KIO 106/21 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 106/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2021  r. 

przez 

wykonawcę:  VITRONIC  Machine  Vision  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

K

ędzierzynie-Koźlu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kędzierzynie 

Koźlu kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U  

z 2019 r., poz. 2020) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 79/21 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  -  VITRONIC  Machine  Vision  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Kędzierzynie-Koźlu  11  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  cofnął  odwołanie 

wniesione  7 

stycznia  2021  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

na 

dostawę  i  instalację  30  urządzeń  rejestrujących  wykroczenia  niestosowania  się  

do  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu,  ogłoszonym  28  grudnia  2020  r.  w  Suplemencie  

do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 252-635214. 

I

zba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę 

uprawnioną  do  reprezentowania  odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane  przed  otwarciem  rozprawy  i,  w  oparciu  o  art.  520  ust.  1  i  art.  568  pkt  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

Zgodnie  z  art.  520  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  odwołujący  może 

cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy.  Art.  568  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  stanowi,  że  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  Izba  umarza  postępowania 

odw

oławcze w formie postanowienia. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  miała  na  uwadze  art.  557  

i art. 575 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 

pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r., poz. 2437). 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  557  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  wyroku oraz  

w  postanowieniu  kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  575  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

s

trony  oraz  uczestnik  postępowania  odwoławczego  wnoszący  sprzeciw  ponoszą  koszty 

postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. 


Zgodnie  z 

§  9  ust.  1  pkt  3  lit.  a  ww.  rozporządzenia  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania, najpóźniej  

w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia  

z  ud

ziałem  stron  lub  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołującemu  zwraca  się 

90%  wpisu.  Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  w  wysokości  stanowiącej  90%  jego  wartości  

tj. w kwocie 13 

500,00 zł. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel