KIO 3239/20 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 17 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3239/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  w  dniu  8  stycznia  2021  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Śląskie 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "ATUT" sp. z o.o. w Cieszynie  

postępowaniu prowadzonym przez TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie 

przy  udziale  wykonawcy  BEVEX-BANSKY  VYSKUM  S.R.O.,  Prievidza, 

Słowacja

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Śląskie  Przedsiębiorstwo  Inwestycyjne  "ATUT"  sp.  z  o.o.  w  Cieszynie 

kwoty  13.50

0  zł  00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 3239/20 

U z a s a d n i e n i e 

TAURON  Wydobycie  S.A.  w  Jaworznie

,  zwana  dalej  „zamawiającym”,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „dostawa  i  modernizacja  ciągników  spalinowych 

podwieszanych oraz dostawa 

ciągników manewrowych dla TAURON Wydobycie S.A.”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 10 sierpnia 2020 r. nr 2020/S 153-375768. 

7  grudnia  2020  r.  wykonawca 

Śląskie  Przedsiębiorstwo  Inwestycyjne  "ATUT"  sp.  z 

o.o. w Cieszynie 

wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7  stycznia  2021 

r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołujący  doręczył  Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dni

a  11  września  2019  r.  (Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie z ww. przepisem

, do niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie 

miały zatem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie odwoławcze zostało bowiem 

wszczęte wniesieniem przez odwołującego odwołania w dniu 7 grudnia 2020 r., a więc przed 

1 stycznia 2021 r. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  (dalej  ustawa  Pzp), 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl  zaś  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  oddaleniu 

odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba 

wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 


Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel