KIO 101/21 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 101/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  29  stycznia  2021  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  07 

stycznia 2021 r. przez Wykonawc

ę M. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Solisys  M. 

Ś.  (ul.  Bułgarska  19a,  93-362  Łódź)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze)  

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy M. Ś. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Solisys  M.  Ś.  (ul.  Bułgarska 

19a,  93-

362  Łódź)  kwoty  15000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy

) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z 

2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 101/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Miasto  Siemiatycze  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  p

rzetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  i 

montaż  8  instalacji  fotowoltaicznych  na  obiektach  użyteczności  publicznej  miasta 

Siemiatycze

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  16  października  2020  roku  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 202-488316. 

07  stycznia  2021  roku 

Odwołujący  M.  Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Solisys M. 

Ś. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 

pkt  7  Ustawy  z  dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  jego 

bezpodstawne zastosowanie i unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, wobec 

rzekomej  wady  zapisów  SIWZ  niemożliwej  do  poprawienia  na  aktualnym  etapie 

postępowania,  podczas  gdy  nie  zaistniała  żadna  podstawa  uzasadniająca  podjęcie  takiej 

czynności, art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych poprzez ich błędną wykładnię polegającą na braku powiązania 

ws

kazanych artykułów, podczas gdy stanowi to warunek skutecznego zastosowania art. 93 

ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego. 

Odwołujący  wniósł  także  o  orzeczenie  na  podstawie  art.  577  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

zakazu  zawarcia  przez  Zamawiającego  umowy  z  Wykonawcą  wyłonionym  w 

trybi

e  przetargu  nieograniczonego  dotyczącego  przedmiotowo  tego  samego  zamówienia 

ponownie ogłoszonego przez Zamawiającego dnia 30 grudnia 2020 r. pn. Dostawa i montaż 

8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Miasta Siemiatycze.  

Ponad

to  Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według 

norm przepisanych. 

28  stycznia  2021  roku 

Zamawiający  przesłał  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  


Stosownie do pisma znajdującego się w aktach sprawy, Zamawiający 11 stycznia 2021 roku  

przekazał  kopię  odwołania  pozostałym  wykonawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden 

Wykonawca. 

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 

ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach postępowania orzeczono na podstawie §9 ust. 1 pkt 2a) Rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  roku  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania (t.j. Dz.U. 2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, poz. 2437). Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel