KIO 133/21 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 133/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  20  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  8  stycznia  2021  r.  przez 

wykonawcę:  TPF  Sp.  z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-

852 Gdańsk,  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy) 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy: 

TPF  Sp.  z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa

,  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

S

tosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień  publicznych (Dz.  U.  poz. 2019  ze zm.)  w  związku z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………… 


Sygn. akt: KIO 133/21 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  20  stycznia  2021  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:

TPF  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  złożył  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 20 stycznia 2021 r. zawierające oświadczenie ww. 

wykonawcy o cof

nięciu odwołania wniesionego w dniu 8 stycznia 2021 r.

w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

przez 

zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Oławie w przedmiocie: 

„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania : Przygotowanie linii kolejowych 

nr 234 na odcinku Kokoszki 

– Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz”.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  poz.  2019  ze  zm.)  oraz  §  13  ust.  1  pkt  6 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  31  grudnia  2020  r.,  (Dz.U.  poz.  2453),  

Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie 

§  9  ust.  1  pkt  3a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30 

grudnia  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego, 

ich  rozliczania  oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  wysokości  wpisu  od  odwołania 

(Dz.  U.  poz.  2437),  Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu 

od odwołania.  

 
Przewodniczący:      …………………… 


wiper-pixel