KIO 3224/20 WYROK 15 stycznia 2021 r.

Data: 16 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3224/20 

WYROK 

z 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 

Protokolant:  

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  11  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  7  grudnia  2020  r.  przez  J.  P.  prowadzącego 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

Nersen.pl 

J. 

P. 

siedzibą  

w  Niebylcu  w  po

stępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Miejski  Zarząd  Dróg  

w  Rzeszowie 

z  siedzibą  w  Rzeszowie,  przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  

się  o  udzielenie  zamówienia:  Wimed  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Tuchowie  oraz  M.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Bruk-Mar  F.H.U.  M.  G.  

z  siedzibą  w  Rzeszowie  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  J.  P.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

Nersen.pl 

J. 

P. 

siedzibą 

Niebylcu  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  00/100),  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  

od odwołania.  

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z 11 września 

2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w zw. z art. 92 

ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 


publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
 

…..............................………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 3224/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (dalej  Zamawiający)  

prowadzi 

na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Bieżące  utrzymanie  

i  konserwacja  znaków  drogowych  pionowych  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  na  ulicach 

zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Rzeszowa

”,  numer:  CZ-I.271.55.155.2020, 

zwane dalej 

Postępowaniem.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

24  lipca  2020  r.  pod  numerem  2020/S  142-349711. 

Wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

7 grudnia 2020 r. wykonawca J. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nersen.pl 

J. 

P. 

siedzibą 

Niebylcu 

(Dalej: 

Odwołujący), 

wniósł 

odwołanie,  

w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego, 

zarzucając mu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1.  art.  24  ust.  5  pkt  2  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  w  zw.  z  art.  7  Pzp  przez  ich 

bezpodstawne  zastosowanie  i  w  konsekwencji  bezpodstawne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  (art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp),  względnie  -  z  ostrożności,  na  wypadek 

uznania także, że sam fakt naliczenia kary umownej przez Zamawiającego względnie 

kwestionowania  prawidłowości  i  jakości  realizowanych  przez  wykonawcę  prac  

był automatycznie równoważny z poważnym wykroczeniem zawodowym i mógł przez 

to  stanowić  samoistną  i  wystarczającą  przesłankę  wykluczenia  wykonawcy,  o której 

mowa  w  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp,  bez  konieczno

ści  badania  zasadności  naliczenia 

kary  umownej  i  podstaw  do  kwestionowania  prawidłowości  i  jakości  realizowanych 

przez wykonawcę prac (w szczególności: faktu i stopnia ewentualnego nienależytego 

wykonania  umowy,  z  uwzględnieniem  przyczyn  leżących  także  po  stronie 

Zamawiającego), Odwołujący czynności Zamawiającego zarzucił również naruszenie:  

2.  art.  92  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  jego  zastosowania 

przez  niedopełnienie 

obowiązku  wskazania  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego 

precyzyjnego i 

merytorycznego uzasadnienia faktycznego, które mogłoby być uznane 


za  udowodnienie  spełnienia  przesłanek  wykluczenia  Odwołującego  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, 

3.  art.  24  ust.  5  pkt  2  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  ich  bezpodstawne 

zastoso

wanie we wskazanych wyżej okolicznościach, 

a w konsekwencji 

wszystkich powyższych zarzutów naruszenie:  

4.  art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców, 

propo

rcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  uznania  jego 

oferty za odrzuconą, 

unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  

oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Wimed  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Tuchowie  oraz  M.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Bruk-Mar  F.H.U.  M.  G.  (dalej: 

Przystępujący); 

przeprowadzenia  dalszych  czynności  związanych  z  badaniem  i  oceną  ofert  

z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Odwołujący  wniósł  ponadto  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od  Zamawiającego  kosztów 

postępowania  przed  Izbą  oraz  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  załączonych  

do odwołania, wnioskowanych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie. 

Odwołujący  wniósł  również  o  wyłączenie  jawności  rozprawy  w  całości,  ponieważ  całość 

zarzutów  dotyczyła  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Odwołującego,  tj.  szczegółów  realizacji 

umowy  nr  44.TR.2312.1.2019  z  22  maja  2019  r.  do  zadania  pn.  Wykonanie  oznakowania 

poziomego  ulic  miasta  Rzeszowa  realizowanego  na  rzecz  Miejskiego  Zarządu  Dróg  

w Rzeszowie, które to informacje nie miały charakteru jawnego. 

W uzasadnie

niu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

21 września 2020 r. Zamawiający po raz pierwszy w postępowaniu wykluczył Odwołującego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. D

ecyzja Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego 

została  poprzedzona  wezwaniem  Odwołującego  9  września  2020  r.  do  złożenia  wyjaśnień 

„dotyczących  budzącego  wątpliwości  Zamawiającego  oświadczenia  w  druku  JEDZ,  

i

ż  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp”  oraz  odpowiedzią 

Odwołującego z 11 września 2020 r. 


W  następstwie  wykluczenia  Odwołujący  1  października  2020  r.  wniósł  odwołanie  do  Izby, 

które  w  całości  zostało  przez  Zamawiającego  uwzględnione.  W  konsekwencji  

października  2020  r.  Zamawiający  poinformował  uczestników  postępowania  

o  unieważnieniu  czynności  wykluczenia  Odwołującego  oraz  o  ponownym  badaniu  i  ocenie 

ofert.  Następnie,  2  listopada  2020  r.,  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień 

odnośnie  oświadczenia  Odwołującego  w  druku  JEDZ,  iż  nie  podlega  wykluczeniu  

na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp. W odpowiedzi  5  listopada  2020  r. 

Odwołujący złożył 

szczegółowe  wyjaśnienia.  Zamawiający  uznał,  że  nie  były  one  jednak  odpowiedziami  

na faktycznie zadane pytania, wobec czego 12 listopada 2020 r. 

skierował do Odwołującego 

kolejne  wezwanie  do  wyjaśnień.  Odwołujący  15  listopada  2020  r.  złożył  szczegółowe 

wyjaśnienia  na  ww.  wezwanie,  ale  Zamawiający  ponownie  uznał  je  za  niewystarczające. 

Doprowadziło  to  do  ponownego  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  25  listopada 

2020 r. 

W ocenie Odwołującego uwzględnienie odwołania z 1 października 2020 r. miało charakter 

pozorny.  Zamawiający  dostrzegł  słabość  uzasadnienia  wykluczenia  Odwołującego,  

przez  co  przystąpił  do  kolejnych  wezwań  Odwołującego  dotyczących  przebiegu  realizacji 

umowy  nr  44.TR.2312.1.2019  z  22  maja  2019  r.  W  oc

enie  Odwołującego  celem  działań 

Zamawiającego  było  zgromadzenie  dokumentacji  na  podparcie  kolejnej  decyzji  

o wykluczeniu Odwołującego. O tym, że opisane działania zostały z góry zaplanowane przez 

Zamawiającego,  świadczyła  treść  uzasadnienia  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  

z  25  listopada 

2020  r.,  która  powiela  argumentację  wskazaną  w  uzasadnieniu  wykluczenia  

21 września 2020 r.  

Przywołane  przez  Zamawiającego  okoliczności,  mające  wskazywać  na  nierzetelność 

Odwołującego  w  związku  z  realizacją  umowy  nr  44.TR.2312.1.2019,  miały  miejsce  

w  przeszłości  -  Odwołujący  nie  zaprzeczył,  co  do  samego  faktu  zaistnienia  takich 

okoliczności.  Niemniej  nie  zaistniały  one  jednak  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Odwołującego,  co  zostało  wyjaśnione  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  

w listopadzie 2020 r. 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  wykluczenia  Odwołującego  wskazał  na  szereg  pism  i  maili, 

które miały wskazywać na niedbalstwo w realizacji zadań przez Odwołującego (niedbalstwo 

mające uzasadniać rażące naruszenie obowiązków zawodowych wypełniających dyspozycję 

art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp

),  przy  czym  w  żaden  sposób  nie  zostały  przedstawione  dowody  

na  poparcie  tych 

twierdzeń.  Odwołujący  nie  był  wobec  tego  w  stanie  odnieść  

się merytorycznie do zarzutów Zamawiającego. Odwołujący nie mógł również ustosunkować 

się do twierdzenia, że swoim zachowaniem naraził użytkowników dróg na niebezpieczeństwo 


w  ruchu  drogowym.  Brak 

również było dowodów na to, że Zamawiający sam usuwał wady, 

wobec rzekomego braku reakcji Odwołującego na wezwania do ich usunięcia. 

W  ocenie  Odwołującego  przywołane  przez  Zamawiającego  okoliczności  nie  stanowiły 

dowodu na poważne i zawinione przez Odwołującego naruszenia obowiązków zawodowych. 

Tym  samym 

Zamawiający  nie  miał  prawa  do  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania. 

Wszelkie  twierdzeni

a  Zamawiającego  i  wskazane  przez  niego  pisma  i  maile  należało 

traktować  jako  jego  jednostronne  stanowisko,  co  do  przebiegu  realizacji  umowy  pomiędzy 

stronami. 

Zamawiający  nie  podjął  nigdy  decyzji  o  zakończeniu  współpracy  z  Odwołującym.  

W  przeszłości  Zamawiający  -  mimo  sygnalizowania  (spornych)  uchybień  w  realizowanych 

przez  Odwołującego  zadaniach,  kontynuował  współpracę  z  nim,  uznając  go  tym  samym  

za rzetelnego partnera (wykonawcę).  

Lakoniczne  uzasadnienie  wykluczenia 

uniemożliwiło  Odwołującemu  pełną  polemikę  

z  twierdzeniami  z  uzasadnienia.  Odwołujący  nie  mógł  odnieść  się  do  zarzutu,  że  celowo 

dokonał  wybiórczej  realizacji  prac  i  próbował  zawyżyć  ilość  wykonanych  robót  wykazaną  

w  obmiarach

.  Taka  sytuacja  nie  miała  miejsca,  a  Zamawiający  nie  pokusił  się  o  jej 

udowodnienie. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  można  każdego  uchybienia  w  realizacji  umowy,  

o  ile  rzeczywiście  wystąpiło  i  mogło  obciążać  wykonawcę,  automatycznie  zakwalifikować 

jako 

rażącego  naruszenia  obowiązków  zawodowych  (poważnego  wykroczenia 

zawodowego).  Samo  bowiem 

pojęcie  poważnego  naruszenia  obowiązków  zawodowych 

oznacza,  iż  zastosowanie  sankcji  wykluczenia  z  postępowania  nie  może  być  uzasadnione 

popełnieniem przez wykonawcę drobnych uchybień, świadczących o niskim kompetencjach 

zawodowych.  Instytucja  unormowana  w  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp 

nie  stanowi  narzędzia  

do  wykluczania  wykonawców  tylko  z  tego  powodu,  że  mają  oni  zbyt  niskie  kompetencje 

zawodowe  do  wykonania  danego  zamówienia  (temu  celowi  służy  określanie  przez 

zamawiaj

ących  warunków  udziału  w  postępowaniu).  Naruszenie  obowiązków  zawodowych 

ma być poważne i zawinione, a także - na co wskazuje art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, ma to być 

tego rodzaju naruszenie, które podważa uczciwość wykonawcy. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  można  mówić  o  przedstawieniu  przez  wykonawcę  informacji 

wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  

jeśli  informacje  te  dotyczyły  okoliczności  znanych  zamawiającemu. W  takiej  sytuacji  trudno 

uznać,  że  były  to  informacje  mające  lub  mogące  mieć  wpływ  na  decyzje  podejmowane  

przez  zamawiającego.  Oświadczenie  wykonawcy  zamawiający  weryfikuje  na  podstawie 

posiadanych  przez  siebie  danych  i  to  one 

mają  decydujące  znaczenie  dla  decyzji 

zamawiającego.  Oświadczenie  złożone  na  formularzu  JEDZ  przez  Odwołującego  było 


zgodne  z  prawdą  i  nie  wprowadzały  Zamawiającego  w  błąd.  Nawet  gdyby  Zamawiający 

skonkretyzował i udowodnił stawiane w uzasadnieniu wykluczenia zarzuty to ich wystąpienie 

(o  ile  wystąpiłyby  i  wynikałyby  z  winy  Odwołującego)  nie  można  by  ich  automatycznie 

za

kwalifikować  jako  poważnego  i  zawinionego  naruszenia  obowiązków  zawodowych  przez 

Odwołującego.  Wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp  jest  bardzo 

poważną czynnością w postępowaniu, która powinna zostać przeprowadzona rzetelnie wraz 

z  rzetelnym  udokumentowaniem  (udowodnieniem)  podstaw  podejmowanych  przez 

Zamawiającego  decyzji.  Czynność  taka  nie  może  mieć  charakteru  automatycznego  i  musi 

opierać  się  na  przedstawionych  konkretnych  środkach  dowodowych,  które  zgodnie  

z ww. przepisem 

obciążają Zamawiającego. 

7  stycznia  2021 

r.  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  i  wniósł  o  jego 

oddalenie. 

Uzasadniając swoje stanowisko Zamawiający wskazał m. in.: 

Zamawiający  przewidział  w  treści  SIWZ,  że  z  postępowania  będą  podlegać  wykluczeniu 

wykonawcy 

wobec  których  wypełnione  zostaną  przesłanki  określone  w  art.  24  ust.  5  pkt  2 

Pzp.  W

raz  z  ofertą  wykonawcy  zobowiązani  byli  złożyć  oświadczenia  o  braku  podstaw  

o  wykluczenia,  w  formie  jednolitego  dokumentu  (JEDZ). 

Odwołujący  w  złożonym 

dokumencie  JEDZ,  w  cz

ęści  III  litera  C,  oświadczył,  że  nie  był  winien  poważnego 

wykroczenia  zawodowego

. Oświadczenie to było sprzeczne  z  informacjami oraz  dowodami 

którymi dysponuje Zamawiający. 

Odwołujący  wykonując  w  2019  r.  umowę  na  rzecz  Zamawiającego  nie  wykonywał  jej 

należycie.  Prace  były  wykonywane  nieterminowo,  niechlujnie  i  niekompletnie.  Zamawiający 

na  dowód  powyższego  złożył  całej  korespondencji  z  Odwołującym,  w  tym  korespondencję 

wzywającą do wykonania prac zgodnie z umową. 

Odbiór prac (niedokończonych) w ramach umowy z 2019 r. nastąpił 3 października 2019 r. 

Zamawiający  naliczył  kary  umowne  za  nieterminowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  

a  prace  niedokończone  przez  Odwołującego  (mimo  kilkukrotnych  wezwań  ze  strony 

Zamawiaj

ącego) zostały zlecone do realizacji podmiotowi trzeciemu. 

Kary  umowne  zostały  naliczone  przez  Zamawiającego  z  tytułu  nieterminowego 

przedstawienia 

przez Odwołującego dowodów zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 

oraz  nieterminowego  wykonania  zleceń,  jak  również  niewykonania  w  ogóle  części 

przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie powyższego załączył do odpowiedzi 

na odwołanie szereg dokumentów, wskazując przy tym, że roszczenia wobec Odwołującego 

zostały  tylko  w  nieznacznym  stopniu  zaspokojone  z  gwarancji  należytego  wykonanie 


przeznaczonej  na  okres  r

ękojmi  i  gwarancji.  Łączna  kwota  kar  umownych  nałożonych  na 

Odwołującego  z  tytułu  nienależytej  realizacji  umowy  wyczerpała  limit  kar  umownych 

określony w tej umowie, tj. 25% wartości wynagrodzenia wykonawcy. 

Zamawiający  nie  otrzymał  pełnego  zwrotu  kosztów  za  wykonawstwo  zastępcze,  mimo,  

że  wezwał  Odwołującego  do  zwrotu  kwoty  138  796,58  zł  tytułem  kosztów  tego 

wykonawstwa. 

Nie  zasługiwał  na  uwzględnienie  zarzut  niewypełnienia  przez  Zamawiającego  obowiązku 

wskazania  w  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  precyzyjnego  i  merytorycznego 

uzasadnienia faktycznego. 

Zamawiający w sposób wyczerpujący uzasadnił dokonaną wobec 

Odwołującego  czynności  i  szczegółowo  wskazał  dowody  nienależytego  wykonania  umowy. 

Bior

ąc  pod  uwagę  częstotliwość  występowania  przesłanek  uprawniających  Zamawiającego 

do  nałożenia na  Odwołującego kar  umownych podczas realizacji  ww.  umowy,  oraz  poziom 

niedbalstwa,  w  tym  próbę  nieuprawnionego  przewymiarowania  wykonanych  robót, 

wykluczenie Odwo

łującego z postępowania z tytułu jego rażącego niedbalstwa było zasadne 

przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp zostały wypełnione w sposób kumulatywny. 

Odwołujący  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważyło 

jego  uczciwo

ść,  w  szczególności,  Odwołujący  w  wyniku  zamierzonego  działania  

lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  należycie  wykonał  zamówienie,  co  Zamawiający 

w

ykazał powyższe za pomocą stosownych środków dowodowych.  

Zgodnie  z 

art.  24  ust.  8  Pzp,  wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24 

ust.  1  pkt  13  i  14  oraz  16-

20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego  środki  były  wystarczające  do  wykazania  jego rzetelności. W  myśl  art.  24  ust.  9  Pzp, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust.  8.  Zamawiający  9  września  2020  r.  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  budzącego  wątpliwości  Zamawiającego  oświadczenia  w  druku  JEDZ.  

W odpowiedzi 

Odwołujący złożył wyjaśnienia, które swym zakresem nie obejmowały całości 

przedstawionych  w  wezwaniu  zarzutów  i  nie  wyczerpywały  dyspozycji  art.  24  ust.  8  Pzp. 

Zamawiający  zaprzeczył,  że  jego  ocena  sytuacji,  co  do  poważnego  i  rażącego  naruszenia 

obowiązków  zawodowych  przez  Odwołującego  była  automatyczna.  Zaprzeczył  również,  

by naruszenie obowiązków dotyczyło drobnych nieprawidłowości. 

11  stycznia  2012  r.  Przystępujący  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  podzielił  stanowisko 

Zamawiającego.  W  ocenie  Przystępującego  Zamawiający  w  należyty  sposób  wykazał  

i  udowodnił  wypełnienie  przesłanek  wykluczenia  Odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  5 

pkt  2  Pzp.  Z  kolei  okoliczność  zaistnienia  sporu  między  stronami  nie  wstrzymywała 


możliwości  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  do  czasu  prawomocnego 

rozstrzygnięcia tego sporu przez sąd. 

Przystępujący  wskazał  ponadto,  odnosząc  się  do  argumentacji  Odwołującego,  że  Pzp  nie 

różnicuje zamawiających pod względem możliwości ich wprowadzenia w błąd – wykluczeniu 

z  postępowania  podlega  wykonawca,  który  przedstawił  informacje  wprowadzające  

lub mogące wprowadzać w błąd zamawiającego niezależnie od tego, czy dany zamawiający 

dysponował  wiedzą  pozwalającą  na  weryfikację  prawdziwości  tych  informacji. 

Wprowadzającymi  w  błąd  są  wszystkie  informacje  nieprawdziwe,  czyli  niemające 

odz

wierciedlenia w rzeczywistości. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron oraz Przystępującego 

złożone podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 

 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  

że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

W  części  V  SIWZ,  w  punkcie  4.2  Zamawiający  wskazał,  że  przewiduje  wykluczenie 

wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8 Pzp. 

W  postępowaniu  złożone  zostały  trzy  oferty,  przy  czym  ofertą  z  najniższą  ceną  była  oferta 

Odwołującego. 

9  września  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień  dotyczących  treści 

oświadczenia  JEDZ  w  zakresie  zadeklarowanego  przez  Odwołującego  braku  popełnienia 

poważnego  wykroczenia  zawodowego.  Zamawiający  wskazał,  że  treść  tego  oświadczenia 

jest  sprzeczna 

z  informacjami  i  dowodami  będącymi  w  jego  dyspozycji.  Informacje  

te  dotyczyły  realizacji  w  2019  r.  przez  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  umowy  


nr  44.TR.2312.1.2019. 

Przedmiotem  tej  umowy  było  wykonanie  oznakowania  poziomego  

na terenie Rzeszowa w podziale na dwa zadania: 

Odnowa  istniejącego  i  wykonanie  nowego  oznakowania  poziomego  ulic  zgodnie  

ze zleceniem Zamawiającego, w tym: 

a)  oznakowanie cienkowarstwowe, 

b)  oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej, 

c)  usuwanie starego oznakowania przez frezowanie. 

2.  Odtworzenie  i  wykonanie  nowego  oznakowania  poziomego  np.  po  wykonaniu 

naprawy  nawierzchni  jezdni,  która  uległa  zniszczeniu,  zmianie  organizacji  ruchu,  

itp. wraz z wytyczeniem oznakowania zgodnie ze zleceniem Zamawiającego: 

a)  oznakowanie cienkowarstwowe, 

b)  oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej, 

c)  usuwanie starego oznakowania przez frezowanie. 

Zgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego wyrażonym w treści wezwania, prace nie zostały 

wykonane 

przez  Odwołującego  zgodnie  z  umową  i  zleceniami.  Ponadto  Odwołujący 

próbował  zawyżyć  obmiary  wykonanych  robót,  natomiast  części  robót  nie  wykonał. 

Zamawiający wskazał ponadto, że wzywał Odwołującego do usunięcia wad z tytułu rękojmi, 

ale wykonawca nie zareagował na żadne z wezwań. 

W  odpowiedzi,  11  września  2020  r.  Odwołujący  potwierdził  fakt  zaistnienia  opóźnień  

realizacji zamówień w przeszłości oraz naliczenia z tego tytułu kar umownych. Odwołujący 

wskazał  jednak,  że  nie  wynikły  one  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Odwołującego. 

Odwołujący  poinformował  ponadto,  że  Zamawiający  powołał  się  na  okoliczności  sporne 

między  stronami  umowy  nr  44.TR.2312.1.2019,  które  to  spory  zostaną  w  niedalekiej 

przyszłości  poddane  rozstrzygnięciu  przez  właściwy  sąd  powszechny.  W  ocenie 

Odwołującego  nie  było  jednak  podstaw  do  zakwalifikowania  zaistniałych  opóźnień  jako 

poważnego  zawinionego  naruszenia  obowiązków  zawodowych  przez  Odwołującego,  

co  w  konsekwencji  mogłoby  statuować  po  stronie  zamawiającego  prawo  do  wykluczenia 

wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. W konsekwencji Odwołujący wskazał, 

że treść złożonego przez niego oświadczenia była prawdziwa. 

21  września  2020  r.  Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. 

1  października  2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  od  ww.  czynności  Zamawiającego 

zarzucając  mu  naruszenie  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp.  15  października  2020  r.  Zamawiający 

uwzględnił odwołanie, a dzień później unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu oraz czynność wykluczenia Odwołującego z postępowania. 


2  listopada  2020  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp  wezwał  Odwołującego  

do wyjaśnień zadając mu następujące pytania: 

„Proszę o wyjaśnienie czy zostały wykonane prace zgodnie ze zleceniem nr 50/2019 

z dnia 20 września 2019 r., w którym Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zlecił odnowę 

oznakowania  poziomego,  tj.  linii  P-8bc 

strzałka  kierunkowa  w  lewo  i  do  zawracania 

(10  szt.)  na  al.  Rejtana  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Popiełuszki  w  wyniku  czego 

została naliczona kara umowna w wysokości 22 000 zł? 

Proszę o wyjaśnienie czy zostały wykonane prace zgodnie ze zleceniem nr 46/2019  

z  dnia  13  września  2019  r.,  w  którym  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  zlecił 

wykonanie oznakowania poziomego, tj. czterech stanowisk postojowych dla pojazdów 

osób 

niepełnosprawnych 

kolorystyce 

biało-niebieskiej 

technologii 

cienkowarstwowej  na  parkingu  zlokalizowanym  wzdłuż  ul.  Ofiar  Katynia  w  rejonie 

kładki  dla  pieszych,  w  wyniku  czego  została  naliczona  kara  umowna  w  wysokości  

36 000 zł? 

Proszę o wyjaśnienie czy zostały wykonane prace zgodnie ze zleceniem nr 48/2019  

z  dnia  13  września  2019  r.,  w  którym  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  zlecił 

wykonanie  oznakowania  poziomego,  tj.  stanowiska  postojowego  dla  pojazdu  osoby 

niepełnosprawnej  w  kolorystyce  biało-niebieskiej  w  technologii  cienkowarstwowej  

na  ul.  Korczyńskiej  w  rejonie  bloku  nr  3,  w  wyniku  czego  została  naliczona  kara  

w wysokości 26 000 zł? 

Proszę o wyjaśnienie czy zostały wykonane prace zgodnie ze zleceniem nr 39/2019  

z  dnia  14  września  2019  r.,  w  którym  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  zlecił 

wykonanie  oznakowania  poziomego,  tj.  stanowiska  postojowego  dla  pojazdu  osoby 

niepełnosprawnej  w  kolorystyce  biało-niebieskiej  w  technologii  cienkowarstwowej  

na ul. Chełmońskiego w rejonie bloku Sportowa 17, w wyniku czego została naliczona 

kara umowna 92 000 zł? 

Proszę  o wyjaśnienie czy  zostały  wykonane w terminie prace  zgodnie ze zleceniem  

nr 40/2019 z dnia 14 września 2019 r., w którym Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie 

zlecił  korektę  oznakowania  poziomego  na  al.  Krzyżanowskiego  w  rejonie 

skrzyżowania  z  al.  Armii  Krajowej,  w  wyniku  czego  została  naliczona  kara  umowna  

10 000 zł? 

Proszę o wyjaśnienie czy  zostały  wykonane w terminie prace  zgodnie ze zleceniem  

nr 41/2019 z dnia 14 września 2019 r., w którym Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie 

zlecił  korektę  oznakowania  poziomego  na  ul.  Hetmańskiej  w  rejonie  skrzyżowania  

z  al.  Powstańców  Warszawy,  w  wyniku  czego  została  naliczona  kara  umowna  

2 000 zł? 


Proszę  o  wyjaśnienie  czy  zostały  przedstawione  dokumenty  potwierdzające 

zatrudnienie  osób  na  budowie  na  podstawie  umowy  o  pracę,  zgodnie  z  wykazem 

osób przedstawionym w piśmie z dnia 8 kwietnia 2019 r., skierowanym do Wydziału 

Centralnego  Zamawiającego,  dotyczącym  postępowania  nr  CH.271.24.69.2019,  

tj.  przetargu  pn.  Wykonanie  oznakowania  poziomego  ulic  Miasta  Rzeszowa  

w którym to piśmie Wykonawca deklaruje zatrudnienie 16 osób na podstawie umowy 

o prac

ę, w wyniku czego została naliczona kara umowna 8 000 zł? 

Proszę  o  wyjaśnienie  czy  zostało  wykonane  kompleksowo  oznakowanie  poziome 

(zadanie  nr  l)  pomimo  licznych  ponagleń  przekazanych  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  

w  Rzeszowie  o  niezwłoczne  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  tzn.  w  sposób 

prawidłowy,  zgodnie  z  wiedzą  i  sztuką  budowlaną,  umożliwiając  dokonanie  odbioru 

robót  przez  Zamawiającego  m.in.  na  ulicach  Kosynierów,  Kochanowskiego, 

Sienkiewicza, 

Podchorążych,  Świadka,  Pelczara,  ulicach  bocznych  Podwisłocze, 

Lubelskiej,  Witkacego,  Prymasa  1000-

Lecia,  Kolbego,  Pułaskiego  i  Słowackiego,  

w  wyniku  czego  30.08.2019  r.  została  naliczona  kara  umowna  w  wysokości  

325 000 zł? 

Proszę  o  wyjaśnienie  czy  zostało  wykonane  kompleksowo  oznakowanie  poziome 

(zadanie  nr  l)  pom

imo  licznych  ponagleń  przekazanych  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  

w  Rzeszowie  o  niezwłoczne  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  tzn.  w  sposób 

prawidłowy,  zgodnie  z  wiedzą  i  sztuką  budowlaną,  umożliwiając  dokonanie  odbioru 

robót  przez  Zamawiającego,  w  wyniku  czego  04.10.2019  r.  została  naliczona  kara 

umowna w wysokości 175 000 zł? 

Proszę  o  wyjaśnienie  czy  została  wykonana  prawidłowo  i  kompleksowo  odnowa 

oznakowania  poziomego  ulic  Rzeszowa  (zadanie  nr  l)  pomimo  pism  ponaglających  

o  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  umową  nr  44.RT.2312.1.2019  

m.in. 

na 

ulicach: 

Bohaterów  Westerplatte, 

Chełmońskiego, 

Chruściela,  

al.  Cieplińskiego,  Goździkowej,  Hoffmanowej,  Kochanowskiego,  Kolbego, 

Kosynierów,  Kresowej,  Leskiej,  Lubelskiej,  Olbrachta,  Orzechowej,  Potokowej, 

Pe

lczara,  Podchorążych,  boczne  ul.  Podwisłocze,  Prymasa  1000-Lecia,  Sanockiej, 

Sasanki, Sienkiewicza, Słowackiego, Strażackiej, Świadka, Św. Faustyny, Witkacego, 

Zimowit, Zygm

unta I Starego, Żwirki i Wigury? 

Proszę  o  wyjaśnienie  czy  w  związku  z  realizacją  zadania  nr  I  zgodnie  z  umową  

nr  44.TR.

2312.1.2019  Wykonawca  w  ramach  rękojmi  wykonał  oznakowanie  

poziome  w  technologii  cienkowarstwowej  w  zwi

ązku  z  wysłanymi  pismami  

nr TR.434.1.1.2020.JZ z dnia 03.02.2020 r., TR.434.1.2.2020.JZ z dnia 14.02.2020 r., 

TR.4

34.1.2.2020.JZ  z  dnia  12.03.2020  r.  na  nw.  ulicach:  Jałowego,  Kopisto,  


al.  Niepodległości,  Osmeckiego,  al.  Piłsudskiego,  Podwisłocze,  Starzyńskiego, 

Staszica, Targowa, Ustrzycka, Raginisa, Zimowit? 

Proszę  o  wyjaśnienie  czy  w  związku  w  związku  z  brakiem  reakcji  w  kwestii  uwag 

zgłaszanych  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  pismami  TR.434.1.1.2020.JZ  

z  dnia  3  lutego  2020  r.,  TR.434.1.2.2020.JZ  z  dnia  14  lutego  2020  r., 

TR.434.1.2.2020.JZ z dnia 12 marca 2020 r. dotyczących niezwłocznego odtworzenia 

rama

ch  rękojmi  oznakowania  poziomego  wykonanego  w  technologii 

cienkowarstwowej  Wykonawca  zwrócił  koszty  poniesione  w  kwocie  138  796,58  zł  

z  tytułu  nieusunięcia  wad  i  usterek  t.  naprawę  zastępczą  wykonaną  przez  firmę 

„DUBR”  na  nw.  ulicach:  Jałowego,  Kopisto,  al.  Niepodległości,  Osmeckiego,  

Al.  Piłsudskiego,  Podwisłocze,  Starzyńskiego,  Staszica,  Targowa,  Ustrzycka, 

Raginisa,  Zimowit,  Króla  Kazimierza,  Plac  Farny,  Sobieskiego,  Sokoła,  Szopena, 

Grunwaldzka? 

Proszę o wyjaśnienie sytuacji jaka miała miejsce w dniu 19 września 2019 r. podczas 

procedury  komisyjnej  weryfikacji  obmiarów  powykonawczych  na  losowo  wybranych 

ulicach w której udział brał ze strony Wykonawcy Pełnomocnik – M. K., natomiast ze 

strony  Zamawiającego  -  Dyrektor  MZD  w  Rzeszowie  wraz  z  pozostałymi  członkami 

komisji,  gdzie  jednoznacznie  stwierdzono  w  terenie  nieprawidłowości  polegające  na 

niezgodności 

ilości 

faktycznie 

wykonanego 

oznakowania 

poziomego  

w  stosunku  do  ilości  przedstawionych  przez  Państwa  w  obmiarze  kolaudacyjnym  

z  dnia  29.07.2019  r. 

na  ul.  Powstańców  Wielkopolskich  i  na  ul.  Zimowit  do  których 

Państwa  przedstawiciel  się  nie  odniósł.  Dodatkowo  proszę  o  wyjaśnienie,  dlaczego 

Kierownik  Budowy Wykonawcy  nie  odniósł  się  w  żaden  sposób  do  przedmiotowych 

nieprawidłowości w obmiarze jak i nie podpisał operatu kolaudacyjnego?  

Nieprawidłowości polegały na: 

  ul. Powstańców Wielkopolskich - stwierdzono nieprawidłowości polegające na 

niezgodności  ilości  faktycznie  wykonanego  oznakowania  poziomego  

w  stosunku  do  ilości  przedstawionych  przez  Państwa  Zamawiającemu  

w  obmiarze 

operacie  kolaudacyjnym  ul.  Powstańców  Wielkopolskich.  

W  przedstawionym  obmiarze  wpisaliście  Państwo  wykonanie  oznakowania 

poziomego, m.in. linii P-

10 przejście dla pieszych w ilości 92,0 m

. Natomiast 

podczas komisyjnego pomiaru wykonanej powierzchni stwierdzono wykonanie 

jedynie  linii  P-

10  przejście  dla  pieszych  w  ilości  14,2  m

  (natomiast  

na  przyległym  wlocie  z  ul.  Powstańców  Śląskich  została  wykonana  linia  

P-

10  przejście  dla  pieszych  w  ilości  11,2  m

,  co  daje  sumę  25,4  m


co  jednoznacznie  wskazuje,  iż  w  przedstawionym  przez  Państwa  operacie 

poświadczacie nieprawdę. 

  ul.  Zimowit  stwierdzono  nieprawidłowości  polegające  na  niezgodności 

faktycznie  wykonanego  oznakowania  poziomego  w  stosunku  do  ilości 

przedstawionych  pr

zez  Państwa  Zamawiającemu  w  obmiarze  operacie 

kolaudacyjnym ul. Zimowit. W przedstawionym obmiarze wpisaliście Państwo 

wykonanie  oznakowania  poziomego,  m.  in.  linii  P-

10  przejście  dla  pieszych  

w  ilości  27,0 m

.  Natomiast  na  ul.  Zi

mowit  nie występują linie  P-10  przejście 

dla  pieszych

,  co  również  co  jednoznacznie  wskazuje,  iż  w  przedstawionym 

przez Państwa operacie poświadczacie nieprawdę. 

Proszę  o  wyjaśnienie  zawyżonych  ilości  rzekomo  wykonanego  oznakowania 

poziomego  zawartych  w  operacie  kolaudacyjnym  podpi

sanym  i  złożonym  przez 

Państwa  w  dniu  29.07.2019  r.  do  MZD  w  Rzeszowie  (do  każdej  z  399  ulic  osobna 

karta  obmiaru  podpisana  i  opieczętowana  przez  Państwa),  dotyczącym  realizacji 

z

adania  I  zgodnie  z  umową  nr  44.TR.2312.1.2019  na  wykonanie  oznakowania 

poziomego  ulic  Rzeszowa

,  w  którym  podajecie  Państwo  ilość  wykonanego 

oznakowania  poziomego  tj.  38  154,16  m

  natomiast  po  weryfikacji  przedmiotowego 

operatu  przez  MZD  w  Rzeszowie  zgodnie  ze  zleceniami,  stwierdzono  wykonanie 

jedynie  33  521,88  m

Różnica w obmiarach w stosunku do rzeczywistości wyniosła  

4  632,28  m

co  mogło  narazić  by  Zamawiającego  -  tj.  Miejski  Zarząd  Dróg  

w  Rzeszowie  na  s

tratę w  wysokości  103  698,22  zł?  Prosimy  również  o  wyjaśnienie 

dlaczego  operat  kolaudacyjny  nie  był  podpisany  przez  Kierownika  Budowy  

jak  również  nigdy  nie  odniósł  się  on  do  wyżej  wymienionych  nieprawidłowości  

w obmiarach

”. 

Odwołujący 5 listopada 2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Zamawiającego o następującej 

treści: 

„Ad.  1  Zlecenie  z  zadania  Il  zostało  odebrane  przez  Zamawiającego  -  zgodnie  

z podpisanym protokołem odbioru oraz wystawioną i rozliczoną FV - Zamawiający 

na  etapie  protokołu  odbioru  nie  zgłaszał  uwag  oraz  nie  dostaliśmy  żadnej 

informacji o nieprawidłowościach oraz naliczonych karach umownych. 

Ad. 2 Zlecenie z 

zadania Il zostało odebrane przez Zamawiającego zgodnie z podpisanym 

protokołem  odbioru  oraz  wystawioną  i  rozliczona  FV  -  Zamawiający  na  etapie 

protokołu  odbioru  nie  zgłaszał  uwag  oraz  nie  dostaliśmy  żadnej  informacji  

o nieprawidłowościach oraz naliczonych karach umownych. 


Ad.  3  Zlecenie  z  zadania  Il  zostało  odebrane  przez  Zamawiającego  -  zgodnie  

z podpisanym protokołem odbioru oraz wystawioną i rozliczoną FV - Zamawiający 

na  etapie  protokołu  odbioru  nie  zgłaszał  uwag  oraz  nie  dostaliśmy  żadnej 

informacj

i o nieprawidłowościach ora naliczonych karach umownych. 

Ad.  4  Przy  próbie  realizacji  zlecenia  39/2019  polegającego  na  wykonaniu  oznakowania 

poziomego  stanowiska  postojowego  dla  pojazdu  osoby  niepełnosprawnej  

w  kolorystyce  biało-niebieskiej  doszło  do  kuriozalnej  sytuacji  z  Zamawiającym, 

Zamawiający  uchybił  w  tym  miejscu  swojemu  obowiązkowi,  nie  współpracował  

z Wykonawcą na jego monity o braku możliwości kontaktu z osoba, której pojazd 

był zaparkowany w miejscu wyznaczonym w zleceniu do oznakowania poziomego, 

Zamawiający  był  informowany  o  fakcie,  iż  po  przystąpieniu  do  zlecenia  nie  było 

możliwości  jego  wykonania,  brak  reakcji  ze  strony  Zamawiającego  skutkował 

wstrzymaniem  prac  do  czasu  umożliwienia  ich  wykonania,  Przy  podpisywaniu 

protokołu  prac  z  zadania  Il  kończącego  umowę  Zamawiający  posiadał  wiedzę  

o  nie  wykonaniu  zlecenia  nie  zawinionego  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  

nie  informował  wówczas  o  naliczeniu  kar  umownych,  przyjął  informacje  

do wiadomości. 

Ad.  5  Zlecenie  nr  40/2019  z  14  sierpnia  2019  roku  zo

stało  wykonane  zgodnie  z  jego 

treścią,  sytuacja  naliczenia  kar  przedstawia  obraz  Zamawiającego  który  działa  

na  szkodę  Wykonawcy  obciążając  go  karami  w  nieuzasadnionej  wysokości  oraz 

sytuacji. 

Ad.6  Zlecenie  z  zadania  Il  zostało  odebrane  przez  Zamawiającego  -  zgodnie  

z podpisanym  protokołem odbioru oraz wystawiona i rozliczona FV - Zamawiający 

na  etapie  protokołu  odbioru  nie  zgłaszał  uwag  oraz  nie  dostaliśmy  żadnej 

informacji o nieprawidłowościach oraz naliczonych karach. 

Ad.  7  Wykonawca  zatrudniał  oraz  zatrudnia  pracowników,  w  trakcie  realizacji  zadania 

został  wezwany  przez  Zamawiającego  o  przedstawienie  dokumentów 

potwierdzających  zatrudnienie,  dokumenty  zostały  przygotowane  jednak  

z  wynikłego  zamieszania  nie  zostały  złożone  u  Zamawiającego  czego 

dowiedz

ieliśmy się po otrzymaniu noty o naliczeniu kar umownej, tutaj wykonawca 

zawinił i słusznie został obciążony karami, które zapłacił -- poniósł koszty swojego 

błędu. 

Ad.  8  Wykonawca  realizował  zadanie  zgodnie  ze  zleceniami,  o  czym  informował 

Zamawiającego  odpowiednimi  wpisami  do  dziennika  budowy  oraz  zgodnie  

z  informacja  drogą  elektroniczna  z  dnia  27.05.2019  rok  składane  były  codzienne 

raporty o pracach. Takie informacje powinny  wywoływać skutki u Zamawiającego 


polegające  na  kontroli  w  terenie  wykonania  oznakowania  oraz  zgłaszanie 

ewentualnych 

uwag 

co 

do 

kompletności 

wykonanego 

oznakowania,  

w  szczególności  iż  zlecenia  nie  obejmowały  dokładnie  sprecyzowanego  wykazu 

linii - 

późniejsze twierdzenia Zamawiającego o nie kompleksowym wykonaniu prac 

objętych  zadaniem  pierwszym  są  nie  do  przyjęcia  i  traktujemy  je  jako  celowe 

działania Zamawiającego wymierzone w Wykonawcę. 

Fakt,  że  umowa  określa  jasno,  iż  przystąpienie  do  Zadania  II,  odbędzie  

się  po  zakończeniu  Zadania    oraz  to  że  Zamawiający  zlecał  prace  objęte 

Zadaniem Il od sierpnia 2019 r., 

iż uznał prace z zadania I za wykonane. 

Ad. 9 Odpowied

ź jak na pytanie 8.  

Ad. 10 

Odpowiedź jak na pytanie 8. 

Ad.  11  W  sprawie  usunięcia  usterek  jasno  sprecyzowaliśmy  swoje  zdanie  na  spotkaniu  

z  Dyrektorem,  iż  nie  otrzymaliśmy  dokładnej  informacji  które  elementy 

oznakowania  poziomego  wskazanego  w  wezwaniu  należy  poprawić,  nie 

otrzymaliśmy wyników badań potwierdzających fakt, iż oznakowanie wykonane nie 

spełnia wymogów ujętych w specyfikacji technicznej ujętej przy zamówieniu jedyna  

notatka  służbowa  pracownika  stwierdzająca  iż  oznakowanie  jest  złe,  wg  nas  nie 

skutkuje wezwaniem nas do wykonania poprawek w szczególności bez wskazania 

dokładnego miejsca oraz metrażu. 

L

uty i marzec nie są miesiącami w których wykonywane jest oznakowanie poziome 

ze  względu  na  panującą  porę  roku  oraz  zmieniające  się  warunki  atmosferyczne 

które uniemożliwiają wykonywanie prac przy oznakowaniu poziomym. W związku  

z  powyższym,  czekaliśmy  na  wypełnienie  przez  Zamawiającego  naszych  uwag 

oraz na poprawę warunków atmosferycznych. 

Ad.12 Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 11, spór traktujemy jako spór cywilny i jeżeli 

niezawisły  Sąd  Powszechny  nakaże  nam  prawomocnym  wyrokiem  zapłatę  za 

podobno wykonane poprawki przez firmę DUBR, to zapłacimy a do czasu wyroku 

wstrzymujemy się z regulacja kwoty 138 796,58. 

Ad.  13  W  odpowiedzi  na  pytanie  oraz  na  przytoczone  w  nim  informację  chciałbym 

odpowiedzieć,  krótko  i  rzeczowo:  Brak  woli  Zamawiającego  który  argumenty 

Wykonawcy traktował jak powietrze tzn. iż ulica Powstańców Wielkopolskich oraz 

ulica  Paderewskiego  nie  są  rozgraniczone  w  sposób  mogący  jednoznacznie 

ustalić  podział  oznakowani  poziomego  i  nigdy  Zamawiający  nie  pochylił  się  nad 

sprawdzeniem 

kompleksowo 

ulicy 

Paderewskiego 

oraz 

Powstańców 

Wielkopolskich  w  ilości  oznakowania  poziomego  zgłoszonego  do  operatu. 

Jedynym  rozwiązaniem  oraz  udzieleniem  jednoznacznej  odpowiedzi  jest 


ewentualna  opinia  Bie

głego  w  postepowaniu  Sądowym.  Co  do  ulicy  Zimowit, 

nastąpiła  pomyłka  podczas  obmiarów  ale  od  tego  jest  Weryfikacja  przez 

Zamawiającego  aby  kontrolować  i  wyłapywać  błędy  wykonawcy-  żadne 

zamierzone działanie nie miało tu miejsca 

Ad. 14 Odpowiadając na pytanie nr 14 z wezwania z dnia 02.11.2020 r. zadam pytanie: 

do  czego,  do  jakich  działań  Zamawiającego  Wykonawca  miałby  się 

us

tosunkować? 

Czy skład komisji weryfikował w terenie obmiary podane w operacie? 

Czy  wszystkie  prace  objęte  zleceniami  zostały  odebrane  i  zapłacone  przez 

Zamawiającego? 

kiedy i jaką metoda były weryfikowane obmiary podane przez wykonawcę? 

proszę  o  podanie  osób,  które  wykonywały  pomiary  mówiące  o  zawyżeniu 

podanych obmiarów w operacie 

dlaczego nikt nie podpisał się pod weryfikacja obmiarów w terenie? 

Biorąc  całokształt  realizacji  zadania  od  podpisania  umowy  w  dniu  24.05.2019  r.,  a  nie  jak 

twierdzi  Za

mawiający  22.05.2020  r.  Dlaczego?  Odpowiem  proszę  policzyć  daty  oraz 

sprawdzić  czy  w  dniu  24.05.2019  r.  osoby  z  ramienia  MZD  były  w  pracy  oraz  proszę 

sprawdzić fakt kiedy został wysłany wzór umowy z CZ do MZD i najważniejsze kiedy minął 

ostatni dzień na podpisanie umowy zgodnie z UZP”. 

12 listopada 2020 r. Zamawiający ponownie wezwał Odwołującego do udzielenia wyjaśnień. 

Zamawiający  uznał,  że  treść  pisma  Odwołującego  z  5  listopada  2020  r.  nie  stanowiła 

odpowiedzi  na  wezwanie

.  W  konsekwencji  Zamawiający  ponownie  zadał  Odwołującemu  

ww. zacytowane pytania. 

16  listopada  2020  r.  Odwołujący  udzielił  takiej  samej  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego,  przy  czym  załączył  do  niej  kserokopie  szeregu  dokumentów  –  

m. in. korespondencji z Zamawiającym w sprawie oraz  protokołu z 18 grudnia 2019 r. oraz 

załączonej do niego dokumentacji. 

25  listopada  2020  r. 

Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  

art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp.  W  uzasadnieniu  dokonanej 

czynności Zamawiający wskazał, że oświadczenie Odwołującego w oświadczeniu JEDZ było 

nieprawdziwe i wprowadzało Zamawiającego w błąd w zakresie stwierdzenia, że Odwołujący 

nie podlega wykluczeniu 

z powodu dopuszczenia się poważnego wykroczenia zawodowego. 

Ponadto Zamawia

jący wskazał: 


„Wykonanie  oznakowania  poziomego  ulic  miasta  Rzeszowa  realizowanego  na  rzecz 

Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Rzeszowie  przez  cały  okres  trwania  umowy  nie  wykonywał  

jej  należycie.  Prace  były  wykonywane  nieterminowo,  niechlujnie  i  niekompletnie,  

co 

Zamawiający  wzywając  do  wykonania  prac  zgodnie  z  umową,  wielokrotnie  podkreślał  

w  mailach  i  pismach  kierowanych  do  Wykonawcy 

(...)”.  Zamawiający  wymienił  również 

szereg maili i pism jakie skierował do Odwołującego w związku z realizacją Umowy z 2019 r.: 

1.  wezwania:  

a) 

do niezwłocznego kontynuowania odnowy oznakowania poziomego,  

b) 

do  zaniechania  naruszeń  warunków  umowy  w  zakresie  nieprawidłowej 

realizacji odtwarzania oznakowania poziomego,  

c) 

do zgłaszania zakończenia prac i podpisania i uzupełniania dziennika budowy 

przez kierownika budowy; 

2.  pismo  z 

20  września  2019  r.  wskazujące  na  niezgodność  przedstawionych  przez 

Wykonawcę  obmiarów,  niepodpisanych  przez  kierownika  Budowy  z  wersyfikacją 

obmiarów  w  terenie  oraz  wzywające  do  zweryfikowania  przedstawionych  obmiarów 

zgodnie  ze  stanem  faktycznym,  a  nadto  wzywające  do  prawidłowej  realizacji 

odtwarzania oznakowania poziomego poprzez zakończenie robót z umowy, 

3.  pismo  z 

25  października  2019  r.  wzywające  ponownie  do  stawiennictwa  na  odbiór 

oraz  ponownie  wzywające  do  zaniechania  naruszeń  warunków  umowy  w  zakresie 

nieprawidłowej realizacji odtwarzania oznakowania poziomego przez niezakończenie 

robót z umowy, 

4.  pismo z 3 lutego 

2020 r. wzywające do niezwłocznego odtworzenia w ramach rękojmi 

i  gwarancji  oznakowania  poziomego  wykonanego  w  technologii  cienkowarstwowej 

(oraz dalsze wezwania w tej sprawie). 

Zamawiający  wskazał ponadto: „Nadto w chwili  obecnej Zamawiający nie otrzymał pełnego 

zwrotu kosztów za wykonawstwo zastępcze, gdzie pismem wzywającym do zwrotu kosztów 

wykonawstwa 

zastępczego  za  nieusunięte  wady  i  usterki  stwierdzone  w  okresie  rękojmi 

oznakowania  wykonanego w  technologii  cienkowarstwowej  wzywał  do  zwrotu  poniesionych 

kosztów  na  kwotę  138  796,58  zł,  (Pismo  Zamawiającego  znak  TR.434.1.4.202.KZ  z  dnia 

17.09.2020 r.), g

dzie zabezpieczenie należytego wykonania robót tylko do 30 tysięcy złotych 

jest w stanie pokryć koszty wykonawstwa zastępczego”. 

Oceniając zarzuty odwołania Izba przeprowadziła dowód z dokumentów załączonych przez 

Odwołującego  do  odwołania  oraz  dokumentów  złożonych  przez  Zamawiającego  jako 

załączniki do odpowiedzi na odwołanie (w tym korespondencji wymienionej w uzasadnieniu 

wykluczenia Odwołującego z 25 listopada 2020 r. wraz z dokumentacją fotograficzną). 


Biorąc  pod  uwagę  ustalony  stan  faktyczny  Izba  uznała,  że  wykluczenie  Odwołującego  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp było zasadne. 

Dokumentacja  fotograficzna 

złożona  jako  dowód  przez  Zamawiającego  potwierdza  

rażąco  niedbałą  realizację  prac  wykonanych  przez  Odwołującego  w  ramach  

umowy 

44.TR.2312.1.2019

.  Wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  wykazane  przez 

Zamawiającego przykłady nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej umowy nie stanowiły 

pojedynczych,  odosobnionych  usterek. 

Wskazać  przede  wszystkim  należy,  że  niektóre  

z  udokumentowanyc

h  przez  Zamawiającego  przypadków  miały  szczególnie  jaskrawy 

charakter: 

1.  namalowanie  napisu  TAIX  zamiast  TAXI  w  ramach  oznakowania  buspasa  

(ul. Piłsudskiego, zdjęcie z 3 czerwca 2019 r.), 

2.  jednoczesne namalowanie 

przecinającej przejście dla pieszych linii podwójnej ciągłej 

oraz linii przerywanej (

ul. Strażacka, zdjęcia z 9, 23 i 25 września 2019 r.), 

namalowanie oznakowania miejsc parkingowych bez uprzedniego usunięcia starego 

oznakowania  (ul.  Pelczara 

–  zdjęcia  z  24  lipca  2019  r.,  13  i  23  września  2019  r.,  

ul. Kosynierów, zdjęcia z 23 września 2019 r.), 

namalowanie  miejsca  parkingowego  w  lokalizacji,  gdzie  ze  względu  na  obecność 

stałych 

przeszkód 

(słupków) 

nie 

jest  możliwe 

zaparkowanie 

pojazdu  

(ul. Sienkiewicza, zdjęcie z 25 lipca 2019 r.). 

Opisanych  niepra

widłowości  wykonawca  nie  mógł  nie  zauważyć.  Dlatego  w  ocenie  Izby 

świadczą  one  o  tym,  że  Odwołujący  nie  zachował  choćby  minimum  staranności  realizując 

ww. elementy przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja  fotograficzna  złożona  przez  Zamawiającego  obejmuje  łącznie  kilkadziesiąt 

zdjęć  stanowiących  dowód  na  wyjątkowo  niechlujną  realizację  przez  Odwołującego  umowy 

44.TR.2312.1.2019. 

Oznakowanie  zostało  namalowane  krzywo  i  niedbale.  Potwierdziło  

się przy tym twierdzenie Zamawiającego, że Odwołujący w niektórych przypadkach zamiast 

namalować  określone  elementy  w  całości  od  nowa,  poprzestał  na  uzupełnieniu  

ich 

szczególnie  zatartych  części  (np.  przejście  dla  pieszych  przez  ul.  Lubelską,  zdjęcie  

z  25  lipca  2019  r.). 

Dokumentacja  fotograficzna  oraz  korespondencja  między  stronami 

potwierdza  również  twierdzenie  Zamawiającego  o  niskiej  trwałości  wykonanych  przez 

Odwołującego prac i szybkim wycieraniu się namalowanego oznakowania. 

Jakość  prac  wykonanych  przez  Odwołującego  była  tak  niska,  że  niemożliwym  jest  

by Odwołujący nie miał świadomości, że nie realizuje umowy w sposób choćby dostateczny. 

Zamawiający  złożył  dowody,  z  których  wynika,  że  wielokrotnie  wzywał  Odwołującego  

do realizacji Umowy nr 44.TR.2312.1.2019 

w sposób zgodny z jej wymogami. Zamawiający 


wzywał  też  Odwołującego  do  usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości.  Mimo  

to Odwołujący  nie  polepszył  jakości  realizowanych  prac. W  ocenie  Izby  Odwołujący  działał 

świadomie  i  co  najmniej  godził  się  na  to,  że  nie  realizuje  umowy  w  sposób  zgodny  

z jej wymogami. 

Złożona  przez  Zamawiającego  w  charakterze  dowodu  korespondencja  z  Odwołującym 

potwierdza,  że  współpraca  z  wykonawcą  była  utrudniona.  Na  część  pism  i  maili 

Zamawiającego  Odwołujący  w  ogóle  nie  reagował.  Nie  można  zatem  mówić  o  poprawnej 

współpracy między stronami w toku realizacji zamówienia, ale wobec treści złożonych przez 

Zamawiającego  dowodów  winę  za  ten  stan  należy  przypisać  w  głównej  mierze 

Odwołującemu. 

Jak  zostało  opisane  wyżej,  czynność  wykluczenia  została  poprzedzona  dwukrotnym 

wezwaniem  Odwołującego  do  wyjaśnień  –  2  i  12  listopada  2020  r. W  ocenie  Izby  niektóre  

z  pytań  postawionych  w  treści  wezwań  de  facto  stanowiły  zarzuty  Zamawiającego  wobec 

Odwołującego, ale nie budzi wątpliwości, że Odwołujący miał możliwość złożenia wyjaśnień  

i zaprezentowania swojego punktu widzenia w sprawie.  

Izba  uznała  za  nieudowodnione  twierdzenia  Zamawiającego  o  wykazaniu  przez 

Odwołującego realizacji  w  operacie kolaudacyjnym  dwóch,  nieistniejących w  rzeczywistości 

przejść  dla  pieszych.  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  potwierdził  również  prawdziwości 

twierdzenia  o  konieczności  wybrania  wykonawcy  zastępczego  –  Zamawiający  nie  wykazał  

by  taki  wykonawca  rzeczywiści  zrealizował  jakieś  prace,  gdzie,  za  jaką  cenę  i  na  jakich 

zasadach. 

Mimo  to,  biorąc  pod  uwagę  ustalony  stan  faktyczny  nie  budzi  wątpliwości  Izby,  

że  Odwołujący  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe.  

Odwołujący  realizując  Umowę  nr  44.TR.2312.1.2019  wykonywał  swoje  obowiązki  niedbale  

i  nie  reagując  w  sposób  należyty  na  kolejne  wezwania  ze  strony  Zamawiającego.  

Tym  samym  niestosowanie  się  przez  Odwołującego  do  wymogów  Umowy  

nr  44.TR.2312.1.2019 

oraz  żądań  Zamawiającego  było  uporczywe  i  konsekwentne.  

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  wypełnione  zostały  przesłanki  określone  w  art.  24  ust.  5  

pkt 2 Pzp, w tym 

przesłanka podważenia uczciwości wykonawcy. 

W ocenie Izby nie zostały wypełnione przesłanki wykluczenia Odwołującego z postępowania  

na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp

.  Podstawą faktyczną  wykluczenia było  uznanie 

Zamawiającego,  że  Odwołujący  wprowadził  go  w  błąd  przez  wskazanie  w  treści  JEDZ,  

iż nie podlega wykluczeniu z tytułu nienależytej realizacji wcześniejszej umowy.  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  między  Zamawiającym,  a  Odwołującym  istnieje  głęboki  spór,  

co do sposobu i 

efektów realizacji umowy z 2019 przez Odwołującego. Tym samym trudno 


było  oczekiwać  –  w  sytuacji  gdy  Odwołujący  uważał,  iż  przedmiotową  umowę  zrealizował 

należycie – że wprowadził Zamawiającego w błąd.  

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  mimo,  że  okazał  się  zasadnym  nie  miał 

wpływu  na  wynik  postępowania  wobec  uznania  wykluczenia  Odwołującego  na  podstawie  

art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp  za  prawidłowe.  W  konsekwencji  Izba  oddaliła  odwołanie  w  całości  

orzekła jak w sentencji. 

O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  15  marca  2010  r.  w sprawie wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…..............................………………………..…………… 


wiper-pixel