KIO 2/21 WYROK dnia 3 lutego 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt KIO 2/21 

WYROK 

  z dnia 3 lutego 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

Protokolant:             Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  WITKA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki 

Szpital Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w Ameryce z siedzibą w Olsztynku 

przy  udziale  A.  W.  oraz  J.  W. - 

wspólników spółki cywilnej  Firma Handlowo-Usługowa 

ARKO-ROL  s.c. 

z  siedzibą  w  Olsztynie,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Budowlane WITKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Budowlane WITKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  579  ust.  1  i  art. 

580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 11  września 2019  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejszy wyrok  -  w terminie 14 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   ……………………………………… 


Sygn. akt KIO 2/21 

U z a s a d n i e n i e  

Wojewódzki  Szpital  Rehabilitacyjny  dla  Dzieci  w  Ameryce  z  siedzibą  w  Olsztynku, 

dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Rozbudowa  bazy  rehabilitacyjnej,  która  umożliwi 

pobyt dzieci wraz  z opiekunami o zagospodarowanie poddasza. 

Postępowanie prowadzone 

jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.

), dalej „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2020 r. pod numerem 

585873-N-2020. 

W dniu 2 stycznia 2021 r. 

wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Spółka z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 

12,  art.  91  oraz  art.  24  ust.  4  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy  F.H.U  ARKO-ROL  s.c.  A.  W.  J.  W. 

do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  w  zakresie  doświadczenia,  w  sytuacji,  gdy 

dokumenty złożone w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp nie potwierdzały 

spełniania warunków udziału, co doprowadziło do niezgodnego z przepisami ustawy wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wezwania wykonawcy F.H.U ARKO-ROL 

s.c.  A. W. J. W. 

do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

Odwołujący podnosił, iż wykonawcy F.H.U ARKO-ROL s.c. A. W. J. W. w odpowiedzi 

na  wezwanie  z  art.  26  ust.  2 

ustawy  Pzp  złożyli  wykaz  wykonanych  robót  budowlanych,  w 

którym  wskazali  inwestycję,  która  nie  potwierdza  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu,  bowiem  podana  inwestycja  na  budynku  internatu  garnizonowego  dotyczy 

doświadczenia  w realizacji robót budowlanych na budynku zamieszkania zbiorowego, a nie 

na 

budynku  użyteczności  publicznej.  Budynek  internatu  garnizonowego  jest  budynkiem 

koszarowym, a internat jest wprost wymieniony jako budynek zamieszkania zbiorowego. Nie 

można  zatem  uznać,  że  w  wyniku  realizacji  wskazanej  przez  wykonawcę  inwestycji  doszło 

do budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności 

publicznej.  


Brak  charakteru  budynku  użyteczności  publicznej  potwierdza  również  wynik 

prowadzonych  prac  budowlanych.  Zgodnie  z  treścią  wykazu  robót  budowlanych  budynek 

internatu  garnizonowego  w  wyniku  prac  został  przebudowany  na  budynek  mieszkalny 

wielorodzinny  z  uwzględnieniem  likwidacji  barier  architektonicznych  i  przystosowaniem 

budynku  do  funkcji  rehabilitacyjno-rekreacyjnej.  Budynek  mieszkalny  jest  w  rozumieniu 

przepisów  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie klasyfikowany 

oddzielnie  od  budynków  użyteczności  publicznej.  Przedmiotowa  inwestycja  polegała  zatem 

na  przebudowie  budynku  zamieszkania  zbiorowego  na  budynek 

mieszkalny,  co  nie  może 

stanowić  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  polegającego  na  budowie  lub 

przebudowie  obiektu  użyteczności  publicznej.  Powyższe  wynika  również  z  treści  referencji 

oraz Sprawozdania Zarządu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W  ocenie  O

dwołującej  również  pomocnicze  zastosowanie  w  przedmiotowej  sprawie 

rozporz

ądzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  1999  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji 

Obiektów  Budowlanych  (PKOB)  (Dz.  U.  Nr  112,  poz.  1316  z  późn,  zm.)  przemawia  za 

niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę wybranego. 

Zgodnie  z  t

reścią  załącznika  nr  5  do  ww.  rozporządzenia,  w  przypadku  obiektów 

budowlanych  użytkowanych  lub  przeznaczonych  do  wielu  celów  (np.  budynek  mieszkalny 

będący  jednocześnie  hotelem  i  biurem)  klasyfikuje  się  je  w  jednej  pozycji,  zgodnie  z  ich 

głównym użytkowaniem. Stosunek powierzchni mieszkalnej do niemieszkalnej w inwestycji z 

wykazu  robót  budowlanych  wskazuje  na  budynek  mieszkalny  (69  mieszkań  o  łącznej 

powierzchni  użytkowej  2.486,  53  m

oraz  lokale użytkowe  w  piwnicy  o  łącznej  powierzchni 

493 m

Odwołujący  podkreślał  też,  że  warunek  udziału  w  postępowaniu  winien  być 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwić ocenę możliwości jego wykonania 

przez  potencjalnego  wykonawcę.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  rozbudowy 

budynku  użyteczności  publicznej,  działającego  całodobowo.  Szpitale  są  traktowane  jako 

obiekty  użyteczności  publicznej.  Przebudowa  budynku  internatu  i  jego  adaptacja  na  obiekt 

mieszkalny nie może więc zostać uznana za odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  5  stycznia  2021  r.  przystąpili  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawcy  A.  W.  oraz  J.  W.  -  wspólnicy  spółki  cywilnej  Firma  Handlowo-

Usługowa ARKO-ROL s.c. z siedzibą w Olsztynie, dalej również „Przystępujący”, wnosząc o 

odrzuc

enie, a jeżeli nie będzie to możliwe, o oddalenie odwołania w całości i przedkładając w 

dniu 27 stycznia 2021 r. pismo procesowe. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  27  stycznia  2021  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 


wnosząc o oddalenie odwołania w całości.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na oddalenie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ofert  wykonawców,  informacji 

Zamawiającego  o wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę 

stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu,  piśmie  procesowym  Przystępującego,  odpowiedzi  na 

odwołanie,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  wyrażone  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w dniu  29  stycznia 

2021 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem 

przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania. Chybiony był 

wniosek 

Przystępującego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

z  uwagi  na  brak  stosownego  umocowania  do  jego  złożenia.  W  pierwszej  kolejności 

należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020)  do 

postępowań  odwoławczych,  o  których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych  po  dniu  31 

grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2019). 

Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  wydając  wyrok  w 

postępowaniu odwoławczym, wszczętym na skutek odwołania wniesionego w dniu 2 stycznia 

2021  r.,  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 

publicznych,  dalej 

„ustawa  nPzp”.  Dlatego  nieuprawnione  jest  powoływanie  się 

Przystępującego na art. 189 ust. 2 pkt ustawy Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  załączył  do 

odwołania pełnomocnictwo z dnia 2 stycznia 2021 r. udzielone p. Ł. M., p. Ł. P. przez p. T. 

R.

,  działającego  w  imieniu  Przedsiębiorstwo  Budowlane  WITKA  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie  do  reprezentowania  w  postępowaniu 


odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym postępowania pn. „Rozbudowa 

Bazy  Rehabilitacyjnej,  która  umożliwi  pobyt  dzieci  z  opiekunami,  o  zagospodarowanie 

poddasza

”.  Jednocześnie  zakres  pełnomocnictwa  został  doprecyzowany  w  następujący 

sposób:  „Niniejsze  pełnomocnictwo  obejmuje  prawo  do  dokonywania  wszelkich  czynności 

niezbędnych  do  reprezentowania,  w  szczególności  umocowanie  do:  podpisywania  i 

wnoszenia  oraz  podpisywania  i  składania  dokumentów  i  oświadczeń,  w  tym  do 

poświadczania  wszystkich  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem,      składania  i 

przyjmowania  oświadczeń  i  zawiadomień  oraz  innych  dokumentów  i  informacji  w  imieniu 

odwołującego, reprezentowania w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w 

postępowaniu  przed  wszelkimi  organami  administracji  oraz  sądami.  Ponadto  mocodawca 

ustalił,  że:  „Pełnomocnictwo  upoważnia  także  w  szczególności,  ale  nie  wyłącznie  do: 

zgłaszania  opozycji  wobec  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przez  innego 

wykonawcę  oraz  dokonywania  wszelkich  innych,  niezbędnych  czynności  faktycznych  i 

prawnych wg samod

zielnego uznania pełnomocnika.” 

Izba  stoi  na  stanowisku,  że  pełnomocnictwo  jest  oświadczeniem  woli  podlegającym 

wykładni,  która  ma  zmierzać  do  ustalenia  rzeczywistej  woli  mocodawcy.  Nie  uzasadnia  to 

jednak  twierdzenia  o  istnieniu  podstawy  prawnej  do 

odrzucenia  odwołania.  W  przypadku 

złożenia  nieprawidłowego  pełnomocnictwa  należy  go  traktować  jako  uchybienie  formalne, 

które może zostać usunięte w następstwie wezwania skierowanego do odwołującego przez 

Prezesa Izby (art. 518 ust. 1-3 ustawy nPzp)

, bądź przez skład orzekający (§ 13 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania 

przy rozpoznawaniu o

dwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453). 

Natomiast skutkiem nieuzupełnienia wspomnianego braku formalnego jest zwrot odwołania, 

nie  za

ś  jego  odrzucenie,  co wynika z  art.  519  ustawy  nPzp.  Ponadto,  skład  orzekający  nie 

ma  wątpliwości,  że  pełnomocnictwo  udzielone  osobie,  która  wniosła  odwołanie,  uprawnia 

pełnomocnika  do  tej  czynności.  Wskazanie  w  treści  pełnomocnictwa  uprawnienia  do 

reprezentowania strony przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej odwołania od 

konkretnej  czynności  wymienionego  zamawiającego  w  konkretnym  postępowaniu,  bez 

wątpienia  obejmuje  także  prawo  do  sporządzenia  i  wniesienia  odwołania.  Z  uwagi  na 

powyższe Izba oddaliła wniosek Przystępującego o odrzucenie odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  505  ust.  1 

ustawy nPzp

, co uprawniało go do złożenia odwołania.  


Izba  uznała,  że  odwołanie  zasługuje  na  oddalenie.  Istota  sporu  sprowadzała  się  do 

ustalenia  czy  wskazana  w  wykazie  Przystępującego  robota  budowlana  spełnia  warunek 

udziału w postępowaniu określony w SIWZ.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał  braku  podstaw  wykluczenia.  Zgodnie  zaś  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  ofertę 

wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą.  Wskazać  także  należy,  iż  jak  stanowi 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli  wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa  w 

art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt  5.1.3.  SIWZ  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

mogli 

ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  wykażą  spełnianie  warunków  dotyczących  zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 

wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli jedną 

robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  lub  rozbudowie  obiektu 

budowlanego  kubaturowego  użyteczności  publicznej  odpowiadającego  przedmiotowi 

zamówienia,  obejmującą  swoim  zakresem  branże  konstrukcyjno-budowlaną,  sanitarną, 

elektryczną,  o  wartości  nie  mniejszej  niż:  8  000  000,00zł  brutto  (  słownie:  osiem  milionów 

złotych). Wartości  podane  w  dokumentach  potwierdzających  spełnienie  warunku,  o  których 

mowa  powyżej  w  walutach  innych  niż  PLN,  wykonawca  przeliczy  wg  średniego  kursu 

Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. Wykonawca nie 

może  sumować  zakresu  i  wartości  kilku  obiektów  budowlanych,  (realizowanych  w  ramach 

oddzielnych  robót  budowlanych)  dla  uzyskania  wymaganych  zakresów  robót  i  wartości 

porównywalnych.  W  niniejszym  SIWZ  definicje  budowy,  przebudowy  lub  remontu  należy 

rozumieć  zgodnie  z  definicjami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.U. 

2020 poz. 1333). 

Przystępujący  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp 

przedłożył wykaz robót, gdzie wskazał inwestycję pn. „Przebudowa internatu garnizonowego 

na budynek mieszkalny wielorodzinny z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych i 


przystosowaniem  piwnicy  budynku  do  funkcji  rehabilitacyjno-

rekreacyjnej”.  W  wykazie 

wskazano, że zakres prac obejmował kompleksowy remont oraz rozbudowę budynku wraz z 

wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  instalacji  sanitarnych  oraz  elektrycznych,  wykonanie 

instalacji  fotowoltaicznej,  przebudowę  konstrukcji  budynku  pod  dwa  szyby  windowe  wraz  z 

dostawą  dźwigów  i  dobudowę  plonów  balkonowych.  Do  wykazu  zostały  dołączone 

refere

ncje,  z  których  wynika,  że  Przystępujący  zrealizował  przebudowę  budynku  internatu 

garnizonowego  na  budynek  mieszkalny  wielorod

zinny  z  uwzględnieniem  likwidacji  barier 

architektonicznych  i  przystosowaniem  piwnicy  budynku  do  funkcji  rehabilitacyjno-

rekreacyjnego przy ul. Leśnej 2 w Olsztynie - przebudowa na cele mieszkalne w tym 69 lokali 

mieszkalnych,  4  użytkowe.  Kubatura  budynku  —  14  806  m

,  powierzchnia  użytkowa  3962 

m

,  powierzchnia  zabudowy  882  m

.  Zakres  prac  obejmował  kompleksowy  remont  oraz 

rozbudowę  budynku  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  instalacji  sanitarnych 

(wod.-kan.  c.o.,  wentylacja  grawitacyjna  i  hybryd

owa)  oraz  elektrycznych.  Oprócz  tego 

została wykonana instalacja fotowoltaiczna, przebudowa konstrukcji budynku pod dwa szyby 

windowe wraz z montażem dźwigów oraz dobudowa pionów balkonowych. 

Dalej,  Zamawiający  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  złożenia 

prawidłowych  referencji,  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W 

odpowiedzi na powyższe Przystępujący 29 grudnia 2020 r. przedłożył referencje z wyraźnym 

wskazaniem,  iż  prace  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i 

prawidłowo  ukończone.  Jednocześnie,  samodzielnie  uzupełnił  złożony  wcześniej  wykaz 

robót  o  dodatkową  inwestycję  polegającą  na  budowie  Centrum-Handlowego  „Wesoła”  w 

Bolesławcu  wraz  z  dowodem  określającym,  że  roboty  budowlane  zostały  wykonane 

należycie,  w  szczególności  zawierającym  informację  o  tym,  że  roboty  zostały  wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

Odwołujący podnosił, że inwestycja wskazana w wykazie na wezwanie z art. 26 ust. 2 

ustawy Pzp nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu, ponieważ odnosi się 

do  budynku  zamieszkania  zbiorowego,  a  nie  budynku  użyteczności  publicznej.  W  ocenie 

Odwołującego  nie  ma  znaczenia,  że  w  budynku  znajdują  się  również  lokale  usługowe. 

Budynki  klasyfikuje  się  bowiem  zgodnie  z  ich  głównym  użytkowaniem,  a  w  tym  wypadku 

przewagę mają lokalne mieszkalne. Ponadto według Odwołującego przedmiotem umowy jest 

budowa  budynku  użyteczności  publicznej  działającego  całodobowo.  Tym  samym  brak 

podstaw  do  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  bez  uprzedniego  wezwania  do 

uzupełnienia wykazu o robotę budowlaną odpowiadającą wymogom określonym w SIWZ. 

Izba 

w  pierwszej  kolejności  stwierdziła,  że w  niniejszym  postępowaniu Zamawiający 

nie  zdefiniował,  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „obiekt  budowlany  kubaturowy 

użyteczności  publicznej”.  Nie  wskazał  także  w  dokumentacji  postępowania  na  powoływane 


przez Odwołującego przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  z  2019,  poz.  1065 

ze  zm.).  Dlatego  też  nieuprawnionym  byłoby  powoływanie  się 

wprost  na  postanowienia  wynikające  z  tego  rozporządzenia,  albowiem  takie  działanie 

zmierzałoby do doprecyzowywania warunków udziału w postępowaniu z ograniczeniem tylko 

do  pewnych  kategorii  obiekt

ów po terminie składania ofert. Równocześnie należy wskazać, 

iż  zgodnie  z  §2  ww.  rozporządzenia  powoływane  przez  Odwołującego  przepisy 

rozporządzenia  stosuje  się  przy  projektowaniu,  budowie  i  przebudowie  oraz  przy  zmianie 

sposobu  użytkowania  budynków  oraz  budowli  nadziemnych  i  podziemnych  spełniających 

funkcje  użytkowe  budynków,  a  także  do  związanych  z  nimi  urządzeń  budowlanych,  z 

zastrzeżeniem §  135  ust.  10 oraz §  207  ust.  2.  Tym  samym,  nie rozstrzygając czy  budynki 

zamieszkania  zbiorowego  są  budynkami  użyteczności  publicznej,  czy  nie,  na  gruncie  tego 

rozporządzenia nie można wyłączyć w niniejszej sprawie z kategorii budynków użyteczności 

publicznej, przykładowo internatu przeznaczonego także na potrzeby oświaty.   

Nadto, 

Zamawiający nie wymagał, jak słusznie podnosił Zamawiający, aby w wyniku 

dla  przykładu  przebudowy  powstał  budynek  użyteczności  publicznej,  ale  aby  taki  budynek 

po

legał  na  przebudowie.  Zamawiający  nie  sprecyzował  również  w  SIWZ  jaka  część 

budowanego, przebudowanego lub rozbudowanego obiektu musi być przeznaczona na cele 

użyteczności  publicznej,  nie  wyjaśnił  również  jak  rozumieć  sformułowanie  „odpowiadający 

przedmiotowi  zamówienia”.  W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  Zamawiający 

praw

idłowo ocenił spełnienie przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu. 

Odnosząc  się  do  podnoszonego  przez  Odwołującego  podczas  rozprawy  zarzutu 

niewykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie samouzupełnionego 

wykazu  przez  Przys

tępującego,  Izba  wskazuje,  że  nie  może  być  ono  wzięte  pod  uwagę. 

Zgodnie  z  art.  555  ustawy  nPzp  Izba  ni

e  może  rozpoznawać  zarzutów  niezawartych  w 

odwołaniu.  Brak  kwestionowania  w  odwołaniu  samouzupełnionej  roboty  budowlanej 

spowodował, że nie stała się ona przedmiotem rozpoznania przez Izbę. Okoliczności, które 

Odwołujący  przedstawił  w  trakcie  rozprawy,  a  które  nie  zostały  wyartykułowane  w  treści 

odwołania, nie mogą stać się podstawą odwołania. 

Reasumując, Izba uznała, że nie doszło do naruszenia przepisów wskazanych przez 

Odwołującego w odwołaniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na podstawie art. 573 i art. 574 ustawy nPzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 8 rozporządzenia 

P

rezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów 


kosztów  postępowania odwoławczego,  ich  rozliczania oraz  wysokości  i  sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  2437). Izba  zaliczyła  do  kosztów  postępowania 

wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  10  000,00  zł.  Izba  nie  zasądziła  od 

Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty  3 600,00  zł  tytułem  kosztów  zastępstwa 

procesowego.  

Jak  wynika  z  §5  pkt  2  lit.  b)  ww.  rozporządzenia  warunkiem  zasądzenia  od 

odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów wynagrodzenia pełnomocnika było złożenie 

do akt sprawy rachunków. Izba nie uwzględniła kosztów zastępstwa procesowego po stronie 

zamawiającego,  ponieważ  nie  przedłożył  on  rachunku,  jako  dowodu  poniesienia  kosztu  w 

myśl  §5  pkt  2  lit.  b)  ww.  rozporządzenia,  które  wymaga  rachunków  przedłożonych  do  akt 

sprawy.  Złożona faktura  VAT nie  jest fakturą w rozumieniu prawa,  ponieważ  zgodnie z  art. 

106e  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  2020  poz.  106)  faktura  VAT  winna 

zawier

ać m.in.  wartość dostarczonych towarów  lub  wykonanych usług,  objętych transakcją, 

bez  kwoty  podatku  (wartość  sprzedaży  netto)  oraz  stawkę  podatku.  Skoro  przedłożona 

faktura  VAT  nie  zwiera  powyższych  elementów  to  nie  stanowi  wymaganego  rachunku  (w 

niniejszy

m  przypadku  faktury  VAT).  Dlatego  tez  Izba  uznała,  że  wymagany  rachunek  nie 

został  złożony,  a  w  konsekwencji  wskazane  wynagrodzenie  pełnomocnika  Zamawiającego 

nie mogło zostać zasądzone.  

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel