KIO 25/21 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 25/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aleksandra Patyk 

Członkowie:   

Anna Packo 

Beata Pakulska - Banach 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.  przez  wykonawcę  GISS  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Inspektorat  Uzbrojenia  

w Warszawie, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Siltec Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  25/21  po  stronie 

Zamawiającego, 

B.  wykonawcy 

Wojskowe  Zakłady  Łączności  nr  1  S.A.  z  siedzibą  w  Zegrzu 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: 

KIO 25/21 po stronie Zamawiającego, 

C.  wykonawcy 

MBS  GmbH  z  siedzibą  w  Usingen,  Niemcy  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 25/21 po 

stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – wykonawcy GISS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 

dni  od  dnia jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..  

Członkowie:   

……………………………..  

……………………………..  


Sygn. akt: KIO 25/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Inspektorat  Uzbrojenia w Warszawie  [dalej „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na 

d

ostawę  terminali  satelitarnych  SHF  szczebla  taktycznego  w  wersji  przenośnej  (znak 

postępowania: IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 16 sierpnia 2019 r. pod numerem 2019/S 157-389500. 

Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019  poz.  2020),  jako  wszczętego  i  niezakończonego  przed  dniem  1  stycznia  2021  r., 

stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,  tj.  przepisy  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”]. 

W dniu 4 stycznia 2021 r. wykonawca 

GISS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej 

„Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

poprzez  sformułowanie  wymagań 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieprecyzyjny,  niepełny  i  wewnętrznie  niespójny 

oraz  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mających  wpływ  na 

sporządzenie  i  wycenę  oferty,  co może  dodatkowo  prowadzić  do  nieporównywalności  ofert  

i  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji 

i  równego  traktowania  wykonawców  lub 

niemożliwości  złożenia  oferty  spełniającej  wszystkie  postawione  w  SIWZ  wymagania  

w zakresie szczegółowo określonym w uzasadnieniu odwołania; 

2. art. 

91 ust. 2 i 2c w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny 

ofert w pkt XII.4 ppkt 1 SIWZ (i odpowiednio: wymaganie premiowane w pkt 6.3.7 WZTT) 

– 

podkryterium  „zakres  regulacji  kąta”  –  w  sposób  nieodpowiedni  do  przedmiotu  zamówienia 

oraz niesłużący wyłonieniu oferty o najkorzystniejszych parametrach jakościowych. 

Wobec  w

w.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  zmiany  postanowień  SIWZ  i  załączników  w  sposób  wskazany  

w uzasadnieniu odwołania. 


Mając  na  uwadze,  iż  odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.,  do  przedmiotowego  postępowania  odwoławczego, 

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.  z  2019  r. poz.  2020),  znajdują  zastosowanie przepisy 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień    publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  

poz. 2019 ze zm.) [dalej „ustawa nPzp”].  

Do  po

stępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego, w  dniu  11  stycznia 

2021  r.,  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Siltec  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie, 

wykonawca  Wojskowe  Zakłady  Łączności  nr  1  S.A.  z  siedzibą  w  Zegrzu  oraz  wykonawca 

MBS GmbH z siedzibą w Usingen, Niemcy. 

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców, którzy stali 

się tym samym uczestnikami postępowania odwoławczego. 

W  dniu  27  stycznia  2021  r. 

Odwołujący  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  pismo  w  postaci  elektronicznej,  w  którym  oświadczył,  że  cofa  odwołanie 

wniesione w dniu 4 stycznia 2021 r. Izba 

stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania 

zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego. 

Wobec  powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania odwoławczego, o której mowa w art. 520 

ust. 1 i 2 oraz art. 568 pkt 1 ustawy nPzp. 

Stosownie do treści art. 520 ust. 1 ustawy nPzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie 

wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby 

(art.  520  ust.  2  ustawy  nPzp).  Z  kolei  w  myśl  art.  568  pkt  1  ustawy  nPzp,  Izba  umarza 

postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  557  i  575 

ustawy nPzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 

r.  poz.  2437), 

nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

wysokości 15 000,00 zł.  


Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..  

Członkowie:   

……………………………..  

……………………………..  


wiper-pixel