KIO 3229/20 WYROK dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 16 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3229/20 

WYROK 

z dnia  11 stycznia 2021 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2021 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

7  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  ul.  Drzymały  15,  40-059  Katowice  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Bielsko-Bialskie  Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Komornicza 72, 43-300 Bielsko Biała,  

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  unieważnienie 

czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo 

Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  oraz  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

2.  kosztami post

ępowania obciąża zamawiającego: Bielsko-Bialskie Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  ul.  Komornicza  72,  43-300  Bielsko 

Biała, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  ul.  Drzymały  15,  40-059 

Katowice 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 13 600 zł  00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 

zero 

groszy) 

od 

zamawiającego: 

Bielsko-Bialskie 

Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Komornicza 72, 43-300 Bielsko 


Biała na rzecz wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. 

ul.  Drzymały  15,  40-059  Katowice  stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu 

wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 3229/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający,  Bielsko-Bialskie Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Bielsko-Białej  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie  „Budowa  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego  wraz  z  infr

astrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsko-Białej na działce 

nr  312/86.

  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod poz. nr 579816-N-2020  w dniu 

18 września 2020 r. 

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zamawiający dokonał oceny ofert, odrzucił cztery oferty w 

tym  ofertę  złożoną  przez  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  z  siedzibą  w 

Katowicach  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”, ze względu 

na błąd w obliczeniu ceny oferty oraz unieważnił postępowanie o udzielenie ww. zamówienia 

na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4 

Pzp,  wobec  faktu,  że  cena  oferty  najkorzystniejszej 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  unieważnienia  postępowania,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  89  ust.  1  pkt  6  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp,  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  z  powodu  błędu  w  obliczeniu  ceny,  polegającego  na  zastosowaniu 

nieprawidłowej  stawki  podatku  VAT,  mimo,  że  cena  oferty  została  ustalona  prawidłowo,  tj. 

zgodnie z przepisami prawa 

i treścią SIWZ, naruszając zasadę prowadzenia postępowania w 

sposób  zapewniający  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy Pzp, 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  z  tego  powodu,  że  cena  oferty  najkorzystniejszej  przewyższa  kwotę,  którą 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  mimo,  że  cena  oferty 

Odwołującego  jest  niższa  od  tej  kwoty  i  przy  prawidłowym  postępowaniu  oferta 

Odwołującego winna zostać uznana za najkorzystniejszą i wybrana. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

powtórzenie czynności oceny oferty Odwołującego, 


powtórzenia 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej 

spośród 

ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

Odwołujący wyjaśnił, że w wyniku naruszenia przepisów Pzp, Zamawiający nie wybrał 

oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  spośród  ofert  złożonych  w  przetargu  i 

niepodlegających  odrzuceniu,  mimo  że  Odwołujący  złożył  ofertę  najkorzystniejszą  według 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Przy  prawidłowym  prowadzeniu  postępowania 

oferta  Odwołującego  winna  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Cena  oferty 

Odwołującego  (8  319  176,97  zł)  mieści  się  w  kwocie,  którą  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający,  jako  podstawę  odrzucenia  oferty 

Odwołującego, wskazał art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zarzucając Odwołującemu popełnienie błędu 

w  obliczeniu  ceny  oferty,  polegającego  na  przyjęciu  błędnej  stawki  podatku  VAT  (8%)  dla 

pozycji: 

III.  A  „Roboty  przygotowawcze’',  III.  F5  „Urządzenia  i  wyposażenie  (kuchenki)  

w  załączonym  do  oferty  Odwołującego  Załączniku  nr  7  do  SIWZ  -  „Zbiorcze  zestawienie 

planowanych  nakładów  inwestycyjnych  dla  realizacji  budynku  mieszkaniowego 

wielorodzinnego wraz  z  infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej na działce 

nr  312/86”.  W  uzasadnieniu  ww.  decyzji  Zamawiający  powołał  się  na  orzeczenia  i 

interpretacje  podatkowe,  wskazując  na  błędnie  zastosowaną  przez  Odwołującego  stawkę 

podatku 

VAT w wysokości 8 % dla robót rozbiórkowych oraz kuchenek. 

Odwołujący  zakwestionował  w  odwołaniu  możliwość  zastosowania  tez  orzeczeń 

cytowanych  przez  Zamawiającego  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  jako 

nieodpowiednich 

do stanu faktycznego występującego w tej sprawie, nie mogących stanowić 

podstawy  do  ustalenia  właściwej  stawki  podatku  VAT  w  przedmiotowym  zamówieniu. 

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty stwierdził jedynie, że w pozycji III.F.5 i III.A 

Odwołujący  zastosował  nieprawidłową  stawkę  VAT  8  %.  Kolejne  zdania  cytują  stanowisko 

Odwołującego w innej sprawie odwoławczej przed KIO, w której stan faktyczny nie może być 

porównywany  do  tej  sprawy.  Odwołujący  podkreślił,  że  z  punktu  widzenia  kompleksowości 

usługi w rozumieniu podatkowym rodzaj zamawiającego (TBS) determinuje zakres rzeczowy 

z

amówienia. 

Odwołujący wskazał, że na podstawie par. 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach 

realizacji  przez  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  rządowego  programu  popierania 

budownictwa  mieszkaniowego  oraz  minimalnych 

wymagań  dotyczących  lokali  powstałych 

przy  udziale  tego  finansowania  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1720  z  późn.  zm.),  BGK  podał  do 

wiadomości  listę  wniosków  złożonych  przez  kredytobiorców,  którzy  uzyskali  pozytywną 

ocenę  wiarygodności  kredytowej.  Na  ww.  liście  znajduje  się  Zamawiający  (poz.  13),  stąd 

wniosek,  że  ww.  zamówienie  publiczne  będzie  współfinansowane  z  ww.  środków.  Zgodnie 


zaś  z  treścią  §  15  pkt  2)  ww.  rozporządzenia,  w  lokalu  mieszkalnym  przy  wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego należy zainstalować w szczególności w pomieszczeniu kuchennym 

kuchenkę  z  piekarnikiem  gazową  lub  elektryczną.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  należy 

traktować  kuchenkę  elektryczną  jako  niezbędny  element  budynku,  którą  Zamawiający  jako 

kredytobiorca  Banku  Gospodarstwa  Krajowego,  zgod

nie  z  ww.  rozporządzeniem, 

zobowiązany jest zamontować w lokalu mieszkalnym. Przedmiotowe zamówienie musi więc 

spełniać wymagania z §15 pkt 2 ww. rozporządzenia, co potwierdza konieczność traktowania 

ww.  zamówienia  publicznego  jako  usługi  kompleksowej.  Odwołujący  załączył  do  odwołania 

List

ę wnioskodawców BGK. 

W  opinii  Odwołującego,  Zamawiający  niesłusznie  odrzucił  jego  ofertę,  ponieważ 

Odwołujący  zastosował  prawidłową  stawkę  podatku  8%  VAT  w  ww.  pozycjach  -  zgodnie  z 

przepisami prawa, jak i treścią SIWZ. 

Za

mawiający  nie  odniósł  się  w  żadnym  zakresie  do  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia 

10.11.2020  r.  złożonych  na  wezwanie  z  dnia  05.11.2020  r.  -  dotyczących  kwestii  stawki 

podatku  VAT 

zastosowanej  dla  pozycji  III.A.  „Roboty  przygotowawcze”  oraz  III.F.5 

„urządzenia  i  wyposażenie”  z  Załącznika  7  do  SIWZ.  Odwołujący  do  wyjaśnień  załączył 

interpretację  podatkową z  dnia 17.05.2019  r.  potwierdzającą  prawidłowość zastosowanej  w 

ofercie  stawki  VAT  8%  (Pismo  z  dnia  17  maja  2019  r.  Dyrektora  Krajowej  Informacji 

Skarbowej 0115-KDIT1- 1.4012.187.2019.1 .AJ). 

Odwołujący podkreślił, że w odpowiedzi na 

pismo Zamawiającego z dnia 05.11.2020 r. wzywające do wyjaśnienia zastosowanych przy 

obliczaniu  ceny  stawek podatku  VAT 

do pozycji III.A. „Roboty przygotowawcze” oraz III.F.5 

,,Urządzenia i wyposażenie” wyjaśnił podstawy prawne zastosowania stawki podatku VAT w 

wysokości 8 % dla ww. pozycji. 

Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  opisał  przedmiot  niniejszego  zamówienia 

wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  za  pomocą  następujących  kodów:  45211000-9, 

kwalifikując 

całość przedmiotu zamówienia jako roboty budowlane (a nie roboty budowlane i dostawa np. 

w zakresie kuchenek). 

Załączniku  nr  7  do  SIWZ  Zamawiający  kwestionowane  pozycje  III.A.  Roboty 

przygotowawcze  i  III.F.5 

Urządzenia  i  wyposażenie  (w  ramach  pozycji  IIl.F  „Razem  roboty 

instalacji wewnętrznych”) zakwalifikował pod pozycją III. „Roboty budowlane obiektu netto” - 

co  również  determinowało  zastosowanie  dla  wymienionych  w  tych  pozycjach  robót  stawki 

podatku  VAT 

przewidzianej  dla  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, 

tj. w wysokości 8 %. 

Odwołujący podkreślił, że przedmiot umowy obejmuje usługi o złożonym charakterze, 

a  wynagrodzenie  ustalono  jako  ryczałtowe,  obejmujące  całość  zamówienia.  Pojęcie 

świadczenia  kompleksowego  zostało  wypracowane  w  orzecznictwie  Trybunału 


Sprawie

dliwości  Unii  Europejskiej  oraz  w  orzecznictwie  krajowym.  W  wyroku  z  27 

października  2005  r.  w  sprawie  C-41/04  TSUE  wskazał,  że  „Jeżeli  dwa  świadczenia  lub 

więcej  (...)  są  tak  ściśle  powiązane,  że  obiektywnie  tworzą  one  w  aspekcie  gospodarczym 

jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub 

czynności  stanowią  jedno  świadczenie do  celów  stosowania podatku  od wartości  dodanej”. 

Podobny pogląd został wyrażony przez TSUE w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie 

C-349/96. 

Odwołujący wskazał, że w załączeniu do wyjaśnień przedłożył kopię pisma z dnia 17 

maja  2019  r.  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  0115-KDIT1  -1.4012.187.2019.1.AJ 

stanowiącego  interpretację  indywidulaną  w  analogicznej  sprawie,  potwierdzającą 

poprawność przyjętych w ofercie stawek podatku VAT. Z załączonej interpretacji podatkowej 

wynika jasno, że: 

„w przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla inwestora całość, nie należy jej 

rozbijać  na  poszczególne  elementy  składowe,  lecz  traktować  jako  jedno  świadczenie, 

zgodnie  z  elementem,  który  nadaje  całemu  świadczeniu  charakter  dominujący  więc 

wykonywanyc

h  jest  więcej  czynności,  a  są  one  ze  sobą  ściśle  powiązane  oraz  stanowią 

całość  pod  względem  ekonomicznym  i  gospodarczym,  to  dla  potrzeb  VAT  należy 

potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną”, 

„w  przypadku,  gdy  wykonana  usługa  stanowi  jedno  świadczenie  w  aspekcie 

gospodarczym,  w  ramach  którego  jeden  z  elementów  stanowi  świadczenie 

główne/zasadnicze  a  inny  pomocnicze/u  boczne,  to  usługę  należy  uznać  za  usługę 

pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego 

w s

obie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej” 

Odwołujący przedstawił wyciąg z kosztorysu ofertowego (roboty budowlane), gdzie na 

str.  13  w  6  pozycjach  uwzględniona  jest  całość  robót  „rozbiórkowych”  ujętych  pod  pozycją  

1I.A. z 

Załącznika nr 7 do SIWZ, kwestionowanych co do zastosowanej stawki podatku VAT. 

Są one w kosztorysie ujęte jako roboty z grupy przygotowanie terenu pod budowę pozycje nr 

— 6, gdzie same roboty rozbiórkowe stanowią koszt 21 696,08 zł netto - dla zobrazowania 

jak  nikły  zakres  robót  stanowią,  w  konsekwencji  jak  niecelowe  byłoby  wyodrębnianie  tych 

robót do innej stawki podstawowej oraz że prawidłowe było zakwalifikowanie ich jako usługę 

ewidentnie  pomocniczą  w  stosunku  do  usługi  zasadniczej.  Rozbiórki,  które  pozostają  do 

wykonania w związku z budową budynku mieszkalnego, to rozbiórki pozostałości po ławce, 

murki  oporowe,  kawałki  betonowa,  które  prawdopodobnie  zostały  porzucone  na  działce, 

płyta stropowa. Rozbiórki te mają charakter porządkowy i zakwalifikowanie tego typu robót, 

jako  robót  rozbiórkowych  rozumianych  jako  rozbiórka  budynku,  stanowi  nadużycie  pojęcia 

rozbiórka.  W  tym  miejscu  należałoby  w  zasadzie  użyć  słowa  „porządkowanie, 

przygotowanie’' - i taki też charakter mają roboty do wykonania na przedmiotowej działce w 


związku  z  pozostałościami  elementów  betonowych  na  placu  budowy.  Niektóre  z  tych 

elementów,  jak  np.  ogrodzenie  czy  utwardzone  fragmenty  podłoża,  będą  wykorzystywane 

przez  wykonawcę  jako  tymczasowe  elementy  placu  budowy  odpowiednio  jako  ogrodzenie, 

drogi,  place  technologiczne. 

Odwołujący  załączył  dokumentację  fotograficzną  elementów 

znajdujących się na działce. 

Oba  orzeczenia  przytoczone  przez  Zamawiającego  odnoszą  się  do  rozbiórki 

mieszkaniowych  obiektów  budowlanych,  dla  których  wykonawcy  przyjęli  nieprawidłową 

stawkę  podatku.  Natomiast  w  przypadku  aktualnego  postępowania  mamy  do  czynienia 

jedynie  z  robotami,  które  są  robotami  pomocniczymi  i  koniecznymi  do  budowy  nowych 

mieszkaniowych  obiektów  budowlanych.  Ponadto,  roboty  przygotowawcze  i  rozbiórkowe 

Zamawiający  umieścił  w  tym  samym  przedmiarze,  w  którym  znajduje  się  reszta  robót 

związanych z budową budynku, co do których Zamawiający nie miał wątpliwości, że powinny 

zostać wycenione z 8 % stawką podatku VAT. 

Odwołujący  wskazał  także  na  nieprawidłowość  w  opracowaniu  przedmiaru  przez 

Zamawiającego, który wymaga podania w pozycji nr 1 kosztorysu w kalkulacji indywidualnej: 

Koszty  prac  geologicznych,  geodezyjnych,  przygotowania  terenu  i  zaplecza  budowy,  jako 

jednego  kompletu  w  koszt

ach  bezpośrednich,  podczas  gdy  przyjęło  się  przyjmować  te 

elementy  w  kosztach  pośrednich  budowy,  zgodnie  z  utrwalonymi  standardami 

kosztorysowania, wywodzącymi się z nieobowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  13  lipca  2001  r.  w  sprawie  metod  kosztorysowania 

obiektów  i  robót  budowlanych.  Wszystkie  wymienione  wyżej  koszty  nie  kwalifikują  się  do 

kosztów bezpośrednich, nie są ujęte w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Między innymi §3 

i  §5  rozporządzenia  wskazuje  na  przyjmowanie  kosztów  ww.  prac  w  kosztach  pośrednich 

budowy. 

Takie  zakwalifikowanie  do  kosztów  bezpośrednich  powoduje  dodatkowo,  że  nie 

sposób określić, że VAT na ww. roboty jest inny niż na roboty podstawowe.  

Odwołujący  przytoczył  treść  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  z  innego, 

aktualnie  toczącego  się  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  tj.  Budowa 

zespołu  dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i 

towarzyszącą  przy  ul.  Dworskiej  w  Gliwicach  (działki  nr  606.  607/1)”  w  którym  również  do 

wykonania  są  rozbiórki  oraz  montaż  kuchenek  elektrycznych,  a  Zamawiający  wprost 

rozstrzygnął kwestię zastosowania preferencyjnej stawki podatku  VAT. W pozycji VII.A ww. 

harmonogramu 

liczony  jest  koszt  robót,  które  objęte  są  obniżoną  stawką  podatku,  wśród 

elementów,  które  się  tam  znajdują  są  pozycje  I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  oraz  II. 

BUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  NR  Al  (w  której  skład  wchodzi  pozycja  Instalacja 

elektryczna  silnoprądowa  +  kuchenki  elektryczne).  Wynika  z  tego,  iż  zarówno  roboty 

przygotowawcze w postaci m.in. rozbiórek, jak i montaż kuchenek elektrycznych liczone są z 

8% stawką podatku VAT. 


Odwołujący  oświadczył,  że  podtrzymuje  stanowisko,  że  w  aktualnym  postępowaniu 

sposób  podłączenia  kuchenek  jest  zgoła  inny,  niż  było  to  w  przytoczonym  przez 

Zamawiającego  postępowaniu,  stąd  przytaczanie  tamtego  stanowiska  Odwołującego  w 

aktualnej  sprawie  jest  nieadekwatne. 

W  postępowaniu  pod  nazwą:  „Budowa  budynków 

mieszkalnych  z  lokalami  socjalnymi  przy  ul.  Kasprzaka  w 

Dąbrowie  Górniczej”,  do  którego 

odnosi  się  ww.  wyrok  KIO  2493,  kuchenki  elektryczne  byty  podłączane  do  sieci  poprzez 

włożenie wtyczki do gniazdka, nie związywało urządzenia z instalacją na „stałe”. 

W niniejszym postępowaniu, podłączenie kuchenki realizuje się poprzez przyłączenie 

do  instalacji  elektrycznej  w  puszce  dla  urządzeń  3-fazowych  i  powinno  zostać  wykonane 

przez  osoby  mające  uprawnienia  elektryczne  (realizacja  przyłączenia  odbiornika  energii 

elektrycznej  (kuchenka  elektryczna)  do  instalacji,  poprzez  wypust  kablowy,  tak  jak  to  mam 

miejsce  w  tym  postępowaniu,  wykonywana  musi  być  przez  wykwalifikowanego  instalatora 

posiadającego  Świadectwo  Kwalifikacyjne  wydawane  przez  Stowarzyszenie  Polskich 

Elektryków (SEP) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na 

stanowisku  Eksploatacji,  Dozoru)  - 

kuchenka  jednocześnie  zostaje  częścią  instalacji,  gdyż 

nie można jej w każdej chwili odłączyć od instalacji. 

Na potwierdzenie powyższego Odwołujący załączył  wyciąg z Dokumentacji instalacji 

elektrycznej  dla  zadania  „Budowa  budynków  mieszkalnych  z  lokalami  socjalnymi  przy  ul. 

Kasprzaka  w  Dąbrowie  Górniczej”  oraz  Dokumentacji  instalacji  elektrycznej  dla  zadania 

„Budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz  z  infrastrukturą  przy  ul.  Stefana 

Batorego w Bielsku-

Białej na działce nr 312/86”. 

Dodatkowo, 

Zamawiający  w  zadaniu  „Budowa  budynków  mieszkalnych  z  lokalami 

socjalnymi  przy  ul.  Kasprzaka  w  Dąbrowie  Górniczej",  w  SIWZ,  określił  kody  CPV,  wśród 

których podał kod „39200000-4 - wyposażenie domowe”, co zobowiązywało wykonawców do 

przyjęcia do kuchenek i innego wyposażenia formę dostaw i zastosowania 23% stawki VAT. 

Natomiast  w 

przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  określił  odrębnego  kodu  CPV 

dla dostawy wyposażenia, w związku z tym i z tego względu należało zakwalifikować montaż 

kuchenek  elektrycznych  do  robót  instalacyjnych  w  budynkach,  co  wiąże  się  ze  stawką 

podatku VAT 8%. 

W załączeniu Odwołujący przedstawił wyciągi z SIWZ dla obu ww. zadań.  

Odwołujący  zauważył,  że  kuchenki  elektryczne  nie  są  jedynymi  odbiornikami  prądu 

montowanymi  poprzez  wypust  elektryczny.  Do  podobnych  odbiorników,  których  zasada 

podłączenia  realizowana  jest  w  sposób  identyczny  należą  m.in.:  oprawy  oświetleniowe, 

wentyla

tory  dachowe  w  pionach  wentylacji  łazienkowej  7  szt.,  wentylatory  dachowe  w 

pionach  wentylacji  kuchennej  6  szt. 

Do  powyższych  pozycji  kosztorysowych,  polegających 

na  dostawie  i  montażu  odpowiednio  opraw  i  wentylatorów  zastosowano  w  ofercie 

Odwołującego  preferencyjną  stawkę  podatku  VAT  8  %.  Taka  sama  stawka  podatku  VAT 

została  również  zastosowana  w  tych  pozycjach  przez  firmę  INTRAVI  z  Żywca,  a  mimo  to 


oferta tej firmy nie została odrzucona oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów. Potwierdza 

to  załączone  do  oferty  Zbiorcze  zestawienie  planowanych  nakładów  inwestycyjnych  w 

pozycjach: 

III.F.1. Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu, 

III.F.2. Instalacje wod.-kan

., co wraz z „białym montażem". 

Odwołujący  podniósł,  że  w  konsekwencji  nieuprawnionego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

stwierdzając,  że  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający 

zamierza  przeznac

zyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Przy  prawidłowym  prowadzeniu 

postępowania  Zamawiający  nie  odrzuciłby  oferty  Odwołującego,  wobec  czego  nie  miałby 

podstaw do unieważnienia postępowania, ponieważ cena oferty Odwołującego mieści się w 

kwocie przeznczonej na sfinansowanie ww. zamówienia.  

Zamawiający  nie  złożył  odpowiedzi  na  odwołanie  w  formie  pisemnej  oraz  nie 

przedstawił swojego stanowiska w tej sprawie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Postępowanie  jest  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.). 

Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów, zgodnie z art. 

192 ust. 7 Pzp, podtrzymanych na rozprawie, 

z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności 

postępowania  (art.  190  ust.  1  Pzp),  która  oznacza  obowiązek  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego do  wskazywania dowodów  dla stwierdzenia faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  


Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  opisał  przedmiot  niniejszego  zamówienia 

wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  za  pomocą  następujących  kodów:  45211000-9, 

kwalifikując 

całość  przedmiotu  zamówienia  jako  roboty  budowlane.  W  pkt  4  SIWZ  Zamawiający 

postanowił, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa 

stanowiąca  integralną  część  SIWZ.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  roboty  o  złożonym 

charakterze,  przy  czym  wynagrodzenie 

wykonawcy  za  wykonanie  robót  (pkt  16  ppkt  1  i  5 

SIWZ)  ustalono  jako  wynagrodzenie 

ryczałtowe,  które  obejmuje  całość  przedmiotu 

zamówienia.  

W pkt 16 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

ppkt 4 Zamawiający wskazał, że „oferta 

winna zawierać wartość netto, podatek VAT, wartość brutto. Jako cenę ofertową uważa się 

wartość brutto za realizację zamówienia przedstawioną w formularzu ofertowym – Załącznik 

nr 1 do SIWZ i jako taką Zamawiający będzie przyjmował do rozliczeń z wykonawcą.”  

pkt  14  SIWZ  Zamawiający  zawarł  Opis  sposobu  przygotowania  oferty,  w  którym 

wymagał  załączenia  do  oferty  m.in.  zestawienia  planowanych  nakładów  inwestycyjnych  – 

Załącznik  nr  7  do  SIWZ,  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  –  Załącznik  nr  8  do  SIWZ, 

kosztorysów ofertowych, które ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia nie podlegały 

szczegółowemu badaniu, a jedynie miały stanowić formę poglądową dla Zamawiającego.  

Załącznik  nr  7  do  SIWZ  zawiera  „Zbiorcze  zestawienie  planowanych  nakładów 

inwestycyjnych dla realizacji budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą 

przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-

Białej na działce nr 312/86”. W Załączniku nr 7 do SIWZ 

Zamawiający zakwalifikował kwestionowane pozycje, tj.: 

III.A. Roboty przygotowawcze 

III.F.5 

Urządzenia  i  wyposażenie  (w  ramach  pozycji  IIl.F  „Razem  roboty  instalacji 

wewnętrznych ” ) 

pod  pozycją  III.  „Roboty  budowlane  obiektu  netto”,  co  wskazuje,  że  powyższe  roboty 

wchodzą  w  zakres  robót  budowlanych,  polegających  na  budowie  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  zgodnie  ze  Zbiorczym  zestawieniem  nakładów 

inwestycyjnych,  Zamawiający  ujął  roboty  przygotowawcze  w  pozycji  III.A  wskazując  w 

nawiasie,  że  pozycja  ta  obejmuje  „np.  wyburzenia,  wycinkę  drzew”,  natomiast  kuchenki 

zostały ujęte w pozycji III.F.5 w części dotyczącej robót instalacji wewnętrznych. 

Odwołujący,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  5  listopada  2020  r.,  złożył 

wyjaśnienia z dnia 10 listopada 2020 r. dotyczące kwestii stawki podatku VAT zastosowanej 

dla  pozycji  III.A.  „Roboty  przygotowawcze”  i  pozycji  III.F.5  „urządzenia  i  wyposażenie” 

Załącznika  7  do  SIWZ,  załączając  do  wyjaśnień  interpretację  podatkową  z  dnia  17  maja 


2019 r. potwierdzającą prawidłowość zastosowanej w ofercie stawki VAT - 8% (Pismo z dnia 

maja 

r. 

Dyrektora 

Krajowej 

Informacji 

Skarbowej 

0115-KDIT1- 

1.4012.187.2019.1.AJ). 

Odwołujący przedstawił w wyjaśnieniach właściwe podstawy prawne 

do zastosowania stawki 8% podatku VAT do ww. pozycji.  

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego oraz jako podstawę odrzucenia tej oferty 

wskazał art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zarzucając Odwołującemu popełnienie błędu w obliczeniu 

ceny oferty, polegającego na przyjęciu błędnej stawki podatku VAT (8%) dla pozycji: 

III. A „Roboty przygotowawcze’', 

III. F5 „Urządzenia i wyposażenie(kuchenki) 

w  załączonym  do  oferty  Odwołującego  Załączniku  nr  7  do  SIWZ  -  „Zbiorcze  zestawienie 

planowanych  nakładów  inwestycyjnych  dla  realizacji  budynku  mieszkaniowego 

wielorodzinnego wraz  z  infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej na działce 

nr  312

/86”. W  uzasadnieniu  ww.  decyzji  Zamawiający  wskazał,  że  dla  robót  rozbiórkowych 

oraz  montażu  kuchenek  elektrycznych  prawidłowa  stawka  podatku  VAT  wynosi  23%, 

powołując się przy tym na orzeczenia i interpretacje podatkowe. 

Biorąc pod uwagę ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny, Izba zważyła, co następuje: 

Izba 

stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp,  przez 

odrzucenie  oferty  Odwołującego  z  powodu  błędu  w 

obliczeniu  ceny,  polegającego  na  zastosowaniu  nieprawidłowej  stawki  podatku  VAT  dla 

pozycji 

III.A.  „Roboty  przygotowawcze”  i  pozycji  III.F.5  „urządzenia  i  wyposażenie” 

Załącznika  7  do  SIWZ  „Zbiorcze  zestawienie  planowanych  nakładów  inwestycyjnych  dla 

realizacji  budynku  mieszkaniowego  wielorodzinnego  wraz  z  infrastrukturą  przy  ul.  Stefana 

Batorego w  Bielsku-

Białej na działce nr 312/86”, w  wysokości 8 % dla robót rozbiórkowych 

oraz  kuchenek, 

naruszając  przy  tym  zasadę  prowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

udzielania zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błąd w 

obliczeniu  ceny.  Przy  czym, 

w  świetle  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  sądów 

okręgowych  i  Sądu  Najwyższego,  za  błąd  w  obliczeniu  ceny  należy  uznać  wadliwy  dobór 

przez  wykonawcę  elementów  mających  wpływ  na  właściwe  obliczenie  ceny  oferty,  w  tym 

przyjęcie i zastosowanie przez wykonawcę wadliwej stawki podatku VAT, w przypadku gdy 

zamawiający  nie  określił  wysokości  stawki  tego  podatku  w  SIWZ,  ale  wymagał 

samodzielnego  zastosowania 

przez  wykonawcę  obowiązujących  przepisów  w  tym  zakresie 

(patrz: 

uchwała  Sądu  Najwyższego  z  20.10.2011  r.,  sygn.  akt  III  CZP  52/11).  W  uchwale 


S

ądu  Najwyższego  wskazano,  że  „przy  wykonywaniu  przez  zamawiającego  obowiązku 

zbadani

a  czy  oferty  wykonawców  nie  zawierają  błędów  w  obliczeniu  ceny;  przy 

równoczesnym braku w ustawie przedmiotowych ograniczeń przy dokonywaniu przez niego 

takiej  kontroli,  ocenie  zamawiającego  musi  także  podlegać  przyjęcie  przez  wykonawcę 

prawidłowej  stawki  podatku  VAT,  ponieważ  podatek  ten  jest  bez  wątpienia  elementem 

cenotwórczym.  Odmienny  wniosek  musiałby  zatem  prowadzić  do  niedającej  się 

zaaprobować  zgody  na  nieprzewidziane  ustawą  ograniczenie  uprawnień  zamawiającego,  a 

w  konsekwencji  uniemożliwienie  mu  rzetelnego  zbadania  przesłanki  uzasadniającej 

wykonanie przez zamawiającego ustawowego obowiązku odrzucenia ofert.” W dalszej części 

Sąd  Najwyższy  w  ww.  uchwale  podniósł,  że  „Zakres  obowiązków  kontrolnych 

zamawiającego  i  kształt  nakazanych  ustawą,  chronologicznie  ujętych,  kolejnych  jego 

obowiązków, warunkowany jest treścią SIWZ. Jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał w 

SIWZ  konkretną  stawkę  podatku  VAT,  kształtującą  przecież  także  wysokość  określonej  w 

ofercie  ceny,  to  dopiero  wtedy  może  dojść  do  ewentualnego  wystąpienia  innej  omyłki, 

polegającej  na  niezgodności  przyjętej  w  ofercie  stawki  VAT  ze  stawką  zawartą  w  SIWZ. 

Niezgodność  taka  uzasadniałaby  obowiązek  poprawienia  oferty  i  to  tylko  wówczas,  gdy 

omyłka  polegająca  na  takiej  niezgodności  nie  powoduje  istotnych  zmian  w  treści  oferty. 

Natomiast w sytuacji, w której zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT w ogóle 

nie może dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ponieważ 

nie  wystąpi  wówczas  ustawowa  przesłanka  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  a  to wobec  braku 

dwóch potrzebnych do porównania elementów, a zarazem niezbędnych do oceny przesłanki 

w  postaci  zaistnienia  niezgodności.  W  tej  ostatnio  wskazanej  sytuacji  w  rachubę  wchodzi 

wyłącznie  ocena  wystąpienia  błędu  w  obliczeniu  w  ofercie  ceny.  Wobec  braku  faktycznej 

możliwości  odniesienia  się  do  stawki  podatku  VAT  wobec  jej  nieuwzględnienia  w  SIWZ, 

obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie do oceny prawidłowości przyjętej 

w  ofercie  wykonawcy  stawki  podatku  VAT,  k

tóra  jako  element  cenotwórczy  miała 

niewątpliwie bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny. 

Przyjęcie  w  ofercie  nieprawidłowej  stawki  podatku  VA  T,  będącego  elementem 

cenotwórczym,  jest  zatem  równoznaczne  z  błędem  w  obliczeniu  zawartej  w  ofercie  ceny, 

polegającym  na  wadliwym  doborze  przez  wykonawcę  elementu  mającego  niewątpliwie 

wpływ  na  obliczenie  wysokości  zaoferowanej  ceny.  Innymi  słowy,  posłużenie  się  przez 

wykonawcę  choćby  tylko  jednym  nieprawidłowo  określonym  elementem  kalkulacji  ceny 

przekłada  się  na  wystąpienie  błędu  w  obliczeniu  ceny  i  to  bez  względu  na  skalę  czy 

matematyczny wymiar stwierdzonego uchybienia.” 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT dla 

świadczenia  objętego  zamówieniem  ani  dla  poszczególnych  elementów  składowych 

przedmiotu  zamówienia.  Zatem, prawidłową stawkę podatku  VAT był  zobowiązany  ustalić  i 


zastosować w obliczeniu ceny oferty samodzielnie wykonawca. 

W ocenie Izby,  Odwołujący  prawidłowo  zastosował  do  robót  ujętych w  pozycji  III.A  i 

III.F.5 Załącznika nr  7  do SIWZ  stawkę  podatku  VAT  przewidzianą  dla robót  budowlanych, 

polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wysokości 8 %. 

Odwołujący prawidłowo wyjaśnił w piśmie z dnia 10 listopada 2020 r., że art. 41 ust. 2 

ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  określa,  że  dla  towarów  i  usług,  wymienionych  w 

załączniku  nr  3  do  ww.  ustawy,  innych  niż  klasyfikowane  według  Polskiej  Klasyfikacji 

Wyrobów  i  Usług  w  grupowaniu  usługi  związane  z  wyżywieniem  (PKWIU  56),  stawka 

podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1, przy czym, stosownie do art. 146aa ust. 

1 pkt 2 tej 

ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do końca roku następującego po 

roku,  dla którego  wartość relacji,  o której mowa w  art.  38a  pkt  4  ustawy  z  dnia 27  sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 

112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 

ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz 

tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. 

Stawkę podatku, o której mowa w  art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 

ustawy do: 

dostawy,  budowy,  remontu,  modernizacji,  termomodernizacji,  przebudowy  lub  robót 

konserwacyjnych  dotyczących  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  zaliczonych  do 

budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 

robót konserwacyjnych dotyczących: 

a) 

obiektów  budownictwa  mieszkaniowego  lub  ich  części,  z  wyłączeniem  lokali 

użytkowych, 

b) 

lokali  mieszkalnych  w  budynkach  niemieszkalnych  sklasyfikowanych  w 

Polskiej  Klasyfikacji  Obiektów  Budowlanych  w  dziale  12  -  w  zakresie,  w  jakim  wymienione 

roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1). 

P

rzez  budownictwo  objęte  społecznym  programem  mieszkaniowym  rozumie  się  - 

st

osownie do  treści  art. 41  ust.  12a  ustawy  -  obiekty  budownictwa mieszkaniowego lub  ich 

części,  z  wyłączeniem  lokali  użytkowych,  lokale  mieszkalne  w  budynkach  niemieszkalnych 

sklasyfikowanych  w  Polskiej  Klasyfikacji  Obiektów  Budowlanych  w  dziale  12,  oraz  obiekty 

sklasyfikowane  w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie 

budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i 

pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o 

której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2389,  z  późn.  zm.),  funkcjonalnie  z  nimi  związaną,  z  zastrzeżeniem 

ust.  12b.  Stosownie  do  art.  2  pkt  12  ww.  ustawy,  przez  obiekty  budownictwa 

mieszkani

owego  rozumie  się  budynki  mieszkalne  stałego  zamieszkania  sklasyfikowane  w 


Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b 

ww.  ustawy,  do  budownictwa  objętego  społecznym  programem  mieszkaniowym, 

określonego w ust. 12a, nie zalicza się: 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 

300 m

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m

Jak wynika z dokumentacji zdjęciowej przedstawionej przez Odwołującego, rozbiórki, 

które przewidziano do wykonania w ramach tego zamówienia w związku z budową budynku 

mieszkalnego,  to  rozbiórki  pozostałości  po  ławce,  murki  oporowe,  kawałki  betonowe,  które 

prawdopodobnie zostały porzucone na działce, płyta stropowa. Rozbiórki te mają charakter 

jedynie 

porządkowy, zatem brak jest podstaw do zakwalifikowania tego typu robót, jako robót 

rozbiórkowych  rozumianych  jako  rozbiórka  obiektu  budowlanego  w  rozumieniu  art.  3  pkt  7 

P

rawa  budowlanego.  Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu  niewielki  rozmiar  powyższych 

robót  „rozbiórkowych'’  objętych  niniejszym  postępowaniem,  co  przesądza  o  tym,  że  prace 

rozbiórkowe  nie  stanowią  samodzielnej  części  przedmiotu  zamówienia,  która  powinna  była 

podlegać  wyodrębnieniu  z  całości  świadczenia  w  ramach  tego  zamówienia.  Mamy  tu  do 

czynienia  jedynie  z  robotami,  które  są  robotami  pomocniczymi  i  koniecznymi  do  budowy 

nowych  mies

zkaniowych  obiektów  budowlanych,  które  jako  roboty  przygotowawcze  i 

rozbiórkowe  Zamawiający  umieścił  w  przedmiarze  na  roboty  związane  z  budową  budynku, 

co do których Zamawiający uznał za prawidłową stawkę podatku VAT w wysokości 8 %.  

W  odniesieniu  do  drugiej  kwestii,  tj.  zastosowania  stawki  podatku  VAT  w 

wysokości 

8%  dla  pozycji  obejmującej  instalację  kuchenki  elektrycznej,  należy  zauważyć,  że  w 

przedmiotowym 

postępowaniu,  podłączenie  kuchenki  elektrycznej  ma  być  wykonane 

poprzez 

trwałe  przyłączenie  kuchenki  do  instalacji  elektrycznej  w  puszce  dla  urządzeń  3-

fazowych  i  powinno  zostać  wykonane  poprzez  wypust  kablowy  przez  wykwalifikowanego 

instalatora

, co potwierdza, że kuchenka elektryczna staje się częścią wewnętrznej instalacji 

elektrycznej  budynku. 

Powyższa  metoda  podłączenia  kuchenki  wynika  z  dokumentacji 

technicznej  - 

Dokumentacja  instalacji  elektrycznej  dla  zadania  „Budowa  budynku 

mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz  z  infrastrukturą  przy  ul.  Stefana  Batorego  w  Bielsku-

Białej  na  działce  nr  312/86”,  z  której  wyciąg  przedstawił  do  akt  sprawy  Odwołujący. 

Potwierdza powyższe także Opinia techniczna z dnia 30.12.2020r. opracowana przez inż. J. 

K. 

–  specjalistę  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  i  sporządzania  projektów  dla  osób 

fizycznych, posiadającego uprawnienia nr 612/87 przedstawiona przez Odwołującego wraz z 

zaświadczeniem  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  oraz  wraz  z  dokumentem  z  dnia 

10.11.1987r. 

„Stwierdzenie przegotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych  w  budownictwie”  i  projektem  wykonawczym  instalacji  elektrycznych  dla 

budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz  z  infrastrukturą  objętego  przedmiotem 


postępowania  (SIWZ)  -  na  okoliczność  zastosowania  przez  Odwołującego  w  sposób 

prawidłowy  stawki  podatku  VAT  w  wysokości  8%  w  stosunku  do  instalacji  kuchenek. 

Podkreślić  należy,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  nie  zastosował 

odrębnego kodu CPV właściwego dla dostawy wyposażenia, a w związku z tym uprawnione 

jest zakwalifikowanie 

montażu kuchenek elektrycznych do robót instalacyjnych w budynkach, 

co  w  świetle  postanowień  SIWZ  (dokumentacji  technicznej)  uczynił  zresztą  sam 

Zamawiający  -  ujmując  tę  pozycję  w  ramach  robót  odnoszących  się  do  instalacji 

wewnętrznych budynku. 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  powołał  się 

na 

wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  o  sygn.  Akt  I  FSK  1346/12  oraz  uchwałę 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lutego 2019 r. o sygn. KIO/KD 4/19, które to orzeczenia 

odnoszą  się  do  odmiennych  stanów  faktycznych  niż  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oba 

ww. orzeczenia 

przytoczone przez Zamawiającego odnoszą się do rozbiórki mieszkaniowych 

obiektów  budowlanych,  inaczej  niż  w  przedmiotowym  postępowaniu,  w  którym  roboty 

rozbiórkowe  są  robotami  współistniejącymi,  pomocniczymi  dla  robót  polegających  na 

wznoszeniu nowych obiektów mieszkaniowych. 

Prawidłowość  przyjętych  w  ofercie  Odwołującego  w  kwestionowanych  przez 

Zamawiającego  pozycjach  potwierdza  treść  załączonej  do  wyjaśnień  złożonych  przez 

Odwołującego kopii pisma z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

0115-KDIT1 -

1.4012.187.2019.1.AJ stanowiącego interpretację indywidulaną w analogicznej 

sprawie, 

w  której  występował  problem  rozbiórki  w  kontekście  stawki  podatku  VAT.  W 

powyższej  interpretacji  wyraźnie  potwierdzono  prawidłowość  zastosowania  preferencyjnej 

stawki  tego  podatku  do  robót  rozbiórkowych.  Z  przedłożonej  przez  Odwołującego 

interpretacji podatkowej wynika m.in.

, że „w przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi 

dla  inwestora  całość,  nie  należy  jej  rozbijać  na  poszczególne  elementy  składowe,  lecz 

traktować jako  jedno świadczenie,  zgodnie  z  elementem,  który  nadaje całemu  świadczeniu 

charakter  dominujący  więc  wykonywanych  jest  więcej  czynności,  a  są  one  ze  sobą  ściśle 

powiązane  oraz  stanowią  całość  pod  względem  ekonomicznym  i  gospodarczym,  to  dla 

potrzeb VAT 

należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną” oraz „w przypadku, 

gdy  wykonana  usługa  stanowi  jedno  świadczenie  w  aspekcie  gospodarczym,  w  ramach 

którego  jeden  z  elementów  stanowi  świadczenie  główne/zasadnicze  a  inny 

pomocnicze/uboczne,  to  usługę  należy  uznać  za  usługę  pomocniczą  w  stosunku  do  usługi 

zasadniczej,  jeżeli  nie  stanowi  ona  dla  klienta  celu  samego  w  sobie,  lecz  jest  środkiem  do 

lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”. 

Powyższe  wnioski  są  spójne  z  pojęciem  świadczenia  kompleksowego,  które  zostało 

wypracowane  w  orzecznictwie 

Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  oraz  w 


orzecznictwie krajowym. W wyroku z dnia 

27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 TSUE 

wskazał, że „Jeżeli dwa świadczenia lub więcej (...) są tak ściśle powiązane, że obiektywnie 

tworzą  one  w  aspekcie  gospodarczym  jedną  całość,  której  rozdzielenie  miałoby  sztuczny 

charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów 

stosowania podatku od wartości dodanej”. Podobny pogląd został wyrażony przez TSUE w 

wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96. 

Odwołujący  dodatkowo,  na  poparcie  prawidłowości  przyjętej  stawki  podatku  VAT  w 

wysokości  8  %  dla  rozbiórki  w  ramach  robót  przygotowawczych  i  montażu  kuchenek 

elektrycznych, 

przytoczył  także  treść  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  z  innego, 

aktualnie  toczącego  się  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  tj.  Budowa 

zespołu  dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i 

towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606. 607/1)”, w którym  zarówno do 

wykonania  są  rozbiórki  jak  i  montażu  kuchenek  elektrycznych,  zamawiający  wprost 

rozstrzygnął  w  dokumentacji  przetargowej  kwestię  zastosowania  preferencyjnej  stawki 

podatku VAT. Z wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego 

udostępnionego wykonawcom 

w  tym  postępowaniu  wynika,  że  zarówno  do  robót  przygotowawczych  w  postaci  m.in. 

rozbiórek, jak i do montażu kuchenek elektrycznych należy przyjąć 8% stawkę podatku VAT 

(Harmonogram  rzeczowo-finansowy  dla  zadania:  ,

Budowa  zespołu  dwóch  budynków 

mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i  towarzyszącą  przy  ul. 

Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1)”). 

Prawidłowość  zastosowania  przez  Odwołującego  stawki  podatku  VAT  w  wysokości 

w  zakresie  robót  przygotowawczych  i  instalacji  kuchenek  w  budownictwie 

mieszkaniowym 

potwierdza  również  przedłożony  przez  Odwołującego  do  akt  sprawy 

P

rotokół  z  kontroli  podatkowej  w  postępowaniu  nr  7872  przeprowadzanej  przez  Pierwszy 

Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu z dnia 23.12.2014 r. w odniesieniu do  postępowania o 

udzielenie  zamówienia  przez  TBS  Sp.  z  o.o.  w  Gliwicach  na  „budowę  wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg 

przy  ul.  Strzelniczej- 

Granicznej  w  Gliwicach  etap  IIIB”  (str.  49  protokołu),  a  także  treść 

kontraktu 

nr  097/13/TBS  na  wykonanie  robót  budowlanych  –  zadanie  nr  1  i  zadanie  nr  2 

obejmujące inwestycję pod nazwą „budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 

parkingami i inf

rastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej-Granicznej w 

Gliwicach etap IIIB” wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadanie 1 i 2, który 

potwierdza, że Odwołujący realizował analogiczne roboty, do których prawidłowo zastosował 

stawk

ę 8% podatku VAT w zakresie robót przygotowawczych i instalacji kuchenek w ramach 

tej umowy. 

Reasumując,  w  ocenie Izby,  Zamawiający  niesłusznie odrzucił  ofertę Odwołującego, 


ponieważ  Odwołujący  nie  popełnił  wskazanego  błędu  w  obliczeniu  ceny,  tj.  zastosował 

prawidłową  stawkę  podatku  8%  VAT  w  ww.  pozycjach  -  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz 

treścią SIWZ. 

P

otwierdził  się  także  zarzut  naruszenia  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp,  przez 

unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  konsekwencji 

nieuprawnionego  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  i  stwierdzenia,  że  cena 

oferty  najkorzystniejszej 

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia.  W  przypadku  bowiem  unieważnienia  czynności  unieważnienia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz  przywrócenia  do  postępowania  oferty 

Odwołującego,  Zamawiający  będzie  miał  możliwość  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, której cena (opiewająca na kwotę 8 319 176,97 zł) nie przekracza kwoty, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel