KIO 19/21 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 19/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

Marek Koleśnikow 

Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  22  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4 

stycznia 

021  roku  przez  wykonawcę  Sanit-Trans  spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą w  Międzyrzeczu Górnym  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez  zamawiającego  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Spółkę  Akcyjną  z  siedzibą  

w Bielsku

–Białej 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Sanit-

Trans  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Międzyrzeczu  Górnym  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ust

awy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 19/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zakład  Gospodarki  Odpadami  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „odbiór  i  zagospodarowanie  komponentów  do  produkcji  RDF  

z  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w  Bielsku-Białej,  nr  referencyjny:  16/ZP/ZGO/2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  20  listopada  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2020/S  227-557882.  Przedmiotowe  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  prowadzone  w  trybie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.).   

postępowaniu 

tym 

wykonawca 

Sanit-

Trans 

spółka 

ogranicz

oną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Międzyrzeczu  Górnym  (dalej:  „Odwołujący”)  4  stycznia 

2020  r. 

złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  „SIWZ”),  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp: 

1)  art. 7 ust. 1 PZP i art. 22 ust 1 PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP i art. 24 ust. 4 PZP 

niewykluczenie wykonawcy PARDI Sp. z o.o. pomimo że wykonawca ten nie spełniał 

na  moment  składania  ofert  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  warunków 

ekonomiczno-finansowych 

postaci 

odpowiedniego 

ubezpieczenia 

OC 

potwierdzającego wysokość sumy ubezpieczenia na kwotę 200.000 zł; 

2)  art. 7 ust. 1 PZP i art. 22 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP i art. 24 ust. 4 PZP 

niew

ykluczenie wykonawcy PARDI Sp. z o.o. pomimo że wykonawca ten nie spełniał i 

nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej.  Zgodnie  z  wymogami  SIWZ  wykonawca  miał  się  wylegitymować  co 

najmniej  1  usługą  związaną  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  komponentów  do 

produkcji RDF o wartości niemniejszej niż 800.000 zł brutto, podczas gdy zgodnie z 

wykazem  usług  przedstawionym  przez  PARDI  żadna  wykonana  przez  niego  usługa 

nie  przekraczała  800.000  zł  brutto  oraz  tylko jedna  z  trzech  wykazanych  usług  była 

związana  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  komponentów  do  produkcji  RDF,  lecz 

odbiorem 

gotowego 

paliwa 

alternatywnego. 

Tym  samym  doświadczenie 

przedstawione  przez  PARDI  nie  spełnia  zarówno  kryteriów  ilościowych  jak  i 

przedmiotowych,  w efekcie czego wykonawca PARDI

powinien zostać wykluczony z 

niniejszego postępowania; 


3)  art.  7  ust.  1  PZP  i  art.  22  ust.  1  PZP  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP  niewykluczenie 

wykonawcy  PARDI  Sp.  z  o.o., 

pomimo  że  wykonawca  ten  nie  spełniał  i  nie  spełnia 

warunków udziału w postępowaniu w postaci zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie  środków transportowych,  oraz  niewykazanie,  że podwykonawca  na  zasoby 

którego  wykonawca  się  powołuje  tj.  DT  Trans  D.  K.  nie  podlega  wykluczeniu  z 

przedmiotowego postępowania. 

Odwołujący wniósł o: 

1)  u

nieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  PARDI  Sp.  z 

o.o. z siedzibą w Kaczycach; 

2)  d

okonanie  wykluczenia  Wykonawcy  PARDI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kaczycach  z 

przedmiotowego postępowania o uzyskanie Zamówienia; 

3)  w

ybór  oferty  Odwołującego  jako  oferty  wykonawcy  nie  pod  legającego  wykluczeniu 

oraz wykonawcy który złożył ważną, prawidłowa i niepodlegającą odrzuceniu ofertę w 

postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający 

przekazał 

kopię 

przedmiotowego 

odwołania 

wykonawcom 

zainteresowanym  u

działem  w  postępowaniu,  4  stycznia  2021  r.  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej. Jak wynika z 

akt postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do 

przedmiotowego 

postępowania odwoławczego. 

22 stycznia 2021 

r. wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania. 

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć  postępowanie odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  Jednocześnie 

Izba  wskazuje,  że  w  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  575 

ustawy  Pzp  oraz  §  9  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30 

grudnia  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego, 

ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437). 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel