KIO 3253/20 POSTANOWIENIE 22 stycznia 2021 r.

Data: 18 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3253/20  

POSTANOWIENIE 

z 22 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

Protokolant: Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  22  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

7 grudnia 2020 r. przez A. S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. A. 

S. 

z siedzibą w Tuczępach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Jednostkę 

Wojskową nr 6021 z siedzibą w Warszawie, przy udziale: 

G. K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.R.B. Rembud G. K. z siedzibą w 

Legionowie

,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego,  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  A.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.P.H.U.  A.  S.  z  siedzibą  w 

Tuczępach kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 

1 ustawy z 11 września 

2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w zw. z art. 92 

ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:…………................…...............…………………… 


Sygn. akt: KIO 3253/20  

U z a s a d n i e n i e 

Jednostka  Wojskowa 

nr  6021  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty konserwacyjne i naprawcze 

obiektów  administrowanych  przez  Jednostkę  Wojskową  Nr  6021  –  umowa  ramowa”  

(nr  postępowania  Nr  55/2020/PN/INFR).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

11  września  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem  584030-N-2020. 

Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  zwanej  dalej  w  skrócie  Pzp.  Wartość  przedmiotu  zamówienia  nie 

przekracza kwot 

określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Wykonawca A. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. A. S. z siedzibą 

w  Tuczępach  (dalej  Odwołujący)  wniósł  odwołanie  7  grudnia  2020  r.  wobec  czynności 

podjętych przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z przepisami Pzp. 

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie pismem z 21 stycznia 2021 r., które wpłynęło  

do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  21  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia 

Izby  i 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych  

w odwołaniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  w  wymaganym  terminie  przystąpił  wykonawca  G.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.R.B.  Rembud  G.  K.  z  siedzibą  w 

Legionowie (dalej: Przystępujący).  

W  toku  posiedzenia  niejawnego  z  udziałem  stron,  22  stycznia  2021  r.,  Przystępujący 

oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym 

w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  Pzp.  O  kosztach  orzeczono  

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp. 


Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia Izby, a wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów przez Zamawiającego. 

Zachodziły zatem podstawy do orzeczenia zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, 

zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972, 

dalej:  Rozporządzenie),  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  w  którym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca  albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania 

po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący:………………............………………………… 


wiper-pixel