KIO 1/21 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 1/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Izabela Niedziałek-Bujak 

                                   Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    4  stycznia  2021  r. 

przez 

wykonawcę  FAMUR  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Zamaw

iającego – Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze; 

nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty  15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy FAMUR S.A. z 

siedzibą w Katowicach poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze 

zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje 

skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego  w 

Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………………  

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1/21 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Polska  Grupa  Górnicza  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  prowadzi  w  trybie 

przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem jest 

Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla 

Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30, numer referencyjny 702000973. 

Odwołujący FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wniósł dnia 4 stycznia 2001 r. odwołanie 

wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

części XXI - Warunki płatności pkt 1,  

treści § 3 ust. 3 i 4  Załącznika nr 7 do siwz oraz zawierającego planowane postanowienia 

umowy. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  i art. 

w  związku  z  art.  5  kodeksu  cywilnego    i  w  związku  z  art.  14  ustawy  pzp  oraz  art.  7 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  postanowień  siwz 

uwzględniających jego żądania.  

Z

amawiający  w piśmie z dnia 18 stycznia 2001 r. oświadczył, że pismem z dnia 5 stycznia 

2001  r.  uwzględnił  wniesione  odwołanie  i  dokonał  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych 

w

arunków zamówienia w zakresie objętym odwołaniem. Informacja ta została opublikowana 

na  stronie  internetowej  zamawiającego.  O  dokonanej  czynności  zamawiający  powiadomił 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień. 

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu ustaliła, że wobec uwzględnienia 

przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć  na 

podstawie  przepisu  art.  522  ust.  1  ustawy 

z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).   

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  


Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

575  ustawy  Pzp 

wskazanej  powyżej  oraz    §  9  ust.  1  pkt  2a  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Mini

strów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu 

wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli zamawiający 

uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  rozprawy, 

koszty postępowania znosi się wzajemnie. 

Przewodniczący:  …………………….. 

…………………….. 

……………………… 


wiper-pixel