KIO 30/21 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 30/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

                                   Anna Chudzik 

Przemysław Dzierzędzki  

Proto

kolant:              Piotr Cegłowski   

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  nie

jawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  28  stycznia  2021  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 stycznia 2021 r. przez wykonawc

ę Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Bibliotekę  Śląską  z  siedzibą  w 

Katowicach 

postanawia: 

1.  umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  

wykonawcy 

Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 

gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu, 

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U  

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 

……………………… 

……………………… 


Sygn. akt: KIO 30/21 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  27  stycznia 

2021  r.,  przed  otwarciem  rozpra

wy,  cofnął  odwołanie  wniesione  4  stycznia  2021  r.  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „dostawę  platformy  serwerowej, 

systemu  backupu,  macierzy  dyskowych,  urządzeń  sieciowych  na  potrzeby  projektu  pn.: 

Śląskie  Digitarium.  Dygitalizacja  i  udostępnianie  zasobów  instytucji  kultury  województw.”, 

prowadzonym przez 

Bibliotekę Śląską w Katowicach.  

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę 

uprawnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane  przed  otwarciem  rozprawy  i,  w  oparciu  o  art.  520  ust.  1  i  art.  568  pkt  1  ustawy 

Praw

o zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

Zgodnie  z  art.  520  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołujący  może 

cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy.  Art.  568  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  stanowi

,  że  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  Izba  umarza  postępowania 

odwoławcze w formie postanowienia. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 9 

ust.  1  pkt  3 

lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w 

sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437). 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  557  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  wyroku oraz  

w  postanowieniu  kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach 

postępowania odwoławczego.

  Zgodnie  z  art. 

575 ustawy Prawo zamówień publicznych strony 

oraz 

uczestnik  postępowania  odwoławczego  wnoszący  sprzeciw  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego stosownie do jego wyniku. 

§  9  ust.  1  pkt  3  lit.  a  ww.  rozporządzenia  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania najpóźniej 

w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia  

z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się 


90%  wpisu;  w  takim  przypadku  Izba  orzeka  o  dokonan

iu zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  w  wysokości  stanowiącej 

90%  jego  wartości.  Z  §  2  ust.  1  pkt  2  ww.  rozporządzenia  wynika,  że  wysokość  wpisu 

wnoszonego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  o  wartości  mniejszej  niż 

progi  unijne,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wynosi 

00 złotych. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu w  wysokości 13.500 

złotych. 

Przewodniczący:      ………………..…… 

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel