynie.  

Wprowadzanie  danych  do  systemu  teleinformatycznego  z  korespondencji 

przychodzącej  - formularzy  oświadczeń  i  niestandardowych pism  przychodzących  –  proces 

wprowadzania  danych  z  formularzy  został  opisany  odrębnie  poniżej  z  uwagi  na  kluczowy 

wpływ na wycenę usługi.  

Codzienny  odbiór  i  transport  korespondencji  przychodzącej  –  odbiór 

formularzy  oświadczeń  i  niestandardowych  pism  przychodzących  ze  skrytek  pocztowych  i 

lokalizacji zamawiającego.  

Ad. 1-3 - Koszty 

realizacji usługi w zakresie wykonania wskazanych czynności  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  czas  wykonania  poszczególnych  czynności  oszacowano  w 

oparciu  o  jego  wieloletnie  doświadczenie  z  procesowaniem  dziennie  setek  tysięcy 


dokumentów  wpływających  do  obsługiwanych  przez  niego  klientów  z  branży  bankowej, 

ubezpieczeniowej  i  telekomunikacyjnej,  potwierdzonych  w  przeprowadzonych  testach 

wewnętrznych. Łączny czas wykonania wskazanych czynności procesowych z wyłączeniem 

czynności  wprowadzania  danych  wynosi  42,5  sek.  na  dokument.  Wyjaśnił,  że  koszt 

pracownika  zatrudnionego  na  podstawie  umowy  o  pracę  z  minimalnym  wynagrodzeniem 

zgodnym  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  w  2020  roku  wynosi  2  600,00  zł,  co  wraz  z 

kosztami pracodawcy wynosi 3 106,48 zł. Z przeliczenia wskazanego wynagrodzenia brutto 

z  kosztami  pracodawcy  przez  średnią  ilość  168  h/m-c    wynika,  że  koszt  1  roboczogodziny 

wynosi  18,49  zł.  Jest  to  minimalny  koszt  osobowy  jaki  wykonawca  powinien  przyjąć  do 

wyceny usługi.  

Po zastosowaniu poniższego działania matematycznego: 42,5 sek. na dokument x (18,49 zł 

za  rbh  /  3  600  sek.)  =  0,2183  zł  otrzymujemy  minimalny  koszt  osobowy  netto  wykonania 

czynności  procesowych  bez  wprowadzania  danych  z  dokumentów  w  wysokości  0,2183  zł 

netto za dokument, a po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23% wynosi 0,2685 zł brutto.  

 Ad.  4 

–  Koszty  realizacji  usługi  w  zakresie  wprowadzania  danych  do  systemu 

teleinformatycznego  z  korespondencji  przychodzącej  -  formularzy  oświadczeń  i 

niestandardowych pism przychodzących.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  zapisem  w  OPZ  określonym  w  ust.  4.1.2.  pkt  r) 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzania  danych  z  korespondencji  przychodzącej 

według formularzy wyspecyfikowanych przez Zamawiającego oraz przekazywania danych za 

pomocą  Interfejsu  wymiany  danych  CANARD.  Poglądowe  wzory  formularzy  zostały 

przedstawione  przez  Zamawiającego  w  Załączniku  nr  1  do  OPZ  stanowiącego  załącznik 

zmodyfikowanego  SIWZ  z  dnia  13.08.2020  r.  Zama

wiający  oczekuje  od  Wykonawcy 

„…wprowadzania wszystkich danych które zostaną naniesione na formularz…” – odpowiedź 

na  pytanie  17  z  dnia  25.05.2020  r.  W  przytoczonej  powyżej  odpowiedzi  Zamawiający 

również  wskazał  że,  „…wycena  tej  usługi  powinna  zostać  skalkulowana  w  pozycji  2 

formularza  cenowego  OF.2.”  Ilość  dokumentów  dla  tej  usługi  ustalona  została  przez 

Zamawiającego  na  poziomie  13  326  940  szt.  dokumentów  do  realizacji  w  okresie  72 

miesięcy  trwania  usługi.  Główną  część  wskazanego  wolumenu  stanowią  Formularze 

oświadczeń  (nr  1,  nr  2,  nr  3)  w  określonej  przez  Zamawiającego  ilości  9  328  858  szt. 

dokumentów,  a  pozostałą  część  stanowi  niestandardowa  korespondencja  przychodząca 

określona  przez  zamawiającego  na  poziomie  3  998  082  szt.  dokumentów.  Każdy  z 

formularz

y  oświadczeń,  składa  się  z  dwóch  stron  A4.  Na  stronie  pierwszej  formularza 

umieszone  są  oświadczenia  nr  1,  nr  2,  nr  3,  które  odsyłający  powinni  właściwie  oznaczyć, 

wpisać miejscowość i datę oraz złożyć podpis. Natomiast na drugiej stronie oświadczenia, w 

c

zęści  B  umieszczony  został  zestaw  rubryk  określających:  dane  osobowe,  dokument 


tożsamości, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, dokument uprawniający do kierowania 

pojazdem, miejsce zatrudnienia,  numer  telefonu kontaktowego, które  odsyłający  wypełniają 

ręcznie.  Odwołujący  wskazał,  że  czynność  wprowadzenia  danych  do  systemu 

teleinformatycznego  z  korespondencji  przychodzącej  jest  kluczowa  dla  pozycji  l.p.  I  nr  2  i 

stanowi  największy  koszt  tej  usługi.  W  związku  z  tym  przyjęcie  przez  wykonawcę 

optymalnego  sp

osobu  wprowadzenia  danych  zgodnych  z  wymogami  Zamawiającego,  jak 

również rzetelna kalkulacja ich wprowadzenia do systemu ma kluczowe znaczenie.  

Odwołujący  zauważył,  że  Konsorcjum  w  udzielonych  wyjaśnieniach  z  dnia  23 

października  2020  r.,  wskazało  w  ust.  II.1.2,  że  „…w  procesie  realizacji  usług  będzie 

wykorzystywało licencję na oprogramowanie służące do optycznego rozpoznawania znaków 

(OCR  ang.  optical  character  recognition),  które  pozwoli  na  przyspieszenie  i  obniżenie 

kosztów realizacji procesów wprowadzania wymaganych danych do systemu”. To wskazuje, 

że  Konsorcjum  wykorzysta  do  wprowadzania  danych  do  systemu  CPD  CANARD 

oprogramowanie  do  automatycznego  odczytu  i  rozpoznania  znaków  OCR.  Odwołujący 

odnosząc  się  do  powyższego  wskazał,  że  większość  profesjonalnych  podmiotów 

zajmujących  się  masowym  wprowadzaniem  danych  od  wielu  lat  wykorzystuje  technologię 

OCR  do  optycznego rozpoznawania znaków  i  pozyskiwania danych z  pisma  drukowanego. 

Skuteczność tego typu odczytu jest bliska 100% w przypadku pisma drukowanego, niemniej 

jednak  dla  pisma  odręcznego skuteczność  poprawnego  odczytu  jest  zdecydowanie  niższa. 

Uwarunkowane  jest  to  tym,  że  pismo  odręczne  na  dokumentach  nanoszone  jest  różnymi 

charakterami  pism  o  różnorodnym  ułożeniu.  Duży  wpływ  na  jakość  odczytu  ma  również 

rodzaj zastosowanego przyboru do pisania (np. długopis, cienkopis, mazak) oraz jego kolor. 

Także sposób wypełnienia pól formularzy, ewentualne przekreślenia danych na formularzach 

lub  dopiski  poza  wyznaczonymi  obszarami  skutkują  znacznym  obniżeniem  skuteczności 

odczytu.  W  przypadku  dokumentów  niestandardowych  nieposiadających  ustalonych  pól  do 

wypełnienia,  jak  również  wypisanych  różnorodnymi  charakterami  pisma  jakość 

automatycznego  odczytu  takich  pism  jest  na  bardzo  niskim  poziomie.  Odczytywanie  pisma 

r

ęcznego  jest  niejednokrotnie trudne  dla  człowieka,  z  uwagi  na    indywidualne  cechy  pisma 

oraz  jego  czytelność.  Przykładem  mogą  być  recepty  wypisywane  ręcznie  przez  lekarzy, 

których odczyt dla większości jest niejednokrotnie bardzo trudny. W takich przypadkach nie 

radzą  sobie  również  nowoczesne  technologie.  Zastosowanie  formularzy,  w  których  

poszczególne  litery  wpisywane  są  oddzielnie  w  rubrykach  podnosi  odczyt  treści  pisma, 

wobec  czego  tylko  w  przypadku  formularzy  oświadczeń  stanowiących  część  dokumentów 

ob

jętych Postępowaniem rozważyć należy skuteczność  automatycznego odczytu.  Ponadto 

wyjaśnił,  że  z  jego  doświadczenia  wynika,  że  przy  realizacji  procesów  tożsamych  z 

przedmiotem zamówienia istotnym jest wykonanie analizy wszystkich czynności niezbędnych 

do 

wykonania usługi oraz wszystkich wymogów zamawiającego w dokumentacji SIWZ. Takie 


działanie umożliwia wypracowanie wykonawcy optymalnego modelu realizacji oraz rzetelnej 

wyceny  usługi.  Na  etapie  składania  ofert  Odwołujący  dokonał  szczegółowej  analizy 

możliwości  pozyskania  danych  z  formularzy  wypisanych  odręcznie  zgodnie  z  wymogiem 

Zamawiającego.  Odwołujący  wykonał  szereg  testów  dotyczących  manualnego  i 

automatycznego  wprowadzania  danych  z  formularzy  oświadczeń.  Na  podstawie 

przykładowych formularzy oświadczeń udostępnionych przez Zamawiającego razem z SIWZ 

Odwołujący  opracował  materiał  testowy  składający  się  z  ok.  60  wypisanych  odręcznie 

formularzy,  każdy  przez  inną  osobę  odmiennym  charakterem  pisma.  Opracowana  próbka 

stanowiła  przykładowe  odzwierciedlenie  odsyłanej  korespondencji  dla  formularzy 

oświadczeń  Zamawiającego.  W  wyniku  przeprowadzonych  testów  wewnętrznych  z 

zastosowaniem  różnorodnych,  dostępnych  baz  (takich  jak  baza  kodów  pocztowych,  bazy 

TERYT,  bazy  imion  oraz  walidatory  numerów  PESEL)  uzyskano  wiedzę  że,  skuteczność 

odczytu  jest  na  zróżnicowanym  poziomie  wynikającym  z  ww.  uwarunkowań  dotyczących 

jakości pisma ręcznego. W celu dodatkowej weryfikacji Odwołujący zwrócił się do firmy Auto 

ID,  która  jest  ekspertem  i  liderem  we  wdrażaniu  rozwiązań  OCR  opartych  o  system  OCR 

firmy  ABBYY,  o  dokonanie  testów  zewnętrznych  na  tej  samej  próbce  dokumentów.  Po 

przeprowadzeniu  testów  przez  firmę  AutoID  Odwołujący  uzyskał  potwierdzenie,  że 

skuteczność poprawnego odczytu danych z testowanych formularzy Zamawiającego jest na 

poziomie  ok.  87%.    Uzyskana  skuteczność  wskazuje  na  możliwość  wykorzystania 

automatycznego  odczytu  OCR  (OCR 

–  ang.  optical  character  recognition)  w  niepełnym 

zakresie  dla  pisma  ręcznego  z  części  B  formularzy  oświadczeń.  Przy  uzyskanym  podczas 

test

ów  wyniku  poprawności  znaków  na  poziomie  87%,  dla  pozostałej  części  13%  znaków, 

które system odczytuje jako niepewne lub błędne, należy każdorazowo dokonać weryfikacji 

poprawności  danych  oraz  manualnej  korekty.  Na  podstawie  przeprowadzonych  testów 

dokonano 

oszacowania  średniego  czasu  weryfikacji  lub  manualnej  poprawy  dokumentu  w 

sekundach  z  których  wynika,  że  dla  każdego  typu  oświadczeń,  po  zastosowaniu 

automatycznego  odczytu  OCR  należy  przeprowadzić  weryfikację  poprawności  odczytanych 

danych  i  manualną  poprawę  niepewnych  lub  błędnych  znaków  w  dokumencie.  Przy 

założeniu,  że  korekta  wymaga  weryfikacji  przez  operatora  różnicy  występującej  pomiędzy 

danymi  na  dokumencie  i  niepewnym  wynikiem  odczytu,  a  następnie  wprowadzenia  lub 

korekty  poprawianego znaku  należy  przyjąć,  że czynność tak  wykonanej korekty może być 

zrealizowana  w  czasie  nie  krótszym  niż  1,6  sek.  na  jeden  znak.  Po  przeliczeniu  łącznego 

czasu  weryfikacji  odczytanych  danych  i  manualnej  poprawy,  uśredniony  czas  korekty  dla 

wszystkich rodzajów oświadczeń szacowanych przez Zamawiającego wynosi 50,41 sekundy 

na dokument. W przypadku niestandardowych pism przychodzących, jak wskazano powyżej, 

niski  poziom  odczytu  danych  ze  względu  na  brak  zachowania  struktury  formularzy  (pismo 

blokowe  znajdujące  się  dedykowanych  okienkach),  oraz  duża  różnorodność  charakterów 


pisma  nadawców  wymaga  manualnego  wprowadzania  danych  z  dokumentów.  Czas 

wprowadzenia  danych  z  niestandardowego  pisma  przychodzącego  obliczony  został  na 

podstawie  średniej  ilości  znaków  do  wprowadzenia  manualnego  (83  znaki)  oraz  czasu 

wprowadzenia jednego znaku w ilości 1,2 sekundy. Z przemożenia tych składników wynika, 

że na wprowadzenie jednego niestandardowego pisma potrzeba co najmniej 99,60 sekundy.   

Ponadto  Odwołujący  dokonał  wyliczeń  minimalnego  kosztu  osobowego  netto 

niezbędnego  do  przeprowadzenia  weryfikacji  lub  manualnej  poprawy  znaków  dla  jednego 

dokumentu  uwzględniającego  szacunkowe  wolumeny  dokumentów  wskazane  przez 

Zamawiającego,  z  których  wynika,  że  minimalny  koszt  osobowy  realizacji  tych  czynności 

wynosi  0,5533  zł  netto  a  po  doliczeniu  podatku  VAT  w  wysokości  23%,  wynosi  0,6806  zł. 

Należy podkreślić, że to tylko wyłącznie minimalny koszt osobowy niezbędny do wykonania 

usługi zgodnie z wymogami Zamawiającego, uwzględniający ustawowo określone minimalne 

wynagrodzenie.  Kluczowym  w  ocenie  jest  to,  że  Konsorcjum  w  pkt.  II.1.4  złożonych 

wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny z oświadczyło, że „…wszystkie wynagrodzenia są 

wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę albo minimalna stawka godzinowa…”.  Cena 

jednostkowa  zaoferowana  przez  Konsorcjum  wynosi  0,59  zł  brutto.  Cena  ta  nie  pokrywa 

zatem nawet minimalnych kosztów osobowych realizacji usługi określonej w poz. l.p. I nr 2.  

Pomimo wykorzystania do realizacji usługi nowoczesnych technologii w zakresie optycznego 

rozpoznawania  znaków  należy  wykonać  szereg  prac  weryfikacyjnych  i  procesowych 

opartych  na  pracy  ludzkiej,  której  koszt  wprost  wynika  z  obowiązujących  przepisów  prawa. 

Ponadto  obok  czystych  kosztów  osobowych  konieczne  jest  uwzględnienie  kosztów 

codziennych  odbiorów  i  transportu  dokumentacji  ze  skrytek  pocztowych  i  lokalizacji 

Zamawiającego  oraz  koszty  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  usługi  poz.  l.p.  I  nr  2,  tj. 

ofertówek lub dużych kopert, koszt kodów kreskowych, materiałów biurowych w tym pieczęci 

kancelaryjnych,  tuszu  do  pieczęci,  papieru,  rozszywaczy  itp.  Co  więcej,  dla  obsługi 

miesięcznego wolumenu w ilości ok. 185 000 dokumentów (wolumen szacunkowy wskazany 

przez Zamawiającego w okresie 72 miesięcy świadczenia usługi wynosi 13 326 940, wobec 

czego założyć można, że miesięcznie będzie to ok. 185 000 dokumentów) przy uśrednionym 

czasie  procesowania  pojedynczego  dokumentu  na  poziomie  ok.  107  sekund,  koniecznym 

będzie zapewnienie powierzchni biurowej dla 33 osób realizujących usługę z pozycji l.p. I nr 

2 w trybie dwuzmianowym, koszty mediów (prąd, gaz, woda), koszty łącza informatycznego, 

koszt  sprzątania,  ochrony,  monitoringu,  koszty  sprzętu  informatycznego  niezbędnego  do 

realizacji  usługi,  w  tym  koszt  amortyzacji  skanerów  przemysłowych  wraz  z  kosztem  ich 

obsługi serwisowej, koszt kilkudziesięciu komputerów i oprogramowania oraz koszty obsługi 

IT  (HelpDesk,  obsługa  sieciowa  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  realizowania  usługi) 

oraz  koszty  zarządcze  i  koszt  rezerwy  projektowej,  a które  to  koszty  należy  bezsprzecznie 

skalkulować  w  cenie  realizacji  usługi.  Z  doświadczenia  Odwołującego  wynika,  że  stosunek 


tych  kosztów  pośrednich  do  kosztów  osobowych  wynosi  co  najmniej  20%  kosztów 

osobowych.  Po  ich  uwzględnieniu  minimalny  koszt  jednostkowy  netto  przeprocesowania 

dokumentu wynosi 0,6640 zł, a po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23%, wynosi 0,8167 

zł.  Ponadto  każdy  z  wykonawców  wykorzystujący  nowoczesną  technologię  do  optycznego 

rozpoznawania  znaków  (OCR  –  ang.  optical  character  recognition)  powinien  w  swej  cenie 

uwzględnić  koszt  licencji  takiego  oprogramowania.  Odwołujący  nie  podzielił  stanowiska 

wyrażonego przez Konsorcjum w piśmie z dnia 23.10.2020r. w wyjaśnieniu ceny poglądem, 

jakoby  różnica  wynikała  z  możliwości  uzyskania  przez  Konsorcjum  preferencyjnych  cen  na 

zakup materiałów z uwagi na hurtowy charakter zakupów. Odwołujący, jak również firma Iron 

Mountain  Polska  Sp.  z  o.o.,  będąca  trzecim  oferentem  w  postępowaniu,  to  profesjonalni 

wykonawcy  działający  od  wielu  lat  na  rynku  archiwistycznym  oraz  rynku  masowego 

wprowadzania danych, a skala ich działalności w tym sektorze wielokrotnie przekracza skalę 

biznesu prowadzoną przez Trimtab, wchodzących w skład Konsorcjum. Dla hurtowych ilości 

pudeł,  kodów  kreskowych,  kopert,  sprzętu,  czy  innych  materiałów  można  uzyskać  zbliżone 

ceny,  wobec  czego  koszt  materiałów  nie  stanowi  istotnej  przewagi  konkurencyjnej,  a  jeżeli 

takie  różnice  istnieją  z  uwagi  na  hurtowy  charakter  zakupów,  to  patrząc  na  wielokrotnie 

większą  skalę  działalności,  a  co  za  tym  idzie  również  skalę  realizowanych  zakupów  przez 

pozostałych  oferentów,  wskazany  argument  nie  działa  na  korzyść  Konsorcjum.  Każdy  z 

wykonawców może uzyskać indywidualne rabaty, niemniej jednak nie powodują one istotnej 

różnicy  cenowej  pomiędzy  cenami  wykonawców.  W  przedmiotowym  postępowaniu  różnica 

cenowa  pomiędzy  ceną  Konsorcjum  oraz  cenami  pozostałych  wykonawców  jest  ogromna  i 

jak  wykazano  powyżej  wynika  przede  wszystkim  z  niedoszacowania  oferty  Konsorcjum  w 

zakresie  kosztów  osobowych.  Zauważył  również,  że  na  etapie  szacowania  wartości  dla  II 

części  przedmiotu  zamówienia  przeprowadzonej  w  I  kwartale  2020  r.,  Wykonawcy 

dokonywali szacowania cen usług na Formularzu cenowym, odpowiadającym w pełni swym 

zakresem  Formularzowi  cenowemu  OF.2.  z  przedmiotowego  postępowania.  Wobec  tego 

ceny  jednostkowe  oraz  ilość  i  wartość  poszczególnych  usług  z  etapu  szacowania  wartości 

zamówienia  są  porównywalne  ze  złożonymi  ofertami  w  ramach  przedmiotowego 

postępowania.  Zaoferowane  na  etapie  szacowania  wartości  zamówienia  ceny  jednostkowe 

za  wykonanie  usługi  „Skanowania  i  rozpoznawanie  w  postaci  umożliwiającej  edycję 

dokumentów  odesłanych,  oraz  umieszczenie  ich  wraz  z  referencją  w  bazie  danych 

Zamawiającego” – poz. l.p. I nr 2 Formularza kształtowały się na poziomie od 1,00 zł do 1,11 

zł brutto. Ceny wszystkich wykonawców nieznacznie od siebie odbiegały co potwierdza, że 

wykonanie tej usługi za cenę poniżej 1,00 zł brutto jest nierealne.   

Odwołujący odnosząc się kolejno do kalkulacji ceny  w pozycji l.p. I nr 7 Formularza 

cenowego  OF.2  „Przejęcie  dokumentacji  od  dotychczasowego  Wykonawcy”  wskazał,  że 

Konsorcjum  zaoferowało  cenę  jednostkową  w  wysokości  3,69  zł  brutto  za  1  metr  bieżący 


(m.b.).  Przy  szacowanym  wolumenie  6444  m.b.  dokumentacji  do  przejęcia,  całkowita 

wartość  brutto  tej  usługi  zaoferowana  przez  Konsorcjum  wynosi  23  778,36  zł.  Pozostali 

wykonawcy zaoferowali wykonanie usługi w cenie: 396 306,00 zł brutto firma Iron Mountain 

Polska  Sp.  z  o.o.  oraz  Odwołujący  -  415  702,44  zł  brutto.  Cena  Konsorcjum  znacznie 

odbiega  od  cen  pozostałych  wykonawców,  których  ceny  za  wykonanie  tej  usługi  są  na 

zbliżonym poziomie. Cena Konsorcjum jest o 94,14% niższa od średniej cen jednostkowych 

zaoferowanych  przez  pozostałych  wykonawców.  To  ogromna  różnica  cenowa,  która 

jednoznacznie  wskazuje,  że  zaoferowana  przez  Konsorcjum  cena  jest  nieadekwatna  do 

wymaganego przez  Zamawiającego zakresu  usługi. Jest  to  cena rażąco  niska,  w  stosunku 

do cen zaproponowanych przez innych wykonawców. Różnica wartości tej usługi pomiędzy 

ofertą Konsorcjum, a ofertą Odwołującego wynosi ponad 391 000,00 zł co wskazuje, że cena 

tej usługi została skalkulowana nierzetelnie i niezgodnie z postanowieniami SIWZ.  

Podkreślił,  że  zgodnie  z  wymogiem  Zamawiającego  określonym  w  odpowiedzi  na 

pytanie  nr  3  z  dn.  25.05.2020  r.  „…  porządkowanie  i  segregowanie  dokumentacji  należy 

skalkulować  w  pozycji  7  formularza  OF.2  w  zakresie  porządkowania  i  segregacji 

dokumentacji  przejętej  od  obecnego  Wykonawcy…”.  W  dalszym  toku  wyjaśnień 

Zamawiający  na  zadane  przez  wykonawcę  pytanie  „…czy  odbierana  dokumentacja  będzie 

uporządkowana  wg.  wytycznych,  wg.  których  ma  być  przechowywana  w  ramach  nowej 

umowy?”  –  Pytanie  nr  111  z  dn.  22.06.2020  r.,  w  odpowiedzi  opisał  stan  obecny  i  określił 

zakres  porządkowania  dokumentacji  przejętej  od  obecnego  wykonawcy:    „Zamawiający 

informuje, że dokumentacja przechowywana u obecnego wykonawcy jest przechowywana w 

ramach  składu  chronologicznego  razem  dla  CANARD,  BF  oraz  BKOE  (w  jednym 

opakowaniu  zbiorczym  mogą  znajdować  się  ofertówki  zawierające  dokumentację  różnych 

biur,  w  jedn

ej  ofertówce  znajduje  się  dokumentacja  tylko  jednego  biura).  Dokumentacja 

podzielona  jest  na  pudła  wg  rodzajów  tj.  oddzielnie  pisma  przychodzące,  ZPO  oraz  zwroty 

niedoręczonej  korespondencji.  Zamawiający  oczekuje  wydzielenia  ze  wspólnego  składu 

dokumentacj

i BKOE (ok. 760 mb) oraz BF (ok. 160 mb). … Po przejęciu dokumentacji BF z 

siedziby  Zamawiającego  i  od  dotychczasowego  Wykonawcy,  Zamawiający  oczekuje 

skompletowania  przejętej  dokumentacji  z  wydzieloną  ze  składu  chronologicznego 

dokumentacją  BF.  Zamawiający  oczekuje,  że  komplety  dokumentów  BF,  które  będą 

stanowiły  pisma  wychodzące  oraz  odpowiadające  im  ZPO/zwroty  niedoręczonej 

korespondencji,  zostaną  ułożone  chronologicznie  zgodnie  z  numerami  spraw.”  Odwołujący 

uwzględniając  powyższe  wskazał,  że  Zamawiający  precyzyjnie  określił  w  pkt.  5  Część  III 

SIWZ (OPZ) sposób obliczania ceny oraz postawił wymóg „Cena ma się składać wyłącznie z 

czynników do niej przynależnych i nie jest dopuszczalne przenoszenie kosztów i  wydatków 

pomiędzy  poszczególnymi  pozycjami”.  W  cenie  za  „Przejęcie  dokumentacji  od 


dotychczasowego  wykonawcy”  wskazanej  w  pozycji  l.p.  I  nr  7  Formularza  cenowego  OF.2 

zgodnie z wymogami SIWZ należało więc skalkulować:  

1) przejęcie i transport 6 444 m.b. dokumentacji od dotychczasowego wykonawcy, w 

tym:  

a. 

protokolarny odbiór pudeł z dokumentacją od dotychczasowego wykonawcy,  

b. 

transport  dokumentów  do  lokalizacji  nowego  wykonawcy  w  celu 

przechowywania  zasobu  Zamawiającego  oraz  wykonania  czynności  opisanych  w  pkt.  2  i  3 

poniżej,  

c. 

przyjęcie pudeł do archiwum i ułożenie pudeł na regałach;  

wydzielenie  z  przejętego  od  dotychczasowego  wykonawcy  zasobu  ok.  760 

m.b. dokumentacji BKOE oraz 160 m.b. dokumentacji BF;  

przeprowadzenie  porządkowania,  segregacji  i  skompletowania  dokumentacji 

BF.  

 Ad.  1 

–  Wyliczenie  kosztu  przejęcia  i  transportu  6  444  m.b.  dokumentacji  od 

dotychczasowego wykonawcy  

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ,  w  ramach  usługi  przejęcia  dokumentacji  od 

dotychczasowego wykonawcy Zamawiający oczekuje przejęcia zasobu dokumentacyjnego w 

ilości 6444 m.b. To bardzo duży zasób dokumentacyjny, który umieszczony jest w ok. 11 238 

pudach  zbiorczych  ułożonych  na  ok.  408  paletach.  W  ramach  usługi  przejęcia  należy 

załadować  palety  na  samochód  ciężarowy,  zweryfikować  i  potwierdzić  protokolarnie  odbiór 

poszczeg

ólnych  pudeł  oraz  przetransportować  i  dokonać  rozładunku  pudeł  zbiorczych  w 

magazynie  archiwalnym  nowego  wykonawcy  oraz  ulokowania  ich  na  regałach.  Tak  duży 

zasób  dokumentacyjny  do  przejęcia  wymaga  wykonania  co  najmniej  13  kursów 

samochodem ciężarowym z naczepą typu TIR o ładowności 32 palet (408 palet / 32 palety). 

Rynkowy koszt wynajmu samochodu ciężarowego z naczepą kształtuje się w cenie 861,00 zł 

brutto za kurs (cena ryczałtowa obowiązująca dla transportu nie przekraczającego 200 km z 

dodatkiem  postojo

wym  na  czas  załadunku  i  rozładunku  pojazdu).  Dodatkowo  należy 

wykonać  co  najmniej  2  kursy  z  paletami,  które  należy  zwrócić  dotychczasowemu 

wykonawcy. Koszt transportu składającego się z 15 kursów to 12 915,00 zł brutto (15 kursów 

* 861,00 zł brutto). Dla każdego z transportów należy skalkulować koszt osobowy załadunku 

i rozładunku w ilości 10 roboczogodzin na kurs (2 osoby po 5 rbh) oraz koszty przyjęcia do 

magazynu  i  rejestracji  w  systemie  informatycznym  przejętych 11  238 pudeł,  sformatowania 

palet  w  celu 

dostosowania  objętości  palet  do  wymiarów  pól  magazynowych  nowego 

wykonawcy  oraz  koszty  obsługi  wózka widłowego i  umieszczenia palet  na  regałach,  w  tym 

także  koszt  sformatowania  i  załadunku  pustych  palet  podlegających  zwrotowi,  w  ilości  8 

roboczogodzin  (2  o

soby  po  4  rbh  na  każde  32  palety).  Wobec  wymaganych  15  kursów 

łączna ilość rhb do przejęcia dokumentacji zamawiającego od obecnego wykonawcy, w tym 


załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych oraz przyjęcie dokumentacji do magazynu 

wynosi 252 roboczogodz

iny. Koszt pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 

z  minimalnym  wynagrodzeniem  zgodnym  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 

roku wynosi 2 600,00 zł, co wraz z kosztami pracodawcy wynosi 3 106,48 zł. Z przeliczenia 

wskazanego  wynagrodzenia  brutto  z  kosztami  pracodawcy  przez  średnią  ilość  168  h/mc 

wynika,  że  koszt  1  roboczogodziny  wynosi  18,49  zł  z  kosztami  pracodawcy.  Jest  to 

minimalny  koszt  osobowy  jaki  wykona

wca  powinien  przyjąć  do  wyceny  usługi.  Z 

przemnożenia  natomiast  sumy  ilości  roboczogodzin  potrzebnych  do  załadunku,  rozładunku 

oraz przyjęcia dokumentacji do magazynu (252 rbh) oraz minimalnego kosztu 1 rbh (18,49 zł 

z  kosztami pracodawcy)  wynika,  że minimalny  koszt  osobowy  realizacji  wynosi  4 659,48  zł 

netto, a po doliczeniu 23% podatku VAT wynosi 5 731,16 zł brutto. Z podsumowania kosztów 

odbioru  i  transportu dokumentacji  od  dotychczasowego wykonawcy  wynika więc,  że łączny 

koszt samego odbioru i transport

u wynosi 18 646,16 zł brutto (Koszt transportu składającego 

się  z  15  kursów  samochodem  ciężarowym  z  naczepą  –  12  915,00  zł  brutto  oraz  koszt 

osobowy załadunku i rozładunku oraz przyjęcia dokumentacji do magazynu w ilości 252 rbh 

–  5  731,16  zł  brutto).  Z  powyższego  podsumowania  wynika,  że  koszt  samego  transportu, 

załadunku i rozładunku oraz przyjęcia pudeł do nowego magazynu kształtuje się na poziomie 

18  646,16  zł  brutto  przy  założeniu,  że  wykonawcy  będą  sprzyjały  wyjątkowo  korzystne 

okoliczności  w  zakresie  możliwości  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  z 

minimalnym wynagrodzeniem. Zaoferowana przez Konsorcjum wartość usługi w pozycji l.p. I 

nr 7 Formularza cenowego OF.2 wynosi 23 778,36 zł brutto, co wskazuje, że Konsorcjum w 

tej  pozycji  wyceniło  jedynie  przejęcie  i  przetransportowanie  dokumentacji  do  nowego 

archiwum,  pomijając  czynności  związane  z  wydzieleniem  dokumentacji  BKOE  i  BF  oraz 

porządkowaniem i segregowaniem dokumentacji BF.  

 Ad. 2 

– Wyliczenie kosztu wydzielenia z przejętego od dotychczasowego wykonawcy 

zasobu ok. 760 m.b. dokumentacji BKOE oraz 160 m.b. dokumentacji BF.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  7  z  dnia  25  maja  2020  r. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  ramach  usługi  określonej  w  pozycji  l.p.  I  nr  7  Formularza 

cenowego O

F.2 „…-oczekuje wydzielenia ze wspólnego składu dokumentacji BKOE (ok. 760 

mb)  oraz  BF (ok.  160  mb)”.  Przy  czym  Zamawiający  oczekuje wydzielenia tego zasobu  na 

poziomie  dokumentu  co  zostało  doprecyzowane  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  68  z  dnia  8 

września  2020  r.  Większość  dokumentów  jest  przechowywana  grupowo  w  wydzielonych 

koszulkach/ofertówkach,  w  oddzielnych  pudłach.  To  oznacza,  że  wykonawca  w  ramach 

usługi  „Przejęcia  dokumentacji  od  dotychczasowego  Wykonawcy”  powinien  skalkulować 

koszt przeszukania wśród przejętego zasobu 6444 m.b. dokumentów, w celu wydzielenia ze 

wspólnego składu dokumentacji BKOE (ok. 760 m.b.) oraz BF (ok. 160 m.b.). Według SIWZ 


dokumentacja  przechowywana  u  dotychczasowego  wykonawcy  jest  przechowywana  w 

ramach  składu  chronologicznego  razem  dla  CANARD,  BF  oraz  BKOE.  W  jednym  pudle 

mogą  znajdować  się  ofertówki  zawierające  dokumentację  z  różnych  biur,  a  dokumentacja 

podzielona  jest  na  pudła  wg  rodzajów  tj.  oddzielnie  pisma  przychodzące,  ZPO  oraz  zwroty 

niedoręczonej  korespondencji.    Wobec  tego  do  wydzielenia  z  całego  zasobu  dokumentacji 

BKOE i BF, niezbędne jest wykonanie co najmniej takich czynności:  

wyjęcie  palet  z  dokumentacją  z  pól  magazynowych,  dostarczenie  pudeł  na 

stanowiska archiwistyczne celem wydzielenia dokumentacji;  

przes

zukanie wśród 6 444 m.b. przejmowanej dokumentacji (ok. 11 238 pudeł) 

zawierających  dokumentację  CANARD,  BKOE  oraz  BF,  w  celu  wydzielenia  z  tych  pudeł 

wszystkich ofertówek z dokumentacją BKOE, w ilości 760 m.b. oraz BF 160 m.b. (ok. 15% 

całego zasobu);  

wydzielenie  dokumentacji  BKOE  i  BF  ze  zbiorczych  pudeł,  obejmujące 

wyciągnięcie  każdej  ofertówki  z  pudła.  Podczas  wydzielenia  należy  przeanalizować 

przyporządkowanie każdej ofertówki do określonej komórki organizacyjnej, poprzez wyjęcie i 

sprawdzenie co najmniej jednego dokumentu po numerze sprawy. Po pozytywnej weryfikacji 

odłożenie  ofertówek  (BF  i  BKOE)  do  osobnych  pudeł  i  odłożenie  pozostałej  dokumentacji 

(CANARD) do pudła pierwotnego;  

odbiór  pudeł  ze  zweryfikowaną  oraz  wydzieloną  dokumentacją  ze  stanowisk 

archiwistycznych  w  celu  umieszczenia  pudeł  na  paletach,  przypisania  kodów  kreskowych 

pudeł  do  palet,  ofoliowanie  palet  oraz  przypisanie  i  umieszczenie  palet  w  polach 

magazynowych;   

przekazanie  Zamawiającemu  informacji  o  numerach  kodów  kreskowych 

(numerach identyfikacyjnych) pudeł i ich zawartości po wydzieleniu dokumentacji.  

Odwołującego wyjaśnił, że szacunkowy czas wydzielenia spośród 6 444 m.b. zasobu 

dokumentacyjnego  dokumentacji  komórek  BKOE  i  BF  w  łącznej  ilości  920  m.b.  został 

oszacowany 

przez niego na bazie wieloletniego doświadczenia archiwistycznego w zakresie 

realizacji dużych projektów o podobnym zakresie na ok. 310 sekund dla każdego z 11 238 

pudeł,  co łącznie przekłada się na  968  roboczogodzin. We  wskazanej  ilości  roboczogodzin 

uwzg

lędniono  koszt  obsługi  magazynowej  związanej  z  zapewnieniem  dostawy  palet  z 

pudłami  na  stanowiska  oraz  ich  odbiór  i  inne  czynności  niezbędne  do  sprawnego 

przeprowadzenia  procesu  wydzielenia  dokumentacji.  Koszt  pracownika  zatrudnionego  na 

podstawie  umowy  o 

pracę z minimalnym wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem  w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej  w  2020  roku  wynosi  2  600,00  zł,  co  wraz  z  kosztami  pracodawcy  wynosi  3 

106,48  zł.  Z  przeliczenia  wskazanego  wynagrodzenia  brutto  z  kosztami  pracodawcy  przez 

średnią  ilość  168  h/mc      wynika,  że  koszt  1  roboczogodziny  wynosi  18,49  zł  z  kosztami 


pracodawcy. Jest to minimalny koszt osobowy jaki wykonawca powinien przyjąć do wyceny 

usługi.  

Z  przemnożenia  sumy  ilości  roboczogodzin  potrzebnych  do  wydzielenia  zasobu 

BKOE  i  BF  (968  rbh)  oraz  kosztu  1  rbh  (18,49  zł  z  kosztami  pracodawcy)  wynika,  że 

minimalny koszt osobowy realizacji usługi wynosi 17 898,32 zł netto, a po doliczeniu podatku 

VAT w wysokości 23% wynosi 22 014,93 zł brutto.  

Ad.  3  - 

Wyliczenie  kosztu  przeprowadzenia  porządkowania,  segregacji  i 

skompletowania dokumentacji BF.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  świetle  wymagań  SIWZ  oraz  wyjaśnień  Zamawiającego 

precyzujących  zakres  porządkowania  należy  podkreślić,  że  „…porządkowanie  i 

segregowanie  dokumentacji  należy  skalkulować  w  pozycji  7  formularza  OF.2  w  zakresie 

porządkowania i segregacji dokumentacji przejętej od obecnego Wykonawcy…” - odpowiedź 

Zamawiającego na pytanie nr 3 z dnia 25.05.2020 r. Z przytoczonej odpowiedzi wynika, że w 

ramach pozycji l.p. I nr 7 Formularza cenowego OF.2 należało skalkulować porządkowanie i 

segregowanie  dokumentacji.  W  cenie  usługi  należało  również  skalkulować  koszt 

skompletowania  przejętej  dokumentacji  od  dotychczasowego  wykonawcy  i  z  siedziby 

Zamawiającego  z  wydzieloną  ze  składu  chronologicznego  dokumentacją  BF.  W  ramach 

skompletowania niezbędne jest wykonanie poniższych czynności:  

1)  wyszukanie  w  wydzielonym  zasobie  BF  wszystkich  dokumentów  dotyczących 

danego  numeru  spraw

y  w  celu  utworzenia  kompletów  dokumentacji  dla  poszczególnych 

numerów  spraw.  Oznacza  to,  że  dla  każdego  numeru  sprawy  należy  wyszukać  w  pudłach 

zawierających ZPO (zwrotne potwierdzenia odbioru) wszystkie ZPO z numerami tej sprawy, 

po  czym  w  pudłach  ze  zwrotami  korespondencji  należy  wyszukać  wszystkie  zwroty 

nieodebranej  korespondencji  z  numerami  tej  sprawy,  a  następnie  w  pudłach  z  pismami 

wychodzącymi należy wyszukać wszystkie pisma z numerami tej sprawy.  

a. 

Standardowy  komplet  akt  powinien  zawierać  od  3  do  5  dokumentów,  czyli 

średnio  4  dokumenty  na  komplet  (odpowiedź  na  Pytanie  77  z  dn.  08.09.2020  r.),  co  przy 

założeniu,  że  1  dokument  składa  się  co  najmniej  z  1-2  kartek,  stanowi  że  komplet 

dokumentów  dotyczący  jednej  sprawy  może  zawierać  około  8  kartek.  Na  podstawie 

powyższych informacji, jak również długoletniego doświadczenia Odwołującego do kalkulacji 

przyjęto, że na 1 metr bieżący należy przyjąć ok 2 500 dokumentów.  

b. 

Z powyższych szacunków wynika, że kompletowaniu podlegać będzie ok. 400 

000 dokument

ów BF, z których należy skompletować i ułożyć chronologicznie po numerach 

spraw ok. 100 000 kompletów;  

w  ramach  usługi  porządkowania  dokumentacji  BF  należy  po  wyszukaniu 

wszystkich dokumentów dotyczących danej sprawy połączyć je w celu utworzenia kompletu 


dokumentów  danej  sprawy  a  w  kolejnym  kroku  wszystkie  utworzone  komplety  ułożyć 

chronologicznie po numerach spraw;  

spakowanie i przypisanie ułożonych kompletów spraw BF do pudeł;  

przekazanie 

Zamawiającemu 

kodów 

identyfikacyjnych 

pudeł 

ze 

skompletowanymi sprawami BF;  

przekazanie  pudeł  do  archiwum  -  relokacja  lub  transport  pudeł  z  miejsca 

procesowania do archiwum, ułożenie pudeł na paletach i regałach.  

Na podstawie długoletniego doświadczenia Odwołującego w zakresie porządkowania 

i  archiwizacj

i  dokumentacji  dokonano  oszacowania  niezbędnego  czasu  porządkowania, 

segregacji  i  skompletowania  dla  jednego kompletu  na  poziomie  239  sekund  (ok.  4 minuty). 

Do utworzenia 100 000 kompletów składających się na 160 m.b dokumentacji BF niezbędna 

jest pracochłonność w ilości 6 638,89 roboczogodzin (239 sek. x 100 000 kompletów / 3600 

sek.).  

Koszt  pracownika  zatrudnionego  na  podstawie  umowy  o  pracę  z  minimalnym 

wynagrodzeniem  zgodnym  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku wynosi 2 

600,00  zł,  co  wraz  z  kosztami  pracodawcy  wynosi  3  106,48  zł.  Z  przeliczenia  wskazanego 

wynagrodzenia brutto z kosztami pracodawcy przez średnią ilość 168 h/mc wynika, że koszt 

1 roboczogodziny wyn

osi 18,49 zł z kosztami pracodawcy. Jest to minimalny koszt osobowy 

jaki  wykonawca  powinien  przyjąć  do  wyceny  usługi.  Z  przemnożenia  ilości  roboczogodzin 

potrzebnych do porządkowania, segregacji i kompletowania dokumentacji BF (6 638,89 rbh) 

oraz  kosztu  1 

rbh  (18,49  zł  z  kosztami  pracodawcy)  wynika,  że  minimalny  koszt  osobowy 

realizacji usługi wynosi 122 753,08 zł netto, a po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23% 

wynosi 150 986,29 zł brutto. Z sumowania wszystkich kosztów wykonania usługi „Przejęcia 

dokume

ntacji od dotychczasowego Wykonawcy” z pozycji l.p. I nr 7 Formularza ofertowego 

OF.2 zgodnie z wymogami Zamawiającego wynika, że minimalny łączny koszt wykonania tej 

usługi  wynosi:  191  647,38  zł  brutto  (Koszt  transportu  składającego  się  z  15  kursów 

samoch

odem ciężarowym z naczepą - 12 915,00 zł, koszt osobowy załadunku i rozładunku 

oraz przyjęcia dokumentacji do magazynu – 5 731,16 zł, wydzielenie z zasobu dokumentacji 

BKOE  i  BF 

–  22  014,93  zł,  Porządkowanie  i  segregacja  dokumentacji  BF-  150  986,29  zł). 

Od

wołujący wyjaśnił, że powyższy koszt obejmuje jedynie minimalne koszty osobowe, a przy 

wycenie każdy z oferentów powinien oprócz powyższych kosztów w wycenie usługi l.p. I poz. 

7 Formularza cenowego OF.2 uwzględnić koszt materiałów niezbędnych do realizacji usługi, 

takich  jak  koszt  ofertówek  lub  dużych  kopert,  koszt  kodów  kreskowych  na  ofertówki,  koszt 

kilku  tysięcy  pudeł  na  uporządkowane  dokumenty,  koszt  folii  stretch,  koszt  materiałów 

biurowych,  w  tym  papieru,  rozszywaczy  itp.,  kosztów  obiektu  w  którym  realizowana  będzie 

usługa,  koszty  mediów  (prąd,  gaz,  woda),  koszty  łącza  informatycznego,  koszt  sprzątania, 


ochrony,  monitoringu,  koszty  spr

zętu  informatycznego  niezbędnego  do  realizacji  usługi, 

koszt  kilkudziesięciu  komputerów  i  oprogramowania  oraz  koszty  obsługi  IT  (HelpDesk, 

obsługa  sieciowa  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  realizowania  usługi)  oraz  koszty 

zarządcze i koszt rezerwy projektowej.  

Podkreślił,  że  cena  ofertowa  brutto  za  wykonanie  tej  usługi  przez  Odwołującego 

wynosi 415 702,44 zł a przez firmę Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 396 306,00 zł. W świetle 

wymaganego  przez  Zamawiającego  zakresu  usługi  obaj  wskazani  wykonawcy  dokonali 

rzetelnej  wyceny  usługi.  Natomiast  z  wartości  zaoferowanej  przez  Konsorcjum  ceny  za 

usługę „Przejęcia dokumentacji od dotychczasowego Wykonawcy” wskazanej w pozycji l.p. I 

nr  7  Formularza  cenowego OF.2 jednoznacznie  wynika,  że  nie  uwzględnia  ona  wszystkich 

wymaganych przez Zmawiającego czynności. Wycena tej pozycji została sporządzona przez 

Konsorcjum niezgodnie z wymaganiami SIWZ. W świetle zapisów Zamawiającego, które nie 

dopuszczają  możliwości  przenoszenia  kosztów  pomiędzy  pozycjami  Formularza  cenowego 

OF.2 należy uznać, że w cenie 23 778,36 zł brutto (w przeliczeniu na 1 m.b. 3,69 zł brutto) 

nierealnym jest wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

SIWZ.  

Odwołujący  uzasadniając  zarzut  dotyczący  czynu  nieuczciwej  konkurencji  wskazał, 

że Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w sytuacji, gdy 

jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Sankcja  określona  w  powołanym  wyżej 

przepisie wynika ze złamania jednej z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych 

tj.  zasady  uczciwej  konkurencji,  odnoszącej  się  nie  tylko  do  działań  Zamawiającego,  ale 

również  do  działań  podmiotów  uczestniczących  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Aby  dokonać  właściwej  interpretacji  wskazanego  przepisu  należy  sięgnąć  do 

przepisów  uznk.  Zgodnie  z  art.  3  tej  ustawy  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie 

sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego 

przedsiębiorcy lub klienta. Zatem Zamawiający jest zobowiązany w danym stanie faktycznym 

podjąć  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  wykonawcy  na  podstawie  kryteriów,  które  kwalifikują 

działanie tego wykonawcy jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk. Istotne jest 

również  to,  że  nie  ma  znaczenia  czy  takie  działanie  miało  czy  też  nie  wpływu  na  wynik 

postępowania.  

W opinii Odwołującego, Konsorcjum wskazało drastycznie zaniżone koszty za usługi 

w pozycji 2 i 5 formularza cenowego, oderwane od rzeczywistych kosztów i nakładów jakie 

musi  poczynić  Wykonawca,  co  świadczy  o  ziszczeniu  się  przesłanki  uznania  takiego 

działania  jako  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Konsorcjum  oferując  wykonanie  usług  na  tak 

niskim  poziomie  cenowym  działała  w  sposób  świadomy  w  celu  uzyskania  możliwie  jak 

największej ilości punktów w kryterium oceny ofert. Takie działanie Wykonawcy należy uznać 


za  podjęte  w  celu  eliminacji  pozostałych  oferentów  w  Postępowaniu.  Zaznaczenia  zatem 

wymaga,  że  czynem  nieuczciwej  konkurencji  może  być  w  takim  wypadku  złożenie  oferty 

zawierającej  –  oceniane  w  ramach  dodatkowego  kryterium  –  zobowiązanie  wykonawcy  do 

świadczenia  nierealnego,  biorąc  pod  uwagę  okoliczności  związane  z  wykonaniem 

zamówienia.  Wyjaśnienia  ceny  Konsorcjum  mogą  wskazywać,  że  koszty  usług  zostały 

ulokowane w innej pozycji a zatem Konsorcjum mogło dokonać tzw. „przerzucenia” kosztów 

do innych pozycji cenowych 

– niezależnie od tego, że całkowita cena oferty tego wykonawcy 

jest  rażąco  niska.  Takie  działanie  jest  sprzeczne  z  pkt  5.2  (str.  63  SIWZ):  „Cena  ma  się 

składać wyłącznie z czynników do niej przynależnych i nie jest dopuszczalne przenoszenie 

kosztów  i  wydatków  pomiędzy  poszczególnymi  pozycjami”.  Mając  zatem  na  uwadze 

powyższe  oraz  orzecznictwo  Izby  należy  wskazać,  że  manipulowanie  cenami,  polegające 

m.in.  na  zaniżaniu  ceny  cząstkowej,  czy  też  „przerzucanie”  kosztów  w  ramach  pozycji  w 

wycenach stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co uzasadnia odrzucenie oferty Konsorcjum 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  w  szczególności  jeżeli  ceny 

cząstkowe  są  uwzględniane  w  ramach  oceny  ofert  (przyjęte  przez  Zamawiającego  kryteria 

oceny ofert).  

Uzasadniając  zarzut  dotyczący  zaniechania  odtajnienia  wyjaśnień  Konsorcjum  w 

zakresie ceny 

– w zakresie pozycji l.p. I nr 2 i 7 formularza cenowego Odwołujący podniósł, 

że Konsorcjum nie wykazało, że wyjaśnienia ceny w zakresie pozycji l.p. I nr 2 i 7 formularza 

cenowego  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Podkreślił,  że  pojęcie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  definiuje  art.  11  ust.  2  uznk  w  świetle  którego  przez  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Zatem  muszą  być 

spełnione następujące:  

muszą  to  być  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  

informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

są łatwo dostępne dla takich osób,  

uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

W ocenie Odwołującego żadna z powyższych trzech przesłanek nie została spełniona 

i  wykazana  przez  Konsorcjum  w  dokonanych  zastrzeżeniach.  Co  do  charakteru  informacji 


zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  (informacje  techniczne,  technologiczne, 

orga

nizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą), 

należy  wskazać,  że  konieczne  jest  wykazanie  Zamawiającemu  dlaczego  w  ramach 

konkretnego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  ujawnienie  informacji  jakie 

zastrzegł wykonawca jako tajemnicę przedsiębiorstwa może wyrządzić wykonawcy szkodę i 

w  czym  wykonawca  upatruje  szkody,  jak  również  wykazanie  związku  przyczynowo  - 

skutkowego  pomiędzy  ujawnieniem  informacji  a  ewentualną  szkodą  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  8.06.2017r.,  KIO  888/17).  Odwołujący  zakłada,  że  Konsorcjum  takich 

okoliczności  nie  wykazało.  Ponadto  Konsorcjum  takiego  związku  przyczynowo  skutkowego 

nie  wykazało.  Konsorcjum  nie  wykazało  również,  aby  zastrzeżone  informacje  posiadały 

wartość  gospodarczą  –  poza  ogólnymi  tezami  o  wartości  gospodarczej,  w  dokonanym 

zastrzeżeniu  brak  jakiejkolwiek  argumentacji  wykazującej  taką  wartość.  Nie  wykazano,  aby 

wartość  gospodarcza  zastrzeganych  informacji  przejawiała  się  w  zaoszczędzeniu  kosztów 

lub  możliwości  osiągnięcia  przychodów.  Tymczasem  każda  zastrzegana  informacja  taką 

wartość  musi  posiadać.  Odwołujący  wskazał,  że  członkowie  Konsorcjum  realizują,  w 

porównaniu  do  pozostałych  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  części  II  Postępowania, 

niewielką  liczbę  kontraktów  na  analogiczny  przedmiot  zamówienia.  Spółka  ADS  Sp.  z  o.o. 

dzięki wydzieleniu jej z innej spółki stała się stroną 2 umów – wskazanych zresztą w wykazie 

usług.  Dlatego  sformułowania:  „W  konsekwencji  doprowadziłoby  to  do  sytuacji,  w  której 

pozycja rynkowa Konsor

cjum ulegałby znacznemu osłabieniu” jest sformułowaniem znacznie 

na wyrost. Zwłaszcza, że członkowie Konsorcjum w na niniejszym rynku są mało aktywni, a 

ich zdolność pozyskiwania nowych kontraktów jest niska. Dlatego tym bardziej ogólne tezy o 

metodologii,  know-

how  i  doświadczeniu  członków  tego  Konsorcjum  nie  mogą  stanowić 

wystarczającego  uzasadnienia  do  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Oczywiście 

Odwołujący  nie  twierdzi,  że  te  podmioty  nie  mają  doświadczenia,  ale  niewątpliwie  ogólne 

tezy  zawarte  w 

zastrzeżeniu  powinny  zostać  skonfrontowane  z  informacjami,  które 

zastrzeżono.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  Konsorcjum  dla  pozycji  l.p.  I  nr  2  i  7  formularza 

cenowego  przedstawiło  ogólną  kalkulację  ceny,  bez  odniesienia  się  do  specyficznych 

uwarunkowań  tego  Wykonawcy,  odzwierciedlających  jego  sytuację.  Poszczególne  koszty 

zapewne  zostały  przedstawione  (być  może  poza  nielicznymi  wyjątkami)  w  sposób  ogólny, 

bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, pokazania metodologii ich wyliczenia, sposobu kalkulacji, co 

także  powinno  mieć  znaczenie  dla  uznania  zastrzeżenia  wyjaśnień  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa za bezpodstawne. Ponadto podniósł, że uzasadnienie zastrzeżenia odnosi 

się do całych wyjaśnień. Być może jest ono adekwatne do niektórych wyjaśnianych pozycji, 

ale w tych 

dwóch konkretnych pozycjach l.p. I nr 2 i 7 formularza cenowego wyjaśnienia nie 


zawierają  żadnych  konkretnych  informacji,  żadnej  konkretnej,  szczegółowej  metodologii 

wyliczenia kosztów i dodatkowo nie wykazano ich wartości gospodarczej.  

Wobec  powyższego  Odwołujący,  z  ostrożności  podnosi,  że  powinny  zostać 

odtajnione  te  części  dokumentów,  które  nie  zawierają  informacji  stanowiącej  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Nie  mogą  zostać  utajnione  informacje,  które  świadczą  wyłącznie  o 

spełnieniu  wymogów  SIWZ,  takiej  jak,  np.  brak  uwzględnienia  niektórych  czynności  do 

wykonania  w  ramach  usług.  Powinny  zostać  odtajnione  w  całości  wszystkie  pozycje  nie 

zawierające  tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz  te  informacje  w  zakresie  poszczególnych 

pozycji, które takiego waloru nie posiadają.  

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie uwzględnił zarzut nr 8 odwołania dotyczący 

naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp oraz wniósł o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie. 

Zamawiający wyjaśnił, że oceniając prawidłowość zabezpieczenia oferty Konsorcjum 

wadium, w szczególności posiłkował się uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego o sygn. 

IV  CSK  86/17.  Jak  trafnie  zauważył  Sąd  Najwyższy,  przedmiotem  obowiązków,  których 

naruszenie  uzasadnia  zatrzymanie  wadium  (m.in.  obowiązek  podpisania  umowy  w  sprawie 

zam

ówienia,  obowiązek  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy)  są 

świadczenia  niepodzielne.  Wykonawcy,  tworząc  konsorcjum,  wspólnie  ubiegają  się  o 

udzielenie jednego zamówienia, wspólnie składają jedną ofertę, a co za tym idzie, wszelkie 

obowiązki  związane  ze  złożeniem  oferty  i  zabezpieczeniem  jej  wadium  powinny  być 

postrzegane  jako  wspólne.  Nawet  jeżeli  jeden  z  członków  konsorcjum  wykonałby  dany 

obowiązek  w  odniesieniu  do  siebie  samego  (np.  złożyłby  podpis  na  umowie  w  sprawie 

zamówienia), bez wykonania tego obowiązku przez pozostałych członków konsorcjum, to ta 

czynność nie ma wartości dla Zamawiającego, gdyż nie umożliwia Zamawiającemu wyboru 

oferty  lub  zawarcia  umowy.  Z  kolei  zgodnie  z  art.  380  §  1  k.c.  dłużnicy  zobowiązani  do 

świadczenia  niepodzielnego  są  odpowiedzialni  za  spełnienie  świadczenia  jak  dłużnicy 

solidarni.  W  takim  przypadku  niewykonanie  któregokolwiek  z  obowiązków  przez 

konsorcjanta, który nie został wymieniony w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

powodowałoby powstanie odpowiedzialności również po stronie konsorcjanta, którego dane 

znajdują  się  w  gwarancji.  Zamawiający  zwrócił  także  uwagę  na  podobieństwo  pomiędzy 

treścią  gwarancji  będącą  przedmiotem  rozważań  Sądu  Najwyższego  w  cytowanym  wyżej 

wyroku do treści gwarancji bankowej złożonej przez Konsorcjum w postępowaniu. Podobnie 

jak wykonawca w sprawie finalnie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy, Konsorcjum złożyło 

gwarancję  bankową  (dalej  „Gwarancja”),  w  której  widnieją  dane  jedynie  lidera  Konsorcjum 

Trimtab  Arteria  Manag

ement  sp.  z  o.o.,  sp.  k.  Oferta  została  złożona  wspólnie  przez  dwa 

podmioty: wspomnianą Trimtab Arteria Management sp. z o.o. sp. k. oraz ADS sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. W treści Gwarancji został wskazany jedynie Lider Konsorcjum. 


Zamawiający  wyjaśnił,  że  uznał  prawidłowość  zabezpieczenia  oferty  wadium  treścią 

gwarancji  podzielając  stanowisko  Sądu  Najwyższego.  Zadał  sobie  bowiem  pytanie,  co 

stałoby  się  w  sytuacji,  gdyby  niewymieniona  w  treści  Gwarancji  ADS  sp.  z  o.o.  uchybiła 

któremukolwiek z obowiązków wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 i np. odmówiła zawarcia 

umowy  w  sprawie  zamówienia.  Biorąc  pod  uwagę  stanowisko  Sądu  Najwyższego, 

odpowiedzialność  z  tego  tytułu  poniosłaby  również  literalnie  wskazana  w  treści  Gwarancji 

Trimtab.  W  takiej  sytuacji 

Zamawiający  złożyłby  ING  Bank  Śląski  S.A.  pisemne  żądanie 

wypłaty  kwoty  Gwarancji,  zaś  sam  gwarant  byłby  zobowiązany  do  zapłaty  „nieodwołalnie, 

bezwarunkowo,  bezzwłocznie,  bez  sprzeciwu  i  bez  zastrzeżeń”.  Wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego,  wystawca  Gwarancji  nie  mógłby  uchylić  się  od  obowiązku  zapłaty,  nawet 

jeżeli nie wiedział, że Trimtab ubiega się o udzielenie zamówienia wraz z ADS sp. z o.o., co 

podkreślił  Sąd  Najwyższy:  „Ewentualne  skutki  niepoinformowania  gwaranta  o  tym,  że 

wykonawca  wskazany  w  gwarancj

i  jako  dłużnik  (zleceniodawca,  oferent  itp.)  był  jedynie 

liderem  konsorcjum  (jednym  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie 

zamówienia),  a  nie  wyłącznym  wykonawcą,  mogłyby  wpływać  tylko  na  stosunek  zlecenia 

gwarancji  i  w  żaden  sposób  nie  oddziaływałyby  na  skuteczność  nieakcesoryjnego 

zobowiązania gwaranta.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. IV CSK 

Według Zamawiającego, za kluczowy dla oceny gwarancji bankowej Przystępującego 

należy  uznać  wyrażony  przez  Sąd  Najwyższy  pogląd  o  niepodzielności  zobowiązań 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  i  wynikającej  z  tego 

solidarnej  odpowiedzialności  tych  wykonawców  za  zobowiązania  obciążające  ich  w 

postępowaniu  przetargowym.  Przyjmując  za  Sądem  Najwyższym  istnienie  solidarnej 

odpowiedzialności konsorcjantów, należy dojść do wniosku, że w razie niewykonania przez 

któregokolwiek  z  wykonawców  obowiązków  wynikających  z  Pzp,  odpowiedzialność  za  to 

ponosiłby także drugi z konsorcjantów, co w konsekwencji dawałoby Zamawiającemu prawo 

do  zatrzymania  wadium,  nawet  gdy  bezpośrednią  podstawą  zatrzymania  były  zaniechania 

wykonawcy niewymienionego w treści gwarancji. 

Odnosząc się do wskazanej przez Sąd Najwyższy potrzeby interpretacji określenia z 

przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zgodnie  z  art.  65  k.c.,  zwłaszcza  w  świetle  ustalonych 

zwyczajów,  praktyki  ubezpieczeniowej,  stwierdzić  należy,  że  Odwołujący  nie  wykazał  w 

postępowaniu  odwoławczym  takich  ustalonych  zwyczajów  czy  powszechnej  praktyki 

gwarantów,  która  potwierdzałaby,  że  w  przypadku  tak  ukształtowanej  gwarancji  wadialnej 

nastąpi  odmowa  wypłaty  sumy  gwarancyjnej.  Nie  jest  wystarczającym  dowodem  na 

powyższą okoliczność złożony przez Odwołującego wydruk z korespondencji mailowej z jego 

brokerem  ubezpieczeniowym,  który  może  potwierdzać  jedynie  wymagania  dotyczące 


gwarancji  w  relacji  między  konkretnym  brokerem  i  jego  klientem.”  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. KIO 2529/18).  

Odnosząc  się  zaś  do  zarzutu,  że  w  treści  Gwarancji  nie  zaznaczono  wyraźnie,  że 

dotyczy  ona  części  II  Postępowania  Zamawiający  wskazał,  że  postępowanie  zostało 

podzielone  na  dwie  części,  w  których  Zamawiający  wymagał  wniesienia  wadium  w 

wysokości: 

1.500.000,00  zł  dla  części  I  Postępowania,  w  której  ani  Konsorcjum,  ani 

Trimtab Arteria Management sp. z o.o. sp. k., nie złożyli oferty, 

150.000,00 zł dla części II Postępowania, w której Konsorcjum złożyło ofertę 

zabezpieczoną Gwarancją na sumę 150.000,00 zł. 

W  takich  okolicznościach  Zamawiający  nie  miał  i  nie  mógł  mieć  wątpliwości,  której 

części dotyczy Gwarancja. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  ceny  oferty  Konsorcjum  oraz  jej  wyjaśnień 

Zamawiający  wskazał,  że  wobec  skutecznego  zastrzeżenia  przez  Konsorcjum  w  poufności 

fragmentów wyjaśnień ceny z 23 października 2020 r. Odwołujący nie ma pełnej wiedzy na 

temat złożonych wyjaśnień i dowodów. Odwołujący jedynie dywaguje o rzekomych brakach 

w wyjaśnieniach Konsorcjum, opierając swą argumentację na własnych doświadczeniach w 

kalkulowaniu  cen  ofert,    jednocześnie  nie  mając  wiedzy  na  temat  m.in.  zasobów, 

doświadczenia  oraz  metodologii  pracy  Konsorcjum.  Wyjaśnił,  że  dokonał  rzetelnej  analizy 

obszernych (liczących 49 stron), złożonych przez Konsorcjum wyjaśnień ceny oraz dowodów 

do niej dołączonych, co skutkowało uznaniem, że zaoferowana przez Konsorcjum cena jest 

realną  i  uwzględnia  wszystkie  elementy  przedmiotu  zamówienia.  Zdaniem  Zamawiającego 

znajdujące się w wyjaśnieniach stwierdzenia, zestawienia oraz załączone dowody, pozwoliły 

Zamawiającemu  na  poznanie  metodologii  kalkulowania  ceny  przez  Konsorcjum  oraz 

weryfikację  jej  rzetelności.  Zamawiający  stoi  zatem  na  stanowisku,  że  Konsorcjum 

prawidłowo skalkulowało cenę ofertową.  

Zamawiający nie podzielił także zarzutu dotyczącego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 

Pzp. Jego zda

niem argumentacja Odwołującego jest oparta jedynie na przypuszczeniach co 

do treści wyjaśnień ceny złożonych przez Konsorcjum. Wobec skutecznego zastrzeżenia w 

poufności  przez  Konsorcjum  części  wyjaśnień  ceny  z  23  października  2020  r.,  Odwołujący 

nie zna p

ełnej treści wyjaśnień i wobec tego nie ma wiedzy na temat sposobu oszacowania 

ceny  oferty  przez  Konsorcjum.  Ponadto  jego  zdaniem,  twierdzenia  Odwołującego  są 

gołosłowne, niepoparte żadnymi dowodami. Zaś gołosłowne stwierdzenie dopuszczenia się 

przez  daneg

o  wykonawcę  czynu  nieuczciwej  konkurencji  nie  może  implikować  odrzucenia 

jego  oferty,  bo  takie  zachowanie  świadczyłoby  o  „przerzuceniu”  na  wykonawcę  obowiązku 

dbania  o  prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców. 


Również Zamawiający za niezasadny uznał zarzut dotyczący naruszenia art. 96 ust. 

3  w  związku  z  art.  8  ust.  3  Pzp.  Zamawiający  wskazał,  że  wraz  ze  złożeniem  wyjaśnień 

dotyczących  ceny,  Konsorcjum  wykazało,  że  część  informacji  w  nich  zawartych  stanowi 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  (str.  42-49  wyjaśnień  ceny).  Zdaniem  Zamawiającego 

Konsorcjum  skutecznie wykazało  zaistnienie  wszystkich przesłanek,  o których mowa w  art. 

11  ust.  2  uznk.  Uzasadnienie  zastrzeżenia  w  poufności  jest  związane  z  treścią  wyjaśnień 

dotyczących  ceny,  a  jego  treść  wskazuje,  że  nie  jest  „szablonowym"  uzasadnieniem,  tak 

często nadużywanym przez wykonawców. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wskazał, że w 

jego  ocenie  nie  doszło  do  ziszczenia  się  przesłanki  pozwalającej  mu  na  wystosowanie  do 

Konsorcjum  wezwania  w  tym  trybie.  Natomiast  po  ponownym  przeanalizowaniu  stanu 

faktycznego,  Zamawiający  uznał,  że  zasadnym  jest  wezwanie  Konsorcjum  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie wartości i zakresu zamówień referencyjnych, a także w zakresie prawa 

ADS  sp.  z  o.o.  do  posługiwania  się  referencjami  wystawionymi  dla  Arteria  Document 

Solutions sp. z o.o., co skutkowało uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutu nr 8.  

Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  7  stycznia  2021r.  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w całości. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  warunków  udziału  w  Postępowaniu  wskazał, 

że  zarzut  ten  dotyczy  referencji  przedłożonych  przez  Konsorcjum  na  wykazanie  spełnienia 

następującego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  który  został  postawiony  w  części  Il  SIWZ 

lit.  A  pkt  1.2.2.1.    Na  spełnienie  wskazanego  warunku  Konsorcjum  przedstawiło  2  usługi 

wykonane na  rzecz  Nest  Bank  S.A.  oraz Grupy Generali, które  zdaniem Odwołującego  nie 

potwierdzają spełnienia powyższego warunku.  

Odnosząc  się  do  powyższego  Przystępujący  wskazał,  że  w  zakres  przedmiotu 

umowy  z  Nest  Bank  S.A.  oraz  Grupą  Generali  wchodził  bardzo  szeroki  zakres  usług 

związany z archiwizacją dokumentów w tym wszystkie z elementów wskazanych w warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Z  ostrożności  procesowej  Konsorcjum  pragnie  zaznaczyć,  że 

dokonując  interpretacji  przedłożonych  referencji,  można  wyczytać  podane  w  warunku 

wymagania.  Niemniej  jednak  dokument  referencji  nie  jest  składany  w  celu  wykazania 

zakresu  usługi  referencyjnej,  stąd  też  nawet  ewentualne  braki  w  tym  zakresie  nie  mają 

żadnego znaczenia dla oceny spełniania warunku przez Konsorcjum.  

Przystępujący  odnosząc  się  do  stanowiska  Odwołującego,  że  Konsorcjum  nie 

wykazało,  że  wartości  zamówień  referencyjnych  dla  okresu  ostatnich  5  lat  wynoszą  dla 

każdego z nich lub nawet łącznie nie mniej niż 4.000.000,00  brutto. Zdaniem Odwołującego 

problematyczna  jest  wartość  wskazana  w  wykazie  usług  dla  Grupy  Generali.  Zgodnie  z 

referencją  jeden  z  konsorcjantów  świadczy  na  rzecz  Grupy  Generali  usługi  od  28  grudnia 


2011  roku  i  podano  wartość odnosi  się do tego okres (tj.  dłuższego niż  5 lat). Twierdzenie 

takie  nie  koresponduje  z  prawdą.  Faktem  jest,  że  termin  rozpoczęcia  realizacji  usług  to 

grudzień 2011 roku, jednak kwota 1 434 536,62 zł.  

Kolejno  Przystępujący  wyjaśnił,  że  członek  konsorcjum  -  ADS  Sp.  z  o.o.  stała  się 

następcą  Arteria  Document  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  mocy  prawa.  W  tej  konkretnej  sprawie 

możemy  mówić  o  pełnej  sukcesji  praw  i  obowiązków  wynikających  z  poszczególnych 

kontraktów, co zostało zawarte w planie podziału. Zgodnie z art. 531 ksh: 

§ 1. Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem 

wstępują z dniem podziału bądź  z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, 

określone w planie podziału. 

§  2.  Na  spółkę  przejmującą  lub  spółkę  nowo  zawiązaną  powstałą  w  związku  z 

podziałem  przechodzą  z  dniem  podziału  bądź  z  dniem  wydzielenia  w  szczególności 

zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału 

składnikami  majątku  spółki  dzielonej,  a  które  zostały  przyznane  spółce  dzielonej,  chyba  że 

ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 

Od  decyzji  samego  przedsiębiorcy  zależy  rozdzielenie  majątku  spółki  dzielonej 

pomiędzy  spółki  przejmujące  lub  spółki  nowo  zawiązane  powstałe  w  związku  z  podziałem. 

Co ważne przejście tych praw i obowiązków następuje z mocy prawa z dniem podziału lub z 

dniem  wydzielenia,  co  oznacza,  że  spółki  uczestniczące  w  podziale  nie  mają  obowiązku 

zawierania odrębnych umów lub uzyskiwania zgody osób trzecich (np. w postaci uzyskania 

zgody  wierzycieli  na  zmianę  dłużnika).  Należy  także  zwrócić  uwagę,  że  kontrahenci 

jednoznacznie uważają, że doszło do pełnej sukcesji. W referencji Grupy Generali wskazane 

jest, że ADS Sp. z o.o. świadczy na ich rzecz usługi od 2011 roku, co przemawia za pełną 

ciągłością  w  zakresie  obowiązków  i  doświadczenia.  Spółka  ADS  przejęła  całość  kapitału 

osobowego (a wiec bezspornie także doświadczenie) Arterii Document Solutions Sp. z o.o. 

oraz realizuje po tym podmiocie kontrakty związane z archiwizacją dokumentacji.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  złożonej  przez  niego  gwarancji  wadialnej 

Konsorcjum na wstępie wskazało, że  wskazany brak podania „części” powinien być uznany 

raczej  jako  „pominięcie”  literowe,  które  nie  wywiera  żadnych  skutków  prawnych.  Przede 

wszystkim  nie  można  uznać,  że  interes  Zamawiającego  będzie  naruszony.  Gwarancja 

przedstawiona przez Konsorcjum na pełną kwotę wadium wymaganą w części Il, tj. 150.000 

zł  jest  w  pełni  prawidłowa.  Ponadto  wyjaśniło,  że  w  formularzu  ofertowym  Konsorcjum 

jednoznacznie  wskazało  nr  gwarancji  wadialnej  a  także  część  postępowania,  którą 

gwarancja zabezpiecza.  

Kolejno,  Przystępujący  wskazał,  że  niesporne  w  sprawie  jest,  iż  w  treści  gwarancji 

bankowej  z  firmy  jako  wykonawcę  wymieniono  jedynie  Trimtab  Arteria  Management  Sp.  z 

o.o.  Sp.  Kk.  Podkreślił,  że  ustawa  Pzp  nie  zawiera  definicji  wadium,  a  pojęcie  to  jest 


zdefiniowane w art. 704 § 1 k.c., zgodnie z którym w warunkach aukcji lub przetargu można 

zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia 

do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie 

jej  zapłaty  (wadium).  Pzp  w  art.  45  ust.  6  określa  jedynie  dopuszczalne  formy  wadium, 

wskazując w pkt 3 formę gwarancji bankowej, nie wskazując jednak żadnych szczególnych 

warunków dla wadium w formie gwarancji bankowej. Z kolei zgodnie z przepisem art. 36 pkt 

8 Pzp wymagania dotyczące wadium muszą być określone w SIWZ, zaś informacja na temat 

wadium  musi  znaleźć  się  w  Ogłoszeniu  o  zamówieniu  (art.  41  pkt  8  Pzp).  Z  powyższego 

zestawienia  przepisów  wynika  wprost,  że  przepisy  Pzp  nie  wymagają,  aby  w  przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne wadium było wnoszone w jakiś szczególny 

sposób, w tym w szczególności przepisy prawa nie wymagają, aby wadium było wnoszone 

wspólnie  przez  wykonawców  tworzących  konsorcjum.  Jedynym  ograniczeniem  mogą  być 

tutaj,  postanowienia  SIWZ  - 

Zamawiający  uprawniony  jest  wskazać  w  SIWZ  specyficzne, 

dodatkowe wymagania dotyczące wadium. W przedmiotowym postępowaniu SIWZ z jednej 

strony  dopuszczała  wspólne  ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  z  drugiej 

zaś  strony  -  SIWZ  nie  wprowadzała  w  tym  przypadku  obowiązku  wniesienia  wadium  w 

postaci  gwarancji  bankowej,  w  której  wszyscy  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia byliby wymienieni jako wykonawcy. Zamawiający mógł wskazać w SIWZ, że w 

przypadku  wnoszenia  wadium  w  postaci  gwarancji  bankowych  bądź  ubezpieczeniowych  w 

treści  gwarancji  powinny  znajdować  się  wszystkie  podmioty  działające  wspólnie,  co  w 

przypadku  Przystępującego  oznaczałoby  konieczność  wymienienia  obu  konsorcjantów. 

Skoro jednak takiego wymogu w SIWZ nie postawiono, to nie powstał taki obowiązek. 

Kolejno  Przystępujący  wskazał,  że  podmioty  Konsorcjum  tj.  Trimtab  Arteria 

Management Sp. z o.o. Sp. k. oraz ADS Sp. z o.o. odpowiadają solidarnie od chwili złożenia 

wspólnej  oferty.  Wynika  to  z  szeregu  orzeczeń,  ale  także  z  Umowy  Konsorcjum  zawartej 

prz

ez  te  dwa  podmioty.  Solidarna  odpowiedzialność  wykonawców,  którzy  wspólnie  złożyli 

ofertę, przewidziana w tym przepisie ma charakter odpowiedzialności solidarnej dłużników w 

rozumieniu  art.  366k.c.  W  świetle  tego  przepisu  wierzyciel  (zamawiający)  może  żądać 

całości  lub  części  świadczenia  od  wszystkich  dłużników  łącznie,  od  kilku  z  nich  lub  od 

każdego  z  osobna,  a  zaspokojenie  wierzyciela  przez  któregokolwiek  z  dłużników  zwalnia 

pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają 

zobowiązani  do  świadczenia.  Wobec  tego  interes  Zamawiającego  bezspornie  jest  w  pełni 

zabezpieczony.  Taka  konstrukcja  (solidarność)  powoduje,  że  w  przypadku  ziszczenia  się 

przesłanek  utraty  wadium  Zamawiający  może  wystąpić  z  roszczeniem  (np.  uruchomieniem 

gwarancji) do członka konsorcjum, którego wybierze. Dłużnicy solidarni odpowiadają w takim 

samym zakresie co do wspólnego długu (tak np. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 

25  marca  2015  r.,  I  ACa  1044/14,  Legalis).  Pozostają  oni  zatem  zobowiązani  aż  do 


zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 

22.11.1994 r. (l ACr 676/94, OSA 1995, Nr 5, poz. 23), z istoty solidarności wynika zaś, że 

dłużnicy odpowiadają za ten sam dług do pełnej jego wysokości. 

W konsekwencji, zdaniem Konsorcjum, w sytuacji niewykonania przez ADS Sp. z o.o. 

wezwań lub nie przystąpienia przez niego do zawarcia umowy Zamawiający miałoby prawo 

złożyć oświadczenie o niewykonania przez Trimtab obowiązków, których uchybienie rodziło 

możliwość uzyskania płatności z gwarancji wadialnej. W razie wezwania ADS Sp. z o.o. do 

przedłożenia  określonych  oświadczeń,  dokumentów,  informacji,  czy  wreszcie  zawarcia 

umowy  obowiązek  ten  obciąża  wszystkich  uczestników  konsorcjum,  a  wobec  tego 

niewykonanie t

ych obowiązków przez któregokolwiek uczestnika oznacza niewykonanie tych 

obowiązków  przez  wszystkich  uczestników  konsorcjum,  co  otwiera  drogę  do  zatrzymania 

przez  Zamawiającego  wadium  niezależnie  od  tego,  kto  w  gwarancji  wadialnej  został 

wymieniony jako wy

konawca. W wyniku bowiem wniesienia do wspólnej oferty wadium przez 

jednego z uczestników konsorcjum dochodzi do przyjęcia przez niego ryzyka utraty wadium 

również  w  przypadku,  gdy  odpowiedzialność  za  przyczynę  zatrzymania  wadium  będzie 

ponosił  inny  uczestnik  konsorcjum.  Przystępujący  dodatkowo  powołał  się  na  stanowisko 

Sądu Okręgowego  w Warszawie (wyrok z  dnia 14  października 2015  r. XXIII Ga  1313/15), 

który  mówi,  że  całkowicie  bezpodstawny  jest  pogląd  opierający  się  na  rozumowaniu  a 

contrario, iż w zakresie wykraczającym poza art. 141 Pzp brak jest podstaw do przyjmowania 

solidarności  współkonsorcjantów.  W  doktrynie  odpowiedzialność  tę  wywodzi  się  z  różnych 

źródeł.  Niektórzy  przedstawiciele  doktryny  wskazują,  iż  solidarna  odpowiedzialność 

współkonsorcjantów  za  konsekwencje  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  jest  objęta  treścią 

zobowiązania związanego ze złożeniem oferty (tak: S. Włodyka, M. Spyra, w: System prawa 

handlowego. Tom 5. Prawo umów handlowych, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2011, s. 621; 

D.  Szczepański,  Jeszcze  o  konsorcjum,  Zamówienia  Publiczne  Doradca  2008,  nr  5,  s.  41) 

lub  ową  solidarność  wywodzą  z  mocy  czynności  prawnej  pomiędzy  wykonawcami 

występującymi  wspólnie,  którzy  przy  wniesieniu  wadium  mają  wiedzę  jaki  jest  jego  cel  i 

godzą  się  (w  drodze  porozumienia)  na  ryzyko  jego  utraty  w  przypadku,  gdy  do  zawarcia 

umowy  nie  dojdzie  z  przyczyn  po  stronie  któregokolwiek  z  nich  (K.  Muchowska-  Zwara, 

Prawne  problemy  funkcjonowania  konsorcjów  uczestniczących  w  obrocie  regulowanym 

przez  Prawo  zamówień  publicznych,  Warszawa  2015,  Legalis).  Inni  wskazują,  iż  w  wyniku 

złożenia  wspólnej  oferty  i  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dochodzi  do 

zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 k.c. (tak 

też:  J.  Pieróg,  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz,  Warszawa  2015,  s.  134;  M. 

Sieradzka,  Instytucja  wadium  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

Warszawa 2015, s. 26; a także: Sąd Okręgowy w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 

maja  2006  r.,  sygn.  akt  I 

l  Ca  489/06). W  ocenie  Sądu  Okręgowego  solidarność  tę  należy 


przede  wszystkim  wyprowadzić  z  art.  370  k.c.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  jeżeli  kilka  osób 

zaciągnęło zobowiązanie dotyczące  ich wspólnego mienia, są one  zobowiązane solidarnie, 

chyba  że  umówiono  się  inaczej.  Należy  zaś  zaznaczyć,  iż  pojęcie  mienia  zostało 

zdefiniowanej  w  art.  44  k.c.  przez  które  rozumie  się  własność  i  inne  prawa  majątkowe. 

Zgodnie  zaś  z  art.  139  ust.  1  ustawy  PZP  do  umów  w  sprawach  zamówień  publicznych, 

zwanych dalej 'l umowami E', 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Ma więc w tym przypadku zastosowanie 

również  art.  703  5  3  zd.  2  k.c.  w  zw.  z  art.  702  S  3  k.c.  zgodnie  z  którym,  jeżeli  ważność 

umowy  zal

eży  od  spełnienia  szczególnych  wymagań  przewidzianych  w  ustawie,  zarówno 

organizator  aukcji,  jak  i  jej  uczestnik,  którego  oferta  została  przyjęta,  mogą  dochodzić 

zawarcia  umowy.  Ponieważ  w  przedmiotowym  przypadku  ważność  umowy,  zgodnie  z  art. 

139 ust. 1 us

tawy PZP, zależy od formy pisemnej, toteż ma zastosowanie art. 703 S 3 zd. 2 

k.c. w zw. z art. 702 S 3 k.c. Powyższe z kolei oznacza, że najpóźniej z chwilą wyboru oferty 

powstaje  po  stronie  konsorcjantów  prawo  podmiotowe  (wierzytelność),  którego  treścią  jest 

zawarcie umowy. Prawo to ma charakter majątkowy, i jak już podnoszono w oparciu o art. 23 

ust.  3  ustawy  PZP,  przysługuje  ono  łącznie  wszystkim  uczestnikom  konsorcjum,  a  wobec 

tego  stanowi  ich  wspólne  mienie  w  rozumieniu  art.  44  k.c.  Prawu  temu  towarzyszy 

jednocześnie  zobowiązanie  do  zawarcia  umowy  z  zamawiającym.  Ostatecznie  Więc 

zobowiązanie to dotyczy wspólnego mienia konsorcjantów i także z tego względu w ocenie 

Sądu 

Okręgowego 

zasadnym 

jest 

przyjęcie 

solidarnej 

odpowiedzialności 

współkonsorcjantów za zawarcie umowy, co tym bardziej potwierdza wniosek, że gwarancja 

wadialna  z  wymienieniem  tylko  jednego  uczestnika  konsorcjum  w  sposób  prawidłowy 

zabezpieczała interesy zamawiającego. 

Przystępujący  wskazał  również,  że  z  art.  23  ust.  3  Pzp  wszelkie  obowiązki,  których 

niewykonanie  może  spowodować  powstanie  po  stronie  zamawiającego  prawa  zatrzymania 

wadium spoczywają łącznie na wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum, a 

w szczególności na podstawie art. 703 § 3 zd. 2 k.c. w zw. z art. 702 § 3 k.c. w zw. z art. 139 

ust.  1  Pzp  w  razie  wyboru  oferty  konsorcjum  łącznie  obciąża  obowiązek  zawarcia  umowy. 

Zwłaszcza  w  tym  ostatnim  kontekście  należy  zaznaczyć,  iż  wybór  oferty  złożonej  przez 

konsorcjum  zobowiązuje  zamawiającego  do  zawarcia  umowy  ze  wszystkimi  uczestnikami 

konsorcjum  łącznie  i  nie  jest  dopuszczalnym  zawarcie    umowy  jedynie  z  niektórymi  jego 

uczestnikami, np. w sytuacji gdyby po wyborze oferty konsorcjum doszło do zerwania umowy 

konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego  uczestników. W  ocenie  Sądu  Okręgowego  w  tych 

okolicznościach  i  uwarunkowaniach  prawnych  nie  budzi  wątpliwości,  iż  świadczenia 

obciążające  konsorcjum  w  związku z  udziałem  w  postępowaniu o zamówienie publiczne,  a 

zwłaszcza  świadczenie  polegające  na  złożeniu  oświadczenia  o  zawarciu  umowy  mają 

charakter świadczenia niepodzielnego. W tym natomiast zakresie znajdzie zastosowanie art. 


380  §  1  k.c.  zgodnie  z  którym  dłużnicy  zobowiązani  do  świadczenia  niepodzielnego  są 

odpowiedzialni  za  spełnienie  świadczenia  jak  dłużnicy  solidarni.  Przyjmując  powyższy  tok 

rozumowania  również  należy  stwierdzić,  iż  odpowiedzialność  konsorcjum  za  wykonanie 

świadczeń,  których  uchybienie  może  spowodować  zatrzymanie  wadium  odbywa  się  na 

zasadach właściwych dla solidarności dłużników. Powyższe zaś również będzie oznaczać, iż 

każdy  z  dłużników  uznawanych  za  odpowiadających  jak  dłużnik  solidarny  może  wykonać 

zobowiązanie ze skutkiem dla współdłużników, Jeżeli więc jeden z uczestników konsorcjum 

nie  wykonuje  świadczenia,  może  być  ono  spełnione  przez  innego  uczestnika,  w  tym 

zwłaszcza  przez  lidera  konsorcjum.  Niespełnienie  zaś  świadczenia  przez  którekolwiek  z 

uczestników  konsorcjum,  bez  względu  na  przyczynę  zaniechania,  będzie  oznaczać 

niewykonanie  go  przez  każdego  z  uczestników  konsorcjum  z  osobna,  a  więc  będzie 

umożliwiać  zamawiającemu  zaspokojenie  się  z  gwarancji  wadialnej  w  której  treści  jako 

wykonawca  został  wymieniony  jedynie  jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  ocenie  Sądu  Okręgowego  także  więc  z  tych 

względów nie sposób przyjąć, że przedstawiona w niniejszej sprawie przez Konsorcjum (...) 

gwarancja  wadialna  w  sposób  nieprawidłowy  zabezpieczała  interesy  zamawiającego.  Poza 

tym  należy  wskazać,  że  instytucja  gwarancji  bankowej  jest  uregulowana  w  ustawie  Prawo 

bankowe  w  ar

t.  81,  zgodnie  z  którym  gwarancją  bankową  jest  jednostronne  zobowiązanie 

banku  gwaranta,  że  po  spełnieniu  przez  podmiot  uprawniony  (beneficjenta  gwarancji) 

określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu 

dokumentami, 

jakie  beneficjent  załączy  do  sporządzonego  we  wskazanej  formie  żądania 

zapłaty,  bank  ten  wykona  świadczenie  pieniężne  na  rzecz  beneficjenta  gwarancji  - 

bezpośrednio  albo  za  pośrednictwem  innego  banku.  Zgodnie  z  art.  84  tejże  ustawy  do 

gwarancji  bankowych  i 

poręczeń  udzielanych  przez  bank  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 

cywilnego, z tym że zobowiązanie banku jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Ponadto 

przyjmuje  się,  że  gwarancja  bankowa  ma  charakter  abstrakcyjny,  tzn.  jest  oderwana  od 

umowy  łączącej  zamawiającego  z  wykonawcą  (stosunku  podstawowego),  co  wskazuje  na 

samodzielny  charakter  odpowiedzialności  gwaranta  i  konieczności  wypłaty  w  momencie 

zgłoszenia żądania. Ustawa Prawo bankowe nie przewiduje materialnoprawnych warunków 

zapłaty.  Gwarancja  wystawiona  na  potrzeby  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  ma  charakter  bezwarunkowy  i  nieodwołalny.  Wskazano  w  niej  ponadto,  iż 

wyplata  sumy  gwarancyjnej  nastąpi  na  pierwsze  żądanie  Zamawiającego  po  złożeniu 

pisemnego  oświadczenia  przez  Zamawiającego  o  treści  wskazanej  w  dokumencie 

gwarancyjnym (k. 170). Już z literalnej treści przepisów ustawy Prawo bankowe oraz treści 

gwarancji wynika, że wypłata kwoty wskazanej w gwarancji nie jest uzależniona od podjęcia 

przez bank czynności sprawdzających, lecz od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający  nie  musi  w  żaden  sposób  wykazywać  roszczenia.  Na  abstrakcyjny  charakter 


ukształtowanej  w  ten  sposób gwarancji  bankowego  zwraca  się uwagę  w  orzecznictwie,  np. 

wyrok Sądu Najwyższego z 21 sierpnia 2014 r. IV CSK 683/13, niepubl. Takie stanowiska są 

również  prezentowane  w  doktrynie,  która  podkreśla,  iż  "Gwarancja  na  pierwsze  żądanie 

sprowadza  się  do  tego,  że  bank-gwarant  powinien  dokonać  wypłaty  sumy  gwarancyjnej 

niezwłocznie  po  wystąpieniu  z  takim  roszczeniem  przez  beneficjenta  gwarancji,  który 

nabywa  uprawnienia  do  żądania  wypłaty  dopiero  w  momencie  niezrealizowania 

zobowiązania  w  ramach  stosunku    podstawowego.  Uprawnienie  beneficjenta  gwarancji  „na 

pierwsze  żądanie"  realizuje  się  w  żądaniu  zapłaty  sumy  gwarancyjnej  ze  wskazaniem,  że 

okoliczność  uprawniająca  do  takiego  żądania  wystąpiła,  bez  konieczności  realizacji 

dodatkowych  przestanek,  jak  np.  przedłożenia  określonych  dokumentów  bądź 

przeprowadzenia  innych  dowodów.  Funkcja  gwarancji  "na  pierwsze  żądanie”  polega  na  w 

miarę szybkim dostarczeniu beneficjentowi środków pieniężnych" (cyt. komentarz do art. 81, 

Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, LEX 2013), oraz "Szczególne praktyczne znaczenie 

uzyskały gwarancje zawierające klauzulę "na pierwsze żądanie". Pomimo powszechności ich 

stosowania w doktrynie prawa bankowego występują znaczne rozbieżności co do znaczenia, 

jakie  należy  przypisać  omawianej  klauzuli.  Przeważa  pogląd,  zgodnie  z  którym  powoduje 

ona,  że  gwarant  zobowiązany  jest  do  świadczenia  już  z  momentem  przedstawienia  przez 

beneficjenta  żądania  zapłaty  sumy  gwarancyjnej,  bez  prawa  do  oceny  stosunku 

podstawowego  (tak  l.  Heropolitańska  (w:)  B.  Andrzejuk,  l.  Heropolitańska,  Gwarancje 

bankowe  i  ubezpieczeniowe,  Warszawa  2013,  s.  99;  M.  Król,  Charakter  prawny,  rodzaje  i 

funkcje gwarancji bankowych., Prawo Spółek 1997, nr 4, s. 38). Niekiedy nawet twierdzi się, 

że  oznacza  ona  zobowiązanie  do  zapłaty  bez  względu  na  to,  czy  nastąpił  zabezpieczony 

rezultat (G. Tracz (w:) S. Włodyka (red.), Prawo... , s. 216)," (cyt. komentarz do art. 81, [w:] 

F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom I i II, Zakamycze 2005, LEX). Przystępujący 

powołał  się  na  uchwałę  Sądu  Najwyższego  w  składzie  7  sędziów  mającą  moc  zasady 

prawnej  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  (sygn.  akt  III  CZP 

16/93),  zgodnie  z  którą  umowa 

gwarancji  bankowej  opatrzona  klauzulami  U  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo”  oraz  "na 

pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i ponadto abstrakcyjną. Umowa 

gwarancji  bankowej  opatrzona  powyższymi  klauzulami  kreuje  -  odmiennie  od  innych 

rodzajów  gwarancji  -  abstrakcyjne  zobowiązanie  banku  wobec  beneficjenta,  niezależnie  od 

stosunków  wewnętrznych  łączących  bank  z  dłużnikiem  oraz  dłużnika  z  wierzycielem.  Bank 

nie może przeciwstawić wierzycielowi (beneficjentowi) zarzutów ze stosunku podstawowego. 

W stosunku wewnętrznym  bank  nie jest  zobligowany,  a w  stosunku gwarancyjnym  -  nawet 

upoważniony,  do  badania  merytorycznej  zasadności  zgłoszonego  roszczenia  przez 

beneficjenta  gwarancji.  W  ocenie  Sądu  Okręgowego  powyżej  zdefiniowany  charakter 

gwarancji  bankowej  również  skutkuje  tym,  iż  w  sposób  należyty  zabezpiecza  ona  interesy 

zamawiającego  na  wypadek,  gdyby  zrealizowały  się  podstawy  zatrzymania  wadium.  Bank 


gwarant  nie  będzie  mógł  w  szczególności  powołać  się  na  fakt,  iż  winę  za  niewykonanie 

obowiązków  przez  sp.  z  o.o.  ponosi  inny  uczestnik  konsorcjum,  a  nawet  nie  będzie  miał 

podstawy  do  badania  prawdziwości  oświadczenia  Zamawiającego.  Zważywszy  bowiem  na 

charakter  wnoszonego  wadium  wpłata  nastąpi  automatycznie  po  złożeniu  oświadczenia  o 

którym mowa w dokumencie gwarancji. Podkreślenia w tym miejscu jeszcze wymaga fakt, że 

w  treści  gwarancji  prawidłowo  została  wskazana  nazwa  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, do którego przystępuje (...) sp. z o.o. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  ogólnikowości  złożonych  przez  niego 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wyjaśnił, że dołączył do Wyjaśnień RNC dowody w 

zakresie  kosztów,  a  spis  załączników  zawarto  na  str.  49  wyjaśnień.  Ponadto  wskazał,  że  

uwzględnił  w  cenie  oferty  wszystkie  koszty,  w  tym  koszty  pracy,  koszty  ogólnozakładowe, 

koszty  finansowe.  Jednocześnie  wyjaśnił,  że  nie  przewiduje  konieczności  skorzystania  z 

finansowania  zewnętrznego,  a  ponadto,  że  w  jego  opinii  okoliczność  realizacji  zamówienia 

bez finansowania zewnętrznego nie jest okolicznością, która w ogóle wpływa na cenę oferty i 

o której należy wspominać w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  dotyczących  kalkulacji  ceny  w  pozycji  l.p.  I  nr  2 

Formularza cenowego OF.2 Konsorcjum wskazało, że Odwołujący przedstawił swoją własną 

metodykę obliczenia pracochłonności realizacji tej części przedmiotu zamówienia, która jest 

inna niż przyjęta przez niego. Stwierdziło ponadto, że Odwołujący nie może oczekiwać, aby 

wszyscy wykonawcy dokonywali szacowania 

pracochłonności w identyczny sposób, jak on to 

uczynił, a ponadto wskazało, że Zamawiający nie narzucił  w SIWZ żadnych wytycznych co 

do szacowania tej pracochłonności. 

Wyjaśnił  także,  że  uwzględnił  w  szacowaniu  pracochłonności  wszystkie  elementy 

wskazywan

e  przez  Odwołującego,  tj.:  3  różne  typy  formularzy,  wskazaną  w  SIWZ  liczbę 

dokumentów  —  13.326.940  dokumentów  oraz  niższą  niż  100%  skuteczność  odczytu  dla 

pisma odręcznego. Co więcej na etapie przygotowania ofert przeprowadził odpowiednie testy 

wewnętrzne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyjaśnieniach. 

Wyjaśnił  także,  że  uwzględnił  też  takie  koszty  jak  koszty  odbiorów  i  transportu, 

materiałów biurowych. 

Odnosząc się kolejno  do kalkulacja  ceny  w  pozycji  l.p.  I  nr  7  Formularza cenowego 

OF.2 Konsorcjum ws

kazało, że koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi wskazano 

na  str.  11,  14  -  15  i  40  - 

41  wyjaśnień,  a  ponadto,  że  uwzględniło  wszystkie  wymagania 

Zamawiającego  na  które  wskazywał  Odwołujący.  Wyjaśnił,  że  przy  szacowaniu  ceny 

uwzględnił  nawet  większą  liczbę  kursów  dla  przewiezienia  dokumentacji  niż  wskazuje 

Odwołujący,  a  liczba  kursów  wskazana  jest  w  Tabeli  10a.).  Podkreśliło,  że  wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego,  nie  jest  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wynajmowanie samochodu ciężarowego TIR, a samo dostarczenie palet może się odbywać 


w  ramach  zwykłych  kursów,  nie  są  potrzebne  kursy  dodatkowe.  Odwołujący  w  jego  opinii 

zdaje  się  mnożyć  koszty,  aby  wykazać  rzekome  zaniżenie  ceny  przez  Przystępującego, 

czego  przykładem  jest  pracochłonność  załadunku/rozładunku.  Zdaniem  Przystępującego 

wynosi ona ok. 20 minut (max 30) na 1 transport, a nie jak wskazywał Odwołujący 4 godziny 

i 2 osoby. Zdaniem Konsorcjum Odwołujący mnoży koszty, poprzez podawanie nierealnej i 

zawyżonej  pracochłonności  czy  kosztu,  który  nie  jest  konieczny  do  poniesienia  (najem 

samochodu), aby wykazać rzekomą niską cenę Przystępującego. Podkreślić jednak należy, 

że  Przystępujący  prawidłowo  zidentyfikował  wszystkie  koszty,  a  zatem  nie  można  mu 

postawić zarzutu, że cena jego oferty jest rażąco niska. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  czynu  nieuczciwej  konkurencji  Konsorcjum 

stwierdziło,  że  cena  jego  oferty  dla  usług  z  pozycji  I  pkt  2  i  7  obejmują  wszystkie  koszty 

realizacji  tych  usług  —  a  zatem  Przystępujący  nie  dopuścił  się  czynu  nieuczciwej 

konkurencji. 

W jego opinii, Odwołujący nie udowodnił, aby którykolwiek element ceny został w Formularzu 

ofertowym wyceniony poniżej kosztów świadczenia danej usługi. 

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odtajnienia wyjaśnień podkreślił, że nie 

objął on tajemnicą przedsiębiorstwa samego uzasadnienia dla zastrzeżenia jawności części 

wyjaśnień.  Uzasadnienie  to  zawarto  na  stronach  42-48  i  Odwołujący  miał  możliwość 

zapoznać  się  z  uzasadnieniem.  Tymczasem  treść  przedmiotowego  zarzutu  wskazuje,  że 

Odwołujący nie odnosi się do tego konkretnego uzasadnienia, ale ogranicza się do ogólnych 

stwierdzeń,  tak  jakby  w  ogóle  nie  znał  treści  przedmiotowego  uzasadnienia.  Wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego  Przystępujący  wskazał  wartość  gospodarczą  dla  każdej  z 

zastrzeganych informacji osobno. Zatem cała argumentacja w tym zakresie powinna zostać 

pominięta, jako sprzeczna ze stanem faktycznym. Ponadto wskazał, że wbrew twierdzeniom 

Odwołującego  Przystępujący  realizuje  taką  liczbę  kontraktów,  że  ma  wystarczające 

doświadczenie,  aby  samodzielnie  spełniać  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Już  sama  ta 

okoliczność  wskazuje,  że  ma  doświadczenie  nie  gorsze  od  innych  uczestników  rynku.  W 

związku z powyższym stosowana przez niego metodyka i know-how, na które powołuje się 

Pr

zystępujący są informacjami podlegającymi ochronie.  

W jego ocenie, nie są prawdziwe stwierdzenia Odwołującego, że zastrzeżenia odnosi 

się  do  całych  wyjaśnień,  co  więcej  —  Odwołujący  zna  treść  uzasadnienia,  a  zatem  zdaje 

sobie sprawę, że osobno uzasadniono zastrzeżenie tajemnicy dla pracochłonności, a osobno 

— dla stawek kosztowych osobowych i kosztów rzeczowych. Ogólnikowe zatem jest nie tyle 

uzasadnienie    zastrzeżenia  tajemnicy,  co  sam  przedmiotowy  zarzut.  Odwołujący  nie  zadał 

sobie  trudu  dostosowania  tre

ści  zarzutu  do  stanu  faktycznego.  Warto  wskazać,  że  to  sam 


Odwołujący  nie  zawarł  uzasadnieniu  zastrzeżenia  jawności  swoich  wyjaśnień  żadnych 

konkretów, odnoszących się do poszczególnych części wyjaśnień. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  dowody  jak  również 

oświadczenia,  stanowiska  stron  złożone  w  trakcie  rozpraw,  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  posiada  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia,  a  zarzucane  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może 

spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody,  polegającej  na  nieuzyskaniu  zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

Izba  dopuściła do  udziału w  postępowaniu  wykonawców  wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia:  Trimtab  Arteria  Management  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ADS  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  treści  SIWZ,  treści  gwarancji  wadialnej 

złożonej przez Przystępującego, treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 23 października 

2020r.,  wezwania  Zamawiającego  do  złożenia  przez  Konsorcjum  wyjaśnień  ceny  oferty,  a 

także  z  przedłożonego  przez  Konsorcjum  wykazu  zrealizowanych  zamówień  wraz  z 

referencjami  wystawionymi  przez  Grupę  Generali  oraz  Nest  Bank,  a  także  z  dokumentów 

przedstawionych przez Odwołującego i Przystępującego na rozprawie.  

Na podstawie ww. doku

mentów Izba ustaliła, że stan faktyczny sprawy nie jest sporny 

i  został  przedstawiony  w  odwołaniu  oraz  odpowiedzi  na  odwołanie  adekwatnie  do  treści 

przywołanych powyżej dokumentów. 

Izba  w  składzie  orzekającym  za  zasadny  uznała  zarzut  dotyczący  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 

Na  wstępie  wskazać  należy,  że  wykładnia  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  15 

lutego  2018  r.,  sygn.  IV  CSK  86/17  dokonana  przez  Sąd  Okręgowy  w  Gdańsku,  w  wyniku 

ponownego  rozpoznania  skargi  na  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  pozwala na  uznanie, 

że  w  każdym  przypadku,  w  którym  ofertę  składają  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 


udzielnie  zamówienia  (tzw.  konsorcjum),  dokument  gwarancji  wadialnej  złożony  przez 

konsorcjum,  podlega  wykładni  w  oparciu  o  przepis  art.  65  k.c.  Za  każdym  więc  razem,  w 

sytuacji odnoszącej się do konkretnego wykonawcy w danym postępowaniu, konieczne jest 

odtworzenie oświadczenia woli, jakie zostało złożone w dokumencie gwarancji wadialnej. Jak 

słusznie  wskazał  SO  w  Gdańsku  w  wyroku  z  27  lutego  2019  r.,  sygn.  akt  XII  Ga  555/18: 

„Znaczenie takie ma bowiem wyłącznie okoliczność, którą potwierdził także i Sąd Najwyższy, 

że zobowiązanie gwaranta jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, tj. niezależnym od istnienia i 

ważności  zobowiązania  podstawowego,  leżącego  u  podstaw  zaciągnięcia  zobowiązania  z 

tytułu gwarancji oraz samodzielnym (nieakcesoryjnym), którego istnienie i zakres nie zależy 

od  istnienia  i  zakresu  innego  zobowiązania.  Charakter,  istnienie,  zakres  samodzielnego 

zobowiązania  gwaranta  określa  sama  umowa  gwarancji  ubezpieczeniowej.  Abstrakcyjny  i 

nieakcesoryjny  charakter  gwarancji  bankowej  potwierdza  regulacja  zawarta  w  ustawie  z  29 

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 1376, z późn. zm.). Zgodnie z art. 

81  tej  ustawy  gwarancją  bankową  jest  jednostronne  zobowiązanie  banku-gwaranta,  że  po 

spełnieniu  przez  podmiot  uprawniony  (beneficjenta  gwarancji)  określonych  warunków 

zapłaty,  które  mogą  być  stwierdzone  określonymi  w  tym  zapewnieniu  dokumentami,  jakie 

beneficjent  załączy  do  sporządzonego  we  wskazanej  formie  zadania  zapłaty,  bank  ten 

wykona  świadczenie  pieniężne  na  rzecz  beneficjenta  gwarancji  -  bezpośrednio  albo  za 

pośrednictwem innego banku. Art. 87 ust. 2 ww. ustawy stanowi natomiast o wymagalności 

roszczeń  z  tytułu  gwarancji  bankowej,  choćby  zobowiązanie,  z  którym  gwarancja  była 

związana, już wygasło. Uprawnia to tym samym stwierdzenie, iż ani sposób ukształtowania 

ani  treść  stosunku  prawnego  podstawowego  (zamawiający  -  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia)  nie  mają  wpływu  na  zakres  odpowiedzialności 

gwaranta.  Odpowiedzialność  ta  jest  bowiem  wyznaczona  samą  treścią  gwarancji.  Z 

pewnością  zaś  rozważania  dotyczące  gwarancji  bankowej  należy  odnieść  także  i  do 

gwarancji ubezpieczeniowej, mając na względzie zarówno podobieństwo jak i charakter oraz 

cel  obu  dokumentów.  Tym  samym  gwarant  zobowiązany  będzie  do  wypłaty  sumy 

gwarancyjnej  wyłącznie  w  przypadku  zaistnienia  zdarzeń  objętych  samą  treścią  gwarancji, 

tak  w  granicach  jej  przedmiotowego,  jak  i  podmiotowego  zak

resu.  Jak  wskazał  Sąd 

Najwyższy  w  wyroku  z  7  stycznia  1997  r.  (sygn.  akt  l  CKN  37/96),  istota  gwarancji 

przejawiająca  się  w  odrębności  przedmiotu  zobowiązania  gwaranta  od  długu  głównego, 

przesądza,  że  wyłącznie  rozstrzygającymi  o  odpowiedzialności  gwaranta  są  postanowienia 

zawarte  w  treści  oświadczenia  (listu  gwarancyjnego)  skierowanego  do  beneficjanta 

gwarancji.  Powoływanie  się  przez  zamawiającego  na  okoliczności  dotyczące  jego  relacji  z 

wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  nie  będzie  skuteczne 

względem  gwaranta.  W  efekcie  okoliczność,  że  wskazany  w  treści  gwarancji  podmiot, 

którego działań lub zaniechań dotyczyć miałaby odpowiedzialność gwaranta, byłby w ramach 


stosunku  podstawowego  współdłużnikiem  solidarnym,  nie  mogłaby  stanowić  podstawy  do 

rozszerzenia  odpowiedzialności  gwaranta  na  działania  i  zaniechania  innych  podmiotów, 

niewymienionych  w  gwarancji.  Zatem  nawet  jeśli,  jak  w  niniejszej  sprawie,  członkowie 

konsorcjum  są  zobowiązani  solidarnie  wobec  zamawiającego,  to  wciąż  byłaby  to  jedynie 

cecha stosunku podstawowego (zamawiający-wykonawcy), niewpływająca na treść stosunku 

gwarancji.  Jeżeli  natomiast  gwarant  zdecydowałby  się  wziąć  odpowiedzialność  również  za 

działania  i  zaniechania  ewentualnych  i  nieznanych  sobie  konsorcjantów  wykonawcy 

zlecającego udzielenie gwarancji,  musiałoby  to znaleźć  odzwierciedlenie  w  treści gwarancji 

ubezpieczeniowej. 

Przejawem 

takim 

mogłoby 

być 

wskazanie, 

że 

przez 

wykonawcę/zlecającego  należy  rozumieć  nie  tylko  podmiot  oznaczony  w  tym  dokumencie, 

ale i ws

zystkich wykonawców z którymi zdecyduje lub zdecydował się on złożyć ofertę”.  

Natomiast  treść  gwarancji  bankowej  z  dnia  15  września  2020r.  przedłożonej  przez 

Konsorcjum  nie  zawiera  żadnych  informacji,  które  mogłyby  prowadzić  do  uznania,  iż 

Gwarant miał wiedzę, że wykonawca Trimtab  Arteria Management sp. z o.o., sp. k. będzie 

składał ofertę w postępowaniu jako jeden z uczestników Konsorcjum, czy chociażby działał 

jako  umocowany  pełnomocnik  tego  Konsorcjum.  Co  więcej  z  treści  przedłożonego  przez 

Przystępującego na rozprawie dowodu wprost wynika, że Gwarant do dnia 22 grudnia 2020r. 

nie  miał  wiedzy  w  tym  zakresie.  Powyższe  potwierdza  również  treść  gwarancji,  z  której 

wynika, że to tylko sam wykonawca Trimtab składa ofertę w niniejszym postępowaniu. 

Zauważyć  należy,  że  analogiczna  sytuacja  była  przedmiotem  rozstrzygnięcia 

wskazanego  wyżej  wyroku  SO  w  Gdańsku,  w  którym  Sąd  wskazał,  że  „próżno  szukać  w 

treści gwarancji ubezpieczeniowej (…) takich zastrzeżeń lub choćby ujawnienia świadomości 

gwaranta  co  do  działania  zlecającego  jako  lidera konsorcjum.  Przeciwnie,  podkreślane  jest 

wielokrotnie  przejęcie  odpowiedzialności  za  zachowanie  wyłącznie  zleceniobiorcy,  i  leżące 

po  "jego"  stronie  (nie  "ich",  czy  "podmiotów  powiązanych"  czy  "współwykonawców"),  jako 

podmiotu  w 

sposób  pełny  i  kompletny  zdefiniowanego  już  w  komparycji  gwarancji 

ubezpieczeniowej. Nie zaznaczono w tym miejscu by działał bądź zamierzał działać także w 

imieniu i na rzecz innych podmiotów, bądź by uzgodniono objęcie działań i zaniechań takich 

podmiotów definicją "przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy". Przeciwnie - z jej treści, 

ani wprost ani w sposób domniemany, nie wynika by rozszerzona została odpowiedzialność 

gwaranta  także  poza  wprost  wskazane  w  niej  "przyczyny  leżące  po  stronie 

zleceniodawcy

/wykonawcy".  Wyłącznie  zatem  od  dobrej  woli  gwaranta  bądź  ewentualnie 

wykładni  treści  tej  gwarancji,  poczynionej  wbrew  jej  treści,  uzależnione  byłoby  przyjęcie,  iż 

obejmowała także przyczyny, za które zleceniodawca ogólnie "jest odpowiedzialny". 

Podkreślić należy, iż ewentualne przyjęcie o objęciu gwarancją także i "przyczyn, za 

które  zleceniodawca  odpowiada"  istotnie  zwiększyłoby  zakres  odpowiedzialności  gwaranta. 

A  wziąć  pod  rozwagę  należy,  iż  z  praktyki  ubezpieczeniowej  wynika,  iż  zakres  ponoszonej 


przez 

gwaranta  odpowiedzialności  jest  każdorazowo  sprawdzany  i  ustalany  jeszcze  przed 

akceptacją  gwarancji,  w  celu  oszacowania  ryzyka  z  tym  związanego.  Gwarant  udziela 

bowiem  gwarancji  w  celu  osiągnięcia  zysku  a  zatem  przede  wszystkim  realizacji  własnego 

celu g

ospodarczego. Weryfikuje zatem szczegółowo kondycję ekonomiczną wykonawcy, na 

podstawie czego decyduje o akceptacji gwarancji i kalkuluje opłacalność dokonywanej z nim 

czynności.”. „Tym samym uznać należy, iż w treści tejże gwarancji znajduje odzwierciedlenie 

wyłączny  -  zarówno  podmiotowy,  jak  i  przedmiotowy  -  zakres odpowiedzialności  gwaranta. 

Oczywistym jest, że w sytuacji, gdy gwarancja wystawiona jest na rzecz wyłącznie jednego 

członka konsorcjum ryzyko wystąpienia okoliczności z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp może być 

przecież inne niż gdyby jej treścią objęte było więcej podmiotów”. 

Tymczasem z treści przedłożonej przez Konsorcjum gwarancji bankowej okoliczności 

takie  w  żaden  sposób  nie  wynikają  i  nie  sposób  je  wyinterpretować  w  drodze  wykładni 

gwarancji

.  Izba  za  niezasadne  uznała  stanowisko  Przystępującego,  według  którego 

interpretacji gwarancji wadialnej należy dokonywać z uwzględnieniem innych dokumentów w 

tym umowy konsorcjum.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że  złożona  przez  Konsorcjum 

gw

arancja, nie zabezpiecza interesów Zamawiającego, a tym samym nie jest prawidłowa. W 

ocenie Sądu Odwoławczego (wyrok SO w Gdańsku), z czym Izba się zgadza, „koniecznym 

było bowiem wymienienie w treści gwarancji bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie 

u

biegają się o udzielenie zamówienia publicznego (w myśl art. 23 ust. 1 w związku z ust. 3 

Ustawy  PZP),  a  co  najmniej  zasygnalizowanie,  że  strona  stosunku  "gwarancyjnego"  jest 

liderem  - 

jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych 

uczestników  jako  wykonawców  -  którzy  wspólnie  złożyli  lub  złożą  w  postępowaniu 

przetargowym  ofertę,  po  to  aby  gwarant  mógł  prawidłowo  zidentyfikować,  kto  jest 

wykonawcą  w  postępowaniu  przetargowym.  W  ten  sposób  wykluczone  zostałyby  zaś 

wszelkie  wątpliwości  interpretacyjne  związane  z  ustalaniem  zakresu  zobowiązań 

ubezpieczyciela,  a  tym  samym  gwarancja  spełniłaby  swój  cel,  tj.  zabezpieczyła  interes 

finansowy  zamawiającego  (beneficjenta)  poprzez  wypłatę  mu  określonej  kwoty  pieniężnej 

przez  gwaranta  -  z

akład  ubezpieczeń  w  przypadku,  gdy  zobowiązany  –  zleceniodawca 

gwarancji (lub inny podmiot z nim powiązany  i  objęty zakresem gwarancji) nie wywiąże się 

ze  swych  powinności.  Tymczasem  zdaniem  Sądu  Okręgowego  w  mniejszej  sprawie 

zachodzi  bardzo  poważne  ryzyko,  że  zamawiający  z  uwagi  na  nieścisłości,  co  do 

podmiotowego  i  przedmiotowego  zakresu  gwarancji,  nie  uzyskałby  od  gwaranta  sumy 

gwarancyjnej,  jeżeli  przyczyny  uruchomienia  gwarancji  będą  leżeć  po  stronie  tylko  tego 

wykonawcy należącego do konsorcjum, który nie jest objęty tą gwarancją.”.  

Skład  orzekający  uznał,  że  przedłożone  przez  Przystępującego  na  rozprawie 

oświadczenie gwaranta z dnia 14 stycznia 2021r., że odpowiedzialnością gwaranta objęte są 


działania i zaniechania Konsorcjum firm: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k., ADS 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera  w  Warszawie  zostało  wystawione  już  po  upływie  terminu 

składania ofert, a zatem nie było przedłożone Zamawiającemu wraz z ofertą, co pozwoliłoby 

Zamawiającemu  uznać  złożoną  gwarancję  wadialną  za  prawidłową  i  potwierdzałoby 

okoliczność,  że  Gwarant  miał  wiedzę  że  wykonawca  Trimtab  działa  w  imieniu  Konsorcjum. 

Co  istotne,  w  ramach  zgłoszonego  zarzutu  Izba  zobowiązana  była  do  dokonania  wykładni 

oświadczeń woli stron ale jedynie w oparciu o treść dokumentu wadialnego a nie jego treść 

wraz z późniejszym dokumentem pochodzącym od gwaranta, który został przedłożony przez 

Przystępującego dopiero w toku rozprawy. 

Izba  uznała  ponadto,  że  brak  wskazania  w  treści  dokumentu  wadialnego  części 

postępowania,  którą  gwarancja  ta  zabezpiecza  nie  powodował  jego  wadliwości.  Wskazać 

należy,  że  Przystępujący  złożył  w  postępowaniu  ofertę  jedynie  w  zakresie  części  II 

postępowania,  a  ponadto  w  treści  Formularza  Ofertowego  w  punkcie  9  Przystępujący 

wskazał  że  wadium  zostało  wniesione  dla  II  części  postępowania  oraz  podał  numer 

gwarancji  bankowej.  Powyższe  umożliwiało  Zamawiającemu  ustalenie,  że  złożone  wadium 

zabezpiecza ofertę złożoną na II część postępowania. 

Skład  orzekający  za  niezasadny  uznał  zarzut  Odwołującego  dotyczący  zaniechania 

odrzucenia oferty Przystępującego w sytuacji gdy cena oferty Konsorcjum jest rażąco niska, 

a Przystępujący nie wykazał, że cena jest ceną realną.  

Podkreślić należy, że aby dokonać odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp 

musi zostać spełniona jedna z dwóch przesłanek wymienionych w tym przepisie, tj. albo brak 

złożenia  wyjaśnień  (co  nie  ma  miejsca  w  niniejszym  postępowaniu)  albo  jeżeli  dokonana 

przez  Zamawiającego  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdzi,  że  oferta 

zawie

ra  rażąco  niską  cenę.  Ponadto  wskazać  należy,  że  ustalenia,  iż  dana  cena  nie  jest 

ceną  rażąco  niską,  dokonuje  Zamawiający,  najpierw  poprzez  obligatoryjne  wezwanie 

wykonawcy do złożenia wyjaśnień oraz dowodów (art.  90  ust.  1  Pzp), a następnie poprzez 

oc

enę  złożonych  wyjaśnień.  Procedura  badania  i  ustalania  ceny  rażąco  niskiej  przebiega 

więc  w  taki  sposób,  że  Zamawiający  musi  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp  umożliwić 

wykonawcy  wykazanie    okoliczności,  iż  zaoferowana  przez  niego  cena  jest  ceną  realną. 

Nast

ępnie  zaś  na  wykonawcy,  zgodnie  zaś  z  art.  90  ust.  2  Pzp,  spoczywa  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Z art. 90 ust. 1 Pzp wynika ponadto, że 

Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  czynniki  wpływające  na  wartość 

c

eny  zaoferowanej  przez  wykonawcę  w  tym  m.in.  oszczędność  metody  wykonania 

zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 

zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy oraz 

wpływ  pomocy  publicznej    udzielonej    na    podstawie    odrębnych    przepisów.  Zatem,  rolą 


Zamawiającego  jest  ustalenie  i  weryfikacja  czy  czynniki  wskazane  przez  wykonawcę  w 

ramach wyjaśnień rzeczywiście istnieją, mogą być osiągnięte w ramach realiów rynkowych i 

na  podst

awie  jakich  założeń  wykonawca  zakłada  realność  wystąpienia  tych  szczególnych 

czynników  i  sprzyjających  okoliczności.  Nie  ulega  także  wątpliwości,  iż  badanie  ceny  i 

ewentualne  jej  uznanie  za  rażąco  niską  musi  być  dokonywane  w  odniesieniu  do  danego 

przedmiot

u  zamówienia,  albowiem  to  z  opisu  dokonanego  przez  Zamawiającego  wynika 

jakie  czynności  muszą  zostać  przez  wykonawcę  zrealizowane  w  ramach  danego 

zamówienia,  a  szczegółowość  złożonych  wyjaśnień  zależy  od  stopnia  złożoności  danego 

zamówienia i ilości czynności, które są konieczne do wykonania.  

Podkreślenia również wymaga także, że w ramach postępowania odwoławczego Izba 

oceniała    prawidłowość  czynności  Zamawiającego  podejmowanych  w  postępowaniu.  Tym 

samym  weryfikacji  podlegała  zatem  czynność,  oceny  przez  Zamawiającego  wyjaśnień 

złożonych  przez  Konsorcjum,  a  następnie  prawidłowość  decyzji    podjętej  przez 

Zmawiającego.  

Przekładając  powyższe  rozważania  na  stan  faktyczny  niniejszej    sprawy  stwierdzić 

należało, że Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał oceny wyjaśnień Przystępującego z 

dnia 23 października 2020r. dotyczących ceny oferty. 

Z  uwagi  na  uznanie  przez  Izbę  za  skuteczne  zastrzeżone  fragmenty  wyjaśnień 

dotyczących  ceny  oferty  Przystępującego  jako  zawierających  informacje  o  charakterze  

tajemnicy  przedsi

ębiorstwa  Izba  przestawia  swoją  argumentację  z  natury  rzeczy  w  sposób 

ogólny.  Konsorcjum  odpowiadając  na  wezwanie  Zamawiającego  złożyło  w  dniu  23 

października 2020 r. wyjaśnienia a zatem nie zachodziła pierwsza z przesłanek odrzucenia 

oferty  wskazana  w  prz

episie  art.  90  ust.  3  Pzp.  Skład  orzekający  uznał  ponadto,  że 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  zachodziła  druga  z  przesłanek  odrzucenia,  a  więc  aby  cena 

zaoferowana przez Konsorcjum za realizację zamówienia mogła zostać zakwalifikowana jako 

rażąco niska. 

Izba  w 

składzie orzekającym uznała, że Zamawiający sposób prawidłowy i z należytą 

starannością  dokonał  oceny  wyjaśnień  tego  wykonawcy.  Izba  podkreśla,  iż  wyjaśnienia 

złożone  przez  Przystępującego  nie  ograniczały  się  do  ogólnego  przedstawienia 

sprzyjających okoliczności realizacji zamówienia, które w jego ocenie wpływają na możliwość 

zaoferowania  niższej  ceny,  bowiem  w  części  niejawnej  wyjaśnień  wykonawca  ten 

przedstawił  poszczególne  elementy  uwzględnione  przez  niego  przy  kalkulacji  ceny  oferty  i 

założenia te pozwoliły w sposób pozytywny ocenić ich treść, jak również wywieść wniosek co 

do  prawidłowości  kalkulacji  ceny  ofertowej.  Złożone  przez  Przystępującego  wyjaśnienia 

zawierały  konkretne  wyliczenia  poszczególnych  pozycji  składających  się  na  cenę 

zaoferowaną  przez  wykonawcę  za  realizację  zamówienia,  uwzględniając  wymagania 

wskazane w SIWZ jak np. wskazaną liczbę dokumentów, czy też uwzględniając 3 różne typy 


formularzy oraz niższą niż 100% skuteczność odczytu dla pisma odręcznego. Przystępujący 

dokonał również  wyceny kosztów  pracy  z  uwzględnieniem  pracochłonności  oszacowanej  w 

sposób  szczegółowo  opisany  w  wyjaśnieniach  i  przedstawionych  w  tabelach,  wycenił 

również dodatkowe koszty takie jak odbiorów i transportu oraz koszty materiałów biurowych. 

Ponadto  złożone  przez  Przystępującego  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny  zostały  poparte 

dowodami,  korelującymi  z  treścią  udzielonych  wyjaśnień.  Podkreślić  należy,  iż  wykonawca 

ten  w  złożonych  wyjaśnieniach  przedstawił,  jakie  obiektywne  czynniki  umożliwiły  mu 

zaoferowanie  ceny  na 

danym  poziomie,  wykazał,  iż  realizacja  niniejszego  zamówienia  nie 

przyniesie  mu  straty,  jak  również  przedstawił  sposób  zbudowania  zaoferowanej  ceny  za 

realizację  zamówienia  wraz  z  przyjętą  przez  siebie  metodologią  i  właściwą  wykonawcy 

polityką cenową. 

Podk

reślić również należy, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wskazał, w 

jaki  sposób  należy  kalkulować  koszty  zamówienia.  Każdy  z  wykonawców  miał  możliwość 

dowolnego skalkulowania kosztów, w oparciu o własne doświadczenie, możliwości i przyjętą 

ekono

mikę. Przedłożył również dowód w załączniku nr 2 do wyjaśnień dotyczący podmiotu, 

który dostarczy program do OCR.  

Stwierdzić  również  należało,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Przystępujący  w 

sposób  szczegółowy  opisał  sposób  kalkulacji  ceny  także  w  pozycji  l.p.  nr  7  Formularza 

cenowego  OF.2.  Konsorcjum  do  kalkulacji  ceny  przyjęło  do  szacowania  większą  liczbę 

kursów niż wskazywana przez Odwołującego, wykazało w jako sposób będzie organizowało 

kursy  i  z  wykorzystaniem  jakich  samochodów.  Również  w  odniesieniu  do  tej  pozycji 

Formularza  Przystępujący  wskazał  metodologię  obliczania  pracochłonności,  którą  przyjął 

przy szacowaniu ceny oferty w tej pozycji. 

W  konsekwencji  skład  orzekający  stwierdził,  że  nie  można  uznać,  że  przyjęty  przez 

Przystępującego sposób przedstawienia wyjaśnień i kalkulacji jest nieprawidłowy. 

Podsumowując, w ocenie Izby, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, Konsorcjum 

składając  szczegółowe  wyjaśnienia,  poparte  dowodami,  udowodniło  Zamawiającemu,  że 

jego  cena  ofertowa  jest  realna,  wiaryg

odna,  tzn.  że  z  tytułu  realizacji  zamówienia  i 

pozyskanego  za  nie  wynagrodzenia,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  nie  będzie 

ponosił strat. Tym samym brak było podstaw do uznania za zasadny zarzut naruszenia art. 

89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 oraz 90 ust. 2 Pzp.  

Przechodząc  następnie  do  kwestii,  jakoby  złożenie  przez  Przystępującego  oferty 

stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  wskazać  należy,  iż  Odwołujący  wywodzili  zarzut 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  z  uznania,  że  oferta  ww.  wykonawcy  zawierała  rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  ponadto,  że  cena  jego  oferty  w 

pozycjach l.p. nr 2 oraz 7 FO.2 nie uwzględniała wszystkich kosztów. 


Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp,  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jej  złożenie  stanowi 

c

zyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne 

z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy 

lub klienta. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał popełnienia przez Przystępującego czynu 

nieuczciwej  konkurencji.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  takiego  wniosku  nie  można 

wyprowadzić  z  treści  obszernych  wyjaśnień  ceny  złożonych  przez  tego  wykonawcę,  z 

których  wynika  realność  zaoferowanej  ceny  a  także  okoliczność  uwzględnienia  przy  jej 

szacowaniu wszystkich wymaganych kosztów.  

Z uwagi na powyższe brak było podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 

Pzp i odrzucenia oferty Konsorcjum. 

Odnosząc  się  do  niezasadnego  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  części  wyjaśnień 

dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez  Przystępującego  w  dniu  23  października 

2020r., to wskazać należy, że Izba zarzut ten również uznała za niezasadny. 

Uw

zględniając wymogi formalne uznania wniosku o ochronę informacji wynikających z 

art.  11  ust.  2  uznk  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  Przystępujący  nie 

dochował  należytej  staranności  przy  ochronie  informacji  objętych  klauzulą  tajności,  co  jest 

jego obowiązkiem  w  myśl  postanowień  art.  6 k.c. Odwołujący  nie udowodnił,  że informacje 

objęte  tajemnicą  są  publicznie  dostępne,  a  to  wykonawca  decyduje  o  formie  zabezpieczeń 

przed  wyciekiem  informacji  z  firmy.  Zakres  zabezpieczenia  i  sposób  zabezpieczenia 

informacji jest  sprawą indywidualną  każdego  przedsiębiorcy,  ocenianą pod kątem  należytej 

staranności  w  sytuacjach  gdy  informacje  staną  się  zwłaszcza  wbrew  woli  przedsiębiorcy 

ogólnie  dostępnymi.  Przystępujący  w  uzasadnieniu  wskazał,  jakie środki  przedsięwziął  aby 

zabezpieczyć treść informacji przed ich ujawnienie, a Odwołujący nie udowodnił, że ochrona 

ta  jest  niewspółmierna,  nie  wykazująca  należytego  zabezpieczenia..  Izba  rozważając 

wykazany  w  piśmie Przystępującego opis  zastosowanych zabezpieczeń  stwierdziła,  że jest 

on  wystarczający  i  nie  powoduje  wypływu  informacji  chronionych  na  zewnątrz.  Podkreślić 

należy,  że  zachowanie  należytej  staranności  przewidzianej  w  art.11  ust.  2  uznk  należy 

oceniać nie tylko w aspekcie podjętych zabezpieczeń co do zasady ale przede wszystkim do 

sytuacji, gdy wypływ informacji chronionych wystąpił, czego Odwołujący nie udowodnił. 

Podsumowując  spełnienie  warunków  formalnych,  koniecznych  do  osiągnięcia  celu  w 

postaci możliwości skorzystania z utajnienia informacji, wynikających z art. 8 ust. 3 Pzp jak i 

art.  11  ust.  2  uznk,  Izba  nie  stwierdziła  w  postepowaniu  Przystępującego  naruszeń  w  tym 

zakresie.  Po  pierwsze  w  odpowiednim  czasie  Konsorcjum  zgłosiło  ochronę  informacji 

niejawnych to jest w dacie złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny jak i wskazało 

jak  te  informacje  chroni,  co  wypełnia  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności. 


Wyjaśnienia  co  do  skutecznej  procedury  ochrony  informacji  niejawnych,  przed  osobami 

nieuprawnionymi, także są wiarygodne.  

Odnosząc  się  do  merytorycznego  uzasadnienia  ochrony  informacji  jako  niejawnych 

Izba  stwierdziła,  że  kalkulacja  ceny  na  usługę  będącą  przedmiotem  niniejszego 

postępowania,  tj.  usługę  pocztową  i  usługę  archiwizacyjną  zawiera  informacje  posiadające 

określoną wartość gospodarczą, umożliwiające Przystępującemu uzyskanie zamówienia (art. 

11  ust.  2  uznk).  Kalkulacja  ceny  tego  wykonawcy  stanowi  szczególne  zestawienie 

elementów kosztotwórczych i przyjętej metodologii szacowania ceny oferty. Skład orzekający 

stwierdził,  że  Przystępujący  słusznie  powołał  się  na  konieczność  ochrony  kalkulacji 

poszczególnych  elementów  ceny  jako  informacji  stanowiącej  tajemnicę  jego 

przedsiębiorstwa,  gwarantującej  konkurencyjność  i  uzyskanie  zamówienia  dla  realizacji 

celów  gospodarczych.  Ponadto  wyjaśnienia  Konsorcjum  zawierają  informacje  dotyczące 

warunków  handlowych  w  zakresie  współpracy  Przystępującego  z  konkretnie  wskazanymi 

podmiotami. Tym samym informacje te w sposób precyzyjny obrazują sposób działania tego 

wykonawcy na rynku i jednoznacznie wska

zują na sposób budowania ceny oferty. 

Podsumowując, Izba w składzie orzekającym stwierdziła, że kalkulacja ceny ofertowej 

wypełnia również pod względem merytorycznym przesłanki z art. 11 ust.2 u.z.n.k w związku 

z art. 8 ust. 3 Pzp dla ochrony tajemnicy prz

edsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy utajnienie kalkulacji ceny nie naruszało art. 7 ust.1 Pzp w zakresie 

uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, ponieważ Odwołujący nie wykazał, 

że  inny  wykonawca  został  pozbawiony  w  relatywnych  okolicznościach  ochrony  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  jak  również  naruszenia  zasady  proporcjonalności  czyli  nadmierności 

ochrony  informacji  wykonawcy  wybranego  co  do  sposobu  budowania  ceny  jak  i 

przejrzystości  wobec  wyczerpania  w  sytuacji  wykonawcy  wybranego  prawa  do  ochrony 

tajemnicy  przewidzianej  art.  8  ust.3  Pzp.  Ponadto,  co  istotne,  również  Odwołujący  Fagus 

objął  tajemnicą  przedsiębiorstwa  swoją  kalkulację  zawierającą  szczegółowe  zestawienie 

elementów cenotwórczych. 

W  związku  z  powyższym  skład  orzekający  stwierdził,  że  Zamawiający  nie  ujawniając 

zastrzeżonej przez Przystępującego części wyjaśnień zawartych w piśmie z 23 października 

2020r. nie naruszył zasady jawności postępowania. 

Izba  za  zasadny  uznała  zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  26  ust.  3  Pzp.  Zgodnie  z 

powyższym przepisem jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 


ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

W  ocenie  składu  orzekającego  z  przedłożonego  przez  Przystępującego  wykazu 

wykonanych  zamówień  nie  wynikało,  że  spełnia  ono  warunek  udziału  w  postępowaniu 

określony  w  części  II  SIWZ  lit.  A  pkt  1.2.2.1.  dla  części  II  postepowania.  Z  przedłożonego 

bowiem wykazu nie sposób ustalić jaki był zakres wykonanych zamówień ani, czy wskazana 

w  wykazie  wartość  zamówienia  realizowanego  przez  spółkę  ADS  dotyczyła  okresu  od 

początku  realizacji  usługi,  czy  też  kwota  ta  obejmowała  wymagany  w  warunku  okres.  W 

konsekwencji wobec braku możliwości ustalenia, że Przystępujący spełnił warunek udziału w 

postępowaniu,  Zamawiający  powinien  był  na  podstawie  ww.  przepisu  wezwać  go  do 

poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie.  Rację  ma  bowiem  Odwołujący,  że 

zastosowanie  przepisu  art.  26  ust.  4  Pzp  nie  zrealizowałoby  celu  uzupełnienia  ww. 

dokumentu  o  wymagane  informacje,  bowiem  powołany  przepis  pozwala  jedynie  wyjaśnić 

wątpliwości, które mogą się zrodzić po stronie Zamawiającego, w sytuacji niejasności treści 

dokumentu a nie umożliwia na uzupełnienie treści, które się w nim nie znajdują. W trybie art. 

26  ust.  4 Pzp możliwe było  zwrócenie się do  Przystępującego jedynie o wyjaśnienie co do 

możliwości  posługiwania  się  przez  ADS  sp.  z  o.o.  referencjami  wystawionymi  na  rzecz 

Arteria  Document  Solutions  sp.  z  o.o.  Nie  mniej  jednak  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta 

Przystępującego  podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp,  Izba  nie 

nakazywała Zamawiającemu wezwania Przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 

9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., 

poz. 972). 

Przewodniczący: …………………………………….........  

Członkowie:         ………………………………………….. 

……………………………………….


wiper-pixel