KIO 27/21 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 27/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Członkowie:   

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Ryszard Tetzlaff 

 
 
po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  w  dniu 

1 lutego  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4 stycznia 2021  r.  przez  wykonawcę J. W.  prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W. w Bytomiu 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i 

Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  odwołującego  J.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usługowy  Konserwacja 

Terenów  Zielonych  J.  W.  w  Bytomiu  kwoty  13 500,00  zł  (trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  


Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewod

niczący:      ………………………………… 

Członkowie:   

………………………………… 

………………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 27/21 

Zamawiający Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 

Bytom,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Letnie  i  zimowe 

utrzymanie  pasa  drogowego  i  konserwacja  zieleni  w  pasie  drogowym  na  terenie  miasta 

Bytomia do 30.04.2025 roku.”, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 

22 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 249-

621420, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Postępowanie  na  usługę  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

posiada  wartość  powyżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze  zm.). 

Zaś mając na uwadze, że odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.,  do  postępowania  odwoławczego  –  zgodnie  z 

art.  92  ust.  2  ustawy 

dnia  11  września  2019  r.  przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020) – znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 

dalej zwanej jako „p.z.p.”. 

W dniu 4 stycznia 2021 r. odwołanie wobec treści dokumentacji postępowania wniósł 

wykonawca  J.  W. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usługowy 

Konserwacja  Terenów  Zielonych  J.  W.,  ul.  Władysława  Łokietka  4,  41-933  Bytom,  dalej 

zwany  jako  „odwołujący”.  Następnie,  w  dniu  1  lutego  2021  r.,  odwołujący  przekazał  Izbie 

stanowisko  procesowe,  w 

którym  oświadczył,  że  wycofuje  wniesione  odwołanie. 

Oświadczenie  zostało  podpisane  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  strony, 

zgodnie z 

dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania odwoławczego. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 568 pkt 1 p.z.p., skład orzekający zobligowany był 

umorzyć postępowanie odwoławcze, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie 

§ 9 ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r. 

sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania 

oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2437), 

zgodnie  z  którym  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  na  rzecz  odwołującego  90%  kwoty 

uiszczonej z 

tytułu wpisu od odwołania. 

Przewod

niczący:      ………………………………… 

Członkowie:   

………………………………… 

………………………………… 


wiper-pixel