KIO 120/21 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 120/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przew

odniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

7  stycznia  2021  r. 

przez  Odwołującego  GALAXY  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.                     

z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul.  Fabryczna  nr  13  lok.  1,  65-410  Zielona  Góra                                

post

ępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Jednostki  Administracji 

Państwowej:  1)  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej,  2)  Dolnośląski  Urząd 

Wojewódzki we Wrocławiu, 3) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Poznaniu, 4) Generalna Dyrekcj

a Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Opolu,  6)  Generalna 

Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Szczecinie,  7)  Generalna  Dyrekcja 

Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Rzeszowie,  8)  Generalna  Dyrekcja  Dróg- 

Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, 9)  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i  Autostrad Oddział w Olsztynie,  10) Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Łodzi, 11) Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział                            

w  Kielcach,  12) 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział                                   

w Bydgoszczy, 13)  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej 

Górze,  14)    Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Krakowie,                   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, 16) Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 17)  Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska (GDOŚ), 18) Główny 

inspektorat 

Transportu 

Drogowego,                       

Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska,  20)    Główny  Urząd  Statystyczny,                         

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,  22)  Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Główny Urząd Miar, 24) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 25) Kujawsko-

Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Bydgoszczy,  26)  Lubelski  Urząd  Wojewódzki                                 

w Lublinie, 27) 

Lubuski  Urząd  Wojewódzki  w  Gorzowie  Wlkp,  28)  Łódzki  Urząd 

Wojew

ódzki w Łodzi, 29) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 30)  Małopolski 

Urząd  Wojewódzki  w  Krakowie,  31)  Ministerstwo  Klimatu  i  Środowiska,                                    

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 33) Ministerstwo Infrastruktury, 


34)  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  35)  Ministerstwo  Edukacji 

Narodowej,  36)  Ministerstwo  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej,  37)  Ministerstwo 

Sprawiedliwości, 38) Ministerstwo Finansów, 39) Ministerstwo Aktywów Państwowych, 

40)  Ministerstwo  Sportu,  41)  Ministerstwo  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,  42)  Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, 43) 

Ministerstwo 

Nauki 

Szkolnictwa 

Wyższego,                                       

44) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 45) 

Ministerstwo 

Zdrowia, 

Minis

terstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  47)  Naczelna  Dyrekcja  Archiwów 

Państwowych, 48)  Opolski  Urząd  Wojewódzki  w  Opolu,  49)  Podlaski  Urząd 

Wojewódzki  w  Białymstoku,  50)  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Gdańsku,  51) 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 52) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 54) Urząd Komunikacji Elektronicznej, 55) 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 56) Urząd do Spraw Kombatantów i. Osób 

Represjonowanych, 57) 

Urząd Lotnictwa Cywilnego, 58)  Urząd Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, 5

9) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 60) Urząd 

Transportu Kolejowego, 61) 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 63) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach, 64) 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,  

na rzecz których działa

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00 

gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu na rzecz 

Odwołującego - GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Fabryczna nr 13 lok. 1, 65-410 Zielona Góra 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejsze postanowienie 

- w terminie 14 dni od dni

a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:       

……………………………. 


Sygn. akt KIO 120/21 

UZASADNIENIE 

Dnia  7  stycznia  2021  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie,  na 

podstawie 

przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej  jako  „ustawa  Pzp”), 

odwołanie  złożył  wykonawca  GALAXY  Systemy  Informatyczne  sp.  z  o.o.  z  siedzibą                      

w  Zielonej  Górze,  ul.  Fabryczna  nr  13  lok.  1,  65-410  Zielona  Góra  (dalej  jako 

„Odwołujący”). 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Dostawę 

urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej” przez Zamawiającego 

Jednostki  Administracji  Państwowej:  1)  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej,                   

2)  Dolnośląski  Urząd  Wojewódzki  we  Wrocławiu,  3)  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Poznaniu,  4)  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych                       

Autostrad Oddział w Katowicach, 5) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział  w  Opolu,  6)  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział                             

w Szczecinie, 7) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 

8)  Generalna  Dyrekcja  Dróg-  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  we  Wrocławiu,                                

9)    Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych    i  Autostrad  Oddział  w  Olsztynie,  10) 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Łodzi,  11)    Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 12) Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, 13) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i  Autostrad 

Oddział  w  Zielonej  Górze,  14)  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych                           

i Autostrad Oddział w Krakowie,  15) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział  w  Lublinie,  16)  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział                        

w Białymstoku, 17)  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), 18) Główny 

inspektorat Transportu Drogowego,  19) 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 20)  

Główny  Urząd  Statystyczny,  21)  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego,    22)Główny 

Urząd  Geodezji  i  Kartografii,  23)  Główny  Urząd  Miar,  24)  Kancelaria  Prezesa  Rady 

Ministrów,  25)  Kujawsko-Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Bydgoszczy,  26)  Lubelski 

Urząd Wojewódzki w Lublinie, 27) Lubuski  Urząd  Wojewódzki  w  Gorzowie  Wlkp,  28) 

Łódzki  Urząd  Wojewódzki  w  Łodzi,  29)  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie, 

Małopolski  Urząd  Wojewódzki  w  Krakowie,  31)  Ministerstwo  Klimatu                                  

i  Środowiska,  32)  Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki  Społecznej,  33)  Ministerstwo 

Infrastruktury,  34)  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  35)  Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej, 

Ministerstwo 

Funduszy 

Polityki 

Regionalnej,                                   

37)  Ministerstwo  Sprawiedliwości,  38)  Ministerstwo  Finansów,  39)  Ministerstwo 

Aktywów  Państwowych,  40)  Ministerstwo  Sportu,  41)  Ministerstwo  Rolnictwa  i 


Rozwoju  Wsi,  42)  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych,  43)  Ministerstwo  Nauki                             

i  Szkolnictwa  Wyższego,  44)  Ministerstwo  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii,  45) 

Ministerstwo  Zdrowia,  46)  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  47) 

Naczelna  Dyr

ekcja  Archiwów  Państwowych,  48)  Opolski  Urząd  Wojewódzki w  Opolu, 

49)  Podlaski  Urząd  Wojewódzki  w  Białymstoku,  50)  Pomorski  Urząd  Wojewódzki                      

w  Gdańsku,  51)  Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie,  52)  Rządowe  Centrum 

Bezpieczeństwa,  53)  Śląski  Urząd  Wojewódzki  w  Katowicach,  54)  Urząd  Komunikacji 

Elektronicznej,  55)  Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej  Polskiej,  56)  Urząd  do  Spraw 

Kombatantów i. Osób Represjonowanych, 57) Urząd Lotnictwa Cywilnego, 58)  Urząd 

Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  59)  Urząd  Ochrony  Konkurencji                        

i  Konsumentów,  60)  Urząd  Transportu  Kolejowego,  61)  Warmińsko-Mazurski  Urząd 

Wojewódzki  w  Olsztynie,  62)  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  Poznaniu,  63) 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, 64) Zachodniopomorski 

Urząd  Wojewódzki  w  Szczecinie,  na  rzecz  których  działa:  Centrum  Obsługi 

Administracji  Rządowej,  ul.  Powsińska  69/71,  02-903  Warszawa.  Ogłoszenie                                  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  28 

grudnia 2020 r. pod nr 2020/S 252-634970. 

Odwołanie  złożono  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  ustaleniu  treści 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  jako:  „SIWZ”),  w  sposób  naruszający 

przepisy  ustawy  Pzp

.  Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  w  szczególności 

następujących przepisów: 

1. Art. 7 ust. 1 ustawy P

zp w związku z prowadzeniem Postępowania z naruszeniem zasady 

równości  wykonawców  i  zasady  uczciwej  konkurencji  gdyż  opisał  przedmiot  zamówienia                 

w sposób faworyzujący jednego producenta. 

2.  Art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie 

przedmiotu zamówienia  w sposób dyskryminujący i ograniczający konkurencję. 

Inne przepisy wskazane w uzasadnieniu odwołania.  

Odwołujący  wnosił  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  wymienionych                                                

treści  odwołania.  Odwołujący  wnosił  również  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  zmiany  SIWZ  w  sposób  zgodny  z  niniejszym  odwołaniem 

(zarówno z petitum jak i z uzasadnieniem). 

Odwołujący  posiada  legitymację  czynną  niezbędną  do  wniesienia  odwołania. 

Odwołujący jest wykonawcą biorącym udziałem w postępowaniu i mającym zamiar złożenia 

oferty jednak treść SIWZ i ogłoszenia czyni to niemożliwym. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp  

składający  odwołanie  musi  posiadać  interes  we  wniesieniu  tego  środka  odwoławczego. 

Odwołujący  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  pzp.  Odwołujący  może  ponieść  szkodę                        


w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  pzp.  Szkoda  polega  na  tym,  iż 

Odwołujący  nie uzyska zamówienia,  ponieważ  opisany  przedmiot  zamówienia  wskazują na 

jednego producenta urządzenia.   

Odwołanie  zostało  wniesione  z  zachowaniem  ustawowego  10-dniowego  terminu, 

gdyż  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  28 

grudnia  2020  r.  Tego  samego  dnia  opublikowana  została  przez 

Zamawiającego  SIWZ  wraz  z  załącznikami.  Odwołujący  uiścił  wpis  od  odwołania  

w  wymaganej  wysokości  oraz  przekazał  kopię  odwołania  wraz  z  załącznikami 

Zamawiającemu.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Odwołanie złożono w ustawowym terminie z zachowaniem ustawowego 10-dniowego 

terminu, gdyż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  Tego  samego  dnia  opublikowa

na  została  przez 

Zamawiającego  SIWZ  wraz  z  załącznikami.  Odwołujący  uiścił  wpis  od  odwołania  

w  wymaganej  wysokości  oraz  przekazał  kopię  odwołania  wraz  z  załącznikami 

Zamawiającemu.  

W związku z brzmieniem art. 90 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo 

zamówień  Publicznych  z  dnia  11  września  2019  r.  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2020),  zgodnie  

z  którym  do  postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  

w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  Uwzględniając  okoliczność,  iż  postępowanie  wszczęte  zostało  w  dniu  28 

grudnia 2020 r., ilekroć w treści uzasadnienia mowa o przepisach materialnych ustawy Pzp 

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie, z uwagi na treść art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę  - 

Prawo  zamówień  Publicznych  z  dnia  11  września  2019  r.  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2020), 

zgodnie  z  którym  do  postępowań  odwoławczych  oraz  postępowań  toczących  się  wskutek 

wniesienia  skargi  do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w  art.  89,  wszczętych  po 

dniu  31  grudnia  2020  r.,  dotyczących  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  wszczętych 

przed  dniem  1  stycznia  2021  r.,  stosuje  się  przepisy  ustawy,  o  której  mowa  w  art.  1, 

odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale IX ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 


Do momentu wydania niniejszego postanowienie, w aktach sprawy nie uwidoczniono 

zgłoszenia przystąpienia po żadnej ze stron. 

Odwołujący,  w  dniu  21  stycznia  2021  r.,  przed  wyznaczeniem  terminu  posiedzenia                   

i  rozprawy  przed  Izbą  złożył  oświadczenie o wycofaniu odwołania  w  całości. Oświadczenie  

o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do  działania  w  imieniu 

wykonawcy.  

Skład  orzekający  Izby,  działając  na  podstawie  art.  520,  art.  568  pkt  1  oraz  art.  553 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej 

sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać  należy  za  oświadczenie 

najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie 

takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego  stanowiska  Izby.  Odwołujący 

podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557  

i art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 

pkt  3a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  roku  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  (Dz.  U.  z  2020r.,  poz.  2437  ze 

zmianami). 

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel