KIO 2128/20, KIO 2137/20, KIO 2145/20, KIO 2146/20, KIO 2148/20, KIO 2152/20 WYROK dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 12 lutego 2021

Sygn.  akt:  KIO  2128/20,  KIO  2137/20,  KIO  2145/20,  KIO  2146/20,  KIO  2148/20,  

KIO 2152/20 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Członkowie:   

Aleksandra Patyk 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2020 r., 7 grudnia 2020 r., 16 grudnia 2020 

r.,  4  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej: 

A)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Polsuper  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (sygn. akt KIO 2128/20), 

B)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  AG-Complex  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (sygn. akt KIO 2137/20), 

C)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  Remondis  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (sygn. akt KIO 2145/20), 

D)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  Partner  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (sygn. akt KIO 2146/20), 

E)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  SUEZ  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (sygn. akt KIO 2148/20), 

F)  w  dniu  31  sierpnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  W.  B.,  prowadzącego  w  Warszawie 

działalność gospodarczą pod nazwą Byś, W. B. (sygn. akt KIO 2152/20) 

postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Oczyszczania 

Miasta 

z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy Fagus 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowań  odwoławczych  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO 

2128/20, KIO 2137/20, KIO 2146/20 

po stronie odwołującego, 


przy  udziale  wykonawcy  D.  A., 

prowadzącego  w  Warszawie  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Partner,  D.  A.,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowań  odwoławczych  w 

sprawach  o  sygn.  akt  KIO  2137/20,  KIO  2145/20,  KIO  2148/20,  KIO  2152/20  po  stronie 

odwołującego, 

przy  udziale  wykonawcy  Remondis 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. 

akt  KIO  2128/20,  KIO  2137/20,  KIO  2146/20,  KIO  2148/20,  KIO  2152/20  po  stronie 

odwołującego, 

przy  udziale  wykonawcy 

Polsuper  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. 

akt  KIO  2137/20,  KIO  2145/20,  KIO  2146/20,  KIO  2148/20,  KIO  2152/20  po  stronie 

odwołującego, 

orzeka: 

umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2128/20  w  części 

dotyczącej zarzutów nr I.3 oraz I.7 odwołania, 

uwzględnia  częściowo  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2128/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  SIWZ  przez  wykreślenie  w  rozdziale  XII 

SIWZ postanowień wskazujących na ograniczenia procentowe cen jednostkowych 

oraz  ograniczenia  procentowe  łącznej  wartości  prac  w  ramach  oczyszczania 

letniego (sprzątanie, zmywanie), a także wykreślenie analogicznych procentowych 

ograniczeń z kosztorysów stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2128/20, 

umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2145/20  w  części 

dotyczącej zarzutów opisanych w pkt III.1 c i III.1.d odwołania, 

uwzględnia  częściowo  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2145/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  postanowień  SIWZ  przez  wykreślenie  w 

rozdziale  XII  SIWZ  postanowień  wskazujących  na  ograniczenia  procentowe  cen 

jednostkowych  oraz  ograniczenia  procentowe  łącznej  wartości  prac  w  ramach 

oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie),  a także wykreślenie analogicznych 

procentowych ogr

aniczeń z kosztorysów stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2145/20, 

umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2146/20  w  części 

dotyczącej zarzutów opisanych w pkt I.1.b odwołania, 


uwzględnia  częściowo  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2146/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  postanowień  SIWZ  przez  wykreślenie  w 

rozdziale  XII  SIWZ  postanowień  wskazujących  na  ograniczenia  procentowe  cen 

jednostkowych  oraz  ogranicze

nia  procentowe  łącznej  wartości  prac  w  ramach 

oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie),  a także wykreślenie analogicznych 

procentowych ograniczeń z kosztorysów stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2146/20, 

uwzględnia  częściowo  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2148/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  postanowień  SIWZ  przez  wykreślenie  w 

rozdziale  XII  SIWZ  postanowień  wskazujących  na  ograniczenia  procentowe  cen 

jednostkowych 

oraz  ograniczenia  procentowe  łącznej  wartości  prac  w  ramach 

oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie),  a także wykreślenie analogicznych 

procentowych ograniczeń z kosztorysów stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2148/20, 

umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2152/20  w  części 

dotyczącej zarzutów opisanych w pkt 4) odwołania, 

uwzględnia  częściowo  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2152/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  postanowień  SIWZ  przez  wykreślenie  w 

rozdziale  XII  SIWZ  postanowień  wskazujących  na  ograniczenia  procentowe  cen 

jednostkowych  oraz  ograniczenia  procentowe  łącznej  wartości  prac  w  ramach 

oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie),  a także wykreślenie analogicznych 

procentowych ograniczeń z kosztorysów stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2152/20, 

15.  k

osztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2128/20  obciąża  wykonawcę 

Polsuper 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w części 7/8 oraz 

Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie 

w części 1/8 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Polsuper  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  Polsuper  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 2.325 zł 00 gr (słownie: dwóch tysięcy 

trzystu dwudziestu pięciu złotych zero groszy), 

kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2137/20  obciąża  wykonawcę  AG-

Complex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w części 1/2 oraz 


Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie 

w części 1/2 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę AG-

Complex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  tytułem 

wpisu 

od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  AG-Complex  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 9.300 zł 00 gr (słownie: 

dziewięciu tysięcy trzystu złotych zero groszy), 

kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2145/20  obciąża  wykonawcę 

Remondis  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  w  części  5/6 

oraz 

Miasto  Stołeczne  Warszawa,  Zarząd  Oczyszczania  Miasta  z  siedzibą  w 

Warszawie w części 1/6 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Remondis  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Remondis spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 3.100 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy 

stu 

złotych zero groszy), 

kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2146/20 obciąża wykonawcę Partner 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w  Warszawie  w 

części  5/6  oraz  Miasto  Stołeczne  Warszawa,  Zarząd  Oczyszczania  Miasta  z 

siedzibą w Warszawie w części 1/6 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Partner  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w 

Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  Partner  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie kwotę 3.100 zł 00 gr 

(słownie: trzech tysięcy stu złotych zero groszy), 

kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2148/20  obciąża wykonawcę SUEZ 

Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Warszawie  w  części  1/2  oraz 


Miasto 

Stołeczne Warszawa, Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie 

w części ½ i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

SUEZ  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  SUEZ  Polska  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 9.300 zł 00 gr (słownie: 

dziewięciu tysięcy trzystu złotych zero groszy), 

kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2152/20 obciąża wykonawcę W. B., 

prowadzącego  w  Warszawie  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Byś,  W.  B.  w 

części  2/3  oraz  Miasto  Stołeczne  Warszawa,  Zarząd  Oczyszczania  Miasta  z 

siedzibą w Warszawie w części 1/3 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawcę  W. 

B.

,  prowadzącego  w  Warszawie  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Byś, 

W. B. 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  Zarządu  Oczyszczania Miasta z 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  W.  B.,  prowadzącego  w 

Warszawie działalność gospodarczą pod nazwą Byś, W. B. kwotę 6.200 zł 00 

gr 

(słownie: sześciu tysięcy dwustu złotych zero groszy). 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 

Członkowie:   

……………………. 

…………………….. 


Sygn. 

akt: 

KIO 

KIO 

KIO 

KIO 

KIO 2152/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  s

tołeczne Warszawa,  Zarząd  Oczyszczania  Miasta  z  siedzibą  w Warszawie, 

zwane 

dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”  lub  „Pzp”,  którego  przedmiotem  jest 

„kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i 

letnim w latach 2021-2024

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 21 sierpnia 2020 r., nr 2020/S 162-393802. 

21  sierpnia  2020 

r. zamawiający zamieścił na swej stronie internetowej specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Wobec 

czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w  ww.  postępowaniu  w  dniu  31 

sierpnia 2020 r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wnieśli odwołania: 

a)  wykonawca 

Polsuper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

b)  wykonawca 

Remondis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

c)  wykonawca 

Partner  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w 

Warszawie, 

d)  wykonawca 

SUEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

e)  wykonawca W.  B.

,  prowadzący  w Warszawie działalność  gospodarczą pod  nazwą Byś, 

W. B. 

Odwołania zostały połączone zarządzeniem Prezesa KIO do łącznego rozpoznania i 

oznaczone  odpowiednio  sygn.  akt  KIO  2128/20,  sygn.  akt  KIO  2145/20,  sygn.  akt  KIO 

2146/20, sygn. akt KIO 2148/20 oraz sygn. akt KIO 2152/20. 

KIO 2128/20 

Odwołujący Polsuper wniósł odwołanie wobec następujących postanowień: 

rozdział V (Warunki udziału w postępowaniu), ust. 1 pkt 2) SIWZ oraz Sekcja III. 1.1) pkt 

2) ogłoszenia o zamówieniu, przewidujące warunek udziału w postępowaniu polegający 

na  posiadaniu  wpisu  do  rejestru 

podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w 

opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  (BDO)  prowadzonym  przez  Marszałka 

Województwa, w zakresie transportu odpadów komunalnych (minimum kod 20 03 01), 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 22 ust. 1 pkt. 2), ust. 1a i ust. 1b pkt 1) Pzp i 

art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

oraz  z  §  2  i  3  Rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  w  sprawie 

katalogu odpadów, 


przez  wadliwe  sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  który  jest  niezgodny  i 

nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  ponieważ  usługi  objęte  przedmiotem 

zamówienia  nie  powinny  być  klasyfikowane  jako  transport  niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), lecz jako wytwarzanie i transport 

odpadów z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), 

rozdział  XII  (Opis  sposobu  obliczania  ceny),  ust.  1  SIWZ  -  w  zakresie  postanowień 

wskazujących na górne limity procentowe, których nie mogą przekroczyć wartości prac 

o

ferowane  przez  wykonawcę,  tj.  wymogu,  iż  „Wartość  prac  nie  może  przekroczyć 

maksymalnego  %  łącznej  wartości  prac  CX  dla  danego  regionu",  określonego  w 

tabelach zamieszczonych pod lit. a), b) i c), oraz w zakresie wymogu, iż „Łączna wartość 

prac  w  ramach  oc

zyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie),  nie  może  przekroczyć 

maksymalnie 40% łącznej wartości prac CX dla danego regionu”, 

zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 

36  ust.  1  pkt  12  Pzp,  przez  opisanie  spos

obu  obliczenia  ceny  w  sposób  utrudniający 

uczciwą  konkurencję,  tj.  w  sposób  narzucający  wykonawcy  sztuczną  i  arbitralnie 

ustaloną przez zamawiającego metodologię kalkulacji ceny oferty, istotnie ograniczającą 

swobodę wykonawcy w kalkulowaniu ceny oferty i przez to niekorzystną dla wykonawcy, 

rozdział XII (Opis sposobu obliczania ceny), ust. 3 i 6 SIWZ  – w zakresie postanowień 

nakładających  na  wykonawcę  obowiązek  zaokrąglania  cen  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku  także  po  aukcji  elektronicznej  oraz  nakładających  obowiązek  obniżenia  po 

aukcji  elektronicznej  wszystkich  cen  jednostkowych  o  określony  przez  zamawiającego 

poziom, 

zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 

36 ust. 1 pkt 12 Pzp, przez opisanie przedmiotu zam

ówienia i sposobu obliczenia ceny w 

sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  tj.  w  sposób  narzucający  wykonawcy 

metodologię kalkulacji ceny oferty, która jest niekorzystna dla wykonawcy, 

rozdział  XIII  (Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze 

oferty),  ust.  2  SIWZ  - 

w  zakresie  wagi,  punktacji  i  sposobu  oceny  według  wzoru, 

przewidzianych  dla  kryteriów  odnoszących  się  do  aspektu  środowiskowego  i 

dotyczących zamiatarek oraz pługoposypywarek (pozycje 2a i 2c), 

zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 4 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 

36 ust. 1 pkt 13 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, 

przez określenie kryterium oceny ofert w 

zakresie  aspektu  środowiskowego  w  sposób  nieproporcjonalny  i  utrudniający  uczciwą 

konkurencję z uwagi na nieuzasadnioną, zróżnicowaną ocenę i punktację w odniesieniu 

do tożsamych kryteriów oceny ofert dotyczących zamiatarek i pługoposypywarek, która 

prowadzi  do  istotnej  i  niczym  nieuzasadnionej  dysproporcji  w  punktacji  oraz 

uniemożliwia rzeczywistą porównywalność ofert pod katem ochrony środowiska, 


§  2  ust.  3  Wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  -  w  zakresie  uprawniającym 

z

amawiającego  do  zlecenia  wykonawcy  prac  poza  przewidzianymi  terminami 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac zimowego i letniego oczyszczania w przypadku 

zmiany warunków atmosferycznych, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę z 24 

lub 48 godzinnym wyprzedzeniem, 

zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  Pzp,  art.  36  ust.  1  pkt  4  Pzp 

oraz  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez 

brak  jednoznacznego  i  konkretnego  określenia  terminu 

realizacji  zamówienia  oraz  udzielenie  zamawiającemu  niczym  nieograniczonego 

uprawnienia  do  dowolnego  skrócenia  lub  przedłużenia  terminu  świadczenia  usługi,  co 

uniemożliwia wykonawcy starannie i racjonalnie przygotować oraz wycenić ofertę, 

a także naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 144 ust. 1 Pzp i art. 140 ust. 1 Pzp, 

przez  udzielenie  z

amawiającemu  uprawnienia  do  jednostronnej  zmiany  istotnego 

elementu  przedmiotu  umowy,  tj.  terminu  wykonania  z

amówienia,  a  przez  to  również 

wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy,  co  stanowi  naruszenie  przepisów  zakazujących 

zmian  postanowień  zawartej  umowy  oraz  nakazujących,  aby  zakres  świadczenia 

wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

§  7  ust.  4  i  5  Wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ),  przewidujących  prawo 

z

amawiającego  do  naliczenia  wykonawcy  kar  umownych  za  brak  sygnału  satelitarnego 

systemu  lokalizacji  i  kontroli  pracy  GPS  z  jednostek  sprzętowych  oraz  w  przypadku 

przer

wy w przekazie wymaganych informacji GPS z każdej jednostki sprzętowej, 

zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  2  Pzp;  art.  7  ust.  1  Pzp  oraz  art.  14 

Pzp  i  art.  139  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  353

kc  i  art.  473  §  1  kc,  poprzez  nałożenie  na 

wykonawcę  odpowiedzialności  za  okoliczności,  które  są  od  niego  niezależne,  i  na  które 

nie  ma  wpływu,  co  stanowi  naruszenie  zasady  równowagi  kontraktowej  stron  i  zasady 

uczciwej  konkurencji  oraz  nie  pozwala  wykonawcy  na  skalkulowanie  w  cenie  ofertowej 

związanego z tym ryzyka, 

Część  II  ust.  6  załącznika  nr  1  do  Wzoru  umowy:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  do 

dokonywania  oceny  stanu  jezdni  pod  kątem  występowania  zjawisk  atmosferycznych 

powodujących  powstanie  śliskości  zimowej  na  jezdniach  ulic  i  przekazywania 

niezwłocznie Zamawiającemu informacji za pośrednictwem Platformy Spedio lub/ i e-mail 

o  powyższym  fakcie w  celu  podjęcia  działań  zmierzających  do  zabezpieczenia/likwidacji 

zagrożeń w ruchu kołowym", 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 14 

Pzp  i  art.  139  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  353

  kc, 

przez  niejednoznaczne  i  ogólnikowe 

opisanie  zobowiązania  do  świadczenia  tzw.  usługi  patrolowania  oraz  poprzez 

nieprzewidzenie  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  za  świadczenie  tej  usługi,  mimo  że 

świadczenie  usługi  patrolowania  wiąże  się  z  ponoszeniem  przez  wykonawcę  istotnych 


kosztów,  co  prowadzi  do  naruszenia  równowagi  między  stronami  umowy  i  zasady 

uczciwej  konkurencji,  jak  również  uniemożliwia  wykonawcy  starannie  i  racjonalnie 

przygotować oraz wycenić ofertę, 

Część  III  ust.  1  pkt  2)  załącznika  nr  1  do  Wzoru  umowy  -  w  zakresie  wprowadzającym 

wymóg  aby  podwozia  zamiatarek  samojezdnych  kompaktowych  spełniały  normę  emisji 

spalin EURO 6, 

zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  1,  2  i  4  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp, 

poprzez  określenie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  ograniczający  konkurencję  i 

wprowadzenie  do  wzoru  umowy  nadmiernych,  nieproporcjonalnych  do  przedmiotu 

zamówienia  i  zbędnych  z  punktu  widzenia  realizacji  zamówienia  wymogów  w  zakresie 

spełniania  przez  podwozia  zamiatarek  normy  emisji  spalin  EURO  6,  w  sytuacji  gdy  dla 

podwozi pługoposypywarek i zmywarek wystarczające jest spełnienie normy emisji spalin 

EURO 5, 

Część III ust. 1 pkt 6) załącznika nr 3 do Wzoru umowy: „Zamawiający przy realizacji prac 

wymienionych  w  części  II  ust.  1,  3  nie  dopuszcza  sprzętu  w  postaci  zamiatarek 

elewatorowych,  ciągnionych  np.  typu  BRODDWAY,  holowanych  przez  ciężarówkę.  W 

przypadku  dużego  stopnia  zabrudzenia  na  poszczególnych  trasach  na  wniosek 

Wyko

nawcy  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Zamawiającego  możliwe  jest 

odstępstwo od tej reguły”, 

zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  1,  2  i  4  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp, 

przez  określenie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  ograniczający  konkurencję  i 

wprowadzenie  do  wzoru  umowy  nieuzasadnionego,  nieproporcjonalnego  do  przedmiotu 

zamówienia  i  zbędnego  z  punktu  widzenia  realizacji  zamówienia  zakazu  stosowania 

zamiatarek elewatorowych, ciągnionych, holowanych przez ciężarówkę. 

Odwołujący Polsuper wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1.  modyfikacji 

warunku  udziału  w  postępowaniu  przewidzianego  w  rozdziale  V  (Warunki 

udziału  w  postępowaniu),  ust.  1  pkt  2)  SIWZ  oraz  Sekcji  III.1.1)  pkt  2)  ogłoszenia  o 

zamówieniu: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

posiada  wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w 

opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  (BDO)  prowadzonym  przez  Marszałka 

Województwa,  o  którym  mowa  w  art.  49  ust.  1  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o 

odpadach  (Dz.  U. 

z  2020  r.,  poz.  797  z  późn.zm.)  w  zakresie  transportu  odpadów 

komunalnych (minimum kod 20 03 01).” 

w następujący sposób: 

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 


posiada  wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w 

opako

waniach  i  gospodarujących  odpadami  (BDO)  prowadzonym  przez  Marszałka 

Województwa,  o  którym  mowa  w  art.  49  ust  1  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o 

odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w zakresie wytwarzania i transportu 

odpadów z czyszczenia uiic i placów (kod 20 03 03)", 

jak  również  analogiczną  modyfikację  dokumentu  wymaganego  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, 

usunięcia  z  rozdziału  XII  (Opis  sposobu  obliczania  ceny),  ust.  1  SIWZ,  postanowień 

zamieszczony

ch po zdaniu pierwszym, wskazujących na górne limity procentowe, których 

nie mogą przekroczyć wartości prac oferowane przez wykonawcę, 

modyfikacje  rozdziału  XII  (Opis  sposobu  obliczania  ceny),  ust.  3  SIWZ poprzez  dodanie 

drugiego  zdania:  „Postanowienie  nie  dotyczy  cen  po  aukcji  elektronicznej,  po  której 

Wykonawca sam decyduje w jaki sposób  zaokrągli cenę”, oraz usunięcie z rozdziału XII 

Opis  sposobu  obliczania  ceny),  ust.  6  SIWZ,  zdanie  ostatnie:  „Ceny  jednostkowe 

powinny  zostać  obniżone  nie  mniej  niż  o  taki  %  o  jaki  cena  oferty  po  przeprowadzonej 

aukcji elektronicznej jest niższa od ceny złożonej pierwotnie w formie pisemnej”, 

modyfikacje  wagi,  liczby  punktów  i  sposobu  oceny  według  wzoru,  przewidzianych  dla 

kryteriów  odnoszących  się  do  aspektu  środowiskowego  i  dotyczących  zamiatarek  oraz 

pługoposypywarek  (pozycje  2a  i  2c  w  rozdziale  XIII,  ust.  2  SIWZ)  poprzez  dodanie 

nowego  punktowanego  kryterium  dla  podwozi  zamiatarek  spełniających  normę  emisji 

spalin  EURO  6,  jak  również  poprzez  modyfikację  wzorów  oceny  kryteriów  w  sposób 

zapewniający równorzędność punktacji dla zamiatarek oraz pługoposypywarek, 

usunięcie  §  2  ust.  3  Wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ),  które  to  postanowienie 

uprawnia  z

amawiającego  do  zlecenia  wykonawcy  prac  poza  przewidzianymi  terminami 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac zimowego i letniego oczyszczania w przypadku 

zmiany  warunków  atmosferycznych,  o  czym  zamawiający  poinformuje  wykonawcę  z  24 

lub 48 godzinnym wyprzedzeniem, 

ewentualnie  modyfikację  tego  postanowienia  poprzez-wprowadzenie  w  nim 

maksymalnego  terminu,  np.  1  tygodnia  od  dnia  rozpoczęcia  i  zakończenia  terminów 

realizacji  prac  zimowego  i  letniego  oczyszczania  przewidzianych  w  §  2  ust.  2  Wzoru 

umowy, w którym to terminie zamawiający miałby prawo zlecić wykonawcy prące, 

usunięcie  §  7  ust  4  i  5  wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ),  które  to  postanowienia 

uprawniają  Zamawiającego  do  naliczenia  wykonawcy  kar  umownych  za  brak  sygnału 

satelitarnego systemu GPS oraz w przypadku przerwy w przekazie informacji GPS, 

7.  modyfikacj

ę w zakresie usługi tzw. patrolu, o której mowa w Części II ust. 6 załącznika nr 

1 do w

zoru umowy, poprzez wprowadzenie do kosztorysów odrębnego wynagrodzenia za 

świadczenie tej usługi (np. w formie ryczałtu albo za każdy przejechany 1 kilometr) oraz 


poprzez  określenie  ram  czasowych  realizacji  tej  usługi  (nie  dłużej  niż  do  zakończenia 

okresu zimowego i np. nie częściej niż 2 razy w tygodniu), 

modyfikację przewidzianego w Części III ust. 1 ppkt 2) załącznika nr 1 do Wzoru umowy 

wymogu, aby podwozia  z

amiatarek samojezdnych kompaktowych spełniały normę emisji 

spalin EURO 6, poprzez wprowadzenie wymogu aby podwozia zamiatarek samojezdnych 

kompaktowych spełniały normę emisji spalin EURO 5, 

9.  usuni

ęcie Części III ust. 1 pkt 6) załącznika nr 3 do Wzoru umowy, które to postanowienie 

zakazuje  stosowania  zamiatarek  elewatorowych,  ciągnionych,  holowanych  przez 

ciężarówkę. 

Odwołujący Polsuper na posiedzeniu Izby w dniu 27 listopada 2020 r. wycofał odwołanie 

w części dotyczącej zarzutów nr I.3 oraz I.7 odwołania. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. W 

trakcie rozprawy przedstawi

ł uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2128/20  po  stronie  odwołującego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  rzecz 

odwołującego  zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  Fagus  sp.  z  o.o.  i  Remondis  sp.  z  o.o. 

Wnieśli o uwzględnienie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie faktyczne i 

prawne swego stanowiska. 

KIO 2145/20 

Odwołujący Remondis zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  oraz  nieuwzględniający 

ws

zystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  oraz 

oszacowanie kosztów  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  a także w  sposób  utrudniający 

uczciwą konkurencję, w zakresie w jakim zamawiający: 

a) 

wprowadził ograniczenie zgodnie z którym: 

cena za jednostką sprzętową (posypywarkę) (CZ1,7) uczestniczącą w akcjo ALFA 0; 

cena za jednostkę sprzętową (posypywarkę) (CZ1,8) uczestniczącą w akcji GAMMA 

3.  cena za doczyszczenie (CZ1,9), po sezonie zimowym 1 km jezdni ulicy; 

nie może przekroczyć  maksymalnego określonego przez  Zamawiającego % (procentu) 

łącznej  wartości  prac  CX  dla  danego  rejonu  oraz  łączna  wartość  prac  w  ramach 


oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie), nie może przekroczyć maksymalnie 40% 

łącznej wartości prac CX dla danego rejonu, 

co  uniemożliwia  wykonawcom  zaoferowanie  cen  jednostkowych  odnoszących  się  do 

rzeczywistych kosztów realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia oraz należyte 

oszacowanie ceny oferty (rozdział XII pkt 1 SIWZ); 

b) 

przewiduje,  że  wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  zlecone  i  odebrane  przez 

Zamawiającego  prace  według  cen  jednostkowych  określonych  w  wykazie  cen 

jednostkowych  dla  danego  rejonu,  które  zostały  ukształtowane  jako  ceny  za 

wykonywanie  poszczególnych  czynności  składających  się  na  letnie  oczyszczanie  i 

zimowe  utrzymanie  oraz  wymaga  od  wykonawcy  posiadania  i  utrzymywania  stałego 

zapasu środków oraz pozostawania w gotowości do świadczenia usług przez cały okres 

obowiązywania umowy bez jednoczesnego przewidzenia jakiegokolwiek wynagrodzenia 

za pozostawanie przez wykonawcę w gotowości, co uniemożliwia oszacowanie kosztów 

realizacji  zamówienia  i  uwzględnienie  ich  w  cenie  oferty,  a  w  efekcie  powoduje,  że 

ustalone  przez  Zamawiającego  wynagrodzenie  jest  nieadekwatne  do  zakresu 

świadczenia (§5 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ); 

c) 

w  ramach  utrzymania  zimowego  wymaga  dokonywania  przez  wykonawcę  oceny  stanu 

jezdni,  pod  kątem  występowania  zjawisk  atmosferycznych  powodujących  powstanie 

śliskości  zimowej  na  jezdniach  ulic  i  przekazywania  niezwłocznie  Zamawiającemu 

informacji  o  powyższym  fakcie  w  celu  podjęcia  działań  zmierzających  do 

zabezpieczenia/likwidacji  zagrożeń  w  ruchu  kołowym  bez  jednoczesnego  określenia 

zasad  patrolowania  rejonu  przez  wykonawcę  oraz  bez  przewidzenia  odrębnego 

wynagrodzenia z tyt

ułu realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 

do  umowy,  Szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe  utrzymania 

zimowego, część II pkt 6); 

d) 

w  ramach  oczyszczania  letniego  wymaga  informowania  na  bieżąco  o  wszystkich 

zmiana

ch  dotyczących  organizacji  ruchu  (remonty,  przebudowa  jezdni  ulic,  awarie, 

rozlewiska po intensywnych opadach deszczu itp.) jakie mają miejsce w obsługiwanym 

rejonie  oraz  w  zakresie  w  jakim  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia 

wewnętrznej kontroli prawidłowego wykonania zleconych prac sprzątania i zmywania na 

trasach oczyszczania letniego bez jednoczesnego określenia zasad patrolowania rejonu 

oraz  wewnętrznej  kontroli  oraz  bez  przewidzenia  odrębnego  wynagrodzenia  z  tytułu 

realizacji tego elementu p

rzedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy, Szczegółowe 

warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe  oczyszczania  letniego,  część I  pkt  pkt  4  i 

pkt 5), 

e)  w  ramach  utrzymania  l

etniego  Zamawiający  wykluczył  możliwość  zastosowania 

zamiatarek elewatorowych

, pomimo iż spełniają one wymagania obowiązujących norm, 


a  jakość  wykonanych  nimi  prac  jest  lepsza  niż  w  przypadku  zamiatarki  kompaktowej 

(załącznik  nr  3  do  umowy,  Szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe 

oczyszczania letniego, część III pkt 6); 

f) 

w  ramach  utrzymania  zimowego  przy  użyciu  kruszywa  wymaga  stosowania  kruszywa 

przeznaczonego do uszorstnienia nawierzchni drogi, które powinno odpowiadać normie 

PN-

EN  13043:2004,  podczas  gdy  dla  osiągnięcia  celu  określonego  przez 

Zamawiającego  wystarczającym  jest  stosowanie  piasku  (załącznik  nr  2  do  umowy, 

Szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe  utrzymania  zimowego  przy 

użyciu kruszywa, część III); 

g) 

w załączniku nr 11 do umowy określił wymaganą liczbę sprzętu do realizacji zamówienia 

(ilości  pługoposypywarek  oraz  zamiatarek)  w  sposób  nieproporcjonalny  do  zakresu 

poszczególnych rejonów; 

2.  art.  353

oraz art. 487 §2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 7, art. 14 ust. 1 Pzp, art. 29 

ust. 1 Pzp oraz art. 139 ust. 1 Pzp przez sporządzenie załącznika nr 4 do SIWZ wzoru 

umowy  w  sposób  naruszający  zasady  współżycia  społecznego  oraz  zaburzający 

wzajemność  świadczeń,  w  zakresie  w  jakim  zamawiający  nie  przewidział  żadnego 

ograniczenia kar umownych (procentowego lub kwotowego) jakie wykonawca może być 

zobowiązany zapłacić zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy. 

Odwołujący Remondis wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ i 

załączników do SIWZ oraz do wzoru umowy przez: 

1. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 

a) 

usunięcie  w  rozdziale  XII  pkt  1  ograniczenia  %  (procentowego)  cen  jednostkowych  za 

jednostką  sprzętową  (posypywarkę)  (CZ1,7)  uczestniczącą  w  akcjo  ALFA  0;  jednostkę 

sprzętową  (posypywarkę)  (CZ1,8)  uczestniczącą  w  akcji  GAMMA  0;  za  doczyszczenie 

(CZ1,9),  po  sezonie  zimowym  1  km  jezdni  ulicy  oraz  ograniczenia  %  (procentowego) 

łącznej wartość prac w ramach oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie); 

b) 

wprowadzenie  w  Kosztorysie  i  wykazie  cen  jednostkowych  dla  rejonu  oprócz  cen 

jednostkowych  za  zrealizowanie  określonych  elementów  przedmiotu  zamówienia  w 

zakresie  letniego  oczyszczania  i  zimowego  utrzymania  odrębnej  ceny  jednostkowej  za 

pozostawanie przez wykonawcę w gotowości do świadczenia usług; 

c) 

w ramach utrzymania zimowego określenie zasad patrolowania rejonu przez wykonawcę 

oraz  wprowadzenie  odrębnego  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  tego  elementu 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy, Szczegółowe warunki realizacji oraz 

standardy jakościowe utrzymania zimowego, część II pkt 6); 

d)  w  ramach  oczyszczania  letniego  - 

określenia  zasad  patrolowania  rejonu  oraz 

wewnętrznej kontroli, a także przewidzenia odrębnego wynagrodzenia z tytułu realizacji 


tego elementu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy, Szczegółowe warunki 

realizacji oraz standardy jakościowe oczyszczania letniego, część I pkt pkt 4 i pkt 5), 

oraz w konsekwencji zmian z lit. c) i d) powyżej dodanie w kryterium oceny ofert aspekt 

środowiskowy  -  K  jako  kolejnego  kryterium  -  zaoferowanie  do  realizacji  zamówienia 

pojazdu patrolującego o napędzie elektrycznym i/lub zasilanym gazem ziemnym; 

e) 

dopuszczenie  możliwości  zastosowania  zamiatarek  elewatorowych,  (załącznik  nr  3  do 

umowy,  s

zczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe  oczyszczania 

letniego, część IlI pkt 6); 

f) 

dopuszczenie  możliwości  stosowania  piasku  do  uszorstnienia  nawierzchni  drogi 

(załącznik  nr  2  do  umowy,  Szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe 

utrzymania zimowego przy użyciu kruszywa, część III); 

g) 

określenie  w  załączniku  nr  11  do  umowy  wymaganej  liczby  sprzętu  do  realizacji 

zamówienia  (ilości  pługoposypywarek  oraz  zamiatarek)  w  sposób  proporcjonalny  do 

zakresu  (obszaru)  poszczególnych  rejonów  (z  wyłączeniem  rejonu  IX  i  X),  tj.  poprzez 

przyjęcie,  że  na  jedną  jednostkę  sprzętową  przypada  w  przypadku  pługoposypywarki: 

14,5 km, a w przypadku zamiatarki: 51 km; 

wprowadzenie w §7 załącznika nr 4 do SIWZ wzoru umowy ograniczenia kar umownych 

jakie  wykonawca  może  być  zobowiązany  zapłacić  zamawiającemu  w  okresie 

obowiązywania  umowy  w  wysokości  nie  więcej  niż  30%  maksymalnego  łącznego 

wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 wzoru umowy. 

Odwo

łujący  Remondis  na  posiedzeniu  Izby  w  dniu  27  listopada  2020  r.  wycofał 

odwołanie w części dotyczącej zarzutów opisanych w pkt III.1 c i III.1.d odwołania. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie w  sprawie KIO  2145/20,  w której  wniósł  o 

oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 

swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2145/20  po  stronie  odwołującego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  rzecz 

odwołującego  zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  Polsuper  sp.  z  o.o.  oraz  Partner  D.  A. 

Wnieśli o uwzględnienie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie faktyczne i 

prawne swego stanowiska. 

KIO 2146/20 

Odwołujący Partner sp. z o.o. sp. k. zarzucił zamawiającemu: 


1.  naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 353

 KC w zw. z art. 14 

Pzp 

przez  nieuwzględniające  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ 

na  sporządzenie  oferty,  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny i 

niewyczerpujący, w zakresie w jakim zamawiający: 

a) 

przewidział cenę jednostkową posypywania/płużenia (czynności wskazane w pkt 1-6 

załącznika  1a  do  SIWZ  oraz  w  odpowiednich  kosztorysach  dla  poszczególnych 

regionów)  1  km  pasa,  bez  względu  na  liczbę  czynności  posypywania/płużenia  jakie 

są wykonywane w ramach jednej akcji, 

b)  nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za patrolowanie, gdzie SIWZ przewiduje 

kon

ieczność takiego patrolowania, 

c) 

nie  przewiduje  dodatkowego  wynagrodzenia  za  gotowość  świadczenia  usługi  w 

sezonie  zimowym,  nie  gwarantując  jednocześnie  ani  ilości  ani  częstotliwości 

zleconych  prac,  a  jednocześnie  wymagając  od  wykonawcy  utrzymania  gotowości 

świadczenia  usług  na  określonym  poziomie  w  określonym  okresie,  przez  cały  okres 

obowiązywania 

umowy 

bez 

jednoczesnego 

przewidzenia 

jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości, co uniemożliwia oszacowanie kosztów 

realizacji zamówienia i uwzględnienie ich w ofercie, co wiąże się z przerzuceniem na 

wykonawców  całości  ryzyka  gospodarczego  związanego  z  przygotowaniem  i 

utrzymaniem gotowości świadczenia usługi,  

2.  naruszenie  art.  91  ust.  2  w  zw.  z  art.  36  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez 

zastrzeżenie w pkt XII ust. 1 lit. c SIWZ, że łączna wartość prac w ramach oczyszczania 

letniego  (sprzątanie,  zmywanie)  nie  może  przekroczyć  maksymalnie  40  %  łącznej 

wartości  prac  CX  (tj.  maksymalnej  łącznej  wartości  prac)  dla  danego  rejonu,  a  także 

z

astrzeżenie: 

a) 

w kosztorysie dla rejonu I, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

b) 

w kosztorysie dla rejonu II, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

c) 

w kosztorysie dla rejonu III, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

d)  w kosztorysie dla rejonu 

IV, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

e) 

w kosztorysie dla rejonu V, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

f) 

w kosztorysie dla rejonu VI, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 


g) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  VII,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

h) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  VIII,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

i) 

w kosztory

sie dla rejonu IX, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

j) 

w kosztorysie dla rejonu X, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

k) 

w kosztorysie dla rejonu XI, że łączna wartość prac sprzątania i zmywania (suma poz. 

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

l) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  XII,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

m) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  XIII,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

n) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  XIV,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-

11) może wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac,  

o) 

w  kosztorysie  dla  rejonu  XV,  że  łączna  wartość  prac  sprzątania  i  zmywania  (suma 

poz. 10-11) mo

że wynosić max. do 40 % maksymalnej łącznej wartości prac, 

które  to  zastrzeżenia  uniemożliwiają  wykonawcy  rzetelne  oszacowanie  ceny  ofertowej  i 

skalkulowanie  cen  jednostkowych  w  ww.  pozycjach,  gdyż  wymusza  zachowanie 

przewidzianych  przez  z

amawiającego  proporcji  zamiast  uwzględnienia  rzeczywistych 

kosztów  realizacji  usługi,  a  przy  tym  przewidziane  przez  zamawiającego  proporcje  cen 

jednostkowych pozostają w całkowitym oderwaniu od realiów gospodarczych. 

3.  naruszenie art. 29 Pzp, art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp oraz art. 139 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i 

art.  5  oraz  art.  353

KC  poprzez  sporządzenie  wzoru  umowy  ramowej  w  sposób 

naruszający  zasady  współżycia  społecznego,  zaburzający  wzajemność  świadczeń  i 

niegwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, w zakresie w 

jakim: 

a) 

zmiana okresu świadczenia prac w ramach akcji letniej czy zimowej nastąpić może, 

w drodze jednostronnej decyzji 

zamawiającego (§2 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ), 

b)  z

amawiający  może sporządzić  jednostronny  protokół (§6  ust.  4 załącznika nr  4 do 

SIWZ), 

c)  z

amawiający  zastrzegł  kary  umowne  rażąco  wygórowane  i  nie  przystające  do 

charakteru  naruszeń,  odnośnie  których  je  przewidziano  (§7  załącznika  nr  4  do 

SIWZ), 

d) 

opisanie  kar  umownych  nastąpiło  w  sposób  niejednoznaczny,  w  zakresie,  w  jakim 

z

amawiający odwołuje się do „opóźnienia” w wykonaniu usług (§7 ust. 1 pkt 3), pkt 


6),  pkt  7)  oraz  ust.  2  pkt  1)  lit.  c),  oraz  ust.  6  pkt  1)  i  2)  Załącznika  nr  4  do  SIWZ 

„wzór umowy”), 

e) 

opisanie kar umownych w sposób niejednoznaczny i niedookreślony oraz w sposób 

wewnętrznie sprzeczny (§7 załącznika nr 4 do SIWZ). 

Odwołujący Partner sp. z o.o. sp. k. wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

dokonanie odpowiednich zmian SIWZ, tj.: 

a) 

Zamawiający  doprecyzuje w  załączniku nr  1a  do  SIWZ (Wykaz  cen  jednostkowych  dla 

rejonu 

oraz  kosztorysach  dla  poszczególnych  rejonów)  że  ceny  wskazane  w  pkt  1  -6 

Wykazu 

dotyczą każdorazowo jednokrotnego posypywania 1 km pasa w ramach danej 

akcji, 

b) 

Zamawiający doda w załączniku nr 1 a do SIWZ (Wykaz cen jednostkowych dla rejonu 

oraz 

kosztorysach  dla  poszczególnych  rejonów)  dodatkową  pozycję  polegającą  na 

patrolowaniu, 

c) 

Zamawiający dokona zmodyfikowania zasad wypłaty wynagrodzenia poprzez określenie, 

że  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wykonawcy  wynagrodzenia 

ry

czałtowego,  płaconego  w  okresach  miesięcznych  przez  okresy  zimowe,  przez  cały 

okres obowiązywania umowy, za gotowość świadczenia usług, w szczególności poprzez 

dodanie w załączniku nr 1a do SIWZ (Wykaz cen jednostkowych dla rejonu )  dodatkowej 

pozycji  obej

mującej  ryczałtowe  miesięczne  wynagrodzenie  za  gotowość  świadczenia 

usługi oraz zmianę §5 ust. 3 i 4 Załącznik 4 do SIWZ (Wzór umowy) na następujący: 

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  gotowość  oraz  za  zlecone  i 

odebrane  przez  Zamawiającego  prace  według  cen  jednostkowych  określonych  w 

załączniku nr 10, na zasadach określonych w załączniku nr 1, 2, 3 do umowy. 

Wykonawca  za  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  gotowość  oraz  za  prawidłowo 

wykonane  i  odebrane  prace  wystawiać  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

faktury VAT, z uwzględnieniem łącznego zakresu prac wykonanych w kilometrach, gdzie 

wskazać należy: 

a) 

Nabywcę: 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP: 525-22-48-481 

b) 

Odbiorcę i płatnika: 

Zarząd Oczyszczania Miasta Al Jerozolimskie 11/19 00-508 Warszawa 

c) 

Numer i datę zawarcia umowy 

d) Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów 

i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawcy będącego 

zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 

oraz będzie zobowiązany dostarczyć ją na 


adres: 

Zarząd  Oczyszczania  Miasta,  Al.  Jerozolimskie  11/19,  00-508  Warszawa  lub 

elektronicznie  wyłącznie  za  pośrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania 

(PEF).  Faktury  za  prace  wykonane  w  listopadzie  Wykonawca  złoży  w  siedzibie 

Zamawiającego  najpóźniej  do  10  grudnia.  W  grudniu  każdego  roku,  za  zgodą 

Zamawiającego, dopuszcza się częstsze wystawianie faktur. 

d) 

wykreślenie przez Zamawiającego pkt XII ust. 1 lit. c SIWZ dotyczącego tego, że łączna 

wartość  prac  w  ramach  oczyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie)  nie  może 

przekroczyć  maksymalnie  40  %  łącznej  wartości  prac  CX  (tj.  maksymalnej  łącznej 

wartości prac) dla danego rejonu, a także analogicznych zastrzeżeń umiejscowionych w 

kosztorysach dla poszczególnych rejonów. 

e) 

wykreślenie  §  2  ust.  3  załącznika  nr  4  do  SIWZ,  lub  wydłuży  okresy  wyprzedzenia 

zlecania  poszczególnych  akcji,  tak  aby  było  możliwe  przygotowanie  do  wykonywania 

umowy poza wskazanymi w niej terminami, 

f) 

doprecyzowanie § 6 ust.  4 załącznika nr  4 do  SIWZ poprzez  wprowadzenie procedury 

umożliwiającej  weryfikację  ustaleń  zawartych  w  takim  protokole  jednostronnym,  z 

jednoczesnym dodaniem  zapisu, 

że tak sporządzone protokoły jednostronne mogą być 

podstawą  obniżenia  wynagrodzenia,  o  ile  zostały  przekazane  wykonawcy  w  terminie 

maksymalnie 3 dni licząc od daty kontroli, 

g) 

zmianę  treści  §  7  ust.  1-10  załącznika  nr  4  do  SIWZ  poprzez  zmniejszenie  w  inny 

sposób  przewidzianych  kar  umownych,  dostosowując  ich  wielkość  do  wartości  umowy 

oraz rozmiarów negatywnych skutków sytuacji przewidzianych w tym paragrafie, 

h) 

zmianę § 7 ust. 1 pkt 2) załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że kara umowna w 

przypadkac

h  określonych  w  par.  7  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  i  b)  umowy,  gdy  wykonawca  nie 

poprawi  nieprawidłowości  to  wykonawca  nie  otrzyma  wynagrodzenia  jedynie  za  część 

trasy na której stwierdzono nieprawidłowości, 

i) 

Zamawiający doprecyzuje § 7 ust. 1 pkt 2) załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, 

że zamawiający będzie miał maksymalnie 30 min od momentu zgłoszenia zakończenia 

akcji na żądanie usunięcia nieprawidłowości, 

j) 

Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 1 pkt 4) załącznika nr 4 do SIWZ w taki sposób, aby 

kara  umow

na  naliczana  była  jedynie  za  ten  odcinek  trasy  zimowego  utrzymania,  na 

którym nie zostało posypane 90% szerokości jezdni, a nie za całą trasę, 

k) 

Zamawiający doprecyzuje § 7 ust. 1 pkt 5) załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, 

że zamawiający będzie miał maksymalnie 30 min od momentu zgłoszenia zakończenia 

akcji na żądanie usunięcia nieprawidłowości, 

l) 

Zamawiający wykreśli § 7 ust. 1 pkt 7) i 8) załącznika nr 4 do SIWZ, 

m) 

Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 1 pkt 9) załącznika nr 4 do SIWZ w taki sposób, aby 

kara  umowna  naliczana była proporcjonalnie do wielkości (masy/objętości)  środków  do 


zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej niezgodnych z wymaganiami określonymi 

w części IV ust. 1 załącznika nr 1 (w przypadku kruszywa dodatkowo załącznika nr 2 w 

części  III  ust.  1  pkt  1)  lub  do  wielkości  (masy/objętości)  środków  do  zapobiegania  i 

likwidowania  śliskości  zimowej  niezgodnych  z  wydaną  przez  Zamawiającego 

dyspozycją/technologią, 

n) 

Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 1 pkt 10) załącznika nr 4 do SIWZ w taki sposób, aby 

kara  umowna  naliczana  była  proporcjonalnie  do  stwierdzonej  różnicy  pomiędzy 

wymaganym do umowy zapasem środków do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej 

a stwierdzonym stanem rzeczywistym, 

o) 

Zamawiający usunie treść § 7 ust. 1 pkt 11) i 12) wzoru umowy, 

p) 

Zamawiający  zmieni  treść  §  7  ust.  2  pkt  1)  wzoru  umowy  w  taki  sposób,  aby  kara 

umowna naliczana była proporcjonalnie do długości trasy objętej nieprawidłowością, 

q) 

Zamawiający  zmieni  treść  §  7  ust.  6-10  w  taki  sposób,  aby  kara  umowna  nie  była 

naliczana  w  przypadku  uprzedniego  zgłoszenia  przez  wykonawcę  faktu istnienia  stanu 

niezgodnego  ze  stanem  faktycznym  opisanym  w  tych  punktach,  a  to  z  przyczyn 

obiektywnych, nieleżących po stronie wykonawcy, z jednoczesnym wskazaniem terminu 

(nie 

dłuższego niż 7 dni) na usunięcie tego stanu niezgodnego ze stanem faktycznym, 

nakazanie  Zamawiającemu  wykonania  pozostałych  czynności  faktycznych  i  prawnych, 

koniecznych do zapewnienia prawidłowości postępowania Zamawiającego w związku z 

ww. orzeczeniem, 

Odwołujący  Partner  sp.  z  o.o.  sp.  k.  na  posiedzeniu  Izby  w  dniu  27  listopada  2020  r. 

wycofał odwołanie w części dotyczącej zarzutów opisanych w pkt I.1.b odwołania. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie w  sprawie KIO  2146/20,  w której  wniósł  o 

od

dalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 

swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2146/20  po  stronie  odwołującego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  rzecz 

odwołującego  zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  Polsuper  sp.  z  o.o.,  Fagus  sp.  z  o.o.  i 

Remondis  sp.  z  o.o

.  Wnieśli  o  uwzględnienie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawili 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

KIO 2148/20 

Odwołujący Suez zarzucił zamawiającemu naruszenie: 


1)  art. 353

 i art. 5 KC, art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz art. 139 ustawy 

Pzp przez ustanowienie we w

zorze umowy (§ 5 ust. 3) oraz w formularzu oferty (zał. nr 

1) i kosztorysach ofertowych (za

ł. nr la, 1/I-1/XV) wynagrodzenia wyłącznie za zlecone i 

odebrane  przez  z

amawiającego  prace,  podczas gdy  realizacja  przedmiotu  zamówienia 

polega również na pozostawaniu wykonawcy w gotowości do realizacji zamówienia, co 

stanowi  naruszenie  zasady  równości  stron  stosunku  zobowiązaniowego,  bezwzględnie 

obowiązujących  przepisów  prawa  i  prowadzi  do  nadużycia  własnego  prawa 

podmiotowego  przez  z

amawiającego,  a  także  uniemożliwia  wykonawcy  prawidłową 

ocenę ryzyk kontraktowych a w efekcie prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej; 

2)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 KC w zw. z art. 

14 ustawy Pzp oraz art 139 ustawy Pzp przez zaniechanie ustanowienia wynagrodzenia 

ryczałtowego  za  utrzymanie  przez  wykonawcę  gotowości  do  realizacji  zamówienia,  co 

stanowi  nadużycie  pozycji  zamawiającego  jako  strony  konstruującej  stosunek  prawny  i 

wskazuje  na  przekroczenie  przez  z

amawiającego  granicy  swobody  umów  oraz 

uniemożliwia wykonawcy prawidłową ocenę ryzyk kontraktowych a w efekcie prawidłowe 

skalkulowanie ceny ofertowej; 

art. 91 ust. 2 i 2d w zw. z art. 7 ustawy Pzp przez ukształtowanie relacji elementów ceny 

za utrzymanie zimowe i letnie w sposób nieproporcjonalny do faktycznej relacji wartości 

tych  części  tj.  wskazanie,  że  wartość  prac  w  ramach  oczyszczania  letniego  nie  może 

przekroczyć 40% ceny danej części zamówienia; 

art. 7 ust. 1 Pzp przez ukształtowanie postanowień wzoru Umowy i SIWZ wskazanych w 

odwołaniu  w  sposób  naruszający  zasadę  proporcjonalności,  w  tym  w  szczególności 

przewid

zianego wynagrodzenia do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący Suez wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1)  zmiany 

§ 5 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: 

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  zlecone  i  odebrane  przez  Zamawiającego 

prace  według  cen  jednostkowych  określonych  w  załączniku  nr  10,  na  zasadach 

określonych  w  załączniku  nr  1,  2,  3  do  umowy  oraz  miesięczne  wynagrodzenie  w 

wysokości  wypłacane  w  okresie  od  15  października  do  14  kwietnia"  i  w  konsekwencji 

wprowadzenie  odpowiednich  zmian  do  Formularza  oferty,  wykazu  cen  jednostkowych  i 

kosztorysów oraz załącznikach nr 1, 2 i 3 do wzoru Umowy. 

alternatywnie: 

wprowadzenie  do  mechanizmu  płatności  za  usługę  zimowego  oczyszczania  ulic  innej 

formy  wyliczania  należności,  która  będzie  niezależna  od  ilości  zleconych  akcji  (np. 

zagwarantowanie  płatności  za  minimalną  ilość  akcji,  bez  względu  na  ich  faktyczną 

realizację lub wprowadzenie jednorazowej opłaty za przygotowanie do sezonu). 


2)  w

ykreślenie ograniczeń określonych w Rozdziale XII pkt 1 lit. a-b wraz z ograniczeniem 

wskazanym  pod  tabelami  i  analogiczne  usunięcie  ww.  ograniczeń  z  załączników  do 

SIWZ. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie w  sprawie KIO  2148/20,  w której  wniósł  o 

oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 

swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2148/20  po  stronie  odwołującego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  rzecz 

odwołującego zgłosili przystąpienie wykonawcy Polsuper sp. z o.o., Partner D. A. i Remondis 

sp. z o.o. Wnieśli o uwzględnienie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie 

faktyczne i prawne swego stanowiska. 

KIO 2152/20 

Odwołujący Byś zarzucił zamawiającemu: 

1)  art.  29  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  353

  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 

1964  r.  -  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  114

5  j.t.  ze  zm.),  dalej  „k.c.”,  przez 

dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący 

oraz  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów realizacji zamówienia, w szczególności w 

zakresie,  w  jakim  z

amawiający  przewidział,  że  wykonawcy  przysługiwać  będzie 

wynagrodzenie wyłącznie za zlecone i odebrane przez zamawiającego prace według cen 

jednostkowych  na  zasadach  określonych  w  załączniku  nr  1,  2,  3  do  umowy,  bez 

wskazywania  minimalnej  ilości  lub  częstotliwości  prac,  jakie  zamawiający  zleci 

wykonawcy  do  wykonania  (ilość  gwarantowana),  przy  jednoczesnym  wymaganiu  od 

wykonawcy, 

aby  pozostawał  przez  cały  okres  realizacji  umowy  w  gotowości  do 

świadczenia  usług  na  zasadach  określonych  w  SIWZ.  Dokonania  takiego  opisu 

przedmiotu  zamówienia  uniemożliwia  wykonawcy  prawidłowe  oszacowanie  kosztów 

realizacji zamówienia i skalkulowanie ich w cenie ofertowej i powoduje, że wynagrodzenie 

wykonawcy  będzie  nieadekwatne  do  przedmiotu  zamówienia,  czego  skutkiem  będzie 

niemożność  porównania  ofert,  jakie  złożone  zostaną  w  postępowaniu.  Taki  opis 

przedmiotu zamówienia dodatkowo przerzuca na wykonawców całość ryzyka związanego 

z  warunkami pogodowymi, jakie będą panowały w poszczególnych sezonach zimowych, 

co stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego; 


2)  art. 29 ust. 1 Pzp w  zw. z art. 7 ust. 1 Pzp oraz w  zw. z art. 68 ust. 3 ustawy  z dnia 11 

sty

cznia 2018  r. o elektromobilności  i  paliwach  alternatywnych poprzez  dokonanie opisu 

przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności 

mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający, 

dokonując  opisu  przedmiotu  zamówienia,  nie  uwzględnił  pojazdów  niezbędnych  do 

realizacji  zamówienia,  tj.  pojazdów  patrolowych  i  pojazdów  do  dowozu  brygad 

wykonujących  prace  ręcznie,  co  uniemożliwia  wykonawcy  uwzględnienie  tych  pojazdów 

przy  wyliczaniu  udziału  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem 

ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia; 

3)  art. 36 ust. 1 pkt 3 i 12 w zw. z art. 29 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Pzp przez wprowadzenie w pkt 

XII  ppkt  1  SIWZ  ograniczenia  procentowego  dla 

wartości  prac  w  ramach  oczyszczania 

letniego  (sprzątanie,  zmywanie),  co  powoduje,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  jest 

niejednoznaczny,  nie  uwzględnienia  wszystkich wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć 

wpływ  na  sporządzenie  oferty,  co  dodatkowo  uniemożliwiania  wykonawcy  prawidłowe 

skalkulowanie  ceny  ofertowej  i  w  konsekwencji  narusza  zasadę  prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  jest  niezgodnie  z  zasadami 

prop

orcjonalności  i  przejrzystości,  w  szczególności  poprzez  nieuprawnioną  i 

nieuzasadnioną ingerencję w sposób kalkulacji ceny oferty przez wykonawców; 

4)  art.  91  ust.  2  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  nieuzasadnione  obiektywnymi 

potrzebami  zamawia

jącego  oraz  nieodpowiadające  opisowi  przedmiotu  zamówienia 

zaniechanie  dopuszczenia  w  pkt  XIII  ppkt  1.2  lit.  a)  SIWZ  możliwości  zaoferowania  do 

realizacji  zamówienia  podwozi  zamiatarek  spełniających  normę  emisji  spalin  EURO  6  i 

uzyskania w związku z tym dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, co w sposób 

nieuprawniony  stawia  w  gorszej  sytuacji  wykonawców,  którzy  w  celu  realizacji  celów 

środowiskowych  zainwestowali  w  nowoczesne  rozwiązania  techniczne  w  zakresie 

zamiatarek. 

Taki  opis  przedmiotu  zamówienia  utrudnia  nadto  uczciwą  konkurencję,  prowadząc  do 

nieporównywalności  złożonych  ofert  i  braku  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  więc 

narusza także art. 7 Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1)  zagwarantowanie  wykonawcy  minimalnego  zakresu 

świadczeń, jakie będą realizowane 

przez niego w sezonie zimowym poprzez wskazanie, że minimalna liczba akcji ALFA w 

każdym sezonie zimowym wyniesienie po 15 dla każdej z Części (rejonu), ewentualnie 

poprzez: 

zmiany w SIWZ, jak następuje: 


a) 

wyodrębnienie  w  formularzu  oferty  i  kosztorysach  dla  poszczególnych  Części 

(rejonów)  odrębnej  pozycji  rozliczeniowej  -  miesięczne  wynagrodzenie  za 

pozostawanie w gotowości do świadczenia usług w ramach utrzymania zimowego (z 

wyłączeniem  doczyszczenia  tras  utrzymania  zimowego  po  zakończeniu  „sezonu 

zimowego”), 

b) zmian

y § 5 ust. 3 wzoru umowy przez nadanie następującego brzmienia: 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zlecone i odebrane przez Zamawiającego 

prace  według  cen  jednostkowych  określonych  w  załączniku  nr  10,  na  zasadach 

określonych w załączniku nr 1, 2, 3 do umowy z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej”, 

c) 

dodanie w §5, po ust. 3, ustępu 3a,w następującym brzmieniu: 

3a.  Z  uwagi  na  niemożność  oszacowania  zakresu  i  ilości  zakresu  prac 

wykonywanych  przez  wykonawcę  w  sezonie  zimowym  i  konieczność  utrzymania 

przez Wykonawcę w tym okresie niezbędnych środków i sprzętu w stałej gotowości, 

Wykonawcy,  niezależnie  od  wynagrodzenia  wyliczonego  zgodnie  z  ust.  3  powyżej, 

przysługiwać  będzie  miesięczne  wynagrodzenie  w  kwocie  ...  zł  brutto  za 

pozostawanie  w  gotowości  do  świadczenia  usług  wynikających  z  umowy  (z 

wyłączeniem  doczyszczenia  tras  utrzymania  zimowego  po  zakończeniu  sezonu 

zimowego); 

zmiany  zał.  11  do  wzoru  umowy  „Wymagana  liczba  sprzętu  do  realizacji  zamówienia” 

przez  wskazanie 

wśród  wymaganego  sprzętu  pojazdu  patrolowego  i  innego  pojazdu 

przeznaczonego  do  dowozu  na  rejon  brygad  sprzątających,  co  winno  skutkować 

stosowną modyfikacją załącznika nr 12 do wzoru umowy; 

4)  zmiany 

SIWZ  przez  usunięcie  z  pkt  XII  ppkt  1  SIWZ  następującego  zdania:  „Łączna 

wartość  prac  w  ramach  oczyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie)  nie  może 

przekroczyć maksymalnie 40% łącznej wartości prac CX dla danego rejonu” i dokonanie 

w ślad za tym stosownych korekt pozostałych zapisów SIWZ, w tym Załącznika nr 1 do 

SIWZ (Kosztorysów dla poszczególnych rejonów), 

5)  zmiany  pkt  XIII  ust.  2  SIWZ  przez  wprowadzenie  do  tabeli  w  lp.  2a  dodatkowego 

kryterium  oceny  ofert:  „lub  zaoferowanie  do  realizacji  zamówienia  podwozi  zamiatarek 

spełniających normę emisji spalin EURO6”, 

co 

skutkować  winno  stosowną  modyfikacją  wagi  poszczególnych  kryteriów  i 

wprowadzenia dodatkowego wzoru do wyliczenia punktacji. 

Odwołujący  Byś  w  trakcie  rozprawy  w  dniu  16  grudnia  2020  r.  wycofał  odwołanie  w 

części dotyczącej zarzutów opisanych w pkt 4) odwołania. 


Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie w  sprawie KIO  2152/20,  w której  wniósł  o 

oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 

swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2152/20  po  stronie  odwołującego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  rzecz 

odwołującego zgłosili przystąpienie wykonawcy Polsuper sp. z o.o., Partner D. A. i Remondis 

sp. z o.o. Wnieśli o uwzględnienie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie 

faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  protokół  postępowania,  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje SIWZ, załączniki do 

pism procesowych stron i uczestników postępowania,  jak również biorąc pod uwagę 

oświadczenia,  stanowiska  i  dokumenty  złożone  przez  strony  i  uczestników 

postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i 

zważyła, co następuje: 

Strony i uczestnicy w trakcie rozprawy 

złożyli następujące dowody (grupy dowodów): 

I. 

Pochodzące od odwołującego Remondis w sprawie KIO 2145/20: 

zestawienie  własne  w  zakresie  kosztów  świadczenia  usługi  związanej  z  utrzymaniem 

gotowości zimowej (dowód nr 1 - D1); 

zestawienie własne dotyczące ilości km przypadających na pługopiaskarkę i zamiatarkę 

(dowód nr 2 - D2); 

II. 

Pochodzące  od  odwołującego  AgComplex  w  sprawie  KIO  2137/20  rozpoznawanej 

łącznie,  na  które  powoływały  się  strony  i  uczestnicy  w  sprawach  KIO  2128/20,  KIO 

2145/20, KIO 2146/20, KIO 2148/20, KIO 2152/20: 

–  zestawienie  własne  uwzględniające  wyliczenie  kosztów  wynagrodzenia  za  gotowość 

(dowód nr 3 - D3); 

III. 

Pochodzące od odwołującego Suez w sprawie KIO 2148/20: 

–  kalkulacje  kosztów  gotowości  wraz  z  załącznikami  obejmującymi  oferty  na  niektóre 

elementy  sprzętu  (uczestnikom  postępowania  został  przekazany  odpis  bez  części 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa SUEZ) (dowód nr 8 - D8); 

– zestawienie zapisów z SIWZ dotyczących płatności za gotowość w wybranych miastach 

Polski 

(dowód nr 9 - D9); 

IV. 

Pochodzące od Zamawiającego: 


–  tabelę  nr  1  zatytułowaną  „Kompleksowe  mechaniczne  oczyszczanie  ulic  miasta 

stołecznego Warszawy w latach 2018-2020” wraz z załącznikami (dowód nr 10 - D10); 

–  tabelę  nr  2  zatytułowaną  „Kompleksowe  mechaniczne  oczyszczanie  ulic  miasta 

stołecznego Warszawy w latach 2014-2017” z załącznikami (dowód nr 11 - D11); 

–  tabelę  nr  3  zatytułowaną  „Szacunek  przyjęty  do  kalkulacji  kosztów  przez 

Zamawiającego – organizacja letniego mechanicznego oczyszczania m st. Warszawy” wraz 

z załącznikami (dowód nr 12 - D12);  

–  tabelę  nr  4  zatytułowaną  „Trend  wzrostu  cen  jednostkowych  w  ramach  letniego 

mechanicznego oczyszczania ulic m. 

st. Warszawy” (dowód nr 13 - D13);  

–  tabelę  nr  5  zatytułowaną  „Trend  wzrostu  kosztów  w  ramach  letniego  mechanicznego 

oczyszczania ulic m. st. Warszawy” (dowód nr 14 - D14); 

– tabelę nr 6 zatytułowaną „Szacunkowe koszty dodatkowych 6 cykli sprzątania w ramach 

zimowego mechanicznego oczyszczania w latach 2021-

2024” (dowód nr 15 - D15); 

–  tabelę  nr  7  zatytułowaną  „wzrost  kosztów  pozimowego  doczyszczania  ulic  m.st. 

Warszawy” (dowód nr 16 - D16);  

V. 

Pochodzące od odwołującego Partner sp. z o.o. sp. k. w sprawie KIO 2146/20: 

–  zestawienie  ilości  dni  w  poszczególnych  latach  ze  średnią  temperaturą  poniżej  0,  z 

minimalną temperaturą poniżej 0 oraz dni z opadami śniegu (dowód nr 17 - D17); 

–  zestawienie  własne  obejmujące  ilość  akcji  z  podziałem  na  akcje  alfa  0  i  gamma  0 

(dowód nr 18 - D18); 

VI. 

Pochodzące od odwołującego Byś w sprawie KIO 2152/20: 

– symulacje oparte na modyfikacji SIWZ z 25.09.2020  r. wraz z załącznikiem (dowód nr 

19 - D19); 

–  zestawienie  zatytułowane  „Koszty  minimalne  utrzymania  zimowego”  objęty  tajemnicą 

przedsiębiorstwa (odpis przekazany uczestnikom w formie zanonimizowanej) (dowód nr 20 - 

D20); 

–  zestawienie  ilości  akcji  letniego  oczyszczania  zleconych  przez  Zamawiającego  w 

sezonie zimowym 2019-2020 

na przykładzie umowy 21/18/ZM-LM/ZOM-262W z 20.03.2018 

r. 

(dowód nr 21 - D21); 

–  zestawienie  zatytułowane  „koszty  zakupu  środków  do  zapobiegania  i  likwidowania 

śliskości” wraz z ofertami objęty tajemnicą przedsiębiorstwa (odpis przekazany uczestnikom 

w formie zanonimizowanej) 

(dowód nr 22 - D22); 

–  zestawienie  czasu  dojazdu  pojazdu  do  zimowego  oczyszczania  od  otrzymania 

dyspozycji 

rozpoczęcia akcji od Zamawiającego do dojazdu w strefę (dowód nr 23 - D23); 

–  zestawienie  obejmujące  wyegzekwowane  i  naliczone  kary  umowne  z  tytułu 

ni

edostosowania się do czasu dojazdu (dowód nr 24 - D24); 

– zestawienie „łączna ilość akcji w sezonach zimowych” (dowód nr 25 - D25); 


–  zestawienie  wybranych  tras  przejazdu  pojazdów  patrolowych  i  brygadowych  oraz 

pługoposypywarek  /  zamiatarek  podczas  realizacji  usługi  letniego  bądź  zimowego 

oczyszczania dróg (dowód nr 26 - D26); 

–  fotografie  zaparkowanych  samochodów  wskazując  na  części  jezdni  wymagające 

ręcznego sprzątania przez brygadę (dowód nr 27 - D27); 

– specyfikacje z postępowań na utrzymanie dróg w różnych miastach Polski i postępowań 

Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad przewidujące wynagrodzenie za „gotowość” 

w sezonie zimowym 

(dowód nr 28 - D28); 

VII. 

Pochodzące  od  odwołującego  AgComplex  w  sprawie  KIO  2137/20  rozpoznawanej 

łącznie,  na  które  powoływały  się  strony  i  uczestnicy  w  sprawach  KIO  2128/20,  KIO 

2145/20, KIO 2146/20, KIO 2148/20, KIO 2152/20 

29 - zestawienie 

dokumentów związanych z zakupami samochodów, umowa leasingu i oferty 

oraz map

ą z wyrysem mający potwierdzać dane opisane w dowodzie nr 3 (objęty tajemnicą 

przedsiębiorstwa i odpis przekazany tylko Zamawiającemu) (dowód nr 29 - D29); 

VIII. 

Pochodzące od przystępującego Polsuper: 

zestawienie  zatytułowane  „Kalkulacja  kosztów  ryczałtu  miesięcznego  w  okresie 

zimowym 

z  podziałem  na  centra  kosztów  dla  rejonu  III”  (dowód  objęty  częściowo 

zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa) (dowód nr 30 - D30); 

– zestawienie zatytułowane „kosztorys dla rejonu III” (dowód nr 31 - D31); 

IX. 

Pochodzące od Zamawiającego: 

–  zestawienie  zatytułowane  „Potencjalny  przychód  wykonawców  –  Zamówienie  2021-

2024”  i  zestawienie  „koszty  stałe  wykonawców  na  organizacje  akcji  Zima  oraz  Letnie 

sprzątanie”  (odpis  przekazany  stronom  i  uczestnikom  z  wyłączeniem  danych  oznaczonych 

na żółto, obejmujących tajemnice przedsiębiorstw wykonawców) (dowód nr 32 - D32); 

–  zestawienie obejmujące  strukturę kosztów  w  odniesieniu do  realizacji kontraktu 2014-

(dowód nr 33 - D33); 

– mapa z przykładową trasą realizacji akcji zima (dowód nr 34 - D34); 

X. 

Pochodzące od odwołującego Partner sp. z o.o. sp. k.: 

– wydruki z systemu GPS z 10.12 (dowód nr 35 -  D35); 

XI. 

Pochodzące od Zamawiającego: 

– Fotografie zamiatarek (dowód nr 36 – D36). 

Izba

, działając na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, 

po

stanowiła umorzyć: 

a) 

postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 2128/20 w części dotyczącej zarzutów nr I.1.3 

oraz I.1.7 odwołania, 


b) 

postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 2145/20 w części dotyczącej zarzutów nr III. 1. 

c i III. 1 d odwołania, 

c) 

postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  KIO  2146/20  w  części  dotyczącej  zarzutów 

opisanych w pkt I.1.b odwołania, 

d) 

postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  KIO  2152/20  w  części  dotyczącej  zarzutów 

opisanych w pkt 4) odwołania. 

Odwołujący Polsuper, Remondis i Partner sp. z o.o. sp.k. w trakcie posiedzenia Izby 

w dniu 27 listopada 2020 r.

, zaś odwołujący Byś - w trakcie rozprawy w dniu 16 grudnia 2020 

r. 

oświadczyli, że cofają odwołania w ww. częściach. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  przywołanym  przepisie  ustawodawca  przyznał 

odwołującemu  prawo  do  cofnięcia  w  całości  środka  ochrony  prawnej.  Skoro  zatem 

wykonawca  może  cofnąć  odwołanie  w  całości,  to  na  zasadzie  wnioskowania  a  maiori  ad 

minus

,  należy  uznać,  że  odwołujący  może  zrezygnować  z  popierania  jedynie  części 

odwołania.  W  orzecznictwie  Izby  nie  jest  kwestionowana  możliwość  skutecznego  cofnięcia 

odwołania  w  części.  Odwołujący  oświadczyli,  że  nie  popierają  już  tych  zarzutów,  wobec 

powyższego  postępowania  odwoławcze  w  tych  częściach  podlegały  umorzeniu.  Dostrzec 

należy,  że  Izba  związana  jest  oświadczeniem  odwołującego  o  cofnięciu  części  odwołania, 

czego skutkiem wynikającym wprost z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp jest obowiązek umorzenia 

przez Izbę postępowania odwoławczego w zakresie wycofanych zarzutów. 

Rozstrzyganie w  przedmiocie zarzutów,  które  okazały  się niesporne  jest bezcelowe. 

Jednocześnie  jednak  informacja  o  częściowym  umorzeniu  postępowania  odwoławczego 

musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W art. 196 ust. 

4  ustawy  Pzp,  określającym  w  sposób  wyczerpujący  elementy  treści  uzasadnienia  wyroku 

wydanego  przez  Izbę  nie  ma  bowiem  żadnej  wzmianki  o  możliwości  zamieszczenia  w 

uzasadnieniu 

wyroku  jakiegokolwiek  rozstrzygnięcia.  Na  powyższe  zwrócono  uwagę  w 

uchwale  Sądu  Najwyższego  z  dnia  17  lutego  2016  r.  III  CZP  111/15.  Sąd  ten  uznał  za 

wadliwą  praktykę  Izby  orzekania  w  uzasadnieniu  wyroku  a  nie  w  jego  sentencji  o  części 

zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu.  

Co  do  konieczności  zamieszczenia  w  sentencji  wyroku  informacji  o  częściowym 

umorzeniu  postępowania  odwoławczego  podzielono  także  stanowisko  opisane  szeroko  i 

wyczerpująco w wyroku KIO z 24 września 2018 r. sygn. akt KIO 1817/18. 

1.  Za

rzuty  dotyczące  wskazanych  przez  zamawiającego  limitów  procentowych  cen 

(sygn. akt KIO 2128/20, 2145/20, 2146/20, 2148/20, 2152/20) 


Ustalono,  że  zamawiający  w  pkt  XII  SIWZ  (opis  sposobu  obliczenia  ceny)  wskazał,  co 

następuje: 

Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) ceny ofertowej brutto przeniesionej z poz. „Łącznie 

wartość prac CX*3 sezony=cena ofertowa” kolumna „Wartość brutto„ z załącznika nr 1/I – 

1/XV do SIWZ. 

Wartość  prac  nie  może  przekroczyć  maksymalnego  %  łącznej  wartości  prac  CX  dla 

danego rejonu tj.; 

a) cena za jednostkę sprzętową (posypywarkę) (CZ1,7) uczestniczącą w akcji ALFA 0 

Część/rejon 

Maksymalny % łącznej wartości prac CX 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

b) cena za jednostkę sprzętową (posypywarkę) (CZ1,8) uczestniczącą w akcji GAMMA 0. 

Część/rejon 

Maksymalny % łącznej wartości prac CX 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

e)  cena za doczyszczenie (CZ1,9), po sezonie zimowym 1 km jezdni ulicy. 

Część/rejon 

Maksymalny % łącznej wartości prac CX 


II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Łączna  wartość  prac  w  ramach  oczyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie),  nie  może 

przekr

oczyć maksymalnie 40% łącznej wartości prac CX dla danego rejonu. 

Ustalono  także,  że  w  dniu  25  września  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji  w 

rozdziale  XII  ust.  1  SIWZ 

w  ten  sposób,  że  zapis  „Łączna  wartość  prac  w  ramach 

oczyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie),  nie  może  przekroczyć  maksymalnie  40  % 

łącznej wartości prac CX dla danego rejonu” otrzymał brzmienie: 

Łączna  wartość  prac  w  ramach  oczyszczania  letniego  (sprzątanie,  zmywanie),  nie  może 

przekroczyć maksymalnie 50 % łącznej wartości prac CX dla danego rejonu.” 

Ustalono  również,  że  w  dniu  29  września  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji 

SIWZ w ten 

sposób, że

1. w rozdziale 

XII SIWZ ust. 1 skreślono pkt a), 

2. w rozdziale 

XII SIWZ ust. 1 skreślono pkt b), 

3. w rozdziale XII SIWZ ust. 1 pk

t c) otrzymał brzmienie: 

c) cena za doczyszczenie (CZ1,9), po sezonie zimowym 1 km jezdni ulicy. 

Część/rejon 

Maksymalny % łącznej wartości prac CX 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 


XIV 

XV 

Art. 36 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp stanowi, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

zawiera co najmniej opis sposobu obliczenia ceny. 

Zarzuty okazały się zasadne. 

W pierwszej kolejności podkreślenia wymagało, że oszacowanie ceny za wykonanie 

prze

dmiotu  zamówienia  jest  uprawieniem  wykonawców,  którzy  mają  w  tym  zakresie 

swobodę  kształtowania  oczekiwanego  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia, w tym również swobodę w kształtowaniu cen jednostkowych  

Skoro  jest  to  zasada,  to  zamawiający  który  decyduje  się  arbitralnie  ingerować  w 

wysoko

ść  ceny,  a  zwłaszcza,  tak  jak  w  analizowanej  sprawie,  narzucając  wzajemne 

proporcje czy limity, powinien 

udowodnić, że zabieg ten jest z jakichś względów uzasadniony 

a  także,  że  nie  spowoduje,  iż  kształtowane  w  ten  sposób  ceny  nie  będą  oderwane  od 

rzeczywistości. 

Jeśli chodzi o cel wprowadzenia kwestionowanych limitów, to zamawiający wskazał 

w  odpowiedziach  na  odwołanie  istnienie  dwóch  odrębnych  budżetów  letniego  i  zimowego 

oraz  obserwowane  przez  siebie  zjawisko  nieproporcjonalnego  wzrostu  cen  jednostkowych 

usługi letniego utrzymania dróg. Zamawiający wyjaśniał także, że jego zdaniem wykonawcy 

przerzucają koszty  zimowego  utrzymania  dróg  do  cen  jednostkowych  za  letnie  utrzymanie, 

czemu chciał zapobiec. 

Odnosząc  się  do  tak  artykułowanych  powodów  wprowadzenia  limitów  Izba 

stwierdziła, że zamawiający  w toku rozprawy popadał wielokrotnie w  sprzeczność. Z jednej 

strony 

odnosząc  się  do  zarzutów  odwołujących  dotyczących  limitów  uważał,  że 

niedopuszczalne  jest  przenoszenie 

kosztów  utrzymania  zimowego  dróg  do  cen  za  letnie 

utrzymanie.  Z  drugiej 

zaś  strony,  przy  rozpatrywaniu  zarzutów  dotyczących  braku 

ustanowienia  wynagrodzenia 

ryczałtowego  za  gotowość  do  świadczenia  usługi  utrzymania 

zimowego  wskazywał,  że  ewentualnie  niedobory  z  powodu  nieosiągnięcia  spodziewanych 

przychodów  z  tego  tytułu  wykonawcy  mogą  pokryć  z  zysku  w  ramach  letniego  utrzymania 

dróg.  Przy  omawianiu  zarzutów  dotyczących  braku  ustanowienia  wynagrodzenia 

ryczałtowego  za  gotowość  do  świadczenia  usługi  utrzymania  zimowego  zamawiający 

wielokrotnie 

wskazywał  na  argument,  że  usługa  będąca  przedmiotem  zamówienia  ma 

charakter  kompleksowy,  wieloletni  i 

co  za  tym  idzie  nieosiągnięcie  spodziewanych 

przychodów  z  utrzymania  zimowego  może  być  rekompensowane  zyskami  z  pozostałej 


części realizowanej usługi. Powyższe oznaczało, że zamawiający dopuszcza, a co najmniej 

akceptuje,  taki  mechanizm. 

W  konsekwencji  należało  stwierdzić,  że  artykułowany  przez 

zamawiającego cel wprowadzenia limitów okazał się niewiarygodny.  

Dostrzeżenia  wymagało  również,  że  zamawiający  dysponuje  uprawieniem  do 

kontroli 

poprawności  cen  jednostkowych  przy  wynagrodzeniu  kosztorysowym.  Manipulacja 

cenami  jednostkowymi 

w  oderwaniu  od  kosztów  świadczenia  usług,  może  być  bowiem 

uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  co  obliguje  za

mawiającego  do  odrzucenia oferty  na  podstawie  art. 

89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie jest więc bezbronny w sytuacji, gdy dostrzeże 

nieprawidłowości w kształtowaniu cen jednostkowych przez wykonawców.  

W  dalszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  niezależnie  od  nieprzekonującego 

wyjaśnienia  powodów  wprowadzenia  spornych  limitów,  zamawiający  nie  sprostał 

konieczności  udowodnienia  ustanowienia  limitów  na  poziomie  wskazanym  w  SIWZ  i 

konieczności wykazania, że tak ustalony poziom nie jest poziomem fikcyjnym. 

Jak  wynikało  ze  sporządzonych  przez  zamawiającego  dowodów  nr  10  i  11, 

zamawia

jący  starając  się  uzasadnić  limity  wyciągnął  średnią  wydatków  zima  i  lato  na 

utrzymanie dróg z wydatków zima i lato dla poszczególnych rejonów w  latach odpowiednio 

2020 (dowód 10) i latach 2014-2017 (dowód nr 11). Dostrzeżenia wymagało jednak, że 

na  poszczególnych  rejonach,  co  również  wynikało  z  tych  dowodów,  występowały  różne 

zależności  stosunku  wydatku  lato  i  zima.  Tymczasem  zamawiający  przewidział  składanie 

ofert 

częściowych  na  poszczególne  rejony.  Takie  rozwiązanie  oznaczało,  że  wykonawca 

może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia, z których każda stanowi de facto 

odrębny  byt.  Uśredniona  wartość  wydatku  na  utrzymanie  dróg  latem  i  zimą  dla 

poszczególnych rejonów nie potwierdzała więc prawidłowości stanowiska zamawiającego. 

Zamawiający  przedstawił  także  dowód  nr  12  -  szacunek  przyjęty  do  kalkulacji 

kosztów  przez  zamawiającego  dla  organizacji  letniego  mechanicznego  oczyszczania  m.st. 

Warszawy.  Dostrzeżenia  wymagało,  że dowód  ten  dotyczył  tylko  prognozowanych  kosztów 

letniego  oczyszczania  i 

nie  został  poparty  żadnym  materiałem  źródłowym  uzasadniającym 

wysokość prognozowanych kosztów, za wyjątkiem załączonego cennika zagospodarowania 

odpadów    z  PUK  Ciechanów  z  1 lipca  2020  r.  i  decyzji  Regionalnego  Zarządu Gospodarki 

Wodnej  z  24  kwietnia  2018  r.  o  zatwierdzeniu  taryfy  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  i 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie m.st. Warszawy, których nie można uznać za 

wystarczające i miarodajne dla kalkulacji przedstawionej przez zamawiającego. 

W  dalszej  kolejności  zamawiający  uzasadniając  swe  stanowisko  powołał  się  na 

dowód nr 33. W zestawieniu własnym, stanowiącym dowód nr 33, zamawiający przedstawił 

wartości kontraktu w poszczególnych rejonach w latach 2014-2017, wydatki zamawiającego 

w  tym  okresie  w 

poszczególnych  rejonach,  procent  realizacji  kontraktu,  wynikający  z 


porównania  wartości  kontraktu  i  wydatków,  a  także  procent  „wydatku  zima”  do  „wydatku 

lato

”.  Odnosząc  się  do  ww.  dowodu  Izba  stwierdziła,  że  być  może  podawane  przez 

zamawiającego  wartości  liczbowe  odpowiadały  rzeczywistości,  ale  zamawiający  z  wartości 

tych 

wyciągnął  zbyt  daleko  idące  wnioski.  Zdaniem  Izby  zamawiający  błędnie  utożsamił 

przedstawiane  przez  siebie  kwoty  historycznych 

kontraktów,  opartych  na  stawkach 

cenotwórczych  z  2014  r.,  oraz  stopień  wydatkowania  tych kontraktów,  z  realnymi  kosztami 

wykonawców,  jakie  ci  będą  musieli  ponieść  w  latach  2021  i  następnych,  kiedy  będą 

realizowali  zamówienie.  Zamawiający  dokonał  zestawienia  wydatków  a  nie  realnych 

kosztów,  jakie  powinny  być  przewidziane  przez  wykonawców,  przy  prawidłowej  kalkulacji 

ceny  oferty. 

Na  uwagę  zasługiwał  fakt,  że  zadaniem  wykonawców  w  2021  r.  jest  realnie 

wyceni

ć  usługę  utrzymania  dróg  o  oparciu  o  zakładane  koszty,  jakie  poniosą  świadcząc 

usługę  w  latach  2021  i  następnych.  Zamawiającemu  powinny  być  znane  faktycznie 

wycenione  koszty  realizacji  usługi  w  latach  minionych,  gdyż  był  stroną  zawartych  umów, 

jednakże informacji tych nie użył. Niezależnie od powyższego Izba stwierdziła, że z dowodu 

nr  33  wynika

ło  również,  iż  proporcja  „wydatku  zima”  do  „wydatku  lato”  w  poszczególnych 

rejonach 

różniła się od wskazywanego przez zamawiającego w SIWZ stosunku 50 % do 50 

Zdaniem  Izby  n

ieprzekonujący  okazał  się  również  złożony  przez  zamawiającego 

dowód 32. Dowód ten obejmował zestawienie własne stanowiące de facto swoistą prognozę 

zamawiającego  co  do  przychodów  wykonawców  w  trakcie  realizacji  zamówienia  w  latach 

Następnie  ten  potencjalny  przychód  wykonawców  zamawiający  zestawiał 

ponownie  ze  swymi  wydatkami. 

Dostrzeżenia  wymagało,  że  sporządzając  dowód  nr  32 

zama

wiający  uwzględnił  sześć  dodatkowych  cykli  sprzątania  w  okresie  zimowym. 

Podkreślenia wymagało, że 6 gwarantowanych cykli sprzątania w okresie zimowym zostało 

wprowadzone przez 

zamawiającego do SIWZ dopiero w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 25 

września 2020 r. Powyższe oznaczało, że zamawiający kształtując wysokość zaskarżonych 

limitów  (nawet  uwzględniając  fakt,  że  limity  te  zostały  skorygowane  również  w  modyfikacji 

SIWZ  z  września  2020  r.),  z  pewnością  nie  mógł  uwzględniać  sześciu  dodatkowych  cykli 

sprzątania  w  okresie  zimowym.  Powyższe  prowadziło  do  wniosku,  że  przedstawione  przez 

zamawiającego  obliczenia  zostały  poczynione  dopiero  na  potrzeby  postępowania 

odwoławczego, a nie na etapie kształtowania SIWZ.  

Zdaniem  Izby  omawiany  dowód  nr  32  budził  również  poważne  wątpliwości  co  do 

zawartych  tam  danych  liczbowych. 

Przykładowo  dla  rejonu  I,  w  kolumnie  5  (oczyszczanie 

letnie)  znajd

owała  się  kwota  2.545.434  zł,  mająca  stanowić  prognozowany  przychód 

wykonawcy 

za  1  sezon  za  letnie  czyszczenie.  Z  kolei  w  kolumnie  9  wskazano,  że  koszty 

wykonania  prac,  o  których  mowa  w  kolumnie  5,  wynoszą  505 228  zł.  Z  porównania  obu 

wartości  należało  wnioskować,  że zdaniem  zamawiającego  wykonawca miał  osiągnąć  zysk 


na  poziomie  80%.  Izba 

podzieliła  stanowisko  odwołującego  Remondis,  że  jest  to  poziom 

abstrakcyjny i nierealny.  

Kierując  się  powyższymi  rozważaniami  Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  wykonawców 

zasługują na uwzględnienie.  

Zarzuty  dotyczące  braku  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  „gotowość”  (sygn.  akt 

KIO 2145/20, 2146/20, 2148/20, 2152/20) 

Ustalono,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  kompleksowego  mechanicznego 

oczyszczania jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym w latach 2021-2024. 

Nie  było  sporne  między  stronami,  że  zamawiający  wymagał  od  wykonawców 

utrzymywania określonych elementów niezbędnych do realizacji zamówienia przykładowo: 

dysponowania całodobową łącznością z Zamawiającym za pośrednictwem sieci Internet, 

Platformy  Spedio,  telefonu  oraz  poczty  elektronicznej  (pkt  1,  część  II  załącznika nr  1  do 

umowy Szczegółowe warunki realizacji oraz standardy jakościowe utrzymania zimowego), 

posiadania  i  utrzymywania  stałego  zapasu  środków  do  zapobiegania  i  likwidowania 

śliskości zimowej, wystarczającego na zapewnienie ciągłości działań w sezonie zimowym 

(pkt 2, część II załącznika nr 1), 

dysponowania liczbą jednostek sprzętowych zgodnie z załącznikiem 11 do umowy (pkt 3, 

część  II  załącznika  nr  1  do  umowy  Szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy 

jakościowe  utrzymania  zimowego  oraz  pkt  1  ppkt  2)  części  III  Szczegółowe  warunki 

realizacji oraz standardy jakościowe oczyszczania letniego). 

Ustalono  ponadto, 

że  zgodnie  z  §  5  ust.  3  wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ) 

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  zlecone  i  odebrane  przez  Zamawiającego  prace 

według  cen  jednostkowych  określonych  w  załączniku  nr  10,  na  zasadach  określonych  w 

załączniku nr 1, 2, 3 do umowy. 

Ustalono również, że w załączniku nr 10 do wzoru umowy (wykaz cen jednostkowych dla 

rejonu) zamawiający przewidział ceny jednostkowe za realizację poszczególnych elementów 

przedmiotu  zamówienia  np.  za  1  km  pasa  posypywania  chlorkiem  sodu,  za  1  km  pasa 

posypywania mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia, za 1km płużenia, za zmywanie 1 

km jedni ulicy itp.  

Ustalono  również,  że  zamawiający  nie  przewidział  odrębnej  pozycji  na  wynagrodzenie 

za  utrzymywanie  przez  wykonawcę  gotowości  do  świadczenia  usług  (okoliczność 

bezsporna).  

Ustalono także, że zamawiający w dniu 25 września 2020 r. dokonał modyfikacji SIWZ w 

ten  sposób  w  załączniku  nr  1  do  umowy,  w  części  I,  dodał  zapis,  że  Wykonawca  zapewni 


środki  techniczne  wymienione  w  części  II  oraz  organizację  prac  pozwalającą  na  ich 

realizację w wymaganych normach czasowych i standardzie. Zamawiający nie wymaga aby 

personel  oraz  jednostki  sprzętowe  przeznaczone  były  jedynie  na  potrzeby  Zamawiającego. 

Wykonawca w zależności od przyjętej organizacji prac ma prawo przeznaczyć swój potencjał 

do wykonywania zadań na rzecz innych podmiotów. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  w  dniu  25  września  2020  r.  dokonał  modyfikacji 

SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 1 do umowy część III ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: 

„2)  W  przypadku  wystąpienia  odpowiednich  warunków  atmosferycznych,  sprzątanie  całej 

szerokości jezdni ulicy, wraz z powierzchniami wymienionymi w części III ust. 4 pkt 3, wg tras 

oczyszczania letniego. 

Zamawiający zleci nie mniej niż 6 akcji sprzątania, a w przypadku wystąpienia warunków 

zimowych,  zamiast  sprzątania  akcje  zapobiegania  i  likwidacji  śliskości  zimowej.  Łączna 

wartość prac gwarantowanych w każdym sezonie zimowym jest nie niższa, niż równowartość 

6 akcji sprzątania.”. 

Art. 139 ust. 

1 ustawy Pzp stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 


Odwołujący domagali się nakazania zamawiającemu wprowadzenia do SIWZ odrębnej 

pozycji formularza i kosztorysu obejmu

jącej wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do 

świadczenia usług utrzymania dróg w okresie zimowym.  

Zdaniem  Izby  n

ie  zostało  wykazane,  że  brak  odrębnej  pozycji  w  formularzu  i 

kosztorysie 

obejmującej  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  gotowość  świadczenia  usługi 

utrzymania  zimowego  stanowi  naruszenie 

wskazywanych  przez  odwołujących  przepisów 

ustawy Pzp. 

Dostrzeżenia wymagało, że wynagrodzenie kosztorysowe stanowi jeden z możliwych i 

legalnych 

sposobów  wynagradzania  wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego. W 

sytuacji,  gdy  wykonawca  w  przedstawianym  wzorze  formularza  (kosztorysu)  nie  odnajduje 

pozycji,  w  której  jego  zdaniem  powinien  kalkulować  koszty  danej  usługi,  to  ma  prawo  i 

obowiązek skalkulować te koszty w innych, przewidzianych przez zamawiającego pozycjach 

formularza ofertowego (kosztorysu).  

Przy  wyrokowaniu 

Izba  wzięła  również  od  uwagę  charakter  przedmiotowego 

zamówienia.  Usługa  będąca  przedmiotem  zamówienia  miała  charakter  kompleksowy, 

kilkuletni, obejmujący zarówno letnie jak i zimowe utrzymania dróg. Nie było zatem obaw, jak 

to  miałoby  przykładowo  miejsce  w  przypadku  gdyby  przedmiotem  zamówienia  było 

świadczenie usług wyłącznie w jednym okresie zimowym, że wskutek braku zlecanych akcji 

zimowych  wykonawca  mógłby  nie  odzyskać  kosztów  zapewnienia  gotowości  świadczenia 

usługi w okresie zimowym. W związku z powyższym nie uznano za potwierdzające zarzutów 

od

wołujących  składanych  dowodów  obejmujących  postanowienia  SIWZ  w  postępowaniach 

prowadzonych  przez  innych  zamawiających,  których  przedmiotem  było  tylko  zimowe 

utrzymanie dróg (por. częściowo dowód nr 9, dowód nr 28).  

Wzięto  również  pod  uwagę,  że  okoliczność,  iż  niektórzy  inni  zamawiający  faktycznie 

stosują  mechanizm  ryczałtowego  wynagradzania  wykonawców  za  usługę  pozostawania  w 

gotowości w okresie zimowym przy zlecaniu usługi całorocznej (por. częściowo dowód nr 9), 

nie oznacza

ło jeszcze, że mechanizm przewidziany w SIWZ jest nielegalny. 

W  dalszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  można  było  uznać  za  udowodnione  przez 

odwołujących,  że  liczba  akcji  zimowych  Alfa  i  Gamma  rzeczywiście  zlecanych  przez 

zamawiającego  różniła  się w  poszczególnych latach  a także,  że liczba  ta  zależy  wprost  od 

panujących  warunków  atmosferycznych  i  z  tego  powodu  jest  trudno  przewidywalna. 

Przykładowo w sezonie 2018/2019 zamawiający zlecił odwołującemu Byś 24 akcje alfa i 18 

akcji  gamma, 

zaś  w  sezonie  2019/2020  –  jedynie  8  akcji  alfa  i  4  akcje  gamma.  Powyższe 

wynikało  z  dowodu  nr  25  złożonego  przez  odwołującego  Byś.  Wreszcie  to,  że  warunki 

atm

osferyczne, a także liczba dni ze średnią temperaturą poniżej 0 

o

C i dni z opadami 

śniegu 

różniła się w ciągu ostatnich 10 lat wynikało z dowodu nr 17 złożonego przez odwołującego 

Partner.  Jednakże,  tak  jak  wskazano  wcześniej,  niepewność  z  tego  tytułu  jest  łagodzona 


przez  wieloletni  i  kompleksowy  charakter 

usługi,  obejmujący  też  sezony  letnie,  które  są 

bardziej przewidywalne.   

Wzięto również pod uwagę, że nie zostało wykazane przez żądnego z odwołujących, iż 

usługa  świadczona  na  rzecz  zamawiającego  jest  jedynym  źródłem  przychodów 

przedsiębiorstw  odwołujących.  W  związku  z  powyższym  należy  przyjąć,  że  wykonawcy 

posiadają  możliwość  przeznaczenia  swych  zasobów  kadrowych,  sprzętowych  i  materiałów 

do  realizacji 

usług  równolegle  świadczonych  na  rzecz  innych  zleceniodawców  z  sektora 

publicznego czy prywatnego. 

Zamawiający nigdzie w postanowieniach SIWZ nie wskazał, że 

cały  potencjał  sprzętowy  i  kadrowy  wykonawcy  musi  być  przeznaczony  wyłącznie  do 

realizacji przedmiotowego 

zamówienia. Wręcz przeciwnie, zamawiający w pkt 9 modyfikacji 

SIWZ z dnia 25 wrz

eśnia 2020 r. wyraźnie przesądził, że wykonawca może po zapewnieniu 

środków  wymaganych  przez  zamawiającego  na  potrzeby  tego  zamówienia,  kierować  w 

elastyczny 

sposób  swoje  zasoby  kadrowe,  sprzętowe  i  materiałowe  do  realizacji  innych 

przedsięwzięć.  Zamawiający  w  przywoływanej  modyfikacji  wskazał  bowiem  wyraźnie,  że 

Wykonawca  zapewni  środki  techniczne  wymienione  w  części  II  oraz  organizację  prac 

pozwalającą  na  ich  realizację  w  wymaganych  normach  czasowych  i  standardzie. 

Zamawiający nie wymaga aby personel oraz jednostki sprzętowe przeznaczone były jedynie 

na  potrzeby  Zamawiającego.  Wykonawca  w  zależności  od  przyjętej  organizacji  prac  ma 

prawo  przeznaczyć  swój  potencjał  do  wykonywania  zadań  na  rzecz  innych  podmiotów

Wobec  powyższego  nie  ulegało  wątpliwości,  że  to  do  wykonawców  należało  zapewnienie 

właściwej  organizacji  sposobu  świadczenia  usług  uwzględniającej  tę  możliwość. 

Okoliczność,  że  możliwość  wykorzystania  potencjału  do  realizacji  innych,  równolegle 

obsługiwanych  zamówień  mogła  być  uwzględniania  przez  wykonawców  wynikało  nawet  z 

dowodu nr 8 - kalkulacji 

kosztów złożonej przez odwołującego SUEZ. Na str. 2 ww. dowodu 

wykonawca 

założył,  iż  jego  pracownicy  mogą  być  wykorzystani  do  innych  zadań  i  wskazał 

nawet o jaki procent koszty z tego tytułu mogą być obniżone.  

Na marginesie należało stwierdzić, że to iż jeden z wykonawców obsługujących rejon I 

wykorzystuje sprzęt do realizacji równolegle świadczonych kontraktów nie wynikało jednak z 

dowodu  nr  34  złożonego  przez  zamawiającego.  Dowód  obejmował  jedynie  zestawienie 

własne zamawiającego obejmujące mapę rejonu I z wyrysowaną trasą pokonaną przez nie 

wiadomo jaki pojazd 

i nie wiadomo kiedy się poruszający. Dowód ten nie potwierdzał zatem 

tezy 

zamawiającego.  

Przy  wyrokowaniu 

Izba  wzięła  również  pod  uwagę  okoliczność,  że  zagrożenie  braku 

zlecania  akcji  zimowych  w  razie 

wystąpienia  łagodnych  zim  zostało  dostrzeżone  przez 

zamawiającego.  W  pkt  12  modyfikacji  SIWZ  z  dnia  25  września  2020  r.  zamawiający 

przewidział,  że  w  okresie  zimowym,  w  przypadku  wystąpienia  odpowiednich  warunków 

atmosferycznych,  będzie  zlecał  sprzątanie  całej  szerokości  jezdni  ulicy,  wg  tras 


oczyszczania  letniego. 

Dzięki  zastosowaniu  omawianego  mechanizmu  sezon  zimowy  nie 

będzie nigdy sezonem martwym dla wykonawców. Co więcej zamawiający wprowadził także 

mechanizm 

gwarancyjny  określając  gwarantowaną  liczbę  sześciu  akcji  sprzątania  lub 

zapobiegania  i  likwidacji  śliskości  zimowej.  O  tym,  iż  na  gruncie  obecnie  realizowanego 

zamówienia była już taka praktyka świadczyły dowody złożone w trakcie rozprawy. Z dowodu 

nr  21 

złożonego  przez  odwołującego  Byś  wynikało,  że  w  sezonie  zimowym  2019/2020 

zamawiający  zlecił  7  akcji  letniego  sprzątania.  Nie  ulegało  wątpliwości,  że  gwarantowanie 

przez zamawiającego 6 cykli sprzątania w ramach zimowego mechanicznego oczyszczania 

oznacza  pewien  gwarantowany  poziom  przychodu. 

Powyższe  wynikało  z  dowodu  nr  15 

złożonego przez zamawiającego, gdzie zaprezentowano potencjalne przychody z tego tytułu.  

Błędne jest przy tym stanowisko niektórych odwołujących, którzy zdawali się uważać, 

że wynagrodzenie za omawiane 6 gwarantowanych akcji sprzątania musi niejako pokrywać 

wszelkie koszty świadczenia usługi utrzymania gotowości w okresie zimowym, wynikające ze 

złożonych  przez  odwołujących  dowodów.  Jest  to  zaledwie  jeden  z  wielu  możliwych  i 

omówionych  już  wcześniej  mechanizmów,  w  jaki  sposób  te  koszty  mogą  być  ujęte  w  

formularzu  ofertowym  (kosztorysie) 

dotyczącym  wieloletniej  i  kompleksowej  usługi, 

obejmującej zarówno utrzymanie letnie jak i zimowe. Z związku z powyższym nie potwierdzał 

zarz

utów odwołujących dowód nr 19 złożony przez odwołującego Byś, w którym wykonawca 

ten prezentował właśnie takie podejście, usiłując niejako wszystkie koszty usługi utrzymania 

gotowości porównywać wyłącznie do owych gwarantowanych 6 cykli sprzątania.  

W  tej  sytuacji  nie  potwierdz

iły  zasadności  zarzutów  odwołujących  złożone  przez  nich 

dowody 

obejmujące zestawienie szacowanych przez nich kosztów świadczenia usługi, w tym 

zapewnienia  gotowości  utrzymania  zimowego  dróg  wraz  z  częścią  materiałów  źródłowych 

(por. d

owód nr 3 i nr 29 złożone przez odwołującego Ag Complex w łącznie rozpoznawanej 

sprawie KIO 2137/20, 

na które powoływali się odwołujący Remondis, przystępujący partner i 

odwołujący SUEZ, dowód nr 8 złożony przez odwołującego Suez, dowody nr 20, 22, 23, 24 

złożone przez odwołującego Byś, dowód nr 30 i 31 złożone przez przystępującego Polsuper, 

dowód  nr  18).  Z  dowodów  tych  wynikało,  że  wykonawcy  rzeczywiście  ponoszą  określone 

koszty,  w  tym  również  koszty  usługi  pozostawania  w  gotowości  utrzymania  zimowego. 

Je

dnakże,  nie  wszystkie  te  koszty  muszą  zostać  pokryte  z  wynagrodzenia  otrzymywanego 

przez 

zamawiającego, skoro wskutek możliwości użycia personelu i sprzętu oraz materiałów 

do i

nnych zadań, ponoszone są także, lub mogą być ponoszone, w związku z realizacją tych 

innych 

zamówień,  które  może  realizować  wykonawca.  Po  drugie,  nie  wszystkie  koszty  z 

zestawie

ń zostały poparte materiałem źródłowym, usprawiedliwiającym przyjęcie kosztów na 

poziomie  wskazywanym  w  kalkulacjach.  Po  trzecie, 

z  dowodów  tych  nie  wynikało,  że 

omawianych 

kosztów  wykonawcy  nie  mogą  ująć  w  pozycjach  kosztorysu,  jakie  zostały 

przewidziane  przez  zamawiającego  w  tym  postepowaniu  przy  braku  odrębnej  pozycji 


„wynagrodzenia za gotowość świadczenia utrzymania zimowego”. Taka możliwość istniała w 

tym p

ostępowaniu z powodów omówionych wcześniej.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  odwołujących  nie  zasługują 

na uwzględnienie. 

Zarzut dotyczący warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V 

ust. 1 pkt 2 SIWZ (sygn. akt KIO 2128/20) 

Ustalono,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  kompleksowego  mechanicznego 

oczyszczania jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym w latach 2021-2024. 

Ustalono  ponadto

,  że  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  2  SIWZ  zamawiający  sformułował 

następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia  ok

reślonej  działalności  zawodowej.  Zamawiający  wskazał,  że  Warunek 

zostanie  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  posiada  wpis  do  rejestru  podmiotów 

wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  (BDO) 

prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu 

odpadów komunalnych (minimum kod 20 03 01). 

Usta

lono  ponadto,  że  w  dniu  25  września  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji 

SIWZ  w  ten  sposób,  że  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  2  SIWZ  wpisał,  iż  Warunek  zostanie 

spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  posiada  wpis  do  rejestru  podmiotów 

wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  (BDO) 

prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu 

odpadów z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03). 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  określa  warunki  udziału  w 

postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 

do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.  

Zarzut okazał się bezzasadny. 


Odwo

łujący  Polsuper  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  modyfikacji  warunku 

udz

iału  w  postępowaniu  przewidzianego  w  rozdziale  V  (Warunki  udziału  w  postępowaniu), 

ust.  1  pkt  2)  SIWZ  oraz  Sekcji  III.1.1)  pkt  2)  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  ten  sposób,  aby 

otrzymał on brzmienie: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada 

wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i 

gospodarujących  odpadami  (BDO)  prowadzonym  przez  Marszałka  Województwa,  o  którym 

mowa w art. 49 ust 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2020 r., poz. 

797 z późn.  zm.) w  zakresie wytwarzania i transportu odpadów  z czyszczenia ulic i placów 

(kod 20 03 03)". 

Izba  stwierdziła,  że w  części,  w  jakiej  odwołujący  Polsuper  domagał  się zmiany  kodu 

odpadów,  żądanie  odwołującego  zostało  spełnione  przez  zamawiającego  w  modyfikacji 

SIWZ  z  dnia  25  wrze

śnia  2020  r.  Zarzut  w  omawianym  zakresie  podlegał  więc  oddaleniu, 

gdyż  w  tej  części,  na  moment  wyrokowania  w  sprawie,  brak  było  substratu  zaskarżenia  w 

postaci kwestionowanego postanowienia SIWZ. 

Jeśli  chodzi  o  dalsze  żądanie  zmiany  warunku,  to  -  jak  wynikało  z  wniosku 

od

wołującego  Polsuper  -  zmierzał  on  do  zaostrzenia,  podwyższenia  warunku  udziału  w 

post

ępowaniu.  Powyższe  wynikało  jednoznacznie  z  porównania  warunku  skarżonego  i 

warunku  proponowanego.  W  spornym  postanowieniu  SIWZ  zamawia

jący  uznawał,  że  aby 

prz

ystąpić  do  przetargu  wystarczy  legitymowanie  się  wykonawcy  wpisem  do  właściwego 

rejestru  w  zakresie  transportu  odpa

dów  z  czyszczenia  ulic  i  placów.  Z  kolei  odwołujący 

Polsuper  wnioskował  aby  był  to  wpis  do  odpowiedniego  rejestru  w  zakresie  wytwarzania  i 

transportu odpadów z czyszczenia ulic i placów. 

Uszło  uwadze  odwołującego  Polsuper,  że  na  gruncie  ustawy  Pzp  zamawiający  nie 

ma

ją  obowiązku  formułowania  jakiegokolwiek  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Skoro 

zama

wiający  może  mniej,  czyli  w  ogóle  nie  formułować  warunku,  to  może  i  więcej.  Jeżeli 

zamawia

jący  kształtuje  warunek  udziału  w  postępowaniu,  to  ma  prawo opisać  go  na  takim 

poziomie,  który  uznaje  za  wystarczający  do  oceny  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania  zam

ówienia.  Dostrzeżenia  wymagało  również,  że  warunek  nigdy  nie  musi  być 

identyczny  z  przedmiotem 

zamówienia  a  jedynie  do  niego  „proporcjonalny”,  czyli 

„pozostający w pewnej proporcji”. Powyższe wynika z art. 22a ust. 1a ustawy Pzp. Zgodnie z 

tym  przepisem,  z

amawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od 

wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz 

umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Rozstrzygnięcie  Izby  nie  oznacza,  że  usługę  objętą  przedmiotem  zamówienia  będzie 

mógł  realizować  podmiot,  nieposiadający  wymaganych  zezwoleń  ustawowych.  Uszło 


uwadze  odwo

łującego,  że  skarżył  warunek  udziału  w  postępowaniu,  czyli  wymogi,  których 

spełnienie  umożliwia  przystąpienie  wykonawcy  do  złożenia  oferty  a  nie  zapisy  dotyczące 

uprawnień  niezbędnych  do  rozpoczęcia  realizacji  umowy.  Jeśli  rzeczywiście  w  trakcie 

realizacji  umowy,  z  uwagi  na  charakter  czy  warunki 

świadczonej  usługi  konieczne  będzie 

posiadanie  wpisu  do  rejestru 

w  zakresie  wytwarzania  i  transportu  odpadów  z  czyszczenia 

ul

ic  i  placów,  to  wykonawca  realizujący  usługę  będzie  zobowiązany  posiadać  taki  wpis 

zgo

dnie z właściwymi przepisami.  

W związku z powyższym, za niepotwierdzające zasadności zarzutu uznano dowody z 

załącznika nr 1 i nr 2 do pisma procesowego odwołującego Polsuper z dnia 8 października 

2020  r. 

Przywołane  załączniki  obejmowały  wydruk  wpisu  odwołującego  Polsuper  do  działu 

XII  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i 

gospodarujących  odpadami  jak  również  przykładowe  karty  przekazania  odpadów 

wygenerowane  z  systemu  BDO. 

Dowody  te  mogły  świadczyć  co  najwyżej  o  tym,  że  do 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  konieczne  jest  posiadanie  przez  wykonawcę  wpisu  do 

właściwego rejestru w zakresie wytwarzania odpadów. Nie dowodziły jednak, że posiadanie 

tego  wpisu  musiało  być  przedmiotem  warunku  udziału  w  postępowaniu,  z  przyczyn 

wskaza

nych wcześniej. 

Wobec 

powyższego  zarzut  i  towarzyszące  mu  żądanie  nie  zasługiwały  na 

uwzględnienie. 

Zarzut  dotyczący  kryteriów  oceny  ofert  -  aspekt  środowiskowy  w  zakresie 

nieprzewidzenia  punktowania  zamiatarek  spełniających  normę  Euro  6  i 

niezapewnienia 

równorzędności  punktacji  dla  zamiatarek  i  pługoposypywarek 

(sygn. akt KIO 2128/20) 

Ustalono,  że  w  rozdziale  XIII  SIWZ  (opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 

kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert) 

z

amawiający wskazał, że jednym z kryteriów oceny ofert jest aspekt środowiskowy (K):  

a) zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi zamiatarek o napędzie elektrycznym i/lub 

zasilanych gazem ziemnym- 

K1/1 lub K1/2 (w zależności od rejonu), 

b)  zaoferowanie 

do realizacji  zamówienia podwozi  zmywarek o napędzie elektrycznym i/lub 

zasilanych gazem ziemnym - 

K2 lub spełniających normę emisji spalin EURO 6 – K3, 

c)  zaoferowanie  do  realizacji  zamówienia  podwozi  pługoposypywarek  o  napędzie 

elektrycznym  i/lub  zasilanych  gazem  ziemnym 

–  K4/1  lub  K4/2 (w  zależności  od  rejonu) 

lub spełniających normę emisji spalin EURO 6 – K5/1 lub K5/2 (w zależności od rejonu). 


Ustalono,  iż  w  załączniku  nr  3  do  umowy  (szczegółowe  warunki  realizacji  oraz 

standardy  jakościowe  oczyszczania  letniego),  w  części  III,  zamawiający  wymagał,  aby 

wykonawca  dysponował  zamiatarkami  samojezdnymi  kompaktowymi,  których  podwozia 

spełniają normę emisji spalin min. EURO 6. 

Ustalono  ponadto,  że  w  załączniku  nr  1  do  umowy  (szczegółowe  warunki  realizacji 

or

az  standardy  jakościowe  utrzymania  zimowego),  w  części  II  zamawiający  wymagał  od 

wykonawców dysponowania pługoposypywarkami, których podwozia spełniają normę emisji 

spalin min. EURO 5. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że  Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo 

cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 

22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 

5)  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 

Odwołujący Polsuper domagał się nakazania zamawiającemu modyfikacji wagi, liczby 

punktów  i  sposobu  oceny  według  wzoru,  przewidzianych  dla kryteriów  odnoszących  się  do 

aspektu środowiskowego i dotyczących zamiatarek oraz pługoposypywarek (pozycje 2a i 2c 

w rozdziale XIII, ust. 2 SIWZ) poprzez dodanie nowego punktowanego kryterium dla podwozi 

zamiatarek  spełniających  normę  emisji  spalin  EURO  6,  jak  również  poprzez  modyfikację 

wzorów  oceny  kryteriów  w  sposób  zapewniający  równorzędność  punktacji  dla  zamiatarek 

oraz pługoposypywarek. 

Izba  stwierdziła,  że  żądanie  dodania  nowego  punktowanego  kryterium  dla  podwozi 

zamiatarek spełniających normę emisji spalin EURO 6 okazało się bezzasadne. Jak wynikało 

załącznika  nr  3  do  umowy  (szczegółowe  warunki  realizacji  oraz  standardy  jakościowe 


oczyszczania  letniego),  w  części  III,  zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  dysponował 

zamiatarkami samojezdnymi kompaktowymi, których podwozia spełniają normę emisji spalin 

min. EURO 6. W tej sytuacji, skoro dysponowanie 

zamiatarkami spełniającymi normę Euro 6 

było  wymogiem  zamawiającego,  to  nie  można  było  tego  uznać  za  kryterium  oceny  ofert. 

Pozacenowe  kryteria  oc

eny  ofert  siłą  rzeczy  odnoszą  się  do  elementów  przedmiotu 

zamówienia, które mają stanowić pewne ulepszenie w stosunku do wymogów minimalnych, 

które muszą spełnić wszyscy wykonawcy.  

Przy  wyrokowaniu  w

zięto  także  pod  uwagę,  że  znakomita  większość  zamiatarek 

stosowanych  przez  wykonawców  w  trakcie  realizacji  obecnego  kontaktu  na  rzecz 

zamawiającego  posiada  już  normę  Euro  6.  Jak  wynikało  z  oświadczenia  zamawiającego, 

czemu  odwołujący  nie  przeczył,  normę  tę  spełniało  17  z  20  zamiatarek  wykorzystywanych 

przez  wykonawców  w  trakcie  realizacji  obecnego  zamówienia.  W  tej  sytuacji  obniżenie 

wymagania dla poziomu emisji spalin zamiatarek do Euro 

5 i uczynienie ze spełnienia normy 

Euro 6 jedynie kryterium oceny 

ofert należało uznać za bezzasadne. 

Chybione  okaz

ało  się  również  żądanie  modyfikacji  wzorów  kryteriów  oceny  ofert  w 

sposób  zapewniający  równorzędność  punktacji  dla  zamiatarek  oraz  pługoposypywarek. 

Odwołujący Polsuper nie przedstawił w odwołaniu żadnego proponowanego wzoru, którego 

zastosowanie  miałoby  doprowadzić  do  zapewnienia  równoważności  punktacji  zamiatarek  i 

pługoposypywarek.  Zdaniem  Izby  próby  przedstawiania  takich  propozycji  w  piśmie 

procesowym 

z  dnia  8  października  2020  r.  należało  w  świetle  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp 

uzna

ć  za spóźnione.  Przepis  ten  stanowi,  że  Izba  nie może orzekać  co  do  zarzutów,  które 

nie były zawarte w odwołaniu. W sprawach dotyczących odwołań wobec postanowień SIWZ 

żądania,  zawierające  proponowane  przez  odwołującego  postanowienia  SIWZ,  które  mają 

zastąpić zapisy skarżone, pozostają ściśle związane z zarzutami. 

Ponadto nie wiadomo, w jakim aspekcie odwo

łujący Polsuper oczekiwał postulowanej 

przez  siebie 

równoważności,  czy  np.  w  aspekcie  spełniania  normy  Euro  6  lub  innym. 

Argumentacji 

tego  rodzaju  próżno  było  szukać  w  odwołaniu.  Odwołujący  Polsuper  nie 

odniósł się w odwołaniu także do tego, w jaki sposób mają być zmodyfikowane wagi, liczby a 

w  konsekwencji 

sposób  oceny  wzoru,  który  zdaniem  odwołującego  Polsuper  zapewniłby 

równoważność punktacji. 

Niez

ależnie  od  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  nie  wyjaśnił  dlaczego 

uważa,  że  sprzeczne  z  prawem  miało  być  niezapewnienie  owej  równoważności. 

Dostrze

żenia  wymaga,  że  siła  kryterium  nigdy  nie  będzie  taka  sama,  gdyż  przy  realizacji 

zamówienia, w różnych rejonach, używane są różne liczby i rodzaje pojazdów. 

Według Izby dostatecznym powodem uzasadniającym różnicowanie norm emisji spalin 

dla  zamiatare

k  i  pługoposypywarek,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  kryteriach,  jest  także 

fakt,  że  w  trakcie  realizacji  kontraktu  wykorzystywanych  jest  więcej  pługoposypywarek  niż 


zamiatarek

,  co  nie  było  sporne.  Z  tego  powodu  proces  wymiany  przez  wykonawców  floty 

pługoposypywarek  na  pojazdy  spełniające  nowe  wymagania może  być  jeszcze odłożony  w 

czasie, co zamawiający miał prawo wziąć pod uwagę. 

Kierując się powyższymi rozważaniami, Izba uznała zarzuty za chybione. 

Zarzuty dotyczące zmiany okresu świadczenia w sezonie letnim i zimowym (sygn. 

akt KIO 2128/20 i KIO 2146/20) 

Ustalono,  że  w  §  2  wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  [Czas  obowiązywania] 

zamawiający przewidział, co następuje: 

1.  Prace  będące  przedmiotem  umowy  będą  realizowane  od  dnia  zawarcia  umowy,  nie 

wcześniej niż od 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2024 r. 

2. Terminy realizacji prac: 

1)  sezon  zimowy  od  15  października  do  14  kwietnia  z  wyjątkiem  doczyszczania  po 

sezonie  zimowym,  które  w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków 

atmosferyczny

ch, będzie mogło być wykonane przez Wykonawcę do 30 kwietnia. 

2) sezon letni od 15 kwietnia do 14 października. 

3. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

możliwości ogłoszenia zlecania akcji poza terminami określonymi w ust. 2: 

1) z 24 godzinnym wyprzedzeniem, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o możliwości 

zlecenia akcji GAMMA; 

2) z 48 godzinnym wyprzedzeniem, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o możliwości 

zlecenia akcji ALFA, 

3)  z  24  godzinnym  wyprzedzeniem  lub  k

rótszym  w  uzgodnieniu  z  Wykonawcą, 

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  zleceniu  sprzątania  lub  zmywania  tras 

oczyszczania letniego lub części trasy oczyszczania letniego. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 


Art.  36  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia zawiera co najmniej termin wykonania zamówienia. 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 

Odwołujący  Polsuper  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  usunięcia  §  2  ust.  3 

wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ),  ewentualnie modyfikacji  tego  postanowienia przez 

wprowadzenie  w  nim  maksymalnego  terminu,  np.  1  tygodnia  od  dnia  rozpoczęcia  i 

zakończenia terminów realizacji prac zimowego i letniego oczyszczania przewidzianych w § 

2 ust.  2 Wzoru  umowy, w  którym to terminie Zamawiający  miałby  prawo  zlecić  wykonawcy 

prace. 

Odwo

łujący Partner domagał się zaś nakazania zamawiającemu wykreślenia § 2 ust. 3 

załącznika  nr  4  do  SIWZ  lub  wydłużenia  okresu  wyprzedzenia  zlecania  poszczególnych 

akcji, tak aby było możliwe przygotowanie do wykonywania umowy poza wskazanymi w niej 

terminami. 

Przy wyrokowaniu 

wzięto pod uwagę, że z charakteru usługi, która ma być wykonana 

w  trybie 

§  2  ust.  3  wzoru  umowy,  wynika,  że  nie  może  być  ona  realizowana  za  tydzień. 

Potrzeba wykonania akcji Alfa czy Gamma wyst

ąpi bowiem szybko, w ciągu 24 czy 48 h, a 

nie  za  tydzień.  Zasady  wiedzy  i  doświadczenia  życiowego  podpowiadają,  że  najbardziej 

wiarygodne są krótkoterminowe prognozy pogody, zaś pogoda może się szybko zmieniać, a 

i reakcja na zaistniałe warunki atmosferyczne musi być co najmniej niezwłoczna. 

Dostrzeżenia  wymagał  również  fakt,  że  czasy  wyprzedzenia  poinformowania  o  akcji, 

odpowiednio  24  h  i  48  h, 

są  dłuższe  niż  standardowe  czasy  reakcji  w  sezonie  zimowym. 

Od

wołujący  Partner  w  czasie  rozprawy  wprost  przyznał  także,  że  terminy  wyprzedzenia 

odpowiednio 

24  i  48  godzinne  są  wystarczające  aby  załadować  pojazd.  Argumentował 

jedynie,  że  wykonawca  może  po  sezonie  nie  dysponować  już  środkami  do  likwidacji 

śliskości. 

Według  Izby  argument  o  braku  środków  do  likwidacji  śliskości  nie  zasługiwał  na 

uwzględnienie.  Skoro  zapis  o  możliwości  zlecenia  akcji  Alfa  i  Gamma  poza  sezonem 

znajduje 

się we wzorze umowy, to wykonawcy powinni pozostawić pewien zapas środków po 

sezonie  na  wypadek  skorzystania  przez  zamawiaj

ącego  z  mechanizmu z  §  2  ust.  3  wzoru 

umowy. Ponadto, biorąc pod uwagę ostatnie łagodne zimy, na którą to okoliczność zgodnie 

wskazywały strony i uczestnicy postępowania, można spodziewać się raczej iż wykonawcom 

pozostaną po sezonie niewykorzystane środki do usuwania śliskości niż zostaną one zużyte 

w całości. Ponadto, jak wynikało z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, środki 

do  usuwania  śliskości,  jak  np.  chlorek  wapnia,  czy  sól  wypadowa,  jeśli  są  prawidłowo 


przechowywane, mogą być używane dłużej niż w jednym sezonie (por. str. 4 i strona ostatnia 

dowodu nr 22).  

Przy  wyrokowaniu 

Izba  wzięła  też  pod  uwagę  fakt,  że  zamawiający  stosował  sporne 

uprawnienie  incydentalnie,  c

o  nie  było  kwestionowane  przez  jego  przeciwników 

procesowych. 

Jak  bowiem  wyjaśnił  zamawiający,  do  tej  pory  tylko  raz  skorzystał  z 

mechanizmu  z 

§  2  ust.  3  wzoru  umowy  i  miało  to  miejsce  w  maju  2011r.,  przy  likwidacji 

śliskości na jednym z utrzymywanych mostów. 

Zdaniem  Izby 

alternatywne  żądanie,  aby  ograniczyć  zamawiającemu  możliwość 

skorzystania  z  uprawnienia  do  zlecenia  akcji  Alfa  i  Gamma  do  1  tygodnia  od  dnia 

rozpoczęcia  i  zakończenia  terminów  realizacji  prac  utrzymania  zimowego  i  letniego  jest 

bezzasadne.  Sytuacja,  w 

której  może  wystąpić  potrzeba  skorzystania  z  uprawnienia  może 

się zdarzyć po proponowanym okresie, np. pod koniec maja, tak jak to miało miejsce w 2011 

r. 

Kierując się powyższymi rozważaniami, Izba uznała zarzuty za chybione. 

Zarzuty dotyczące kar umownych za brak sygnału satelitarnego systemu lokalizacji 

i  kontroli  pracy  GPS  z  jednostek  sprzętowych  oraz  w  przypadku  przerwy  w 

przekazie wymaganych informacji GP

S z każdej jednostki sprzętowej (sygn. akt KIO 

Ustalono,  że  w  §  7  wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  zamawiający  przewidział 

następujące kary umowne: 

4.  Za  brak  sygnału  z  satelitarnego  systemu  lokalizacji  i  kontroli  pracy  GPS  z  jednostek 

sprzętowych  podczas  realizacji  zleconych  prac,  jeżeli  dane  nie  zostaną  uzupełnione  o 

dane z 

wewnętrznego urządzenia rejestrującego, zamontowanego w pojeździe, w ciągu 

24  godzin  od  powiadomienia,  Zamawiający  naliczy  zryczałtowaną  karę  umowną  w 

wysokości 300 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 

5.  W  przypadku  przerwy  w  przekazie  wymaganych  informac

ji  (GPS)  z  każdej  jednostki 

sprzętowej w ramach zleconych prac, o ile będzie ona dłuższa niż 10 minut, a dane nie 

zostaną uzupełnione o dane z urządzenia rejestrującego, zamontowanego w pojeździe, 

w ciągu 24 godzin Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 150  zł 

od każdej jednostki sprzętowej, która nie przekazuje wymaganych informacji GPS. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 


Art. 139 

ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Art.  483  §  1  KC  stanowi,  że  można  zastrzec  w  umowie,  że  naprawienie  szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 

przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 

Odwołujący Polsuper domagał się nakazania zamawiającemu usunięcia postanowienia 

§ 7 ust. 4 i 5 wzoru umowy. 

Odwołujący Polsuper zarzucił, że ewentualne przerwy  w przekazie informacji GPS są 

niezależne  od  wykonawcy  i  mogą  uniemożliwić  uzupełnienie  danych  z  zewnętrznego 

urządzenia.  Argumentował,  że  wykonawca  nie  ma  także  wpływu  na  brak  sygnału  z 

satelitarnego systemu lokalizacji i kontroli prac GPS.  

Zdaniem  Izby  argumentacja  odwołującego  Polsuper  jest  chybiona.  Odwołujący 

Polsuper 

w  uzasadnieniu  zarzutu  całkowicie  pominął  fakt,  że  w  świetle  skarżonych 

postan

owień  §  7  ust.  4  i  5  wzoru  umowy,  kary  umowne  będą  naliczane  dopiero  w  sytuacji 

gdy  brakuj

ące  dane,  wskutek  zaniku  sygnału  GPS,  czy  przerwy  w  przekazie  wymaganych 

informacji  (GPS), 

nie  zostaną  uzupełnione  przez  wykonawcę  o  dane  z  urządzenia 

rejes

trującego,  zamontowanego w  pojeździe,  w  ciągu  24 godzin. W  związku z  powyższym, 


wykonawca nie 

będzie karany za sam zanik sygnału GPS, czy przerwę w przekazie danych, 

ale  za  nieuzupełnienie  tych  informacji.  Ponadto  uzupełnienie  to  nie  musi  następować 

niezwłocznie, gdyż na spełnienie tego obowiązku wykonawcy przyznano 24 godziny. 

Przy  wyrokowaniu  wzięto  również  pod  uwagę  okoliczność,  że  w  przypadku  kary 

umownej 

dotyczącej  nieuzupełnienia  danych  wskutek  przerw

w  przekazie  wymaganych 

informacji  (GPS),  zamawi

ający  wprowadził  ograniczenie,  zgodnie  z  którym  nie  chodzi  o 

jakąkolwiek przerwę, ale przerwę dłuższą niż 10 minut. Wykonawca nie będzie zatem karany 

za nieuzupełnienie danych dotyczących krótszych przerw. 

Mając powyższe na uwadze, Izba uznała zarzuty za niezasadne. 

Zarzut  dotyczący  wymogu  emisji  spalin  Euro  6  w  odniesieniu  do  zamiatarek 

samojezdnych kompaktowych (sygn. akt KIO 2128/20) 

Ustalono,  iż  w  załączniku  nr  3  do  umowy  (szczegółowe  warunki  realizacji  oraz 

standardy  jakościowe  oczyszczania  letniego),  w  części  III,  zamawiający  wymagał,  aby 

wykonawca  dysponował  zamiatarkami  samojezdnymi  kompaktowymi,  których  podwozia 

spełniają normę emisji spalin min. EURO 6. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczn

y i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Stosownie  do  art.  29  ust.  4  ustawy  Pzp,  z

amawiający  może  określić  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  wymagania  związane  z  realizacją  zamówienia,  które  mogą 

obejmować  aspekty  gospodarcze,  środowiskowe,  społeczne,  związane  z  innowacyjnością 

lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: 

1)  bezrobotnych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy; 

2)  młodocianych,  o  których  mowa  w  przepisach  prawa  pracy,  w  celu  przygotowania 

zawodowego; 


3)  osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003  r.  o  zatrudnieniu  socjalnym  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  217  i  730)  lub  we  właściwych 

przepisach  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 

Odwołujący  Polsuper  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  modyfikacji 

przewidzianego  w  c

zęści  III  ust.  1  ppkt  2)  załącznika  nr  1  do  wzoru  umowy  wymogu,  aby 

podwozia  zamiatarek  samojezdnych kompaktowych spełniały  normę emisji  spalin EURO  6, 

przez  wprowadzenie  wymogu  aby  podwozia  zamiatarek  samojezdnych  kompaktowych 

spełniały normę emisji spalin EURO 5. 

Od

wołujący Polsuper zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1, 2, i 4 oraz art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Analiza 

żądania  odwołującego  Polsuper  prowadziła  do  wniosku,  że  de  facto  zmierzał 

on  do  obni

żenia  wymagania  zamawiającego  co  do  normy  emisji  spalin  dla  zamiatarek 

samojezdnych z Euro 6 na Euro 5.  

Zdaniem  Izby  zamawia

jący  nie  naruszył  przepisu  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  gdyż 

wymóg  stosowania  zamiatarek  z  normą  Euro  6  jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący. 

Zamawiaj

ący  nie  naruszył  także  art.  29  ust.  4  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem 

zamawiaj

ący  ma  prawo  określić  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wymagania  związane  z 

realizacją  zamówienia  obejmujące  m.in.  aspekty  środowiskowe,  do  których  zalicza  się  też 

norma emisji spalin Euro 6. 

Od

wołujący  Polsuper  nie  wykazał  również,  aby  kwestionowany  wymóg  mógł 

ogranicza

ć uczciwą konkurencję. Wzięto pod uwagę, że - jak wyjaśnił zamawiający, a czemu 

odwo

łujący  Polsuper  nie  zaprzeczał  -  norma  Euro  6  nie  jest  normą  nową  i  obowiązuje  od 

2015  r. 

Zdaniem  Izby  przez  5  lat,  jakie  upłynęły  od  wejścia  w  życie  normy,  wykonawcy 

dysponowali wystarczającą ilością czasu, aby zaopatrzyć się w zamiatarki spełniające nową 

normę.  Ponadto,  jak  wyjaśnił  zamawiający,  w  trakcie  realizacji  obecnego  kontraktu 

wykonawcy w znakomitej 

większości wykorzystują zamiatarki spełniające już wymogi normy 

Euro  6. 

Jak wynikało z  oświadczeń  zamawiającego,  czemu jego przeciwnicy procesowi nie 

zaprzeczali,  n

ormę  tą  spełniało  17  z  20  wykorzystywanych  zamiatarek.  Skoro  tak,  to 

wprowadzenie  spornego  wymogu 

okazało  się  dopuszczalne  i  nie  ograniczało  konkurencji, 

gdy

ż wymóg spełniało 90% zamiatarek dotychczas używanych przez wykonawców. 


Zdaniem  Izby  bez  znaczenia 

okazała  się  okoliczność,  że  w  przypadku 

p

ługoposypywarek  zamawiający  poprzestał  na  wymaganiu  normy  emisji  spalin  Euro  5, 

decydując się jedynie na punktowanie pojazdów z normą emisji spalin Euro 6. Dostrzeżenia 

wymagało,  że  z  żadnego  przepisu  ustawy  Pzp  nie  wynikało,  aby  zamawiający  musiał 

wymagać  stosowania  tej  samej  normy  emisji  spalin  do  pojazdów  różnego  typu  i 

przeznaczenia. 

Ponadto  wzięto  pod  uwagę,  że  w  trakcie  realizacji  zamówienia  będzie 

używanych więcej pługoposypywarek niż zamiatarek, co nie było sporne między stronami. W 

tej  sytuacji  wymiana 

przez  wykonawców  floty  na  spełniającą  nowe  wymagania  może  być 

odłożona  w  czasie  i  jest  to  dostateczne  uzasadnienie  różnicowania  norm  dla  omawianych 

dwóch kategorii pojazdów.  

Mając powyższe na uwadze, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Zarzuty  dotyczące  zakazu  stosowania  zamiatarek  elewatorowych  (sygn.  akt  KIO 

2128/20, KIO 2145/20) 

Ustalono, 

że zamawiający w załączniku nr 3 do umowy (szczegółowe warunki realizacji 

oraz  standardy  jakościowe  oczyszczania letniego),  w  części  III,  w  ust.  1  pkt  6  wskazał,  że: 

Zamawiający przy realizacji prac wymienionych w części II ust. 1, 3 nie dopuszcza sprzętu w 

postaci  zamiatarek  elewatorowych,  ciągnionych  np.  typu  BRODDWAY,  holowanych  przez 

ciężarówkę.  W  przypadku  dużego  stopnia  zabrudzenia  na  poszczególnych  trasach  na 

wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest 

odstępstwo od tej reguły. 

Ustalono  ponadto,  że  w  dniu  25  września  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji 

SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 3 do umowy część III ust. 1 pkt 6 otrzymał brzmienie: 

Zamawiający przy realizacji prac wymienionych w części II ust. 1, 3 nie dopuszcza sprzętu 

w postaci zamiatarek elewatorowych, ciągnionych np. typu BRODDWAY, holowanych przez 

ciężarówkę.”. 

Ustalono  ponadto,  że  w  dniu  25  września  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji 

SIWZ  w  ten  sposób,  że  w  załączniku  nr  1  do  umowy  (szczegółowe  warunki  realizacji  oraz 

standardy jakościowe utrzymania zimowego), w części III ust. 4 pkt 4, na końcu dodał zapis: 

Zamawiający  przy  realizacji  prac  dopuszcza  użycie  sprzętu  w  postaci  zamiatarek 

elewatorowych, ciągnionych np. typu BRODDWAY, holowanych przez ciężarówkę.” 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 


Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Stosownie  do  art.  29  ust.  4  ustawy  Pzp 

Zamawiający  może  określić  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  wymagania  związane  z  realizacją  zamówienia,  które  mogą 

obejmować  aspekty  gospodarcze,  środowiskowe,  społeczne,  związane  z  innowacyjnością 

lub zatrudnieniem, w szcz

ególności dotyczące zatrudnienia: 

1)  bezrobotnych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy; 

2)  młodocianych,  o  których  mowa  w  przepisach  prawa  pracy,  w  celu  przygotowania 

zawodowego; 

3)  osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003  r.  o  zatrudnieniu  socja

lnym  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  217  i  730)  lub  we  właściwych 

przepisach  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego. 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 

Odwołujący Polsuper wniósł o nakazanie zamawiającemu usunięcia części III ust. 1 pkt 

6) załącznika nr 3 do wzoru umowy. 

Odwołujący  Remondis  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dopuszczenia  możliwości 

zastosowania zamiatarek elewatorowych. 

Izba  stwierdziła,  że  wbrew  stanowisku  odwołujących  Polsuper  i  Remondis, 

zamawiający  wprowadził  zakaz  nie  ze  względu  na  pylenie  wskutek  zbierania  odpadów  z 

jezdni 

przez  zamiatarkę  elewatorową,  czemu  rzeczywiście  można  zapobiec  polewając 

jezdni

ę przed zebraniem odpadu. Jak wynikało z wyjaśnień zamawiającego, jego celem była 

chęć  zapobieżenia  unoszenia  się  już  zebranych  pyłów  z  naczepy  otwartego  pojazdu,  na 

którą transmitowane są zmiotki zebrane przez zamiatarkę elewatorową. 

Zdaniem  Izby  uzasadnione  jest  oczekiwanie  przez  zamawia

jącego,  aby w  warunkach 

miejs

kiej,  ścisłej  zabudowy  oraz  znacznego  zagęszczenia  ludności,  wykonawcy  stosowali 

zamiatarki  kompakto

we,  które  w  przeciwieństwie  do  zamiatarek  elewatorowych 


charakteryzują się tym, że odpady przenoszone są do szczelnej, zamkniętej części pojazdu i 

nie 

ma ryzyka ich wtórnego unoszenia. Nie ulegało wątpliwości, że zamiatarki samojezdne, 

kompaktowe, w przeciw

ieństwie do elewatorowych, są sprzętem hermetycznym. Na różnice 

w budowie obu rodzajów zamiatarek wskazywał dowód nr 36 złożony przez zamawiającego. 

Na  przedstawionych  przez  zamawiającego  fotografiach  uwidoczniono  bowiem,  że  przy 

użyciu zamiatarek elewatorowych następuje otwarta transmisja zmiotek na pojazd z otwartą 

naczepą. Zagrożenie to występuje również w przypadku zamiatarek Brodd Scandinavia 2w, 

które  zamierzał  stosować  odwołujący  Polsuper.  Jak  wynika  z  fotografii  znajdujących  się  w 

załączniku nr 11 do pisma procesowego odwołującego Polsuper z dnia 8 października 2020 

r., 

również  te  pojazdy  posiadają  konstrukcję  wymuszającą  pracę  z  pojazdem  z  otwartą 

naczepą, na który transmitowane są zmiotki. Okoliczność, iż zamiatarki spełniają normę EN 

05  i  posiadają  certyfikaty  dotyczące  emisji  pyłów  PM  2.5  i  PM  10  (por. 

załączniki  nr  12  i  13  do  pisma  procesowego  odwołującego  Polsuper  z  dnia  8  października 

2020  r.)  nie  niweluje  omawianego  zagro

żenia.  Norma  ta  dotyczy  bowiem  działania  samej 

zamiatarki, a nie pojazdu z otwart

ą naczepą, na jaki są transportowane zmiotki i z którego to 

pojazdu 

mogą być wznoszone pyły, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców miasta.  

Bezzasadne  jest  wskazywanie  jako  naruszonego  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Skarżony 

przez  odwołujących  zakaz  jest  jednoznaczny,  wyczerpujący  i  nie  budzi  wątpliwości. 

Zama

wiający  nie  naruszył  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  gdyż  skoro  zakaz  jest  uzasadniony 

konkretn

ą  potrzebą  zamawiającego,  to  wymogu  nie  można  było  uznać  za  utrudniającego 

uczciw

ą konkurencję.  

Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiaj

ący ma prawo określić w opisie 

przedmiotu  zamówienia  wymagania  związane  z  realizacją  zamówienia,  które  mogą 

obejmować  m.in.  „aspekty  środowiskowe”.  Cel  wprowadzenia  zakazu  niewątpliwie  można 

zaś uznać za aspekt środowiskowy. 

Kierując się powyższymi rozważaniami, Izba uznała zarzuty za chybione. 

Zarzut dotyczący nakazu stosowania kruszywa (sygn. akt KIO 2145/20) 

Ustalono, że w części III załącznika nr 2 do umowy (szczegółowe warunki realizacji oraz 

standardy jakościowe utrzymania zimowego przy użyciu kruszywa - dotyczy tylko rejonu I, V, 

VI,  XII,  XIV)

,  zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  obowiązany  jest  wykorzystywać 

Kruszywo  naturalne  lub  sztuczne  o  uziarnieniu  od  1  mm  do  4  mm  w  dawce  150  g/m

Stosowane 

kruszywo przeznaczone do uszorstnienia nawierzchni drogi powinno odpowiadać 

normie PN EN 13043:2004. 


Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznac

zny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 

Odwołujący  Remondis  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dopuszczenia  możliwości 

stosowania  piasku  do  uszorstnienia  nawierzchni  drogi  (załącznik  nr  2  do  umowy, 

Szczegółowe warunki realizacji oraz standardy jakościowe utrzymania zimowego przy użyciu 

kruszywa). 

Odwołujący  Remondis  zarzucił,  że  zamawiający  w  ramach  utrzymania  zimowego 

wymaga  stosowania  kruszywa  przeznaczonego  do  uszorstnienia  nawierzchni  drogi,  które 

powinno  odpowiadać  normie  PN-EN  13043:2004,  podczas  gdy  –  zdaniem  odwołującego  - 

dla  osiągnięcia  celu  określonego  przez  zamawiającego  wystarczającym  jest  stosowanie 

piasku. 

Izba wzięła pod uwagę, że – jak wyjaśnił zamawiający - kruszywo będzie używane na 

nieutwardzonych i nieodwodnionych nawierzchniach. 

Wskazał, że takich nawierzchni jest 17 

km  wobec  1.

500  km  dróg  objętych  kontraktem.  Zasady  wiedzy  i  doświadczenia  życiowego 

podpowiadają,  że  na  tego  rodzaju  nawierzchniach  miękki  piach  w  suche  dni  jest 

przewiewany,  co 

może  prowadzić  do  lodowicy.  Zasady  wiedzy  i  doświadczenia  życiowego 

podpowiadają również, że w takich warunkach kruszywo lepiej się sprawdza, gdyż wbija się 

w  oblodzenie  i  śnieg  doprowadzając  do  uszorstnienia  nawierzchni.  W  ocenie  Izby 

bezpieczeństwo użytkowników dróg jest dostateczną potrzebą uzasadniającą wprowadzenie 

spornego nakazu. 

Przy wyrokowaniu 

Izba wzięła ponadto pod uwagę fakt, że nakaz stosowania kruszywa 

nie dotyczył wszystkich rejonów, a jedynie rejonu I, V, VI, XII, XIV. Nie będzie to więc nakaz 

powszech

ny, a jedynie ograniczony do kliku rejonów i specyficznych nawierzchni. Nakaz jest 

zatem 

także proporcjonalny do warunków świadczenia usługi. 

Mając powyższe na uwadze, Izba uznała zarzuty za chybione. 


Zarzut  dotyczący  braku  określenia  górnej  granicy  kar  umownych  (sygn.  akt  KIO 

Ustalono

, że zamawiający w postanowieniach wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) 

przewidział  kary  umowne,  nie  określając  przy  tym  łącznej,  górnej  granicy  tych  kar 

(okoliczność bezsporna).  

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art. 139 ust. 1 ustawy Pzp stano

wi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

ni

m umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie  sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Art.  483  §  1  KC  stanowi,  że  można  zastrzec  w  umowie,  że  naprawienie  szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 

przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

Art. 487 § 2 KC stanowi, że Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w 

taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 


Odwołujący  Remondis  kwestionując  brak  określenia  górnej  granicy  kar  umownych 

zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  353

oraz  art.  487  §2  Kodeksu  cywilnego  w  zw.  z 

art. 7, art. 14 ust. 1 Pzp, art. 29 ust. 1 Pzp oraz art. 139 ust. 1 Pzp 

przez sporządzenie wzoru 

umowy 

w  sposób  naruszający  zasady  współżycia  społecznego  oraz  zaburzający 

wzajemność  świadczeń,  w  zakresie  w  jakim  zamawiający  nie  przewidział  żadnego 

ograniczenia  kar  umownych  (procentowego  lub  kwotowego)  jakie  wykonawca  może  być 

zobowiązany zapłacić zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy. 

Zdaniem  Izby  b

ezzasadne  okazało  się  odwoływanie  się  odwołującego  Remondis  w 

trakcie 

rozprawy do przepisów nowej ustawy Pzp. W stanie prawnym, na podstawie którego 

zamawia

jący  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  istniał 

obowiązek wprowadzenia postulowanego zapisu.  

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  odwołujący  Remondis  nie  wskazał,  jakie 

konkretnie zasady współżycia społecznego miałyby zostać naruszone przez brak określenia 

górnej granicy kar umownych.  

Odwołujący  Remondis  nie  wykazał  również  naruszenia  wzajemności  świadczeń  ani  

nadużycia  przez  zamawiającego  swojej  pozycji.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  łączna  skala kar 

umownych  nakładanych  na  wykonawców  w  poprzednim  kontrakcie,  kształtowała  się  na 

poziomie  0,2%  wartości  umów,  czemu  odwołujący  nie  zaprzeczał.  Nie  było  sporne  między 

stronami,  że  kary  umowne  przewidziane  w  obecnym  kontrakcie  są  odpowiednikami  kar  z 

poprzedniego kontraktu. W tej sytuacji trudno 

było uznać, aby taka wartość nakładanych kar 

umownych 

miała świadczyć o nadużywaniu pozycji zamawiającego.  

Przy wyrokowaniu 

Izba wzięła ponadto pod uwagę, że przedstawione przez Remondis 

uzasadnienie  zarzutu 

okazało  się  nad  wyraz  lakonicznie.  W  szczególności  odwołujący 

Remondis 

nie 

zarzucił  zamawiającemu  naruszenia  ani  jednego  bezwzględnie 

obowiązującego  przepisu  Kodeksu  cywilnego,  z  którym  niewprowadzenie  limitu  kar 

umownych 

miało być sprzeczne. W szczególności takim przepisem nie jest art. 487 § 2 KC, 

który zawiera jedynie definicję umowy wzajemnej. Odwołujący Remondis nie wykazał także, 

dlaczego  przyjęty  przez  niego  we  wniosku  poziom  limitu  kar  umownych  w  wysokości  30% 

maksymalnego łącznego wynagrodzenia wykonawcy należałoby uznać za zasadny. 

Zarzut podlegał zatem oddaleniu. 

Zarzut  dotyczący  żądania  zmiany  zasad wynagradzania  przez wprowadzenie  ceny 

za  posypywanie  1  km  pasa  jezdni  zamiast wynagrodzenia  za  jedną  kompleksową 

akcję (sygn. akt KIO 2146/20) 


Ustalono,  że  w  załączniku  nr  1a  do  SIWZ  (wykaz  cen  jednostkowych  dla  rejonu  …) 

zamawiający przewidział konieczność podania przez wykonawców m.in. cen jednostkowych 

za: 

1)  za 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu, 

za 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia,  

za 1 km pasa płużenia, 

4)  za 1 km  pasa posypywania chlorkiem sodu w trakc

ie płużenia,  

za  1  km    pasa  posypywania  mieszanką  chlorku  sodu  z  chlorkiem  wapnia  w  trakcie 

płużenia,  

6)  za 1 km pasa posypywania kruszywem. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Art. 139 

ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1 

pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

w

edług  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 


Zarzut okazał się bezzasadny. 

Odwołujący  Partner  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  doprecyzowania  w 

załączniku  nr  1a  do  SIWZ  (Wykaz  cen  jednostkowych  dla  rejonu  oraz  kosztorysach  dla 

poszczególnych  rejonów),  że  ceny  wskazane  w  pkt  1-6  wykazu  dotyczą  każdorazowo 

jednokrotnego posypywania 1 km pasa w ramach danej akcji. 

Odwołujący  Partner  uzasadniając  zarzut  wywiódł,  że  z  wykazu  stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, w pozycjach 1-6 tego wykazu 1 km nie wynika, czy czynności w nich 

opisane  dotyczą  jednokrotnego  posypywania,  czy  też  wielokrotnego  w  ramach  danej  akcji. 

Przy ciągłym opadzie wykonawca nie wie ile razy będzie musiał przejechać trasę, aby 1 km 

jezdni  wyglądał  tak  jak  tego  chce  zamawiający.  Zdaniem  odwołującego  w  razie 

intensywnego opadu wykonawca jest zmuszony do oczyszczania do skutku. 

Jak wyjaśnił zamawiający i jak wynika z postanowień SIWZ, to do wykonawcy należy 

odpowiednie 

dobranie dawki środków do likwidacji śliskości, tak aby zapewnić oczekiwany w 

SIWZ  efekt  utrzymania  jezdni. 

Również  dobranie  właściwej  liczby  przejazdów,  tak  aby 

osiągnąć skutek oczekiwany przez zamawiającego, zależy od sposobu realizacji prac przez 

wykonawców. 

Przy  wyrokowaniu  w

zięto  również  pod  uwagę,  że  proponowany  przez  odwołującego 

Partner model wynagradzania prowadzić mógł do sytuacji, w której wykonawcy będą jeździli 

niewspółmiernie  do  potrzeb.  Wynikałoby  to  z  tego,  że  zamawiający  musiałby  płacić  za 

kilometrówkę  a  nie  za  stan  jezdni.  Zdaniem  Izby  taki  mechanizm  nie  motywowałby 

wykon

awców  do  prowadzenia  sprawnej  akcji  utrzymania  drogi,  ale  skłaniał  do  sztucznego 

mnożenia  przejechanych  kilometrów,  aby  otrzymać  wyższe  wynagrodzenie.  W  ocenie  Izby 

z

amawiający  ma prawo płacić  za  oczekiwany  przez  siebie efekt (rezultat),  a  nie  jedynie  za 

starania wykonawcy.  

Nie  zasługiwał  na  uwzględnienie  argument  odwołującego  Partner,  że  w  razie 

intensywnych  opad

ów  wykonawcy  będą  zmuszeni  jeździć  non  stop.  Jak  wyjaśnił 

zamawiający  i  co  wynikało  z  SIWZ,  w  razie  3  godzin  ciągłych  opadów  jest  zlecana 

wykonawcom  kolejna  akcja,  w  związku  z  tym  wykonawcy  nie  odśnieżają  bez  końca  w 

ramach jednej akcji (por. załącznik nr 1 do umowy, część III pkt 3 ppkt 1). 

Nie potwierdza

ł zasadności zarzutu dowód nr 35 złożony przez odwołującego Partner 

sp.  z  o.o.  sp.  k.  Z 

dowodu  tego  wynikało  jedynie,  że  określone  pojazdy  w  danym  okresie 

pokonały więcej kilometrów niż kilometraż utrzymywanej trasy. To, że taka sytuacja może się 

zdarzać, bo wykonawca ma doprowadzić jezdnię do wymaganego standardu, a nie jedynie 

przejechać, nie było sporne między stronami.  

W związku z powyższym zarzut podlegał oddaleniu. 


Zarzut dotyczący jednostronnego protokołu odbioru robót (sygn. akt KIO 2146/20) 

Ustalono, że w § 6 ust. 4 wzoru umowy zamawiający przewidział, co następuje:  

W  przypadku  niestawienia  się  do  udziału  w  kontroli  przedstawiciela  Wykonawcy  w  ciągu 

jednej  godziny  od  wezwania  lub  odmowy  podpisania  protokołu,  sporządzony  zostanie 

pro

tokół  jednostronny,  który  będzie  podstawą  do  obniżenia  wynagrodzenia  i  naliczenia  kar 

umownych.  Kopia  protokołu  stwierdzającego  nieprawidłowości  zostanie  wysłana  e-mailem 

do Wykonawcy. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

W  myśl  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Art. 139 

ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 


Odwołujący Partner domagał się nakazania zamawiającemu doprecyzowania § 6 ust. 

4  załącznika  nr  4  do  SIWZ  poprzez  wprowadzenie  procedury  umożliwiającej  weryfikację 

ustaleń  zawartych  w  takim  protokole  jednostronnym,  z  jednoczesnym  dodaniem  zapisu,  że 

tak sporządzone protokoły jednostronne mogą być podstawą obniżenia wynagrodzenia, o ile 

zostały przekazane wykonawcy w terminie maksymalnie 3 dni licząc od daty kontroli. 

Izba  stwierdziła,  że  wbrew  stanowisku  odwołującego  Partner  zamawiający  zapewnił 

wykonawcom 

możliwość wypowiedzenia się co do stanu faktycznego, który jest przedmiotem 

ustaleń zawieranych w protokole. Jak wynika ze skarżonego postanowienia § 6 ust. 4 wzoru 

umowy

,  protokół  jednostronny  sporządzany  jest  bowiem  nie  z  zasady,  ale  wyjątkowo,  tj. 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiciel wykonawcy nie stawi się do udziału w kontroli w ciągu 

jednej godziny od wezwania 

lub odmówi podpisania protokołu. Wobec powyższego decyzja 

o  tym  czy  się  stawić  na  miejsce  kontroli  i  przedstawić  swoje  spostrzeżenia  co  do 

kontrolowanego obszaru, zosta

ła pozostawiona wykonawcy. Ma on prawo się stawić w ciągu 

godziny 

od  wezwania  przez  zamawiającego.  Również  odmowa  podpisania  protokołu  jest 

własną  decyzją  wykonawcy.  Wykonawca  zamiast  odmówienia  podpisania  protokołu 

dwustronnego, co otwiera drogę do sporządzenia protokołu jednostronnego, może wpisać do 

protokołu dwustronnego swoje uwagi.  

Zdaniem  Izby  odwołujący  Partner  nie  sprostał  obowiązkowi  wykazania,  że 

wnioskowany  przez  niego  termin  3  dniowy  na 

przesłanie  protokołu  jednostronnego  jest 

prawidłowy  i  wystarczający.  W  uzasadnieniu  zarzutu  odwołujący  Partner  ograniczył  się 

jedynie do 

stwierdzenia, że wprowadzenie takiego terminu pozwoli wykonawcy na sięgnięcie 

po dow

ody potwierdzające racje wykonawcy. Nie udowodniono jednak dlaczego po 3 dniach 

takie 

dowody miały być niemożliwe do pozyskania. Wzięto pod uwagę, że przy świadomości 

spornego  postanowienia, 

wykonawca  powinien  się  liczyć  się  z  koniecznością  zachowania 

dowodów  w  nieco  dłuższej  perspektywie  czasowej.  Wskazywany  przez  odwołującego 

dynamizm  pogody  nie  uzasadnia  postulowanego  terminu  3  dniowego.  Wreszcie,  jak 

wskazano 

wcześniej,  powstaniu  protokołu  jednostronnego  wykonawca  może  z  łatwością 

zapobiec 

swymi działaniami. 

W związku z powyższym zarzut podlegał oddaleniu. 

Zarzuty odwołującego Partner dotyczące kar umownych (sygn. akt KIO 2146/20) 

Ustalono,  że  w  §  7  wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  zamawiający  opisał  kary 

umowne następująco  


Zamawiający  zastosuje  odliczenia  oraz  obciąży  Wykonawcę  karami  umownymi  w 

następujących przypadkach: 

1. Kary umowne związane z utrzymaniem zimowym: 

1)  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  w  terminach  określonych  w  załączniku  nr  1,  2  (dotyczy 

akcji  ALFA,  BETA,  BETA-S,  INTERWENCJA,  INTERWENCJA-BOCZNE  JEZDNIE, 

INTERWENCJA-KRUSZYWO): 

a)  nie  posypie  co  najmniej  90%  szerokości  jezdni  ulicy  zleconej  trasy  utrzymania 

zimowego  lub 

zleconej  części  trasy  utrzymania  zimowego  (w  przypadku  zlecenia 

dotyczącego części trasy); 

b) nie odpłuży całej szerokości jezdni ulicy zleconej trasy utrzymania zimowego lub części 

zleconej trasy utrzymania zimowego (w p

rzypadku zlecenia dotyczącego części trasy); 

wynagrodzenie  Wykonawcy  ustalone  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wskazane  w 

załączniku  nr  10,  zostanie  pomniejszone  o  25%  w  odniesieniu  do  trasy  utrzymania 

zimowego lub części zleconej trasy utrzymania zimowego (odcinka jezdni ulicy) na którym 

stwierdzono 

ww. nieprawidłowości. 

2) W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, lit. a) i b) niniejszego paragrafu gdy Wykonawca 

nie 

poprawi (usunie) wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości, w ciągu 60 minut 

od 

zgłoszenia, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za całą trasę utrzymania zimowego, 

na  której  stwierdzone  zostały  nieprawidłowości  w  wykonywanych  pracach  -  wskazane  w 

protokole kontroli. 

Zamawiający dodatkowo naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną: 

a)  w wys

okości 1 500 zł od każdej  zakwestionowanej trasy utrzymania zimowego (dot. 

akcji ALFA, BETA, BETA-S, INTERWENCJA), 

b) w wysokości 500 zł od każdego zakwestionowanego odcinka jezdni ulicy (dot. działań 

INTERWENCJA,  INTERWENCJA-BOCZNE  JEZDNIE,  INTERWENCJA-KRUSZYWO  w 

przypadku, gdy 

zlecony jest odcinek jezdni ulicy a nie cała trasa utrzymania zimowego), 

c)  w  wysokości  500  zł  od  każdej  zakwestionowanej  trasy  utrzymania  zimowego  w 

przypadku akcji, INTERWENCJA - BOCZNE JEZDNIE, INTERWENCJA 

–KRUSZYWO, 

gdy Zamawiaj

ący zleci całą trasę utrzymania zimowego. 

3)  Wyżej  wymienione  kary  będą  naliczane  do  czasu  usunięcia  nieprawidłowości,  za  każde 

rozpoczęte kolejne 60 min. opóźnienia, liczone od zgłoszenia Zamawiającego. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca w terminach określonych w załączniku nr 1, nie posypie co 

najmniej  90%  szerokości  jezdni  ulicy  trasy  utrzymania  zimowego  -  obejmującej 

niebezpieczne  odcinki  jezdni  ulic  (GAMMA)  nie  otrzyma  wynagrodzenia  za  całą  trasę 

utrzymania  zimowego  obejmującą  niebezpieczne  odcinki  jezdni  ulic,  na  której  zgłoszone 

zostały nieprawidłowości w wykonywanych pracach, wskazane w protokole kontroli. 


5)  W  przypadku  określonym  w  ust.  1  pkt  4,  gdy  Wykonawca  nie  poprawi  (usunie) 

wskazanych  przez  Zamawiającego  nieprawidłowości,  w  ciągu  30  minut  od  zgłoszenia, 

Zamawiający  dodatkowo  naliczy  Wykonawcy  zryczałtowaną  karę  umowną  w  wysokości  1 

500  zł  od  każdej  zakwestionowanej  trasy  utrzymania  zimowego  obejmującej  niebezpieczne 

odcinki jezdni ulic (GAMMA), 

6)  Wyżej  wymienione  kary  będą  naliczane  do  czasu  usunięcia  nieprawidłowości,  za  każde 

rozpoczęte kolejne 30 min. opóźnienia, liczone od zgłoszenia Zamawiającego. 

7)  Za  opóźnienie  w  dojeździe  w  strefę  zdefiniowanego  obszaru  ZERO  lub  REJON  w 

normach czasowych, o których mowa w cz. III ust. 3 załącznika nr 1 do umowy (z wyjątkiem 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), 

Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 150 zł za każde 

rozpoczęte 30 minut opóźnienia. Kara naliczana będzie w odniesieniu do każdej opóźnionej 

jednostki sprzętowej, a łączna kara za opóźnienia w odniesieniu do jednej zleconej akcji, dla 

jednej jednostki sprzętowej nie przekroczy 450 zł. 

8)  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  500  zł  za  zasypanie,  w 

trakcie 

wykonywania  zleconych  prac,  terenów  przyległych  (chodników,  trawników, 

przystanków ZTM itp.): 

a) środkami do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej, 

b) spłużonym śniegiem, 

c) błotem pośniegowym. 

Kara  będzie  naliczana  od  każdej  trasy  utrzymania  zimowego,  lub  części  trasy  utrzymania 

zimowego  (w  przypadku  zlecenia  dotyczącego  części  trasy),  na  której  stwierdzono  ww. 

zdarzenie. 

9)  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  zryczałtowaną  karę  umowną  w  wysokości  1  000  zł  za 

każdy stwierdzony przypadek: 

a)  dysponowania 

lub  stosowania  środków  do  zapobiegania  i  likwidowania  śliskości 

zimowej 

przeznaczonych do realizacji umowy, niezgodnych z wymaganiami określonymi w części 

IV ust. 1  załącznika nr 1 (w przypadku kruszywa dodatkowo  załącznika nr 2 w części III 

ust. 1 pkt. 1) do umowy, 

b)  stosowania  środków  do  zapobiegania  i  likwidowania  śliskości  zimowej  niezgodnych  z 

wydaną  przez  Zamawiającego  dyspozycją/technologią  za  każde  stwierdzone 

zdarzenie/jednostkę  sprzętową,  na  której  stwierdzono  niewłaściwy  środek.  Poprawki  w 

ramac

h  zleconej akcji muszą być wykonywane środkiem do zapobiegania i likwidowania 

śliskości zimowej zgodnym z wydaną przez Zamawiającego dyspozycją, 

c)  braku  solanki  w  ramach  zleconych  działań  środkiem  NaCl  w  odniesieniu  do  każdej 

jednostki sprzętowej, na której stwierdzono powyższe nieprawidłowości. 


10)  Za  stwierdzony  mniejszy  niż  wymagany  do  umowy  zapas  środków  do  zapobiegania  i 

likwidacji śliskości zimowej Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną, w 

przypadku: 

a) mniejszej ilości niż wymagany w załączniku nr 1 cz. II ust. 2 w wysokości 10 000 zł za 

zdarzenie; 

b)  mniejszej  ilości  niż  wymagany  w  załączniku  nr  2  cz.  I  (dotyczy  kruszywa),  w 

wysokości 1 000 zł za zdarzenie. 

11) W przypadku niezapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do zaplecza 

technicznego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 000 zł za zdarzenie. 

12) W przypadku niewykonania w terminie określonym w załączniku 1 cz. III ust. 2 pkt 10 (z 

wyjątkiem niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy),  pozimowego  doczyszczania  tras  utrzymania  zimowego,  Zamawiający  naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

13) W przypadku realizacji prac doczyszczania tras utrzymania zimowego bez włączonego i 

sprawnie 

działającego systemu zraszania w trakcie wykonywania robót, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł od każdego zaistniałego zdarzenia. 

14)  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  1  000  zł  w  przypadku 

stwierdzenia  zanie

czyszczania  na  terenach  przyległych  do  powierzchni  oczyszczanych  lub 

pozostawienia  urobku  na  oczyszczanej  trasie.  Kara  będzie  naliczana  od  każdej  trasy,  na 

której stwierdzono ww. zdarzenia. 

15)  Niezależnie  od  nałożonych  kar  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego 

usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości  w  ramach  zleconych  prac,  na  własny  koszt  i 

ryzyko.  O  usunięciu  nieprawidłowości  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  za  pomocą 

Platformy Spedio lub/i e-

mail. Prawidłowe wykonanie prac potwierdzone zostanie protokołem 

z rekontroli stwierdzającym usunięcie nieprawidłowości. 

16)  W  przypadku  niewykonania  w  wyznaczonym  terminie  prac  sprzątania  jezdni  ulic, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 500 zł. Kara będzie naliczana 

do momentu prawidłowego wykonania prac za każde rozpoczęte 24 godziny. 

2. Kary umowne związane z oczyszczaniem letnim: 

1) Za nieterminowe oczyszczenie określone w części IV ust. 1 pkt 5 w załączniku nr 3 tj. 

sprzątnięcie  lub  zmycie  trasy  lub  części  trasy  oczyszczania  letniego  w  Wariancie 

podstawowym lub oczyszczania w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie 

zadeklarował  taki  sposób  realizacji  prac,  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie 

pomniejszone o następujące kwoty: 

a)  20%  wartości  prac  za  sprzątnięcie  lub  zmycie  trasy  lub  części  trasy  oczyszczania 

letniego 

– w przypadku usunięcia nieprawidłowości w ciągu 6 godzin od wyznaczonego 

terminu wykonania, 


b)  50%  wartości  prac  za  sprzątnięcie  lub  zmycie  trasy  lub  części  trasy  oczyszczania 

letniego - 

w przypadku usunięcia nieprawidłowości w czasie dłuższym niż 6 godziny lecz 

nie  dłuższym  niż  24  godziny  od  wyznaczonego  terminu  wykonania,  a  ponadto 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł w odniesieniu do 

każdej zakwestionowanej trasy oczyszczania letniego, 

c)  1

00%  wartości  prac  za  sprzątnięcie  lub  zmycie  trasy  lub  części  trasy  oczyszczania 

letniego  - 

w  przypadku  opóźnienia  w  usunięciu  nieprawidłowości  w  czasie 

przekraczającym  24  godziny  od  wyznaczonego  terminu  wykonania,  a  ponadto 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 500 zł w odniesieniu do 

każdej zakwestionowanej trasy oczyszczania letniego. 

2)  Jeżeli  Wykonawca  zobowiązał  się  do  realizacji  Sprzątania  jezdni  ulic  w  Wariancie 

rozszerzonym, w przypadku niewykonania zmywania jezdni w ramach Sprzątania jezdni 

ulic w Wariancie rozszerzonym (określonym w części II ust. 3 w załącznika 3) w terminie, 

Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  5  000  zł  za  jedno 

naruszenie, w odniesieniu do każdej zakwestionowanej trasy oczyszczania letniego. 

)  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  stwierdzone  nieprawidłowości  w  ramach 

zlecanych  prac  na 

własny  koszt  i  ryzyko.  Po  usunięciu  nieprawidłowości  Wykonawca 

powiadomi  Zamawiającego  za  pomocą  Platformy  Spedio.  Prawidłowe  wykonanie  prac 

potwierdzone 

zostanie 

pr

otokołem 

rekontroli 

stwierdzającym 

usunięcie 

nieprawidłowości. 

4) W przypadku sprzątania bez włączonego i sprawnie działającego systemu zraszania 

w trakcie 

wykonywania zleconych prac, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 1 000 zł od każdego zaistniałego zdarzenia. 

5)  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  1  000  zł  w  przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczania  na  terenach  przyległych  do  powierzchni  oczyszczanych 

lub pozostawienia urobku 

na oczyszczanej trasie. Kara będzie naliczana od każdej trasy, 

na której stwierdzono ww. zdarzenie, po przekroczeniu terminu określonego w cz. IV ust. 

1 pkt 5 załącznika 3. 

3. Za brak raportu (dot. GPS) z wymaganymi informacjami określonymi w załączniku 4 ust. 8 

i 9 

Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 100 zł od 

każdej jednostki sprzętowej, która nie przekazała tych danych. 

4.  Za  brak  sygnału  z  satelitarnego  systemu  lokalizacji  i  kontroli  pracy  GPS  z  jednostek 

sprzętowych  podczas  realizacji  zleconych  prac,  jeżeli  dane  nie  zostaną  uzupełnione  o 

dane  z  wewnętrznego  urządzenia  rejestrującego,  zamontowanego  w  pojeździe,  w  ciągu 

24  godzin  od  powiadomienia,  Zamawiający  naliczy  zryczałtowaną  karę  umowną  w 

wysokości 300 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 


5.  W  przypadku  przerw

y  w  przekazie  wymaganych  informacji  (GPS)  z  każdej  jednostki 

sprzętowej w ramach zleconych prac, o ile będzie ona dłuższa niż 10  minut, a dane nie 

zostaną uzupełnione o dane z urządzenia rejestrującego, zamontowanego w pojeździe, w 

ciągu  24  godzin  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  150  zł  od 

każdej jednostki sprzętowej, która nie przekazuje wymaganych informacji GPS. 

6. Jeżeli w trakcie kontroli przeprowadzanej zgodnie z § 6 ust. 6 przed rozpoczęciem sezonu 

zimowego  oraz  letniego  Wykonawc

a  nie  będzie  dysponował  jednostkami  sprzętowymi 

określonymi w załączniku nr 11 Zamawiający: 

1)  naliczy Wykonawcy  zryczałtowaną karę umowną w wysokości  2 000  zł  w  odniesieniu 

do każdej brakującej jednostki sprzętowej o której mowa w § 6 ust. 7 pkt. 3 lit. a. 

Jeżeli  Wykonawca  nadal  nie  usunie ww.  nieprawidłowości  po  terminie określonym  w  §6 

ust.  7  pkt  2,  Zamawiający  ostatecznie  wezwie  Wykonawcę  i  wyznaczy  termin,  który  nie 

przekroczy  10  dni  na  spełnienie  ww.  warunku.  Przez  ten  czas  naliczana  będzie 

Wykonawcy 

kara  umowna  w  wysokości  1  000  zł  w  odniesieniu  do  każdej  brakującej 

jednostki sprzętowej za każdy dzień opóźnienia; 

2) naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 10 000 zł w odniesieniu 

do każdej brakującej jednostki sprzętowej, o której mowa w §6 ust. 7 pkt. 3 lit. b i lit c. 

Jeżeli  Wykonawca  nadal  nie  usunie ww.  nieprawidłowości  po  terminie określonym  w  §6 

ust.  7  pkt  2,  Zamawiający  ostatecznie  wezwie  Wykonawcę  i  wyznaczy  termin,  który  nie 

przekroczy  10  dni  na  spełnianie  ww.  warunku.  Przez  ten  czas  naliczana  będzie 

Wykonawcy  kara  umowna  w  wysokości  2  000  zł  w  odniesieniu,  do  każdej  brakującej 

jednostki sprzętowej za każdy dzień opóźnienia.  

7.  Jeżeli  podczas  kontroli  realizacji  prac,  Zamawiający  stwierdzi  w  strefie  zdefiniowanego 

obszaru  ZERO  (dotyczy  sezonu  zimowego)  lub  REJON  brak  wymaganej  liczby 

jednostek  sprzętowych  lub  niespełnianie  przez  daną  jednostkę  kryteriów  technicznych 

określonych w załączniku nr 1 cz. II ust. 3, pkt 1, 2, 3 oraz w załączniku nr 3 cz. III ust. 

1,pkt 2, 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

1)  10  000  zł  –  za  każdy  brakujący  lub  niespełniający ww.  kryteriów  pojazd  elektryczny 

lub pojazd zasilany gazem ziemnym wskazany w załączniku nr 11, 

2)  5  000  zł  –  za  każdy  brakujący  lub  niespełniający  ww.  kryteriów  pojazd  spalinowy 

wskazany w załączniku nr 11. 

8.  W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  zobowiązania  określonego  w  §  11  do 

wykonywania  czynności  z  zakresu  kluczowych  elementów  zamówienia  tj.:  akcji 

posypywania  o  kryptonimie  ALFA,  GAMMA,  wyłącznie  przez  osoby  zatrudnione  na 

podstawie  umowy  o  pracę,  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5  000  zł,  z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 11. 


9. W stosunku do Wykonawcy, który na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ 

zobowiązał się do wykonywania czynności z zakresu kluczowych elementów zamówienia 

tj.:  akcji  posypywania  o  kryptonimie  ALFA,  GAMMA,  INTERWENCJA,  wchodzących  w 

skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę  za każdy kolejny przypadek  naruszenia obowiązku  zatrudnienia  - w wysokości  10 

000 zł. 

10.  Za  stosowanie  urządzeń  wydmuchujących  podczas  realizacji  prac  określonych  w 

umowie,  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  4  000  zł  za  stwierdzone 

naruszenie.  W  przypadku  powtórnego  użycia  urządzeń  wydmuchujących  Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni. 

11.  Zapłata  kar  umownych  nie  wyklucza  prawa  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach 

ogólnych  określonych  w  Kodeksie  cywilnym,  za  szkodę  rzeczywiście  poniesioną  i 

utracone pożytki. 

Art.  7  ust. 

1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art. 139 

ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  36  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  stanowi, 

że  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  zawiera  co  najmniej  istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  5  KC  stanowi,  że  nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był 

sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art.  353 

  KC  stanowi, 

że strony  zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według  swego  uznania,  byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 


Art.  483  §  1  KC  stanowi,  że  można  zastrzec  w  umowie,  że  naprawienie  szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 

przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

Art. 487 § 2 KC stanowi, że Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w 

taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Zarzuty okazały się bezzasadne. 

Odwołujący Partner zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 Pzp, art. 36 ust. 1 pkt 16 

Pzp oraz art. 139 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 5 oraz art. 353

 KC 

przez sporządzenie wzoru 

umowy  w  sposób  naruszający  zasady  współżycia  społecznego,  zaburzający  wzajemność 

świadczeń  i  niegwarantujący  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  w 

zakresie w jakim: 

c) 

Zamawiający  zastrzegł  kary  umowne  rażąco  wygórowane  i  nie  przystające  do 

charakteru naruszeń, odnośnie których je przewidziano (§7 załącznika nr 4 do SIWZ), 

d) 

opisanie  kar  umownych  nastąpiło  w  sposób  niejednoznaczny,  w  zakresie,  w  jakim 

Zamawiający odwołuje się do „opóźnienia” w wykonaniu usług (§7 ust. 1 pkt 3), pkt 6), pkt 7) 

oraz ust. 2 pkt 1) lit. c), oraz ust. 6 pkt 1) i 2) Z

ałącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”), 

e) 

opisanie kar  umownych  w  sposób  niejednoznaczny  i  niedookreślony  oraz  w  sposób 

wewnętrznie sprzeczny (§7 załącznika nr 4 do SIWZ). 

Co do zarzutu, że kary umowne są rażąco wygórowane i nie przystające do charakteru 

n

aruszeń, odnośnie których je przewidziano, Izba wzięła pod uwagę, że odwołujący Partner 

sp.  z  o.o. sp. k.  nie  przedstawił  w  odwołaniu jakiegokolwiek  uzasadnienia faktycznego.  Nie 

ulega  wątpliwości,  że  kary  umowne  spełniają  rolę  odszkodowawczą  i  rolę  odstraszającą 

(motywującą). Jeśli odwołujący Partner kwestionował wysokość kar umownych uważając, że 

są one wygórowane w sposób „rażący”, to powinien wykazać zasadność zarzutu. Wzięto pod 

uwagę,  że  w  odwołaniu  próżno  było  szukać  jakichkolwiek  wywodów  co  do  porównania 

szkody  grożącej  zamawiającemu  w  wyniku  naruszenia  jakiegoś  obowiązku  umownego  z 

wysokością  kary  umownej  (element  odszkodowawczy  kary  umownej).  Odwołujący  Partner 

nie przedstawił w odwołaniu także jakiegokolwiek wywodu na temat tego, jaka jest wysokość 

pozostałej,  czyli  motywującej  części  kary  umownej.  Odwołujący  nie  wyjaśnił,  dlaczego  ta 

część  kary  jest  zbyt  wysoka  i  to  w  sposób  „rażący”.  W  odwołaniu  zabrakło  jakiejkolwiek 

argumentacji faktycznej w tym zakresie.  

Izba  stwierdziła,  że  w  odwołaniu  próżno  było  szukać  też  jakiejkolwiek  argumentacji  o 

tym, 

która  z  kar  umownych  przewidzianych  we  wzorze  umowy  i  dlaczego  miałaby  „nie 


przystawać  do  charakteru  naruszeń”  odnośnie  których  je  przewidziano.  W  §7  wymieniono 

wszystkie kary umowne. Zarzut 

podlegał zatem oddaleniu.  

Co  do  zarzutu,  że  opisanie  kar  umownych  nastąpiło  w  sposób  niejednoznaczny,  w 

zakresie,  w  jakim  z

amawiający  odwołuje  się  do  „opóźnienia”  w  wykonaniu  usług  (§7  ust.  1 

pkt 3), pkt 6), pkt 7) oraz ust. 2 pkt 1) lit. c), oraz ust. 6 pkt 1) i 2)  z

ałącznika nr 4 do SIWZ 

„Wzór umowy”), to tak opisany zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie. Odwołujący Partner 

kwestionował  w  tym  fragmencie  odwołania  jedynie  niejednoznaczność  sformowania 

„opóźnienie”.  Zdaniem  Izby  sformułowanie  „opóźnienie”  jest  jednoznaczne  i  oznacza  po 

prostu  uchybienie 

terminowi  wykonania  obowiązku  umownego.  Zarzut  podlegał  zatem 

oddaleniu. 

W dalszej kolejności  Izba  stwierdziła,  że zarzut, iż  opisanie kar  umownych  nastąpiło  w 

sposób  niejednoznaczny  i  niedookreślony  oraz  w  sposób  wewnętrznie  sprzeczny  (§7 

załącznika  nr  4  do  SIWZ)  nie  został  w  ogóle  uzasadniony.  Ponadto,  w  §7  wymieniono 

wszystkie kary umowne. Zarzut ten podlegał zatem oddaleniu.  

W uzasadnieniu 

zarzutów odwołujący Partner argumentował ponadto, że zmiana § 7 ust. 

1  pkt  3)  i  5)  wzoru  umowy  poprzez  wskazanie  wykonawcy  30  minut  (liczone  od  momentu 

zgłoszenia  zakończenia  akcji)  na  żądanie  usunięcia  nieprawidłowości  dawało  będzie 

wykonawcy realną szansę na usunięcie tych nieprawidłowości w ciągu kolejnych 30 minut i 

tym  samym 

uniknięcie  dodatkowych  kar  umownych.  Zdaniem  odwołującego  brak  takiego 

ograniczenia  czasowego  i  pozwolenie  n

a  występowanie  z  żądaniem  po  zakończeniu  akcji, 

gdy  pojazdy  wykonawcy  zjadą  do  bazy  powoduje  fizyczną  niemożliwość  usunięcia 

nieprawidłowości w ciągu tych 30 min. 

Odnosząc  się  tak  przedstawionego  zarzutu  Izba  stwierdziła,  że  nie  zasługuje  on  na 

uwzględnienie. Odwołujący nie wykazał aby w postulowanym przez niego terminie 30 minut 

było  możliwe  przeprowadzenie  przez  zamawiającego  postępowania  kontrolnego  stanu 

utrzymania  dróg  w  całym  obsługiwanym,  obszernym  nieraz  rejonie.  Przyjęcie  stanowiska 

odwołującego  oznaczałoby,  że  -  biorąc  pod  uwagę  rozległość  rejonów  -  zamawiający 

musiałby de facto cały czas swymi pojazdami poruszać się za pojazdami wykonawcy i w ten 

sposób kontrolować sposób wykonania usługi, tak aby zmieścić się w owych postulowanych 

30 minutach.  

W uzasadnieniu 

zarzutów odwołujący Partner sp. z o.o. sp. k. podniósł ponadto, że kara 

przewidziana  w  §  7  ust.  1  pkt  4  załącznika  nr  4  do  SIWZ  pozostaje  bez  jakiegokolwiek 

związku  z  zawinieniem  wykonawcy.  Według  odwołującego  brak  posypania  90%  jezdni  na 

bardzo  krótkim  odcinku  daje  zamawiającemu  prawo  do  odmowy  wynagrodzenia  za  cały 


odcinek.  Sytuacja  taka 

miała  powodować,  wg  odwołującego,  nieuzasadnione  wzbogacenie 

zamawiającego. 

Izba  stwierdziła,  że  zamawiający  w  kwestionowanym  postanowieniu  §7  ust.  1  pkt  4 

wzoru  umowy 

przewidział,  że  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  w  terminach  określonych  w 

załączniku  nr  1,  nie  posypie  co  najmniej  90%  szerokości  jezdni  ulicy  trasy  utrzymania 

zimowego  - 

obejmującej  niebezpieczne  odcinki  jezdni  ulic  (GAMMA)  nie  otrzyma 

wynagrodzenia za całą trasę utrzymania zimowego obejmującą niebezpieczne odcinki jezdni 

ulic,  na  której  zgłoszone  zostały  nieprawidłowości  w  wykonywanych  pracach,  wskazane  w 

protokole kontroli. 

Analiza  spornego  postanowienia  wzoru  umowy  prowadziła  do  wniosku,  czego 

odw

ołujący  nie  dostrzegł,  że  kara  obejmuje  nieposypanie  90%  szerokości  jezdni,  ale 

obejmującej  „niebezpieczne  odcinki  jezdni”.  Kara  nie  dotyczyła  więc  wszystkich  odcinków 

tras utrzymania 

zimowego, lecz tylko odcinków newralgicznych.  

Co  do  argumentu  odwołującego,  że  kwestionowana  kara  ma  powodować 

nieuzasadnione wzbogacenie 

zamawiającego Izba stwierdziła, że mając na uwadze istotę tej 

kary,  o  czym  mowa 

wyżej,  nie  sposób  twierdzić,  że  gdy  dojdzie  do  jej  naliczenia  za 

nieposypanie  90%  niebezpiecznych  odcinków  jezdni,  to  dojdzie  do  nieuzasadnionego 

wzbogacenia  zamawiającego.  Zamawiający  zidentyfikował  te  obszary  jezdni,  które 

wymagają  szczególnej  uwagi  przy  realizacji  usługi,  której  efekt  ma  gwarantować 

bezpieczeństwo użytkowników, tym samym zasadne jest określenie kar umownych za brak 

należytej  realizacji  usługi  w  tych  obszarach.  Ponadto,  na  całym  odcinku  byłby  problem  z 

identyfikacją  90%,  dlatego  tylko  newralgiczne  miejsca  zostały  poddane  tej  identyfikacji. 

Wobec powyższego zarzut podlegał oddaleniu.  

Izba nie rozpoznawała zarzutu, że kara umowna zastrzeżona w postanowieniu §7 ust. 1 

pkt  4  wzoru  m

iała  prowadzić  do  podwójnego  karania  wykonawcy,  to  jest  przez  brak 

wynagrodzenia wykonawcy i jednoczesne 

nałożenie kary. Wzięto pod uwagę, że zarzut ten 

odw

ołujący  Partner  przedstawił  dopiero  w  trakcie  rozprawy.  Taki  zarzut  należało  uznać  za 

niedopuszczalny zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, 

że Izba nie może 

orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 

W związku z powyższym zarzuty podlegały oddaleniu. 

Zarzut  dotyczący  nieuwzględnienia  pojazdów  patrolowych  i  pojazdów  do  dowozu 

pracowników (sygn. akt KIO 2152/20) 

Ustalono, że w § 3 ust. 9 wzoru umowy zamawiający wskazał, co następuje: Wykonawca 

zobowiązuje  się  do  zapewnienia,  w  ramach  jednostek  sprzętowych  użytych  do  realizacji 

umowy,  odpowiedniej  liczby  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem 


ziemnym,  określonej  w  ustawie  z  dnia  11  stycznia  2018  r.  o  elektromobilności  i  paliwach 

alternatywnych (dalej Ueipa) (Dz. U.  z 2020 r. poz. 908 z późn.  zm.). Zgodnie z aktualnym 

brzmieniem art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, począwszy 

od  dnia 

1  stycznia  2022  r.  udział  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  zasilanych  gazem 

ziemnym  wnosi  co  najmniej  10%  łącznej  liczby  pojazdów  użytkowanych  do  realizacji 

zamówienia. 

Ustalono ponadto

, że w załączniku nr 11 i 12 do umowy zamawiający wymienił pojazdy 

d

o  realizacji  zamówienia,  obejmujące  następujące grupy:  pługoposypywarki,  pługi,  zestawy 

płużąco-sypiące, zamiatarki, zmywarki.  

W  załączniku  nr  11  i  12  do  umowy  nie  wymieniono  pojazdów  patrolowych  lub 

brygadowych (okoliczność bezsporna). 

Art.  7  ust.  1  ust

awy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

Art.  68  ust.  3  ustawy 

z  dnia  11  stycznia  2018  r.  o  elektromobilności  i  paliwach 

alternatywnych  tj.  z  dnia  7  maja  2020  r.  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  908) 

stanowi,  że  Jednostka 

samorządu  terytorialnego,  o  której  mowa  w  art.  35  ust.  2,  od  dnia  1  stycznia  2022  r., 

wykonuje 

lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, 

podmiotowi,  którego  udział  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem 

ziemnym  we  flocie  pojazdów  użytkowanych  przy  wykonywaniu  tego  zadania  wynosi  co 

najmniej 10%. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 

Odwołujący  Byś  domagał  się  w  odwołaniu  nakazania  zamawiającemu  zmiany 

załącznika  nr  11  do  wzoru  umowy  „Wymagana  liczba  sprzętu  do  realizacji  zamówienia” 

przez  wskazanie  wśród  wymaganego  sprzętu  pojazdu  patrolowego  i  innego  pojazdu 

przeznaczonego  do  dowozu  na  rejon  brygad  sprzątających,  co  winno  skutkować  stosowną 

modyfikacją załącznika nr 12 do wzoru umowy. 


Izba stwierdziła, że odwołujący Byś nie podał, jaka według niego jest wymagana liczba 

pojazdów  patrolowych  i  brygadowych  w  poszczególnych  rejonach.  Nie  wykazał  zatem 

niezbędnej, minimalnej liczby takich pojazdów koniecznej do wykonania umowy. W związku 

z powyższym Izba nie mogła nakazać zmiany załącznika nr 11 i 12 do umowy.  

Należało  zgodzić  się  z  odwołującym  Byś,  że  w  świetle  art.  68  ustawy  o 

elektromobilno

ści  zasadnym  jest,  aby  udział  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów 

zasilanych gazem ziemnym w

ynosił co najmniej 10% łącznej liczby pojazdów użytkowanych 

do  realizacji  zamówienia.  Przepis  ten  dotyczył  więc  łącznej  liczby  pojazdów 

wykorzystywanych do realizacji zamówienia.  

Odwołujący Byś nie zdołał jednak wykazać, że sposób świadczenia przez niego usługi, 

to  jest  przy  wykorzystaniu 

bliżej  niesprecyzowanej  liczby  pojazdów  brygadowych  czy 

patrolowych, 

jest jedynym możliwym sposobem świadczenia usługi, który musi być tożsamy 

dla każdego z wykonawców. Odwołujący Byś wykazał jedynie, że niektóre części pasa jezdni 

będą wymagały ręcznego doczyszczenia. Powyższe wynikało z dowodu nr 27 obejmującego 

fotografie, 

na  których  zaprezentowano  pojazdy  stojące  na  terenie  pasa  jezdni,  którego 

sprzątnięcie  w  tej  sytuacji  może  wymagać  ręcznego  doczyszczenia.  Powyższe  nie  jest 

jednak  równoznaczne  z  bezwzględną  koniecznością  użycia  pojazdów  patrolowych  i 

brygadowych  do  doczyszczenia  takiego  pasa

.  Możliwe  są  inne  sposoby  organizacji  pracy 

wykonawców. 

Zdaniem Izby niewiele wnosił do sprawy złożony przez odwołującego Byś dowód nr 26, 

który obejmował jedynie sporządzone przez samego wykonawcę zestawienie tras przejazdu 

pojazdów patrolowych i brygadowych na mapach. To, że na mapach rzeczywiście znajdują 

się trasy przejazdu pojazdów patrolowych i brygadowych nie wynikało z samego dowodu. 

Przy  wyrokowaniu  Izba  nie  wzięła  pod  uwagę  argumentacji  odwołującego  Byś 

przedstawionej w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. Pismo to wpłynęło do Izby 4 stycznia 2021 

r.  o  g.  15.21,  a  więc  po  zamknięciu  rozprawy,  co  nastąpiło  4  stycznia  2021  r.  o  g.  11.35. 

Ponadto, do pisma tego nie mogła się odnieść strona przeciwna. 

W związku z powyższym zarzut podlegał oddaleniu. 

15. Zarzu

t  dotyczący  liczby  sprzętu  do  realizacji  zamówienia  określonej  w  załączniku 

nr 11 do umowy (sygn. akt KIO 2145/20) 

Ustalono,  że  w  załączniku  nr  11  do  umowy  zamawiający  określił  wymaganą  liczbę 

sprzętu do realizacji zamówienia, wymieniając m.in. następujący sprzęt: 


I. UTRZYMANIE ZIMOWE 

Rejon/część  Pługoposypywarki 

P

ług

op

o

syp

yw

a

rki

E

UR

O6

P

o

jazd

e

lekt

ryczny 

lu

b

za

sil

a

n

g

a

ze

m

ziemnym

P

ług

Ze

sta

p

łuż

ą

co

syp

iący

Liczba (szt.) 

„AL

FA” 

m

in.

w tym

„GAMM

A

” 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

II. OCZYSZCZANIE LETNIE 

Rejon/część 

Zamiatarki 

Zamiatarki elektryczne lub 

zasilane gazem ziemnym 

Liczba 

Liczba 

(w szt.) 

(w szt.) 

I. 

II. 

III. 


IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Zarzut okazał się bezzasadny. 

Odwołujący Remondis zarzucił, że zamawiający w załączniku nr 11 do umowy określił 

wymaganą  liczbę  sprzętu  do  realizacji  zamówienia  (ilości  pługoposypywarek  oraz 

zamiatarek) w sposób nieproporcjonalny do zakresu poszczególnych rejonów. Domagał się 

nakazania  zamawiającemu  określenia  w  załączniku  nr  11  do  umowy  wymaganej  liczby 

sprzętu  do  realizacji  zamówienia  (ilości  pługoposypywarek  oraz  zamiatarek)  w  sposób 

proporcjonalny do zakresu (obszaru) poszczególnych rejonów (z wyłączeniem rejonu IX i X), 

tj.  poprzez  przyjęcie,  że  na  jedną  jednostkę  sprzętową  przypada  w  przypadku 

pługoposypywarki: 14,5 km, a w przypadku zamiatarki: 51 km. 

Wzięto pod uwagę, że odwołujący Remondis nie wykazał, dlaczego akurat przyjęcie 

na  jedną  jednostkę  sprzętową  w  przypadku  pługoposypywarki  14,5  km,  a  w  przypadku 

zamiatarki  -  51  km, 

miało  być  właściwe.  Odwołujący  Remondis  przez  dowód  nr  2  zdołał 

jedynie wy

kazać, że pomiędzy rejonami występują rozbieżności w liczbie km przypadających 

na 1 pługoposypywarkę i 1 zamiatarkę. 

Odwołujący Remondis nie wykazał jednak, że tylko długość jezdni utrzymywanych w 

ramach  danego  rejonu  musi 

być  jedynym  czynnikiem  decydującym  o  ustaleniu  liczby 

pojazdów niezbędnych do obsłużenia rejonu. Zdaniem Izby zamawiający miał również prawo 

uwzględnić  czas wykonania danych prac  oraz  specyfikę  układu komunikacyjnego  w  danym 

rejonie.  Zasady  wiedzy  i 

doświadczenia  życiowego  podpowiadają,  że  czasochłonność 

utrzymania tras 

o tym samym kilometrażu może się znacznie różnić. Przykładowo relatywnie 

krótkie mosty ze względu na swą specyfikację muszą być utrzymywane przy użyciu większej 


liczby  sprzętu.  Analogiczna  sytuacja  dotyczy  tras  przyspieszonego  ruchu  z  dużą  liczbą 

zjaz

dów z estakad, co powoduje, że konieczne jest częste zjeżdżanie i wjeżdżanie w innym 

miejscu  utrzymywanej  trasy.  Utrzymanie  1  km  takiej  trasy  wymaga 

większego 

zaangażowania  niż  utrzymanie  1  km  prostej,  liniowej  jezdni  z  jednopoziomowymi 

skrzyżowaniami. 

W związku z powyższym zarzut podlegał oddaleniu. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie.  Orzeczenie  Izby, 

o  którym  mowa  w  pkt  2,  3,  5,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  14 

sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do  częściowego uwzględnienia i 

oddalenia  odwołań.  Z  kolei  orzeczenie  Izby  zawarte  w  pkt  1,  4,  7,  12,  15,  17,  18,  19,  20  

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  odpowiednio  umorzenia  części 

postępowań odwoławczych i kosztów postępowań, a zatem było postanowieniem. O tym, że 

orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest  postanowieniem  przesądził  Sąd 

Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05 (OSN 2006/11/182). Z powołanego 

przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz  wydawania  przez  Izbę  orzeczenia  o 

charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym 

orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym  (pkt  2,  3,  5,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  14 

sentencji) i formalnym (pkt 1, 4, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 20 

sentencji), całe orzeczenie musiało 

przybrać postać wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwz

ględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Stwierdzone  przez  Izbę  naruszenia  art.  36  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

polegające  na  wadliwym  opisaniu  sposobu  obliczenia  ceny  w  postaci  limitów  cen 

jednostkowych, 

mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania.  

W  świetle  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp,  uwzględniając  odwołanie,  Izba  może  - 

jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie 

lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności 

zamawiającego.  W  konsekwencji  Izba  nakazała  zamawiającemu  wykonanie  czynności 

modyfikacji postanowień SIWZ, w sposób opisany w pkt 2, 5, 8, 10, 13 sentencji. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, 

orzeczono jak w pkt 2, 5, 8, 10, 13 sentencji. 


Odnośnie żądań, których Izba nie podzieliła, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, 

orzeczono jak w pkt 3, 6, 9, 11, 14 

sentencji. Jednocześnie jednak informacja o częściowym 

oddaleniu  odwołania  musi  znaleźć  odzwierciedlenie  w  sentencji  orzeczenia,  a  nie  w 

uzasadnieniu. W art. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy 

t

reści  uzasadnienia  wyroku  wydanego  przez  Izbę  nie  ma  bowiem  żadnej  wzmianki  o 

możliwości  zamieszczenia  w  uzasadnieniu  wyroku  jakiegokolwiek  rozstrzygnięcia.  Na 

powyższe zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 

111/15. Sąd ten, wypowiadając się o praktyce Izby oddalania części zarzutów odwołania w 

uzasadnieniu,  jednoznacznie  uznał  za  wadliwą  praktykę  Izby  orzekania  w  uzasadnieniu 

wyroku a nie w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 3, 

6, 9, 11, 14 sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

Jak  wskazuje  się  w  piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów 

postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, 

że  „obowiązuje  w  nim,  analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za 

wynik  procesu,  według  której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę 

„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. 

akt X Ga 280/16 

– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część  uwzględniona  zasada 

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego 

rozdzielenia  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie 

odniosło skutek.  Identyczny  pogląd  wyrażono w  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1992/15,  w  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  we 

Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego 

we  Wrocławiu  z  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16,  postanowieniu  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1886/17, 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 

830/18  i  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  października  2018  r. 


sygn.  akt 

XXIII  Ga  1123/18.  W  tym  ostatnim  postanowieniu  Sąd  Okręgowy  wskazał,  co 

następuje: „Nie budziło zatem wątpliwości, że odwołanie zostało uwzględnione jak i oddalone 

w  równych  (co  do  ilości  zarzutów)  częściach,  w  tym  uwzględnione  co  do  obu  zarzutów 

uwzględnionych przez Zamawiającego, co do której to czynności został wniesiony sprzeciw. 

Odwołujący  R.  S.  i  wnoszący  sprzeciw  przystępujący  Wykonawca  TPF  Sp.  z  o.  o.  wygrali 

zatem i jednocześnie przegrali w połowie. 

Sąd  Okręgowy  przychylił  się  do  zarzutu  skargi  na  wyrok  KIO  i  głównej  tezy  jej 

uzasadnienia,  zgodnie  z  którą  wynik  sprawy  winien  być  badany  w  odniesieniu  do  ilości 

uwzględnionych  i  oddalonych  zarzutów.  Na  przyjęcie  takiego  stanowiska,  w  ocenie  Sądu 

Okręgowego,  pozwala  przepis  5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania,  zgodnie  z  brzmieniem 

którego  w  przypadkach  nieuregulowanych  w  5  ust.  1-3  Izba  powinna  orzec  o  kosztach 

postępowania  uwzględniając,  że  strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego 

stosownie do jego wyniku. Jednocześnie zauważyć należało, że żaden przepis nie reguluje 

wprost  sytuacji,  w  której  odwołanie  odwołującego  lub  wnoszącego  sprzeciw  zostało 

uwzględnione  dokładnie  w  połowie.  Przepisy  §5  ust.  2  jak  i  ust.  3  rozporządzenia  dotyczą 

bowiem  uwzględnienia  lub  oddalenia  odwołania  w  całości,  a  zatem  nie  mogły  stanowić 

oparcia dla rozstrzygnięcia o kosztach niniejszego postępowania. 

tym  stanie  rzeczy  koszty  postępowania  należało  rozliczyć  proporcjonalnie  do 

wyniku postępowania wywołanego odwołaniem wniesionym przez Odwołującego R. S. Takie 

rozwiązanie jest zgodne z art. 192 ust. 10 pzp ustanawiającym zasadę orzekania stosownie 

do wyni

ku postępowania odwoławczego.”. 

W  sprawie  KIO  2128/20  Izba 

–  w  zakresie  rozpoznawanym  merytorycznie  - 

częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 8 zarzutów rozpoznawanych 

merytorycznie  zasadny  okazał  jeden  zarzut,  zaś  bezzasadne  –  7  zarzutów.  Stosunek 

zarzutów zasadnych do niezasadnych wyniósł odpowiednio 1/8 do 7/8. Odpowiedzialność za 

wynik 

7/8  całości  postępowania  odwoławczego  ponosił  odwołujący  Polsuper,  zaś  za  1/8  – 

zamawiający.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2128/20  składał  się 

wpis  uiszczony  przez  odw

ołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez 

odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł. 

Odwołujący  Polsuper  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości 18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 

+  3.600),  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  16.275  zł  (18.600  zł  x  7/8). 

Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 2.325 zł 


(18.600  zł  –  16.275  zł),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas 

przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

W  sprawie  KIO  2145/20  Izba 

–  w  zakresie  rozpoznawanym  merytorycznie  - 

częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 6 zarzutów rozpoznawanych 

merytorycznie  zasadny  okazał  jeden  zarzut,  zaś  bezzasadne  –  5  zarzutów.  Stosunek 

zarzutów zasadnych do niezasadnych wyniósł odpowiednio 1/6 do 5/6. Odpowiedzialność za 

wynik  5/6 

całości postępowania odwoławczego ponosił odwołujący Remondis, zaś za 1/6 – 

zamawiający.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2145/20  składał  się 

wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez 

odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł. 

Odwołujący  Remondis  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości 18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 

+  3.600),  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  15.500  zł  (18.600  zł  x  5/6). 

Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 3.100 zł 

(18.600  zł  –  15.500  zł),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas 

przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

W  sprawie  KIO  2146/20  Izba 

–  w  zakresie  rozpoznawanym  merytorycznie  - 

częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 6 zarzutów rozpoznawanych 

merytorycznie  zasadny  okazał  jeden  zarzut,  zaś  bezzasadne  –  5  zarzutów.  Stosunek 

zarzutów zasadnych do niezasadnych wyniósł odpowiednio 1/6 do 5/6. Odpowiedzialność za 

wynik  5/6 

całości  postępowania  odwoławczego  ponosił  odwołujący  Partner,  zaś  za  1/6  – 

zamawiający.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2146/20  składał  się 

wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez 

odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł. 

Odwołujący  Partner  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości 18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 

+  3.600),  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  15.500  zł  (18.600  zł  x  5/6). 

Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 3.100 zł 

(18.600  zł  –  15.500  zł),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas 

przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

W  sprawie  KIO  2148/20  Izba 

–  w  zakresie  rozpoznawanym  merytorycznie  - 

częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 2 rozpoznawanych zarzutów 

zasadny okazał jeden zarzut, zaś bezzasadny – jeden zarzut. Stosunek zarzutów zasadnych 

do  niezasadnych  wyniósł  odpowiednio  1/2  do  1/2.  Odpowiedzialność  za  połowę  kosztów 


postępowania odwoławczego ponosił odwołujący Suez, zaś za drugą połowę – zamawiający. 

Na koszty postępowania odwoławczego w sprawie KIO 2148/20 składał się wpis uiszczony 

przez  odwołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez  odwołującego  z 

tytułu zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł. 

Odwołujący  Suez  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości 18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 

+  3.600),  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  9.300  zł  (18.600  zł  x  1/2). 

Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 9.300 zł 

(18.600  zł  –  9.300  zł),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas 

przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

W  sprawie  KIO  2152/20  Izba 

–  w  zakresie  rozpoznawanym  merytorycznie  - 

częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 3 rozpoznawanych zarzutów 

zasadny okazał jeden zarzut, zaś bezzasadne – dwa zarzuty. Stosunek zarzutów zasadnych 

do  niezasadnych  wyniósł  odpowiednio  1/3  do  2/3.  Odpowiedzialność  za  wynik  2/3  całości 

postępowania odwoławczego ponosił odwołujący Byś, zaś za 1/3 – zamawiający. Na koszty 

postępowania  odwoławczego  w  sprawie  KIO  2152/20  składał  się  wpis  uiszczony  przez 

odwołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez  odwołującego  z  tytułu 

zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł. 

Odwołujący  Byś  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości 18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 

+  3.600),  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  12.400  zł  (18.600  zł  x  2/3). 

Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 6.200 zł 

(18.600  zł  –  12.400  zł),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas 

przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowań  odwoławczych  orzeczono 

stosownie  do  wyniku  postępowań  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w 

oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 

4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


Wobec powyższego, o kosztach postępowania orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:      ………………….… 

Członkowie:   

……………………. 

…………………….. 


wiper-pixel