KIO 17/21 POSTANOWIENIE dnia 3 lutego 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 17/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przew

odniczący:      Magdalena Rams 

Członkowie:   

Ewa Sikorska  

Bartosz Stankiewicz  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  w  dniu  3  lutego  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4  stycznia  2021  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

konsorcjum: 

MEGATHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, PUH Ann-Pol A. Ś., Opole oraz 

ZOOM-POL Sp. z o.o.

, z siedzibą w Opolu,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z 

siedzibą w Warszawie,  

przy  udziale wykonawców:  (i)  Konsorcjum:  Dolnośląskie  Przedsiębiorstwo  Usługowe 

Sp. z o.o., z siedzi

bą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. 

z  o.o.

,  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  (ii)  Konsorcjum:  Epa  Green  Sp.  z  o.o.  oraz  

CLEANART  A. D.

, z siedziba we Wrocławiu; (iii) S&A Service Sp. z o.o., z siedzibą we 

Wrocławiu,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00 

gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  kwoty 

uiszczonego  wpisu  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia konsorcjum: MEGATHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, PUH Ann-Pol A. Ś., 

Opole oraz ZOOM-POL Sp. z o.o.

, z siedzibą w Opolu, 


Stosowni

e  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejsze postanowienie 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Kr

ajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

…………………………. 


Sygn. akt KIO 17/21 

UZASADNIENIE 

Dnia 4 stycznia 2021 r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie 

przepis

ów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”), odwołanie złożyli 

wykonawca 

wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum: 

MEGATHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, PUH Ann-Pol A. Ś., Opole oraz ZOOM-POL 

Sp. z o.o.

, z siedzibą w Opolu (dalej jako Odwołujący). 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Świadczenie  usług 

utrzymania  czystości  w  wybranych  lokalizacjach  zarządzanych  przez  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe S.A. i PKP S.A. - obszar W

rocław”.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: (1) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez 

błędne  zastosowanie  przepisu  względem  oferty  mimo,  że  jej  treść  odpowiada  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  (2)  art.  89  ust  1  pkt  6  ustawy  PZP  poprzez 

błędne  zastosowanie  przepisu  względem  oferty  mimo,  że  jej  treść  nie  zawiera  błędu  w 

obliczeniu  kosztu  lub  ceny;  (3) 

art.  29  ust  1  ustawy  PZP  poprzez  wadliwe  określenie 

postanowień SIWZ, w; tym złe przedstawienie wykonawcom i niedostosowanie treści SIWZ 

do wyroku KIO 2013/20, skutkujące ograniczeniem konkurencji i naruszenie zasad uczciwej 

konkurencji  a  w  rezultacie  ograniczenie  dostępu  do  udzielenia  zamówienia  podmiotom, 

spełniającym  warunki  udziału  w  postępowaniu;  (4)  art.  192  ust  2  ustawy  PZP  poprzez 

prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów PZP, które w wyroku stwierdziła Izba, 

a  które  mają  wpływ  lub  może  mogą  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia; (5) art. 192 ust 3 pkt 1 ustawy PZP poprzez niewykonanie wyroku KIO mimo, że 

nakazała ona Zamawiającemu dostosowanie SIWZ do żądań usunięcia naruszeń prawa, w 

tym  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji;  (6)  art.  7  ust  1  ustawy  PZP  poprzez 

prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naruszając przepisy samej 

ustawy,  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  nierespektowanie  wyr

oków  Krajowej  Izby 

Odwoławczej;  ewentualnie  (7)  art.  89  ust  1  pkt  6  poprzez  nieodrzucenie  ofert  pozostałych 

wykonawców  mimo,  iż  zastosowali  oni  niewłaściwą  preferencyjną  stawkę  podatku  od 

towar

ów i usług mimo, iż świadczone przez nich usługi mają charakter kompleksowych. 

Odwołujący wniósł o: nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty 

O

dwołującego;  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  składania  i  otwarcia 

ofert w ww. postępowaniu; nakazanie Zamawiającemu dostosowanie treści SIWZ do wyroku 

KIO 2013/20 a także związanych z nim załączników i kolejno wyznaczenie nowego terminu 


składania  ofert;  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów 

postępowania  według  norm  przepisanych;  ewentualnie,  odrzucenie  ofert  pozostałych 

wykonawców tj. 

• 

Przedsiębiorstwo BACA sp. z o.o. Lider Konsorcjum 

• 

S&A Service sp. z o.o. Lider Konsorcjum 

• 

DGP Clean Partner sp. z o.o. Lider Konsorcjum 

• 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe sp. z o.o. Lider Konsorcjum 

• 

EPA Green sp. z o.o. Lider Konsorcjum 

jako ofert zawierających błąd w obliczeniu ceny lub kosztu. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania  niniejszej 

sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

W  związku  z  brzmieniem  art.  90  ust.  1  Przepisów  wprowadzających  ustawę  -  Prawo 

zamówień  Publicznych  z  dnia  11  września  2019  r.  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2020),  zgodnie  

z  którym  do  postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  

w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  Uwzględniając  okoliczność,  iż  postępowanie  wszczęte  zostało  w  dniu  2 

października 2020 r., ilekroć w treści uzasadnienia mowa o przepisach materialnych ustawy 

Pzp  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Jednocześnie, z uwagi na treść art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo 

zamówień  Publicznych  z  dnia  11  września  2019  r.  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2020),  zgodnie  z 

którym  do  postępowań  odwoławczych  oraz  postępowań  toczących  się  wskutek  wniesienia 

skargi  do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w  art.  89,  wszczętych  po  dniu  31 

grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

1  stycznia  2021  r.,  stosuje  się  przepisy  ustawy,  o  której  mowa  w  art.  1,  Izba  ustaliła,  że 

odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale IX ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpili 

następujący  wykonawcy:  (i)  Konsorcjum:  Dolnośląskie  Przedsiębiorstwo  Usługowe  Sp.  z 

o.

o.,  z  siedzibą  we Wrocławiu  oraz  Przedsiębiorstwo  Usług Wielobranżowych  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą  we  Wrocławiu,  (ii)  Konsorcjum:  Epa  Green  Sp.  z  o.o.  oraz    CLEANART  A.  D.,  z 


siedziba we Wrocławiu; (iii) S&A Service Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,  

Odwołujący,  w  dniu  1  lutego  2021  r.,  przed  wyznaczeniem  terminu  posiedzenia  i  rozprawy 

przed  Izbą  złożył  pismo  zawierające  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  w  całości. 

Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  podpisane  przez  osobę  umocowaną  do 

działania w imieniu wykonawcy.  

S

kład  orzekający  Izby,  działając  na  podstawie  art.  520,  art.  568  pkt  1  oraz  art.  553  ust.  1 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej 

sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać  należy  za  oświadczenie 

najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie 

takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego  stanowiska  Izby.  Odwołujący 

podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  cofnięcie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557  

i art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 

pkt  3a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  roku  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  2437  ze 

zmianami). 

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

…………………………. 


wiper-pixel