KIO 23/21 POSTANOWIENIE dnia 2 lutego 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 23/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Renata Tubisz 

Członkowie:   

Aneta Mlącka 

Izabela 

Niedziałek-Bujak  

                                                                    Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  Warszawie  w  dniu  2  lutego  2021  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021r. 

przez 

odwołującego: SKANSKA Spółka Akcyjna Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa w 

postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

przy udziale: 

A.  Wykonawcy: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

zgłaszającego 

przystąpienie po stronie odwołującego 

B.  Wykonawcy: 

HOCHTIEF  Polska  S.A.,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14,  02-092  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie po stronie odwołującego 

C.  Wykonawcy:  STRABAG  Sp.  z  o.o.,  ul.  Parzniewska  10,  05-

800  Pruszków 

zgłaszającego przystąpienie po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 20 000zł. 00 


gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na rzecz 

SKANSKA Spółka Akcyjna Al. 

Solidarności 173, 00-877 Warszawa 

tytułem zwrotu wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący: ………………………… 

Członkowie         …………………………. 

…………………………. 


Sygn. akt KIO 23/21  

Uzasadnienie 

Zamawiający Uniwersytet Warszawski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano- montażowych 

dla inwestycji Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na kampusie Ochota (psychologia, 

kognitywistka, psychofizjologia). Numer referencyjny: DZP-361-128/2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu nastąpiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 

grudnia 2020r.  pod poz. 2020/S 250-623140. 

W  terminie  przewidzianym  w  ustawie 

nie  zgłosił  się  żaden  wykonawca  po  stronie 

zamawiającego do postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  za  wpływem 

bezpośrednim,  w  której to odpowiedzi  uwzględnił  w  części  zarzuty  odwołania.  Następnie w 

dniu  1  lutego  2021  r.  wpłynęło  kolejne  pismo  zamawiającego,  przesłane  pocztą 

elektroniczną,  w  którym  to  poinformował  o  kolejnych  zmianach  w  zakresie  wniosków 

odwołania.  

W dniu 2 lutego 2021 r. za wpływem bezpośrednim wpłynęło cofnięcie odwołania w zakresie 

zarzutów,  które  nie  zostały  uwzględnione  przez  zamawiającego  z  wnioskiem  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego. 

Na posiedzenie z udziałem stron nikt nie stawił się, prawidłowo zawiadomieni o terminie.  

Tym samym 

na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Izba umorzyła postępowanie, zobowiązując 

jednocześnie  zamawiającego  do  wykonania  żądań  odwołującego  w  zakresie 

uwzględnionych zarzutów.  

Zgodnie  z  par.  9  ust.  1  pkt  2)  lit.  b  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 

r.  poz.  2437)  w 

przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę  w  całości 

koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy 

zamawiający  uwzględnił  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  pozostałe  zarzuty 

zostały  przez  odwołującego  wycofane,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zama

wiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca  albo  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 


uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  -  w 

takim przypadku Izb

a orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu.  

W konsekwencji powyższego Izba nakazała jedynie zwrot uiszczonego wpisu w wysokości 

000złotych.  

Przewodniczący:…………………………..

Członkowie:….………………………......... 

……………..…………………..  


wiper-pixel