KIO 2581/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 12 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 2581/20

WYROK

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant:        

Aldona Karpińska

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w Warszawie  w  dniu  2  listopada  2020  r.  i  w  dniu  14  stycznia 

2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 

2020r.  przez 

wykonawcę  Spectro-Lab  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2

przy udziale  wykonawcy  Pro-

Environment  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzial-

nością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 100 zgłaszającego swoje przystąpie-

nie w sprawie sygn. 

akt KIO 2581/20 po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Spectro-Lab  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102 i

2.1.  zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Spectro-

Lab  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Łomiankach, ul. Warszawska 100/102 tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza od wykonawcy Spectro-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102
 na rzecz wykonawcy Pro-Environment 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i 

Wigury  100 

kwotę  3 600  zł.  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………. 


 
Sygn. akt KIO 2581/20

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo - 

dydaktycznej  oraz  pomocy  dydaktycznych  służących  praktycznemu  kształceniu  w  ramach 

projektu  pt.  Utworzenie  nowoczesnej  infra

struktury  dydaktycznej  dla  kierunku  „Chemia” 

realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie zostało 

wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  9 

lipca 2020 r. za numerem 2020/S 131-320879.

W  dniu  29  września  2020r.  Zamawiający  poinformował  o  wynikach  postępowania,  w  tym  o 

odrzuceniu  oferty  firmy  Spectro-

Lab spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w 

Łomiankach  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  uwagi  na  to,  że  w  katalogu 

producenta w jeżyku producenta nie ma potwierdzenia, że oferowane w części 5 urządzenie 

– spektrometr  posiada układ minimum 2 kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas.

W dniu 9 października 2020r. odwołanie w zakresie części 5 wniósł wykonawca Spectro-Lab 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łomiankach  –  dalej  odwołujący. 

Odwołanie zostało wniesione przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego 

do  samodzielnej  reprezentacji,  zgodnie  z  odpisem  z  KRS.  Kopia  odwołania  została 

zam

awiającemu  przekazana  w  dniu  9  października  2020r.  Odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie:

art.  7  ust.  1  ustawy  przez  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  zasad  proporcjonalności  i  przejrzystości  przez  uznanie,  iż  oferta 

odwołującego  nie  spełnia  wszystkich  wymagań  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,

-  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  przez  odrzucenie  oferty 

odwołującego, pomimo iż treść oferty odpowiada treści SIWZ,

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:

1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części piątej zamówienia.

2. Unieważnienia czynności wyboru odrzucenia jego oferty w części piątej zamówienia.

3. Dokonania powtórnej czynności oceny ofert w części piątej zamówienia z udziałem oferty 

odwołującego.

4. Dokonania wyboru oferty odwołującego w części piątej zamówienia.

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  w 

wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  zatem  posiada  legitymację 

czynną niezbędną do wniesienia odwołania. Odwołujący jest wykonawcą biorącym udział w 

postępowaniu,  którego  oferta  nie  została  wybrana.  Zamawiający  błędnie  uznał,  iż  ofertę 


najkorzystniejszą złożył Pro- Environment Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dalej: 

„Pro- Environment” - i jednocześnie niezasadnie odrzucił ofertę odwołującego. W przypadku 

dokonania  czynności  zgodnie  z  przepisami  oferta  odwołującego  zostałaby  uznana  za 

najkorzystniejszą.  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  pzp.  Szkoda  będzie  polegać  na  tym,  iż  pomimo  poniesionych 

kosztów  przygotowania  oferty  i  udziału  w  postępowaniu  nie  uzyska  zamówienia,  gdyż 

zamawiający  odrzucił  ofertę  odwołującego  i  niezasadnie  uznał,  iż  ofertę  najkorzystniejszą 

złożył  Pro-Environment.  W  konsekwencji  odwołujący  nie  osiągnie  zakładanego  zysku  i  nie 

zdobędzie dodatkowego doświadczenia oraz zdolności technicznych i zawodowych co może 

mieć negatywny wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne w przyszłości.

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów:

1. Z Protokołu postępowania wraz z załącznikami - w szczególności:

a. z SIWZ wraz z jej modyfikacjami i wyjaśnieniami,

b. z oferty złożonej przez odwołującego,

2. Z d

okumentów przedstawionych na rozprawie.

W uzasadnieniu podniósł, że zamawiający w SIWZ wskazał w Rozdziale III, że przedmiotem 

zamówienia  jest  sprzedaż  aparatury  naukowo  dydaktycznej  i  oraz  pomocy  dydaktycznych 

wraz usługami towarzyszącymi. Zamawiający podzielił zamówienie na 32 części. Odwołujący 

złożył  ofertę  na  część  nr  5.  W  tej  części  należało  dostarczyć  spektrometr  mas  z  plazmą 

indukcyjnie  sprzężoną  ICP-MS  wraz  z  mineralizatorem.  Wymagania  techniczne  zawierał 

załącznik  nr  1  do  SIWZ  (dla  tej  części  na  stronie  21)  -  zgodnie  z  odesłaniem  zawartym  w 

Rozdziale III pkt 3.

Zgodnie  z  postanowieniami  Rozdziału  XIII  SIWZ  zamawiający  oceniał  oferty  w  dwóch 

kryteriach:

a. Cena - o wadze: 60%

b. Termin dostawy - o wadze: 40%

Ceny ofert i zaoferowane gwarancje w części 5 przedstawiały się następująco:

a. Pro-Environment: 962.800,- 

zł, termin dostawy: 52 dni,

b. Odwołujący: 910.200.- zł, termin dostawy: 52 dni,

Jak widać,  ze  względu na  równy  termin dostawy  zamówienie  winien  otrzymać wykonawca, 

który zaoferował niższa cenę, czyli odwołujący.

Zamawiający  w  dniu  29  września  2020r.  zawiadomił  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  -  w 

konsekwencji  tej  wadliwej  decyzji  za  najkorzystniejszą  w  części  piątej  zamówienia  uznano 

ofertę Pro-Environment.

Odrzucenie oferty Odwołującego jest jego zdaniem niezasadne.

Zamawiający  wymagał,  aby  tzw.  analizator  mas  (czyli  element  oferowanego  spektrometru) 

posiadał układ minimum 2 kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas.


Odwołujący  zaoferował  spektrometr  firmy  Thermo  Scientific  model  ICP-MS  iCAP  RQ  nr 

katalogowy  0731289-

urządzenie  to  spełnia  wszystkie  wymagania  zamawiającego  w  tym 

wymóg wykorzystywania układu minimum 2 kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas.

Zamawiający  powołał  się  na  oryginalny  katalog  producenta  w  języku  angielskim  jako 

po

dstawę  do  ustalenia,  że  parametry  oferowanego  urządzenia  są  inne  niż  te  wskazane  w 

SIWZ  i  potwierdzone  w  ofercie.  Odwołujący  nie  zna  treści  katalogu  na  który  powołuje  się 

zamawiający. Przed złożeniem oferty odwołujący przedstawił producentowi wymagania SIWZ 

a  producent  potwierdził,  że  model  ICP-MS  iCAP  RQ  spełnia  wymagania  w  tym  wymóg 

dotyczący  układu  2  kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas.  W  załączeniu 

oświadczenie  producenta.  Budowę  spektrometru  ICP-MS  iCAP  RQ  odwołujący  przedstawił 

na  schemacie  zam

ieszczonym  w  odwołaniu  na  podstawie  schematu  umieszczonego  na 

stronie internetowej producenta.

Na  tym  obrazie  oznaczenie  Q1  i  Q2  wskazuje  punkty  umiejscowienia  kwadrupoli  w 

urządzeniu.

Pierwszy  kwadrupol  Q1  składa  się  z  4  równolegle  ułożonych  prętów  o  przekroju 

prostokątnym - taki kwadrupol ma możliwość filtrowania i dyskryminacji mas a jednocześnie 

pełni funkcję komory kolizyjno-reakcyjnej.

Drugi  kwadrupol  Q2  jest  zbudowany  z  4  równoległych  prętów  o  przekroju  okrągłym  i  ma 

możliwość analizowania mas.

Stron

a internetowa producenta https://www.thermofisher.com również potwierdza stosowanie 

dwóch kwadrupoli.

Wydaje  się  zatem  odwołującemu,  iż  problem  leży  w  specyficznej  nomenklaturze,  która 

posługuje się niemiecki producent.

Zgodnie  z  tą  nomenklaturą  spektrometr  typu  SQ  mógłby  być  teoretycznie  oferowany  bez 

komory  kolizyjno-

reakcyjnej  i  wtedy  miałby  rzeczywiście  tylko  jeden  kwadrupol.  Jednak  w 

opisie  przedmiotu  zamówienia  zamawiający  szczegółowo  opisał,  że  wymaga  komory 

kolizyjno-reakcyjnej  wbudowanej  w  aparat. 

Taką  wersję  urządzenia  odwołujący  ma,  co  jest 

jasno  pokazane  w  broszurze  i  taka  wersja  została  zaoferowana,  a  nr  katalogowy  0731289 

obejmuje spektrometr z komorą kolizyjno-reakcyjną (czego zamawiający nie kwestionował).

Zwrócił  uwagę,  że  jeśli  aparat  ICP-MS  jest  wyposażony  w  komorę  kolizyjno-reakcyjną  to 

musi mieć dwa kwadrupole z możliwością dyskryminacji mas (jeden w komorze i jeden przed 

detektorem).

Wykonawca,  którego  ofertę  zamawiający  wybrał,  zaoferował  urządzenie  Nexion  1000.  Na 

stronie 4 broszury ur

ządzenia jest pokazany jego schemat optyczny.

Zwrócił  uwagę,  że  układ  optyczny  jest  taki  sam  jak  w  spektrometrze  iCAP-RQ  (z  tym  że 

kwadrupole  są  rozmieszczone  poziomo,  a  nie  pionowo).  Jeszcze  lepiej  to  widać  po 

obróceniu rysunku dla aparatu Nexion o 90°.


powyższych  przyczyn  odwołujący  wniósł  o  przyjęcie  przedstawionych  argumentów  za 

zasadne i uwzględnienie odwołania.

W dniu 13 października 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.

W  dniu  15  października  2020r.  Wykonawca  Pro-Environment  zgłosił  swój  udział  w 

postępowaniu po stronie zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania. Zgłoszenie zostało 

wniesione  przez  prokurenta  samoistnego  ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do 

samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana 

zamawiającemu  i  odwołującemu  w  dniu  15  października  2020r.  Przystępujący  wskazał,  że 

jest w postępowaniu wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Posiada  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego  z  uwagi  to,  iż  w 

wyniku  prawidłowo  przeprowadzonego  postępowania  oferta  złożona  przez  przystępującego 

na część nr 5 zamówienia uznana została przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 

Oferta  przystępującego  uzyskała  najwyższą  łączną  ilość  punktów  -  100  pkt,  zgodnie  z 

przyjętymi  kryteriami  oceny  ofert:  Kryterium  cena-  waga  60%  i  Kryterium  termin  dostawy  - 

waga  40%  .  Tym  samym  w  rankingu  oceny  ofert  dotyczącym  części  nr  5  zamówienia 

sporządzonym  przez  zamawiającego,  oferta  przystępującego  uplasowała  się  na  pierwszym 

miejscu  pod  względem  łącznej  liczby  uzyskanych  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert 

dotyczących części nr 5 zamówienia.

Przystępujący  wskazał,  iż  w  całości  popiera  czynności  zamawiającego  podjęte  względem 

odwołującego,  tj.  odrzucenie  oferty  odwołującego  ze  względu  na  niespełnianie  wymogu 

odnoszącego  się  ilości  wymaganych  kwadrupoli  w  ofertowanym  urządzeniu.  Zdaniem 

przystępującego  zaoferowane  przez  odwołującego  urządzenia  nie  dysponuje  wymaganą 

liczbą  kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas,  co  w  konsekwencji  powoduje 

konieczność  odrzucenia  oferty  odwołującego.  Tym  samym  przystępujący  stwierdził,  że 

zarzuty  postawione  zamawiającemu  przez  odwołującego  są  w  całości  bezzasadne  i  jako 

takie winny być przez Krajową Izbę Odwoławczą w całości oddalone.

Jednocześnie przystępujący  wskazał,  iż  w  przypadku uwzględnienia przez  KIO  odwołania i 

przedstawionych  w  nim  zarzutów  zamawiający  będzie  zobowiązany  do:  dokonania 

unieważnienia czynności  wyboru oferty  przystępującego  jako  oferty  najkorzystniej  na  część 

nr 

5  zamówienia,  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  złożonych  ofert  na  część  nr  5 

zamówienia,  dokonania  wyboru  oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej  na  cześć  5 

zamówienia. ,Przywrócenie” bowiem oferty odwołującego do postępowania powoduje, iż ze 

względu  na  niższą  cenę  zaoferowaną  przez  odwołującego  w  postępowaniu  na  cześć  5 

zamówienia.  Odwołujący  uzyska  większą  od  przystępującego  liczbę  punktów  w  kryterium 

Cena  - 

60%  (liczba  punktów  w  kryterium  termin  dostawy-  40  %  pozostanie  bez  zmian),  co 


przełoży się na wyższą łączną liczbę punktów otrzymanych przez odwołującego, niż łączna 

liczba punktów, jaką otrzyma przystępujący.

Tym  samym  oferta  odwołującego  znajdzie  się  na  pierwszym  miejscu  rankingu  oceny  ofert, 

natomiast  oferta  przystępujący  zostanie  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu.  Powyższe 

powoduje, że przystępujący utraci realną szansą na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

Powyższe dowodzi, iż przystępujący posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

zamawiającego,  co  stanowi  wystarczającą  przesłankę  do  zgłoszenia  niniejszego 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W  dniu  19  października  2020r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości.

W dniu 23 października 2020r. przystępujący zgłosił sprzeciw.

W  dniu  30  października  2020r.  przystępujący  przedstawił  swoje  pisemne  stanowisko  z 

wnioskami  dowodowymi.  Wskazał,  że  w  dniu  19  sierpnia  2020r.  złożył  zamawiającemu 

pismo  informujące,  że  oferowane  przez  odwołującego  urządzenie  Thermo  Scientific 

Spektometr ICP-

MS iCAP RQ nr katalogowy 0731289 nie spełnia wymagań zamawiającego 

dotyczących  analizatora  mas,  tj.  wymogu  technicznego,  aby  analizator  mas  posiadał  układ 

minimum  2  kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas.  Przystępujący  bazował  na 

oryginalnych  materiałach  producenta  urządzenia  w  postaci  anglojęzycznych  broszur  na 

stronie  producenta  oraz  odnoszących  się  do  oferowanego  konkretnego  modelu  aparatury. 

Zamawiający  zbadał  te  dokumenty  i  na  ich  podstawie  stwierdził,  że  oferowany  przez 

od

wołującego model nie spełnia wymogu określonego w siwz, dotyczącego analizatora mas 

tj. układu minimum dwóch kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas. Zamawiający w tym 

zakresie  skierował  do  odwołującego  wezwanie  do  wyjaśnień  z  dnia  27  sierpnia  2020r.  W 

wezwaniu tym żądał, aby odwołujący wyjaśnił wątpliwości do 2 września 2020r. Odwołujący 

w  zakreślonym  terminie  nie  złożył  żadnych  wymaganych  wyjaśnień.  Zamawiający  zatem 

wobec braku wyjaśnień ze strony odwołującego i jego biernej postawy miał prawo uznać, że 

jego  wątpliwości  są  zasadne.  Ze  względu  na  powyższe  oraz  na  podstawie  informacji 

zebranych  z  materiałów  i  specyfikacji  technicznych  pochodzących  od  producenta, 

wskazujących  na  niespełnienie  wymagań,  zamawiający  podjął  prawidłową  decyzję  co  do 

odrzucenia 

oferty  odwołującego.  Odwołujący  już  po  czasie  na  złożenie  wyjaśnień  przesłał 

zamawiającemu  kartę  katalogową/specyfikację  produktu  dla  oferowanego  modelu,  która  w 

założeniu  odwołującego  miała  dowodzić  spełniania  wymagań  siwz.  Po  analizie  tej  karty  i 

porównaniu  jej  z  oryginalnym  dokumentem  specyfikacji  technicznej  w  języku  angielskim 

przystępujący  uważa,  że  przedstawiony  przez  odwołującego  dokument  jest  modyfikacją 

przetłumaczonej  oryginalnej  specyfikacji  i  zawiera  sprzeczne  informacje  w  odniesieniu  do 


infor

macji  w  oryginalnym  dokumencie.  Według  przystępującego  wystarczy  porównać 

zaznaczenia  na  str.  1,2,4  polskiej  karty  ze  stronami  1,3,5  oryginalnej  anglojęzycznej 

specyfikacji w odniesieniu do zapisów kwadrupola i komory QCell. Według przystępującego z 

tego  p

orównania wynika,  że treść  w  polskim tłumaczeniu została zmieniona i  dostosowana 

na potrzeby spełniania wymagań technicznych. Według przystępującego z tłumaczenia str. 1 

oryginalnej specyfikacji wynika, że „Ten innowacyjny analizator z pojedynczym kwadrupolem 

(SQ)  ICP-

MS  jest  idealnym  rozwiązaniem  dla  szerokiej  gamy  rodzajów  próbek  i  branż,  od 

wymagających  analiz  rutynowych  24/7  do  zaawansowanych  prac  badawczych”.  Natomiast 

na karcie odwołującego ten fragment jest wycięty i w jego miejsce pojawia się opis dotyczący 

rodziny  aparatów  serii  iCAP  oraz  dopisana  została  informacja  sprzeczna  z  oryginalną 

specyfikacją  producenta:  SQ-ICP-MS  iCAP-RQ  –  spektrometr  wyposażony  w  dwa 

kwadrupole  działające  jako  analizatory  masy,  w  tym  flatapol  w  komorze  reakcyjnej  QCell. 

Z

apisy na str. 3 i 5 oryginalnej specyfikacji Thermo Scientific dokładnie opisują dwa elementy 

w  budowie  oferowanego  modelu  ICP-MS  Thermo  Scientific  iCAP 

–  RQ:  komora  kolizyjno-

reakcyjna  (QCell  collision/reaction  cel  (CRC)),  w której  opisie nie jest  nigdzie  wspomniane, 

że  jest  to  kwadrupol  oraz  właściwy  analizator  mas  (Quadrupole).  Na  str.  2  i  4  karty 

odwołującego  zapisy  te  są  zmodyfikowane  w  ocenie  przystępującego  i  są  sprzeczne  z 

treścią  oryginalnej  specyfikacji  producenta.  Komora  reakcyjno-kolizyjna  została  nazwana 

kwadrupole  Q1,  a  kwadrupol  (faktyczny)  kwadrupolem  Q2.  Według  przystępującego 

odwołujący przetłumaczył oryginalne specyfikacje producenta w sposób niezgodny z tekstem 

oryginalnym,  tak  aby  spełnić  wymagania  siwz.  Dodatkowo  karta  odwołującego  jest 

niezgodna  z  wymaganiami  zamawiającego  pkt.  VI.3.3.1,  gdzie  zamawiający  wymagał 

„katalogi, foldery producenta w języku polskim lub angielskim, zawierające opis oferowanego 

asortymentu,  umożliwiające  zweryfikowanie  parametrów  technicznych  zaoferowanych  w 

of

ercie.  Zamawiający  nie  dopuszczał  prospektów  z  poprawkami  naniesionymi  przez 

wykonawcę  dotyczących  wymaganych  parametrów.  Tym  samym  zdaniem  przystępującego 

złożenie błędnie przetłumaczonych lub odpowiednio zmodyfikowanych dokumentów powinno 

skutkować  wykluczeniem  odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy.  Takie 

bowiem podanie informacji stanowi wprowadzenie w błąd zamawiającego i może mieć wpływ 

na  decyzje podejmowane przez  zamawiającego.  Działania podjęte  przez odwołującego czy 

to  w  wyniku  umy

ślności,  lekkomyślności  czy  niedbalstwa  powinny  skutkować  dodatkowo 

wykluczeniem  odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  i  prowadzić  do 

odrzucenia  jego  oferty.  Ponadto  brak  spełniania  wymagań  wynika  także  z  innych 

dokumentów producenta firmy Thermo Scientific. W oryginalnej broszurze  na str. 2 znajduje 

się zapis w tłumaczeniu brzmiący „Wybierz Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS, aby uzyskać 

kompletne  rozwiązanie  do  analizy  wielopierwiastkowej  do  rutynowego  laboratorium  o 

wysokiej  wydajności.  Z  kompleksowym  usuwaniem  interferencji  gwarantującym  dokładność 


danych  i  intuicyjną  obsługą  zwiększającą  wydajność,  ten  spektrometr  z  pojedynczym 

kwadrupolem  SQ  ICP-

MS  poszerzy  twoje  możliwości  analityczne.  Podobne  zapisy  można 

znaleźć w poprzedniej wersji oryginalnej specyfikacji producenta Thermo Scientific na str. 1 i 

2.  Te  sam  informacje  potwierdzające,  że  jest  to  urządzenie  z  pojedynczym  kwadrupolem 

widnieją także na  oficjalnej  stronie producenta  przy  opisie oferowanego modelu. Wszystkie 

zatem  dowody  ws

kazują,  że  zamawiający  prawidłowo  odrzucił  ofertę  odwołującego  w  dniu 

29  września  2020r.  Przystępujący  zakwestionował  załączone  do  odwołania  oświadczenie 

producenta,  podnosząc,  że  może  być  ono  stosowane,  gdy  określone  informacje  nie  są  w 

oficjalnych dokume

ntach producenta specyfikowane, tu zaś nie ma takiej sytuacji, gdyż daną 

są zawarte w oficjalnych dokumentach, ale w sposób odmienny niż w oświadczeniu. Ponadto 

oświadczenie jest z 6 października 2020r., a termin składania ofert upłynął w dniu 14 sierpnia 

2020r. , do może wskazywać, że zostało sporządzone wyłącznie na potrzeby postępowania 

odwoławczego.  Przystępujący  wskazuje,  że nieprawdą  jest,  że odwołujący  nie wie na  jakie 

dokumenty  powołał  się  zamawiający  skoro  sam  przedstawia  zmodyfikowane  tłumaczenie 

oryginalnego  dokumentu.  Pod  bezpośrednim  linkiem  do  oferowanego  urządzenia  jest 

informacja  o  pojedynczym  kwadrupolu.  Producent  oferowanego  spektrometru  to  firma 

amerykańska, a nie niemiecka, a przedstawione oświadczenie niemieckiego przedstawiciela 

może  świadczyć  o  tym,  że  oświadczenie  zostało  sporządzone  bez  wiedzy  i  zgody 

producenta.  Komora  reakcyjno-

kolizyjna  nie  jest  kwadrupolem.  Kwadrupol  musi  posiadać 

zdolność do rozdziału mas sterowaną przez dwa parametry q (rf) i a (DC). Odpowiedni dobór 

obu paramet

rów pozwala na przepuszczanie przez kwadrupol określonej masy lub wąskiego 

zakresu  mas.  Taki  kwadrupol  jest  w  komorze  reakcyjno 

–  kolizyjnej  UCT  spectrometru 

NexION PerkinElmer. Jego funkcją jest tworzenie pasm przenoszenia tj. okien zakresów mas 

wokół masy analizowanej dynamicznie dla każdego pierwiastka  wprowadzonego do metody. 

Zgodnie  z  tym  użytkownik  może  definiować  parametry  a  i  q  dla  każdej  masy  w  metodzie 

określając  zarówno  dolną  jak  i  górną  granice  pasma  przenoszenia.  W  spektrometrze 

odwołującego  komora  reakcyjno-kolizyjna  nie jest  kwadrupolem  ponieważ  nie  oferuje  takiej 

elastyczności  jaką  zapewnia  prawdziwy  kwadrupol.  Ze  względu  na  pręty  o  przekroju 

prostokątnym  „flatapole”  tworzy  pseudo-kwadrupolowe  pole  znacznie  ogrzej  definiowane  w 

centralnej os

i poruszających się jonów. Flatapole nie ma parametru a, co sprawia, że pracuje 

jak zwykły system RF transmisji jonów oferując jedynie statyczne oddzielenie niższych mas 

proporcjonalnych  do  masy  analitu.  Zakres  odcinanych  niskich  mas  nie  jest  ani  dokładnie 

ustawiany,  ani  indywidualnie  wybierany  dla  każdego  analitu.  Sam  producent  nie  posługuje 

się pojęciem kwadrupol, ale flatapole.  

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  odwołujący  przedstawił  swoje  pisemne 

stanowisko  i  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodów  dołączonych  do  pisma  oraz  opinii 


technicznej  prof.  dr  hab.  B.  G.-

Ż.,  a  w  przypadku  podtrzymania  sprzeciwu  także  o 

dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu chemii i chemicznej analizy technicznej na 

okoliczność  ustalenia  czy  oferowany  spektrometr  posiada  2  kwadrupole  zgodnie  z 

wymaganiami zał. Nr. 1 do SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  przystępujący  skupił  się  na  sformułowaniu  "single  quadrupole" 

(pojedynczy  kwadrupol)  w  materiałach  na  stronie  producenta  tym  wprowadził  w  błąd 

zamawiającego, który odrzucił ofertę, używając argumentów zawartych w tym piśmie, to jest 

że zaoferowany spektrometr nie ma dwóch kwadrupoli z dyskryminacją mas. 

Nie  zaprzeczył,  że  zamawiający  nie  otrzymał  wyjaśnień  w  terminie.  Tylko  informacyjnie 

wyjaśnił,  że  wynikało  to  z  tego,  że  system  Platforma  Zakupowa  używana  przez 

zamawiającego  nie  wysyła  korespondencji  automatycznie  na  adres  e-mail,  z  którego 

wykonawca  wysyła  ofertę,  a  ponadto  zgodnie  z  zapisami  SWIZ  wykonawca  oczekiwał 

wezwania  do  przedstawienia  wszystkich 

dokumentów,  w  tym  specyfikacji  urządzenia, 

zgodnie z zasadami procedury odwróconej po ocenie ofert zgodnie z kryteriami w SIWZ. Po 

otrzymaniu  informacji  od  zamawiającego,  że  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  wezwanie  do 

wyjaśnień,  wykonawca  z  własnej  woli  złożył  na  platformie  kartę  katalogową  urządzenia  w 

języku polskim (nie tłumaczenie tylko kartę w języku polskim). 

Kategorycznie  zaprzeczył,  by  tak  karta  zawierała  jakiekolwiek  nieprawdziwe  informacje. 

Ponadto  Zamawiający  nie  wykluczył  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1.  pkt.  17  PZP, 

więc nie jest to przedmiotem odwołania 

Zwracał  uwagę,  że  zgłaszający  sprzeciw  w  dalszym  ciągu  dokonuje  manipulacji  w 

interpretacji  materiałów  informacyjnych  producenta,  który  jasno  oznacza  kwadrupole 

symbolami  QI  i  Q2,  a  zgłaszający  sprzeciw  twierdzi,  że  QI  czyli  kwadrupol  w  komorze 

kolizyjno-

reakcyjnej to nie kwadrupol "faktyczny” (mimo że w swoim urządzeniu kwadrupol w 

komorze liczy jako kwadrupol faktyczny) 

Przystępujący do odwołania cały czas przywołuje określenie SQ-ICP-MS pojawiające się na 

stronach 

producenta 

https://www.thermofisher.com/pl/en/home/_industrial/mass-

spectrometcy/inductivelycoupled-ptasma-mass-spectrometry-icp-ms.html 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że znajduje się tam wyjaśnienie technologii  określonej  pod  tym 

pojęciem dla spektrometru iCAP-RQ Kluczowa technologia: pojedynczy kwadrupol + komora 

Qcell z flatapolem 

W kolumnie obok znajduje się wyjaśnienie dla określenia "TQ-ICP-MS” 

"Key technology: Triple quadrupole, including flatapole design Qcell" 

Kluczowa technologia

: potrójny kwadrupol, w tym komora Qcell z flatapolem 

Ta sama strona internetowa producenta, na którą powołuje się zgłaszający sprzeciw, określa 

więc, że komora Qcell z flatapolem ma w sobie kwadrupol. 


Producent  operuje  terminem  SQ-ICP-

MS,  dlatego,  że  spektrometr  tego  typu  mógłby  być 

zaoferowany  bez  komory  Qcell  i  wtedy  rzeczywiście  miałby  tylko  jeden  kwadrupol  (ale 

zamawiający wymagał jej zaoferowania i została zaoferowana wersja z komorą) 

Według  odwołującego,  flatapol  to  kwadrupol.  Flatapol  jest  określony  jako  kwadrupol  w 

instrukcjach  użytkownika  (zarówna  wersja  angielska  jak  polska)  -  załączniki  1  i  2  Spełnia 

wymogi  kwadrupola  zgodnie  z  definicją  IUPAC  -  załącznik  3.  Dzięki  płaskim  elektrodom 

zapewnia wyższą transmisję jonów niż kwadrupol z okrągłymi prętami - wbrew twierdzeniom 

zgłaszającego  sprzeciw  ma  lepsze  parametry  pola  (pole  to  zresztą  powinno  być 

hiperboliczne,  a  nie  kwadrupolowe  jak  pisze  w  swoim  piśmie)  niż  kwadrupol  z  prętami 

okrągłymi. Stąd producent promuje określenie "flatapol" w materiałach marketingowych 

Spektrometry  ICP-

MS  firmy  Thermo  Fisher  Scientific  są  produkowane  w  Bremie  (Niemcy), 

więc  dywagacje  zgłaszającego  na  temat  rzekomego  producenta  amerykańskiego  są 

pozbawione  podstaw  Załączył  deklarację  zgodności  CE  dokumentującą  kraj  produkcji  - 

załącznik 4 

Istotą  problemu  jest  to,  czy  kwadrupol  w  komorze  kolizyjno-reakcyjnej  zastosowany  w 

spektrometrze  iCAP-

RQ  określany  przez  producenta  jako  flatapol  zapewnia  dyskryminację 

mas.  Po  to  stosuje  się  flatapol  w  komorze  kolizyjno-reakcyjnej,  aby  zapewnić  transmisję 

pożądanych jonów i jednocześnie odcięcie jonów, które mogą przeszkadzać po reakcjach w 

komorze, tzw. prekursorów interferencji. Komora kolizyjno-reakcyjna spektrometru iCAP-RQ 

taką  dyskryminację  z  całą  pewnością  zapewnia  przez  odcięcie  tych  jonów  określania  jako 

tzw.  "Iow  mass  cut-

off"  ustawiane  automatycznie  dla  każdego  pierwiastka.  Zilustrowane  to 

zostało w załączniku - slajdy 3 i 4 w załączniku 5 

Ponadto  odwołujący  załączył  fragment  z  książki  autora,  na  którego  powołuje  się 

przystępujący  do  odwołania,  potwierdzający  dyskryminację  prekursorów  interferencji  w 

komorze Qcell załącznik 6.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  siwz,  załącznika  nr  1  do  siwz, 

wyjaśnień  nr  4  z  dnia  4  sierpnia  2020r.  oferty  odwołującego,  wezwania  zamawiającego  z 

dnia  27  sierpnia  2020r.,  informacji  o  wyniku  postępowania  w  części  5,  oświadczenia  firmy 

Thermo  Fisher  Scientific  z  dnia  6  października  2020r.,  pisma  przystępującego  z  dnia  19 

sierpnia  2020r., karty katalogowej  iCAP  RQ, Thermo  Scientific  iCAP  RQ  ICP-MS  with  XS 

– 

Production  Specifications  w  języki  angielskim  wraz  z  tłumaczeniem,  Broszury  Thermo 

Scientific iCAP RQ ICP-

MS w języku angielskim wraz z tłumaczeniem, Beginner`s Guide to 

ICP-MS-  Part  VI  The 

Mass  Analyzer  w  języku  angielskim  wraz  z  tłumaczeniem,  dowody 

odwołującego  załączone  w  załącznikach  1  –  6  do  pisma  złożonego  na  posiedzeniu,  opinię 

techniczną prof. dr hab. B. G., opinię biegłego sądowego. 


Na podstawie powyższych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Po pierwsze Izba nie stwierdziła w aktach sprawy nadesłanych przez zamawiającego pisma 

przystępującego z dnia 19 sierpnia 2020r., ani karty katalogowej iCAP RQ, zamawiający zaś 

nie stawiając się na rozprawę nie złożył oryginalnej dokumentacji na rozprawie.  

Jednakże  ponieważ  przystępujący  nie  przeczył  faktowi  złożenia  przez  odwołującego  karty 

katalogowej iCAP RQ w dniu 10 września 2020r. Izba uznała ten fakt za niesporny. 

Po drugie z posiadanego przez Izbę materiału dowodowego wynika: 

Rozdział  VI.  SIWZ-    Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do 

wykluczenia: 

Pkt. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym 

i  jakościowym  określonym  szczegółowo  w  SIWZ,  zamawiający,  przed  udzieleniem 

zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w 

wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących 

oświadczeń lub dokumentów tj.: 

katalogi,  foldery  producenta  w  języku  polskim  lub  angielskim,  zawierające  opis 

oferowanego  asortymentu,  umożliwiające  zweryfikowanie  parametrów  technicznych 

zaoferowanych  w  ofercie.  Zamawiający  nie  dopuszcza  prospektów  z  poprawkami 

naniesionymi  przez  wykonawcę  dotyczących  wymaganych  parametrów.  Opis  musi 

potwierdzać  wszystkie  parametry  wymagane,  szczegółowo  opisane  w  SIWZ.  Zamawiający 

wymaga aby każdy opis posiadał widocznie określenie do konkretnej pozycji z Załącznika nr 

1 do siwz. 

Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  będą  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na 

język polski. 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Część  nr  5.  Spektrometr  mas  z  plazmą  indukcyjnie  sprzężoną  ICP-MS  wraz  z 

mineralizatorem  

Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS 

Komora kolizyjno-reakcyjna: 

 dwa  tryby  usuwania  interferencji:  z  dyskryminacją kinetyczną  jonów  (komora  kolizyjna) 

oraz z dyskryminacją mas (komora reakcyjna) w jednym pomiarze, 

 redukcja intensywności interferentów musi wynosić co najmniej 10

 razy, 

 komora musi być integralną częścią spektrometru, 
 komora  musi  umożliwiać  pracę  z  różnymi  gazami  zależnie  od  oznaczanych  próbek  i 

pierwiastków a także musi umożliwiać jej całkowite opróżnienie i pracę spektrometru w 

trybie  bez  korekcji  interferencji  cząsteczkowych;  zmiana  trybu  pracy  musi  być  automa-

tycznie wykonywana podczas pomiaru 

próbki 

Analizator mas: 


• 

układ minimum 2 kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas, 

• 

kwadrupolowy system rozdziału mas o szybkości skanowania minimum 3000 amu/s 

• 

regulowana rozdzielczość w zakresie co najmniej od 0,3 do 1 amu, 

• 

zakres mas minimum 2-260 amu 

• 

pręty kwadrupola nie mogą wymagać jakiegokolwiek czyszczenia. 

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 4 sierpnia 2020r.  

Pytanie nr 1 

Analizator mas. 

Co  zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  wyspecyfikowanego  zapisu:  „układ  minimum  2 

kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wymaga  układu  minimum  2  kwadrupoli  dyskryminacji  mas  w  układzie 

kwadrupol  -  komora 

—  kwadrupol  lub  jeden  kwadrupol  w  komorze  i  drugi  kwadrupol  za 

komorą. 

Z  formularza  - 

Opis  przedmiotu  zamówienia/Formularz  cenowy  wynika,  że  odwołujący 

zaoferował Thermo Scientific Spektrometr ICP-MS iCAP RQ Nr katalogowy: 0731289 

W  dniu  27  sierpnia  2020r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

ustawy do złożenia wyjaśnień w zakresie części nr 5 dotyczącej „Spektrometru mas z plazmą 

indukcyjnie  sprzężoną  ICP-MS  wraz  z  mineralizatorem”.  Pismo  zostało  wysłane  do  J.  B. 

[email protected]

w  dniu  28  sierpnia  2020r.,  odwołujący  odczytał  je  w  dniu  7  września 

2020r.  Taki  adres  e-

mail  został  podany  w  formularzu  ofertowym  i  w  JEDZu  wykonawcy. 

Wezwanie zamawiającego wskazywało na to, że z badania i oceny specyfikacji producenta 

Thermo  Scientific  jednoznacznie  wynika,  że  oferowany  przez  odwołującego model  ICP-MS 

Thermo  Scien

tific  iCAP  RQ  nie  spełnia  wymagań  parametrów  technicznych  określonych 

szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany model ICP-MS Thermo Scientific iCAP 

RQ  dokładnie  nie  spełnia  wymogu  dotyczącego  analizatora  mas:  układ  minimum  2 

kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas.  Zaproponowany  model  został  określony  jako 

single  quadrupole  (SQ)  ICP-

MS.  Według  wiedzy  zamawiającego  producent  ten  dysponuje 

modelem  ICP-

MS  Thermo  Scientific  iCAP  TO,  który  w  pełni  spełnia  wymagane  przez  nas 

kryteria, niemniej nie zosta

ł on zaoferowany.

Zamawiający  wymagał,  aby  wyjaśnienia  w  powyższym  zakresie  zostały  złożone  w  terminie 

do dnia 02.09.2020 r.  

Do  zamawiającego  w  zakreślonym  terminie  nie  wpłynęły  wyjaśnienia  odwołującego  – 

okoliczność niesporna. 

W  dniu  10  września  2020r.  odwołujący  przedstawił  zamawiającemu  kartę  katalogową  w 

języku polskim dla urządzenia iCAP RQ.  


W dniu 29 września 2020r. zamawiający w zakresie części 5 wybrał Pro-Environment Polska 

Sp.  z  o.o.  ul.  Żwirki  i  Wigury  101,  02-089  Warszawa  z  ceną  962  800,00  zł  jednocześnie 

zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy odrzucił ofertę firmy Spectro-Lab Sp. z 

o.o. ul. Warszawska 100/102, 05-

092 Łomianki w zakresie części nr 5, ponieważ treść oferty 

jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Badanie  i  ocena  ofert  przeprowadzona  przez  zamawiającego  w  zakresie  części  nr  5 

odnosząca  się  do  wymaganego  przez  zamawiającego  „Spektrometru  mas  z  plazmą 

indukcyjnie  sprzężoną  ICP-MS  wraz  z  mineralizatorem”  wykazała,  że  zaoferowany 

asortyment nie spełnia wymagań zamawiającego. 

Przedłożona  oferta  nie  spełnia  wymagań  technicznych,  określonych  szczegółowo  w 

dokumencie: 

„Formularz  opis  przedmiotu  zamówienia/formularz  cenowy,  który  jest  załącznikiem  nr  1  do 

SIWZ. Wyspecyfikowany  w  ofercie „Spektrometr mas z  plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-

MS wraz z mineralizatorem” producenta Thermo Scientific Spektrometr model ICP-MS iCAP 

RQ  nr  katalogowy:  0731289  nie  spełnia  wymaganego  parametru  odnoszącego  się  do 

analizatora  mas:  w  zakresie  wymaganego  układu  minimum  2  kwadrupli  z  możliwością 

dyskryminacji mas. 

Zamawiający  badając  parametry  techniczne  wyspecyfikowane  przez  firmę  w  oparciu  o 

oryginalny  katalog  producenta  w  języku  angielskim  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  i 

transparenty powziął informację, że przedstawione urządzenie spektrometr ICP-MS Thermo 

Scientific  iCAP  RQ  jest  aparatem  z  pojedynczym  kwadrupolem  i  jest  w  tej  konfiguracji 

produkowane i oferowane od 2016 roku bez żadnych modyfikacji w tym zakresie. 

W  oryginalnym  katalogu  producenta  Thermo  Scientific  na  s

tronie  2  znajduje  się  zapis 

jednoznacznie  potwierdzający  niespełnianie  oczekiwanych  przez  Zamawiającego  wymagań 

urządzenia:  „Choose  the  Thermo  ScientificTM  iCAPTM  RQ  ICP-MS  for  a  complete  multi-

element  analysis  solution  for  your  highthroughput  routine  lab.  With  comprehensive 

interference removal for assured data accuracy and intuitive workflows to boost productivity, 

this  single  quadrupole  (SQ)  ICP-

MS  will  expand  your  analytical  capabilities.”  (Tłumaczenie: 

Wybierz Thermo ScientificTM iCAP TM RQ ICP-MS, aby 

uzyskać kompletne rozwiązanie do 

analizy  wielopierwiastkowej  do  rutynowego  laboratorium  o  wysokiej  wydajności.  Z 

kompleksowym  usuwaniem  interferencji  gwarantującym  dokładność  danych  i  intuicyjną 

obsługą  zwiększającą  wydatność,  ten  spektrometr  z  pojedynczym  kwadrupolem  (SQ)  ICP-

MS poszerzy twoje możliwości analityczne. ). 

To samo potwierdzają zapisy na stronach 1 i 3 w oryginalnej specyfikacji producenta Thermo 

Scientific dotyczącej oferowanego przez firmę Spectro-Lab sp. z o.o. aparatu iCAP RQ ICP-

MS.  Zapi

s  na  stronie  1  specyfikacji:  „This  innovative  single  quadrupole  (SQ)  ICP-MS 

analyzer  is  the  ideal  solution  for  a  wide  range  of  sample  types  and  industries;  from 


demanding  24/7  routine  analysis  to  advanced  applications  in  research.”  (Tłumaczenie:  Ten 

innowacyiny  analizator  z  pojedynczym  kwadrupolem  (SQ)  ICP-MS  test  idealnym 

rozwiązaniem  dla  szerokiej  gamy  rodzajów  próbek  i  branż;  od  wymagających  analiz 

rutynowych 24/7 do zaawansowanych prac badawczych.). 

Zapis  na  stronie  3  specyfikacji:  „2016.  More  robust,  improved  performance  iCAPTM  RQ 

single  quadrupole  ICP-

MS”  (Tłumaczenie:  2016.  Bardziej  wytrzymały,  o  poprawionej 

wydajności iCAP TM RQ z pojedynczym kwadrupolem ICP-MS.). 

Trzeba podkreślić, że w przytoczonych zapisach pojawia się skrót SQ, który oficjalnie odnosi 

się  do  zapisu  charakteryzującego  aparaty  z  jednym  kwadrupolem  na  rynku  (SQ  —  single 

quadrupole). 

W związku z powyższym zamawiający uznał, iż oferta złożona przez firmę Spectro-Lab Sp. z 

o.o.  w  zakresie  części  nr  5  nie  spełnia  wymagań  postawionych  przez  zamawiającego,  co 

zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy,  skutkuje  odrzuceniem  oferty,  ponieważ  jej  treść  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący w toku postępowania odwoławczego przedłożył: 

Z  oświadczenia  firmy  Thermo  Fisher  Scientific  z  dnia  6  października  2020r.  wynika,  że 

spektrometr Thermo  Scientific  iCAP  RQ ICP-

MS jest wyposażony  w system 2 kwadrupoli z 

możliwością  dyskryminacji  mas.  Pierwszy  kwadrupol  znajduje  się  w  QCell  (komora 

reakcyjno

—kolizyjna  (CRC)),  a  drugi  kwadrupol  znajduje  się  za  QCell.  Kwadrupol  CRC 

określany tak jako flatapol wykorzystuje 4 płaskie pręty z zakrzywionymi krawędziami, które 

poprawiają  wydajność  analityczną,  zapewniając  wysoką  transmisję  jonów,  jednocześnie 

zapewniając  możliwość  odcinania/dyskryminacji  niskich  mas.  Drugi  kwadrupol  jest 

kwadrupolem  analizującym,  posiadającym  4  okrągłe  pręty  i  znajduje  się  pomiędzy  CRC,  a 

systemem  detekcyjnym  i  zapewnia  rozdzielność  analitów  na  poziomie  jednostki  masy. 

Technologia SQ (pojedynczy kwadrupol) w materiałach marketingowych służy do klasyfikacji 

technologii  instrumentu  (SQ  względem  potrójny  kwadrupol  TQ)  i  nie  w  pełni  opisuje 

ws

zystkich aspektów konstrukcji instrumentu. Dalsze szczegóły konstrukcji można znaleźć w 

specyfikacji produktu (w szczególności rysunek na ostatniej stronie, który przedstawia układ 

2 kwadrupoli (oznaczonych jako Q1 i Q2) z możliwością dyskryminacji masowej. Wszystkie 

urządzenia  w  technologii  SQ  z  komorami  kolizyjno-reakcyjnymi  zawierają  2  multipole 

(kwadrupol analizujący i multipol w CRC).  

Dowody przystępującego: 

Z  karty  katalogowej,  co  do  której  przystępujący  twierdzi,  że  została  złożona  przez 

odwołującego zamawiającemu w dniu 10 września 2020r., to wynika z niej, że SQ-ICP-MS: 

iCAP-RQ 

– spektrometr wyposażony w dwa kwadrupole działające jako analizatory masy, w 

tym flatapol w komorze reakcyjnej QCell 


TQ-ICP-

MS: spektrometry wyposażone w trzy kwadrupole działające jako analizatory masy, 

w  tym  flatapol  w  komorze  reakcyjnej  QCell.  Jeden  dodatkowy  kwadrupol  w  porównaniu  z 

iCAP-

RQ pozwala na eliminację interferencji w szczególnie złożonych matrycach.  

Kwadrupol Q1 

– komora kolizyjno-reakcyjna (CRC)  

- Komora o 

budowie flatapola (cztery jednakowe równolegle ułożone pręty), wyposażona w 2 

linie gazu analitycznego 

w pełni bezobsługowa – nie wymagająca od użytkownika konserwacji ani czyszczenia oraz 

zakupywania  jakichkolwiek  części  lub  materiałów  zużywalnych  w  celu  zapewnienia 

uzyskiwania prawidłowych wyników pomiarów 

Kwadrupol Q2 

profil prętów okrągły generujący pole hiperboliczne 

częstotliwość 2MHz 

definiowana przez użytkownika rozdzielczość w zakresie od 0,25 do 1,0 amu, 

- zakres mas 2 

– 290 amu 

KwadrupolQ1 

– Komora kolizyjno-reakcyjna QCell CRC 

QCell 

– bezobsługowa, nie wymagająca czyszczenia i konserwacji, kwadrupol zbudowany z 

4 prętów ułożonych równolegle z możliwością dyskryminacji mas 

Masowe kontrolery przepływu gazu QCell – dwa tryby usuwania interferencji z dyskryminacją 

kinetyczną  jonów  (komora  kolizyjna)  oraz  z  dyskryminacją  mas  (komora  reakcyjna)  w 

jednym.  Redukcja  intensywności  interferentów  jest  co  najmniej  10

  razy.  Komora  jest 

integralną  częścią  spektrometru.  Komora  umożliwia  pracę  z  różnymi  gazami  zależnie  od 

oznaczanych  próbek  i  pierwiastków,  a  także  umożliwia  jej  całkowite  opróżnienie  i  pracę 

spektrometru  w  trybie  bez  korekcji  interferencji  cząsteczkowych,  zmiana  trybu  pracy  jest 

automatycznie wykonywana podczas pomiaru próbki. 

Kwadrupol Q2 

Częstotliwość  2MHz,  pręty  okrągłe  nie  wymagające  czyszczenia  generujące  pole 

hiperboliczne 

Zakres mas 2-290 u, 

Szybkość skanowania >3700amu/s 

Stabilność kalibracji <+/_ 0,025 na dzień 

Rozdzielczość zmienna w zakresie 0,25 – 1,0 amu 

Z tłumaczenia Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS with XS – Production Specifications :: 

Strona nr 1 

Ten  innowacyjny  analizator  (SQ)  ICP-MS  z  pojedynczym  kwadrupolem  jest  idealnym 

rozwiązaniem  dla  szerokiego  zakresu  różnych  typów  próbek  i  gałęzi  przemysłu,  od 

wymagających 24 godz/7 dni rutynowych analiz do zaawansowanych aplikacji badawczych. 

Przyjazne  dla  użytkownika  oprogramowanie  ISDS  Thermo  Scientific  „Qtegra”  zarządza 


całym  cyklem  pracy  od  rozpoczynającej  pomiary  procedury  'Get  Ready'  do  raportowania 

wyników.  To  intuicyjne  oprogramowanie  jest  wspólne  dla  innych  technik  śladowej  a  analizy 

pierwiastkowej a więc użytkownicy mogą bezproblemowo obsługiwać inne aparaty. 

Strona nr 3 

Komora QCell kolizyjno/reakcyjna CRC 

• 

Brak  czynności  konserwacyjnych,  mała  objętość  komory  kolizyjno/reakcyjnej  z 

zastrzeżonymi prawnie prętami flatapole. 

• 

Wysoka  transmisja  jonów  nawet  w  trybie  komory  kolizyjnej  z  He  zapewniająca  w 

pojedynczym pomiarze analizę wszystkich analitów włączając Li i Be. 

• 

Odcinanie niskich mas poprawiające usuwanie interferencji względem samego trybu 

KED. 

• 

Możliwość  wyboru  jednego  lub  dwóch  masowych  kontrolerów  przepływu  gazów  dla 

He  oraz  elastyczność  w  pracy  z  gazami  reaktywnymi  chemicznie  takimi  jak  H2,  02  lub 

mieszaniną NH3/He. 

Kwadrupol 

• 

Kwadrupolowy analizator mas kontro

lowany przez półprzewodnikowy o częstotliwości 

2 MHz zasilacz zapewnia niską czułość abundancji oraz wiodącą w swojej klasie stabilność 

• 

Definiowana przez użytkownika rozdzielczość w zakresie mas od 2 do 290 u. 

• 

Stała rozdzielczość i podwyższona czułość (XS) w zakresie mas od 225 do 290 u. 

• 

Kalibracja masy kontrolowana i automatycznie uaktualniana 

Strona nr 5 

Komora kolizyjno-reakcyjna   

QCell 

Bezobsługowa, nie wymagająca konserwacji 

Automatyczne odcięcie niskich mas 

Standard MFC 

Czysty He w trybie komo kolizyjnej 

Opcjonalne MFC 

Mieszaniny gazów reakcyjnych 02, NH3/He, H2/He 

Kwadrupolowy analizator mas 

Częstotliwość 2 MHz 

Zakres mas 

2-290 u 

Szybkość skanowania 

> 3700 amu/s; od Li do U z 40 

Stabilność masy 

<+/_ 0.025 u na dzień 

Czułość abundancji <0,5 ppm dla m

 (m=

Cs) w zakresie mas 2-225u

Rozdzielczość Definiowana przez użytkownika w zakresie mas 2-225u. Stała rozdzielczość i 

poprawiona czułość w zakresie mas 225-290u 

Tłumaczenie Załącznik nr 6 (zaznaczenia): 

Product Specifications Thermo Scientific iCAP RQ ICP-

MS_język angielski 

Strona nr 1 


Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS 

Prostota, produktywność i niezawodność dla laboratoriów rutynowych 

Spektrometr  ICP-

MS  Thermo  Scientific  iCapTM  RQ  jest  zbudowany  w  oparciu  o  nową, 

udoskonaloną  technologię  zapewniającą  pełną  wiarygodność,  zaawansowane  osiągi  i 

gwarantowaną  dokładność.  Budowa  została  zainspirowana  potrzebami  laboratoriów, 

upraszcza doświadczenie użytkownika i dramatycznie poprawia wydajność i produktywność. 

Ten  innowacyjny  analizator  (SQ)  ICP-MS  z  pojedynczym  kwadrupolem  jest  idealnym 

rozwiązaniem  dla  szerokiego  zakresu  różnych  typów  próbek  i  gałęzi  przemysłu  od 

wymagających 24 godz/7 dni rutynowych analiz do zaawansowanych aplikacji badawczych. 

Doświadcz korzyści 

Prostota: 

Szybkie podłączenie systemu wprowadzania próbek  

Łatwy dostęp do stożków dzięki otwieranym do dołu drzwiczkom 

Budowa zapewniająca proste podłączenia urządzeń zewnętrznych 

Intuicyjne oprogramowanie zapewniające bezproblemowy cykl pracy 

Przyjazna użytkownikowi obsługa 

Produktywność: 

P

rostsze szkolenia z obsługi aparatu oprogramowania 

Kompatybilność z systemami automatyzacji wprowadzania próbek 

Kompleksowe usuwanie interferencji  w pojedynczym pomiarze 

Zredukowany dryft oraz interwencje operatora 

Więcej analiz w krótszym czasie 

Niezawod

ność: 

Poprawiona tolerancja na różnorodne matryce 

Nowa nowoczesna elektronika 

Nowy solidny generator RF 

Niezawodna praca zarówno w wypadku gorącej jak i zimnej plazmy 

Wysoka wydajność, prosta konserwacja 

Strona nr 2 

Kwadrupol 

Wirtualne  pole  hiperboliczne 

sterowane  przez  półprzewodnikowy  zasilacz  zapewnia  niskie 

czułości abundancji oraz czołową w swej klasie stabilizację masy. Kalibracja masy może być 

wykonana  i  automatycznie  uaktualniona  w  dowolnym  czasie  w  procedurze  „Get  Ready”  w 

oprogramowaniu Thermo Scientific Qtegra TM (ISDS) 

Komora QCell kolizyino/reakcyina (CRC) 

Prawnie  zastrzeżony  system  flatapole  o  wysokiej  transmisji  jonów  oraz  skutecznej  redukcji 

interferencji oraz odcięciu niskich mas. Nawet w trybie KED z helem wysoka transmisja jest 


zapewniona 

umożliwiając  wykonanie  pojedynczego  pomiaru  wszystkich  pierwiastków 

włączając  Li  i  Be.  System  bezobsługowy,  mała  objętość  komory  CRC  zapewnia  szybką 

wymianę  gazów.  Elastyczność  w  pracy  z  gazami  reaktywnymi  chemicznie,  takimi  jak 

mieszaniny O2, NH3 oraz H2. 

Strona nr 3 

2016  Bardziej  niezawodny,  o  poprawionych  osiągach  iCAPTM  RQ  ICP-MS  z  pojedynczym 

kwadrupolem. 

Komora kolizyjno-reakcyjna   

QCell: 

Bezobsługowa, nie wymagająca konserwacji 

Automatyczne odcięcie niskich mas 

Standard MFC: 

Czysty He w trybie komory kolizyjnej 

Opcjonalne MFC 

Mieszaniny gazów reakcyjnych 02, NH3/He, H2/He 

Kwadrupolowy analizator mas: 

Pole -Wirtualne hiperboliczne 

Częstotliwość - 2 MHz 

Zakres mas - 2-290 u 

Szybkość skanowania >3700amu/s; od Li do U z 40 

Stabilność mas - <+/_025 u na dzień 

Czułość abundancji - <0.5 p m dla m-1 (m-238 U) 

Rozdzielczość -Definiowana przez użytkownika 

Tłumaczenie Załącznik nr 8 (zaznaczenia): 

Beginner's Guide to ICP-MS - Part VI - 

The Mass AnalyzerJęzyk angielski 

Strona nr 1 

Podstawowe zasady pracy 

Dzięki zastosowaniu pola prądu stałego (dc) tworzonego przez jedną parę prętów oraz pola 

częstotliwości  (rf)  przez  przeciwległą  parę  prętów  jony  o  wybranej  masie  zostaną 

przepuszczone  do  detektora,  podczas  gdy  inne  zostaną  odrzucone  przez  kwadrupol. 

Rysunek 2 poka

zuje to szczegółowo. 

Rys. 2. Schemat pokazujący zasady pracy kwadrupolowego filtra mas. 

Strona nr 5 

Wiele  różnych  rozwiązań  kwadrupoli  jest  stosowanych  w  ICP-MS  wykonanych  z  różnych 

materiałów,  o  różnych  rozmiarach,  kształtach  i  charakterystykach  fizycznych.  W  dodatku 

systemy  pracują  z  nieco  różnymi  ciśnieniami  w  komorach  próżniowych  a  także  pracują  z 

różnymi  częstotliwościami.  Według  teorii  lepsze  pole  hiperboliczne  (eliptyczne)  jest 


generowane  przez  pręty  o  przekroju  hiperbolicznym  niż  pole  tworzone  przez  pręty 

cylindryczne,  zapewniając  wyższą  transmisję  jonów  przy  wyższej  rozdzielczości.  Także 

według  teorii  wyższa  częstotliwość  oznacza  wyższą  szybkość  oscylacji  a  zatem  separację 

jonów  podczas  ich  przelotu  przez  kwadrupol.  Dodatkowo  lepsza  próżnia  lepiej  ogranicza 

zderzenia  pomiędzy  cząsteczkami  gazu  i  jonami  zapewniając  mniejsze  zróżnicowanie 

energii  kinetycznej  jonów  a  co  za  tym  idzie  mniejsze  rozmycie  ramienia  piku  po  stronie 

niższych  mas.  Jednakże  pomimo  tych  wszystkich  różnic  w  praktyce  osiągi  współczesnych 

kwadrupolowych spektrometrów ICP-MS są bardzo podobne. 

Dowody odwołującego przy piśmie złożonym na posiedzeniu w dniu 2 października 2020r. : 

Instrukcja spektrometru iCAP-RQ, str. 27-28 

str. 27 

Po  wyjściu  z  urządzenia  odchylającego  jony  są  ogniskowane  na  wejściu  do  komórki 

kolizyjnej (QCell) (zob. Ilustracja 3-

10). Obejmuje ona kwadrupol o płaskich prętach (flatapol) 

w półzamkniętym obszarze, który utrzymuje jony blisko osi wiązki za sprawą prowadzącego 

pola  elektromagnetycznego  o  określonej  częstotliwości.  Ciśnienie  w  komórce  QCell  można 

zwiększać, wprowadzając do niej hel lub mieszaniny gazów, aby wyeliminować niepożądane 

jony metodą odróżniania na podstawie energii kinetycznej (tryb KEI)). 

str. 28 

Jony  są  wprowadzane  do  kwadrupolowego  analizatora  mas,  który  odfiltrowuje  jony  o 

konkretnym  stosunku  masy  do  ładunku  —  w  zależności  od  napięcia  zmiennego  i  napięcia 

stałego przyłożonego do prętów kwadrupola. 

Soczewka RAPID 

Jony  wyekstrahowane  z  interfejsu  iCAP  RQ  są  przyspieszane  do  soczewki  RAPID  (ang. 

Ri

ght Angle Positive Ion Deflection), która odchyla jony analitu 0 900, zanim dotrą do komórki 

QCell. 

Soczewka  RAPID  powoduje,  że  cząsteczki  obojętne  z  plazmy  wychodzą  bezpośrednio  z 

soczewki  bez  interakcji  z  powierzchnią  aktywnej  soczewki,  co  sprzyja  niezawodności  i 

ogranicza częstotliwość konserwacji przyrządu, 

Komórka qcell 

Po  wyjściu  z  urządzenia  odchylającego  jony  są  ogniskowane  na  wejściu  do  komórki 

kolizyjnej  (QCell)  (zob.  Ilustracja  3-

10).  Komora  obejmuje  kwadrupol  o  płaskich  prętach 

(flatapol)  w  półzamkniętym  obszarze,  który  utrzymuje  jony  blisko  osi  wiązki  za  sprawą 

prowadzącego pola elektromagnetycznego o określonej częstotliwości. Ciśnienie w komórce 

QCell można zwiększać, wprowadzając do niej hel lub mieszaniny gazów, aby wyeliminować 

niepożądane jony metodą odróżniania na podstawie energii kinetycznej (tryb KEI)). 

Ilustracja 3-

10. Komórka QCell 


Zespół DA 

Z komórki QCell wiązka jonów jest ogniskowana na niewielkiej szczelinie różnicowej (płytka 

DA),  która  oddziela  stopień  próżni  pośredniej  od  regionu  analizatora  z  wysoką  próżnią. 

Bezpośrednio  za  płytką  DA  wiązka  jest  ponownie  odchylana  przez  soczewkę  DA  w  celu 

usunięcia pozostałych cząstek gazu (po zderzeniach) z wiązki jonów. 

Analizator mas 

Głównymi częściami analizatora mas są kwadrupol i detektor.  

Kwadrupol 

Jony  są  wprowadzane  do  kwadrupolowego  analizatora  mas,  który  odfiltrowuje  jony  o 

konkretnym  stosunku  masy  do  ładunku  —  w  zależności  od  napięcia  zmiennego  i  napięcia 

stałego przyłożonego do prętów kwadrupolu. 

Detektor 

Jony  przesłane  przez  kwadrupol  są  na  koniec  przenoszone  do  dwutrybowego  powielacza 

elektronów wtórnych (SEM), gdzie są wykrywane. 

IUPAC - Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej 

Definicje terminów stosowanych w spektrometrii mas: 

https://www.msacl.org/documents/cms guidance/Mass Spectrometrv Definitions and Terms Il-

IP AC 2013.pdf 

Definicja 536 

transmission  quadrupole  mass  spectrometer  quadrupole  mass  analyzer  quadrupole 

mass filter quadrupole mass spectrometer 

Mass  spectrometer  that  consists  of  an  array  of  four  parallel  rod  electrodes  whose  centers 

fonn the corners of a square and whose opposing electrode pairs are connected. The electric 

potential applied between the connected pairs of rods is a superposition of a static potential 

and  a  sinusoidal  radio  frequency  potential.  The  motion  of  an  ion  in  the  x-y  plane 

perpendicular  to  the  length  direction  of  the  rod  electrodes  is  described  by  the  Mathieu 

equation whose solutions show that ions in a particular m/z range can be transmitted along 

the z-axis. 

536.  transmisyjny  kwadrupolowy  spektrometr  mas  kwadrupolowy  analizator  mas 

kwadrupolowy filtr mas kwadrupolowy spektrometr mas 

Spektrometr  mas  składający  się  z  układu  czterech  równoległych  prętów  stanowiących 

elektrody,  których  środki  tworzą  narożniki  kwadratu  i  których  przeciwlegle  pary  elektrod  są 

połączone.  Potencjał  elektryczny  przyłożony  miedzy  połączonymi  parami  prętów  jest 

superpozycją  potencjału  statycznego  i  sinusoidalnego  potencjału  częstotliwości  radiowej. 

Ruch  jonu  w  płaszczyźnie  x-y  prostopadłej  do  kierunku  długości  prętów  stanowiących 

elektrody  opisuje  równanie  Mathieu,  którego  rozwiązania  pokazują,  że  jony  w  określonym 

zakresie m/z mogą być przenoszone wzdłuż osi z. 


Definicja 90 

collision quadrupole 

Transmission quadrupole to which an oscillating radio frequency potential is applied so as to 

focus a beam of ions through a collision gas or buffer gas with no m/z separation other than 

low m/z cut-off. 

kwadrupol kolizyjny 

Transmisyjny  kwadrupol,  do  którego  przyłożony  jest  zmienny  potencjał  o  częstotliwości 

r

adiowej w celu skupienia wiązki jonów przechodzącej przez gaz kolizyjny lub gaz buforowy 

bez separacji m/z innej niż dyskryminacja niskich wiz. 

Definicja 356 

356.   m/z 

Abbreviation representing the dimensionless quantity formed by dividing the ratio of the mass 

of  an  ion  to  the  unified  atomic  mass  unit,  by  its  charge  number  (regardless  of  sign).  The 

abbreviation is written in italicized lowercase letters with no spaces. 

356.   m/z 

Skrót oznaczający bezwymiarową wielkość utworzoną przez podzielenie stosunku masy jonu 

do zunifikowanej atomowej jednostki masy przez jego liczbę ładunku (niezależnie od maku). 

Skrót jest zapisany kursywą małymi literami bez spacji. 

Robert Thomas: "Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners" 

Komora kolizyjno-reakcyjna z o

dcięciem niskich mas 

Odmiana  filtrowania  pasma  mas  została  niedawno  wprowadzona  z  użyciem  nieco  innej 

kontroli  procesu  filtrowania.  Przez  pracę  z  celą  z  użyciem  wyłącznie  prądu  zmiennego 

granice stabilności  kwadrupola mogą być dostrojone by odcinać niskie masy, gdzie pojawia 

się  większość  interferencji.  To  pozwala  uniknąć  wielu  problemów  jonów  argonowych, 

matrycowych  i  pochodzących  od  rozpuszczalników,  zatrzymując  je  przez  wejściem  do  celi 

kolizyjno-

reakcyjnej i w ten sposób redukując prawdopodobieństwo tworzenia nowych jonów 

prekursorów  w  komorze,  mogących  potencjalnie  wpływać  negatywnie  na  oznaczenie 

analitów. Podstawowe zasady tej techniki, znanej jako technologia "Qcell" są zilustrowane na 

rysunku  10.8,  który  pokazuje  typowy  wykres  Mathieu  stabilności  jonów  kwadrupola 

(flatapola) użytego w tej konstrukcji. Widać że przy stałym polu elektrycznym DC (a) wartość 

zero  (a-

0)  wszystkie  masy  przy  użyciu  pola  prądu  zmiennego  RF  aż  do  0,90  (q-0,90)  są 

stabilne i przejdą przez pręty kwadrupola. Podczas gdy wszystkie masy o wartości q-0,90 są 

niestabilne i zostaną odrzucone. Stąd, dla przykładu, na rysunku 10.8, wartość a 0 i q-0,47 

opowiadają  jonowi  magnezu  (Mg)  o  masie  atomowej  24,  który  jest  w  regionie  stabilności  i 

będzie  transmitowany.  Z  drugiej  strony,  niższe  masy  mają  wyższe  wartości  q.  Stąd  przy 

użyciu wartości a z o i q-0,95 jon węgla (C) o masie 12 jest niestabilny i będzie odrzucony w 

kwadrupolu 


Z opinii prywatnej prof. dr hab. B. G. 

wynika, że  

Zgodnie  z  dokumentacją  w  spektrometrze  umieszczone  są  2  kwadrupole  z  możliwością 

dyskryminacji mas, z których pierwszy stanowi element komory kolizyjnej, a drugi pełni rolę 

analizatora mas (Schemat IA). 

Kwadrupol  to  układ  4  prętów  metalowych  ułożonych  w  narożach  kwadratu,  równolegle  do 

siebie  i  do  toru  l

otu  jonów.  Pręty  mogą  mieć  kształt  cylindryczny,  hiperboliczny  lub  inny. 

Pomiędzy  prętami  (elektrodami),  poprzez  przyłożenie  do  nich  odpowiednich  potencjałów 

wytwarzane  jest  pole  elektryczne.  Jon,  który  trafia  do  analizatora  mas,  pod  wpływem  pola 

elektrycz

nego jest  naprzemiennie przyciągany  i  odpychany  od  prętów.  Poprzez  przyłożenie 

odpowiednich potencjałów do elektrod (napięcia zmiennego i napięcia stałego), jon o danym 

stosunku  masy  do  ładunku  (m/z)  wędruje  wzdłuż  elektrod  do  detektora,  natomiast  jony  o 

i

nnej  charakterystyce  są  rozładowywane  na  prętach.  Odpowiednie  pary  prętów  działają  jak 

filtry dla mas wyższych (para naładowana dodatnio) lub niższych (para naładowana ujemnie) 

od masy wybranej i nie pozwalają im przejść przez analizator do detektora. Dociera tam tylko 

jon  posiadający  określoną  wartość  m/z.  Na  tym  polega  proces  dyskryminacji  mas  w 

kwadrupolu,  który  pełni  rolę  filtra  masy.  W  spektrometrze  ICP-MS  iCAP  RQ  w 

kwadrupolowym analizatorze mas zastosowano 4 pręty cylindryczne (w postaci metalowych 

w

alców). 

Komory  kolizyjne  i  reakcyjne,  zawierające  multipol  (kwadrupol,  heksapol,  oktopol  -  nazwa 

określa  liczbę  prętów  metalowych  pełniących  funkcję  elektrod)  umieszczane  są  w  układzie 

ICP  MS  za  palnikiem  plazmowym,  a  przed  analizatorem  mas.  Zadaniem  komory  kolizyjnej 

jest  również  wyeliminowanie  jonów  o  innym  stosunku  m/z  niż  oznaczany  jon,  tzw.  jonów 

interferujących.  W  komorze  kolizyjno-reakcyjnej  umieszczonej  w  spektrometrze  ICP-MS 

iCAP RQ umieszczony jest kwadrupol, który został zbudowany z czterech płaskich prętów o 

zagiętych  krawędziach  (schemat  IB).  Tak  zaprojektowana  konstrukcja  kwadrupola  została 

nazwana  w  materiałach  producenta  „flatapolem”  i  została  wprowadzona,  aby  poprawić 

parametry  aparatury  zapewniając  wysoką  transmisję  jonów  z  możliwością  odcięcia  niskich 

mas. Przyłożenie do elektrod pola o wysokiej częstotliwości powoduje, że jony są w komorze 

skupiane.  Do  komory  zwykle  wprowadzany  jest  dodatkowo  gaz  kolizyjny  (nisko  reaktywny, 

taki jak hel), który przepływając przez komorę rozbija skupione jony, lub gaz reakcyjny (np. 

amoniak, tlen, wodór), który przepływając przez komorę z nimi reaguje tworząc jony o innym 

stosunku  m/z  lub  cząsteczki  obojętne,  które  nie  są  widoczne  dla  analizatora  mas.  Komora 

kolizyjnoreakcyjna  stanowi  zatem  wstępny  filtr  mas  (posiada  zdolność  dyskryminacji  jonów 

ze względu na masę). W spektrometrze ICP-MS iCAP RQ producent oferuje stosowanie helu 

(Hej  jako  gazu  kolizyjnego  oraz  mieszanin  gazów  02,  1-12  i  NH3/He,  jako  gazów 

reakcyjnych. Warto dodać, że zastosowanie specjalnego wejścia do komory (lustro jonowe) 

redukuje  liczbę  jonów  pochodzących  od  gazów  plazmowych,  rozpuszczalników  i  matrycy 


próbki.  Spektrometr  ICP  MS  posiadający  komorę  może  pracować  w  trybie  bez  komory 

kolizyjno-

reakcyjnej  (działa  tylko  kwadrupol  w  analizatorze  mas)  lub  w  trybie  z  komorą 

kolizyjno-

reakcyjną (pracują dwa kwadrupole - w komorze i w analizatorze mas). 

Podsumowując,  spektrometr  ICP-MS  iCAP  RQ  posiada  dwa  kwadrupole  z  możliwością 

dyskryminacji  mas  -  jeden  umieszczony  w  komorze  kolizyjno-reakcyjnej, 

zaś  drugi, 

znajdujący się za komorą, stanowiący analizator mas. 

Biegła dr hab. E. K. w opinii z dnia 2 grudnia 2020r. wskazała, że kwadrupol stanowi układ 

czterech  metalowych  prętów  ułożonych  w  narożach  kwadratu  w  ustawieniu  równoległym. 

Pręty  te  mogą  mieć  kształt  cylindryczny,  hiperboliczny  lub  zupełnie  inny.  Pomiędzy  tymi 

prętami  stanowiącymi  w  rzeczywistości  elektrody  przykładany  jest  odpowiednio  dobrany 

potencjał  i  wytwarza  się  pole  elektryczne.  W  momencie  przyłożenia  odpowiedniego 

potencjału do pracujących elektrod (napięcie prądu zmienne lub stałe) charakterystyczny jon 

o danym stosunku ładunku do masy (m/z) migruje wzdłuż elektrod (prętów) do detektora, a 

pozostałe  jony  są  rozładowywane  na  prętach  (zostają  pozbawiane  ładunku  elektrycznego). 

W  oferowanym  spektrometrze  ICP-

MS  iCAP  RQ  zastosowano  cztery  pręty  cylindryczne  w 

kwadrupolowym analizatorze mas. Nazwy komór kolizyjnych oraz reakcyjnych, odpowiednio 

kwadrupol,  heksapol,  oktopol  świadczące  o  ilości  prętów  spełniających  funkcje  elektrod  w 

układzie  z  ICP-MS  są  umieszczane  przed  analizatorem,  za  palnikiem  plazmy.  W  komorze 

kolizyjnej w tym konkretnie urządzeniu umieszczony jest kwadrupol składający się z czterech 

płaskich prętów. Konstrukcja ta została nazwana przez producenta aparatury flatapolem. Taki 

kształt  prętów  poprawia  bowiem  parametry  urządzenia  zapewniający  wysoką  transmisję 

jonów  z  możliwością  odcięcia  jonów  o  niższej  masie. W  komorze kolizyjnej  wygenerowane 

pole  elektryczne  powoduje  skupienie  się  jonów,  a  dodatkowo  wprowadzany  gaz  o  małej 

reaktywności  –  hel  rozbijający  skupione  jony  oraz  gaz  reakcyjny  –  amoniak,  wodór,  tlen, 

który  przepływając  przez  komorę  kolizyjną  reaguje  z  jonami  tworząc  w  rezultacie  jony  o 

innym  stosunku  m/z,  bądź  też  cząsteczki  nieposiadające  ładunku  elektrycznego  (obojętne) 

widoczne  w  analizatorze  mas.  Komora  kolizyjna  stanowi  zatem  selektywny  filtr,  inaczej 

mówiąc posiada zdolność dyskryminacji analizowanych jonów pod względem ich masy. Jako 

wniosek  biegła  podała  :  Spektrometr  ICP-MS  iCAP  RQ  posiada  zatem  dwa  kwadrupole  z 

możliwością  filtrowania  –  dyskryminacji  mas.  Pierwszy  jest  umieszczony  w  komorze 

kolizyjno-

reakcyjnej, a drugi za tą komorą i stanowi analizator mas. 

Na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021r. w wyniku wyjaśnień stron Izba ustaliła, że pomiędzy 

s

tronami  (odwołującym  i  uczestnikiem  postępowania)  sporne  jest  to  czy  urządzenie 

(niezależnie od jego nazwy), które dyskryminuje masy niskie może spełniać wymóg siwz dla 

analizatora  mas  - 

układ  minimum  2  kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas,  co  w 

ocen

ie  Izby  jest  możliwe  do  rozstrzygnięcia  na  podstawie  treści  siwz  oraz  dowodów 


złożonych  przez  odwołującego  i  przystępującego  w  toku  postępowania  odwoławczego, 

dlatego  Izba  odstąpiła  od  przeprowadzania  ustnej  uzupełniającej  opinii  biegłego 

dopuszczonej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2020r. 

Drugim  elementem  sporu  jaki  istnieje  między  stronami  jest  to  jaki  skutek  wywołuje  brak 

złożenia wyjaśnień na wezwanie zamawiającego przesłane odwołującemu w dniu 28 sierpnia 

2020r. w trybie art. 87 ust. 1 ustawy, co Izb

a również jest w stanie rozstrzygnąć na podstawie 

dokumentacji akt postępowania. 

Izba oceniając materiał dowodowy złożony przez strony stwierdziła, że  

Zamawiający  wymagał  komory  kolizyjno  –  reakcyjnej  posiadającej  dwa  tryby  usuwania 

interferencji: z dys

kryminacją kinetyczną jonów (komora kolizyjna) oraz z dyskryminacją mas 

(komora  reakcyjna)  w  jednym  pomiarze  oraz  dla  analizatora  mas 

układu  minimum  2 

kwadrupoli  z  możliwością  dyskryminacji  mas,  przy  czym  układ  ten  mógł  być  zrealizowany 

jako: 

1.  kwadrupol - komora 

— kwadrupol lub 

jeden kwadrupol w komorze i drugi kwadrupol za komorą. 

Jednocześnie  od  przystępującego  zamawiający  powziął  wiadomość,  że  z  oryginalnej 

specyfikacji  technicznej  producenta  wynika,  że  oferowany  przez  odwołującego  spektrometr 

posiada „single quadrupole” czyli pojedynczy kwadrupol.  

Tym samym w ocenie Izby zamawiający miał uzasadnione podstawy powziąć wątpliwość, co 

do treści oferty odwołującego i prawidłowo zastosował art. 87 1ust. 1 ustawy. Izba ustaliła, że 

zamawiający wysłał wezwanie do odwołującego na adres mailowy  wskazany w ofercie i do 

osoby upoważnionej i zakreślił racjonalny termin na złożenie tych wyjaśnień tj. 5 dni, w tym 

trzy  dni  robocze.  Natomiast  w  tak  zakreślonym  terminie  wyjaśnień  nie  otrzymał.  Dopiero  w 

dniu 7 września 2020r. odwołujący odczytał wiadomość zamawiającego i po kolejnych trzech 

dniach  nie  przedstawił  własnych  wyjaśnień,  ale  wyłącznie  przesłał  kartę  katalogową 

urządzenia  w  języku  polskim

w  której  była  informacja,  że  SQ-ICP-MS  iCAP-RQ  – 

spektrometr wyposażony w dwa kwadrupole działające jako analizatory masy, w tym flatapol 

w komorze reakcyjnej QCell.

W ocenie Izby taka informacja, nie tylko, że złożona po zakreślonym przez zamawiającego 

terminie, to dodatkowo mogła nie rozwiewać wszystkich wątpliwości zamawiającego, choćby 

z  tego  względu,  że  w  karcie  jeden  z  kwadrupoli  nazwano  flatapolem,  a  odwołujący  nie 

wyjaśnił  zamawiającemu,  z  jakich  względów,  jego  zdaniem,  można  ten  flatapol  uznać  za 

wymagany  przez  zamawiającego  kwadrupol.  Nadto  zamawiający  wymagał  w  komorze 

reakcyjnej  aby  usuwanie interferencji  następowało z  dyskryminacją mas  i  to  niezależnie od 

przyjętego układu analizatora mas (a więc także w sytuacji, gdy oferent wybrał rozwiązanie 

kwadrupol-komora-

kwadrupol), więc mógł mieć wątpliwość, co do roli flatapola w komorze i 


dlatego nadal opierać się na specyfikacji producenta. Odwołujący zaś ani w terminie, ani po 

nim,  ale  przed  odrzuceniem  jego  oferty  nie  spróbował  zamawiającemu wykazać  (tak  jak  to 

czynił  w  załącznikach  do  odwołania),  że  zaoferował  urządzenie  spełniające  wymagania 

zamawiającego. 

Odwołujący także według ustaleń Izby na etapie przed upływem terminu do składania ofert 

nie dążył do ustalenie, co zamawiający rozumie pod pojęciem układu minimum 2 kwadrupoli 

z  możliwością  dyskryminacji  mas  i  na  czym  ma  polegać  rola  kwadrupola  w  komorze 

kolizyjno-reakcyjnej 

–  które  to  rozwiązanie  dopuścił  zamawiający  w  wyniku  odpowiedzi  na 

pytania  wykonawców.  Odwołujący  nie  pytał  także,  czy  zamawiający  uzna  oferowany  przez 

niego flatapol w komorze QCell za kwadrupol.   

Izba  oceniła,  że  z  ustalonego  stanu  faktycznego  wynika,  że  zamawiający  powziąwszy 

wątpliwość,  co  do  treści  oferty  odwołującego  nie  zastosował  automatyzmu,  ale  umożliwił 

odwołującemu  złożenie  wyjaśnień,  z  czego  odwołujący  nie  skorzystał,  a  nawet  w 

późniejszym terminie nie próbował przekonać zamawiającego o prawidłowości swojej oferty 

przesyłają jedynie kartę, która mogła tych wątpliwości u zamawiającego nie rozwiać. 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszone  przystąpienie  spełnia  wymogi  formalne  określone  w  art.  185 

ust. 2 ustawy.  

Izba  nie  dopatrzyła  się  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  189  ust.  2  ustawy, 

które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  przesłankę  materialnoprawną  dopuszczalności 

odwołania na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 

3 przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo iż treść oferty odpowiada treści SIWZ 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Rację  należy  przyznać  w  tym  zakresie 

przystępującemu, że odwołujący nie wyjaśnił w postępowaniu odwoławczym w terminie, ani 

w  sposób  dostateczny  wątpliwości,  jakie  powstały  u  zamawiającego  co  do  treści  oferty 

odwołującego. Dla Izby oczywistym jest, że art. 87 ust. 1 ustawy ani inne przepisy ustawy nie 

zawierają  sankcji  za  brak  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  tegoż  przepisu,  a  w 

szczególności brak złożenia wyjaśnień na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy nie został 

wymieniony  w  kata

logu podstaw odrzucenia w art. 89 ust. 1 ustawy. Jednakże nie oznacza 

to,  że  wykonawcy  mogą  się  do  wezwania  zamawiającego  nie  zastosować  nie  ponosząc  z 

tego tytułu żadnych skutków.  


W ocenie Izby skutkiem nie zastosowania się do wezwania zamawiającego z art. 87 ust. 1 

ustawy  jest  przyjęcie  przez  wykonawcę  na  siebie  ryzyka,  że  zamawiający  posłuży  się 

dostępnymi mu informacjami na temat treści oferty wykonawcy i wyciągnie z nich określone 

skutki prawne. Przepis art. 87 ust. 1 ustawy służy bowiem usunięciu wątpliwości co do treści 

oferty,  jeśli  wykonawca  tej  wątpliwości  nie  usuwa,  naraża  się  na  to,  że  zamawiający  uzna 

treść  oferty  za  niejednoznaczną,  niepewną  lub  zrozumie  ją  inaczej  niż  wynika  to  z 

rzeczywistej  woli  wykonawcy.  I  taka  właśnie  sytuacja  miała  miejsce  w  przedmiotowej 

sprawie.  Zamawiający,  aż  do  daty  podjęcia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  nie 

usunął swoich wątpliwości co do ilości oferowanych kwadrupoli w urządzeniu iCAP RQ i za 

wiarygodne przyjął w tym zakresie dokumenty w postaci oryginalnej specyfikacji technicznej 

producenta  i  na  niej  się  oparł  dokonując  ustalenia,  że  treść  oferty  odwołującego  nie 

odpowiada  treści  siwz  w  zakresie  analizatora  masy  jako  układu  minimum  2  kwadrupoli  z 

możliwością  dyskryminacji  mas.  Zamawiający  nie  podjął  tej  decyzji  bez  umożliwienia 

odwołującemu  złożenia  stosownych  wyjaśnień,  ale  ich  nie  otrzymał.  Nawet  jeśli  dla 

odwołującego  oczywiste  było,  że  flatapol  w  komorze  kolizyjno-reakcyjnej,  to  kwadrupol,  to 

ten  fakt  nie  musiał  być  tak  samo  oczywisty  dla  zamawiającego  i  mając  to  na  względzie 

odwołujący  powinien  był  udzielić  wyjaśnień  w  terminie.  Tym  samym  w  ocenie  Izby 

prawidłowe  było  działanie  zamawiającego  odrzucające  ofertę  odwołującego  na  podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy.  Zamawiający  dał  odwołującemu  szansę  na  przekonanie  go  do 

tego, że treść oferty odpowiada treści siwz, a po bezskutecznym upływie terminu na złożenie 

tych wyjaśnień miał prawo oprzeć się na dokumentach, które w jego ocenie były wiarygodne. 

Biorąc  pod  uwagę  to,  że  zamawiający  miał  wątpliwość  ile  kwadrupoli  jest  rzeczywiście  w 

ofercie  odwołującego  zaoferowanych  –  z  informacji  przystępującego  popartej  specyfikacją 

techniczną  jeden  kwadrupol,  a  z  oferty  dwa  kwadrupole,  a  odwołujący  tej  treści  siwz  nie 

wyjaśnił, to zamawiający dokonując badania oferty odwołującego powinien był pominąć w tej 

ocenie  informacje  budzące  jego  wątpliwości.  Tak  też  zamawiający  zrobił,  za  bezsporny 

uznając  jeden  kwadrupol,  a  za  wątpliwe,  czy  odwołujący  zaoferował  drugi,  stąd  podstawą 

odrzucenia  był  fakt,  że  zamawiający  wymagał  układu  minimum  2  kwadrupoli,  a  otrzymał 

urządzenie  z  jednym  kwadrupolem  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest 

postępowaniem  sformalizowanym,  ten  formalizm  nie  jest  celem  samym  w  sobie,  ale  ma 

gwarantować  realizację  zasady  przejrzystości  postępowania,  tak  aby  wykonawcy  byli  w 

stanie  ustalić  czy  czynności  podejmowane  przez  zamawiającego  są  zgodne  z  zasadami 

ustawy i czy biorą udział w postępowaniu na równych warunkach. Jeśli zatem zamawiający 

prawidłowo wysłał wezwanie, zakreślił realny termin na odpowiedź, to niezłożenie wyjaśnień 

stanowi  o niedbałości  po  stronie odwołującego i  odwołujący  nie może liczyć  na  to,  że brak 

złożenia  wyjaśnień  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  będzie  sanował 

przedstawieniem  dowodów  na  etapie  postępowania  odwoławczego.  W  ocenie  Izby  takie 


działanie  jest  działaniem  spóźnionym  i  nie  może  prowadzić  do  podważenia  czynności 

zamawiającego.  

Co  do  złożonej  po  terminie  na  wyjaśnienia  karty  katalogowej,  to  można  ją  zakwalifikować 

jako  samodzielne  wyjaśnienia  udzielone  przez  odwołującego  bez  podstawy  prawnej  i  jako 

takie  nie  musiały,  a  nawet  nie  powinny  były  być  brane  pod  uwagę  przez  zamawiającego. 

Wyjaśnienia samodzielne wykonawcy nie mają bowiem mocy wiążącej tak jak sama oferta. 

W  ocenie  Izby  możliwe  byłoby  wzięcie  tych  samodzielnych  wyjaśnień  pod  uwagę  przez 

zamawiającego,  gdyby  odwołujący  wykazał,  że  dochował  aktów  należytej  staranności  aby 

złożyć  wyjaśnienia  w  terminie,  ale  doznał  przeszkód  uniemożliwiających  mu  wykonanie  tej 

czynności, jak np. brak możliwości nawiązania kontaktu z procentem z uwagi na pandemię, 

czy  zwolnienie,  choroba  pracownika,  który  miał  utrzymywać  kontakt  z  zamawiającym.  W 

niniejszej  sprawie  takie  nadzwyczajne  okoliczności  nie  nastąpiły,  zamawiający  wysłał 

wezwanie  na  adres  mailowy  podany  w  ofercie,  a  odw

ołujący  nie  przeczył,  że  był  to  jego 

adres,  natomiast  podnosił  jedynie,  że  spodziewał  się  korespondencji  na  inny  adres.  Nie 

wyjaśnił  natomiast,  dlaczego  skoro  podał  ten  adres  w  ofercie  nie  sprawdzał  go  na  równi  z 

adresem, z którego wysłano ofertę.  

Podsumo

wując  zamawiający  miał  wątpliwość,  co  do  zaoferowania  drugiego  kwadrupola, 

odwołujący  nie  wyjaśnił  tej  wątpliwości  w  terminie,  po  terminie  samodzielnie  złożył  kartę 

katalogową,  która z  racji  braku wykazania powodów  nie  złożenia  wyjaśnień  w  terminie,  nie 

mo

gła  być  przez  zamawiającego  brana  pod  uwagę.  W  konsekwencji  na  datę  29  września 

2020r. zamawiający był  pewien tylko tego, że odwołujący zaoferował 1 kwadrupol i dlatego 

prawidłowo ustalił, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu. W tym stanie rzeczy Izba nie 

dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 7 

ust. 1 i 3 ustawy. Odwołujący nie wykazał, że wezwanie było nieprawidłowe, że zakreślono 

mu  zbyt  krótki  termin,  któremu  nie  sprostał,  czy  że  po  jego  stronie  zaistniały  obiektywnie 

uzasadnione przeszkody  dla terminowego wywiązania się z  wezwania,  tym  samym  analiza 

czynności zamawiającego przez pryzmat dowodów złożonych przez odwołującego na etapie 

postępowania odwoławczego, którymi  zamawiający  nie dysponował  w  dacie podejmowania 

decyzji  byłaby  w  istocie  przywróceniem  odwołującemu  terminu  na  złożenie  wyjaśnień.  W 

ocenie Izby takie działanie nie znajduje oparcia w ustawie, a przede wszystkim w zasadzie 

przejrzystości  postępowania.  Z  tego  względu Izba  nie wzięła pod  uwagę przy  wyrokowaniu 

dowodów  przedłożonych  przez  odwołującego  i  przystępującego  za  wyjątkiem  karty 

katalogowej  iCAP  RQ,  gdyż  ta  była  przedłożona  zamawiającemu  przez  odwołującego  po 

upływie terminu do składania wyjaśnień. 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawia

jącego  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  naruszenie  zasad 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasad  proporcjonalności  i 


przejrzystości  przez  uznanie,  iż  oferta  odwołującego  nie  spełnia  wszystkich  wymagań 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Izba  oceniła,  że  zamawiający  prawidłowo  ustalił,  że  istnieje 

wątpliwość,  co  do  zaoferowania  przez  odwołującego  drugiego  kwadrupola  i  prawidłowo 

zastosował  wezwanie  z  art.  87  ust.  1  ustawy,  a  następnie  prawidłowo  ocenił  tak  fakt 

niezłożenia wyjaśnień w terminie, jak i samodzielnego przedłożenia karty katalogowej przez 

odwołującego i zgodnie z ustawą odrzucił ofertę odwołującego, tym samym w ocenie Izby nie 

doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

proporcjonalności  i  przejrzystości,  a w  konsekwencji  zamawiający  nie naruszył  art.  7 ust. 1 

ustawy.  

Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy.  

Izba  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  Publicznych 

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843  oraz  2020r.  poz.  1086)  z  mocy  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019r.  przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  Publicznych,  z  tym 

zastrzeżeniem, że na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Izba ustaliła, że właściwym dla rozpoznania 

skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972)  zmienionego  rozpor

ządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 

5  ust.  3  pkt.  1  i  2  rozporządzenia  zasądzając  zaliczając  na  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  jako  kosztów  postępowania  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  oraz 

zasądzając od odwołującego na rzecz przystępującego zwrot kosztów zastępstwa prawnego 

w maksymalnej kwocie dopuszczonej przez rozporządzenie tj. w kwocie 3 600zł. Izba wzięła 

pod  uwagę,  że  przepis  par.  5  ust.  3  pkt  2  stanowi  o  zasądzeniu  kosztów  na  rzecz 

sprzeciwiającego się. zatem przystępującemu przysługiwał zwrot kosztów postępowania. 

Przewodniczący:……………………… 


wiper-pixel