KIO 3216/20 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2021 r.

Data: 16 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3216/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Anna Chudzik 

Małgorzata Matecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 stycznia 2021 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  grudnia    2020  r.  przez 

odwołującego:  Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo  Usługowe    „HETMAN”  Sp.  z  o.o.  Aleja 

Krakowska  110/114,  00-971  Warszawa  (Lider)  i  PN-WMS  Sp.  z  o.o. 

Międzyleś  1,  05-326 

Poświętne  (Partner)    w  postępowaniu  powadzonym  przez  zamawiającego:  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.  st.  Warszawie  Sp.  z  o.o.  ul.  Obozowa  43,  01-161 

Warszawa  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Przedsiębiorstwo  Usługowe    „HETMAN”  Sp.  z  o.o. 

Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa (Lider) i PN-

WMS Sp. z o.o. Międzyleś 

326 Poświętne (Partner) i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden  tysiąc  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Przedsiębiorstwo 

Usługowe    „HETMAN”  Sp.  z  o.o.  Aleja  Krakowska  110/114,  00-971  Warszawa 


(Lider)  i  PN-

WMS  Sp.  z  o.o.  Międzyleś  1,  05-326  Poświętne  (Partner)  tytułem 

wpisu 

od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Przedsiębiorstwo Usługowe  „HETMAN” Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 00-

971  Warszawa  (Lider)  i  PN-

WMS  Sp.  z  o.o.  Międzyleś  1,  05-326  Poświętne 

(Partner)  kwoty  13.500,00 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

Miasta 

Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg” o numerze ref. 

DZA.ZOZ.27.23.2020.LK.    

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 12 maja 2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 2020/S 092-220129. 

Odwołujący pismem z dnia 31 grudnia  2020 roku, wniesionym za bezpośrednim wpływem, 

cofnął  odwołanie  wnosząc  o  umorzenie  postępowania  i  zwrot  na  rachunek  bankowy 

wskazany w niniejszym piśmie, wpisu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Kr

ajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo zamówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


wiper-pixel